18 août 2018

Dim 19/08/18 Jn 6,51-58

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Jn 6,51-58
-
-
51
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν,
Moi je suis le pain vivant,
ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς:
qui est descendu du ciel ;
ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου,
si quelqu’un mange de ce pain,
ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.
il vivra éternellement ;
Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω,
et aussi le pain que je donnerai
ἡ σάρξ μου ἐστίν, ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.
c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.
-
52
 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες,
Les Juifs disputaient donc entre eux, disant :
Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν;
Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?
-
53
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit donc :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme,
καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα,
et si vous ne buvez son sang,
οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
vous n’avez pas la vie en vous-mêmes.
-
54
Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα
Celui qui mange ma chair
καὶ πίνων μου τὸ αἷμα,
et qui boit mon sang,
ἔχει ζωὴν αἰώνιον, 
a la vie éternelle,
κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
et moi je le ressusciterai au dernier jour.
-
55
Ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις ,
Car ma chair est une vraie nourriture,
καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις.
et mon sang est un vrai breuvage.
-
56
Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα
Celui qui mange ma chair
καὶ πίνων μου τὸ αἷμα,
et qui boit mon sang,
ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.
demeure en moi, et moi en lui.
-
57
Καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατήρ,
Comme le Père qui est vivant m’a envoyé,
κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα:
et que moi je vis par le Père,
καὶ ὁ τρώγων με, κἀκεῖνος  ζήσει δι’ ἐμέ.
ainsi celui qui me mange, vivra lui aussi par moi.
-
58
Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ  ἐξ οὐρανοῦ καταβάς:
C’est ici le pain qui est descendu du ciel.
οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ,
Il n’en est pas comme de vos pères qui ont mangé,
καὶ ἀπέθανον: ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον, ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.
et qui sont morts : celui qui mange ce pain vivra éternellement.

 

17 août 2018

Sam 18/08/18 Mt 19,13-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min
Mt 19,13-15
-
-
13
Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία,
Alors on lui amena de petits enfants,
ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς, καὶ προσεύξηται:
afin qu’il leur imposât les mains, et qu’il priât ;
οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.
mais les disciples les reprirent.
-
14
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν,
Mais Jésus leur dit :
Ἄφετε τὰ παιδία,
Laissez les petits enfants,
καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με:
et ne les empêchez pas de venir à moi ;
τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
car le royaume des cieux est à ceux qui sont tels qu’eux.
-
15
Καὶ ἐπιθεὶς  τὰς χεῖρας αὐτοῖς, ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.
Et leur ayant imposé les mains, il partit de là.

 

16 août 2018

Ven 17/08/18 Mt19,3-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min
Mt 19,3-12
-
3
Καὶ προσῆλθον αὐτῷ  Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτόν,
Alors des pharisiens s’approchèrent de lui pour le tenter
καὶ λέγοντες .
et dirent :
 Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;
Est-il permis de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit ?
-
4
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
Mais lui, répondant, leur dit :
Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι
N’avez-vous pas lu que
ὁ κτίσας ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς,
Celui qui les créa les fit dès le commencement homme et femme,
-
5
καὶ εἶπεν,
et qu’il dit :
 Ἕνεκα τούτου
A cause de cela,
καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα,
l’homme quittera son père et sa mère,
καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ,
et s’attachera à sa femme,
καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;
et les deux seront une seule chair ?
-
6
Ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο,
Ainsi ils ne sont plus deux,
ἀλλὰ σὰρξ μία:
mais une seule chair.
ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν,
Ce donc que Dieu a uni,
ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.
que l’homme ne le sépare point.
-
7
Λέγουσιν αὐτῷ,
Ils lui disent :
Τί οὖν  Μωϋσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου,
Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner à la femme une lettre de divorce,
καὶ ἀπολῦσαι  [αὐτήν];
et de la répudier ?
-
8
Λέγει αὐτοῖς ὅτι
Il leur dit :
Μωϋσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν
Moïse devant la dureté de votre cœur
ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν:
 vous a permis de répudier vos femmes ;
ἀπ’ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως.
mais il n’en était pas ainsi dès le commencement.
-
9
Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι
Mais je vous dis que
ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
quiconque répudie sa femme,
μὴ ἐπὶ πορνείᾳ,
si ce n’est pour cause de fornication,
καὶ γαμήσῃ ἄλλην,
et en épouse une autre,
μοιχᾶται.
commet adultère.
-
10
Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ  [αὐτοῦ]
 Ses disciples lui dirent :
Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός,
Si telle est la condition de l’homme à l’égard de la femme,
οὐ συμφέρει γαμῆσαι.
il n’est pas avantageux de se marier.
-
11
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς,
Mais il leur dit :
Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον  [τοῦτον] 
Tous ne comprennent pas cette parole,
ἀλλ’ οἷς δέδοται.
mais (ceux-là seulement ) à qui cela est donné.
-
12
Εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι,
Car il y a des eunuques
οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως:
qui sont nés tels dès le sein de leur mère ;
καί εἰσιν εὐνοῦχοι,
il y a des eunuques
οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων:
qui ont été faits eunuques par les hommes ;
καί εἰσιν εὐνοῦχοι,
οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς
et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes
διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
pour le royaume des cieux.
Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.
Que celui qui est capable de comprendre, comprenne.

 

15 août 2018

Jeu 16/08/18 Mt 18,21-19,1

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min
Mt 18,21- 19,1
-
21
Τότε προσελθὼν  ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Κύριε,
Alors Pierre s’étant approché, lui dit : Seigneur,
ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου,
combien de fois-mon frère péchera-t-il contre moi
καὶ ἀφήσω αὐτῷ; Ἕως ἑπτάκις;
et lui pardonnerai-je ? jusqu’à sept fois ?
-
22
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις,
Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,
ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.
mais jusqu’à septante fois sept fois.
-
23
Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ,
C’est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi
ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.
qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs.
-
24
Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν,
Quand il eut commencé à compter,
προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.
on lui en amena un qui devait dix mille talents ;
-
25
Μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι
et comme il n’avait pas de quoi payer,
ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι,
son seigneur commanda qu’il fût vendu,
καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα,
 et sa femme et ses enfants
καὶ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀποδοθῆναι.
et tout ce qu’il avait, et que la dette fût payée.
-
26
Πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ,
Et ce serviteur tombant à terre, se prosternait devant lui,
λέγων, Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί,
disant : Aie patience envers moi,
καὶ πάντα ἀποδώσω σοι.
et je te paierai tout.
-
27
Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου
Et le seigneur de ce serviteur, ému de compassion,
ἀπέλυσεν αὐτόν,
le relâcha,
καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ.
et lui quitta la dette.
-
28
Ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ,
Mais ce serviteur étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service
ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια,
qui lui devait cent deniers ;
καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν,
et l’ayant saisi,il l’étranglait,
λέγων, Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις.
en disant : Paie ce que tu dois !
-
29
Πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ  παρεκάλει αὐτόν, λέγων,
Et son compagnon de service, tombant à terre, le suppliait en disant :
Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι.
Aie patience envers moi, et je te paierai.
-
30
Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν,
Mais lui ne voulait pas ;
ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν,
et s’en étant allé, il le jeta en prison,
ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
jusqu’à ce qu’il eût payé ce qu’il devait.
-
31
Ἰδόντες  οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα:
Ses compagnons de service, voyant ce qui s’était passé, en furent fort attristés,
καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.
et ils vinrent instruire leur seigneur de tout ce qui était arrivé.
-
32
Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ,
Alors son seigneur l’ayant appelé, lui dit :
Δοῦλε πονηρέ,
Méchant serviteur,
πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι,
je t’ai quitté toute cette dette,
ἐπεὶ παρεκάλεσάς με:
parce que tu m’as supplié,
-
33
οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου,
ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service,
ὡς  κἀγώ  σε ἠλέησα;
comme moi aussi j’ai eu pitié de toi ?
-
34
Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς,
Et son seigneur en colère le livra aux bourreaux
ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον 
jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il lui devait.
-
35
Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ  οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν,
C’est ainsi que  mon Père céleste fera pour vous,
ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν 
si vous ne pardonnez pas, chacun à son frère, de tout votre cœur.
-

19,1

1
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους,
Et il arriva, quand Jésus eut achevé ces discours,
μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας,
qu’il partit de Galilée,
καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
et s’en alla dans le territoire de la Judée, par l’autre côté du Jourdain.

 

14 août 2018

Mer 15/08/18 Assomption Lc1,39-56

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

Lc 1,39-56

TOB

-

39
 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
Marie s’étant levée en ces jours-là
ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς,
alla vers la montagne en hâte
εἰς πόλιν Ἰούδα,
vers une ville de Juda.
-
40
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου,
Et elle entra dans la maison de Zacharie,
καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.
 et salua Élisabeth.
-
41
Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν  τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ ,
Et ( il arriva que) quand Elisabeth entendit la salutation de Marie,
ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς:
l’enfant bondit en son sein :
καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,
 et Elisabeth fut remplie du Saint Esprit.
σκιρτάω : bondir (de joie)
τὸ βρέφος : petit enfant, nourrisson
κοιλία : ventre, entrailles, sein maternel
-
42
καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ,
Et elle s’écria d’une voix forte
καὶ εἶπεν,
et dit :
Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν,
tu es bénie entre les femmes,
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
 et le fruit de ton sein est béni.
ἀνεφώνησεν aoriste de ἀναφώνεω : s’écrier (ana: de bas en haut)
κραυγή : cri
-
43
Καὶ πόθεν μοι τοῦτο,
et d’où cela (est) pour moi
ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρός  ἐμέ;
 que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?
-
44
Ἰδοὺ γάρ,
car voici,
ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου,
quand la voix de ta salutation est arrivée à mon oreille
ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
l’enfant a tressailli d’allégresse dans mon sein.
-
45
Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα,
Et bienheureuse celle qui a cru,
ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.
parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur
auront leur accomplissement.
-
Syntaxe : 
sujet : l’accomplissement (τελείωσις) , 
verbe : sera( ἔσται)
pour … (datif). 
C’est l’expression de la possession en grec :
cf. être à quelqu’un 
ce qui a été dit :τοῖς λελαλημένοις
αὐτῇ à elle  
aura son accomplissement .
-
46
Καὶ εἶπεν Μαριάμ,
et Marie dit
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,
Mon âme exalte le Seigneur,
-
47
καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
-
48
Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.
Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
Ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί.
Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse,
-
49
Ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός,
Parce que le puissant a fait pour moi de grandes choses.
καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Son nom est saint,
-
50
Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς
Et sa miséricorde  d’âge en âge
τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
pour ceux qui le craignent.
-
51
Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ:
Il a déployé la force de son bras ;
ποίεω κράτος : agir avec force
βραχίων : le bras
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.
Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses.
ὑπερήφανος orgueilleux 
διανοία  : intelligence, compréhension, pensée
καρδία : le coeur :
(représente le siège de la vie intérieure, de l’intelligence, de la volonté, de la vie morale)
L’expression littérale  ici : les orgueilleux dans la pensée de leur coeur
Figure de style pour : ceux qui avaient dans le coeur des pensées orgueilleuses. 
-
52
Καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων,
Il a fait descendre des puissants de leurs trônes,
καὶ ὕψωσεν ταπεινούς.
 Et il a élevé des humbles.
Καθεῖλεν : aoriste de καθαιρέω : faire descendre
ὐψόω : élever
-
53
Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν,
Il a rassasié de biens des affamés,
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.
 Et il a renvoyé des riches à vide.
Πεινάω : avoir faim, être affamé
-
54
Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ,
Il est venu en aide à Israël, son serviteur,
μνησθῆναι ἐλέους,
pour se souvenir de sa miséricorde, -
Ἀντιλαμβάνομαι : venir en aide à + génitif
μνησθῆναι : infinitif de but. 
ἐλέους : voir p.223 du lien (TRENCH les Synon. du NT)
-
55
καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν,
Comme il l’avait dit à nos pères,
τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.
Envers Abraham et sa postérité pour toujours.
-
56
 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ  ὡς μῆνας τρεῖς,
Marie demeura avec elle environ trois mois,
καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
Puis elle retourna chez elle.
-
 

13 août 2018

Mar 14/08/18 Mt 18,1-5.10. 12-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min

Mt 18,1-5.10.12-14

TOB

-

1

Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες,
En cette heure-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et dirent :
Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;
Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?
-
2
Καὶ προσκαλεσάμενος  παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν,
Et ayant appelé un petit enfant, il le plaça au milieu d’eux,
-
3
καὶ εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
et dit : Amen, je vous dis
ἐὰν μὴ στραφῆτε
que si vous ne vous convertissez pas
καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία,
et ne devenez comme les petits enfants,
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux.
-
4
Ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο,
Quiconque donc se rendra humble comme ce petit enfant,
οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux.
-
5
Καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου,
Et qui recevra un seul petit enfant comme celui-ci en mon nom,
ἐμὲ δέχεται:
me reçoit.
-
10
Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων,
Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ;
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
car je vous dis que
οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς
leurs anges dans les cieux
διὰ παντὸς βλέπουσιν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
regardent sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux.
-
12
Τί ὑμῖν δοκεῖ;
Que vous en semble ?
Ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα,
Si un homme a cent brebis,
καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν:
et qu’une seule d’entre elles s’égare,
οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα,
ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf
ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;
sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée ?
-
13
Καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό,
Et s’il arrive qu’il la trouve,
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον,
amen, je vous dis qu’il en a plus de joie
ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις.
que des quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont point égarées.
-
14
Οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
Ainsi, ce n’est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux,
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων.
qu’un seul de ces petits soit perdu.

 

12 août 2018

Lun 13/08/18 Mt17,22-27

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min
-
Mt 17,22-27
-
Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ,
Or, comme ils se trouvaient ensemble dans la Galilée,
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,
Le fils de l’homme doit être livré entre les mains des hommes ;
-
23
καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν,
et ils le feront mourir ;
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.
et le troisième jour il ressuscitera.
Καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.
Et ils furent fort attristés.
-
24
 Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναούμ 
Or, comme ils arrivaient à Capharnaüm,
προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ
ceux qui percevaient les deux drachmes s’approchèrent de Pierre,
καὶ  εἶπαν
et lui dirent :
 Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ [τὰ] δίδραχμα;
Votre Maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ?
-
25
Λέγει, Ναί.
Il dit : Oui.
Καὶ  ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν,
Et quand il fut entré dans la maison,
προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, λέγων,
Jésus le prévint, disant :
Τί σοι δοκεῖ, Σίμων;
Que t’en semble, Simon ?
Οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον;
les rois de la terre, de qui prennent-ils des tributs ou des impôts ?
Ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;
de leurs fils, ou des étrangers ?
-
26
 Εἰπόντος δέ,
Et comme il dit :
Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων.
Des étrangers.
Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui répondit :
Ἄρα γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί.
Les fils en sont donc exempts.
-
27
Ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς,
Mais afin que nous ne les scandalisions pas,
πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον,
va à la mer, jette un hameçon,
καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον:
et prends le premier poisson qui montera ;
καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ,
et lui ayant ouvert la bouche,
εὑρήσεις στατῆρα:
tu trouveras un statère ;
ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.
prends-le, et donne-le leur pour moi et pour toi.

 

11 août 2018

Dim 12/08/18 Jn 6,41-51

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Jn 6,41-51
-
-
41
 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ,
Les Juifs murmuraient donc à son sujet,
ὅτι εἶπεν, Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.
parce qu’il avait dit : Je suis le pain qui est descendu du ciel.
-
42
Καὶ ἔλεγον,
Et ils disaient :
Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ,
N’est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph,
οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα;
dont nous, nous connaissons le père et la mère ?
Πῶς νῦν λέγει ὅτι
Comment donc dit-il :
Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;
Je suis descendu du ciel ?
-
43
Ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Jésus répondit et leur dit :
Μὴ γογγύζετε μετ’ ἀλλήλων.
Ne murmurez point entre vous.
-
44
Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με,
Personne ne peut venir à moi,
ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν,
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ;
 κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
-
45
Ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις,
Il est écrit dans les prophètes :
Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ.
Ils seront tous enseignés de Dieu. 
Πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθών,
Quiconque a entendu le Père et a été instruit par lui,
ἔρχεται πρός ἐμέ.
vient à moi.
-
46
Οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις ,
Non que personne ait vu le Père,
εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ,
si ce n’est Celui qui est d’auprès de Dieu  ;
οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα.
lui a vu le Père.
-
47
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον.
Celui qui croit  a la vie éternelle.
-
48
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς.
C’est moi qui suis le pain de la vie.
-
49
Οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα,
Vos pères ont mangé la manne dans le désert,
καὶ ἀπέθανον.
et ils sont morts.
-
50
Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων,
C’est ici le pain qui descend du ciel,
ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ.
afin que celui qui en mange ne meure pas.
-
51
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν,
Moi je suis le pain vivant,
ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς:
qui est descendu du ciel ;
ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου,
si quelqu’un mange de ce pain,
ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.
il vivra pour l’éternité ;
Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω,
et aussi le pain que je donnerai
ἡ σάρξ μου ἐστίν,
c’est ma chair,
 ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.
que je donnerai pour la vie du monde.

 

10 août 2018

Sam 11/08/18 Mt 17,14-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min
Mt 17,14-20
-
-
14
 Καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον,
Et lorsqu’ils furent arrivés près de la foule,
προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν
un homme s’approcha de lui et se jeta à genoux devant lui,
-
15
καὶ λέγων,
et disant :
Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν,
Seigneur, aie pitié de mon fils,
ὅτι σεληνιάζεται
parce qu’il est lunatique,  
καὶ κακῶς πάσχει:
et il est bien malade ;
πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ,
car il tombe souvent dans le feu
καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.
et souvent dans l’eau.
-
16
Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου,
Et je l’ai amené à tes disciples ;
καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.
et ils n’ont pu le guérir.
-
17
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Et Jésus répondant, dit :
Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη,
O génération incrédule et perverse !
ἕως πότε  μεθ’ ὑμῶν ἔσομαι ;
jusques à quand serai-je avec vous ?
Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;
jusques à quand vous supporterai-je ?
Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.
Amenez-le-moi ici.
-
18
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus le réprimanda,
καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον,
et le démon sortit de lui ;
καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
et l’enfant fut guéri à partir de cette heure-là.
-
19
Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
Alors les disciples s’approchèrent
τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν εἶπον,
et dirent en particulier à Jésus,
Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
Pourquoi nous, n’avons-nous pas pu le chasser ?
-
20
Ὁ δὲ  λέγει  αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν.
A cause de votre peu de foi.
Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν,
Car, en vérité, je vous dis
ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως,
que si vous avez de la foi comme un grain de moutarde,
ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ,  
vous direz à cette montagne :
Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ,
Transporte-toi d’ici là,
καὶ μεταβήσεται:
et elle se transportera,
καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.
et rien ne vous sera impossible.

 

9 août 2018

Ven 10/08/18 Jn 12,24-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min
Jn 12,24-26
-
24
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous (le) dis :
ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ,
Si le grain de blé, après être tombé dans la terre, ne meurt pas,
αὐτὸς μόνος μένει ·
lui-même seul il reste ;
 ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ,
mais s’il meurt,
πολὺν καρπὸν φέρει.
il porte beaucoup de fruit.
-
25
Ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ  ἀπολλύει αὐτήν ·
Celui qui aime sa vie la perd ;
 καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ
et celui qui hait sa vie en ce monde
εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
la conservera pour la vie éternelle.
-
26
Ἐὰν ἐμοὶ  τις διακονῇ ,
Si quelqu’un me sert,
ἐμοὶ ἀκολουθείτω:
qu’il me suive ;
καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ,
et là où je suis,
ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται·
 là aussi mon serviteur sera :
ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ,
si quelqu’un me sert,
τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.
mon Père l’honorera.

8 août 2018

Jeu 09/08/18 Mt 25,1-13

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min

 Mt 25,1-13

-

TOB

-

1
Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
Alors le royaume des cieux sera semblable
δέκα παρθένοις,
à dix vierges
αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας  ἑαυτῶν
qui, ayant pris leurs lampes,
 ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησι τοῦ νυμφίου.
sortirent à la rencontre de l’époux.
-
2
Πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ
Or, cinq d’entre elles étaient folles,
καὶ πέντε φρόνιμοι.
et cinq sages.
-
3
Αἱ γὰρ μωραί,
Car les folles,
λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν,
en prenant leurs lampes,
οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον:
ne prirent pas d’huile avec elles ;
-
4
αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις
 mais les sages prirent, de l’huile dans les vases.
μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν.
avec leurs lampes.
-
5
Χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου,
Mais comme l’époux tardait,
ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον.
elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.
-
6
Μέσης δὲ νυκτὸς
Or, au milieu de la nuit,
κραυγὴ γέγονεν,
il y eut un cri :
Ἰδού, ὁ νυμφίος
Voici l’époux !
ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν  [αὐτοῦ]
sortez au-devant de lui.
-
7
Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι,
Alors toutes ces vierges se réveillèrent
καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας  ἑαυτῶν.
et préparèrent leurs lampes.
-
8
Αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν
Et les folles dirent aux sages :
 Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν,
Donnez-nous de votre huile ;
ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται.
car nos lampes s’éteignent.
-
9
Ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι, λέγουσαι,
Mais les sages répondirent :
Μήποτε
Non,
οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν:
de peur qu’il n’y en ait pas assez pour nous et pour vous.
πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας
Allez plutôt vers ceux qui en vendent,
καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς.
et achetez-en  pour vous.
-
10
Ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι,
Mais pendant qu’elles allaient en acheter,
ἦλθεν ὁ νυμφίος:
l’époux vint,
καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους,
et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces,
καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα.
et la porte fut fermée.
-
11
Ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι,
Mais plus tard viennent aussi les autres vierges,
λέγουσαι, Κύριε, κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν.
disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !
-
12
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,
Mais il leur répondit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.
Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas.
-
13
Γρηγορεῖτε οὖν,
Veillez donc ;
ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν.
parce que vous ne savez ni le jour ni l’heure.

 

7 août 2018

Mer 08/08/18 Mt 15,21-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min
Mt 15,21-28
-
-
 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς
Et Jésus, étant parti de là,
ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.
se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon.
-
22
Καὶ ἰδού,
γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν,
Et voici, une femme cananéenne, sortant de ces contrées, criait,
λέγουσα,
disant :
Ἐλέησόν με, κύριε,
Aie pitié de moi, Seigneur,
 υἱὸς Δαυίδ:
fils de David ;
ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.
ma fille est cruellement tourmentée par le démon !
-
23
Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον.
Mais il ne lui répondit pas un mot.
Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτόν,
Et ses disciples s’étant approchés le priaient
λέγοντες,
disant :
Ἀπόλυσον αὐτήν,
Renvoie-la,
ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.
car elle crie derrière nous.
-
24
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,
Et il répondit :
Οὐκ ἀπεστάλην
Je n’ai été envoyé
εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.
qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël.
-
25
Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα,
Mais elle, s’étant approchée, se prosternait devant lui, disant :
Κύριε, βοήθει μοι.
Seigneur, secours-moi !
-
26
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,
Il répondit :
Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων,
Il n’est pas beau de prendre le pain des enfants
καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.
et de le jeter aux petits chiens.
-
27
Ἡ δὲ εἶπεν,
Mais elle dit :
Ναί, κύριε:
Oui, Seigneur,
καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων
car aussi les petits chiens mangent les miettes
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.
qui tombent de la table de leurs maîtres.
-
28
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ,
Alors Jésus, répondant, lui dit :
Ὦ γύναι,
femme,
μεγάλη σου ἡ πίστις:
ta foi est grande !
γενηθήτω σοι ὡς θέλεις.
Qu’il t’advienne comme tu le veux.
Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς
Et sa fille fut guérie
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
à partir de cette heure-là.
.

 

6 août 2018

Mar 07/08/18 Mt 14,22-36

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min
Mt 14,22-36
-
-
Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον,
Et aussitôt, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque
καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν,
et à le précéder sur l’autre rive,
ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.
pendant qu’il renverrait les foules.
-
23
Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους,
Et après qu’il eut renvoyé les foules,
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος
il monta sur la montagne,
κατ’ ἰδίαν προσεύξασθαι:
à l’écart, afin de prier ;
ὀψίας δὲ γενομένης,
et comme le soir était venu ;
μόνος ἦν ἐκεῖ.
il était là seul.
-
24
Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν ,
Or la barque, déjà était retenue loin de la terre de plusieurs stades,
βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων:
battue par les flots ;
ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος.
car le vent était contraire.
-
25
Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς
Mais à la quatrième veille de la nuit,
ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς ,
il vint à eux,
περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν.
marchant sur la mer.
-
26
 Οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ  τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα 
Et les disciples, le voyant marcher sur la mer,
ἐταράχθησαν,
furent troublés,
λέγοντες ὅτι
disant :
Φάντασμά ἐστιν:
C’est un fantôme !
καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν.
Et de frayeur ils crièrent.
-
27
Εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν  [ὁ Ἰησοῦσ] αὐτοῖς 
Mais aussitôt Jésus leur parla,
λέγων,
disant :
Θαρσεῖτε:
Rassurez-vous ;
ἐγώ εἰμι: μὴ φοβεῖσθε.
c’est moi, n’ayez pas peur.
-
28
Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν,
Et Pierre, lui répondant, dit :
Κύριε, εἰ σὺ εἶ,
Seigneur, si c’est toi,
κέλευσόν με ἐλθεῖν πρός σε ἐπὶ τὰ ὕδατα.
ordonne que j’aille vers toi sur les eaux.
-
29
Ὁ δὲ εἶπεν,
Jésus lui dit :
Ἐλθέ.
Viens.
Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου [ὁ] Πέτρος 
Et Pierre, étant descendu de la barque,
περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα,
 marcha sur les eaux
καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
et vint vers Jésus.
-
30
Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον[ἰσχυρὸν] ἐφοβήθη:
Mais voyant le vent, il eut peur ;
καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν,
et comme il commençait à enfoncer, il s’écria,
λέγων, Κύριε, σῶσόν με.
disant : Seigneur, sauve-moi !
-
31
Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα
Et aussitôt Jésus, ayant étendu la main,
ἐπελάβετο αὐτοῦ,
le saisit
καὶ λέγει αὐτῷ,
et lui dit :
Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας ;
Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?
-
32
Καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον,
Et quand ils furent entrés dans la barque,
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος:
le vent s’apaisa.
-
33
οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ,
Et ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui,
λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ.
disant : Tu es véritablement le Fils de Dieu.
-
34
Καὶ διαπεράσαντες
Puis ayant passé à l’autre bord,
ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ.
ils vinrent dans le pays de Génézareth.
-
35
Καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου
Et les gens de ce lieu-là l’ayant reconnu,
ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην,
envoyèrent par toute la contrée d’alentour,
καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας:
et on lui amena tous les malades.
-
36
καὶ παρεκάλουν αὐτόν,
Et ils le priaient
ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ:
qu’ils pussent seulement toucher le bord de son vêtement,
καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν.
et tous ceux qui le touchèrent furent sauvés au travers de lui.
διεσώθησαν : 3è pers. du pl. de l’aoriste passif de διασώζω, sauver (δια = au travers)

 

5 août 2018

Lun 06/08/18 Mc 9,2-10

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 9,2-10

-

TOB

-

2
 Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ
Et six jours après,
παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν Ἰωάννην
Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean,
 καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν μόνους :
et les mène seuls à l’écart sur une haute montagne.
καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν:
Et il fut transfiguré en leur présence.
-
3
καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα,
Et ses vêtements devinrent resplendissants,
λευκὰ λίαν ,
très blancs,
οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται  οὕτως λευκᾶναι.
 tels qu’il n’est point de foulon sur la terre qui pût blanchir ainsi.
-
4
Καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν  Μωϋσεῖ 
Et Elie leur apparut avec Moïse ;
καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ.
et ils s’entretenaient avec Jésus.
-
5
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ,
Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus :
Ῥαββί,
Rabbi,
καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι :
il est bon que nous soyons ici ;
καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς,
faisons donc trois tentes,
σοὶ μίαν, καὶ  Μωϋσεῖ  μίαν,
une pour toi, et une pour Moïse,
καὶ Ἠλίᾳ μίαν.
et une pour Elie.
-
6
Οὐ γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ
Car il ne savait que dire,
ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο.
parce qu’ils étaient effrayés.
-
7
Καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς:
Et il vint une nuée qui les couvrit,
καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης,
et une voix sortit de la nuée :
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός:
 Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
ἀκούετε αὐτοῦ.
écoutez-le.
-
8
Καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι,
Et soudain, regardant autour d’eux,
οὐκέτι οὐδένα εἶδον,
ils ne virent plus personne
ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθ’ ἑαυτῶν.
que Jésus seul avec eux.
-
9
  Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ  τοῦ ὄρους,
Et comme ils descendaient de la montagne,
διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται,
il leur commanda de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu,
εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.
jusqu’à ce que le fils de l’homme fût ressuscité des morts.
-
10
Καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς,
Et ils retinrent cette parole,
συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.
se demandant entre eux ce que c’est que ressusciter d’entre les morts.

4 août 2018

Dim 05/08/18 Jn 6,24-35

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 6,24
-
ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος
Lors donc que la foule vit
ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ
que Jésus n’était pas là,
οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
non plus que ses disciples,
ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια
 ils entrèrent eux-mêmes dans les barques,
καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν.
et allèrent à Capernaüm, cherchant Jésus.
-
25
Καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης,
Et l’ayant trouvé de l’autre côté de la mer,
εἶπον αὐτῷ,
ils lui dirent :
Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας;
Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?
-
26
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν,
Jésus leur répondit et dit :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen,  je vous le dis :
ζητεῖτέ με,
Vous me cherchez,
οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα,
non parce que vous avez vu des miracles,
ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε.
mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés.
-
27
Ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην,
Travaillez, non pour la nourriture qui périt,
ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον,
mais pour celle qui subsiste en vie éternelle,
ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει:
et que le Fils de l’homme vous donnera ;
τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν, ὁ θεός.
car c’est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau.
-
28
Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν,
Ils lui dirent donc :
Τί ποιῶμεν,
Que devons-nous faire,
ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ;
pour accomplir les œuvres de Dieu ?
-
29
Ἀπεκρίθη  [ὁ] Ἰησοῦς 
Jésus répondit
καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
et leur dit :
Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ,
C’est ici l’œuvre de Dieu,
ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος.
que vous croyiez en Celui qu’il a envoyé.
-
30
Εἶπον οὖν αὐτῷ,
Ils lui dirent donc :
Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον,
Quel signe fais-tu donc, toi,
ἵνα ἴδωμεν
afin que nous voyions
καὶ πιστεύσωμέν σοι;
et que nous te croyions ?
Τί ἐργάζῃ;
Quelle œuvre fais-tu ?
-
31
Οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ,
Nos pères ont mangé la manne dans le désert,
καθώς ἐστιν γεγραμμένον,
selon qu’il est écrit :
Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν.
Il leur a donné à manger le pain du ciel.
-
32
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit donc :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ:
Ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ;
ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν.
mais c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel ;
-
33
Ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel,
καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.
et qui donne la vie au monde.
-
34
Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν,
Ils lui dirent donc :
Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.
Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là.
-
35
Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς :
C’est moi qui suis le pain de la vie :
ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ:
celui qui vient à moi n’aura jamais faim,
καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε.
et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.

 

12345...23

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente