9 janvier 2022

Baptême du Seigneur Lc 3,15-16; 21-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec (prononciation du grec moderne) :
-
-
Ecouter l’Evangile en grec (prononciation érasmienne)  : 
-
-
-
Lc 3, 15-16; 21-22
-
15
 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ,
Or, comme le peuple était dans l’attente,
καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν
et que tous se demandaient dans leurs cœurs
περὶ τοῦ Ἰωάννου,
au sujet de Jean
μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστός,
s’il n’était pas lui-même le Christ,
-
16
ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης ,
Jean répondit, disant à tous :
Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς :
Moi, je vous baptise dans l’eau,
ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου,
mais il vient, celui qui est plus puissant que moi,
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
dont je ne suis pas digne
λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ :
de délier la courroie des sandales (de lui) ;
αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί:
lui, il vous baptisera dans l’Esprit-Saint et le feu :
-
21
 Ἐγένετο δὲ
Or, il arriva que,
ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν,
comme tout le peuple se faisait baptiser,
καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου,
Jésus aussi ayant été baptisé et priant,
ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν,
le ciel s’ouvrit
-
22
καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
et l’Esprit-Saint descendit sur lui
σωματικῷ εἴδει 
sous une forme corporelle,
ὡς περιστερὰν ἐπ’ αὐτόν,
comme une colombe ;
καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι,
et il y eut une voix du ciel :
 Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός,
Tu es mon Fils bien-aimé,
en toi je trouve ma  joie.
-
-
Version de la Septante :
Isaïe 40, 1-5 ; 9-11
(première lecture) : cliquez ici

 

8 janvier 2022

(a. C) 08/01/22 Jn 3,22-30

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Ecouter l’Evangile en grec : 

-
-
Jn 3,22-30
-
Mot à mot interlinéaire : 
-
22
Μετὰ ταῦτα
Après cela
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Jésus se rendit  ainsi que ses disciples,
εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν·
dans la terre de Judée :
καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ’ αὐτῶν
et là il passait du temps avec eux
καὶ ἐβάπτιζεν.
et il baptisait.
-
23
Ἦν δὲ καὶ  ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν
Or il y avait aussi Jean baptisant à Enon,
ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ
près de Salim,
 ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ·
parce qu’il y avait là beaucoup d’eau ;
καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο.
et ils allaient et ils étaient baptisés.
-
Ἦν βαπτίζων : périphrase : « être » à l’imparfait + participe présent, 
remplace souvent l’imparfait dans le NT, on peut traduire par : Jean lui-même baptisait…
παρεγίνοντο :  »On » mis parfois pour la 3è pers. du pl. dans les traductions.
on peut traduire par : « on venait là et on était baptisé »
-
24
Οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης.
Car Jean n’avait pas encore été jeté dans la prison.
-
ἦν βεβλημένος :  être + participe parfait passif, périphrase pour le parfait passif.
-
25
Ἐγένετο οὖν ζήτησις
Or, il y eut une controverse
ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου
venue des disciples de Jean
μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ.
avec un Juif, au sujet de la purification.
-
ζήτησις : discussion, controverse, enquête , 
racine de ζήτέω chercher 
-
26
Καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην
Et ils vinrent à Jean
καὶ εἶπαν αὐτῷ,
et lui dirent :
Ῥαββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ
Rabbi, celui qui était avec toi
πέραν τοῦ Ἰορδάνου,
au delà du Jourdain,
ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας,
auquel toi, tu as rendu témoignage,
ἴδε οὗτος βαπτίζει,
voici que celui-ci baptise,
καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.
et tous vont à lui.
-
27
Ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν,
Jean répondit et dit :
Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἕν 
Un homme ne peut rien prendre,
ἐὰν μὴδεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.
si cela ne lui a pas été donné venant du ciel.
-
« répondit et dit » : La redondance (deux verbes déclaratifs)
vient de l’influence de l’hébreu.
οὐδὲ ἕν : pas même une seule chose , équivalent de οὐδέν (rien)
 ᾖ : subjonctif présent 3è pers. du sing. du verbe être.
Employé ici avec le participe parfait passif δεδομένον de δίδωμι, donner
pour former le subjonctif parfait passif.
ἐὰν + subjonctif introduit l’éventuel : si cela ne lui a pas…( = qui ne lui ait été donné)
αὐτῷ : « lui » 
-
28
Αὐτοὶ ὑμεῖς  μοι μαρτυρεῖτε 
Vous-mêmes, vous témoignez pour moi
ὅτι εἶπον,
que j’ai dit :
 [ὅτι] Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός,
« Moi, je ne suis pas le Christ »
ἀλλ’ ὅτι
au contraire que (j’ai dit) :
Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου.
 » je suis celui qui a été envoyé devant lui. »
-
Ἀπεσταλμένος participe parfait passif de ἀποστέλλω envoyer,
on peut en faire l’attribut du sujet « je » , (TOB) , ou alors considérer  
 Ἀπεσταλμένος εἰμὶ comme une périphrase :
l’équivalent du parfait passif, 
 » Moi, je ne suis pas le Christ mais j’ai été envoyé devant lui » ( B pour la liturgie) .
(construction analogique de celle des versets 23 et 24
 aux versets 23 et 24 le verbe être est à l’imparfait, tour  fréquent dans la koinè). 
Ici l’analogie syntaxique fonctionnerait  avec la proposition qui précède :
« je ne suis pas le Christ ». «  je suis« 
-
29
Ὁ ἔχων τὴν νύμφην,
Celui qui a l’épouse
νυμφίος ἐστίν:
est l’époux ;
ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου,
mais l’ami de l’époux,
ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ,
qui se tient là et qui l’écoute,
χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου ·
est ravi de joie à cause de la voix de l’époux ;
 αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται.
cette joie donc qui est la mienne est remplie.
-
(πεπλήρωται littéralement « est remplie/ est accomplie »parfait passif
traduction par « est parfaite » dans les Bibles en fr.)
-
30
Ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν,
Celui-là, il faut qu’il croisse,
ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.
et moi, que je diminue.
-
δεῖ + infinitif : verbe impersonnel : il faut que

 

7 janvier 2022

(a.C) 07/01/22 Lc 5,12-16

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 5,12-16

Ecouter l’Evangile en grec :

TOB et autres trad.

-

Mot à mot interlinéaire :
-
12
Καὶ ἐγένετο,
Et il arriva que,
ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων,
comme il était dans une des villes,
voici
ἀνὴρ πλήρης λέπρας :
  un homme couvert de lèpre.
ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν,
Et, ayant vu Jésus,
πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον,
étant tombé face contre terre,
ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων,
il  le pria disant :
Κύριε, ἐὰν θέλῃς,
« Seigneur, si tu le veux,
δύνασαί με καθαρίσαι.
tu peux me purifier. »
-
13
Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα
Et ayant étendu la main,
ἥψατο αὐτοῦ,
il le toucha,
 λέγων
disant :
 Θέλω,
« Je le veux,
καθαρίσθητι.
sois purifié. »
Καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν
Et aussitôt la lèpre s’en alla
ἀπ’ αὐτοῦ.
loin de lui.
(…la lèpre le quitta)
-
14
Καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ
Et lui-même lui interdit
μηδενὶ εἰπεῖν ·
de le dire à quelqu’un :
ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ,
« Mais va, montre-toi au prêtre,
littéralement : « étant parti, montre toi-même au prêtre »
καὶ προσένεγκε
et apporte
προσφέρω impératif aoriste 
περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου,
en ce qui concerne ta purification
καθὼς προσέταξεν  Μωϋσῆς
ce que Moïse a prescrit,
 εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
pour un témoignage pour eux.
-
15
Διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ ·
Et la parole le concernant se répandait de plus en plus,
καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν,
et des foules nombreuses s’assemblaient pour (l’)entendre
Διήρχετο et συνήρχοντο, à l’imparfait moyen
 sont composés à partir du même verbe ἒρχομαι précédé de prépositions de sens opposés.
καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν.
et pour être guéries de leurs maladies.
-
16
Αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις
Mais lui-même (était se retirant = ) se retirait dans les déserts
καὶ προσευχόμενος.
et (était priant) priait.
-
Des actions longues : imparfait du verbe être + participe présent,
ou simple périphrase sans valeur stylistique à l’époque de la koinè

 

5 janvier 2022

05/01/22 Mc 6,45-52

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 6,45-52

-

TOB

45

 Καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
Et aussitôt, il obligea ses disciples
ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον,
à monter dans la barque
καὶ προάγειν
et à passer devant
εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν,
en direction de l’autre rive, vers Bethsaïde,
ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον.
pendant que lui-même renvoie la foule.
-
46
Καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς,
Et les ayant congédiés,
ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.
il s’en alla sur la montagne pour prier.
-
ἀποταξάμενος : participe aoriste MP de ἀποτάσσω
 προσεύξασθαι : infinitif aoriste moyen  προσεύχομαι : prier,
infinitif de but
L’infinitif est employé seul
pour indiquer le but après des verbes comme aller, partir…
-
47
Καὶ ὀψίας γενομένης,
Et comme le soir était venu,
(génitif absolu)
ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης,
la barque était au milieu de la mer
καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς.
et lui-même (était) seul sur la terre.
-
48
Καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν,
Et ayant vu qu’ils se tourmentaient à ramer,
αὐτοὺς βασανιζομένους : proposition complétive au participe
au participe après un verbe de perception,  ἰδὼν participe aoriste de ὁράω, voir.
-
ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς,
car le vent leur était contraire,
 περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς
environ à la quatrième veille de la nuit
ἔρχεται πρὸς αὐτούς,
il vient à eux,
περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης ·
marchant sur la mer.
(participe présent : simultanéité avec le verbe de la proposition principale)
 καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς.
Et il voulait les devancer ;
-
49
Οἱ δέ, ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα,
mais eux, ayant vu qu’il marchait sur la mer,
ἔδοξαν  ὅτι
crurent :
Φάντασμά ἐστιν ,
« c’est un fantôme »
καὶ ἀνέκραξαν ·
et ils poussèrent des cris.
-
littéralement : crurent que c’est un fantôme = que c’était
absence de concordance des temps en grec
dans le discours rapporté.
On peut aussi traduire  ὅτι par : (deux points) + discours entre guillemets (direct)
-
50
πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον,
Car tous le virent,
καὶ ἐταράχθησαν.
et ils furent troublés.
 Ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ’ αὐτῶν,
Mais lui aussitôt parla avec eux,
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et leur dit :
Θαρσεῖτε·
« Rassurez-vous ,
ἐγώ εἰμι,
c’est moi,
μὴ φοβεῖσθε.
n’ayez pas peur. »
(Ces trois dernières expressions sont fréquentes dans le NT)
-
51
Καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον,
Et il monta vers eux dans la barque,
καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος ·
et le vent se calma :
 καὶ λίαν ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο.
et ils furent extrêmement stupéfaits en eux-mêmes.
-
 ἐκόπασεν : 3è sg aoriste de κοπάζω se calmer, tomber (en parlant du vent) 
λίαν : adverbe : très, fort, beaucoup, extrêmement
-
52
Οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις ·
En effet, ils n’avaient pas compris au sujet des pains,
  ἀλλ’ ἦν  αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη.
au contraire leur cœur était endurci.
-
συνῆκαν : 3è pl. de l’aoriste de συνίημι comprendre.
πεπωρωμένη participe parfait MP de πωρόω endurcir
Périphrase : emploi du verbe être à l’imparfait + participe parfait passif

 

4 janvier 2022

(Année C) 04/01/22 Mc 6,34-44

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 6, 34-44

Cliquez ici pour lire la TOB

Ecouter l’évangile en grec :

-

34

Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον,
Et, étant sorti, il vit une grande foule,
Il sortit et il vit…  (cf. participes)
καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτούς 
et il eut pitié d’ eux,
ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα ·
parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger,
μὴ : négation devant le participe  ἔχοντα
 καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.
et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.
-
σπλαγχνίζομαι : avoir pitié, être ému de compassion.
attesté sous cette forme uniquement dans la Septante et le NT 
Un verbe qui revient souvent dans l’évangile, 
avec Jésus pour sujet. On a une allitération. 
σπλάγχνα, ων entrailles cf. CHANTRAINE p. 1004
-
35
Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης,
Et comme l’heure était déjà avancée,
προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ses disciples s’étant approchés
ἔλεγον ὅτι
lui disaient :
Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος,
Le lieu est désert,
καὶ ἤδη ὥρα πολλή·
et l’heure est déjà avancée ;
-
ὥρας πολλῆς γενομένης : génitif absolu
génitif féminin singulier de πολύς, 
employé avec le mot « heure »  : « avancée ».
-
36
ἀπόλυσον αὐτούς,
Laisse-les aller,
ἵνα ἀπελθόντες
afin qu’ils aillent
participe aoriste dans le texte
εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας
dans les campagnes et dans les villages autour,
ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν.
et qu’ils s’achètent de quoi manger.
-
(littéralement :  » qu’allant, ils achètent » )
φάγωσιν : subjonctif aoriste de ἐσθίω, manger (subjonctif de but après ἵνα )
-
37
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς,
Mais lui, répondant, leur dit :
Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν.
Vous, donnez-leur à manger.
Καὶ λέγουσιν αὐτῷ,
Et ils lui disent :
Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους,
Partirons-nous acheter des pains de deux cents deniers,
καὶ  δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν;
et leur donnerons-nous à manger ?
-
Participe redondant  ἀποκριθεὶς devant εἶπεν
(influence de l’hébreu, voir fin d’article sur les participes)
Ἀπελθόντες : participe aoriste. Littéralement : étant partis…
ἀγοράσωμεν subjonctif délibératif  (achèterons-nous? )
-
38
Ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς,
Mais il leur dit :
Πόσους ἄρτους ἔχετε ;
Combien avez-vous de pains ?
Ὑπάγετε  ἴδετε.
Allez, voyez.
Καὶ γνόντες λέγουσιν,
Et l’ayant appris, ils disent :
Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας.
Cinq, et deux poissons.
-
γνόντες participe aoriste, nominatif pluriel
de γινώσκω, connaître, savoir, comprendre
-
39
Καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς
Et il leur commanda
ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια συμπόσια
de les faire tous asseoir par groupes
ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ.
sur l’herbe verte ;
-
συμπόσια συμπόσια : par groupes (répétition de l’accusatif neutre pluriel)
-
40
Καὶ  ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαί,
et ils s’assirent par rangées
 κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ πεντήκοντα.
de cent et de cinquante.
-
41
Καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους
Et prenant les cinq pains
καὶ τοὺς δύο ἰχθύας,
et les deux poissons,
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν,
levant les yeux au ciel,
εὐλόγησεν,
il bénit
καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους,
et rompit les pains,
καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς  [αὐτοῦ]
et il les donnait aux disciples,
 ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς,
afin qu’ils les leur présentassent,
καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν.
Et il partagea les deux poissons entre tous.
-
42
Καὶ ἔφαγον πάντες,
Et tous mangèrent
καὶ ἐχορτάσθησαν :
et ils furent rassasiés.
-
43
καὶ ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα ,
Et l’on ramassa les morceaux qui remplissaient douze paniers ,
καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων.
et ce qui restait des poissons.
-
κλάσμα,  : morceau
πληρώμα : tout ce qui remplit, somme de
κοφίνος : panier 
-
44
Καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες  [τοὺς ἄρτουσ]
Et ceux qui avaient mangé [les pains]
 πεντακισχίλιοι ἄνδρες.
étaient cinq mille hommes.

 

3 janvier 2022

Mt 4,12-17.23-25

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 4,12-17.23-25

Cliquez ici pour lire la TOB et autres traductions.
-
Lecture de l’Evangile en grec (prononciation érasmienne) :
-
Mot à mot interlinéaire :
-
12
Ἀκούσας δὲ ὅτι
Or, ayant entendu dire que
Ἰωάννης παρεδόθη,
Jean avait été livré,
-
( = comme il avait entendu dire que Jean … voir page « participes » )
3è sg aoriste ind. passif de παραδίδωμι livrer
-
ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν:
il se retira en Galilée.
-
3è sg aoriste de ἀναχωρέω : se retirer
-
13
καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρά 
Et ayant quitté Nazareth,
-
ἐλθὼν
étant venu (= il vint et)
-
ἐλθὼν :  participe aoriste ἒρχομαι
 καταλιπὼν : participe aoriste de καταλεἰπω, quitter 
(actions qui se succèdent, le grec emploie des participes et un seul aoriste en fin de phrase
en fr. : « il quitta et il vint … » )
-
κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν,
il habita à Capharnaüm qui est au bord de la mer,
-
3è sg aoriste de κατοικέω habiter
Itinéraire de Jésus sur carte interactive : cliquez ici
-
ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ  Νεφθαλίμ
aux frontières de Zabulon et de Nephthali ;
-
Territoires de Zabulon et de Nephtali : ici
-
14
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου,
par l’intermédiaire d’ Isaïe le prophète
λέγοντος,
qui disait :
-
15
Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ  Νεφθαλίμ
  »terre de Zabulon et  terre de Nephthali, 
ὁδὸν θαλάσσης,
sur le chemin de la mer, 
πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,
au delà du Jourdain, Galilée des Gentils !
-
16
ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει
le peuple assis dans les ténèbres,
 φῶς εἶδεν μέγα,
a vu une grande lumière, 
καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου,
et sur ceux qui étaient assis dans la région et l’ombre de la mort 
φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
la lumière s’est levée pour eux. »
-
Isaïe 9 (texte grec de la Septante) d’où vient la citation : ici
-
17
 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν,
A partir de là, Jésus commença à prêcher, et à dire :
Convertissez-vous :
ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
car le royaume des cieux est proche.
[...]
-
23
Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ,
Et il parcourait toute la Galilée,
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν,
enseignant dans leurs synagogues,
καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας,
et proclamant la bonne nouvelle du royaume,
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον
et guérissant toute maladie
καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
et toute infirmité dans le peuple.
-
24
Καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ
Et sa renommée se répandit au loin
εἰς ὅλην τὴν Συρίαν :
dans toute la Syrie,
-
ἀπῆλθεν 3 ème pers. de l’aoriste de ἀπέρχομαι, s’éloigner,
se répandre au loin (en parlant d’une rumeur) 
-
καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ
et on porta auprès de lui
-
προσήνεγκαν : aoriste de προσφέρω porter auprès
-
πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας,
tous ceux qui étaient malades,
-
avoir + adverbe de manière = être dans tel ou tel état
-
ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους,
accablés par des maladies variées et des tourments,
-
συνεχομένους : participe présent moyen passif de συνέχω :
contenir tenir avec, au passif : être accablé (de maladies)
-
[καὶ] δαιμονιζομένους ,
des démoniaques,
καὶ σεληνιαζομένους,
et des lunatiques
καὶ παραλυτικούς:
et des paralytiques ;
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
et il les guérit.
-
25
Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ
Et de grandes foules le suivirent
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως
de la Galilée, et de la Décapole,
καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας
et de Jérusalem, et de Judée,
καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
et d’au delà le Jourdain.

 

2 janvier 2022

Dim. 02/01 Mt 2,1-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 2,1-12 dans la TOB et autres trad.
-
Mot à mot interlinéaire :
-
Mt2,1-12 : 
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας,
Or Jésus étant né à Bethléhem de Judée,
ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως,
aux jours du roi Hérode,
ἰδού, μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα,
voici : des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem,
-
Sur l’emploi des participes dans le NT : cliquez ici. 
γεννάω : engendrer; donner naissance à ;
ici : γεννηθέντος participe aoriste passif , génitif sing. 
(ἐν ἡμέραις : aux jours de expression pour dire : « au temps de… » )
-
2
λέγοντες,
disant :
Ποῦ ἐστὶν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
Où est le roi des juifs qui vient de naître ?
Εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ,
Car nous avons vu son étoile en Orient,
καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.
et nous sommes venus l’adorer.
-
τίκτω : enfanter, donner naissance à, pass. : être né
on peut comprendre d’après la syntaxe :
celui qui est né roi des juifs  βασιλεὺς attribut, 
ou « le roi des juifs qui est né  » (épithète enclavé) 
Les traductions choisissent cette deuxième solution.
-
3
Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης  ἐταράχθη,
Le roi Hérode, l’ayant appris, fut troublé,
καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ’ αὐτοῦ:
et tout Jérusalem avec lui.
-
4
καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς
Et ayant assemblé tous les chefs des prêtres
καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ,
et les scribes du peuple,
ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτῶν
il s’informa auprès d’eux
ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται.
sur l’endroit où le Christ devait naître.
-
γεννᾶται 3è pers. du singulier du présent passif de γεννάω : engendrer, enfanter
(En grec, il n’y a pas de concordance au passé dans le discours au style indirect :
γεννᾶται est au présent comme dans le style direct : il s’informa : « où le Christ est enfanté/né « 
ποῦ : adverbe interrogatif : où, en fr. il faut gloser : « sur l’endroit où »
-
5
Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ,
Et ils lui dirent :
Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας:
A Bethléhem de Judée ;
οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου,
car c’est ainsi qu’il a été écrit par le prophète :
-
6
Καὶ σὺ Βηθλεέμ,
Et toi, Bethléhem,
γῆ Ἰούδα,
terre de Juda,
οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα ·
tu n’es nullement la moindre entre les principales villes de Juda ;
ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος,
car de toi sortira un chef
ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.
qui fera paître mon peuple, Israël.
-
ἐλαχίστη : adjectif qualificatif au superlatif μίκρος, petit 
οὐδαμῶς: nullement 
εἶ : tu es 
 ἡγεμων,  ονος,  premier, principal,
sens d’un adjectif quand il est joint à un autre substantif neutre
 ἡγούμενος de ἡγέομαι : diriger, commander. Ici au participe présent  :
le participe est substantivé : chef, dirigeant
-
7
Τότε Ἡρῴδης, λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους,
Alors Hérode ayant appelé secrètement les mages,
ἠκρίβωσεν παρ’ αὐτῶν τὸν χρόνον
s’informa exactement auprès d’eux  du temps
τοῦ φαινομένου ἀστέρος.
où l’étoile avait paru.
littéralement : de l’étoile quand elle paraît (participe)
-
χρόνος, « le temps , le moment »  est souvent employé avec un nom et un participe au génitif:
le moment où. 
-
8
Καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν,
Et les ayant envoyé à Bethléhem, il dit :
Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς  περὶ τοῦ παιδίου:
« Allez, et informez-vous exactement au sujet de ce petit enfant »
Πορευθέντες ἐξετάσατε : participe + impératif (aoriste) = 2 impératifs. 
ἐπὰν δὲ εὕρητε,
et quand vous l’aurez trouvé,
ἀπαγγείλατέ μοι,
annoncez-le moi,
ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.
pour que moi aussi j’aille, et que je l’adore.
-
 ἐλθὼν : participe aoriste
 προσκυνήσω : futur
-
9
Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν:
Et eux, ayant écouté le roi, s’en allèrent ;
καὶ ἰδού,
et voici
ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ,
l’étoile , qu’ils avaient vue en Orient
προῆγεν αὐτούς,
allait devant eux,
ἕως ἐλθὼν ἐστάθη
 jusqu’à ce qu’elle vînt s’arrêter
ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον.
au-dessus du lieu où était le petit enfant.
-
 ἐστάθη : elle s’arrêta aoriste de  ἰστημι,
se présenter, se tenir (debout), s’arrêter…
-
10
Ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα,
Et ayant vu l’étoile,
= quand ils virent l’étoile,
ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα.
ils se réjouirent beaucoup d’une grande joie.
σφόδρα : adv. beaucoup fortement 
-
11
Καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν,
Et étant entrés dans la maison,
εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ,
ils virent le petit enfant, avec Marie sa mère,
καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ,
et se prosternant, ils l’adorèrent ;
καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν
et, après avoir ouvert leurs trésors,
προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα,
ils lui présentèrent des dons :
χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.
de l’or, et de l’encens, et de la myrrhe.
-
12
Καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ
Et ayant été divinement avertis en songe
μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην,
de ne pas retourner vers Hérode,
δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.
par un autre chemin ils se retirèrent dans leur pays.
-
ἀνακάμψαι : infinitif aoriste
 ἀνακάμπτω : revenir sur ses pas
μὴ + infinitif aoriste : se trouve dans les prescriptions pour exprimer la défense. 
χρηματισθέντες participe aoriste passif de χρηματίζω
χρηματίζω : dans la litt. classique : en parlant d’un oracle : donner une réponse,
au passif : être informé, ici dans le NT : par un ange en songe. 
 

 

1 janvier 2022

01/01 Lc 2,16-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 2,16-21
-
Ecouter Luc 2,16-21 en grec : 
-
Evangile dans la TOB
-
Lc 2, 16
οἱ ποιμένες (verset 15)…
 les bergers
 ἦλθαν σπεύσαντες,
allèrent en hâte,
καὶ  ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ
et ils trouvèrent Marie et Joseph,
καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.
et le petit enfant couché dans la crèche.
-
σπεύσαντες : participe aoriste de σπεύδω se hâter
 ἀνεῦραν : aoriste de  ἀνευρίσκω trouver, découvrir
aoriste en αν, fréquent dans le NT, cf. particularités du NT
-
17
Ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν 
Et l’ayant vu, ils firent connaître
περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς
la parole qui leur avait été dite
περὶ τοῦ παιδίου τούτου.
au sujet de ce petit enfant,
-
γνωρίζω, ici  ἐγνώρισαν : aoriste  faire connaître 
ῥήμα : signifie à la fois parole et évènement (cf.v 19 au pl τὰ ῥήματα)
-
18
Καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν
Et tous ceux qui entendirent s’étonnèrent
περὶ τῶν λαληθέντων
des choses qui    leur ↓ avaient été dites
ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς.
par les bergers.
-
19
Ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα,
Mais Marie conservait tous ces évènements,
συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
les repassant dans son cœur.
-
συμβάλλω : s’entretenir avec, méditer, faire des rapprochements (a donné « symbole « en fr.)
ici participe présent au nominatif sing. féminin
-
20
Καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες,
Et les bergers s’en retournèrent,
δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν
glorifiant et louant Dieu
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον,
de tout ce qu’ils avaient entendu et vu,
καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.
conformément à ce qui leur avait été dit.
-
21
 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν
Et quand furent accomplis
ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν,
les huit jours au terme desquels on devait le circoncire,
καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς,
il fut appelé du nom de Jésus,
τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου
le nom donné par l’ange,
πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.
avant qu’il fût conçu dans le sein de sa mère.
-
κληθὲν: participe aoriste de κάλλω, appeler, 
ici participe neutre substantivé  avec τὸ : le nom donné .

 

18 mai 2021

Pause

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 18 h 50 min

 

(reprise le 10 juillet)

Vous trouverez les textes

de la liturgie catholique,

en grec,

avec la traduction,

dans la rubrique :

« recherche pour »

de la colonne latérale,

à l’aide de la référence 

de l’évangile du jour.

Merc. 19/05/21 Jn 17, 11b-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 18 h 01 min

TOB 

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

Jn17,11b-19

-
11b
Πάτερ ἅγιε,
Père saint,
τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου,
garde-les en ton nom,
ᾧ δέδωκάς μοι,
(le nom) que tu m’as donné,
au datif (on devrait avoir l’accusatif)
ἵνα ὦσιν ἕν,
afin qu’ils soient un,
καθὼς ἡμεῖς.
comme nous.
-
12
Ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ,
Quand j’étais avec eux,
ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου:
Moi je les gardais en ton nom ;
ᾧ δέδωκάς  μοι
(le nom) que tu m’as donné
καὶ ἐφύλαξα,
et j’ai veillé (sur eux) ,
καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο,
et aucun d’eux ne s’est perdu,
εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,
si ce n’est le fils de la perdition,
ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.
afin que l’Ecriture fût accomplie (remplie).
-
13
Νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι,
Mais maintenant je viens à toi,
καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ,
et je dis ces choses, dans le monde,
ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς.
afin qu’ils aient ma joie complète en eux-mêmes.
-
14
Ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου,
Moi je leur ai donné ta parole,
καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς,
et le monde les a haïs,
ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου,
parce qu’ils ne sont pas du monde,
ἐκ + génitif : préposition pour indiquer l’origine
comme moi je ne suis pas du monde.
-
15
Οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου,
Je ne demande pas que tu les retires du monde,
ἀλλ’ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ.
mais que tu les préserves du mal.
-
16
Ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσίν,
Ils ne sont pas du monde,
καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.
comme moi je ne suis pas du monde.
-
17
Ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ
Consacre-les dans la vérité ;
 ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν.
ta parole est vérité.
-
18
Καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον,
Comme tu m’as envoyé dans le monde,
κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον.
moi aussi je les ai envoyés dans le monde.
-
19
Καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν,
Et pour eux je me consacre moi-même,
ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.
afin qu’eux aussi soient consacrés dans la vérité.
-

-

Traduction pour la liturgie :

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,
les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :
« Père saint,
garde mes disciples unis dans ton nom,
le nom que tu m’as donné,
pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.
Quand j’étais avec eux,
je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné.
J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu,
sauf celui qui s’en va à sa perte
de sorte que l’Écriture soit accomplie.
Et maintenant que je viens à toi,
je parle ainsi, dans le monde,
pour qu’ils aient en eux ma joie,
et qu’ils en soient comblés.
Moi, je leur ai donné ta parole,
et le monde les a pris en haine
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde,
de même que moi je n’appartiens pas au monde.
Je ne prie pas pour que tu les retires du monde,
mais pour que tu les gardes du Mauvais.
Ils n’appartiennent pas au monde,
de même que moi, je n’appartiens pas au monde.

Sanctifie-les dans la vérité :
ta parole est vérité.
De même que tu m’as envoyé dans le monde,
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
Et pour eux je me sanctifie moi-même,
afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »

 

10 mai 2021

Mar. 11/05/21 Jn 16,5-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min
Jn 16,5-11
-
Lire le passage dans la TOB
-
5
Νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με,
Mais maintenant je vais à celui qui m’a envoyé,
καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με,
et aucun de vous ne me demande :
Ποῦ ὑπάγεις;
Où vas-tu ?
-
ὑπάγω: le verbe est très souvent employé dans l’évangile de Jean, 
dans le sens d’ « aller (vers le Père) «  
-
6
Ἀλλ’ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
mais parce que je vous ai dit ces choses,
ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν.
la tristesse a rempli votre cœur.
-
7
Ἀλλ’ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν:
Mais moi je vous dis la vérité :
συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω·
il vous est avantageux que moi je m’en aille ;
ἐὰν γὰρ  μὴ  ἀπέλθω,
car si je ne pars pas,
ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς:
le défenseur ne viendra pas vers vous ;
ἐὰν δὲ πορευθῶ,
mais si je m’en vais
πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς.
je  vous l’enverrai .
-
( παράκλητος : défenseur /consolateur/paraclet,
« celui qui parle auprès de » dans un tribunal, litt. cl.
désigne l’Esprit Saint chez Jn)
-
8
Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος
Et celui-là étant venu,
(cf. ci-après pour traduire)
ἐλέγξει τὸν κόσμον
convaincra le monde
περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης
au sujet du péché et de la  justice
καὶ περὶ κρίσεως:
et du jugement ;
-
  ἐλθὼν = participe aoriste,
 » quand il viendra » , valeur circonstancielle du participe apposé :
l’aoriste marque l’antériorité par rapport au verbe de la principale)
ἐλέγξει : (verbe de la pp principale)  futur de l’indicatif de ἐλέγχω : 
prouver, convaincre, blâmer, punir
=   »il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet de »
ou « il établira la culpabilité du monde en matière de … » 
-
9
περὶ ἁμαρτίας μέν,
au sujet du péché d’une part :
ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ:
parce qu’ils ne croient pas en moi ;
-
3è pers du pl. peut être traduite par « On » 
-
10
περὶ δικαιοσύνης δέ,
au sujet de la justice d’autre part,
ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω,
parce qu’ auprès du père je m’en vais,
καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με:
et que vous ne me voyez plus ;
-
θεωρεῖτέ :présent 2 è du pl. θεωρέω
observer, examiner, contempler,
chez Platon : contempler par l’intelligence
Nom correspondant :
θεωρία action de voir, d’examiner, spectacle
cf. > théâtre (en fr. même racine)
-
11
περὶ δὲ κρίσεως·
et au sujet du jugement :
ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.
parce que le prince de ce monde est jugé.
-
sens présent du parfait (un résultat durable)
κέκριται : parfait passif de κρίνω

 

Lun. 10/05/21 Jn 15,26-16,4a

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 15,26-16,4a

-

-

TOB  (16,1-4)

-

26
Ὅταν  ἔλθῃ ὁ παράκλητος,
Quand le Défenseur viendra
ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, 
que moi je vous enverrai d’auprès du Père,
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
l’Esprit de vérité,
ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται,
qui sort d’auprès du Père,
ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·
 c’est lui qui témoignera à mon sujet ;
-
27
καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε,
et vous aussi vous êtes témoins,
(Dans certaines traductions, on trouve  :
« vous allez témoigner » )
ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ’ ἐμοῦ ἐστε.
parce que depuis le commencement vous êtes avec moi.
-
16

Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
Je vous ai dit ces choses,
ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε.
afin que vous ne soyez pas scandalisés.
-
2
Ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς ·
Ils feront de vous des exclus des synagogues :
 ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα,
allons  l’heure vient
ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς
où tout homme qui vous tuera
δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ.
croira rendre un culte à Dieu.
-
3
Καὶ ταῦτα ποιήσουσιν,
Et ils feront cela,
ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ.
parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.
-
4
Ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
Mais je vous ai dit cela,
ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ  ὥρα αὐτῶν
afin que, quand l’heure en sera venue,
μνημονεύητε αὐτῶν,
vous vous souveniez
ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν.
que je vous les ai dites.
Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον,
Or, je ne vous ai pas dit cela dès le commencement,
ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἤμην.
parce que j’étais avec vous.

 

9 mai 2021

Dim. 09/05/21 Jn 15,9-17

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 15,9-17

-

Dans la TOB

-

Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Jn 15,9
-
9
Καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ,
Comme le Père m’a aimé,
κἀγὼ  ὑμᾶς ἠγάπησα :
moi aussi je vous ai aimés ;
μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ.
demeurez dans mon amour.
-
10
Ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε,
Si vous gardez mes commandements,
μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου ·
vous demeurerez dans mon amour ;
καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα,
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,
καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.
et que je demeure dans son amour.
-
11
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
Je vous ai dit ces choses,
ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν  ᾖ 
afin que ma joie soit en vous, 
καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ.
et que votre joie soit rendue complète.
-
12
Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή,
Voici mon commandement :
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους,
que vous vous aimiez les uns les autres,
καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.
comme je vous ai aimés.
-
13
Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει,
Personne n’a un amour plus grand que celui-ci :
ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.
qu’on dépose sa vie en faveur de ses amis.
-
14
Ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ,
Vous, vous êtes mes amis,
ἐὰν ποιῆτε
si vous faites
ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.
ce que moi je vous commande.
-
15
Οὐκέτι  λέγω ὑμᾶς  δούλους,
Je ne vous appelle plus serviteurs,
ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν
parce que le serviteur ne sait pas
τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος:
ce que fait son maître ;
ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους,
mais je vous ai appelés amis,
ὅτι πάντα
parce que toutes les choses
ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου
que j’ai entendues de mon Père.
ἐγνώρισα ὑμῖν.
 je vous les ai fait connaître.
-
16
Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε,
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ;
ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς,
mais c’est moi qui vous ai choisis
καὶ ἔθηκα ὑμᾶς,
et qui vous ai établis,
ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε
afin que vous alliez
καὶ καρπὸν φέρητε,
et que vous portiez du fruit,
καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ ·
et que votre fruit demeure ;
ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα
afin que tout ce que vous demanderez au Père
ἐν τῷ ὀνόματί μου,
en mon nom,
δῷ ὑμῖν.
il vous le donne.
-
17
Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν,
Je vous commande ces choses :
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
que vous vous aimiez les uns les autres.
-
Commentaire des versets (vocabulaire, grammaire) : ICI
-

 

8 mai 2021

Sam. 08/05/21 Jn 15,18-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 15,18-21

TOB

-

-

Jn 15,18
Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ,
Si le monde vous hait,
γινώσκετε
sachez
ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.
qu’il m’a haï avant vous.
-
μεμίσηκεν 3è sg parfait ind. de μισέω, haïr
-
19
Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε,
Si vous étiez du monde,
ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει :
le monde aimerait ce qui lui est propre ;
ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ,
mais parce que vous n’êtes pas du monde,
ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου,
mais que moi je vous ai choisis en vous tirant du monde,
διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.
à cause de cela le monde vous hait.
-
τὸ ἴδιον : adjectif  ἴδιος, α, ον : particulier, propre, personnel.
à l’accusatif neutre singulier, substantivé : « ce qui lui appartient en propre ».
Εἰ …  ἦτε = Εἰ + imparfait du verbe être.
ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει : imparfait du verbe φίλω avec ἂν :
Système hypothétique à l’irréel du présent.  
ἐκ : marque l’origine.
-
20
Μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν,
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite :
Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ.
le serviteur n’est pas plus grand que son maître.
-
 κυρίος : seigneur, ou maître (d’une racine qui signifie : force, pouvoir)
Kurios,  traduit aussi  Yhwh  ( Dominus dans la Vulgate) 

Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν,
S’ils m’ont persécuté,
καὶ ὑμᾶς διώξουσιν :
vous aussi ils vous persécuteront  ;
εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν,
s’ils ont gardé ma parole,
καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.
ils garderont aussi la vôtre.

21
Ἀλλὰ ταῦτα πάντα
Mais toutes ces choses,
ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου,
ils vous les feront à cause de mon nom ;
ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με.
parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé.

 

 

7 mai 2021

Vend. 07/05/21 Jn 15,12-17

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 15, 12-17
-
-
-
Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή,
Voici mon commandement :
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους,
que vous vous aimiez les uns les autres,
καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.
comme je vous ai aimés. 
-
13
Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει,
Personne n’a un amour plus grand que celui-ci :
ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.
qu’on dépose sa vie en faveur de ses amis.
-
14
Ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ,
Vous, vous êtes mes amis,
ἐὰν ποιῆτε
si vous faites
ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.
ce que moi je vous commande.
-
15
Οὐκέτι  λέγω ὑμᾶς  δούλους,
Je ne vous appelle plus serviteurs,
ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν
parce que le serviteur ne sait pas
τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος·
ce que fait son maître ;
ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους,
mais je vous ai appelés amis,
ὅτι πάντα
parce que toutes les choses
ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου
que j’ai entendues de mon Père.
ἐγνώρισα ὑμῖν.
 je vous les ai fait connaître.
-
16
Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε,
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ;
ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς,
mais c’est moi qui vous ai choisis
καὶ ἔθηκα ὑμᾶς,
et qui vous ai établis,
ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε
afin que vous alliez
καὶ καρπὸν φέρητε,
et que vous portiez du fruit,
καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ ·
et que votre fruit demeure ;
ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα
afin que tout ce que vous demanderez au Père
ἐν τῷ ὀνόματί μου,
en mon nom,
δῷ ὑμῖν.
il vous le donne.
-
17
Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν,
Je vous commande ces choses :
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
que vous vous aimiez les uns les autres.
-

 

12345...38

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente