27 octobre 2020

Mar. 27/10/20 Lc 13,18-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
-
Lc 13,18-21
-
 Ἔλεγεν οὖν 
Il disait donc :
Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ;
A quoi est semblable le royaume de Dieu,
Καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν ;
et à quoi le comparerai-je !
-
19
Ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως,
Il est semblable à un grain de moutarde
ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν
qu’un homme a pris et jeté
εἰς κῆπον ἑαυτοῦ :
dans son jardin ;
καὶ ηὔξησεν,
et il a grandi,
καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον
 et il est devenu un arbre,
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν
et les oiseaux du ciel ont fait leur nid
ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
dans ses branches.
-
λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν :
Participe aoriste + verbe à l’aoriste :
2 actions qui se suivent,
Traduire par deux verbes au passé en français, sans garder le participe.
-
20
Καὶ πάλιν εἶπεν,
Et il dit encore :
Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ;
A quoi comparerai-je le royaume de Dieu ?
-
21
Ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ,
Il est semblable au levain
ἣν λαβοῦσα γυνὴ  [ἐν]έκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία,
qu’une femme a pris et a caché dans trois mesures de farine,
σάτον, ου τὸ: mesure
ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.
jusqu’à ce que tout fût levé.

 

25 octobre 2020

Lun. 26/10/20 Lc 13,10-17

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min

Lc 13,10-17

-
-
10
 Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν
Il enseignait dans l’une des synagogues
ἐν τοῖς σάββασιν :
le jour du sabbat ;
-
11
καὶ ἰδού,
et voici
γυνὴ  πνεῦμα  ἔχουσα ἀσθενείας
une femme qui avait un esprit d’infirmité
ἔτη δεκαοκτώ,
depuis dix-huit ans,
καὶ ἦν συγκύπτουσα,
et qui était courbée
καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές.
et ne pouvait absolument pas se redresser.
-
12
Ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς
Mais Jésus la voyant,
προσεφώνησεν,
l’appela à lui
καὶ εἶπεν αὐτῇ,
et lui dit :
Γύναι,
Femme,
ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου.
tu es délivrée de ton infirmité.
-
ἀπολέλυσαι : parfait passif 2è sg.
-
13
Καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας:
Et il lui imposa les mains,
καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη,
et à l’instant elle fut redressée,
καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν.
et elle glorifiait Dieu.
-
14
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος,
Mais répondant, le chef de la synagogue,
ἀγανακτῶν ὅτι
indigné de ce que
τῷ σαββάτῳ
le jour du sabbat
ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς,
Jésus avait guéri,
ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ,  ὅτι
disait à la foule :
 Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι :
Il y a six jours pendant lesquels il faut travailler :
ἐν  αὐταῖς οὖν
Donc pendant ceux-là
ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε,
venez pour être guéris,
καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.
et non le jour du sabbat.
-
littéralement : « venant soyez guéris »
ἐρχόμενοι : participe présent moyen de ἒρχομαι , aller
θεραπεύεσθε : impératif présent passif de θεραπεύω guérir
-
15
Ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ κύριος,
Mais le Seigneur lui répondit
καὶ εἶπεν,
et dit :
Ὑποκριταί,
Hypocrites,
ἕκαστος ὑμῶν
chacun de vous,
τῷ σαββάτῳ
le jour du sabbat,
οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ
ne détache-t-il pas son bœuf
ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης,
ou son âne de la crèche,
καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;
et ne l’emmène-t-il pas boire ?
-
littéralement : et l’amenant ne le fait-il pas boire ? 
-
16
Ταύτην δέ,
Et cette femme
θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν,
qui est une fille d’Abraham,
ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς,
et que Satan a liée
ἰδού,
voici
δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη,
dix-huit ans,
οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου
ne devait-elle pas être délivrée de ce lien
τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου ;
le jour du sabbat ?
-
17
Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ,
Et comme il disait ces choses,
κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ:
tous ceux qui lui faisaient face étaient couverts de honte,
καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν
et toute la foule se réjouissait
ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ.
de toutes ces choses glorieuses qui advenaient par lui.
-
κατῃσχύνοντο : imparfait passif 3è pers. du pluriel de καταισχύνω couvrir de honte 

24 octobre 2020

Dim.25/10/20 Mt 22,34-40

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min
Mt22,34
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici
-
34
 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι, ἀκούσαντες
Les pharisiens, ayant appris
ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους,
 qu’il avait réduit au silence les sadducéens,
συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό.
 se rassemblèrent au même endroit.
-
35
Καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός,
et l’un d’eux, docteur de la loi, l’interrogea,
 πειράζων αὐτόν, καὶ λέγων,
pour l’éprouver :
-
36
Διδάσκαλε,
Maître,
ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ;
quel est le plus grand commandement de la loi ?
-
37
ὁ δὲ Ἰησοῦς  ἔφη αὐτῷ,
Jésus lui dit :
Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου,
 Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ  σου,
 de toute ton âme,
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.
 et de toute ta pensée.
-
38
Αὕτη ἐστὶν πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή.
C’est le premier et le plus grand commandement.
-
39
Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ,
Et voici le second, qui lui est semblable :
 Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
 Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
-
40
Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 
De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.

 

Sam.24/10/20 Lc 13,1-9

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

-

Lc 13,1-9

1
Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ
Or  quelques-uns se trouvaient là en ce même temps,
ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων,
lui racontant ce qui était arrivé aux Galiléens,
(littéralement : au sujet des Galiléens) 
ὧν τὸ αἷμα Πιλάτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν.
dont Pilate avait mêlé le sang à leurs sacrifices.
-
2
Καὶ ἀποκριθεὶς  εἶπεν αὐτοῖς,
Et répondant, il leur dit :
Δοκεῖτε ὅτι
Pensez-vous que
οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι
ces Galiléens
ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο,
furent  pécheurs en comparaison de tous les Galiléens,
( auprès de tous les Galiléens/ en comparaison de…)
ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν ;
parce qu’ils ont souffert ces choses ?
-
3
Οὐχί, λέγω ὑμῖν:
Non, je vous le dis :
ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε,
mais si vous ne vous convertissez pas,
πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.
tous, de même, vous périrez.
-
4
Ἢ ἐκεῖνοι οἱ  δεκαοκτώ,
Ou, ces dix-huit
ἐφ’ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ
sur qui est tombée la tour de Siloé,
καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς,
et qu’elle a tués,
-
Quand deux propositions subordonnées relatives se suivent,
la deuxième n’est pas introduites par un pronom relatif,
mais on trouve le pronom personnel de rappel
dans la proposition coordonnée :
ici καὶ αὐτούς = et que
-
δοκεῖτε ὅτι
pensez-vous qu’
αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο
ils furent coupables
παρὰ πάντας  τοὺς ἀνθρώπους 
en comparaison de tous les hommes
τοὺς  κατοικοῦντας  Ἱερουσαλήμ;
qui habitent Jérusalem ?
-
5
Οὐχί, λέγω ὑμῖν ·
Non, je vous le dis :
 ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε,
mais si vous ne vous convertissez pas,
πάντες  ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.
tous,  de même, vous périrez.
-
6
Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν·
Or il disait cette parabole :
Συκῆν εἶχέν τις  πεφυτευμένην
Quelqu’un avait un figuier planté
ἐν τῷ  ἀμπελῶνι αὐτοῦ
dans sa vigne,
καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ,
et il vint y chercher du fruit,
καὶ οὐχ εὗρεν.
et n’en trouva pas.
-
7
Εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν,
Et il dit au vigneron :
Ἰδού, τρία ἔτη  
Voici trois ans
ἀφ’ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν
que je viens chercher du fruit
ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ,
sur ce figuier,
καὶ οὐχ εὑρίσκω·
et je n’en trouve pas;
ἔκκοψον  [οὖν] αὐτήν 
coupe-le ;
 ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ ;
pour quelle raison aussi épuise-t-il la terre ?
-
8
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ,
Mais lui, répondant, lui dit :
Κύριε,
Seigneur,
ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος,
laisse-le encore cette année,
ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτήν,
jusqu’à ce que j’aie bêché autour de lui,
-
αὐτήν : lui ,  συκῆ, ῆς (ἡ) figuier, est féminin en grec
σκάψω subjonctif aoriste de σκάπτω, bêcher
-
καὶ βάλω κόπρια :
et que j’y aie mis du fumier ;
-
9
κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν
peut-être portera-t-il du fruit
 εἰς τὸ μέλλον
 à l’avenir
εἰ δὲ μή γε 
sinon,
ἐκκόψεις αὐτήν.
tu le couperas.

 

 

22 octobre 2020

Ven. 23/10/20 Lc 12,54-59

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
-
-
Lc 12,54-59
Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις,
Il dit encore aux foules :
Ὅταν ἴδητε τὴν  νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἀπὸ δυσμῶν,
 Quand vous voyez le nuage monter au couchant,
εὐθέως λέγετε,
 aussitôt vous dites :
Ὄμβρος  ἔρχεται·
La pluie vient :
καὶ γίνεται οὕτως.
Et c’est ce qui arrive.
-
55
Καὶ ὅταν νότον πνέοντα,
Et quand (vous voyez) souffler le vent du midi,
λέγετε ὅτι
 vous dites :
Καύσων ἔσται:
 Il fera chaud.
καὶ γίνεται.
 Et c’est ce qui arrive.
-
56
Ὑποκριταί,
Hypocrites !
τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ
l’aspect de la terre et du ciel,
οἴδατε δοκιμάζειν,
vous savez le reconnaître,
τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ  δοκιμάζετε ;
alors que ce temps-ci, comment ne le reconnaissez-vous pas ?
-
57
Τί δὲ καὶ ἀφ’ ἑαυτῶν
Et pourquoi de vous-mêmes
οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον ;
ne jugez-vous pas ce qui est juste ?
-
58
Ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου
Car lorsque tu vas avec ton adversaire
ἐπ’ ἄρχοντα,
devant un magistrat,
ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ,
 en chemin fais un effort pour te dégager de lui,
-
δὸς ἐργασίαν : fais un effort pour
ἀπηλλάχθαι infinitif parfait passif de ἀπαλλάσσω libérer, d’où : se dégager
-
μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν,
 de peur qu’il ne te traîne devant le juge,
καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ  τῷ πράκτορι,
 que le juge ne te livre à l’huissier du tribunal,
καὶ ὁ πράκτωρ σε βάλῃ εἰς φυλακήν.
 et que l’huissier du tribunal ne te jette en prison.
-
59
Λέγω σοι,
Je te le dis,
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν,
 tu ne sortiras absolument pas de là,
ἕως οὗ  καὶ τὸν ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.
jusqu’à ce qu’ aussi tu aies payé le dernier centime.
-
λεπτὸν :  lepte (pièce de monnaie)
v.59 οὐ μὴ + subjonctif : négation renforcée

 

21 octobre 2020

Jeu. 22/10/20 Lc 12,49-53

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min
Lc 12, 49-53
-
-
-
 Lc 12,49
Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς  τὴν γῆν,
Je suis venu jeter un feu sur la terre,
καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη ;
et pourquoi voudrais-je qu’il fût déjà allumé?
Voir plus loin aide à la traduction
-
50
Βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι,
Il est un baptême dont je dois être baptisé,
καὶ πῶς συνέχομαι ἕως οὗ  τελεσθῇ.
 et combien je suis angoissé jusqu’à ce qu’il soit accompli !
-
51
Δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ ;
Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ?
Οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ διαμερισμόν.
 Non, vous dis-je, mais plutôt la division.
-
52
Ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνὶ διαμεμερισμένοι,
Car à partir de maintenant cinq dans une seule maison seront divisés,
τρεῖς ἐπὶ δυσίν, καὶ δύο ἐπὶ τρισίν.
 trois contre deux, et deux contre trois.
-
53
Διαμερισθήσεται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ,
le père sera divisé contre le fils
καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί ·
et le fils contre le père,
μήτηρ ἐπὶ θυγατρί,
 la mère contre la fille
 καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρί ·
et la fille contre la mère,
πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς,
la belle-mère contre sa belle-fille
καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς. 
 et la belle-fille contre sa belle-mère.
-
AIDE A LA  TRADUCTION : 
-
(C’est un feu que je suis venu apporter sur la terre
et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé (Tob)
et comme je voudrais que déjà il fût allumé (Bible de Jérusalem)
je suis venu apporter un feu sur la terre 
et combien je voudrais qu’il soit déjà allumé (B en français courant)
καὶ τί : et en quoi (neutre du pronom interrogatif, quoi, en quoi, pourquoi)
θέλω : subjonctif présent 1ère personne, avec un verbe de volonté, « je voudrais »
 le conditionnel français.
θέλω + εἰ : vouloir que 
ἤδη : déjà (adverbe)
ἀνήφθη aoriste passif de ἀνάπτω, allumer ; (ἀνήφθη :il a été allumé)
τί et le point virgule (point d’interrogation en grec) : 
indiquent qu’il s’agit d’une interrogation même si les traductions marquent une exclamation.
L’exclamation dans les traductions  est mise pour « en quoi voudrais-je …que déjà ? » d’où « comme je voudrais ! ». 
Jésus parle de lui à la première personne, le feu peut être redoutable d’où l’interrogation :
pourquoi voudrais-je que déjà
C’est aussi le feu du Saint Esprit qui sera donné à la Pentecôte et dont Jésus souhaite voir l’accomplissement.
v.49
ἀνήφθη aoriste passif de ἀνάπτω
v.50
Βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι :
 ἔχω + inf : je dois
βαπτισθῆναι : inf passif de βαπτίζω, baptiser
 βαπτίζω, baptiser + Βάπτισμα (acc. neutre) : accusatif d’objet interne
L’accusatif d’objet interne : un verbe + un nom de même racine à l’accusatif.
συνέχομαι : être oppressé, être angoissé.
ἕως οὗ  τελεσθῇ : jusqu’à ce que + subjonctif
v.51
 παρεγενόμην  : aoriste de παραγίνομαι , venir, arriver.
 ἀλλ’ ἢ :mais plutôt
v.52
διαμεμερισμένοι : participe parfait passif de διαμερίζω, diviser.
v.53
Διαμερισθήσεται : futur passif  de διαμερίζω, diviser.

 

20 octobre 2020

Mer. 21/10/20 Lc 12,39-48

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
-
Lc 12,39-48
39
Τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι
Sachez-le bien :
εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης
si le maître de la maison avait su
ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται,
à quelle heure le voleur viendrait,
ἐγρηγόρησεν ἄν,
il aurait veillé,
καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.
et il n’aurait laissé percer le mur de sa maison.
-
40
Καὶ ὑμεῖς οὖν  γίνεσθε ἕτοιμοι
Donc vous aussi, soyez prêts,
ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε
 car à l’heure où vous n’y pensez pas
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
 le Fils de l’homme vient.
-
41
Εἶπεν δὲ αὐτῷ  ὁ Πέτρος,
et Pierre lui dit :
Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις,
« Seigneur, est-ce à nous que tu dis cette parabole,
ἢ καὶ πρὸς πάντας;
ou aussi à tous ? »
-
42
Εἶπεν δὲ ὁ κύριος,
Et le Seigneur dit :
Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ φρόνιμος,
« Quel est donc l’économe fidèle et sensé
ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ,
que le maître établira sur sa domesticité,
τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ  σιτομέτριον ;
pour leur donner la nourriture au temps convenable ?
-
43
Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος,
Heureux ce serviteur,
ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ
que son maître, à son arrivée,
εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως.
 trouvera faisant ainsi !
-
44
Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι
Je vous le dis en vérité :
ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ
sur tous ses biens
καταστήσει αὐτόν.
il l’établira
-
45
Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
Mais, si ce serviteur dit
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ,
en son coeur :
Χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι,
Mon maître tarde à venir,
καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας,
 s’il se met à battre les serviteurs et les servantes,
ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι,
 à manger, à boire et à s’enivrer,
-
46
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου
le maître de ce serviteur viendra
ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ,
 le jour où il ne s’y attend pas,
καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,
et à l’heure qu’il ne connaît pas
καὶ διχοτομήσει αὐτόν,
il le mettra en pièces,
καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει.
 et lui donnera sa part avec les infidèles.
-
47
Ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ,
Ce serviteur qui a connu la volonté de son maître,
  καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ,
 mais qui n’a rien préparé et n’a pas agi selon sa volonté,
δαρήσεται πολλάς.
 sera battu d’un grand nombre de coups.
-
δαρήσεται : futur passif de δέρω, frapper, battre.
-
48
ὁ δὲ μὴ γνούς,
Mais celui qui ne l’a pas connue,
ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν,
 mais a fait des choses dignes de coups,
δαρήσεται ὀλίγας.
 sera battu de peu de coups.
Παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, 
A qui l’on a beaucoup donné
littéralement : à tout homme à qui beaucoup a été donné
πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ ·
 On lui demandera beaucoup
(littéralement : d’auprès de lui)
καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ,
 et celui à qui l’on a beaucoup confié,
περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.
on lui demandera davantage. »
 

 

Mar. 20/10/20 Lc 12,35-38

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
-
Lc 12, 35-38
(En ce temps-là, Jésus disait…)
 Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι,
Que vos reins soient ceints,
καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι, 
et vos lampes allumées.
-
36
καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις
Et vous, soyez semblables à des hommes
προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν, 
qui attendent que leur maître
πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων,
revienne des noces,
ἵνα, ἐλθόντος καὶ κρούσαντος,
afin que, dès qu’il arrive et frappe ,
participes à l’aoriste, génitif absolu
εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ.
aussitôt ils lui ouvrent.
-
37
Μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι,
Heureux ces serviteurs
οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας :
que le maître, à son arrivée, trouvera veillant !
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται
 Je vous le dis en vérité, il se ceindra,
καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς,
 les fera mettre à table,
καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς.
et s’approchera pour les servir.
-
38
Καὶ  ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, 
Qu’il arrive à la deuxième veille,
καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ,
ou qu’à la troisième veille il arrive,
καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι.
 s’il les trouve ainsi, heureux sont ces serviteurs  !
-
39
Τοῦτο δὲ γινώσκετε·
Vous savez bien cela :
ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης
si le maître de la maison avait su
ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται,
à quelle heure le voleur viendrait,
ἐγρηγόρησεν ἄν,
il aurait veillé,
καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.
et il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison.
-
40
Καὶ ὑμεῖς οὖν  γίνεσθε ἕτοιμοι
Donc vous aussi, soyez prêts,
ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε
 car à l’heure où vous n’y pensez pas
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
 le Fils de l’homme vient.

19 octobre 2020

Lun. 19/10/20 Lc 12,13-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 12,13-21
-
-
-
Lc 12,13
Εἶπεν δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου,
Quelqu’un du milieu de la foule lui dit (= dit à Jésus) ,
Διδάσκαλε,
 Maître,
εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου
dis à mon frère
μερίσασθαι μετ’ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν.
de partager avec moi l’ héritage.
-
traduire par « notre héritage »  :
quand l’adjectif possessif est évident, il n’est pas exprimé en grec.
-
14
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ,
et il lui dit :
Ἄνθρωπε,
  Homme,
τίς με κατέστησεν δικαστὴν 
qui m’a établi juge,
ἢ μεριστὴν ἐφ’ ὑμᾶς ;
ou arbitre sur vous ?
-
 = de vos partages ?
-
15
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς,
Et il leur dit :
Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς πλεονεξίας, 
Gardez-vous bien de toute cupidité,
Ὁρᾶτε et φυλάσσεσθε ont le même sens ici : insistance avec « bien »
ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ
 car même s’il est dans l’abondance,
ἡ ζωὴ αὐτῷ  ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ.
la vie de quelqu’un ne dépend pas de ses biens.
-
περισσεύειν : infinitif substantivé,  avoir en abondance
-
16
Εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτούς, λέγων·
Et il leur dit cette parabole :
Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα ·
« Le champ d’un homme riche a beaucoup rapporté :
-
17
καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων,
Et il raisonnait en lui-même, disant :
Τί ποιήσω,
Que ferai-je ?
ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;
car je n’ai pas où amasser  ma récolte.
-
18
Καὶ εἶπεν,
Et il dit :
Τοῦτο ποιήσω:
« je ferai ceci :
καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας,
j’abattrai mes greniers,
καὶ μείζονας οἰκοδομήσω,
j’en bâtirai de plus grands,
καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ  γενήματά μου
j’y amasserai toute ma récolte
καὶ τὰ ἀγαθά μου.
et tous mes biens ;
-
19
Καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου,
et je dirai à ma vie :
Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα
 Ma vie, tu as beaucoup de biens en réserve
εἰς ἔτη πολλά·
pour plusieurs années ;
ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.
 repose-toi, mange, bois, réjouis-toi.
-
20
Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός,
Mais Dieu lui dit :
Ἄφρον,
 Insensé !
  ταύτῃ τῇ νυκτὶ
cette nuit même
τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ
on te redemande ta vie
 ἃ δὲ ἡτοίμασας,
et ce que tu as préparé,
τίνι ἔσται;
sera à qui ?
-
21
Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ,
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même,
καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν.
 et qui n’est pas riche pour Dieu.
 
 

 

18 octobre 2020

Dim. 18/10/20 Mt 22,15-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 22,15-21
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
TOB : ici
-
15
Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον 
Alors les pharisiens allèrent se consulter
littéralement : marchant, prirent conseil
ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ.
 pour lui tendre un piège, dans son discours .
subjonctif aoriste de παγιδεύω : tendre un piège 
-
16
Καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν
Et ils lui envoient leurs disciples
μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν,
avec les hérodiens,
λέγοντες,
disant :
Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ,
« Maître, nous savons que tu es vrai,
καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις,
 et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité,
καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός,
et que tu ne t’inquiètes de personne,
οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων.
 car tu ne regardes pas à l’apparence des hommes. »
-
17
Εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ ;
Dis-nous donc : qu’en penses-tu ?
Ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, ἢ οὔ ;
Est-il permis de payer l’impôt à César, ou non ?
-
18
Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν
Jésus, connaissant leur méchanceté,
εἶπεν,
dit :
Τί με πειράζετε, ὑποκριταί ;
 Pourquoi me mettez-vous à l’épreuve, hypocrites ?
-
19
Ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου.
Montrez-moi la monnaie de l’impôt,
τοῦ κήνσου génitif de κῆνσος : impôt, tribut.
Οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον.
 Et ils lui présentèrent un denier.
προσήνεγκαν : aoriste de προσφέρω, présenter, offrir (προς + φέρω)
-
20
Καὶ λέγει αὐτοῖς,
Il leur demande :
Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή ;
 De qui sont cette effigie et l’ inscription ?
-
21
Λέγουσιν αὐτῷ, Καίσαρος.
Ils lui disent : de César.
Τότε λέγει αὐτοῖς,
Alors il leur dit :
Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι, 
Rendez donc à César ce qui est à César,
καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.
et à Dieu ce qui est à Dieu.

 

17 octobre 2020

Sam. 17/10/20 Lc 12,8-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 12,8-12
-
-
-
8
Λέγω δὲ ὑμῖν,
Et je vous dis :
Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ
Tout homme qui me confessera
ὁμολογήσῃ : 3è sg subjonctif aoriste voix active de ὁμολογέω,
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
devant les hommes,
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ
 le Fils de l’homme aussi se reconnaîtra en lui
ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ:
devant les anges de Dieu.
-
9
ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων
Mais celui qui m’aura renié devant les hommes,
ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ.
sera renié en face des anges de Dieu.
-
10
Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον
Et tout homme qui dira une parole
εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,
contre le fils de l’homme,
ἀφεθήσεται αὐτῷ:
il lui sera pardonné ;
τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι
 mais à celui qui aura blasphémé contre l’Esprit saint,
οὐκ ἀφεθήσεται.
 il ne lui sera pas pardonné.
-
11
Ὅταν δὲ  εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς
Mais quand ils vous mèneront devant les synagogues
καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας,
et les magistrats et les autorités,
μὴ  μεριμνήσητε
ne vous inquiétez pas
 πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε,
de la manière dont vous vous défendrez
ἢ τί εἴπητε:
ni de ce que vous direz ;
-
12
τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς
car l’Esprit saint vous enseignera
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ,
à l’heure même
ἃ δεῖ εἰπεῖν.
ce qu’il faut dire.
-
ἐν,  ἔμπροσθεν,  ἐνώπιον,  ἐπὶ sont des prépositions en grec 
très fréquentes 
ἐν toujours suivie du datif (dans)
ἐπ ὶpeut être suivie de trois cas différents, ici + acc : sur  (devant  : avec mouvement)
ἔμπροσθεν, ἐνώπιον (devant/en face de) : sont fréquentes dans le NT
mais pas dans la langue classique 
§191, 192 grammaire CARREZ

 

16 octobre 2020

Vend. 16/10/20 Lc 12,1-7

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 12,1-7

TOB

1
Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου,
Là-dessus, les myriades de la foule s’étant rassemblées,
Ἐν οἷς : Sur lesquelles choses (=là-dessus) + génitif absolu
ἐπισυναχθεισῶν : participe aoriste passif
génitif pluriel de ἐπισυνάγω, rassembler.
ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους,
en sorte qu’ils se foulaient les uns les autres,
ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
il se mit à dire à ses disciples :
πρῶτον,
D’abord,
Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης,
 Gardez-vous du levain
ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις τῶν Φαρισαίων.
qui est l’hypocrisie des pharisiens.
Leçon différente :
ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις : 
« du levain des Pharisiens qui est l’hypocrisie »
-
2
Οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστίν,
Or il n’y a rien de voilé
συγκεκαλυμμένον participe parfait passif
de συγκαλύπτω, voiler
qui ne sera dévoilé,
καὶ κρυπτόν
ni rien de caché
ὃ οὐ γνωσθήσεται.
qui ne sera connu,
-
3
Ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε,
Parce que tout ce que vous avez dit dans l’obscurité
ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται:
dans la lumière sera entendu,
καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις,
 et ce que vous avez prononcé à l’oreille dans les chambres
κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.
sera prêché sur les toits.
-
4
Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου,
Je vous dis, à vous qui êtes mes amis
Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα,
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps
καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι.
 et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus.
-
5
Ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε:
Je vous montrerai qui vous devez craindre.
φοβηθῆτε : subjonctif aoriste, forme passive de sens actif : craindre
φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἐξουσίαν ἔχοντα
 Craignez celui qui, après avoir tué,  a le pouvoir
φοβήθητε : impératif aoriste
μετὰ+accusatif : après
 ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν:
 de jeter dans la géhenne :
ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε.
oui, je vous le dis, c’est lui que vous devez craindre.
φοβήθητε : Impératif dans la proposition interrogative indirecte 
-
6
Οὐχὶ πέντε στρουθία πωλεῖται ἀσσαρίων δύο;
 Cinq moineaux ne sont ils pas vendus pour deux as ?
Καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
Et aucun d’eux n’est oublié devant Dieu.
littéralement : « et un seul d’eux n’est pas… »
-
7
Ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται.
Mais aussi les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Μὴ οὖν φοβεῖσθε·
 Ne craignez donc pas :
πολλῶν στρουθίων διαφέρετε.
 vous valez plus que beaucoup de moineaux.

15 octobre 2020

Jeu.15/10/20 Lc 11,47-54

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 

-

TOB

 Lc 11, 47-54

46
Ὁ δὲ εἶπεν[...]
Jésus disait [...]
-
47
Οὐαὶ ὑμῖν,
Malheur à vous !
ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν
parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes,
οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς.
alors que vos pères les ont tués.
-
48
Ἄρα μαρτυρεῖτε 
Ainsi vous témoignez
καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν·
et  vous approuvez les oeuvres de vos pères
ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς,
car eux, ils les ont tué,
ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε αὐτῶν τὰ μνημεῖα.
et vous, vous bâtissez leurs tombeaux.
-
49
Διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν·
C’est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit :
Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους,
J’enverrai vers eux des prophètes et des apôtres ;
καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ ἐκδιώξουσιν·
et parmi eux ils (en) tueront et ils (en) persécuteront :
-
50
ἵνα ἐκζητηθῇ
afin qu’il soit demandé compte
τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκχυνόμενον
du sang de tous les prophètes qui a été répandu
 ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης,
depuis la création du monde, à cette génération,
-
51
ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου
depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie,
τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου:
 tué entre l’autel et le temple ;
ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.
 oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération.
-
52
Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς,
Malheur à vous, docteurs de la loi !
ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως
 parce que vous avez enlevé la clef de la connaissance ;
αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθετε,
vous mêmes, n’êtes pas entrés,
 καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε.
 et vous avez empêché (d’entrer ) ceux qui entraient.
-
53
Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ
Et comme il était sorti de là,
ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν,
 les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment,
καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων,
 et à lui arracher des réponses sur beaucoup (de sujets) ,
-
54
ἐνεδρεύοντες αὐτόν,
étant en embuscade contre lui,
 θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ,
pour surprendre quelque chose venant de sa bouche.

 

14 octobre 2020

Mer. 14/10/20 Lc 11,42-46

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

Lc 11,42-46

-

42
 Ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις,
Mais malheur à vous, les pharisiens,
ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον
parce que vous payez la dîme de la menthe
καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον,
et de la rue et de tout légume,
καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν
et vous passez à côté du jugement
παρ- έρχομαι : passer à côté
καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ·
et de l’amour de Dieu !
ταῦτα  δὲ ἔδει ποιῆσαι,
Il fallait faire ces choses-ci,
κἀκεῖνα μὴ  παρεῖναι.
et ne pas passer à côté de celles-là.
-
43
Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις,
Malheur à vous, les pharisiens !
ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν
parce que vous aimez le premier siège
ἐν ταῖς συναγωγαῖς,
dans les synagogues,
καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς.
et les salutations sur les places publiques.
-
44
Οὐαὶ ὑμῖν 
Malheur à vous !
ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα,
parce que vous êtes comme les tombeaux non signalés,
καὶ οἱ ἄνθρωποι [οἱ] περιπατοῦντες ἐπάνω
et les hommes qui marchent dessus
οὐκ οἴδασιν.
n’en savent rien.
-
45
 Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ,
Répondant, un des légistes lui dit :
Διδάσκαλε,
Maître,
ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις.
en disant ces choses, tu nous outrages, nous aussi.
καὶ ἡμᾶς : nous aussi
-
46
Ὁ δὲ εἶπεν,
Mais il dit :
Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί,
Et à vous aussi, les légistes, malheur !
ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους
parce que vous chargez les hommes
φορτία δυσβάστακτα,
de charges difficiles à porter,
καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν
et vous-mêmes d’un seul de vos doigts
οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις.
vous ne touchez pas à ces charges.

 

13 octobre 2020

Mar. 13/10/20 Lc 11,37-41

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 11,37-41
-
-
-
37
 Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι,
Pendant que Jésus parlait,
 ἠρώτα  αὐτὸν Φαρισαῖός τις
un pharisien le pria
ὅπως ἀριστήσῃ παρ’ αὐτῷ:
de dîner chez lui.
εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν.
 Il entra, et se mit à table.
Littéralement : étant entré, il se mit à table
-
38
Ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν
Le pharisien vit avec étonnement
Littéralement : l’ayant vu, fut frappé d’étonnement
 ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου.
qu’il n’avait pas fait les ablutions d’abord avant le repas.
-
ἐβαπτίσθη aoriste passif de βαπτίζω : faire des ablutions,
dans un autre contexte : baptiser,
le sens premier est « plonger dans l’eau »
-
39
Εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν,
Mais le Seigneur lui dit :
Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι
 En réalité, vous les pharisiens,
Νῦν : en réalité
τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε,
vous purifiez le dehors de la coupe et du plat,
καθαρίζω : purifier
τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας.
mais votre intérieur est plein de rapine et de méchanceté.
-
40
Ἄφρονες,
Insensés !
 οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν;
celui qui a fait le dehors n’a-t-il pas fait aussi le dedans ?
καὶ : aussi
-
41
Πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην· 
Donnez en aumônes seulement ce qui est dedans,
 τὰ ἐνόντα participe substantivé n.pl. de ἔνειμι : être dans
καὶ ἰδού, πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν.
et voici, tout est pur pour vous.

 

12345...37

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente