10 avril 2021

Dim. 11/04/21 Jn 20,19-31

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
-
-
Jn 20,19-31
-
19
Οὔσης οὖν ὀψίας,
Comme c’était le soir
(génitif absolu)
-
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ  σαββάτων ,
ce  jour- là , le premier de la semaine,
(Datif de date)
-
καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων
et comme les portes étaient fermées
-
(2è génitif absolu coordonné au premier)
participe parfait passif de κλείω fermer
-
ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ
là où étaient les disciples
διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων,
à cause de la peur des juifs,
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον,
Jésus vint et se tint au milieu d’eux,
-
3è sg aoriste de ἵστημι se tenir (debout)
-
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et leur dit :
Εἰρήνη ὑμῖν.
« La paix (soit) avec vous ! »
-
20
Καὶ τοῦτο εἰπὼν
Et quand il eut dit cela,
ἔδειξεν  τὰς  χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. 
il leur montra ses mains et son côté.
-
3è sg aoriste de δείκνυμι, montrer
-
αὐτοῖς Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ
Les disciples se réjouirent donc,
ἰδόντες τὸν κύριον.
en voyant le Seigneur.
-
3è pl. aoriste de χαίρω, se réjouir
-
21
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς  [ὁ Ἰησοῦσ] πάλιν,
[Jésus] leur dit donc de nouveau :
Εἰρήνη ὑμῖν ·
« La paix (soit) avec vous !
 καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ,
Comme le Père m’a envoyé,
κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.
moi aussi je vous envoie. »
-
ἀπέσταλκέν : 3è sg parfait ind. act. de ἀποστέλλω
(ἀπο = au loin + στέλλω = équiper, préparer, faire partir) 
(envoyer -cf. étym>apôtre…)
 Synonyme : πέμπω : présent ( = envoyer)
-
22
Καὶ τοῦτο εἰπὼν
Et quand il eut dit cela,
ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς,
il souffla sur eux et leur dit :
-
3è sg aoriste indicatif actif de ἐμφυσάω, souffler sur
-
Λάβετε πνεῦμα ἅγιον.
Recevez l’Esprit-Saint.
-
2è pl. impératif aoriste
de λαμβάνω prendre, recevoir
-
23
Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας,
Si vous pardonnez les péchés de quelques-uns
ἀφέωνται αὐτοῖς ·
ils  leur sont pardonnés :
ἄν τινων κρατῆτε,
si vous les retenez
κεκράτηνται.
 ils sont retenus.
-
ἀφῆτε : 2è pl. du subjonctif aoriste de ἀφίημι laisser aller, pardonner
Ἄν + subjonctif, dans la subordonnée (éventuel dans le présent)
s’il arrive que ou (sens ici)   »chaque fois que »  …
 et présent dans la pp principale, ou parfait. cf. RAGON § 326
ἀφέωνται : 3è pl. parfait passif de ἀφίημι
κεκράτηνται : 3è pluriel du parfait passif
κρατέω : + génitif : être le maître de , contenir, retenir,  maîtriser.
-
24
 Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα,
Or, Thomas, l’un des douze,
ὁ λεγόμενος Δίδυμος,
appelé Didyme,
οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς .
n’était pas avec eux lorsque Jésus vint.
-
25
Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί,
Les autres disciples lui disaient donc :
Ἑωράκαμεν τὸν κύριον.
Nous avons vu le Seigneur.
-
1è pl. parfait ind. act. de ὁράω voir
-
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς,
Mais il leur dit :
Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ
Si je ne vois pas  en ses mains
τὸν τύπον τῶν ἥλων,
la marque des clous,
 ἴδω 1è sg subjonctif aoriste de ὁράω voir
καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου
et si je ne mets mon doigt
εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων,
dans la marque des clous,
καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα
et si je ne mets ma main
εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ,
dans son côté,
οὐ μὴ πιστεύσω.
je ne croirai absolument pas .
-
Ἐὰν μὴ ἴδω … βάλω (subj. aoriste de βάλλω)
Ἐὰν + 2 verbes au subjonctif aoriste, négation μὴ, 
 futur dans la proposition principale : 
en français : éventuel,  si = s’il arrive que … et futur dans la principale. RAGON § 325.
οὐ μὴ : négation renforcée
-
26
 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ
Huit jours après,
πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
ses disciples étaient de nouveau à l’intérieur,
καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν.
et Thomas était avec eux.
Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς,
Jésus vient,
τῶν θυρῶν κεκλεισμένων,
comme les portes étaient fermées,
καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν,
et il se présenta au milieu d’eux, et dit :
Εἰρήνη ὑμῖν.
La paix (soit) avec vous !
-
27
Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ,
Puis il dit à Thomas :
Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε,
Porte ici ton doigt,
impératif présent de φέρω porter
καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου ·
et vois mes mains ;
 καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου,
porte aussi ta main,
καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου·
et mets-la dans mon côté,
καὶ μὴ γίνου ἄπιστος,
et ne deviens pas incrédule,
ἀλλὰ πιστός.
mais croyant.
-
28
Ἀπεκρίθη Θωμᾶς,
Thomas répondit
καὶ εἶπεν αὐτῷ,
et lui dit :
Ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου.
Mon Seigneur et mon Dieu !
-
29
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Ὅτι ἑώρακάς με,
Parce que tu m’as vu,
πεπίστευκας ;
tu as cru ?
Verbes au parfait
Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες,
Heureux ceux qui n’ont pas vu,
καὶ πιστεύσαντες.
et qui ont cru !
-
30
 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
Jésus donc a fait encore d’autres signes,
ἐνώπιον τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ]
en présence des disciples,  
ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα
qui ne sont pas écrits
ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
dans ce livre.
-
γεγραμμένα participe parfait passif,
nominatif pluriel de γράφω écrire
-
31
Ταῦτα δὲ γέγραπται,
mais ces choses sont écrites,
parfait passif
ἵνα πιστεύ[σ]ητε
 afin que vous croyiez
ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς
que Jésus est le Christ,
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,
le Fils de Dieu,
καὶ ἵνα πιστεύοντες
et afin qu’en croyant
ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
vous ayez la vie en son nom.

 

9 avril 2021

Sam. 10/04/21 Mc 16,9-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min
Mc 16,9-15
-
Texte grec seul : ici
-
9
 [Ἀναστὰς] δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου
 [Ressuscité] le matin, le premier jour de la semaine,
πρωῒ : adverbe : le matin
-
ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ,
il apparut d’abord à Marie de Magdala,
ἐφάνη : 3è sg aoriste de l’ind. act. de φαίνω,  apparaître, se manifester
-
 παρ’ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια.
d’auprès de qui il avait chassé sept démons.
 ἐκβεβλήκει : 3è sg plus-que-parfait ind. actif de ἐκβαλλω chasser
-
10
Ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν
Celle-ci partit l’annoncer
-
(au lieu de « étant partie annonça » )
πορευθεῖσα participe aoriste, nominatif sg de πορεύομαι s’en aller
ἀπήγγειλεν : 3è sg aoriste ind. act. ἀπαγγέλλω rapporter, annoncer
-
τοῖς μετ’ αὐτοῦ γενομένοις,
à ceux qui avaient été avec lui,
-
πενθοῦσιν καὶ κλαίουσιν.
qui étaient dans le deuil et qui pleuraient.
-
(τοῖς) πενθοῦσιν καὶ κλαίουσιν :
des participes présents au datif pluriel, accordés à τοῖς γενομένοις
-
11
Κἀκεῖνοι ἀκούσαντες
Et eux, ayant entendu
-
ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ’ αὐτῆς
qu’il était vivant et qu’il avait été vu par elle,
ἐθεάθη : 3è sg aoriste passif de θεάομαι voir, regarder
-
ἠπίστησαν.
ne crurent pas.
3è pl. aoriste ind. act. de ἀπιστεύω ne pas croire
-
12
 Μετὰ δὲ ταῦτα
Mais après cela,
-
δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη
à deux d’entre eux qui marchaient il se manifesta
ἐφανερώθη : passif , aoriste, : se manifester
-
ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ,
sous une autre forme
πορευομένοις εἰς ἀγρόν.
alors qu’ils allaient à la campagne.
-
13
Κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς ·
Et ceux-ci étant revenus, l’annoncèrent aux autres :
-
οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν.
mais ils ne crurent pas ceux-là non plus.
-
ὁ λοιπός : le reste
-
14
 Ὕστερον [δὲ] ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη,
Et plus tard, il se manifesta aux onze eux-mêmes, comme ils étaient à table ;
ἀνακειμένοις,  participe de ἀνακεῖμαι : être à table (allongé)
-
καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν,
et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur,
ὠνείδισεν 3è sg aoriste indicatif actif de ὀνειδίζω reprocher
-
ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν.
parce qu’ils ne crurent pas ceux qui avaient vu qu’il était ressuscité.
-
ὅτι : parce que 
ἐγηγερμένον:  participe parfait passif de ἐγείρω, ressusciter
οὐκ ἐπίστευσαν (ils ne crurent pas) + datif : τοῖς θεασαμένοις
(ceux qui avaient vu)
+ proposition participiale ( αὐτὸν = qu’il, ἐγηγερμένον = était ressuscité, participe parfait).
-
15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα,
Allez dans le monde entier,
κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
prêchez l’Evangile à toute créature.
-
κηρύξατε 2è pl. de l’impératif aoriste de  κηρύσσω prêcher

 

Ven. 09/04/21 Jn 21,1-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 21,1-14

-

Cliquez pour lire la TOB
-
1
Μετὰ ταῦτα
Après cela,
ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς
Jésus  se manifesta de nouveau
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
à ses disciples
-
 ἑαυτὸν : pronom réfléchi, accusatif singulier : lui-même, « se » 
ἐφανέρωσεν 3è sg aoriste indic. act. de φανερόω manifester, révéler, montrer. 
-
ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος:
au bord de la mer de Tibériade,
ἐπὶ : au bord de
ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.
et il (se) manifesta ainsi :
 
-
2
Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος,
étaient ensemble : Simon Pierre,
καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος,
et Thomas, celui qui est appelé Didyme,
καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας,
et Nathanaël de Cana de Galilée,
καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου,
et les fils de Zébédée,
καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.
et deux autres de ses disciples.
-
3
Λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος,
Simon Pierre leur dit :
Ὑπάγω ἁλιεύειν.
Je vais pêcher.
Λέγουσιν αὐτῷ,
Ils lui disent :
Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί.
Nous allons nous aussi avec toi.
Ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον
 Ils sortirent et montèrent dans la barque.
ἐνέβησαν 3è pl. aoriste ind. act. de ἐμβαίνω entrer dans, embarquer
καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν.
Et cette nuit-là ils ne prirent rien.
ἐπίασαν 3è pl. aoriste ind. actif de πιάζω prendre
-
4
Πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης
Et comme c’était déjà le matin
(génitif absolu)
ἔστη  Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν ·
 Jésus se tint  sur le rivage,
 οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ
 mais les disciples ne savaient pas
ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.
 que c’était Jésus.
-
5
Λέγει οὖν αὐτοῖς  Ἰησοῦς,
Alors Jésus leur dit :
Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε ;
 Enfants, n’avez-vous rien à manger ?
Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Οὔ.
 Ils lui répondirent : Non.
-
6
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον,
Jetez du côté droit de la barque le filet,
καὶ εὑρήσετε.
et vous trouverez.
Ἔβαλον οὖν,
Ils le jetèrent donc ;
καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον
et ils ne pouvaient plus le tirer,
 ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.
à cause de la multitude de poissons.
-
7
Λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ,
Alors ce disciple que Jésus aimait dit                à Pierre ↑
Ὁ κύριός ἐστιν.
« C’est le Seigneur ! »
Σίμων οὖν Πέτρος, 
c’est alors que Simon Pierre
ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν,
ayant entendu que c’était le Seigneur,
τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο
ceignit son vêtement de dessus,
διεζώσατο 3è sg aoriste ind. moyen de διαζώννυμι, ceindre
– ἦν γὰρ γυμνός –
car il était nu,
καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν.
et il se jeta dans la mer.
aoriste de βάλλω jeter, il « jeta lui-même »
-
8
Οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον –
Mais les autres disciples vinrent avec le petit bateau,
οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς,
car ils n’étaient pas loin de la terre,
ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων
mais à environ deux cents coudées.
– σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.
tirant le filet plein de poissons,
-
9
Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν,
Quand donc ils furent descendus à terre,
βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην
ils voient un feu de braises posé,
καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον, καὶ ἄρτον.
et du poisson posé dessus et du pain.
-
10
Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων
Apportez de ces poissons
2è pl. impératif aoriste de φέρω, (ap)porter
ὧν ἐπιάσατε νῦν.
que vous avez pris maintenant.
-
11
Ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος,
Simon Pierre monta donc dans la barque,
καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον  εἰς τὴν γῆν,
et tira le filet à terre,
3è sg aoriste de ἕλκω tirer
μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν ·
plein de cent cinquante-trois gros poissons ;
καὶ τοσούτων ὄντων,
et quoiqu’il y en eût tant,
(génitif absolu)
οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.
le filet ne se déchira pas.
3è sg aoriste passif de σχίζω, déchirer
-
12
Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Δεῦτε ἀριστήσατε.
Venez, mangez.
Οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν,
Mais aucun des disciples n’osait l’interroger :
Σὺ τίς εἶ ;
« Qui es-tu ? »
εἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν.
sachant que c’était le Seigneur.
-
13
Ἔρχεται Ἰησοῦς,
Jésus vient
καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον,
et prend le pain,
καὶ δίδωσιν αὐτοῖς,
et leur en donne,
καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως.
et de même du poisson.
-
14
Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς
Ce fut déjà la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples,
ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.
après être ressuscité d’entre les morts.
-

 

8 avril 2021

Jeu. 08/04/21 Lc 24,35-48

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 24,35-48
-
-
 TOB ←cliquez ici
-
35
Καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ,
Et eux-mêmes racontaient ce qui leur était arrivé en chemin,
καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.
et comment il s’était fait reconnaître d’eux lors de la fraction du pain.
-
Emploi de l’article devant un tour prépositionnel : τὰ ἐν τῇ ὁδῷ ce qui est (arrivé) sur la route, 
L’article permet de substantiver cf. Nouvelle grammaire grecque de Joëlle Berttrand p. 69
ἐγνώσθη :3 è sg aoriste indic. passif, le complément au datif → trad. par « se faire reconnaître de… »
littéralement : il fut connu d’eux dans…
La préposition ἐν a eu tendance à remplacer les autres prépositions dans la koinè… »en chemin », « lors de la fraction… »
-
36
Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων,
Or, comme ils disaient ces choses,
αὐτὸς  ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν,
lui-même se présenta au milieu d’eux,
3è sg aoriste de ἵστημι
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et leur dit :
Εἰρήνη ὑμῖν.
« Paix à vous ! »
-
37
Πτοηθέντες δὲ
Mais, effrayés
Participe aoriste passif, nominatif pluriel de πτοέομαι, être effrayé
καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι
et étant terrifiés,
ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.
ils pensaient voir un esprit.
-
38
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Τί τεταραγμένοι ἐστέ,
Pourquoi êtes-vous troublés,
καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν  τῇ καρδίᾳ  ὑμῶν;
et pourquoi des doutes s’élèvent-ils dans votre cœur ?
-
τεταραγμένοι : participe parfait passif de ταράσσω troubler, agiter
διαλογισμός : pensée, raisonnement, doute
-
39
Ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου,
Voyez mes mains et mes pieds,
ὅτι  ἐγώ εἰμι αὐτός :
car c’est moi-même.
ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε,
Touchez-moi, et regardez-moi ;
ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει,
car un esprit n’a pas de chair ni d’os,
καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα.
comme vous voyez que j’ai.
-
ψηλαφήσατέ 2è pl. aoriste ind. act. de ψηλαφάω toucher
ἐμὲ  ἔχοντα : Proposition participiale à l’accusatif
complément d’un verbe de perception.
-
40
Καὶ τοῦτο εἰπὼν
Et ayant dit cela,
ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.
il leur montra ses mains et ses pieds.
-
41
Ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν
et comme ils ne croyaient pas encore
ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων,
à cause de la joie et comme ils s’étonnaient,
génitifs absolus
εἶπεν αὐτοῖς ·
 il leur dit :
Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε ;
Avez-vous ici quelque chose à manger ?
-
42
Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος.
Et ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti.
-
3è pl. aoriste de l’ind. de ἐπιδίδωμι présenter
-
43
Καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.
Et l’ayant pris, il en mangea en leur présence.
-
44
Εἶπεν δὲ  πρὸς αὐτούς 
Puis il leur dit :
Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς
« Ce sont ici les paroles que je vous ai dites,
ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν,
étant encore avec vous,
ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα
qu’il fallait que fût accompli tout ce qui a été écrit
ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως
dans la loi de Moïse,
καὶ τοῖς  προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.
et dans les prophètes, et dans les Psaumes à mon sujet. »
-
45
Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν,
Alors il leur ouvrit l’entendement
τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς ·
pour qu’ils comprissent les Ecritures ;
-
τοῦ + infinitif : expression du but
-
46
καὶ εἶπεν αὐτοῖς
et il leur dit :
ὅτι Οὕτως γέγραπται,
C’est ainsi qu’il est écrit
 παθεῖν τὸν χριστόν,
que le Christ doit souffrir
καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
et ressusciter d’entre les morts le troisième jour ;
-
47
καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν
et que doit être prêchée en son nom la conversion
 εἰς ἄφεσιν  ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη,
pour la rémission des péchés à toutes les nations,  
ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.
en commençant par Jérusalem.
-
48
Ὑμεῖς μάρτυρες τούτων.
Or vous, vous êtes témoins de ces choses.

7 avril 2021

Merc.07/04/20 Lc 24,13-35

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 24,13-35
-
-
Dans la TOB : ici
-
Traduction interlinéaire (littérale)  :
-
13
Καὶ ἰδού,
Et voici,
δύο ἐξ αὐτῶν
deux d’entre eux
ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ
ce jour-même
ἦσαν πορευόμενοι  
s’en allaient
littéralement : » étaient allant » (périphrase courante)
εἰς κώμην
vers un bourg,
ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ,
éloigné  de soixante stades de Jérusalem,
ᾗ ὄνομα Ἐμμαούς.
dont le nom était Emmaüs.
-
ἀπέχουσαν participe présent accusatif fém. sing. de ἀπέχω
au ss intransitif : être éloigné de 
-
14
Καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους
Et ils s’entretenaient l’un l’autre
περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων.
au sujet de toutes ces choses qui étaient arrivées.
-
ὡμίλουν : 3è pl. imparfait indicatif actif de ὁμιλέω s’entretenir avec, converser
 συμβεβηκότων participe parfait, génitif pluriel de συμβαίνω : avoir lieu, survenir
-
15
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν,
Et il arriva pendant qu’ ils s’entretenaient et discutaient ensemble,
καὶ αὐτὸς  Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς.
que Jésus lui-même, s’étant approché, marchait avec eux ;
-
συνεπορεύετο : 3 è sg. imparfait de l’indicatif moyen de συμπορεύομαι : faire route avec
verbe composé sur πορεύομαι (très fréq.)
-
16
Οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο
mais leurs yeux étaient empêchés
τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.
de le reconnaître.
-
ἐπιγνῶναι : infinitif aoriste de  ἐπι+γινώσκω (connaître)
connaîte complètement ou reconnaître
-
17
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς,
Et il leur dit :
Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι
Quels sont ces discours
οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες,
que vous échangez l’un avec l’autre en marchant ?
καί ἐστάθησαν σκυθρωποί,
et ils s’arrêtèrent assombris.
-
18
Ἀποκριθεὶς δὲ  εἷς ὀνόματι Κλεοπᾶς,
Et l’un , nommé Cléopas, répondant,
εἶπεν πρὸς αὐτόν,
lui dit :
Σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλήμ,
toi seul, tu séjournes à Jérusalem,
καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα
et tu n’as pas connu ce qui est arrivé
ἐν αὐτῇ
dans cette (ville)
ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ;
ces jours-ci ?
ἔγνως : 2è sg aoriste de l’indicatif actif de γινώσκω : connaître.
-
19
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Ποῖα;
Lesquelles ?
Οἱ δὲ  εἶπαν αὐτῷ,
Et ils lui dirent :
Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ
ce qui concernent Jésus le Nazaréen,
ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ
qui était un prophète puissant en œuvre et en parole,
ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ ,
devant Dieu et le peuple tout entier ;
-
20
ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
et comment les chefs des prêtres l’ont livré
καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου,
et nos magistrats pour un jugement de mort,
καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.
et l’ont crucifié.
-
21
Ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι
Nous, nous espérions qu’
αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ.
il était celui qui allait racheter Israël .
Ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις
mais certes aussi avec toutes ces choses
τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει  
c’est le troisième jour
ἀφ’ οὗ ταῦτα ἐγένετο.
 depuis que ces choses sont arrivées.
= cela fait trois jours que cela est arrivé
Pour comparer les différentes traductions : liens dans la colonne latérale.
-
22
Ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν
Mais aussi certaines femmes d’entre nous,
ἐξέστησαν ἡμᾶς,
nous ont stupéfiés,
ἐξέστησαν : 3è sg aoriste ind. act. de ἐξίστημι : stupéfier
γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον:
ayant été de grand matin au tombeau,
(ὀρθριναὶ : littéralement = matinales)
-
23
καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ,
et n’ayant pas trouvé son corps,
ἦλθον λέγουσαι καὶ
elles sont venues disant même
ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι,
qu’elles avaient vu une apparition d’anges,
οἳ λέγουσιν
qui disaient
αὐτὸν ζῇν.
qu’il était vivant.
-
24
Καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν
Et certains de ceux qui sont avec nous sont partis
ἐπὶ τὸ μνημεῖον,
au tombeau,
καὶ εὗρον οὕτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον·
et ont trouvé comme aussi les femmes avaient dit :
αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον.
mais lui, ils ne l’ont pas vu.
-
25
Καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Et lui leur dit :
Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν
« hommes sans intelligence, et tardifs de cœur à croire
( = lents à croire)
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται ·
à tout ce que les prophètes ont dit !
οἷς : pronom relatif, accord par attraction au genre de l’antécédent.
-
26
οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν χριστόν,
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses,
καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ;
et qu’il entrât dans sa gloire ? »
-
27
Καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ  Μωϋσέως
Et, commençant par Moïse
 καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν,
et par tous les prophètes,
διερμήνευσεν αὐτοῖς
il leur expliquait
ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.
dans toutes les Ecritures ce qui le concernait.
-
28
Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην
Et ils approchèrent du bourg
οὗ ἐπορεύοντο:
où ils allaient ;
καὶ αὐτὸς  προσεποιήσατο πορρώτερον  πορεύεσθαι.
et lui, fit comme s’il allait plus loin.
-
29
Καὶ παρεβιάσαντο αὐτόν,
Et ils le retinrent de force,
λέγοντες,
en disant :
Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν,
Reste avec nous ;
ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστίν,
car c’est vers le soir
= la soir est proche
καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα.
et le jour a déjà décliné.
3è sg parfait ind. de κλίνω décliner, se coucher
Καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.
Et il entra pour rester avec eux.
-
30
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ’ αὐτῶν,
Et il arriva, comme il était à table avec eux,
λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν,
qu’ayant pris le pain, il dit la bénédiction,
καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς.
et l’ayant rompu, il le leur donnait ;
κλάσας : participe aoriste actif de κλάω rompre
(ne s’emploie que pour le pain ds le NT)
-
31
Αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί,
et leurs yeux furent ouverts
3 è pl. aoriste passif de διανοίγω 
καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν ·
et ils le reconnurent ;
 καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ’ αὐτῶν.
et lui devint invisible devant eux.
-
32
Καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους,
Et ils se dirent l’un à l’autre :
Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν  [ἐν ἡμῖν] ,
Notre cœur n’était-il pas brûlant [en  nous] ,
ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ,
quand il nous parlait en chemin,
ὡς  διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς ;
quand il nous ouvrait les Ecritures ?
-
διήνοιγεν : 3è sg imparfait indicatif actif de διανοίγω ouvrir
cf. v.31 (sujet les yeux)
Par rapport au verbe simple ἀνοίγω : une idée de totalité dans  δία (ouvraient complètement) 
-
33
Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
Et, s’étant levés à l’heure même,
participe aoriste nominatif pluriel de ἀνίστημι se lever (autre sens : ressusciter)
ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ,
ils retournèrent à Jérusalem,
καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα
et ils trouvèrent rassemblés les onze,
ἠθροισμένους : participe parfait passif de ἀθροίζω rassembler
καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς,
et ceux qui étaient avec eux,
-
34
λέγοντας ὅτι
qui disaient :
 Ὄντως ἠγέρθη κύριος ,
 Réellement le seigneur est ressuscité,
καὶ ὤφθη Σίμωνι.
et il a été vu par Simon.
 ὤφθη : 3è pers. de l’aoriste passif de ὁράω, voir
-
35
Καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο
Et eux-mêmes racontaient
τὰ ἐν τῇ ὁδῷ,
ce qui leur était arrivé en chemin,
καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς
et comment il avait été reconnu d’eux,
ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.
dans la fraction du pain.
-
ἐξηγοῦντο : 3è pl indicatif imparfait moyen de ἐξηγέομαι expliquer, (a donné « exégèse« )
ἐγνώσθη : 3è pers. de l’aoriste passif de γινώσκω, connaître, reconnaître (plusieurs fois ds la péricope)

 

6 avril 2021

Mar. 06/04/21 Jn 20,11-18

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 20,11-18
-
Lire dans la TOB : ici. 
-
11
 Μαρία δὲ εἱστήκει  
Marie se tenait
πρὸς τῷ μνημείῳ  
tournée vers le tombeau,
ἔξω κλαίουσα ·
dehors, pleurant.
 ὡς οὖν ἔκλαιεν,
Comme donc elle pleurait,
παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον,
elle se pencha vers le tombeau.
παρέκυψεν 3è sg aoriste ind. act. de παρακύπτω : se pencher
-
12
καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους
et elle voit deux anges
ἐν λευκοῖς
vêtus de blanc,
καθεζομένους,
assis,
ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ,
 l’un à la tête,
καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν,
 et l’autre aux pieds,
ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
là où le corps de Jésus avait été étendu.
ἔκειτο 3è sg imparfait ind. moyen de κεῖμαι être étendu, être couché
-
13
Καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι,
Et ces derniers lui disent :
Γύναι, τί κλαίεις ;
« Femme, pourquoi pleures-tu ? »
Λέγει αὐτοῖς ὅτι ·
Elle leur dit :
Ἦραν τὸν κύριόν μου,
« ils ont enlevé mon Seigneur,
Ἦραν : 3è pl. aoriste actif de αἴρω, prendre enlever
καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.
et je ne sais où ils l’ont mis. »
ἔθηκαν 3è pl. aoriste ind. actif de τίθημι mettre
-
14
Ταῦτα  εἰποῦσα
Ayant dit cela,
ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω,
elle se retourna en arrière,
-
ἐστράφη aoriste passif de sens intransitif de
στρέφω: se (re)tourner στρέφω
-
καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα,
et elle voit Jésus qui se tenait debout ;
-
ἑστῶτα participe parfait act. accusatif sg. de
ἴστημι se tenir debout, comparaître
-
καὶ οὐκ ᾔδει
et elle ne savait pas
ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.
que c’était Jésus.
-
15
Λέγει αὐτῇ  Ἰησοῦς ,
Jésus lui dit :
Γύναι, τί κλαίεις ;
« Femme, pourquoi pleures-tu ?
Τίνα ζητεῖς ;
Qui cherches-tu ? »
Ἐκείνη, δοκοῦσα
Elle, pensant
ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν,
que c’était le jardinier,
λέγει αὐτῷ,
lui dit :
Κύριε,
« Seigneur,
εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν,
si c’est toi qui l’as emporté,
εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν,
dis-moi où tu l’as mis,
κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.
et moi je le prendrai.
-
ἀρῶ 1è sg. futur ind. act. de
αἴρω prendre, enlever
-
16
Λέγει αὐτῇ  Ἰησοῦς
Jésus lui dit :
Μαριάμ.
« Marie ! »
Στραφεῖσα ἐκείνη
et elle, s’étant retournée,
λέγει αὐτῷ, Ἑβραϊστί 
lui dit, en hébreu :
Ραββουνι
« Rabbouni ! »
 ὃ λέγεται, Διδάσκαλε.
c’est-à-dire : « Maître ! »
-
17
Λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Μή μου ἅπτου,
« Ne me touche pas ;
οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα
 car je ne suis pas encore monté vers le Père ;
1è sg parfait ind. act. de ἀναβαίνω monter 
πορεύου  δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου,
mais va vers mes frères,
καὶ εἰπὲ αὐτοῖς,
et dis-leur
Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου
que je monte vers mon Père
καὶ πατέρα ὑμῶν,
et votre Père,
καὶ θεόν μου
et mon Dieu
καὶ θεὸν ὑμῶν.
et votre Dieu. »
-
18
Ἔρχεται  Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ
Marie-Magdelaine vient
ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι 
annoncer aux disciples :
 Ἑώρακα τὸν κύριον,
« j’ai vu le Seigneur,
καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.
il m’a dit cela. »

 

5 avril 2021

Lun. 05/04/21 Mt 28,8-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 28,8-15
-
-
dans la TOB : ici
-
(Introduction de la Bible pour la liturgie :
En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l’ange)
Mt 28,8-15
-
8
Καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου
Et étant sorties rapidement  du tombeau,
μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης,
avec crainte et avec une grande joie,
ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
elles coururent l’annoncer à ses disciples.
-
9
 καὶ ἰδού,
Et voici,
Ἰησοῦς  ὑπήντησεν αὐταῖς,
Jésus vint au-devant d’elles,
λέγων, Χαίρετε.
en disant : Salut !
Αἱ δὲ προσελθοῦσαι
Et elles, s’étant approchées
ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας,
saisirent ses pieds,
(= s’approchèrent et saisirent …)
καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ.
et l’adorèrent.
-
10
Τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς ·
Alors Jésus leur dit :
Μὴ φοβεῖσθε·
N’ayez pas peur :
ὑπάγετε,
allez
ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου
annoncez à mes frères
ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
qu’ils s’en aillent en Galilée
 κἀκεῖ  με ὄψονται.
et  là ils me verront.
-
11
 Πορευομένων δὲ αὐτῶν,
Or pendant qu’elles étaient en chemin,
ἰδού, τινὲς τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν
voici quelques-uns de la garde étant venus à la ville
ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα.
 rapportèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé.
(= vinrent à la ville et rapportèrent …)
-
12
Καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων,
Et s’étant assemblés avec les anciens
συμβούλιόν τε λαβόντες,
et ayant tenu conseil,
ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις,
ils donnèrent aux soldats beaucoup d’argent,
-
13
λέγοντες ·
en disant :
Εἴπατε ὅτι
Dites :
Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν
Ses disciples de nuit sont venus et l’ont volé
ἡμῶν κοιμωμένων.
pendant que nous dormions.
(génitif absolu)
-
14
Καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος,
Et si cela est entendu en présence du gouverneur,
(= vient à la connaissance du g…)
ἡμεῖς πείσομεν  [αὐτόν] 
nous l’apaiserons
 πείσομεν, 1è pl. du futur de πείθω, persuader, …apaiser
καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν.
et nous vous enlèverons tout sujet d’inquiétude.
-
 ποιήσομεν : ferons 
ἀμερίμνους : ἀ + μερίμνους : sans soucis (adj. attribut du COD ὑμᾶς, vous) 
littéralement : nous vous ferons sans soucis
-
15
Οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια
Et eux, ayant pris l’argent,
ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν.
firent comme on leur avait enseigné.
ἐδιδάχθησαν : aoriste passif 3è pl. διδάσκω
Καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος
Et cette parole a été répandu
διεφημίσθη : aoriste passif de διαφημίζω, faire connaître, répandre.
παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον.
chez les Juifs jusqu’à aujourd’hui.

 

4 avril 2021

Dimanche de Pâques Jn 20,1-9

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
 
Jn 20,1-9
-
-
Dans la TOB : ici
-
1
Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων
Or, le premier jour de la semaine,
(littéralement : « le jour un » ἡμέρᾳ est sous-entendu, « à partir du Sabbat »)
Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωΐ,
Marie de Magdala vient le matin,
σκοτίας ἔτι οὔσης ,
comme c’était encore l’obscurité,
εἰς τὸ μνημεῖον,
au tombeau
καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου.
et elle voit la pierre ôtée du tombeau.
-
2
Τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον
Elle court donc et vient vers Simon Pierre,
καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν
et vers l’autre disciple
ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς,
que Jésus aimait,
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et elle leur dit :
Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου,
Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau,
καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.
et nous ne savons où ils l’ont mis.
-
3
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής,
Pierre sortit donc, ainsi que l’autre disciple,
καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον.
et ils venaient au tombeau.
-
4
Ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ ·
Ils couraient les deux ensemble ;
καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου,
et l’autre disciple courut en avant plus vite que Pierre,
καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,
 et vint le premier au tombeau.
-
5
καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια,
Et s’étant baissé, il voit les linges gisant ;
οὐ μέντοι εἰσῆλθεν.
cependant il n’y entra pas.
-
6
Ἔρχεται οὖν  καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ,
Vient donc aussi Simon Pierre qui le suivait,
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον,
et il entra dans le tombeau,
καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,
et il regarde les linges gisant,
-
7
καὶ τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ,
et le suaire qui avait été sur sa tête,
οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον,
et qui n’était pas gisant avec les linges,
ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον.
mais à part enroulé en un seul lieu.
-
8
Τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς
Alors donc entra aussi l’autre disciple
ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,
qui était venu le premier au tombeau,
καὶ εἶδεν, καὶ ἐπίστευσεν·
et il vit, et il crut.
-
9
οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφήν,
Car ils ne connaissaient pas encore l’Ecriture
ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.
qui dit qu’il devait ressusciter d’entre les morts.
-
ᾔδεισαν : 3 è pers du plus-que-parfait de l’indicatif actif,
le p-q-p est employé comme imparfait.
 de οἶδα, parfait à sens présent, savoir, connaître.
ὅτι : introduit une explication qui développe le sens de γραφήν
δεῖ : il faut, il est nécessaire : 
 -
Pour les traductions : voir dans les liens.
Notre traduction est donnée afin d’identifier les mots grecs.

 

3 avril 2021

Sam.03/04/21 Veillée pascale Mc 16,1-7

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mc 16,1-7
-
1
Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου,
Et le sabbat étant passé,
Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ [τοῦ] Ἰακώβου
Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques,
καὶ Σαλώμη
et Salomé
ἠγόρασαν ἀρώματα,
achetèrent des aromates
ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.
pour venir l’embaumer.
ἀλείψωσιν : subjonctif aoriste de ἀλείφω, oindre
littéralement : pour qu’étant venues elles l’oignent
-
2
Καὶ λίαν πρωῒ
 Et tout à fait le matin,
τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων
le  jour un à partir du sabbat,
ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον,
elles viennent au tombeau,
ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου.
comme le soleil se levait.
génitif absolu (comme au v.1) (C.C. de temps)
ἀνατέλλω aoriste : ἀνετείλα, se lever 
(étym. >Analolie)
-
3
Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς,
Et elles disaient entre elles :
Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον
Qui roulera pour nous la pierre
ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου ;
de devant la porte du tombeau ?
-
4
Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν
Et ayant levé les yeux, elles observent
ἀναβλέψασαι, participe aoriste, nominatif féminin pluriel de
 ἀναβλέπω = lever les yeux (ἀνα = vers le haut)
ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος:
que la pierre est roulée,
ἀποκεκύλισται parfait de l’indicatif au passif de ἀποκυλίω 
préverbe : ἀπο (loin) κυλίω (rouler) 
ἀποκυλίω : enlever en roulant → on peut rendre le parfait par « est roulée »
ἦν γὰρ μέγας σφόδρα.
car elle était considérablement grande.
σφόδρα : (adverbe) beaucoup, considérablement
-
5
Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον,
Et étant entrées dans le tombeau,
εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς,
elles virent un jeune homme assis du côté droit,
περιβεβλημένον στολὴν λευκήν:
vêtu d’une robe blanche ;
καὶ ἐξεθαμβήθησαν.
et elles furent effrayées.
ἐξεθαμβήθησαν aoriste de ἐκθαμβέομαι : être effrayé
-
6
Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς,
Mais il leur dit :
Μὴ ἐκθαμβεῖσθε ,
Ne soyez pas effrayées ;
Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον:
vous cherchez Jésus le Nazaréen qui a été crucifié ;
ἠγέρθη,
il est ressuscité ;
οὐκ ἔστιν ὧδε:
il n’est pas ici ;
ἴδε,
voici
ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.
le lieu où ils l’avaient déposé.
-
7
Ἀλλὰ ὑπάγετε,
Mais allez,
εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι
dites à ses disciples et à Pierre :
Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν:
Il vous précède en Galilée ;
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε,
là vous le verrez,
καθὼς εἶπεν ὑμῖν.
comme il vous l’a dit.

 

2 avril 2021

Vendredi Saint Jn 18,1-19,42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 18,1-19,42
-
Lire dans la TOB  : ici
-
18,1
Ταῦτα εἰπὼν
Ayant dit ces choses,
 Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
Jésus sortit avec ses disciples
πέραν τοῦ χειμάρρου  τοῦ Κέδρων,
(pour se rendre) au delà du torrent de Cédron,
ὅπου ἦν κῆπος,
où il y avait un jardin,
εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
dans lequel il entra, lui et ses disciples.
-
2
ᾜδει δὲ καὶ Ἰούδας,
et Judas connaissait aussi
ὁ παραδιδοὺς αὐτόν,
(Judas) qui le livrait,
participe présent de παραδίδωμι livrer
τὸν τόπον
le lieu,
ὅτι πολλάκις συνήχθη  καὶ  Ἰησοῦς ἐκεῖ
parce que Jésus s’y était souvent réuni
συνήχθη 3è sg aoriste indicatif passif de συνάγω se réunir, se rassembler
μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
avec ses disciples.
-
3
Ὁ οὖν Ἰούδας, 
Donc Judas,
λαβὼν τὴν σπεῖραν,
ayant pris la cohorte,
καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων
et, envoyés par les chefs des prêtres
καὶ  ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας,
et les pharisiens : des gardes,
ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν
vient là avec des lanternes
καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.
et des flambeaux et des armes.
-
4
Ἰησοῦς οὖν,
Jésus donc,
εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ’ αὐτόν,  
sachant tout ce qui venait sur lui,
ἐξῆλθεν καὶ λέγει αὐτοῖς,
sortit et leur dit :
Τίνα ζητεῖτε ;
Qui cherchez-vous ?
-
5
Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ,
Ils lui répondirent :
Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον.
Jésus le Nazôréen
Λέγει αὐτοῖς ,
Jésus leur dit :
Ἐγώ εἰμι.
Moi je suis
(= c’est moi)
Εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ’ αὐτῶν.
Or Judas aussi, qui le livrait, s’était tenu avec eux.
plus que parfait de ἴστημι se tenir
-
6
Ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς
Quand donc il leur dit :
 Ἐγώ εἰμι,
C’est moi,
ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω,
ils reculèrent vers l’arrière,
καὶ  ἔπεσαν χαμαί.
et tombèrent par terre.
aoriste de πίπτω tomber
-
7
Πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς ,
Il leur demanda donc encore :
Τίνα ζητεῖτε;
Qui cherchez-vous ?
Οἱ δὲ  εἶπαν Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον.
Eux dirent : Jésus le Nazôréen.
-
8
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς,
Jésus répondit :
Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι :
Je vous-ai dit que c’était moi ;
εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε,
si donc c’est moi que vous cherchez,
ἄφετε τούτους ὑπάγειν ·
laissez aller ceux-ci ;
ἀφίημι : laisser  
-
9
ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι 
afin que fût accomplie la parole qu’il avait dite :
« Οὓς δέδωκάς μοι,
ceux que tu m’as donnés.
au parfait
οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.
Je n’ai perdu aucun d’entre eux. »
ἀπόλλυμι, perdre
-
10
Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτήν,
Alors Simon Pierre, qui avait une épée, la tira,
καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον,
et frappa le serviteur du chef des prêtres,
παίω, frapper
καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν.
et lui coupa l’oreille droite ;
ἀποκόπτω  trancher
Ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.
or ce serviteur s’appelait Malchus.
-
11
Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ,
Jésus dit donc à Pierre :
Βάλε τὴν μάχαιράν εἰς τὴν θήκην :
Mets l’épée dans le fourreau :
impératif aoriste de βάλλω jeter, mettre
τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατήρ,
 la coupe que le Père m’a donnée,
οὐ μὴ πίω αὐτό ;
ne la boirai-je pas ?
subjonctif aoriste de πίνω, boire
-
12
 Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος
La cohorte donc, et le tribun,
καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων
et les gardes des Juifs
συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν,
se saisirent de Jésus,
καὶ ἔδησαν αὐτόν,
et le lièrent.
-
13
καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς Ἄνναν πρῶτον:
Et ils le conduisirent premièrement vers Anne ;
ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα,
car il était beau-père de Caïphe,
ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου.
qui était le chef des prêtres de cette année-là.
-
14
Ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις,
Or Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil :
ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.
Il est avantageux qu’un seul homme meure pour le peuple.
-
15
 Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος,
Or, Simon Pierre suivait Jésus
καὶ ἄλλος  μαθητής.
avec un autre disciple.
Ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ,
Or ce disciple était connu du chef des prêtres,
καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως:
et il entra avec Jésus dans la cour du chef des prêtres ;
-
16
ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω.
mais Pierre se tenait dehors, près de la porte.
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος  ὁ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως
L’autre disciple, qui était connu du chef des prêtres sortit donc
καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ,
et parla à la portière,
καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον.
et fit entrer Pierre.
-
17
Λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός ,
La servante donc, la portière, dit à Pierre :
Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου;
N’es-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ?
Λέγει ἐκεῖνος, Οὐκ εἰμί.
Il dit : « Je ne (n’ en)  suis pas. »
-
18
Εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται
Or les serviteurs et les gardes se tenaient là,
ἀνθρακιὰν πεποιηκότες,
ayant fait un brasier,
ὅτι ψύχος ἦν,
parce qu’il faisait froid,
καὶ ἐθερμαίνοντο :
et ils se chauffaient.
ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετ’ αὐτῶν ἑστὼς
Or Pierre aussi se tenait avec eux,
καὶ θερμαινόμενος.
et se chauffait.
-
19
 Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν
Le chef des prêtres donc interrogea Jésus
περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,
sur ses disciples
καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.
et sur son enseignement.
-
20
Ἀπεκρίθη αὐτῷ  Ἰησοῦς,
Jésus lui répondit :
Ἐγὼ παρρησίᾳ  λελάληκα τῷ  κόσμῳ :
C’est ouvertement que j’ai parlé au monde ;
ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ,
moi, j’ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple,
ὅπου  πάντες οἱ  Ἰουδαῖοι συνέρχονται,
où tous les Juifs s’assemblent,
καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν.
et je n’ai rien dit en secret ;
-
21
Τί με ἐρωτᾷς
pourquoi m’interroges-tu ?
Ἐρώτησον  τοὺς ἀκηκοότας,
Interroge ceux qui m’ont entendu :
τί ἐλάλησα αὐτοῖς :
sur ce que je leur ai dit
ἴδε, οὗτοι οἴδασιν
voici, ceux-là savent
ἃ εἶπον ἐγώ.
ce que je leur ai dit.
-
22
Ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος,
Quand il eut dit cela,
εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ,
un des gardes, qui était à côté de lui, donna un soufflet à Jésus,
εἰπών, Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ ;
disant : « Est-ce ainsi que tu réponds au chef des prêtres? »
-
23
Ἀπεκρίθη αὐτῷ  Ἰησοῦς,
Jésus lui répondit :
Εἰ κακῶς ἐλάλησα,
Si j’ai mal parlé,
μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ·
témoigne au sujet du mal (que j’ai dit)
εἰ δὲ καλῶς,
mais si ( j’ai) bien ( parlé) ,
τί με δέρεις ;
« pourquoi me frappes-tu ? »
-
24
Ἀπέστειλεν  οὖν αὐτὸν  ὁ Ἄννας
Anne l’envoya donc
δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα.
lié à Caïphe le chef des prêtres.
-
25
Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς
Et Simon Pierre se tenait là,
καὶ θερμαινόμενος :
et se chauffait.
εἶπον οὖν αὐτῷ,
Ils lui dirent donc :
Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ;
N’es-tu pas, toi aussi, de ses disciples ?
Ἠρνήσατο ἐκεῖνος ,
Il le nia
3 è sg aoriste moyen de ἀρνέομαι nier
καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰμί.
 et dit : Je ne le suis pas.
-
26
Λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως,
L’un des serviteurs du chef des prêtres,
συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον,
parent de celui à qui Pierre avait coupé l’oreille,
Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ’ αὐτοῦ;
dit :  » Ne t’ai-je pas vu dans le jardin avec lui ? »
dit =Λέγει du début du verset 
-
27
Πάλιν οὖν ἠρνήσατο  Πέτρος,
De nouveau donc Pierre le nia ;
καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.
et aussitôt le coq chanta.
-
28
 Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα
Ils conduisent donc Jésus de chez Caïphe
εἰς τὸ πραιτώριον:
au prétoire ;
ἦν δὲ πρωΐ,
or, c’était le matin.
 καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον,
Et eux-mêmes n’entrèrent pas dans le prétoire,
ἵνα μὴ μιανθῶσιν,
afin de ne pas se souiller,
3è pl subjonctif aoriste passif de μιαίνω, souiller
ἀλλὰ  φάγωσιν τὸ Πάσχα.
mais de pouvoir manger la Pâque.
3è pl subjonctif aoriste de ἐσθίω, manger
-
29
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλάτος  ἔξω
Pilate sortit donc à l’extérieur,
πρὸς αὐτούς,
vers eux,
καὶ φησίν
et dit :
 Τίνα κατηγορίαν φέρετε  [κατὰ] τοῦ ἀνθρώπου τούτου;
« Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? »
-
30
Ἀπεκρίθησαν καὶ  εἶπαν αὐτῷ,
Ils répondirent et lui dirent :
Εἰ μὴ ἦν οὗτος  κακὸν ποιῶν 
Si cet homme n’était pas un malfaiteur,
κακὸν ποιῶν « faisant le mal »
οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν.
nous ne te l’aurions pas livré.
1 è pl. aoriste indicatif de παραδίδωμι, livrer 
-
31
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος,
Pilate leur dit donc :
Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς,
Prenez-le, vous,
καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν.
et jugez-le selon votre loi.
Εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι,
Les Juifs lui dirent :
Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα.
Il ne nous est permis de faire mourir personne.
-
32
ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ, 
C’était afin que fût accomplie la parole
ὃν εἶπεν,
que ( Jésus ) avait dite,
σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν.
indiquant de quelle mort il devait mourir.
-
33
 Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον  ὁ Πιλάτος,
Pilate entra donc à nouveau dans le prétoire,
καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν,
et il appela Jésus
καὶ εἶπεν αὐτῷ,
et lui dit :
Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
Es-tu le roi des Juifs ?
-
34
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς,
Jésus lui répondit :
Ἀπὸ σεαυτοῦ  σὺ τοῦτο λέγεις,
Est-ce de toi-même que tu dis cela,
ἢ ἄλλοι  εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ;
ou d’autres te l’ont-ils dit de moi ?
-
35
Ἀπεκρίθη ὁ Πιλάτος,
Pilate répondit :
Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι ;
Est-ce que moi, je suis Juif ?
Τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς
Ta nation et les chefs des prêtres
παρέδωκάν σε ἐμοί :
t’ont livré à moi ;
τί ἐποίησας;
qu’as-tu fait ?
-
36
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς,
Jésus répondit :
Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου :
Mon royaume n’est pas de ce monde ;
εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή,
si mon royaume était de ce monde,
οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, 
mes serviteurs auraient combattu,
3è pl imparfait ἀγωνίζομαι, combattre
ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις · 
afin que je ne fusse pas livré aux Juifs  :
νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.
mais en réalité, mon royaume n’est pas d’ici-bas.
-
37
Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος,
Pilate donc lui dit :
Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ;
Ainsi donc tu es roi ?
Ἀπεκρίθη  ὁ Ἰησοῦς 
Jésus répondit :
Σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι
Toi tu dis que je suis roi.
 Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι,
Moi pour cela je suis né,
καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον,
et pour cela je suis venu dans le monde :
ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ.
pour rendre témoignage à la vérité.
Πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.
Quiconque est de la vérité écoute ma voix.
-
38
Λέγει αὐτῷ ὁ Πιλάτος,
Pilate lui dit :
Τί ἐστιν ἀλήθεια ;
Qu’est-ce que la vérité ?
 Καὶ τοῦτο εἰπών,
Et ayant dit cela,
πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους,
de nouveau, il sortit auprès des Juifs,
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et il leur dit :
Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν .
Moi, je ne trouve aucun sujet de condamnation en lui.
-
39
Ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν,
Mais vous avez une coutume,
ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν  τῷ Πάσχα :
que je vous relâche quelqu’un à la fête de Pâque :
βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν  βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;
voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?
-
40
Ἐκραύγασαν οὖν πάλιν  λέγοντες,
Ils crièrent donc de nouveau, disant :
Μὴ τοῦτον,
Non pas celui-là,
ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν:
mais Barabbas !
ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.
Or Barabbas était un brigand.
-

19,1

1
Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλάτος τὸν Ἰησοῦν,
Alors donc Pilate fit prendre Jésus
καὶ ἐμαστίγωσεν.
et le fit battre de verges.
-
2
Καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν
Et les soldats, ayant tressé une couronne avec des épines,
ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ,
la posèrent sur sa tête
(la lui posèrent sur la tête)
καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν,
et le revêtirent d’un manteau de pourpre ;
-
3
καὶ  ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον
 ils s’approchaient de lui et disaient :
Χαῖρε,
« Salut,
ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ·
roi des Juifs ! « 
 καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα.
Et ils lui donnaient des coups de bâton.
-
4
 Καὶ ἐξῆλθεν  πάλιν ἔξω ὁ Πιλάτος,
Et Pilate sortit de nouveau,
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et il leur dit :
Ἴδε, ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω,
Voici, je vous l’amène dehors,
ἵνα γνῶτε ὅτι  
afin que vous sachiez que
οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ.
je ne trouve aucun sujet de condamnation en lui.
-
5
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω,
Jésus sortit donc,
φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον
portant la couronne d’épines
καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον.
et le manteau de pourpre.
Καὶ λέγει αὐτοῖς,
Et (Pilate) leur dit :
 Ἰδού ὁ ἄνθρωπος.
« Voici l’homme ! »
-
6
Ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται,
Quand donc les chefs des prêtres et les gardes le virent,
ἐκραύγασαν λέγοντες,
ils s’écrièrent disant :
Σταύρωσον, σταύρωσον
Crucifie ! crucifie !
Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος,
Pilate leur dit :
Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε:
Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le ;
ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.
car moi, je ne trouve pas en lui de sujet de condamnation.
-
7
Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι,
Les Juifs lui répondirent :
Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν,
Nous, nous avons une loi,
καὶ κατὰ τὸν νόμον  ὀφείλει ἀποθανεῖν
et selon cette loi il doit mourir, 
ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν  ἐποίησεν.
parce qu’il s’est fait Fils de Dieu.
-
8
Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλάτος τοῦτον τὸν λόγον,
Lors donc que Pilate entendit cette parole,
μᾶλλον ἐφοβήθη,
il eut encore plus de crainte ;
-
9
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν,
et il rentra dans le prétoire,
καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ,
et il dit à Jésus :
Πόθεν εἶ σύ;
« D’où es-tu ? »
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ.
Mais Jésus ne lui donna pas de réponse.
-
10
Λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος,
Pilate lui dit donc :
Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς ;
Tu ne me parles pas ?
Οὐκ οἶδας ὅτι
Ne sais-tu pas que
ἐξουσίαν ἔχω  ἀπολῦσαί σε,
j’ai le pouvoir de te relâcher,
καὶ ἐξουσίαν ἔχω  σταυρῶσαί σε ;
et que j’ai le pouvoir de te crucifier ?
-
11
Ἀπεκρίθη   [αὐτῷ] Ἰησοῦς
Jésus répondit :
 Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν  κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν ,
« Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi
εἰ μὴ ἦν  δεδομένον σοι  ἄνωθεν·
s’il ne t’avait été donné d’en haut »
διὰ τοῦτο ὁ  παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.
c’est pourquoi celui qui m’a livré à toi est chargé d’un plus grand péché.
-
12
Ἐκ τούτου  ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει  ἀπολῦσαι αὐτόν.
Là-dessus, Pilate cherchait à le relâcher.
Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες,
Mais les Juifs criaient :
Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς,
Si tu relâches celui-ci,
οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος:
tu n’es pas ami de César !
πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν,
Quiconque se fait roi,
ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.
se déclare contre César.
-
13
Ὁ οὖν Πιλάτος ἀκούσας  τῶν λόγων τούτων
Pilate donc, ayant entendu ces paroles,
 ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν,
amena Jésus dehors
καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος,
et s’assit sur le tribunal,
εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον,
au lieu appelé le Pavé,
Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ:
et en hébreu Gabbatha.
-
14
ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ Πάσχα,
Or, c’était la préparation de la Pâque ;
ὥρα  ἦν  ὡς  ἕκτη·
il était environ la sixième heure.
καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις
Et Pilate dit aux Juifs :
Ἴδε, ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.
« Voici votre roi. »
-
15
 Ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι ,
Eux donc crièrent :
Ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν.
Ote, ôte ! crucifie-le !
Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος,
Pilate leur dit :
Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω;
Crucifierai-je votre roi ?
Ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς,
Les chefs des prêtres répondirent :
Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.
« Nous n’avons pas de roi si ce n’est César. »
-
16
Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς, 
Alors donc il le leur livra
ἵνα σταυρωθῇ.
 pour être crucifié.
Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν :
Ils prirent donc Jésus [et l'emmenèrent].
-
17
καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν 
Et portant pour lui-même la croix,
 ἐξῆλθεν  εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον,
il sortit et vint au lieu appelé le lieu du crâne,
 ὃ λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ:
qui se nomme en hébreu Golgotha,
-
18
ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν,
où ils le crucifièrent,
καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο,
et deux autres avec lui,
ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν,
d’un côté et de l’autre,
μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν.
et Jésus au milieu.
-
19
Ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλάτος,
Pilate fit aussi un écriteau
καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ:
et le fit placer sur la croix ;
ἦν δὲ γεγραμμένον,
or il y était écrit :
Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.
Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs .
-
20
Τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων,
Beaucoup de Juifs lurent donc cet écriteau,
ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς:
parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville ;
καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί Ἑλληνιστί .
et il était écrit en hébreu, en latin, en grec.
-
21
Ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων,
Les chefs ds prêtres des Juifs disaient donc à Pilate :
Μὴ γράφε,
N’écris pas :
Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων:
« Le roi des Juifs »  ;
ἀλλ’ ὅτι
mais :
Ἐκεῖνος εἶπεν, Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων.
« Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs. »
-
22
Ἀπεκρίθη ὁ Πιλάτος,
Pilate répondit :
Ὃ γέγραφα, γέγραφα.
« Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. »
-
23
Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν,
Les soldats donc, lorsqu’ils eurent crucifié Jésus,
ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ,
prirent ses vêtements
καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη,
et en firent quatre parts,
ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος,
une part pour chaque soldat ;
καὶ τὸν χιτῶνα.
ils prirent aussi la tunique ;
Ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος,
mais la tunique était sans couture,
ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου.
d’un seul tissu depuis le haut jusqu’au bas.
-
24
Εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους,
 Ils dirent donc entre eux :
Μὴ σχίσωμεν αὐτόν,
« Ne la déchirons pas,
ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται·
mais tirons au sort à qui elle sera.
ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ [ἡ λέγουσα]),
Afin que cette parole de l’Ecriture fût accomplie :
Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς,
Ils se sont partagé mes vêtements, 
καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.
et ils ont jeté le sort sur ma robe. »
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.
Voilà donc ce que firent les soldats.
-
25
Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ,
Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère
καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ,
et la sœur de sa mère,
Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.
Marie, femme de Clopas, et Marie la Magdelaine.
-
26
Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα,
Jésus donc, voyant sa mère,
καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα,
et auprès d’elle le disciple qu’il aimait,
λέγει τῇ μητρὶ
dit à sa mère :
 Γύναι,   ἴδε ὁ υἱός σου.
« Femme, voilà ton fils. »
-
27
Εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ,
Puis il dit au disciple :
 Ἴδε ἡ μήτηρ σου.
« Voilà ta mère. »
Καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.
Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
-
28
Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι  ἤδη πάντα  τετέλεσται,
Après cela, Jésus sachant que tout était déjà consommé,
ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή,
afin que l’Ecriture fût accomplie,
 λέγει, Διψῶ.
dit « J’ai soif. »
-
29
Σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν·
Il y avait là un vase plein de vinaigre.
σπόγγον οὖν  μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες,
Ayant donc rempli de vinaigre une éponge, et l’ayant mise sur une tige d’hysope,
προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.
ils l’approchèrent de sa bouche.
-
30
Ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος  Ἰησοῦς, εἶπεν,
Lors donc que Jésus eut pris le vinaigre, il dit :
Τετέλεσται·
Tout est accompli :
καὶ κλίνας τὴν κεφαλήν,
Et baissant la tête,
παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.
il rendit l’esprit.
-
31
 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, 
Les Juifs donc,
ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν
parce que c’était la Préparation,
ἵνα μὴ  μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα
afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix
ἐν τῷ σαββάτῳ
pendant le sabbat,
 ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου
car le jour de ce sabbat était un grand jour,
– ἠρώτησαν τὸν Πιλάτον
demandèrent à Pilate
ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη,
que les jambes des crucifiés fussent brisées,
καὶ ἀρθῶσιν.
et qu’ils fussent ôtés.
-
32
Ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται,
Les soldats vinrent donc
καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη
et brisèrent les jambes du premier,
καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ:
puis de l’autre qui avait été crucifié avec lui.
-
33
ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες,
Mais étant venus à Jésus,
ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν  τεθνηκότα,
comme ils virent qu’il était déjà mort,
οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη:
ils ne lui brisèrent point les jambes ;
-
34
ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν,
mais l’un des soldats lui perça le côté avec sa lance,
καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς  αἷμα καὶ ὕδωρ.
et il en sortit aussitôt du sang et de l’eau.
-
35
Καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν,
Et celui qui l’a vu en a rendu témoignage,
καὶ ἀληθινή  αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία,
et son témoignage est véritable,
 καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι
et celui-là sait que
ἀληθῆ λέγει,
il dit des choses vraies,
ἵνα  καὶ ὑμεῖς πιστεύ[σ]ητε.
afin que vous aussi vous croyiez.
-
36
Ἐγένετο γὰρ ταῦτα
Car ces choses sont arrivées,
ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ,
afin que cette parole de l’Ecriture fût accomplie :
Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ.
« Aucun de ses os ne sera rompu. »
-
37
Καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει,
Et un autre passage de l’Ecriture dit encore :
Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.
Ils regarderont vers celui qu’ils ont percé .
-
38
 Μετὰ  δὲ ταῦτα 
Or après ces choses,
ἠρώτησεν τὸν Πιλάτον  ὁ Ἰωσὴφ  [ὁ] ἀπὸ  Ἀριμαθαίας,
Joseph d’Arimathée, demanda à Pilate
ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ, κεκρυμμένος δὲ 
(Joseph) qui était disciple de Jésus, mais en secret,
 διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων,
par crainte des Juifs,
ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
qu’il prît le corps de Jésus ;
καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλάτος.
et Pilate le permit.
Ἦλθεν οὖν καὶ  ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ .
Il vint donc et prit le corps de Jésus.
-
39
Ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος,
Or Nicodème,
ὁ ἐλθὼν πρὸς  αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον,
qui d’abord était venu de nuit vers lui,
φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης
vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d’aloès
ὡσεὶ λίτρας ἑκατόν.
d’environ cent livres.
-
40
Ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ,
Ils prirent donc le corps de Jésus
καὶ ἔδησαν αὐτὸ  ὀθονίοις
et l’enveloppèrent de linges,
μετὰ τῶν ἀρωμάτων,
avec les aromates,
καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν.
comme la coutume est pour les Juifs d’ensevelir.
-
41
Ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος,
Or il y avait, dans le lieu où il avait été crucifié, un jardin,
καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν,
et dans ce jardin un tombeau neuf,
ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς  ἦν τεθειμένος
dans lequel personne encore n’avait été mis.
-
42
Ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν Παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων,
Là donc à cause de la Préparation des Juifs,
ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον,
parce que le tombeau était proche,
ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν.
ils déposèrent Jésus,

 

1 avril 2021

Jeudi saint 01/04/21 Jn 13,1-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
Jn 13, 1-15
-
Dans la TOB←cliquez ici
-
1.
Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα,
Or, avant la fête de la  Pâque,
εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι
Jésus, sachant que
εἰδὼς participe présent de οἶδα savoir (ce participe a une forme de parfait comme οἶδα)
 ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα
son heure était venue
ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου
de passer de ce monde
3è sg subjonctif aoriste de μεταβαίνω : passer (un des sens du préverbe : le changement)
πρὸς τὸν πατέρα,
 vers le Père,
ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ,
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
participe aoriste de  ἀγαπάω aimer
εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς.
 jusqu’à la fin il les aima.
-
2
Καὶ δείπνου  γινομένου
Et comme un souper avait lieu,
génitif absolu
= pendant le souper,
 τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος
et que le diable avait déjà jeté
βεβληκότος participe parfait actif, génitif sg m. de βάλλω jeter
εἰς τὴν καρδίαν
dans le cœur
 ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου
de Judas, fils de Simon, l’Iscariot, (l’intention) de le trahir,
παραδοῖ 3è sg subjonctif aoriste actif de παραδίδωμι trahir
-
3
εἰδὼς  ὅτι
(Jésus) sachant que
πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ
 le Père lui avait donné tout
3è sg aoriste actif de δίδωμι
εἰς τὰς χεῖρας,
entre les mains,
καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν
 et qu’il était venu de Dieu,
καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει,
 et qu’il s’en allait à Dieu,
-
4
ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου,
se lève du souper
καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια,
et pose ses vêtements ;
3 è sg présent actif de τίθημι, poser, mettre
καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν.
et ayant pris un linge, il s’en ceignit.
διέζωσεν 3è sg aoriste actif de  διαζώννυμι ceindre
-
5
Εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα,
Ensuite, il verse de l’eau dans le bassin,
καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν,
et il se mit à laver les pieds des disciples,
καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ
et à les essuyer avec le linge
infinitif présent de ἐκμασσω, essuyer
ᾧ ἦν διεζωσμένος.
dont il était ceint.
participe parfait passif de  διαζώννυμι ceindre
-
6
Ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον ·
Il vient donc à Simon Pierre ;
  λέγει αὐτῷ ,
il lui dit :
Κύριε,
Seigneur,
σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας ;
toi tu me laves les pieds !
-
7
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Ὃ ἐγὼ ποιῶ,
Ce que je fais,
σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι,
tu ne le sais pas maintenant,
γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.
mais tu le comprendras après cela.
-
8
Λέγει αὐτῷ Πέτρος,
Pierre lui dit :
Οὐ μὴ νίψῃς   μου τοὺς πόδας  εἰς τὸν αἰῶνα.
Non, tu ne me laveras pas les pieds, pour l’éternité.
2è sg subjonctif aoriste de νίπτω laver
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ ,
Jésus lui répondit :
Ἐὰν μὴ νίψω σε,
Si je ne te lave pas,
οὐκ ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ.
tu n’as pas de part avec moi.
-
9
Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος,
Simon Pierre lui dit :
Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον,
Seigneur, non seulement les pieds,
ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν.
mais aussi les mains et la tête.
-
10
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Ὁ λελουμένος
 Celui qui s’est baigné
οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ  τοὺς πόδας νίψασθαι,
n’a pas besoin de se laver sinon les pieds,
ἀλλ’ ἔστιν καθαρὸς ὅλος ·
mais il est pur tout entier.
καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε,
Et vous, vous êtes purs,
ἀλλ’ οὐχὶ πάντες.
mais non pas tous.
-
11
ᾜδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν·
Car il connaissait celui qui le livrait ;
διὰ τοῦτο εἶπεν, ὅτι
c’est pour cela qu’il dit :
 Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.
Vous n’êtes pas tous purs.
-
12
 Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν,
Lors donc qu’il leur eut lavé les pieds,
aoriste de νίπτω laver
[καὶ] ἔλαβεν  τὰ ἱμάτια αὐτοῦ,
et qu’il eut repris ses vêtements,
καὶ ἀνέπεσεν πάλιν,
et qu’il se fût remis à table,
3è sg de l’aoriste actif de ἀναπίπτω revenir à table
εἶπεν αὐτοῖς,
il leur dit :
Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν ;
« Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? »
1è sg parfait actif de ποιέω faire
-
13
Ὑμεῖς φωνεῖτέ με,
Vous, vous m’appelez :
Ὁ διδάσκαλος, καὶ Ὁ κύριος · 
« Maître », et : « Seigneur »,
καὶ καλῶς λέγετε,
et vous dites bien,
εἰμὶ γάρ.
car je le suis.
-
14
Εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας,
Si donc moi  je vous ai lavé les pieds,
ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος,
(moi, ) le Seigneur et le Maître,
καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας.
vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ;
-
15
Ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν,
car je vous ai donné un exemple,
ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν,
afin que de même que moi j’ai fait cela pour vous,
καὶ ὑμεῖς ποιῆτε.
vous aussi vous le fassiez.

 

31 mars 2021

Merc.31/03/21 Mt 26 ,14-25

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 26 , 14-25

Bible interlinéaire grec/anglais avec transcription et analyse des termes : ici

Bible en FC : ici

Ecouter l’évangile en grec :

 14

Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα,
Alors l’un des douze, étant allé,
ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης,
celui qu’on appelle Judas Iscariote,
πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς,
vers les chefs des prêtres,
-
15
εἶπεν,
dit :
Τί θέλετέ μοι δοῦναι,
Que voulez-vous me donner,
καὶ ἐγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν ;
et je vous le livrerai ?
1è sg futur indicatif de παραδίδωμι
Οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.
Et ils lui remirent trente pièces d’argent.
3è pl aoriste indicatif de ἳστημι
-
16
Καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν
Et dès lors il cherchait une occasion favorable
ἵνα αὐτὸν παραδῷ.
pour le livrer.
3è sg παραδῷ subjonctif aoriste de παραδίδωμι livrer
-
17
 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων
Or, le premier jour des pains sans levain,
προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ,
les disciples s’approchèrent de Jésus,
λέγοντες
 en disant :
Ποῦ θέλεις  ἑτοιμάσωμέν σοι
Où veux-tu que nous fassions les préparatifs
Subjonctif aoriste de ἐτοιμάζω préparer
φαγεῖν τὸ Πάσχα ;
pour manger la Pâque ?
-
18
Ὁ δὲ εἶπεν,
Et il dit :
Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα,
Allez dans la ville chez un tel,
καὶ εἴπατε αὐτῷ,
et dites-lui :
Ὁ διδάσκαλος λέγει,
Le Maître dit :
Ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν·
Mon temps est proche ;
πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου.
c’est chez toi que je fais la Pâque avec mes disciples.
-
19
Καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ
Et les disciples firent
ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
comme Jésus leur avait ordonné
καὶ ἡτοίμασαν τὸ Πάσχα.
et ils préparèrent la Pâque.
-
20
Ὀψίας δὲ γενομένης
Et le soir venu,
ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα.
il était à table avec les douze disciples.
ἀνέκειτο : 3 sg imparfait de l’indicatif moyen, de ἀνάκειμαι être allongé à table
-
21
Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν,
Et comme ils mangeaient, il dit :
ἐσθίω manger, aoriste : ἔφαγον
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
En vérité, je vous dis que l’un de vous me livrera.
-
22
Καὶ λυπούμενοι σφόδρα
Et très attristés,
ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος,
ils se mirent chacun d’eux à lui dire :
ἤρξαντο 3è pl aoriste moyen de ἂρχομαι se mettre à, commencer à
Μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε ;
Seigneur, est-ce moi ?
-
23
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,
Mais répondant, il dit :
Ὁ ἐμβάψας μετ’ ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ,
Celui qui a plongé la main dans le plat avec moi,
 ἐμβάψας participe aoriste de ἐμβάπτω plonger dans 
οὗτός με παραδώσει.
c’est celui qui me livrera.
-
24
Ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει,
Quant au fils de l’homme, il s’en va,
καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ·
selon qu’il est écrit de lui ;
 γέγραπται 3è sg parfait passif de γράφω écrire
οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ,
mais malheur à cet homme
δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται·
par qui le fils de l’homme est livré !
καλὸν ἦν αὐτῷ
il eût été bon pour lui
expression du regret avec l’imparfait
εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
que cet homme-là qu’il ne fût pas né.
γεννάω
-
25
Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν,
Et Judas, qui le livrait, répondant, dit :
Μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββί ;
« Est-ce moi, Rabbi ? »
Λέγει αὐτῷ,
Il lui dit :
Σὺ εἶπας.
« Tu l’as dit. »

 

30 mars 2021

Mar.30/03/21 Jn 13,21-33.36-38

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 13,21-33. 36-38
-
-
Cliquez ici pour lire la  : TOB
-
13, 21
-
Ταῦτα εἰπὼν
Après avoir dit ces choses,
 [ὁ] Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι,
Jésus fut troublé en son esprit,
καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν,
et il rendit témoignage et dit :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
Amen, amen, je vous dis :
εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
« l’un de vous me livrera. »
-
22
Ἔβλεπον  εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταί,
Les disciples se regardaient les uns les autres,
ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει.
ne sachant duquel il parlait.
-
23
Ἦν ἀνακείμενος  
Il y avait à table,
εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
un de ses disciples,
ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ,
couché sur le sein de Jésus,
ἐν + datif, dans,  préposition dont les emplois se sont étendus dans la koinè
ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς·
celui que Jésus aimait.
ὃν pronom relatif acc. sg. a pour antécédent εἷς (un) ἐκ τῶν μαθητῶν
-
24
νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος
Simon Pierre lui fait donc signe
πυθέσθαι τίς ἂν εἴη
de demander qui pouvait être celui
περὶ οὗ λέγει.
dont il parlait.
-
25
Ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως
Celui-ci, qui était ainsi à table couché
ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ,
sur la poitrine de Jésus,
λέγει αὐτῷ,
lui dit :
Κύριε, τίς ἐστιν ;
« Seigneur, qui est-ce ? »
-
26
Ἀποκρίνεται [ὁ] Ἰησοῦς,
Jésus répond :
Ἐκεῖνός ἐστιν
« C’est celui
ᾧ ἐγὼ  βάψω τὸ ψωμίον
 pour qui je tremperai le morceau
καὶ δώσω αὐτῷ.
et à qui je le donnerai. »
   Βάψας οὖν τὸ ψωμίον,  
Et ayant trempé le morceau,
[λαμβάνει καὶ] δίδωσιν Ἰούδᾳ
il [le prend et] le donne à Judas,
Σίμωνος Ἰσκαριώτου.
fils de Simon, l’Iscariote.
-
27
Καὶ μετὰ τὸ ψωμίον,
Et après le morceau,
τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς.
alors, Satan entra en lui.
Λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus donc lui dit :
Ὃ ποιεῖς,
« Ce que tu fais,
ποίησον τάχιον.
fais-le promptement. »
-
28
Τοῦτο  [δὲ] οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων
Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit
πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ.
pourquoi il lui disait cela
Τοῦτο : cela
-
29
Τινὲς γὰρ ἐδόκουν,
Car certains pensaient,
ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας,
comme Judas avait la bourse,
ὅτι λέγει αὐτῷ  [ὁ] Ἰησοῦς,
que Jésus lui disait :
Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν ·
« Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » :
ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.
ou, qu’il donnât quelque chose aux pauvres.
-
30
Λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος,  
Ce dernier ayant donc pris le morceau,
ἐξῆλθεν εὐθύς :
sortit aussitôt.
ἦν δὲ νύξ.
C’était la nuit.
-
31
 Ὅτε οὖν  ἐξῆλθεν,
Quand donc il fut sorti,
 λέγει Ἰησοῦς,
Jésus dit :
Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου,
Maintenant le Fils de l’homme a été glorifié,
καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ.
et Dieu a été glorifié en lui.
-
32
καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν  αὐτῷ 
Et Dieu le glorifiera en lui-même,
καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν.
et il le glorifiera bientôt.
-
33
Τεκνία,
Petits enfants,
ἔτι μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι.
 pour peu de temps encore je suis avec vous ;
Ζητήσετέ με,
vous me chercherez,
καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι
et comme j’ai dit aux Juifs :
Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω,
« où moi je vais,
ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν,
vous, vous ne pouvez venir
καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι.
à vous aussi je le dis maintenant. »
[...]
36
Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος,
Simon Pierre lui dit :
Κύριε, ποῦ ὑπάγεις ;
« Seigneur, où vas-tu ? »
Ἀπεκρίθη  [αὐτῷ] Ἰησοῦς,
Jésus lui répondit :
Ὅπου ὑπάγω,
« Là où je vais,
οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι,
tu ne peux me suivre maintenant ;
ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον .
mais tu me suivras plus tard. »
-
37
Λέγει αὐτῷ  ὁ Πέτρος 
Pierre lui dit :
Κύριε,
« Seigneur,
διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι ;
pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ?
Τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.
Je déposerai ma vie pour toi. »
-
38
 Ἀποκρίνεται  Ἰησοῦς,
Jésus répond :
Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις ;
« Tu déposeras ta vie pour moi ? »
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,
Amen, amen, je te le dis :
οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ
le coq ne chantera pas
ἕως οὗ  ἀρνήσῃ με τρίς.
que tu ne m’aies renié trois fois.

 

29 mars 2021

Lun.29/03/21 Jn 12,1-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 12,1-11
-
-
-
1
Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα
Jésus donc, six jours avant la Pâque,
ἦλθεν εἰς Βηθανίαν,
vint à Béthanie,
ὅπου ἦν Λάζαρος ,
où était Lazare,
ὃν ἤγειρεν ἐκ  νεκρῶν Ἰησοῦς
que Jésus avait ressuscité d’entre les morts.
-
2
Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ,
On lui fit donc là un souper ;
καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει :
et Marthe servait ;
ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν  ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ.
or Lazare était l’un de ceux qui étaient à table avec lui.
-
3
Ἡ οὖν  Μαριὰμ λαβοῦσα 
Marie donc ayant pris
λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς
une livre d’un parfum de nard pur,
πολυτίμου,
de grand prix,
ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ,
oignit les pieds de Jésus,
καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ :
et essuya ses pieds avec ses cheveux ;
ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
et la maison fut remplie de l’odeur du parfum.
-
4
Λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης
Mais Judas [fils de Simon] Iscariot,
εἷς [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,
l’un de ses disciples,
ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι,
celui qui devait le livrer, dit :
Λέγει : « dit » est le premier mot du verset. 
-
5
Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη
Pourquoi ce parfum n’a-t-il pas été vendu
τριακοσίων δηναρίων,
trois cents deniers,
καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
et donné aux pauvres ?
-
6
Εἶπεν δὲ τοῦτο,
Or il dit cela,
οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ,
non parce qu’il se souciait des pauvres,
ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν,
mais parce qu’il était voleur,
καὶ τὸ γλωσσόκομον  ἔχων 
et que tenant la bourse,
τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.
il prenait ce qu’on y mettait.
-
7
Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς,
Jésus dit donc :
Ἄφες αὐτήν :
« Laisse-la. »
 ἳνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου  τηρήσῃ αὐτό.
 qu’elle le garde pour le jour de ma sépulture.
-
8
Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν,
Car les pauvres, vous les avez toujours avec vous-mêmes ;
ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
mais moi, vous ne m’avez pas toujours.
-
9
 Ἔγνω οὖν  [ὁ] ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων
Une grande multitude donc de Juifs apprirent
ὅτι ἐκεῖ ἐστιν: 
qu’il était là,
καὶ ἦλθον
et ils vinrent,
οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον,
non à cause de Jésus seulement,
ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν,
mais pour voir aussi Lazare,
ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
qu’il avait ressuscité d’entre les morts.
-
10
Ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς
Les chefs des prêtres délibérèrent
ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν:
de faire mourir aussi Lazare,
-
11
ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων,
parce que beaucoup de Juifs se à cause de lui, retiraient,
καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.
et croyaient en Jésus.

 

28 mars 2021

Dim. 28/03/21 (Rameaux) Mc 14,1-15,47

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 

TOB 

-

Mc 14

1
Ἦν δὲ τὸ Πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας :
Or la fête de Pâque et des pains sans levain était après deux jours
= devait avoir lieu dans deux jours ;
καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς
et les chefs des prêtres et les scribes cherchaient
πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν·
comment ils pourraient se saisir de lui par ruse et le faire mourir ;
-
κρατήσαντες : participe aoriste, s’étant saisi … 2 actions qui se succèdent,
en fr. : mettre au même temps les deux verbes
-
-
2
ἔλεγον γάρ
car ils disaient :
 Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ,
Que ce ne soit pas pendant la fête,
μήποτε  ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ.
de peur qu’il n’y ait du tumulte parmi le peuple.
-
-
3
Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ,
Et comme il était à Béthanie,
ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, 
dans la maison de Simon le lépreux,
κατακειμένου αὐτοῦ,
pendant qu’il était à table,
ἦλθεν γυνὴ
une femme vint,
ἔχουσα ἀλάβαστρον
ayant ( = avec) un vase d’albâtre
μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς
plein d’un parfum de nard pur de grand prix ;
συντρίψασα τὸν ἀλάβαστρον,
et ayant brisé le vase d’albâtre,
κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.
elle le lui répandit sur la tête.
-
elle brisa le … et répandit…
-
-
4
Ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς,
 Mais quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation.
Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν ;
Pourquoi cette perte du parfum a-t-elle été faite ?
-
5
Ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι
Car ce parfum pouvait être vendu
ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων,
plus de trois cents deniers,
καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς.
et être donné aux pauvres.
Καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ.
Et ils murmuraient contre elle.
-
-
6
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν,
Mais Jésus dit :
Ἄφετε αὐτήν:
Laissez-la,
τί αὐτῇ κόπους παρέχετε ;
pourquoi lui faites-vous de la peine ?
Καλὸν ἔργον  ἠργάσατο ἐν ἐμοί.
c’est une bonne œuvre qu’elle a faite à mon égard ;
-
7
Πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν,
car vous avez toujours les pauvres avec vous,
καὶ ὅταν θέλητε
et quand vous voulez,
δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι:
vous pouvez leur faire du bien ;
ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
mais moi, vous ne m’avez pas toujours.
-
-
8
Ὃ ἔσχεν
Ce qu’elle a pu,
ἐποίησεν·
elle l’a fait ;
προέλαβεν μυρίσαι  τὸ σῶμά μου 
elle a par avance embaumé mon corps
εἰς τὸν ἐνταφιασμόν.
pour la sépulture.
-
9
Ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais en vérité, je vous le dis,
ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον
en quelque endroit que la bonne nouvelle soit prêché,
 εἰς ὅλον τὸν κόσμον,
dans le monde entier,
καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται
ce qu’elle a fait sera aussi raconté
εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.
en mémoire d’elle.
-
-
10
 Καὶ  Ἰούδας Ἰσκαριώθ
Et Judas Iscariot
ὁ  εἷς τῶν δώδεκα,
l’un des douze,
ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς,
s’en alla vers les principaux chefs des prêtres,
ἵνα  αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς.
pour le leur livrer.
-
-
11
Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν,
Eux, l’ayant entendu, en eurent de la joie,
καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι·
et ils promirent de lui donner de l’argent.
καὶ ἐζήτει πῶς  αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ.
Et il cherchait comment il pourrait le livrer en une occasion favorable.
-
-
12
Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων,
Et le premier jour des pains sans levain,
ὅτε τὸ Πάσχα ἔθυον,
quand on immolait la Pâque,
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
ses disciples lui disent :
Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν
Où veux-tu que nous allions faire des préparatifs
 ἵνα φάγῃς τὸ Πάσχα ;
pour que tu manges la Pâque ?
-
13
Καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,
Et il envoie deux de ses disciples
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et leur dit :
Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν,
Allez dans la ville,
καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων:
et un homme portant une cruche d’eau vous rencontrera,
ἀκολουθήσατε αὐτῷ,
suivez-le ;
-
14
καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ,
et en quelque lieu qu’il entre,
εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ
dites au maître de la maison :
ὅτι Ὁ διδάσκαλος λέγει,
Le Maître dit :
Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα,
Où est mon logis
ὅπου τὸ Πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?
-
-
15
Καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει
Et lui-même vous montrera
ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον·
une grande chambre haute, meublée, toute prête
 καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν.
et là faites les préparatifs pour nous.
-
16
Καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ 
Et les disciples partirent,
 καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν,
et ils vinrent dans la ville
καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς,
et trouvèrent (les choses) comme il le leur avait dit ;
καὶ ἡτοίμασαν τὸ Πάσχα.
et ils préparèrent la Pâque.
-
17
Καὶ ὀψίας γενομένης
Et quand le soir fut venu,
ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα.
il arrive avec les douze.
-
18
Καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν
Et comme ils étaient à table
καὶ ἐσθιόντων,
et qu’ils mangeaient,
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ,
Jésus dit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
En vérité, je vous dis
ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με,
que l’un de vous, me livrera.
ὁ ἐσθίων μετ’ ἐμοῦ.
qui mange avec moi,
-
-
19
 ἤρξαντο λυπεῖσθαι,
Ils commencèrent à s’attrister,
καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς,
et à lui dire l’un après l’autre :
Μήτι ἐγώ;
Est-ce moi ?
-
20
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς,
Mais il leur répondit :
Εἷς τῶν δώδεκα,
C’est l’un des douze,
ὁ ἐμβαπτόμενος μετ’ ἐμοῦ εἰς τὸ τρυβλίον.
qui trempe avec moi dans le plat.
-
21
 Ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει,
Quant au fils de l’homme, il s’en va,
καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ :
selon qu’il est écrit de lui ;
οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ
mais malheur à cet homme
δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται :
par qui le fils de l’homme est livré !
καλὸν  αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
Il eût été bon pour cet homme-là qu’il ne fût pas né.
-
-
22
 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν,
Et comme ils mangeaient,
λαβὼν ἄρτον
ayant pris du pain
εὐλογήσας
et prononcé une bénédiction,
ἔκλασεν,
il le rompit
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ εἶπεν,
et le leur donna, et dit :
Λάβετε, 
Prenez,
τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
ceci est mon corps.
-
23
Καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας
Et ayant pris une coupe et rendu grâces,
ἔδωκεν αὐτοῖς:
il la leur donna,
καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες.
et ils en burent tous.
-
24
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου 
Ceci est mon sang, 
τῆς διαθήκης
(le sang) de l’alliance, 
τὸ  ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν.
celui qui est répandu pour plusieurs.
-
-
25
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
En vérité, je vous dis que
οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου,
je ne boirai plus du produit de la vigne,
ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν
jusqu’à ce jour où
αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu.
-
-
26
Καὶ ὑμνήσαντες
Et après qu’ils eurent chanté les cantiques,
ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
ils sortirent pour aller à la montagne des Oliviers.
-
27
Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι
Et Jésus leur dit :
Πάντες σκανδαλισθήσεσθε :
Tous, vous trouverez une occasion de chute ;
ὅτι γέγραπται,
car il est écrit :
Πατάξω τὸν ποιμένα,
Je frapperai le berger,
καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται
et les brebis seront dispersées.
-
28
Ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με,
Mais après que je serai ressuscité,
προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
je vous précéderai en Galilée.
-
29
Ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ,
Mais Pierre lui dit :
Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται,
même si tous viennent à trouver une occasion de chute,
ἀλλ’ οὐκ ἐγώ.
 en revanche moi, non.
-
-
30
Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus lui dit :
Ἀμὴν λέγω σοι,
En vérité je te dis
ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτί ,
que toi, aujourd’hui, cette nuit même,
πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι,
avant que le coq ait chanté deux fois,
τρὶς  με ἀπαρνήσῃ.
tu me renieras trois fois.
-
31
Ὁ δὲ  ἐκπερισσῶς ἐλάλει,
Mais lui, il parlait avec abondance :
Ἐάν  δέῃ με συναποθανεῖν σοι,
S’il fallait que je meure avec toi
οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι.
il est impossible que je te renie.
 Ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον.
Et de cette façon tous aussi parlaient.
-
-
32
Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον
Et ils viennent en un lieu
οὗ τὸ ὄνομα  Γεθσημανί 
dont le nom était Gethsémané.
καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
Et il dit à ses disciples :
Καθίσατε ὧδε,
Asseyez-vous ici
ἕως προσεύξωμαι.
jusqu’à ce que j’aie prié.
-
33
Καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον
Et il prend  Pierre
καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην  μετ’ αὐτοῦ,
et Jacques et Jean, avec lui
καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.
et il commença à être saisi de frayeur et d’angoisse.
-
34
Καὶ λέγει αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου
Mon âme est triste
ἕως θανάτου:
jusqu’à la mort ;
μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε.
demeurez ici et veillez.
-
-
35
Καὶ  προελθὼν μικρόν,
Et étant allé un peu plus avant,
 ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς,
il se prosternait à terre
καὶ προσηύχετο ἵνα,
et priait, afin que,
εἰ δυνατόν ἐστιν,
s’il était possible,
παρέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ ἡ ὥρα.
cette heure passât loin de lui.
-
-
36
Καὶ ἔλεγεν,
Et il disait :
Ἀββᾶ, ὁ πατήρ,
Abba, Père,
πάντα δυνατά σοι.
toutes choses te sont possibles ;
Παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ :
emporte cette coupe loin de moi !
ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ θέλω,
Toutefois, non pas ce que je veux,
ἀλλὰ τί σύ.
mais ce que tu veux !
-
-
37
Καὶ ἔρχεται
Et il vient
καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας,
et les trouve endormis ;
καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ,
et il dit à Pierre
Σίμων, καθεύδεις;
 Simon, tu dors ?
Οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι;
tu n’as pas eu la force de veiller une seule heure !
-
38
Γρηγορεῖτε
Veillez
καὶ προσεύχεσθε,
et priez,
ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν.
afin que vous n’entriez pas en tentation ;
Τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον,
l’esprit est prompt,
ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
mais la chair est faible.
-
39
Καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο,
Et il s’en alla encore et pria,
τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών.
disant la même parole.
-
-
40
Καὶ  πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας:
Et étant revenu, il les trouva encore endormis ;
ἦσαν γὰρ  αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι 
car leurs yeux étaient fort appesantis ;
καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ.
et ils ne savaient que lui répondre.
-
41
Καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον,
Et il vient pour la troisième fois,
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et leur dit :
Καθεύδετε  τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε.
Dormez désormais et reposez-vous !
Ἀπέχει:
Il suffit !
ἦλθεν ἡ ὥρα:
L’heure est venue,
ἰδού,
voici,
παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
le fils de l’homme est livré
εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν.
entre les mains des pécheurs !
-
42
Ἐγείρεσθε,
Levez-vous,
ἄγωμεν:
allons !
 ἰδού,
voici,
ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν.
celui qui me livre s’approche !
-
43
 Καὶ  εὐθύς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος,
Et aussitôt, comme il parlait encore,
παραγίνεται Ἰούδας,
survient Judas Iscariot,
εἷς  τῶν δώδεκα,
l’un des douze,
καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος
et avec lui une foule
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων,
armée d’épées et de bâtons,
παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων
de la part des chefs des prêtres et des scribes
καὶ τῶν πρεσβυτέρων.
et des anciens.
-
44
Δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς,
Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu,
λέγων,
disant :
Ὃν ἂν φιλήσω,
Celui que j’embrasserai,
αὐτός ἐστιν:
c’est lui ;
κρατήσατε αὐτόν,
saisissez-le,
καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς.
et emmenez-le sûrement.
-
45
Καὶ ἐλθών,  
Et quand il fut arrivé,
εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει ,
s’approchant aussitôt de lui, il dit :
ῥαββί: καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
Rabbi ! et il l’embrassa.
-
46
Οἱ δὲ ἐπέβαλον  τὰς χεῖρας  αὐτῷ
Et eux mirent les mains sur lui
 καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
et le saisirent.
-
47
Εἷς δέ τῶν παρεστηκότων
Mais un de ceux qui étaient présents,
σπασάμενος τὴν μάχαιραν
tirant son épée,
ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως,
frappa le serviteur du chef des prêtres,
καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον.
et lui emporta l’oreille.
-
48
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
Et Jésus prenant la parole,
εἶπεν αὐτοῖς,
leur dit :
Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε 
Vous êtes sortis comme après un brigand,
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με;
avec des épées et des bâtons, pour me prendre.
-
49
Καθ’ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς
Chaque jour j’étais au milieu de vous,
ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, 
enseignant dans le temple,
 καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με:
et vous ne m’avez pas saisi ;
ἀλλ’ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί.
mais c’est afin que les Ecritures fussent accomplies.
-
50
Καὶ ἀφέντες αὐτὸν  ἔφυγον πάντες.
Et tous l’abandonnant, s’enfuirent.
-
51
 Καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῷ,
Et un certain jeune homme le suivait,
περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ.
enveloppé d’un drap sur le corps nu ;
Καὶ κρατοῦσιν αὐτὸν :
et on le saisit,
-
52
ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν .
mais lui, laissant le drap, s’enfuit tout nu.
-
53
Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα·
Et ils emmenèrent Jésus chez le chef des prêtres :
καὶ συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς
et tous les  chefs des prêtres s’assemblent
καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς.
ainsi que les anciens et les scribes.
-
54
Καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ
Et Pierre le suivit de loin,
ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως·
jusque dans l’intérieur de la cour du chef des prêtres
καὶ ἦν συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν,
et il était assis avec les huissiers
καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς.
et se chauffait près du feu.
-
55
Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον
Or, les chefs des prêtres et tout le sanhédrin
ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν,
cherchaient un témoignage contre Jésus
εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν·
pour le faire mourir ;
καὶ οὐχ ηὕρισκον
et ils n’en trouvaient point.
-
56
Πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ,
Car plusieurs portaient de faux témoignages contre lui ;
καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν.
mais leurs dépositions n’étaient pas d’accord.
-
57
Καί τινες ἀναστάντες
Et quelques-uns s’étant levés,
ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ,
portaient un faux témoignage contre lui,
λέγοντες
disant :
-
58
ὅτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι
« Nous lui avons entendu dire :
Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον,
« Je détruirai ce sanctuaire fait par la main des hommes,
καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν
et en trois jours
ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω.
j’en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main des hommes.
-
59
Καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν.
Et même ainsi leur déposition n’était pas non plus d’accord.
-
60
Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς
Et le chef des prêtres s’étant levé
εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν,
au milieu du conseil, interrogea Jésus,
λέγων,
disant :
Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν;
« Ne réponds-tu rien ?
Τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν ;
Qu’est ce que ceux-ci déposent contre toi ? »
-
61
Ὁ δὲ ἐσιώπα,
Mais il gardait le silence ;
καὶ  οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν.
et il ne répondit rien.
Πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτόν,
Le chef des prêtres l’interrogeait encore,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Σὺ εἶ ὁ χριστός,
« Es-tu le Christ,
ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ ;
le Fils de Celui qui est béni ? »
-
62
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν,
Et Jésus dit :
Ἐγώ εἰμι.
Je le suis ;
Καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
et vous verrez le fils de l’homme
ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως,
assis à la droite de la Puissance
καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.
et venant sur les nuées du ciel.
-
63
Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει,
Alors le chef des prêtres ayant déchiré ses vêtements, dit :
Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;
Qu’avons-nous encore besoin de témoins ?
-
64
Ἠκούσατε τῆς βλασφημίας:
Vous avez entendu le blasphème.
τί ὑμῖν φαίνεται;
Que vous en semble ?
Οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι θανάτου.
Et tous le condamnèrent comme méritant la mort.
-
65
Καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ,
Et quelques-uns commencèrent à cracher contre lui
καὶ περικαλύπτειν  αὐτοῦ τὸ πρόσωπον,
et à lui couvrir le visage
καὶ κολαφίζειν αὐτόν,
et à le souffleter
καὶ λέγειν αὐτῷ,
et à lui dire :
Προφήτευσον:
Prophétise !
καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον.
Et les serviteurs le reçurent à coups de bâtons.
-
66
Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου  κάτω ἐν τῇ αὐλῇ,
Et comme Pierre était en bas dans la cour,
ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως,
survient une des servantes du souverain sacrificateur ;
-
67
καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον,
et voyant Pierre qui se chauffait,
ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει,
l’ayant considéré, elle lui dit :
Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ  ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ.
Toi aussi, tu étais avec le Nazarénien Jésus.
-
68
Ὁ δὲ ἠρνήσατο, λέγων,
Mais il le nia, disant :
 Οὔτε οἶδα,  
Je ne sais
οὔτε ἐπίσταμαι
ni ne comprends 
σὺ τί λέγεις.
ce que tu dis.
Καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον:
Et il sortit dehors dans le vestibule ;
 [καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν].
[et le coq chanta].
-
69
Καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν
Et la servante l’ayant vu de nouveau,
ἤρξατο πάλιν  λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι
se mit à dire à ceux qui étaient présents :
Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν.
Celui-ci est des leurs.
-
70
Ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο.
Mais il le niait de nouveau.
Καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν
Et un peu après, à nouveau,
οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ,
ceux qui étaient présents disaient à Pierre :
Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ:
Vraiment, tu es des leurs,
καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ.
car aussi tu es Galiléen.
-
71
Ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν
Mais il se mit à faire des imprécations
καὶ ὀμνύναι ὅτι
et à jurer :
Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον
Je ne connais pas cet homme
ὃν λέγετε.
dont vous parlez.
-
72
Καὶ  εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.
Et aussitôt le coq chanta pour la seconde fois.
Καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα
Et Pierre se ressouvint de la parole
ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι
que Jésus lui avait dite :
Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δίς,
Avant que le coq ait chanté deux fois,
 τρίς με ἀπαρνήσῃ.
tu me renieras trois fois.
Καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.
Et en y pensant, il pleurait.
-
15,1
1
Καὶ εὐθὺς πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς
Et aussitôt, dès le matin, les principaux sacrificateurs, ayant tenu conseil
μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων,
avec les anciens et les scribes,
καὶ ὅλον τὸ συνέδριον,
et tout le sanhédrin,
δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν  Πιλάτῳ.
lièrent Jésus, l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate.
-
2
Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλάτος,
Et Pilate l’interrogea :
Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
Es-tu le roi des Juifs ?
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς  αὐτῷ λέγει,
Et répondant il lui dit :
Σὺ λέγεις.
Tu le dis.
-
3
Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά:
Et les principaux sacrificateurs l’accusaient de plusieurs choses.
-
4
ὁ δὲ Πιλάτος πάλιν  ἐπηρώτα αὐτόν,
Et Pilate l’interrogea de nouveau
λέγων,
disant :
Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν;
Ne réponds-tu rien ?
Ἴδε, πόσα σου κατηγοροῦσιν
Vois de combien de choses ils t’accusent.
-
5
Ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη,
Mais Jésus ne répondit plus rien ;
ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλάτον.
de sorte que Pilate était étonné.
-
6
Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον,
Or, à chaque fête, il leur relâchait un prisonnier,
 ὃν παρῃτοῦντο.
celui qu’ils demandaient.
-
7
Ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδεμένος,
Or il y avait le nommé Barabbas, détenu avec ses complices de sédition,
οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν.
parce que dans la sédition, ils avaient commis un meurtre .
-
8
Καὶ  ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι
Et la foule étant montée, se mit à demander
καθὼς ἐποίει αὐτοῖς.
selon ce qu’il faisait pour eux.
-
9
Ὁ δὲ Πιλάτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς,
Mais Pilate leur répondit :
λέγων,
disant
Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;
Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?
-
10
Ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι
Car il comprenait que
διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς.
c’était par envie que les principaux sacrificateurs l’avaient livré.
-
11
Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον,
Mais les principaux sacrificateurs incitèrent la foule
ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς.
à demander qu’il leur relâchât plutôt Barabbas.
-
12
Ὁ δὲ Πιλάτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς,
Et Pilate prenant de nouveau la parole, leur disait :
Τί οὖν [θέλετε] ποιήσω [ὃν λέγετε] τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;
Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs ?
-
13
Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν,
Et ils crièrent de nouveau :
Σταύρωσον αὐτόν.
Crucifie-le !
-
14
Ὁ δὲ Πιλάτος ἔλεγεν αὐτοῖς,
Mais Pilate leur disait :
Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν ;
Quel mal a-t-il donc fait ?
Οἱ δὲ  περισσῶς ἔκραξαν,
Et ils crièrent plus fort :
Σταύρωσον αὐτόν.
Crucifie-le !
-
15
Ὁ δὲ Πιλάτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι,
Or Pilate, voulant faire ce qui était satisfaisant pour la foule
ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν
leur relâcha Barabbas ;
καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν, φραγελλώσας, ἵνα σταυρωθῇ.
et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié.
-
16
 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς,
Or les soldats l’emmenèrent dans l’intérieur de la cour
ὅ ἐστιν πραιτώριον,
qui est le prétoire,
καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν.
et ils convoquent toute la cohorte.
-
17
Καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν,
Et ils le revêtent de pourpre,
καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον,
et lui mettent autour de la tête une couronne d’épines qu’ils avaient tressée.
-
18
καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν,
Et ils se mirent à le saluer, en disant :
Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων:
Salut, roi des Juifs !
-
19
καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ,
Et ils lui frappaient la tête avec un roseau,
καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ,
et ils crachaient sur lui ;
καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ.
et, fléchissant les genoux, ils l’adoraient.
-
20
Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ,
Et lorsqu’ils se furent moqués de lui,
ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν,
ils lui ôtèrent le manteau de pourpre
καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.
et lui remirent ses propres vêtements.
 Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν.
Et ils le conduisent dehors pour le crucifier.
-
21
Καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον,
Et ils réquisitionnent un passant qui passait, un certain Simon de Cyrène,
ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ,
revenant du champ
τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου,
le père d’Alexandre et de Rufus,
ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.
pour qu’il porte sa croix.
-
22
Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν τόπον,
Et ils le conduisent au lieu nommé Golgotha,
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Κρανίου Τόπος.
ce qui, traduit, est le lieu du crâne.
-
23
Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον:
 Et ils lui donnaient du vin mêlé de myrrhe ;
ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν.
mais il n’en prit point.
-
24
Καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ,
Et ils le crucifient, et ils partagent ses vêtements,
βάλλοντες κλῆρον ἐπ’ αὐτά, τίς τί ἄρῃ.
en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait.
-
25
Ἦν δὲ ὥρα τρίτη, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.
Or c’était la troisième heure quand ils le crucifièrent.
-
26
Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη,
Et l’inscription indiquant la cause de sa condamnation était :
littéralement : l’inscription de sa condamnation  était inscrite 
Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.
Le Roi Des Juifs.
-
27
Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς,
Et avec lui ils crucifient deux brigands,
ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ.
l’un à sa droite, et l’autre à sa gauche.
-
28
[Καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη]
[Ainsi fut accompli ce que dit l’Ecriture : Il a été mis au nombre des malfaiteurs.]
-
29
Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν,
Et ceux qui passaient l’injuriaient,
κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν,
secouant la tête,
καὶ λέγοντες,
et disant :
Οὐά, ὁ καταλύων τὸν ναόν,
Ohé ! toi qui détruis le temple,
καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις
et qui le rebâtis en trois jours,
-
30
σῶσον σεαυτόν, καταβὰς  ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
sauve-toi toi-même en descendant de la croix !
-
31
Ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους
De même aussi les principaux sacrificateurs, se moquant entre eux
μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον,
avec les scribes, disaient :
Ἄλλους ἔσωσεν,
Il a sauvé les autres,
ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι.
et il ne peut se sauver lui-même !
-
32
Ὁ χριστὸς ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ,
« Que le Christ, le roi d’Israël, descende maintenant de la croix,
ἵνα ἴδωμεν καὶ  πιστεύσωμεν 
afin que nous voyions et que nous croyions ! »
οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.
Et ceux qui étaient crucifiés avec lui, l’insultaient.
-
33
Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης,
Et quand la sixième heure fut venue
σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.
il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure.
-
34
Καὶ τῇ  ἐνάτῃ ὥρᾳ  ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ,
Et à la neuvième heure Jésus cria d’une voix forte :
Ἐλωΐ, Ἐλωΐ,  λεμα σαβαχθανί;
« Eloï, Eloï, lama sabachthani ? « 
Ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον,
ce qui se traduit :
Ὁ θεός μου, ὁ θεός μου, εἰς τί  ἐγκατέλιπές με ;
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? « 
-
35
Καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον,
Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, l’ayant entendu, disaient :
 Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ.
Voici, il appelle Elie.
-
36
Δραμὼν δὲ  τις [καὶ] γεμίσας σπόγγον ὄξους,
Et quelqu’un ayant couru et rempli de vinaigre une éponge,
περιθείς  καλάμῳ,
l’ayant mise au bout d’un roseau,
ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων,
 lui donnait à boire, en disant :
Ἄφετε, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν.
 Laissez, voyons si Elie vient le descendre !
-
37
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν.
Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira.
-
38
Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο  ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω.
Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’au bas.
-
39
Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ 
Or le centurion qui se tenait en face de lui,
 ὅτι οὕτως  ἐξέπνευσεν, εἶπεν,
(Ἰδὼν =  ) voyant qu’il avait ainsi expiré, dit :
Ἀληθῶς  οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς  θεοῦ ἦν .
Véritablement cet homme était Fils de Dieu !
-
40
Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι,
Or, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin,
ἐν αἷς  καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή,
parmi lesquelles étaient Marie-Magdelaine,
καὶ Μαρία ἡ  Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ, καὶ Σαλώμη,
et Marie, mère de Jacques le mineur et de Josès, et Salomé,
-
41
 αἵ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, ἠκολούθουν αὐτῷ,
lesquelles, quand il était en Galilée, le suivaient
καὶ διηκόνουν αὐτῷ,
et le servaient,
καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα.
et plusieurs autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem.
-
42
 Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης,
Et le soir étant déjà venu,
ἐπεὶ ἦν Παρασκευή, ὅ ἐστιν  πρὸς σάββατον,
comme c’était la préparation, c’est-à-dire une veille de sabbat,
-
43
ἐλθὼν Ἰωσὴφ [ὁ]  ἀπὸ Ἀριμαθαίας,
Joseph d’Arimathée,
εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ:
conseiller de distinction, qui attendait, lui aussi, le royaume de Dieu,
τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πιλᾶτον 
(ἐλθὼν = étant venu =  )vint, et s’étant enhardi, il entra chez Pilate
καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
et lui demanda le corps de Jésus.
-
44
Ὁ δὲ Πιλάτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν:
Mais Pilate s’étonna qu’il fût déjà mort ;
καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα,
et, ayant appelé le centenier,
ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν.
il lui demanda s’il y avait longtemps qu’il était mort.
-
45
Καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος, ἐδωρήσατο τὸ  πτῶμα  τῷ Ἰωσήφ.
Et l’ayant appris du centurion, il fit don du cadavre à Joseph.
-
46
Καὶ ἀγοράσας σινδόνα, καθελὼν  αὐτόν, ἐνείλησεν τῇ σινδόνι,
Et Joseph, ayant acheté un linceul, l’enveloppa dans ce linceul,
(καθελὼν  αὐτόν =  )après l’avoir descendu de la croix,
καὶ  ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ,
et le mit dans un tombeau
ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας:
qui était taillé dans le roc ;
καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.
et il roula une pierre devant la porte du tombeau.
-
47
Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται.
Or, Marie-Magdelaine et Marie, mère de Josès, regardaient où on l’avait mis.

 

12345...37

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente