10 décembre 2018

Mardi 11/12/18 Mt18,12-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Mt18,12-14
-
Passage dans la TOB 
-
Lecture en grec (prononciation érasmienne):
-
Mt 18, 12-14
12
Τί ὑμῖν δοκεῖ;
Que vous semble-t-il?
Ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα,
Si un homme a cent brebis,
(datif de la personne qui possède ; littéralement :  cent brebis sont à…)
καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν:
 et que l’une d’elles s’égare,
οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη
 ne laissera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf  sur les montagnes,
 καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;
pour aller chercher celle qui s’est égarée ?
(littéralement : « et s’en allant, il cherche »)
-
13
Καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό,
Et s’il arrive qu’il la trouve,
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον,
Amen, je vous dis qu’il se réjouit plus pour elle,
ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα
 que pour les quatre-vingt-dix-neuf
τοῖς μὴ πεπλανημένοις.
qui ne se sont pas égarées.
-
14
Οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα
Ainsi ce n’est pas la volonté
ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
de votre Père qui est dans les cieux
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων.
qu’il se perde un seul de ces petits.
 ἔμπροσθεν + gén = « devant », traduire seulement par « de »
ἵνα + subj. après Οὕτως : adv. démonstratif,
ainsi, de cette façon …ἵνα, que,  à savoir que 

9 décembre 2018

Lun. 10/12/18 Lc 5,17-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

Lc 5,17-26

TOB

17
 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν,
Et il arriva un de ces jours
καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων :
que Jésus enseignait,
καὶ ἦσαν καθήμενοι
Et étaient là assis
Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι,
des pharisiens et des docteurs de la loi,
οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας
qui étaient venus de tous les bourgs de la Galilée
καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ :
et de la Judée, et de Jérusalem,
καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.
Et la puissance du Seigneur s’exerçait pour qu’il guérît.
(Littéralement : était pour…)
18
Καὶ ἰδού, ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης
Et voici, des gens, portant sur un lit
ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος,
un homme qui était paralytique,
καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν
cherchaient à le faire entrer
καὶ θεῖναι  [αὐτὸν] ἐνώπιον ;
et à le placer devant lui.
-
εἰσενεγκεῖν : inf aoriste de εἰσφέρω faire entrer.
19
καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν
Comme ils ne savaient par où ils le feraient entrer,
 ποίας pronom interrogatif au génitif singulier de
ποῖος, α, ον : quel, qui, quelle espèce de…?
C’est un génitif de lieu sans préposition : cf.grammaire de  Carrez § 196, 6 p.127 
διὰ τὸν ὄχλον,
à cause de la foule,
ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα,
étant montés sur le toit,
διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν
à travers les tuiles ils le descendirent
σὺν τῷ κλινιδίῳ
avec son lit,
εἰς τὸ μέσον
au milieu,
ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ.
devant Jésus.
-
20
Καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν,
Et voyant leur foi,
εἶπεν
il dit :
 Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.
Homme, tes péchés te sont pardonnés.
ἀφέωνταί 3è pers. du pl. du parfait passif. de ἀφίημι pardonner
-
21
Καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς
Les scribes et les pharisiens se mirent à débattre
καὶ οἱ Φαρισαῖοι, λέγοντες,
ainsi que les Pharisiens, disant :
Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας;
 Qui est celui-ci, qui profère des blasphèmes ?
Τίς δύναται  ἁμαρτίας ἀφεῖναι,
 Qui peut pardonner les péchés,
εἰ μὴ μόνος ὁ θεός;
si ce n’est Dieu seul ?
-
22
Ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν
Jésus connaissant leurs débats,
ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς,
en réponse leur dit :
Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
Que débattez-vous dans vos coeurs ?
-
23
Τί ἐστιν εὐκοπώτερον,
Qu’est-ce qui  est le plus aisé :
εἰπεῖν,
 dire :
Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου,
« Tes péchés te sont pardonnés » ,
ἢ εἰπεῖν,
ou dire :
Ἔγειρε καὶ περιπάτει;
Lève-toi, et marche ?
-
24
Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι
 Or, afin que vous sachiez que
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει
le Fils de l’homme a autorité
 ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας
sur la terre pour pardonner les péchés :
– εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ –
Il dit au paralytique-
Σοὶ λέγω,
je te le dis :
 ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου,
lève-toi, prends ton lit,
ἄρας : participe aoriste, au nominatif singulier.
πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου.
et va dans ta maison.
-
25
Καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν,
Et, à l’instant, s’étant levé devant eux,
ἄρας ἐφ’ ὃ κατέκειτο,
ayant pris le lit sur lequel il était couché,
 ἀναστὰς : participe aoriste
ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,
il s’en alla dans sa maison,
δοξάζων τὸν θεόν.
glorifiant Dieu.
Rappel : Succession d’actions dans le passé :
plusieurs participes passés + V. principal à l’aoriste.
On pourrait tout traduire par des passés simples.
-
26
Καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας,
Et l’étonnement s’empara de tous,
= Tous étaient dans l’étonnement,
καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν,
et  ils glorifiaient Dieu ;
καὶ ἐπλήσθησαν φόβου,
Et ils étaient remplis de crainte
λέγοντες ὅτι
disant :
Εἴδομεν παράδοξα σήμερον.
Nous avons vu aujourd’hui des choses étranges.
σήμερον : adv. aujourd’hui.
 παράδοξος : adj. incroyable, ici neutre pluriel,
substantivé , des choses incroyables.

 

8 décembre 2018

Dim.09/12/18 Lc 3,1-6

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

Lc 3,1-6

Lecture de l’évangile en grec (prononciation érasmienne):

TOB

Texte grec seul : ici.

1
Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ
La quinzième année
τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος,
du règne de Tibère César,
ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας,
Ponce-Pilate étant gouverneur de la Judée,
 καὶ τετρααρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου,
et Hérode étant tétrarque de la Galilée,
Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
et Philippe, son frère,
τετρααρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας
tétrarque de l’Iturée
καὶ Τραχωνίτιδος χώρας,
et de la Trachonite,
καὶ Λυσανίου τῆς  Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος.
et Lysanias tétrarque de l’Abilène ;
( = une série de génitifs absolus, c.circonstanciels)
-
2
ἐπὶ ἀρχιερέως Ἄννα καὶ Καϊάφα,
du temps du grand prêtre Hanne et Caïphe,
ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν
la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie,
ἐν τῇ ἐρήμῳ.
dans le désert.
-
3
Καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν [τὴν] περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου,
Et il vint dans toute la contrée des environs du Jourdain,
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν:
prêchant un baptême de conversion pour la rémission des péchés ;
-
4
ὡς γέγραπται
comme il est écrit
ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, 
dans le livre des paroles d’Isaïe le prophète :
Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ,
Voix de celui qui crie dans le désert : 
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου :
Préparez le chemin du Seigneur,
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
faites droit ses sentiers.
-
5
Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται,
Tout ravin sera comblé, 
καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται:
et toute montagne et toute colline seront abaissées ;
καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν,
les parties tortueuses seront redressées, 
εὐθεῖαν : acc.f.sg. de εὐθύς, εῖα, ύ : droit
(littéralement : seront changées en (chemin, féminin en grec) droit)
καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας :
et les chemins rocailleux seront aplanis
(en chemins lisses) . 
-
6
καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.
et toute chair verra le salut de Dieu.

7 décembre 2018

Sam. 08/12/18 Lc 1,26-38

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Lc 1,26-38
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Texte grec seul : cliquez ici.
-
-
Lc 1,26
 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ
Au sixième mois
l’ange Gabriel fut envoyé
ἀπὸ τοῦ θεοῦ
de la part de Dieu
εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας,
dans une ville de Galilée,
ᾗ ὄνομα Ναζαρέθ
dont le nom étaitNazareth,
 (sous-entendre le verbe être)
-
27
πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρί,
à une vierge fiancée à un homme,
ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ,
dont le nom était Joseph
ἐξ οἴκου Δαυίδ:
de la maison de David
καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
 Et le nom de la vierge était Marie.
-
28
Καὶ εἰσελθὼν  πρὸς αὐτὴν εἶπεν,
et étant entré chez elle, il dit :
Χαῖρε, κεχαριτωμένη :
Salut, remplie de grâce :
ὁ κύριος μετὰ σοῦ,
Le seigneur est avec toi,
-
29
Ἡ δὲ  ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη,
Elle fut bouleversée à cette parole,
καὶ διελογίζετο
et elle se demandait
ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
ce que pouvait être cette salutation.
-
30
Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ,
et l’ange lui dit :
Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ :
ne crains pas Marie :
εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.
 car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
-
31
Καὶ ἰδού, συλλήμψῃ ἐν γαστρί,
et voici tu seras enceinte,
καὶ τέξῃ υἱόν,
et tu enfanteras un fils,
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
et tu lui donneras le nom de Jésus.
-
32
Οὗτος ἔσται μέγας,
celui-ci sera grand,
καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται:
et il sera appelé fils du très haut :
καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς
et le Seigneur Dieu lui donnera
τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
le trône de David, son père.
-
33
καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας,
et il règnera sur la maison de Jacob éternellement,
καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
et son règne n’aura pas de fin.
τέλος est sujet du verbe être au futur (littéralement : et il n’y aura pas de fin …)
-
34
Εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον,
Marie dit à l’ange :
Πῶς ἔσται τοῦτο,
comment cela se fera-t-il ?
(littérale ment : sera)
ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω ;
puisque je ne connais pas d’homme ?
-
35
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ,
et l’ange lui dit en réponse :
(Littéralement : répondant lui dit)
Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ,
l’Esprit saint viendra sur toi,
καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι :
et la puissance du très haut te couvrira de son ombre.
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον
C’est pourquoi aussi l’engendré
κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.
sera appelé saint, Fils de Dieu.
ἅγιον est attribut, comme υἱὸς θεοῦ
 τὸ γεννώμενον : participe substantivé présent passif de γεννάω engendrer
-
36
Καὶ ἰδού,
et voici
Ἐλισάβετ ἡ συγγενίς σου,
Elisabeth ta parente,
καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς :
elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse :
καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ.
 et c’est le sixième mois pour elle qui était appelée stérile.
-
37
Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα.
Parce que aucune parole ne sera impossible à Dieu.
 ῥῆμα désigne à la fois la parole et l’évènement (cf. hébreu dabar)
Littéralement : toute parole (agissante) ne sera pas impossible de la part de Dieu
-
38
Εἶπεν δὲ Μαριάμ,
Et Marie dit :
Ἰδού, ἡ δούλη κυρίου:
« Voici , je suis (ss-ent. être) la servante du seigneur :
γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου.
qu’il soit fait pour moi selon ta parole.
Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
Et l’ange s’éloigna d’elle.

6 décembre 2018

Ven. 07/12/18 Mt 9, 27-31

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

Mt 9,27-31

-

Texte grec uniquement : cliquez ici

-
27
 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ,
Et comme Jésus passait, venant de là,
παράγοντι : participe présent datif singulier de παράγω
(παρα + άγω : sens intransitif du verbe, passer devant, ou à côté) 
accordé à τῷ Ἰησοῦ, datif :  Jésus 
complément de ἀκολούθέω + datif : suivre quelqu’un
ἠκολούθησαν [αὐτῷ] δύο τυφλοί,
deux aveugles le suivirent,
κράζοντες καὶ λέγοντες,
criant et disant :
Ἐλέησον ἡμᾶς,
Aie pitié de nous,
 υἱὸς Δαυίδ.
fils de David.
-
28
Ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν,
Et quand il fut arrivé dans la maison,
Même construction qu’au verset précédent (accord du participe au complément αὐτῷ
προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί,
les aveugles vinrent à lui,
καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
et Jésus leur dit :
Πιστεύετε
Croyez-vous
ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι ;
que je puisse faire cela ?
Λέγουσιν αὐτῷ,
Ils lui disent :
Ναί, κύριε.
Oui, Seigneur.
-
29
Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν,
Alors il leur toucha les yeux,
λέγων,
disant :
Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν.
Que selon votre foi, il vous advienne.
-
30
Καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί :
Et leurs yeux furent ouverts ;
ἠνεῴχθησαν 3è pers. du pluriel de l’aoriste passif de ἀνοίγω, ouvrir.
καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
et Jésus les gronda,
ἐνεβριμήθη aoriste de ἐμβριμάομαι, gronder, frémir,
 être fortement ému (βρίμη : la force)
λέγων,
disant :
Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω.
Prenez garde que personne ne le sache.
-
31
Οἱ δὲ ἐξελθόντες
Mais eux, étant sortis,
διεφήμισαν αὐτὸν
le firent connaître
aoriste de διαφημίζω, δια (à travers, partout ) + φημίζω (φήμη : la réputation)
ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.
dans toute cette contrée.

 

5 décembre 2018

Jeu 06/12/18 Mt 7,21.24-27

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Mt 7,21.24-27
-
Ecouter l’Evangile :
-
Texte grec  seul.
-
-
21
Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι,
Tout homme qui me dit :
Κύριε, κύριε,
« Seigneur, Seigneur ! « 
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν:
 n’entrera pas dans le royaume des cieux,
ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου
 mais celui qui fait la volonté de mon Père
τοῦ ἐν  τοῖς οὐρανοῖς.
 qui est dans les cieux.
24
Πᾶς οὖν ὅστις
Donc tout homme qui
ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους
 entend ces paroles de moi
καὶ ποιεῖ αὐτούς,
et les met en pratique,
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ,
sera semblable à un homme prudent
ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν
qui a bâti sa maison
 ἐπὶ τὴν πέτραν :
sur le roc.
-
25
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
Et la pluie est descendue,
καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ
et  les fleuves sont venus,
καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι,
et les vents ont soufflé
καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ,
 et se sont jetés contre cette maison :
καὶ οὐκ ἔπεσεν :
et elle n’est pas tombée,
τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.
car elle avait été fondée sur le roc.
θεμελίόω : fonder
τεθεμελίωτο 3è sg. plus que parfait passif
-
26
Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους
Et tout homme qui entend ces paroles de moi,
καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς,
 et ne les met pas en pratique,
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ,
 sera semblable à un homme insensé
ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον:
qui a bâti sa maison sur le sable.
-
27
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
La pluie est descendue,
καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ
 et les fleuves sont venus,
καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι,
et les vents ont soufflé
καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ,
 et ont battu cette maison :
καὶ ἔπεσεν :
 et elle est tombée,
καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.
 et sa ruine était grande.
-

 

4 décembre 2018

Mer 05/12/18 Mt15,29-37

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Mt 15,29-37
-
Ecouter le texte grec :
-
-
Texte grec seul : cliquez ici
-

-

Mt 15,29
 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν
Et étant parti de là,
ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας :
Jésus vint le long de la mer de Galilée :
καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ.
 et étant monté sur la montagne, il s’y assit.
μεταβὰς participe aoriste de μεταβαίνω : passer, partir
-
30
Καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί,
et des foules nombreuses s’approchèrent de lui,
ἔχοντες μεθ’ ἑαυτῶν χωλούς,
ayant avec elles des boiteux,
(ayant avec elles = avec)
τυφλούς, κυλλούς κωφούς,
des aveugles, des estropiés , des muets,
καὶ ἑτέρους πολλούς,
et beaucoup d’autres malades.
καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας  αὐτοῦ 
On les déposa à ses pieds,
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς ; 
 et il les guérit ;
ῥίπτω : déposer ἔρριψαν : 3è pers. du pl de l’aoriste, traduire par « on ».
-
31
ὥστε τὸν ὄχλον θαυμάσαι,
en sorte que la foule s’étonnait,
βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας,
de voir les muets parler
βλέποντας : participe présent « voyant »
κυλλοὺς ὑγιεῖς,
les estropiés  guéris,
 καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας,
et les boîteux marcher
καὶ τυφλοὺς βλέποντας:
et les aveugles voir
καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ἰσραήλ.
 et elles glorifiaient le Dieu d’Israël.
ὥστε + infinitif (inf. aoriste ici): exprime la conséquence logique 
-
32
 Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
Or Jésus, ayant appelé ses disciples,
εἶπεν,
dit :
Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον,
 Je suis ému de compassion pour la foule ;
ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι,
car voilà trois jours qu’ils restent près de moi
καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν:
 et ils n’ont rien à manger.
καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω,
Je ne veux pas les renvoyer à jeûn,
μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.
 de peur qu’ils ne soient découragés en chemin.
-
33
Καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ  
Les disciples lui dirent :
Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι,
 Où aurons-nous dans un désert assez de pains
(verbe être sous entendu) être + datif : avoir 
ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον;
 pour rassasier une si grande foule ?
-
34
Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Πόσους ἄρτους ἔχετε;
 Combien avez-vous de pains ?
Οἱ δὲ εἶπαν
Et eux dirent :
 Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.
Sept, et quelques petits poissons.
-
35
Καὶ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν :
Alors il ordonna à la foule de s’ asseoir par terre,
παραγγείλας : participe aoriste (pour marquer la succession des actions :
traduire par un passé simple en français coordonné au verbe de la prop. principale.)
-
36
ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας,
il prit les sept pains et les poissons,
 καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν,
 et, après avoir rendu grâces, il les rompit
καὶ  ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς ,  
et il les donnait aux disciples,
οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.
et les disciples aux foules.
-
37
Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, 
Et ils mangèrent tous et furent rassasiés,
καὶ τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων,
 et le superflu des morceaux,
ἦραν ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις.
on en emporta sept corbeilles pleines.
 ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις sept corbeilles pleines (accusatif)
apposé à  τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων (COD antéposé).

 

Mar 04/12/18 Lc 10, 21-24

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter le texte grec :
-
Texte grec  seul Lc 10,21-24 .
-
Dans la TOB
-
21
 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο
 A l’heure même, il exulta de joie
[ἐν] τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ ,
par l’action de l’Esprit Saint,
 καὶ εἶπεν,
 et il dit :
Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ,
 Je te loue, Père,
κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς
 Seigneur du ciel et de la terre,
-
Ἐξομολογοῦμαί : confesser, reconnaître, louer 
-
ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν,
 de ce que tu as caché cela aux sages et aux savants,
καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις :
et de ce que tu les as révélées aux enfants.
ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου.
 Oui, Père, parce qu’ainsi fut ta bienveillance
(littéralement :ton bon plaisir fut devant toi)
-
22
 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου :
Toutes choses m’ont été données par mon Père,
καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱός,
 et personne ne connaît qui est le Fils,
εἰ μὴ ὁ πατήρ,
 si ce n’est le Père,
καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ,
ni qui est le Père,
εἰ μὴ ὁ υἱός,
  si ce n’est le Fils
καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.
et celui à qui le Fils veut le révéler.
ἐὰν + subj. (βούληται) exprime l’éventuel :
il faut sous-entendre :
à qui (ᾧ) le fils (ὁ υἱὸς)  le révèlerait,
s’il veut bien le révéler : ἐὰν βούληται ἀποκαλύψαι.
                                            ↑ si      ↑   il veut bien     ↑  infinitif aoriste (révéler)
-
23
Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ’ ἰδίαν εἶπεν,
Et s’étant tourné vers ses disciples, il leur dit en particulier,
Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε.
 Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez !
-
24
Λέγω γὰρ ὑμῖν,
Car je vous dis
ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς
que beaucoup de prophètes et de rois
ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε,
ont désiré voir ce que vous voyez,
καὶ οὐκ  εἶδαν 
 et ne l’ont pas vu,
καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε,
 et entendre ce que vous entendez,
καὶ οὐκ ἤκουσαν.
 et ne l’ont pas entendu.

3 décembre 2018

Lun 03/12/18 Mt 8,5-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 8,5-11
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
Mt 8,5-11 dans la TOB
Traduction en français courant (lire la bible.net) : ici
-
Mt 8,5
-
Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναούμ 
Comme il entrait dans Capharnaüm,
προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος
un centurion vint vers lui
παρακαλῶν αὐτόν,
le suppliant
-
6
καὶ λέγων,
et disant :
Κύριε,
Seigneur,
ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός,
mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie
δεινῶς βασανιζόμενος.
terriblement torturé.
βασανίζω : tourmenter, torturer, ici participe présent MPassif
δεινῶς, adv. terriblement , violemment 
-
7
Καὶ λέγει αὐτῷ, Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.
Et (Jésus) lui dit : Moi, j’irai, et je le guérirai.
 ἐλθὼν : participe aoriste du verbe venir. 
θεραπεύσω : futur du verbe θεραπεύω, guérir
-
8
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη,
Le centurion lui répondit :
Κύριε,
Seigneur,
οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς ;
je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ;
ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ,
mais dis seulement une parole,
Littéralement : mais parle seulement d’un mot, 
καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου.
et mon serviteur sera guéri.
-
9
Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν,
Car moi aussi je suis un homme soumis à une autorité,
ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας
avec sous ma propre autorité des soldats
καὶ λέγω τούτῳ,
Et je dis à celui-ci :
Πορεύθητι,
Va!
καὶ πορεύεται:
et il va.
καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου,
Et à un autre : viens,
καὶ ἔρχεται:
et il vient :
καὶ τῷ δούλῳ μου,
et à mon serviteur :
Ποίησον τοῦτο,
fais ceci,
καὶ ποιεῖ.
 et il le fait.
-
10
Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν,
Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement,
καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν,
 et il dit à ceux qui le suivaient :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
 Amen, je vous le dis,
 παρ’ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον.
auprès de personne  je n’ai trouvé en Israël une aussi grande foi.
-
11
Λέγω δὲ ὑμῖν,
Or, je vous déclare
ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν,
que plusieurs viendront de l’orient et de l’occident,
καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ
et seront à table avec Abraham et Isaac
et Jacob dans le royaume des cieux.

 

2 décembre 2018

Dim. 02/12/18 Lc 21,25-28.34-36

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
-
Lc 21,25-28.34-36
Καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις,
Et il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles ;
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ,
et, sur la terre, l’angoisse des nations dans l’incertitude,
ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου,
du fracas de la mer et des flots ;
-
26
ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου
les hommes rendant l’âme de frayeur,
καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ :
et de l’attente des choses qui vont arriver à la terre ;
αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
car les puissances des cieux seront ébranlées.
-
27
Καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
Et alors ils verront le fils de l’homme
ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ
venant dans une nuée
μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.
avec grande puissance et gloire.
-
28
Ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι,
Et quand ces choses commenceront d’arriver,
ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν :
regardez en haut, et levez vos têtes,
διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν.
parce que votre délivrance approche.
[...]
34
Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς,
Veillez en vous-même
μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι
à ce que jamais vos cœurs ne soient accablés
ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς,
par la lourdeur de tête, et l’ivresse, et par les soucis de la vie,
καὶ ἐπιστῇ ἐφ’ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη:
 et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ;
Προσέχω μη +subj. = prendre garde que ne pas
μήποτε : ne… jamais…
κραιπάλη : lourdeur de tête produite par l’ivresse, terme populaire.
αἰφνίδιος : subit, soudain, adj. accordé à ἡ ἡμέρα ἐκείνη. 
-
35
ὡς παγὶς ἐπεισελεύσεται γὰρ
comme un filet il viendra en effet
ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους
sur tous ceux qui habitent
ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
sur la face de toute la terre.
-
 Place non classique du mot : γὰρ, en effet. 
(place qui varie selon les leçons des manuscrits)
-
36
Ἀγρυπνεῖτε  δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι,
Soyez éveillés et priez en tout temps,
ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν  
 afin que vous ayez la force d’échapper à
ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι,
toutes ces choses qui doivent arriver,
καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
 et de paraître debout devant le Fils de l’homme.
Ἀγρυπνέω : 1er sens : être sans sommeil, être vigilant
δεόμαι : un des sens de ce verbe aux sens multiples : prier.

 

30 novembre 2018

Sam 01/12/18 Lc 21, 34-36

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Lc 21, 34 :
Ecouter en grec :
-
Texte en grec sans traduction.
-
Le passage dans la TOB
-
Lc 21,34
Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς,
Veillez en vous-même
μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι
à ce que jamais vos cœurs ne soient accablés
ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς,
par la lourdeur de tête, et l’ivresse, et par les soucis de la vie,
καὶ ἐπιστῇ ἐφ’ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη:
 et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ;
Προσέχω μη +subj. = prendre garde que ne pas
μήποτε : ne… jamais…
κραιπάλη : lourdeur de tête produite par l’ivresse, terme populaire.
αἰφνίδιος : subit, soudain, adj. accordé à ἡ ἡμέρα ἐκείνη. 
-
35
ὡς παγὶς ἐπεισελεύσεται γὰρ
comme un filet il viendra en effet
ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους
sur tous ceux qui habitent
ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
sur la face de toute la terre.
-
 Place non classique du mot : γὰρ, en effet.
(place qui varie selon les leçons des manuscrits)
-
36
Ἀγρυπνεῖτε  δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι,
Soyez éveillés et priez en tout temps,
ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν  
 afin que vous ayez la force d’échapper à
ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι,
toutes ces choses qui doivent arriver,
καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
 et de paraître debout devant le Fils de l’homme.
Ἀγρυπνέω : 1er sens : être sans sommeil, être vigilant
δεόμαι : un des sens de ce verbe aux sens multiples : prier.
-

Vend.30/11/18 Mt 4,18-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt4,18-22 : texte grec seul.
-
Traduction en français courant (Lire la Bible.net)
-
Mt 4,18-22
 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
Comme il marchait le long de la mer de Galilée,
εἶδεν δύο ἀδελφούς,
il vit deux frères,
Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον,
 Simon, appelé Pierre,
καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
 et André, son frère,
βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν:
qui jetaient un filet dans la mer ;
ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.
car ils étaient pêcheurs.
-
19
Καὶ λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Δεῦτε ὀπίσω μου,
Venez derrière moi,
καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
 et je vous ferai pêcheurs d’hommes.
-
20
Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent.
-
21
Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν,
De là étant allé plus loin,
εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς,
 il vit deux autres frères,
Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου
Jacques, fils de Zébédée,
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
et Jean, son frère,
ἐν τῷ πλοίῳ
 qui étaient dans une barque
μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν,
avec Zébédée, leur père,
καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν:
 et qui réparaient leurs filets.
καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.
et il les appela
-
22
Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν
 et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père,
ἠκολούθησαν αὐτῷ.
 et le suivirent.

 

29 novembre 2018

Jeu.29/11/18 Lc 21,20-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 21,20-28

20
Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἱερουσαλήμ,
Mais quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées,
τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς.
alors sachez que sa désolation est proche.
-
21
Τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ
Alors, que ceux qui seront dans la Judée
φευγέτωσαν
fuient
εἰς τὰ ὄρη :
dans les montagnes,
καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς
et que ceux qui seront au milieu d’elle (Jérusalem)
ἐκχωρείτωσαν :
sortent,
καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις
et que ceux qui seront dans les campagnes
μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν.
n’entrent pas en elle.
-
22
Ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν,
Car ce sont des jours de vengeance,
τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.
pour que tout ce qui a été écrit soit accompli.
-
23
Οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
Malheur à celles qui seront enceintes
καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις :
et à celles qui allaiteront en ces jours-là !
ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς,
car il y aura une grande calamité sur le pays
καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ.
et de la colère contre le peuple.
-
24
Καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης
 Et ils tomberont par la bouche de l’épée,
καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς  τὰ ἔθνη πάντα :
et ils seront emmenés en captivité chez toutes les nations ;
καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν,
et Jérusalem sera foulée par les nations,
 ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.
jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis.
-
25
Καὶ  ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις,
Et il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles ;
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν
et, sur la terre, l’angoisse des nations
ἐν ἀπορίᾳ,
dans l’indécision
 ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου,
du fracas de la mer et des flots ;
-
26
ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου
les hommes rendant l’âme de frayeur,
καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ :
et d’attente des choses arrivant sur le monde habité ;
αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
car les puissances des cieux seront ébranlées.
-
27
Καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
Et alors ils verront le fils de l’homme
ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ
venant dans une nuée
μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.
avec grande puissance et gloire.
-
28
Ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι,
Comme ces évènements commenceront à arriver,
ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν:
redressez-vous, et levez vos têtes,
διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν.
parce que votre délivrance est proche.

 

28 novembre 2018

Mer 28/11/18 Lc 21,12-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter le texte grec : 
-
Texte grec seul
-
Passage de la TOB (sur lire.la-Bible.net)
-
Lc 21,12
Πρὸ δὲ τούτων πάντων
Mais avant tout cela
ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν,
on mettra la main sur vous
(traduire la 3è pers du pluriel par « on »)
καὶ διώξουσιν,
et on vous persécutera,
παραδιδόντες εἰς  τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς,
en vous livrant aux synagogues et aux prisons,
ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας
vous menant devant des rois et des gouverneurs
(accord avec ὑμᾶς)
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου.
 à cause de mon nom.
-
13
Ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον.
Cela vous arrivera pour un témoignage.
(=pour rendre témoignage)
-
14
 Θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
Mettez-vous donc dans l’esprit
(καρδία « coeur » : en fr. on dit : « se mettre dans l’esprit » )
μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι,
 de ne pas préparer à l’avance votre défense ;
προμελετάω : préparer à l’avance (ici à l’inf.)
 ἀπολογέομαι : se défendre, plaider pour soi. (inf. ici)
-
15
ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν,
car je vous donnerai une bouche et une sagesse,
ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν
à laquelle ne pourront s’opposer ou répondre en retour,
ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν.
tous ceux qui se tiennent  contre vous
οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν : ceux qui se tiennent contre vous
-
16
Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων
Et vous serez livrés par vos parents,
καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων,
et vos frères et vos proches et vos amis,
καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν.
et ils feront mourir certains d’entre vous.
-
17
Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων
Vous serez haïs de tous,
διὰ τὸ ὄνομά μου.
à cause de mon nom.
ἔσεσθε μισούμενοι : construction périphrastique :
« être » au temps voulu+participe du verbe, pour le verbe simple (fréquent dans le NT)
-
18
Καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται.
 Il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête ;
Littéralement : Et un cheveu de votre tête ne sera absolument pas perdu.
οὐ μὴ + subj : signifie qu’on n’appréhende pas qu’une chose ait lieu,
c’est alors l’équivalent d’une négation renforcée. RAGON §290
-
19
Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.
dans votre persévérance, gagnez votre vie
κτήσασθε : impératif aoriste κτάομαι, acquérir, gagner

27 novembre 2018

Mar.27/11/18 Lc 21,5-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 21,5-11

-

5
 Καί τινων λεγόντων
Et comme quelques-uns disaient,
περὶ τοῦ ἱεροῦ,
à propos du temple,
ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται,
qu’il était orné de belles pierres et d’offrandes,
εἶπεν,
il dit :
-
6
Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε,
ce que vous contemplez
ἐλεύσονται ἡμέραι
des jours viendront
ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ,
où il ne sera laissé pierre sur pierre
ὃς οὐ καταλυθήσεται.
qui ne soit démolie.
-
7
Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτόν,
Mais ils l’interrogèrent,
λέγοντες,
disant :
Διδάσκαλε,
Maître,
πότε οὖν ταῦτα ἔσται ;
quand donc cela sera-t-il ?
Καὶ τί τὸ σημεῖον,
et quel sera le signe
ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι;
que cela sera sur le point d’arriver ?
-
8
Ὁ δὲ εἶπεν,
Or il dit :
Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε :
Prenez garde qu’on ne vous égare ;
πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου,
car plusieurs viendront en mon nom,
λέγοντες
disant :
 Ἐγώ εἰμι :
C’est moi,
καί,
et
Ὁ καιρὸς ἤγγικεν,
le moment est proche !
μὴ  πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.
N’allez pas derrière eux.
-
9
Ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας,
Et quand vous entendrez parler de guerres et de séditions,
μὴ πτοηθῆτε :
ne soyez pas effrayés ;
δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον,
car il faut que cela arrive d’abord ;
ἀλλ’ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος.
mais ce ne sera pas aussitôt la fin.
-
10
Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς,
Alors il leur disait :
Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ’ ἔθνος,
Nation se lèvera contre nation,
καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν:
et royaume contre royaume ;
-
11
σεισμοί τε μεγάλοι
et il y aura de grands tremblements de terre
(ἔσονται le verbe est à la fin de la phrase)
καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ
et, en divers lieux, des famines
καὶ λοιμοὶ ἔσονται,
et des pestes ;
φόβητρά τε καὶ  ἀπ’ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα ἔσται.
et il y aura des phénomènes effrayants et de grands signes venant du ciel.

 

12345...27

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente