25 janvier 2021

Mar. 26/01/21 Lc 10,1-9

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min

Lc 10,1-9

Ecouter l’Evangile en grec :

-

TOB : ici

Texte + traduction + analyse détaillée (grammaire et vocabulaire) : ici 
-
Texte+ traduction seule :
-
1
Μετὰ δὲ ταῦτα    
 Or, après cela,       
ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο]
 le Seigneur désigna  soixante douze autres (disciples),
 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς  ἀνὰ δύο
et il les envoya deux à deux   
 πρὸ προσώπου αὐτοῦ
devant lui,
εἰς πᾶσαν πόλιν  καὶ τόπον
dans toute ville      et tout lieu
οὗ    ἤμελλεν αὐτὸς        ἔρχεσθαι.
où il devait↑      ↑ lui-même ↑aller
-
2
Ἔλεγεν  δὲ πρὸς  αὐτούς,
Et il leur disait :
Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς,
La moisson est grande,
οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι.
mais il y a peu d’ouvriers ;
Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ,
priez donc        le seigneur de la moisson
ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας   εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
qu’il envoie des ouvriers   dans sa moisson.
-
3
Ὑπάγετε:
Partez ;
ἰδού,
voici,
 ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας
je vous envoie comme des agneaux
ἐν μέσῳ λύκων.
au milieu des loups.
-
4
Μὴ βαστάζετε  βαλλάντιον μὴ πήραν,  
Ne portez ni bourse,                    ni sac,
μὴ ὑποδήματα :
 ni sandales,
καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.
et ne saluez personne en chemin.
-
5
Εἰς ἣν δ’ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν ,
Et dans quelque maison que vous entriez,
πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
dites d’abord :       Paix        à cette maison !
-
6
Καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς    εἰρήνης,
Et s’il y a là        un fils de paix,
ἐπαναπαήσεται ἐπ’ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν:
votre paix reposera sur lui ,
εἰ δὲ  μή γε ἐφ’ ὑμᾶς    ἀνακάμψει.
sinon, ce qui est sûr c’est qu’elle reviendra sur vous.
-
7
Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε,
Et demeurez dans cette maison-là,
ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ’ αὐτῶν :
mangeant et buvant            de ce qu’il y a chez eux ;
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ . 
car               l’ouvrier est digne (ἄξιος) de son salaire.
Μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
Ne passez point      de maison en maison.
-
8
Καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε,
Et, dans quelque ville que vous entriez,
καὶ δέχωνται ὑμᾶς,
si l’on vous y reçoit,
ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν,
mangez  ce qui vous est présenté,
-
9
καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς,
et guérissez              les malades qui s’y trouveront,
καὶ λέγετε αὐτοῖς, 
et dites-leur :
Ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Le royaume de Dieu s’est approché de vous.

Lun. 25/01/21 Mc 16, 15-18

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 16,15-18

Dans la TOB : ici

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα,
Allez dans le monde entier,
 κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον
 prêchez la bonne nouvelle
πάσῃ τῇ κτίσει.
à toute créature.
-
participe (πορευθέντες) + impératif  (κηρύξατε) 
= 2 ordres successifs : allez et…
ἡ κτίσις, εως : création, créature
-
16
Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς
Celui qui a cru, et qui a été baptisé,
σωθήσεται 
sera sauvé
ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.
mais celui qui n’a pas cru, sera condamné.
-
Les participes sont à l’aoriste, 
βαπτισθεὶς : part. aoriste passif
σωθήσεται et κατακριθήσεται : futurs de l’indicatif voix passive.
-
17
Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει :
Et voici les signes qui suivront fidèlement ceux qui ont cru:
ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν·
en mon nom ils chasseront les démons :
γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς:
ils parleront en des langues nouvelles ;
-
Σημεῖα est mis en évidence en début de phrase : 
traduire par « Voici les signes… » pour garder cet effet de style. 
πιστεύσασιν : participe aoriste substantivé, au datif pluriel
παρακολουθήσει :3è pers.sg. futur actif de παρακολουθέω, suivre fidèlement, 
 s’informer soigneusement
ἐκβαλοῦσιν,  λαλήσουσιν : futur
-
18
ὄφεις ἀροῦσιν ·
ils saisiront des serpents :
κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν,
même s’ils boivent quelque breuvage mortel,
οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ ·
il ne leur nuira pas ;
ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν,
ils imposeront les mains aux malades,
καὶ καλῶς ἕξουσιν.
et ils seront guéris.
-
κἂν + subjonctif  : même si…
οὐ μὴ + subjonctif : négation forte (il n’y a pas de danger que…)
ἄρρώστος,  ον : faible, malade

 

24 janvier 2021

Dim. 24/01/21 Mc 1,14-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Ecouter l’Evangile en grec :

Dans la TOB : ici 

Texte grec seul (chapitre 1 de Marc)  : Bible Gateway

Mc 1,14

 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην,
Et après que Jean eut été livré,
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
Jésus alla dans la Galilée,
prêchant la Bonne Nouvelle de Dieu,
-
15
καὶ λέγων ὅτι
et disant :
Πεπλήρωται ὁ καιρός,
Le temps est accompli,
et le royaume de Dieu est proche :
convertissez-vous,
καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
et croyez à la Bonne Nouvelle.
-
16
 Καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
Et passant           le long de la mer            de Galilée
εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν  Σίμωνος
 il vit Simon et André, frère de Simon,
 ἀμφιβάλλοντας  ἐν τῇ θαλάσσῃ:
qui jetaient leurs filets dans la mer,
ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.
 car ils étaient pêcheurs.
-
17
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς·
Et Jésus leur dit :
Δεῦτε ὀπίσω μου,
Venez derrière moi,
καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
 et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes.
-
18
Καὶ  εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα
Et aussitôt, laissant les filets,
ἠκολούθησαν αὐτῷ.
ils le suivirent.
-
19
Καὶ προβὰς ὀλίγον,
Et passant un peu plus avant,
εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου,
il vit Jacques, fils de Zébédée,
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
et Jean son frère,
καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα.
et qu’ils arrangeaient leurs filets dans la barque.
-
αὐτοὺς : reprend les deux accusatifs précédents
(sujet de la proposition participiale qui dépend du verbe voir εἶδεν: il vit qu’ils…
ou : il les vit en train de…, il les vit qui)
-
20
Καὶ  εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς·
Et aussitôt il les appela :
καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ
et laissant        leur père              Zébédée             dans la barque,
μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον      ὀπίσω αὐτοῦ.
avec les ouvriers, ils  s’éloignèrent  ↑derrière lui.

 

23 janvier 2021

Sam. 23/01/21 Mc 3,20-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mc 3,20-21
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici 
Chapitre 3 grec seul : Bible Gateway
-
20
καὶ συνέρχεται πάλιν  [ὁ] ὄχλος
Et [la] foule à nouveau s’assemble
ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν.
si bien qu’ils ne peuvent pas même prendre leur repas.
-
21
Καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ’ αὐτοῦ
Et ses proches, ayant appris cela,
ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν:
sortirent pour se saisir de lui ;
ἔλεγον γὰρ ὅτι Ἐξέστη.
car ils disaient : Il est hors de sens.
-
συνέρχεται 3è sg. présent moyen de: συνέρχομαι, se rassembler
 συν : avec
ἐξῆλθον 3è pl.de l’aoriste moyen de : ἐξέρχομαι, sortir
ἐξ : hors de 

22 janvier 2021

Ven.22/01/21 Mc 3,13-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici
Texte grec seul (Chapitre 3 Marc) : Bible Gateway 
-
Mc 3,13
-
 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος,
Et il monte sur la montagne,
καὶ προσκαλεῖται
et il appelle à lui
οὓς ἤθελεν αὐτός·
ceux qu’il voulait :
καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν.
et ils vinrent vers lui ;
-
οὓς : pronom relatif (ὅς) accusatif pluriel
αὐτός : le sujet du verbe, dans la langue grecque classique, n’est pas exprimé par 
αὐτός à la 3 è personne du singulier ; s’il devait l’être, ce serait οὗτος.
En effet, le verbe seul suffit à donner le sujet « il »
Il n’est pas rare d’avoir αὐτός (il) dans la koinè, sans  marque d’insistance. 
-
14
Καὶ ἐποίησεν  δώδεκα [οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν] ,
Et il en établit douze [ qu'il nomma aussi apôtres]
ἵνα ὦσιν μετ’ αὐτοῦ,
afin qu’ils fussent avec lui
καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν,
et pour les envoyer                    ↑prêcher
-
les crochets droits signalent un passage des manuscrits discuté.
(Nous ne les lisons pas)
-
15
καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια:
et     avoir autorité ↑      ↑pour chasser les démons.
-
16
 [καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα]
[Et il établit les douze]
καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι  Πέτρον
 il donna le nom de Pierre à Simon
-
 ἐπιτίθημι : premier sens : mettre sur, imposer, (donner un nom) 
-
17
καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου,
et (il établit) Jacques, fils de Zébédée
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου:
et Jean, frère de Jacques
καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς  ὀνόμα[τα] Βοανηργές,
et il leur donna le nom de Boanergès,
ὅ ἐστιν, Υἱοὶ Βροντῆς ; 
c’est-à-dire fils du tonnerre ;
-
18
καὶ Ἀνδρέαν, καὶ Φίλιππον, καὶ Βαρθολομαῖον,
et André,             et Philippe,        et Barthélemi,
καὶ  Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν,
et Matthieu,          et Thomas,
καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἀλφαίου,
et Jacques        fils d’Alphée,
καὶ Θαδδαῖον, καὶ Σίμωνα τὸν Καναναῖον.
et Thaddée,          et Simon le Cananéen ;
-
19
καὶ Ἰούδαν  Ἰσκαριώθ
et Judas Iscariot,
ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν.
celui qui aussi le livra.
 -
cette dernière proposition subordonnée
avec un verbe au passé, montre bien la volonté de l’évangéliste :
relire ce qui s’est passé.
-
Voir le cadre de la scène :
« il monte sur la montagne ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος »
(le lieu où Dieu parle dans la Bible)

21 janvier 2021

Jeudi 21/01/21 Mc 3,7-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici
Grec seul : Marc, chapitre 3: Bible  Gateway
-
7
Καὶ ὁ Ἰησοῦς  μετὰ  τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
Et Jésus avec ses disciples
 ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν:
se retira vers la mer
καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας [ἠκολούθησεν] ,
et une grande multitude [le suivit] de la Galilée,
καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας,
et de la Judée
-
8
καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων,
et de Jérusalem
καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας,
et de l’Idumée,
καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου,
et au-delà du Jourdain,
καὶ  περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα,
et des environs de Tyr et de Sidon,
πλῆθος πολύ,
 une grande multitude,
ἀκούοντες ὅσα ἐποίει,
ayant entendu tout ce qu’il faisait,
ἦλθον πρὸς αὐτόν.
 vint à lui.
-
9
Καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
Et il dit à ses disciples :
ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτ
qu’une petite barque fût disponible pour lui,
διὰ τὸν ὄχλον,
à cause de la foule,
ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν.
afin qu’elle ne le pressât pas.
-
 προσκαρτερῇ : subj. présent de  προσκαρτερέω : être disponible, 
ἵνα προσκαρτερῇ :  ἵνα employé avec un verbe d’ordre, introduit l’ordre donné.
ἵνα conjonction subordonnée introduit le but , pour que dans : ἵνα μὴ θλίβωσιν
  μὴ : négation, toujours à la place de ουκ en dehors de l’indicatif dans le NT.
-
10
Πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν,
Car il guérissait beaucoup de gens,
ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ,
de sorte qu’ils se précipitaient sur lui,
ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται,
 pour le toucher,
ὅσοι εἶχον μάστιγας.
 tous ceux qui avaient des maux.
-
(apposé au sujet ou sujet rejeté en fin de phrase)
-
11
Καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα,
Et les esprits impurs,
ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν
quand ils le voyaient,
προσέπιπτον  αὐτῷ,
se prosternaient devant lui,
καὶ ἔκραζον λέγοντες  ὅτι
et s’écriaient (disant) :
Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
« Tu es le Fils de Dieu. »
-
κράζω : verbe qui est presque une onomatopée (le chant des corbeaux)
προσ+ έπιπτον composé de πίπτω, tomber (vers)
 comme ἐπι + πίπτειν, verset précédent » tomber sur » « se précipiter sur » :
On a une idée de précipitation dans l’attitude de la foule à rapprocher de celle des esprits impurs.
Trop de précipitation. 
-
12
Καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς
Et il leur défendait expressément
ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν  ποιήσωσιν.
de le rendre manifeste .
-
πολλὰ : accusatif pl. adverbial : expressément 

20 janvier 2021

Mer.20/01/21 Mc 3,1-6

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 Ecouter l’Evangile en grec :

Dans la TOB : ici

Chapitre 3 (grec seul) Bible Gateway.
-
Traduction interlinéaire :
-
Mc 3,1-6 
Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν
Et il entra de nouveau
εἰς τὴν συναγωγήν,
dans la synagogue,
καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος
et il y avait là un homme
ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα.
qui avait la main desséchée.
-
2
Καὶ παρετήρουν αὐτὸν
Et ils l’observaient
εἰ τοῖς σάββασιν
(pour voir si) le jour du sabbat,
θεραπεύσει αὐτόν,
il le guérirait,
ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.
afin de l’accuser.
-
κατηγορήσωσιν : subjoncif aoriste de κατηγορέω, accuser.
Subjonctif après ἵνα : exprime le but. 
-
3
Καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ
Et il dit à l’homme
τῷ  τὴν ξηρὰν χεῖρα ἔχοντι
qui avait la main sèche :
Ἔγειρε  εἰς τὸ μέσον.
« Lève-toi (et viens) au milieu. »
-
εἰς τὸ μέσον : pour rendre le mouvement,
(εἰς+accusatif = vers avec mouvement)
dans la traduction, on doit ajouter un verbe (et viens)
-
4
Καὶ λέγει αὐτοῖς
Et il leur dit
Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν
« Est-il permis, le jour du sabbat,
 ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι ;
de faire du bien ou de faire du mal ?
Ψυχὴν σῶσαι, ἢ ἀποκτεῖναι;
de sauver une vie ou de tuer ?
Οἱ δὲ       ἐσιώπων.
Mais eux se taisaient.
-
Ψυχὴ : principe de vie, vie.
-
5
Et après avoir porté ses regards sur eux tout autour
μετ’ ὀργῆς,
avec colère,
συλλυπούμενος
étant attristé
ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν,
 à cause de l’endurcissement de leur cœur,
λέγει τῷ ἀνθρώπῳ,
il dit à l’homme :
Ἔκτεινον τὴν χεῖρά
 Etends ta main.
 Καὶ ἐξέτεινεν,
Et il l’étendit
καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ .
et sa main fut rétablie.
-
περιβλεψάμενος :  περι + βλεψάμενος (βλέπω),
participe aoriste voix moyenne : regarder tout autour
ἀπεκατεστάθη : 3è pers. du sing. de l’aoriste passif
de ἀποκατίσθημι: rétablir
fut rétablie
-
6
Καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι  
Et les Pharisiens étant sortis
εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν
aussitôt avec les Hérodiens,
συμβούλιον  ἐδίδουν κατ’ αὐτοῦ,
tenaient conseil contre lui
ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν.
 afin de le faire périr.

19 janvier 2021

Mar. 19/01/21 Mc 2,23-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici 
Chapitre 2 de Marc en grec uniquement sur Bible gateway 
-
Mc 2, 23-28
-
Traduction littérale,  interlinéaire :
-
Καὶ ἐγένετο
Et il arriva que
tour calqué sur l’hébreu, ne pas traduire littéralement.
αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι
 le jour du sabbat, il passait
διὰ τῶν σπορίμων,
à travers les champs de blé,
καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο  ὁδὸν ποιεῖν
et ses disciples commencèrent à faire la route
τίλλοντες τοὺς στάχυας.
tout en arrachant les épis.
-
παραπορεύομαι : marcher le long de, passer
(παρα (à côté de le long de auprès de) + πορεύεσθαι
διὰ : à travers
σπορίμα, ων (n.) : champs de blé
-
24
Καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ ·
Et les pharisiens      lui disaient :
Ἴδε,
Vois
τί ποιοῦσιν
 pourquoi font-ils
τοῖς σάββασιν     ὃ οὐκ ἔξεστιν ;
 le jour du sabbat ce qui n’est pas permis ?
-
Ἴδε : impératif aoriste de ὁράω voir, aoriste : εἴδον
-
25
Καὶ  λέγει  αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Οὐδέποτε ἀνέγνωτε
« N’avez-vous jamais lu
τί ἐποίησεν Δαυίδ,
ce que fit    David
ὅτε χρείαν ἔσχεν
quand il fut dans le besoin,
littéralement : il eut besoin
καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς
 et qu’il eut faim, lui,
καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ;
et ceux qui étaient avec lui ?
-
26
Πῶς εἰσῆλθεν     εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
Comment il entra dans la maison de Dieu,
ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως,
du temps d’Abiathar le grand-prêtre,
καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν,
et mangea les pains de la proposition
οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν
qu’il n’est pas permis de manger           
εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς,
sinon aux prêtres,
καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν ;
 et en donna  aussi à ceux qui étaient avec lui ?
-
 φαγεῖν : infinitif aoriste de ἐσθίω
τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν : participe (verbe être) substantivé au datif pluriel
-
27
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς˙
et il leur disait :
« Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο,
Le sabbat a été fait pour l’homme
 καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον
 et non pas l’homme pour le sabbat ;
-
διὰ + accusatif : à cause de , en vue de, pour. 
-
28
ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. »
en sorte que le fils de l’homme est Seigneur même du sabbat.
-
κύριόςEn général l’attribut du sujet (au nominatif)  n’a pas d’article, 
cela permet de le distinguer du sujet lui-même (au nominatif) 

 

18 janvier 2021

Lun.18/01/21 Mc 2,18-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB ici
-
Mc 2,18-22
-
 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου
Et  les disciples de Jean
καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες :
et les pharisiens jeûnaient ;
-
 ἦσαν νηστεύοντες : périphrase pour « jeûnaient » 
(être +participe)
-
καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ,
et ils viennent (à Jésus) et lui disent :
Διὰ τί
Pourquoi
οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου
les disciples de Jean
καὶ οἱ  μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν,
et les disciples des pharisiens jeûnent-ils,
οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν ;
tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?
-
19
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus leur dit :
Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ  τοῦ νυμφῶνος,
Les invités de la noce peuvent-ils jeûner,
ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστιν, νηστεύειν ;
pendant que l’époux est avec eux ?
-
ἐν ᾧ : pendant que
οἱ υἱοὶ : dans la Bible, désigne parfois un groupe de personnes, l’entourage
ici on peut traduire par les invités et non pas par « les fils ».
τοῦ νυμφῶνος : génitif de ὁ νυμφῶν : la noce
δύνανται + infinitif : peuvent-ils (jeûner)
-
Ὅσον χρόνον  ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ’ αὐτῶν
Autant de temps qu’ils ont l’époux avec eux
οὐ δύνανται νηστεύειν:
ils ne peuvent pas jeûner.
-
Ὅσον χρόνον, Ὅσον : adjectif Ὅσος employé avec un accusatif de durée χρόνον 
adjectif relatif : introduit la proposition relative qui complète χρόνον.
J. BERTRAND Nouvelle grammaire grecque (3è édition p.177) §159,b. 
-
20
ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
Mais des jours viendront
ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος,
où l’époux leur sera enlevé,
καὶ τότε νηστεύσουσιν
et alors ils jeûneront
ἐν  ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
 en ce jour-là.
-
ὅταν ἀπαρθῇ : ὅταν + subjonctif aoriste de ἀπαίρω, enlever
(ὅτε + ἄν :  + subjonctif :
fait futur, éventuel, général ou répété dans le présent cf.RAGON §321,2 )
-
21
Οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου  ἐπιράπτει 
Personne   ne coud un ajout d’étoffe neuve
ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν,
 sur un vêtement ancien ;
εἰ δὲ μή,
sinon
αἴρει τὸ πλήρωμα  ἀπ’ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ,
la pièce neuve emporte du vieux,
καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται.
et la déchirure devient pire.♦
-
22
Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον
Et personne ne met du vin nouveau
εἰς ἀσκοὺς παλαιούς:
dans de vieilles outres ;
εἰ δὲ μή,
sinon,
ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς,
 le vin rompra les outres,
καὶ ὁ οἶνος  ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοὶ
et le vin et les outres sont perdus ;
 ἀλλὰ οἶνον νέον  εἰς ἀσκοὺς καινοὺς.
mais du vin nouveau se met dans des outres neuves.
καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν  ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
et alors ils jeûneront en ce jour-là.
-
 ♦
Explications sur le verset 21
Οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου  ἐπιράπτει
Personne   ne coud un ajout d’étoffe neuve
ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν,
 sur un vêtement ancien ;
εἰ δὲ μή,
sinon
αἴρει τὸ πλήρωμα  ἀπ’ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ,
l’ajout neuf emporte du vieux,
-
 ἐπίβλημα, ατος (τὸ) :  un ajout (étym. : ce qui est jeté sur)
ῥάκος εος-ους (τὸ) : morceau d’étoffe déchiré, haillon
ἀγνάφος, ou ἀγνάπτος :  (adj.) non foulé, qui est encore neuf
-
τὸ πλήρωμα : l’ajout (étym. : tout ce qui remplit ou complète) = Sujet, 
καινὸς, ή, όν : neuf (épithète)
τὸ καινὸν :  la partie neuve, le complément neuf
αἴρω  + gén. : enlever une partie de 
ἀπ’ αὐτοῦ = ἀπο τουτοῦ ? , souvent dans le NT αὐτός (pron. personnel)
est mis pour οὗτος  (pronom démonstratif), pronom mis pour ἐπίβλημα :
le complément neuf  venu  de cette pièce d’habit enlève une partie du vieux. 
αἴρω : enlever
 → »Le morceau neuf qu’on ajoute tire sur le vieux vêtement » (TOB)
-
La leçon des manuscrits byzantins donne:
αἴρει τὸ πλήρωμα αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ :
τὸ πλήρωμα αὐτοῦ τὸ καινὸν : groupe nominal sujet
=   »son complément  neuf 
enlève (αἴρει) une partie du vieux ( τοῦ παλαιοῦ ) »  .
τοῦ παλαιοῦ : génitif de la partie qu’on saisit. 
cf.Différentes traductions de ce verset de la Bible  :
→ »La pièce neuve tire sur le vieux vêtement » (B. de J.)
-
ῥήξει : futur de ῥήγνυμι, rompre 

17 janvier 2021

Dim. 17/01/21 Jn 1,35-42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 1,35-42
-
Ecouter Jn 1,35-42 en grec :
-
Jn 1,35-42 dans la TOB : cliquez ici.
Grec seul (chapitre 1) : dans Biblegateway.com
 version française (Chapitre 1) pour la liturgie (site AELF) cliquez ici 
-
Texte grec + traduction : 
 (Texte grec + traduction+ explications grammaticales, voir ci-dessous) 
(Commentaire : voir en fin d’article)
-
35
 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης,
Le lendemain encore Jean se tenait  là
καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο:
avec deux de ses disciples,
-
36
καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι,
et ayant fixé les yeux sur Jésus qui marchait,
λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.
il dit : Voici l’Agneau de Dieu.
-
37
Καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος,
Et les deux disciples l’entendirent parler,
καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.
et ils suivirent Jésus.
-
38
Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
Or Jésus s’étant retourné,
καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας,
et ayant vu qu’ils le suivaient,
λέγει αὐτοῖς,
leur dit
Τί ζητεῖτε;
Que cherchez-vous ?
Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί
Ils lui dirent :Rabbi
– ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε –
(ce qui se dit en traduction : « Maître » )
ποῦ μένεις;
où demeures-tu ?
-
39
Λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε.
Il leur dit : Venez et voyez
καὶ  Ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν  ποῦ μένει:
Ils allèrent donc, et ils virent où il demeurait,
καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην:
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là ;
ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.
C’ était environ la dixième heure.
-
40
Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο
André, le frère de Simon Pierre, était (Ἦν) l’un  (εἷς) des deux
 τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου
qui avaient entendu les paroles de Jean,
καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.
et qui l’avaient suivi . (αὐτῷ renvoie à Jésus)
-
41
Εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα,
Celui-ci trouve,en premier son propre frère, Simon,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν
Nous avons trouvé le Messie
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, χριστός.
(ce qui se traduit par  : Christ).
-
42
ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
Et il l’amena à Jésus.
 Ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Jésus ayant fixé les yeux sur lui, dit :
Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου
Tu es Simon, fils de Jonas ;
σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς –
tu seras appelé Céphas
ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος.
(ce qui signifie Pierre).
-
Texte grec avec traduction et explications grammaticales : 
-
35
 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης,
Le lendemain encore Jean se tenait  là
καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο:
avec deux de ses disciples,
-
εἱστήκει : plus-que-parfait de l’indicatif actif de ἵστημι :
ici sens intransitif d’ ἵστημι : se tenir (debout), se présenter… 
-
36
καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι,
et ayant regardé Jésus qui marchait,
λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.
il dit : Voici l’Agneau de Dieu.
-
ἐμβλέψας : ἐμ (préverbe) + βλέψας (du verbe : βλέπω)
participe aoriste de ἐμβλέπω regarder, considérer
περιπατοῦντι participe présent au datif sing.,  accordé à τῷ Ἰησοῦ
περι (tout autour) + πατοῦντι (fouler aux pieds)
περιπατέω : marcher, circuler
Syntaxe de  ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι :
Verbe de perception (voir) + proposition participiale
c’est à dire +complément au datif + Participe au datif
Au verset 37 : même syntaxe avec ἤκουσαν, ils entendirent,
mais le verbe entendre se construit avec un complément au génitif, on a donc : 
-
37
Καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος,
Et les deux disciples l’entendirent parler,
καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.
et ils suivirent Jésus.
-
ἠκολούθησαν : aoriste de ἀκολούθέω, suivre, accompagner. 
-
38
Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
Or Jésus s’étant retourné,
Στραφεὶς, participe aoriste de στρέφω, se retourner
καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας,
et ayant vu qu’ils le suivaient,
λέγει αὐτοῖς,
leur dit
Τί ζητεῖτε;
Que cherchez-vous ?
Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί
Ils lui dirent :Rabbi
ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε –
(ce qui, dit-on, se traduit : « Maître » )
ποῦ μένεις;
où demeures-tu ?
-
: pronom relatif neutre : ce qui 
μεθερμηνεύω :  traduire, 
au passif : se traduire  signifier,
ici  μεθερμηνευόμενον = au participe présent passif 
λέγεται : il est dit = on dit , dit-on
-
39
Λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε.
Il leur dit : Venez et voyez
(deux impératifs) 
καὶ  Ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν  ποῦ μένει:
Ils allèrent donc, et ils virent où il demeurait,
καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην:
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là ;
τὴν ἡμέραν ἐκείνην : accusatif pour exprimer la  durée
ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.
C’ était environ la dixième heure.
ὡς : environ 
-
40
Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο
André, le frère de Simon Pierre, était (Ἦν) l’un  (εἷς) des deux
 τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου
qui avaient entendu les paroles de Jean,
καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.
et qui l’avaient suivi . (αὐτῷ renvoie à Jésus)
-
41
Εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα,
Celui-ci trouve, le premier, Simon son propre frère,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν
Nous avons trouvé le Messie
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, χριστός.
(ce qui signifie  : Christ).
-
 ἐστιν μεθερμηνευόμενον : signifie
forme périphrastique mise pour le verbe simple.
-
42
ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
Et il l’amena à Jésus.
 Ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Jésus l’ayant regardé, dit :
Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου
Tu es Simon, fils de Jonas ;
σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς –
tu seras appelé Céphas
ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος.
(ce qui signifie Pierre).
-
Analyse du passage 

16 janvier 2021

Sam.16/01/21 Mc 2,13-17

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la B. en F.C, la TOB etc. : ici 
Texte grec seul : ici
-
Traduction interlinéaire :
-
Mc 2, 13-17
-
 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν:
Et il s’en alla de nouveau au bord de la mer
καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν,
 et toute la foule venait vers lui,
καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς.
et il les enseignait.
-
ἐξῆλθεν 3è pers. du sing. de l’aoriste de ἐξέρχομαι, sortir, s’en aller 
Des traductions (B. en F.C.)  ajoutent « retourna » 
pour traduire  πάλιν  (à nouveau).
 L’idée de mouvement est aussi contenue dans παρὰ τὴν θάλασσαν
le long de la mer (Jésus ne fait pas que « sortir ») 
παρὰ + acc. : préposition, au bord de , le long de 
καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς
et il les enseignait : ( « il leur donnait son enseignement »  Bible en français courant.)
-
14
Καὶ παράγων
et en passant
εἶδεν  Λευὶν τὸν τοῦ Ἀλφαίου
  il vit Lévi, le fils d’Alphée,
καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον,
assis au bureau des impôts,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Ἀκολούθει μοι.
Suis-moi.
Καὶ ἀναστὰς
Et s’étant levé,
ἠκολούθησεν αὐτῷ.
il le suivit.
-
15
Καὶ  γίνεται
et il advient
κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ,
qu’il est assis (pp inf après γίνεται …)
= et le voici qui est à table dans sa maison,
καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο
et beaucoup de collecteurs d’impôts et de pécheurs étaient à table avec
τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ:
Jésus et ses disciples
ἦσαν γὰρ πολλοί,
en effet, ils étaient nombreux,
καὶ  ἠκολούθουν αὐτῷ.
 et ils le suivaient,
-
Καὶ  γίνεται : et il arrive que = et voici que ou ne pas traduire :
(tournure proche de l’hébreu)
on a l’habitude de trouver « καὶ ἐγενετο » (aoriste)
 plus souvent que Καὶ γίνεται, au présent
ici employé avec un infinitif comme un verbe impersonnel + infinitif.
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ : dans sa maison : 
Il s’agit sans doute de la maison de Lévi 
et non de celle de Jésus même si le texte est ambigü 
cf. Lc 5,29 
κατακεῖσθαι infinitif de κατακεῖμαι être allongé, être à table,
(on est allongé à table à cette époque.)
αὐτὸν : sujet de l’infinitif « il est assis » :
la proposition infinitive dépend de γίνεται.
-
16
Καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων ,
Et les scribes parmi les pharisiens
ἰδόντες  ὅτι ἐσθίει  μετὰ τῶν  ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν
ayant vu qu’il mangeait avec les pécheurs et des collecteurs d’impôts
ἔλεγον  τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι 
disaient à ses disciples :
 μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ;
C’est avec les collecteurs d’impôts et des pécheurs qu’il mange?
-
Ici, la place des mots peut avoir une valeur stylistique :  μετὰ… »c’est avec…que » en fr.
-
17
Καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς,  
Et ayant entendu, Jésus leur dit :
[ὅτι] Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ,
les personnes bien portantes ↑  n’ont pas besoin de médecin,
ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες.
mais ceux qui se portent mal.
Οὐκ ἦλθον               καλέσαι δικαίους,
 Je ne suis pas venu appeler des justes,
ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς .
 mais des pécheurs.

15 janvier 2021

Vend. 15/01/21 Mc 2,1-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 2,1-12

 Ecouter l’Evangile en grec :

Dans la TOB : ici

grec seul : ici

1

Καὶ  εἰσελθὼν πάλιν
Et étant entré à nouveau
εἰς  Καφαρναοὺμ δι’ ἡμερῶν:
à Capharnaüm après des jours
ἠκούσθη
ὅτι  ἐν οἴκῳ  ἐστιν.
on entendit dire qu’il était dans une maison.

-

Trouver Capharnaüm sur une carte, cliquez : ici

δι’ = δια + génitif , avec idée de temps : à la distance de, après
ἠκούσθη : 3è pers de l’indicatif aoriste passif de ἀκούω entendre
il fut entendu que = on entendit dire que

ὅτι  ἐν οἴκῳ  ἐστιν : il n’y a pas de concordance en grec
entre le verbe introducteur au passé et le verbe des paroles rapportées.

-

2
Καὶ  συνήχθησαν πολλοί,
Et ils s’assemblèrent, nombreux,
ὥστε μηκέτι χωρεῖν
de sorte qu’il n’y avait plus de place,
μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν:
ni même  près de la porte:
καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον.
 et il leur annonçait la parole.
-
συνήχθησαν 3 è p. du pl de l’aoriste passif de συνάγω : assembler
χωρεῖν : avoir de la place
ὥστε + infinitif : la conséquence.
 τὰ : article neutre pluriel, détermine πρὸς τὴν θύραν :
littéralement : « ce qui est près de la porte » 
-
3
Καὶ ἔρχονται  φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικόν,
Et ils viennent, amenant     près de lui    un paralytique,
αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων.
porté             par quatre hommes.
-
4
Καὶ μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον,
Et ne pouvant           le lui présenter  à cause de la foule,
ἀπεστέγασαν  τὴν στέγην         ὅπου ἦν,
ils découvrirent le toit à l’endroit où il était,
καὶ ἐξορύξαντες                              χαλῶσιν τὸν  κράβαττον
et, après y avoir fait une ouverture, ils font descendre le lit
ὅπου        ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο.
sur lequel le paralytique était couché.
-
διὰ + acc. : à cause de 
προσενέγκαι : infinitif aoriste de προσφέρω
χαλάω  : faire descendre
-
5
Καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν
Et Jésus, ayant vu leur foi,
λέγει τῷ παραλυτικῷ,
dit au paralytique :
Τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι.
Mon enfant, tes péchés sont pardonnés.
-
6
Ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι,
Or quelques-uns des scribes étaient là assis
καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν,
et raisonnaient dans leurs cœurs :
-
Ἦσαν + participe (καθήμενοι) : fréquent en grec b. (non classique)
διαλογιζόμενοι : on suppose qu’ Ἦσαν est en facteur commun  
-
7
Τί οὗτος               οὕτως  λαλεῖ;
Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi ?
Βλασφημεῖ.
 il blasphème !
Τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας
Qui peut          pardonner les péchés,
εἰ μὴ εἷς,                ὁ θεός;
si ce n’est un seul : Dieu ?
-
8
Καὶ  εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ
Et aussitôt Jésus ayant connu,    par son esprit,
ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς,
qu’ ainsi ils raisonnaient en eux-mêmes,
 λέγει αὐτοῖς,
leur dit :
Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
 Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs ?
-
9
Τί ἐστιν εὐκοπώτερον,
Qu’est-ce qui est le plus facile :
εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ,
 de dire au paralytique :
Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι,
Tes péchés sont pardonnés ;
ἢ εἰπεῖν,
ou de dire :
Ἔγειρε καὶ ἆρόν  τὸν κράβαττόν σου, 
Lève-toi,        prends ton lit,
καὶ περιπάτει;
et marche ?
-
10
Ἵνα δὲ         εἰδῆτε ὅτι
Or, afin que vous sachiez que
le fils de l’homme a le pouvoir
 ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας   
sur la terre, de pardonner les péchés —
– λέγει τῷ παραλυτικῷ –
il s’adresse au paralytique —
-
11
Σοὶ λέγω,
Je te dis :
ἔγειρε
 Lève-toi,
ἆρον τὸν κράβαττόν σου,
soulève ton lit,
καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.
et  va dans ta maison !
-
ἔγειρε : impératif de ἐγείρω, 1 er sens : faire lever,
2è sens : ressusciter, 
à l’impératif : lève-toi. 
-
12
Καὶ ἠγέρθη
Et  il se leva,
 καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράββατον
et aussitôt   ayant soulevé son lit,
 ἐξῆλθεν  ἔμπροσθεν πάντων:
il sortit       devant         tous ;
ὥστε      ἐξίστασθαι πάντας,
de sorte qu’ils étaient tous dans l’étonnement
καὶ δοξάζειν τὸν θεόν,
et glorifiaient Dieu,
λέγοντας ὅτι
disant :
Οὕτως οὐδέποτε  εἴδομεν.
Jamais nous n’avons vu chose pareille.
-
ξίστασθαι infinitif présent passif de ἐξίστημι s’étonner
ὥστε + inf : la conséquence 
 εἴδομεν : 1è pers. du pl. de l’aoriste de l’indicatif de ὁράω voir

14 janvier 2021

Jeu.14/01/21 Mc 1,40-45

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 1,40-45

Ecouter l’Evangile en grec : 

-

Dans la TOB

-

40
Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός,
Et un lépreux vient à lui,
παρακαλῶν αὐτὸν  [καὶ γονυπετῶν],
le suppliant [et tombant à genoux]
καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι
et lui disant :
ὅτι, conjonction de subordination « que »  est l’équivalent de nos deux points
Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
« Si tu veux, tu peux me purifier. »
Syntaxe des participes dans le NT  : cliquez ici
-
41
Καὶ σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα,
Et ému de compassion, ayant étendu la main
σπλαγχνισθείς participe aoriste MP de σπλαγχνίζομαι
 αὐτοῦ ἥψατο,
il le toucha,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et lui dit :
Θέλω, καθαρίσθητι.
Je le veux, sois purifié.
-
42
Καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα,
Et aussitôt la lèpre le quitta,
καὶ ἐκαθαρίσθη.
et il fut purifié.
-
43
Καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ, 
Et  (Jésus) lui ayant parlé sévèrement,
εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν,
aussitôt le renvoya,
-
44
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il  lui dit :
Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς·
Garde-toi de n’en rien dire à personne :
 ἀλλὰ ὕπαγε,
mais va,
σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ,
montre-toi au prêtre,
καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου
et apporte au sujet de ta purification
ἃ προσέταξεν  Μωϋσῆς 
ce que Moïse a commandé,
προσένεγκε : impératif aoriste de προσφέρω
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
littéralement : « pour un témoignage à eux »
pour leur être en témoignage.
-
45
Ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ
Mais lui, étant sorti, se mit à beaucoup prêcher
καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον,
et à divulguer l’affaire ;
ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν
en sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville,
ὥστε + inf : conséquence, de sorte que 
ἀλλ’ ἔξω  ἐπ’ ἐρήμοις τόποις ἦν,
mais il était  dehors, dans des lieux déserts,
καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν  πάντοθεν.
 et on venait à lui de toutes parts.
« on » mis pour la 3è pers. du pluriel

 

13 janvier 2021

Merc. 13/01/21 Mc 1,29-39

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB et autres trad.
-
Avec analyse et explications grammaticales :  ici 
-
Mc 1, 29-39
-
traduction interlinéaire : 
-
 29
Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες,
Et aussitôt, étant sortis de la synagogue,
ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου,
ils allèrent dans la maison de Simon et d’André,
μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.
 avec Jacques et Jean.
-
30
Ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα,
Or, la belle-mère de Simon était couchée, ayant de la fièvre,
καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς
et aussitôt ils lui parlent d’elle.
-
31
καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν,
Et s’étant approché, il la fit lever,
κρατήσας τῆς χειρὸς
 s’étant saisi de sa main
καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς
la fièvre (ὁ πυρετὸς) la laissa
 καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
et elle les servait.
-
32
 Ὀψίας δὲ γενομένης,
Mais le soir étant venu,
ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος,
lorsque le soleil se coucha,
ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας
on amenait vers lui tous ceux qui étaient malades
καὶ τοὺς δαιμονιζομένους
 et ceux qui étaient possédés d’un démon
-
33
καὶ  ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν.
et la ville entière était rassemblée près de la porte.
-
34
Καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας
Et il guérit beaucoup de malades
ποικίλαις νόσοις,
souffrant de maladies variées,
καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν,
et il chassa beaucoup de démons,
καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια,
et il ne permettait pas aux démons de parler,
ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν.
 parce qu’ils le connaissaient.
-
35
Καὶ πρωῒ  ἔννυχα λίαν
Et le matin, à la nuit noire,
ἀναστὰς ἐξῆλθεν,
s’étant levé, il sortit,
καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον,
et il s’en alla dans un lieu désert
κἀκεῖ προσηύχετο.
 et là il priait.
-
36
Καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ
Et Simon et ceux qui étaient avec lui allèrent à sa recherche,
-
37
καὶ εὗρον αὐτὸν
et ils le trouvèrent ;
καὶ  λέγουσιν αὐτῷ ὅτι 
et ils lui disent :
Πάντες ζητοῦσίν σε.
« Tous te cherchent. »
-
38
Καὶ λέγει αὐτοῖς,
Et il leur dit :
  Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ 
Allons ailleurs,
εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις
dans les bourgades prochaines,
ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω:
afin que là aussi je prêche ;
εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον
car c’est pour cela que je suis sorti.
-
39
Καὶ  ἦλθεν
Et il alla
κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς  αὐτῶν
prêchant dans leurs synagogues
εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν,
dans la Galilée entière
καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.
et chassant les démons.
-

12 janvier 2021

Mardi 12/01/21 Mc 1,21-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Ecouter l’Evangile en grec :

Dans la TOB B. en FC … : ici

Mc 1,21-28

-

Mot à mot interlinéaire :  

21
Καὶ εἰσπορεύονται εἰς  Καφαρναούμ
Et ils viennent à Capharnaüm ;
καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν
et aussitôt, le jour du sabbat,
εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν,
étant entré dans la synagogue,
ἐδίδασκεν.
il enseignait.
-
Traduction pour la liturgie :
il entra dans la synagogue et là, il enseignait.
-
22
Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ :
Et ils étaient frappés par son enseignement :
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς
car il les enseignait
ὡς ἐξουσίαν ἔχων,
comme ayant autorité,
 = en homme qui a autorité
καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.
et non pas comme les scribes.
-
23
Καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν
Et aussitôt il y avait dans leur synagogue
ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,
un homme ayant un esprit impur,
καὶ ἀνέκραξεν,
et il s’écria,
-
 = or il y avait ..
.un homme tourmenté par un esprit impur qui s’écria
-
24
λέγων, τί ἡμῖν καὶ σοί,
(disant : ) « Qu’y a-t-il entre nous et toi,
Ἰησοῦ Ναζαρηνέ;
Jésus, Nazarénien ?
Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς ;
Es-tu venu pour nous perdre ?
Οἶδά σε τίς εἶ,
Je sais qui tu es :
ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
le Saint de Dieu ! »
-
25
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Mais Jésus le réprimanda,
λέγων, Φιμώθητι,
(disant : ) « Tais-toi,
καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.
et sors de lui ! »
-
26
Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον
Alors l’esprit impur l’ayant secoué
σπαράξαν (et φωνῆσαν ci-dessous)
participe aoriste au nominatif neutre singulier
(σπαράσσω secouer, convulser)
καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ,
et ayant crié d’une voix forte,
ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
sortit de lui.
-
27
Καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες
Et ils furent tous terrifiés,
 ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτούς, λέγοντας,
de sorte qu’ils discutaient entre eux (disant) :
Τί ἐστιν τοῦτο;
« Qu’est-ce que ceci ?   
Διδαχὴ καινὴ  κατ’ ἐξουσίαν
Un enseignement nouveau avec autorité !
καὶ τοῖς πνεύμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει,
même aux esprits impurs il donne des ordres
καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;
 et ils lui obéissent. »
-
28
 Καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς
et sa renommée sortit de lui aussitôt
= se répandit
 πανταχοῦ
de tous côtés,
εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.
 dans toute la contrée voisine de la Galilée.

 

12345...37

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente