19 avril 2019

Veillée pascale 20/04/19 Lc 24,1-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

Lc 24,1-12

TOB

1
Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων,
Mais le premier jour de la semaine,
ὄρθρου  βαθέως
de grand matin,
ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθον,
elles vinrent au tombeau,
φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα.
apportant les aromates qu’elles avaient préparés.
-
2
Εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου.
Or elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre ;
-
3
Εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.
mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
-
4
Καὶ ἐγένετο
Et il arriva que,
ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου,
comme elles étaient dans l’indécision  à ce sujet,
καὶ ἰδού,
voici,
ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς
deux hommes se présentèrent à elles,
ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ :
en vêtements resplendissants.
-
5
ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν,
Et comme elles étaient tout effrayées
καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν,
et baissaient le visage contre terre,
εἶπαν πρὸς αὐτάς,
ils leur dirent :
Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν ;
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?
-
6
Οὐκ ἔστιν ὧδε,
 Il n’est pas ici,
 ἀλλὰ ἠγέρθη :
mais il est ressuscité :
μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν,
souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé,
ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ,
lorsqu’il était encore en Galilée,
-
7
λέγων  τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι
disant : Il faut que le fils de l’homme soit livré
εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν,
entre les mains des hommes pécheurs,
καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.
et qu’il soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour.
-
8
Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ,
Et elles se souvinrent de ses paroles.
-
9
καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου,
Et étant revenues du tombeau,
ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς.
elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres.
-
10
Ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα
Or, il y avait Marie-Madeleine et Jeanne
καὶ Μαρία  ἡ Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς,
et Marie, mère de Jacques, et les autres avec elles,
ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα.
qui disaient ces choses aux apôtres.
-
11
Καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα
Et ces paroles en face d’eux parurent comme du radotage,
καὶ ἠπίστουν αὐταῖς.
et ils ne les croyaient pas.
-
12
Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς
Mais Pierre s’étant levé,
ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον,
courut au tombeau,
καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια  μόνα:
et s’étant baissé, il vit les linges seuls ;
καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν
et il s’en retourna chez lui,
θαυμάζων τὸ γεγονός.
s’étonnant de ce qui était arrivé.

 

18 avril 2019

Vendredi 19/04/19 (vendredi saint) Jn 18,1-19,42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Jn 18,1-19,42
-
Lire dans la TOB  : ici
-
18,1
Ταῦτα εἰπὼν
Ayant dit ces choses,
 Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
Jésus sortit avec ses disciples
πέραν τοῦ χειμάρρου  τοῦ Κέδρων,
(pour se rendre) au delà du torrent de Cédron,
ὅπου ἦν κῆπος,
où il y avait un jardin,
εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
dans lequel il entra, lui et ses disciples.
-
2
ᾜδει δὲ καὶ Ἰούδας,
et Judas connaissait aussi
ὁ παραδιδοὺς αὐτόν,
(Judas) qui le livrait,
τὸν τόπον
le lieu,
ὅτι πολλάκις συνήχθη  καὶ  Ἰησοῦς ἐκεῖ
parce que Jésus s’y était souvent réuni
μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
avec ses disciples.
-
3
Ὁ οὖν Ἰούδας, λαβὼν τὴν σπεῖραν,
Judas ayant donc pris la cohorte
καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ  ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας,
et des huissiers de la part des chefs des prêtres et des pharisiens,
ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.
vient là avec des lanternes et des flambeaux et des armes.
-
4
Ἰησοῦς οὖν,
Jésus donc,
εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ’ αὐτόν,  
sachant toutes les choses qui allaient lui arriver,
ἐξῆλθεν καὶ λέγει αὐτοῖς,
sortit et leur dit :
Τίνα ζητεῖτε ;
Qui cherchez-vous ?
-
5
Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ,
Ils lui répondirent :
Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον.
Jésus de Nazareth.
Λέγει αὐτοῖς ,
Jésus leur dit :
Ἐγώ εἰμι.
Moi je suis
(= c’est moi)
Εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν
Or Judas aussi, qui le livrait, se tenait là
μετ’ αὐτῶν.
avec eux.
-
6
Ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς
Lors donc qu’il leur eut dit :
 Ἐγώ εἰμι,
C’est moi,
ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω,
ils reculèrent vers l’arrière,
καὶ  ἔπεσαν χαμαί.
et tombèrent par terre.
-
7
Πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς ,
Il leur demanda donc encore :
Τίνα ζητεῖτε;
Qui cherchez-vous ?
Οἱ δὲ  εἶπαν Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον.
Eux dirent : Jésus de Nazareth.
-
8
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς,
Jésus répondit :
Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι :
Je vous-ai dit que c’était moi ;
εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε,
si donc c’est moi que vous cherchez,
ἄφετε τούτους ὑπάγειν ·
laissez aller ceux-ci ;
-
9
ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι 
afin que fût accomplie la parole qu’il avait dite :
Οὓς δέδωκάς μοι,
ceux que tu m’as donnés.
οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.
Je n’ai perdu aucun d’entre eux.
-
10
Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτήν,
Alors Simon Pierre, qui avait une épée, la tira,
καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον,
et frappa le serviteur du chef des prêtres,
καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν.
et lui coupa l’oreille droite ;
Ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.
or ce serviteur s’appelait Malchus.
-
11
Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ,
Jésus dit donc à Pierre :
Βάλε τὴν μάχαιράν εἰς τὴν θήκην :
Mets l’épée dans le fourreau :
τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατήρ,
 la coupe que le Père m’a donnée,
οὐ μὴ πίω αὐτό;
ne la boirai-je pas ?
-
12
 Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων
La cohorte donc, et le tribun, et les huissiers des Juifs
συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν,
se saisirent de Jésus,
καὶ ἔδησαν αὐτόν,
et le lièrent.
-
13
καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς Ἄνναν πρῶτον:
Et ils le conduisirent premièrement vers Anne ;
ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα,
car il était beau-père de Caïphe,
ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου.
qui était le chef des prêtres de cette année-là.
-
14
Ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις,
Or Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil :
ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.
Il est avantageux qu’un seul homme meure pour le peuple.
-
15
 Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος,
Or, Simon Pierre suivait Jésus
καὶ ἄλλος  μαθητής.
avec un autre disciple.
Ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ,
Or ce disciple était connu du chef des prêtres,
καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως:
et il entra avec Jésus dans la cour du chef des prêtres ;
-
16
ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω.
mais Pierre se tenait dehors, près de la porte.
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος  ὁ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως
L’autre disciple, qui était connu du chef des prêtres sortit donc
καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ,
et parla à la portière,
καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον.
et fit entrer Pierre.
-
17
Λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός ,
La servante donc, la portière, dit à Pierre :
Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου;
N’es-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ?
Λέγει ἐκεῖνος, Οὐκ εἰμί.
Il dit : Je ne (n’ en)  suis pas.
-
18
Εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται
Or les serviteurs et les huissiers se tenaient là,
ἀνθρακιὰν πεποιηκότες,
ayant fait un brasier,
ὅτι ψύχος ἦν,
parce qu’il faisait froid,
καὶ ἐθερμαίνοντο :
et ils se chauffaient.
ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετ’ αὐτῶν ἑστὼς
Or Pierre aussi se tenait avec eux,
καὶ θερμαινόμενος.
et se chauffait.
-
19
 Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν
Le chef des prêtres donc interrogea Jésus
περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,
sur ses disciples
καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.
et sur sa doctrine.
-
20
Ἀπεκρίθη αὐτῷ  Ἰησοῦς,
Jésus lui répondit :
Ἐγὼ παρρησίᾳ  λελάληκα τῷ  κόσμῳ :
C’est ouvertement que j’ai parlé au monde ;
ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ,
j’ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple,
ὅπου  πάντες οἱ  Ἰουδαῖοι συνέρχονται,
où tous les Juifs s’assemblent,
καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν.
et je n’ai rien dit en secret ;
-
21
Τί με ἐρωτᾷς
pourquoi m’interroges-tu ?
Ἐρώτησον  τοὺς ἀκηκοότας,
Interroge ceux qui m’ont entendu :
τί ἐλάλησα αὐτοῖς :
sur ce que je leur ai dit
ἴδε, οὗτοι οἴδασιν
voici, ceux-là savent
ἃ εἶπον ἐγώ.
ce que je leur ai dit.
-
22
Ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος,
Quand il eut dit cela,
εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ,
un des huissiers, qui était à côté de lui, donna un soufflet à Jésus,
εἰπών, Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;
disant : Est-ce ainsi que tu réponds au chef des prêtres?
-
23
Ἀπεκρίθη αὐτῷ  Ἰησοῦς,
Jésus lui répondit :
Εἰ κακῶς ἐλάλησα,
Si j’ai mal parlé,
μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ:
témoigne au sujet du mal (que j’ai dit)
εἰ δὲ καλῶς,
mais si ( j’ai) bien ( parlé) ,
τί με δέρεις ;
pourquoi me frappes-tu ?
-
24
Ἀπέστειλεν  οὖν αὐτὸν  ὁ Ἄννας
Anne l’envoya donc
δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα.
lié à Caïphe le chef des prêtres.
-
25
Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς
Et Simon Pierre se tenait là,
καὶ θερμαινόμενος :
et se chauffait.
εἶπον οὖν αὐτῷ,
Ils lui dirent donc :
Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ;
N’es-tu pas, toi aussi, de ses disciples ?
Ἠρνήσατο ἐκεῖνος ,
Il le nia
καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰμί.
 et dit : Je ne le suis pas.
-
26
Λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως,
L’un des serviteurs du chef des prêtres,
συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον,
parent de celui à qui Pierre avait coupé l’oreille,
Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ’ αὐτοῦ;
dit :  » Ne t’ai-je pas vu dans le jardin avec lui ? »
dit =Λέγει du début du verset 
-
27
Πάλιν οὖν ἠρνήσατο  Πέτρος,
De nouveau donc Pierre le nia ;
καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.
et aussitôt le coq chanta.
-
28
 Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον:
Ils conduisent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire ;
ἦν δὲ πρωΐ,
or, c’était le matin.
 καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον,
Et ils n’entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire,
ἵνα μὴ μιανθῶσιν,
afin de ne pas se souiller,
ἀλλὰ  φάγωσιν τὸ Πάσχα.
mais de pouvoir manger la Pâque.
-
29
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλάτος  ἔξω
Pilate sortit donc à l’extérieur,
πρὸς αὐτούς,
vers eux,
καὶ φησίν
et dit :
 Τίνα κατηγορίαν φέρετε  [κατὰ] τοῦ ἀνθρώπου τούτου;
« Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? »
-
30
Ἀπεκρίθησαν καὶ  εἶπαν αὐτῷ,
Ils répondirent et lui dirent :
Εἰ μὴ ἦν οὗτος  κακὸν ποιῶν 
Si cet homme n’était pas un malfaiteur,
κακὸν ποιῶν « faisant le mal »
οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν.
nous ne te l’aurions pas livré.
-
31
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος,
Pilate leur dit donc :
Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς,
Prenez-le, vous,
καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν.
et jugez-le selon votre loi.
Εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι,
Les Juifs lui dirent :
Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα:
Il ne nous est pas permis de faire mourir personne.
-
32
ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ, 
C’était afin que fût accomplie la parole
ὃν εἶπεν,
que ( Jésus ) avait dite,
σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν.
indiquant de quelle mort il devait mourir.
-
33
 Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον  ὁ Πιλάτος,
Pilate entra donc à nouveau dans le prétoire,
καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν,
et il appela Jésus
καὶ εἶπεν αὐτῷ,
et lui dit :
Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
Es-tu le roi des Juifs ?
-
34
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς,
Jésus lui répondit :
Ἀπὸ σεαυτοῦ  σὺ τοῦτο λέγεις,
Est-ce de toi-même que tu dis cela,
ἢ ἄλλοι  εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ;
ou d’autres te l’ont-ils dit de moi ?
-
35
Ἀπεκρίθη ὁ Πιλάτος,
Pilate répondit :
Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι ;
Est-ce que moi, je suis Juif ?
Τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς
Ta nation et les chefs des prêtres
παρέδωκάν σε ἐμοί :
t’ont livré à moi ;
τί ἐποίησας;
qu’as-tu fait ?
-
36
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς,
Jésus répondit :
Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου :
Mon royaume n’est pas de ce monde ;
εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή,
si mon royaume était de ce monde,
οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, 
mes serviteurs auraient combattu,
ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις · 
afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ;
νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.
mais en réalité, mon royaume n’est pas d’ici-bas.
-
37
Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος,
Pilate donc lui dit :
Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ;
Ainsi donc tu es roi ?
Ἀπεκρίθη  ὁ Ἰησοῦς 
Jésus répondit :
Σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι
Toi tu dis que je suis roi.
 Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι,
Moi pour cela je suis né,
καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον,
et pour cela je suis venu dans le monde :
ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ.
pour rendre témoignage à la vérité.
Πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.
Quiconque est de la vérité écoute ma voix.
-
38
Λέγει αὐτῷ ὁ Πιλάτος,
Pilate lui dit :
Τί ἐστιν ἀλήθεια;
Qu’est-ce que la vérité ?
 Καὶ τοῦτο εἰπών,
Et ayant dit cela,
πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους,
de nouveau, il sortit auprès des Juifs,
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et il leur dit :
Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν .
Moi, je ne trouve aucun sujet de condamnation en lui.
-
39
Ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν,
Mais vous avez une coutume,
ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν  τῷ Πάσχα :
que je vous relâche quelqu’un à la fête de Pâque :
βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν  βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;
voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?
-
40
Ἐκραύγασαν οὖν πάλιν  λέγοντες,
Ils crièrent donc de nouveau, disant :
Μὴ τοῦτον,
Non pas celui-là,
ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν:
mais Barabbas !
ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.
Or Barabbas était un brigand.
-

19,1

1
Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλάτος τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐμαστίγωσεν.
Alors donc Pilate fit prendre Jésus et le fit battre de verges.
-
2
Καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν
Et les soldats, ayant tressé une couronne avec des épines,
ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ,
la posèrent sur sa tête
καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν,
et le revêtirent d’un manteau de pourpre ;
-
3
καὶ  ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον Χαῖρε,
ils s’approchaient de lui et disaient : Salut,
ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων: καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα.
roi des Juifs ! Et ils lui donnaient des coups de bâton.
-
4
 Καὶ ἐξῆλθεν  πάλιν ἔξω ὁ Πιλάτος, καὶ λέγει αὐτοῖς,
Et Pilate sortit de nouveau, et il leur dit :
Ἴδε, ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω,
Voici, je vous l’amène dehors,
ἵνα γνῶτε ὅτι  οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ.
afin que vous sachiez que je ne trouve aucun sujet de condamnation en lui.
-
5
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω,
Jésus sortit donc,
φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον
portant la couronne d’épines
καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον.
et le manteau de pourpre.
Καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἰδού ὁ ἄνθρωπος.
Et Pilate leur dit : Voici l’homme !
-
6
Ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται,
Quand donc les chefs des prêtres et les huissiers le virent,
ἐκραύγασαν λέγοντες,
ils s’écrièrent disant :
Σταύρωσον, σταύρωσον
Crucifie ! crucifie !
Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος,
Pilate leur dit :
Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε:
Prenez-le vous-mêmes et le crucifiez ;
ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.
car moi, je ne trouve point en lui de sujet de condamnation.
-
7
Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι,
Les Juifs lui répondirent :
Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν,
Nous, nous avons une loi,
καὶ κατὰ τὸν νόμον  ὀφείλει ἀποθανεῖν
et selon cette loi il doit mourir, ,
ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν  ἐποίησεν.
parce qu’il s’est fait Fils de Dieu.
-
8
Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλάτος τοῦτον τὸν λόγον,
Lors donc que Pilate entendit cette parole,
μᾶλλον ἐφοβήθη,
il eut encore plus de crainte ;
-
9
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν,
et il rentra dans le prétoire,
καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ,
et il dit à Jésus :
Πόθεν εἶ σύ;
D’où es-tu ?
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ.
Mais Jésus ne lui donna point de réponse.
-
10
Λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος,
Pilate lui dit donc :
Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς;
Tu ne me parles pas !
Οὐκ οἶδας ὅτι
Ne sais-tu pas que
ἐξουσίαν ἔχω  ἀπολῦσαί σε,
j’ai le pouvoir de te relâcher,
καὶ ἐξουσίαν ἔχω  σταυρῶσαί σε;
et que j’ai le pouvoir de te crucifier ?
-
11
Ἀπεκρίθη   [αὐτῷ] Ἰησοῦς
Jésus répondit :
 Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν  κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν ,
Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi
εἰ μὴ ἦν  δεδομένον σοι  ἄνωθεν:
s’il ne t’avait été donné d’en haut ;
διὰ τοῦτο ὁ  παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.
c’est pourquoi celui qui m’a livré à toi est chargé d’un plus grand péché.
-
12
Ἐκ τούτου  ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει  ἀπολῦσαι αὐτόν.
Là-dessus, Pilate cherchait à le relâcher.
Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες,
Mais les Juifs criaient :
Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος:
Si tu relâches celui-ci, tu n’es pas ami de César !
πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν,
Quiconque se fait roi,
ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.
se déclare contre César.
-
13
Ὁ οὖν Πιλάτος ἀκούσας  τῶν λόγων τούτων
Pilate donc, ayant entendu ces paroles,
  ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν,
amena Jésus dehors
καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος,
et s’assit sur le tribunal,
εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον,
au lieu appelé le Pavé,
Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ:
et en hébreu Gabbatha.
-
14
ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ Πάσχα,
Or, c’était la préparation de la Pâque ;
ὥρα  ἦν  ὡς  ἕκτη:
il était environ la sixième heure.
καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις
Et Pilate dit aux Juifs :
Ἴδε, ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.
Voici votre roi.
-
15
 Ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι ,
Eux donc crièrent :
Ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν.
Ote, ôte ! crucifie-le !
Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος,
Pilate leur dit :
Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω;
Crucifierai-je votre roi ?
Ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς,
Les chefs des prêtres répondirent :
Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.
Nous n’avons de roi que César.
-
16
Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς, ἵνα σταυρωθῇ.
 Alors donc il le leur livra pour être crucifié.
Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν :
Ils prirent donc Jésus [et l'emmenèrent].
-
17
καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν 
Et portant lui-même sa croix,
 ἐξῆλθεν  εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον,
il sortit et vint au lieu appelé le lieu du crâne,
 ὃ λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ:
qui se nomme en hébreu Golgotha,
-
18
ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο,
où ils le crucifièrent, et deux autres avec lui,
ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν.
l’un d’un côté, l’autre de l’autre, et Jésus au milieu.
-
19
Ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλάτος,
Pilate fit aussi un écriteau
καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ:
et le fit placer sur la croix ;
ἦν δὲ γεγραμμένον,
or il y était écrit :
Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.
Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs .
-
20
Τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων,
Beaucoup de Juifs lurent donc cet écriteau,
ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς:
parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville ;
καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί Ἑλληνιστί .
et il était écrit en hébreu, en latin, en grec.
-
21
Ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων,
Les chefs ds prêtres des Juifs disaient donc à Pilate :
Μὴ γράφε, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων:
N’écris pas : Le roi des Juifs ;
ἀλλ’ ὅτι
mais :
Ἐκεῖνος εἶπεν, Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων.
Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs.
-
22
Ἀπεκρίθη ὁ Πιλάτος, Ὃ γέγραφα, γέγραφα.
Pilate répondit : Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit.
-
23
Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν,
Les soldats donc, lorsqu’ils eurent crucifié Jésus,
ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ,
prirent ses vêtements
καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη,
et en firent quatre parts,
ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος,
une part pour chaque soldat ;
καὶ τὸν χιτῶνα.
ils prirent aussi la tunique ;
Ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος,
mais la tunique était sans couture,
ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου.
d’un seul tissu depuis le haut jusqu’au bas.
-
24
Εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους,
 Ils dirent donc entre eux :
Μὴ σχίσωμεν αὐτόν,
Ne la déchirons pas,
ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται:
mais tirons au sort à qui elle sera.
ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ [ἡ λέγουσα]),
Afin que cette parole de l’Ecriture fût accomplie :
Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς,
Ils se sont partagé mes vêtements, 
καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.
et ils ont jeté le sort sur ma robe.
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.
Voilà donc ce que firent les soldats.
-
25
Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ,
Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère
καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ,
et la sœur de sa mère,
Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.
Marie, femme de Clopas, et Marie-Magdelaine.
-
26
Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα,
Jésus donc, voyant sa mère,
καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα,
et auprès d’elle le disciple qu’il aimait,
λέγει τῇ μητρὶ  Γύναι,   ἴδε ὁ υἱός σου.
dit à sa mère : Femme, voilà ton fils.
-
27
Εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ,  Ἴδε ἡ μήτηρ σου.
Puis il dit au disciple : Voilà ta mère.
Καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.
Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
-
28
Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι  ἤδη πάντα  τετέλεσται,
Après cela, Jésus sachant que tout était déjà consommé dit,
ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει, Διψῶ.
afin que l’Ecriture fût accomplie : J’ai soif.
-
29
Σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν:
Il y avait là un vase plein de vinaigre.
σπόγγον οὖν  μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες,
Ayant donc rempli de vinaigre une éponge, et l’ayant mise sur une tige d’hysope,
προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.
ils l’approchèrent de sa bouche.
-
30
Ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος   [ὁ] Ἰησοῦς, εἶπεν,
Lors donc que Jésus eut pris le vinaigre, il dit :
Τετέλεσται: καὶ κλίνας τὴν κεφαλήν, παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.
Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l’esprit.
-
31
 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν
Les Juifs donc, parce que c’était la préparation,
ἵνα μὴ  μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ
afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix pendant le sabbat,
 ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου
car le jour de ce sabbat était un grand jour,
– ἠρώτησαν τὸν Πιλάτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν.
demandèrent à Pilate que les jambes des crucifiés fussent brisées, et qu’ils fussent ôtés.
-
32
Ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ:
Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l’autre qui avait été crucifié avec lui.
-
33
ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν  τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη:
Mais lorsqu’ils vinrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent point les jambes ;
-
34
ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς  αἷμα καὶ ὕδωρ.
mais l’un des soldats lui perça le côté avec sa lance, et il en sortit aussitôt du sang et de l’eau.
-
35
Καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινή  αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία,
Et celui qui l’a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est véritable,
 καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα  καὶ ὑμεῖς πιστεύ[σ]ητε.
et il sait qu’il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez.
-
36
Ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ,
Car ces choses sont arrivées, afin que cette parole de l’Ecriture fût accomplie :
Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ.
Aucun de ses os ne sera rompu.
-
37
Καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει, Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.
Et ailleurs l’Ecriture dit encore : Ils regarderont à celui qu’ils ont percé .
-
38
 Μετὰ  δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλάτον  ὁ Ἰωσὴφ  [ὁ] ἀπὸ  Ἀριμαθαίας,
Or après ces choses, Joseph d’Arimathée,
ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ, κεκρυμμένος δὲ 
qui était disciple de Jésus, mais en secret,
 διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων,
par crainte des Juifs,
ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ: καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλάτος.
demanda à Pilate qu’il pût prendre le corps de Jésus ;
Ἦλθεν οὖν καὶ  ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ .
et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus.
-
39
Ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς  αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον,
Or Nicodème, qui d’abord était venu de nuit vers Jésus,
φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡσεὶ λίτρας ἑκατόν.
vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d’aloès d’environ cent livres.
-
40
Ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἔδησαν αὐτὸ  ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων,
Ils prirent donc le corps de Jésus et l’enveloppèrent de linges, avec les aromates,
καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν.
comme les Juifs ont coutume d’ensevelir.
-
41
Ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν,
Or il y avait, dans le lieu où il avait été crucifié, un jardin, et dans ce jardin un sépulcre neuf,
ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς  ἦν τεθειμένος
dans lequel personne encore n’avait été mis.
-
42
Ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν Παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν.
Ce fut donc là qu’ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche.

 

17 avril 2019

Jeu 18/04/19 (Jeudi saint) Jn 13,1-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
Jn 13, 1-15
-
Lire Jn 13, 1-15 dans la TOB
-
1.
Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα,
Or, avant la fête de la  Pâque,
εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι
Jésus, sachant que
 ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα
son heure était venue
ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου
de passer de ce monde
πρὸς τὸν πατέρα,
 vers le Père,
ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ,
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς.
 jusqu’à la fin il les aima.
-
2
Καὶ δείπνου  γινομένου
Et comme un souper avait lieu,
génitif absolu
= pendant le souper,
 τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος
le diable ayant déjà jeté
εἰς τὴν καρδίαν
dans le cœur
 ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου
de Judas, fils de Simon, l’Iscariot, de le trahir,
-
3
εἰδὼς  ὅτι
(Jésus) sachant que
πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ
 le Père lui avait donné tout
εἰς τὰς χεῖρας,
entre les mains,
καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν
 et qu’il était venu de Dieu,
καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει,
 et qu’il s’en allait à Dieu,
-
4
ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου,
se lève du souper
καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια,
et pose ses vêtements ;
καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν.
et ayant pris un linge, il s’en ceignit.
-
5
Εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα,
Ensuite, il verse de l’eau dans le bassin,
καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν,
et il se mit à laver les pieds des disciples,
καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ
et à les essuyer avec le linge
ᾧ ἦν διεζωσμένος.
dont il était ceint.
-
6
Ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον ·
Il vient donc à Simon Pierre ;
  λέγει αὐτῷ ,
il lui dit :
Κύριε,
Seigneur,
σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας ;
toi tu me laves les pieds !
-
7
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Ὃ ἐγὼ ποιῶ,
Ce que je fais,
σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι,
tu ne le sais pas maintenant,
γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.
mais tu le comprendras après cela.
-
8
Λέγει αὐτῷ Πέτρος,
Pierre lui dit :
Οὐ μὴ νίψῃς   μου τοὺς πόδας  εἰς τὸν αἰῶνα.
Non, jamais tu ne me laveras les pieds.
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ ,
Jésus lui répondit :
Ἐὰν μὴ νίψω σε,
Si je ne te lave pas,
οὐκ ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ.
tu n’as pas de part avec moi.
-
9
Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος,
Simon Pierre lui dit :
Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον,
Seigneur, non seulement les pieds,
ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν.
mais aussi les mains et la tête.
-
10
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Ὁ λελουμένος
 Celui qui s’est baigné
οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ  τοὺς πόδας νίψασθαι,
n’a pas besoin que de se laver les pieds,
ἀλλ’ ἔστιν καθαρὸς ὅλος:
mais il est pur tout entier.
καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε,
Et vous, vous êtes purs,
ἀλλ’ οὐχὶ πάντες.
mais non pas tous.
-
11
ᾜδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν·
Car il connaissait celui qui le livrait ;
διὰ τοῦτο εἶπεν, ὅτι
c’est pour cela qu’il dit :
 Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.
Vous n’êtes pas tous purs.
-
12
 Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν,
Lors donc qu’il leur eut lavé les pieds,
[καὶ] ἔλαβεν  τὰ ἱμάτια αὐτοῦ,
et qu’il eut repris ses vêtements,
καὶ ἀνέπεσεν πάλιν,
et qu’il se fût remis à table,
εἶπεν αὐτοῖς,
il leur dit :
Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν ;
« Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? »
-
13
Ὑμεῖς φωνεῖτέ με,
Vous, vous m’appelez :
Ὁ διδάσκαλος, καὶ Ὁ κύριος · 
« Maître », et : « Seigneur »,
καὶ καλῶς λέγετε,
et vous dites bien,
εἰμὶ γάρ.
car je le suis.
-
14
Εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας,
Si donc moi  je vous ai lavé les pieds,
ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος,
(moi, ) le Seigneur et le Maître,
καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας.
vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ;
-
15
Ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν,
car je vous ai donné un exemple,
ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν,
afin que de même que moi j’ai fait cela pour vous,
καὶ ὑμεῖς ποιῆτε.
vous aussi vous le fassiez.

 

16 avril 2019

Mer 17/04/19 Mt 26,14-25

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
Dans la TOB : ici
-
Mt 26,14-25
-
14
Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα,
Alors l’un des douze étant parti,
ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης,
celui qu’on appelle Judas Iscariot,
-
πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς,
aux grands prêtres,
15
εἶπεν ·
dit :
-
Τί θέλετέ μοι δοῦναι,
Que voulez-vous me donner,
κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν;
et moi je vous le livrerai ?
Οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.
Et ils posèrent pour lui trente pièces d’argent.
-
16
Καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.
Et dès lors il cherchait une occasion favorable pour le livrer.
-
17
Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων
Or le premier jour des Azymes,
προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ,
les disciples s’approchèrent de Jésus,
λέγοντες
 en disant :
Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα;
Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?
φαγεῖν τὸ Πάσχα : littéralement : « manger la Pâque. »
-
18
Ὁ δὲ εἶπεν,
Et il dit :
Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα,
Allez dans la ville chez un tel,
δεῖνα : un tel, (m. ou f.)
καὶ εἴπατε αὐτῷ,
et dites-lui :
Ὁ διδάσκαλος λέγει,
Le Maître dit :
Ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν·
Mon temps est proche ;
πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου.
c’est chez toi que je fais la Pâque avec mes disciples.
πρὸς σὲ « c’est chez toi que » pour rendre l’effet de style indiqué par la première place.
-
19
Καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ
Et les disciples firent
ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
comme Jésus leur avait ordonné
καὶ ἡτοίμασαν τὸ Πάσχα.
et ils préparèrent la Pâque.
-
20
Ὀψίας δὲ γενομένης
Et le soir venu,
ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα.
il se mit à table avec les douze disciples.
-
21
Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν,
Et comme ils mangeaient, il dit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
Amen, je vous dis que
εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
l’un de vous me livrera.
-
22
Καὶ λυπούμενοι σφόδρα
Et, très attristés,
ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος,
ils se mirent chacun d’eux à lui dire :
Μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε;
Seigneur, est-ce moi ?
-
23
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,
Mais répondant, il dit :
Ὁ ἐμβάψας μετ’ ἐμοῦ  τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ,
Celui qui a mis la main dans le plat avec moi,
οὗτός με παραδώσει.
c’est celui qui me livrera.
-
24
Ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει,
D’une part, le fils de l’homme, s’en va,
καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ:
comme il est écrit de lui ;
οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ,
mais malheur à cet homme
δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται:
par qui le fils de l’homme est livré !
καλὸν ἦν αὐτῷ
il aurait été bon pour lui
εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
quil ne fût pas engendré, cet homme-là.
-
 καλὸν + ἦν (imparfait du verbe être)
(expression de l’irréel) sans ἂν dans cette expression avec καλὸν
Syntaxe Bizos , p.160 R4.
ἐγεννήθη : 3è sg. indicatif aoriste de γεννάω
ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος est apposé au sujet.
αὐτῷ le pronom personnel « lui » désigne aussi cet homme-là.
-
25
Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν,
Et Judas, qui le livrait, répondant, dit :
Μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββί;
Est-ce moi, Rabbi ?
Λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶπας.
Il lui dit : Tu l’as dit.

 

15 avril 2019

Mar 16/04/19 Jn 13,21-33, 36-38

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Jn 13,21-33, 36-38
-
-
Cliquez ici pour lire la  : TOB
-
21
Ταῦτα εἰπὼν  [ὁ] Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι,
Après avoir dit ces choses, Jésus fut troublé en son esprit,
καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν,
et il rendit témoignage et dit :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
Amen, amen, je vous dis :
εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
« l’un de vous me livrera. »
-
22
Ἔβλεπον  εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταί,
Les disciples se regardaient les uns les autres,
ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει.
ne sachant duquel il parlait.
-
23
Ἦν ἀνακείμενος  εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
Il y avait à table, un de ses disciples,
ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ,
couché sur le sein de Jésus,
ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς:
celui que Jésus aimait.
-
24
νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος
Simon Pierre lui fait donc signe
πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει.
de demander qui pouvait être celui dont il parlait.
-
25
Ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως
Celui-ci, qui était ainsi à table couché
ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ,
sur la poitrine de Jésus,
λέγει αὐτῷ,
lui dit :
Κύριε, τίς ἐστιν ;
« Seigneur, qui est-ce ? »
-
26
Ἀποκρίνεται [ὁ] Ἰησοῦς,
Jésus répond :
Ἐκεῖνός ἐστιν
C’est celui
ᾧ ἐγὼ  βάψω τὸ ψωμίον
 pour qui je tremperai le morceau
καὶ δώσω αὐτῷ.
et à qui je le donnerai.
   Βάψας οὖν τὸ ψωμίον,  
Et ayant trempé le morceau,
[λαμβάνει καὶ] δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου.
il [le prend et] le donne à Judas, fils de Simon, l’Iscariot.
-
27
Καὶ μετὰ τὸ ψωμίον,
Et après le morceau,
τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς.
alors, Satan entra en lui.
Λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus donc lui dit :
Ὃ ποιεῖς, ποίησον τάχιον.
Ce que tu fais, fais-le promptement.
-
28
Τοῦτο  [δὲ] οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων
Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit
πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ.
pourquoi il lui disait cela.
-
29
Τινὲς γὰρ ἐδόκουν,
Car certains pensaient,
ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας,
comme Judas avait la bourse,
ὅτι λέγει αὐτῷ  [ὁ] Ἰησοῦς,
que Jésus lui disait :
Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν :
« Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » :
ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.
ou, qu’il donnât quelque chose aux pauvres.
-
30
Λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος,  
Ce dernier ayant donc pris le morceau,
ἐξῆλθεν εὐθύς :
sortit aussitôt.
ἦν δὲ νύξ.
C’était la nuit.
-
31
 Ὅτε οὖν  ἐξῆλθεν,
Quand donc il fut sorti,
 λέγει Ἰησοῦς,
Jésus dit :
Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου,
Maintenant le Fils de l’homme a été glorifié,
καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ.
et Dieu a été glorifié en lui.
-
32
καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν  αὐτῷ 
Et Dieu aussi le glorifiera en lui-même,
καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν.
et il le glorifiera bientôt.
-
33
Τεκνία,
Petits enfants,
ἔτι μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι.
 pour peu de temps encore je suis avec vous ;
Ζητήσετέ με,
vous me chercherez,
καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι
et comme j’ai dit aux Juifs :
Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω,
où moi je vais,
ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν,
vous, vous ne pouvez venir
καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι.
à vous aussi je le dis maintenant.
[...]
36
Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος,
Simon Pierre lui dit :
Κύριε, ποῦ ὑπάγεις ;
Seigneur, où vas-tu ?
Ἀπεκρίθη  [αὐτῷ] Ἰησοῦς,
Jésus lui répondit :
Ὅπου ὑπάγω,
Là où je vais,
οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι,
tu ne peux me suivre maintenant ;
ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον .
mais tu me suivras plus tard.
-
37
Λέγει αὐτῷ  ὁ Πέτρος 
Pierre lui dit :
Κύριε,
Seigneur,
διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι ;
pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ?
Τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.
Je déposerai ma vie pour toi.
-
38
 Ἀποκρίνεται  Ἰησοῦς,
Jésus répond :
Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις ;
Tu déposeras ta vie pour moi ?
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,
Amen, amen, je te le dis :
οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ
le coq ne chantera pas
ἕως οὗ  ἀρνήσῃ με τρίς.
que tu ne m’aies renié trois fois.

 

14 avril 2019

Lun.15/04/19 Jn 12,1-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Jn 12,1-11
-
-
-
1
Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα
Jésus donc, six jours avant la Pâque,
ἦλθεν εἰς Βηθανίαν,
vint à Béthanie,
ὅπου ἦν Λάζαρος ,
où était Lazare,
ὃν ἤγειρεν ἐκ  νεκρῶν Ἰησοῦς
que Jésus avait ressuscité d’entre les morts.
-
2
Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ,
On lui fit donc là un souper ;
καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει :
et Marthe servait ;
ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν  ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ.
or Lazare était l’un de ceux qui étaient à table avec lui.
-
3
Ἡ οὖν  Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου,
Marie donc ayant pris une livre d’un parfum de nard pur, de grand prix,
ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ,
oignit les pieds de Jésus,
καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ :
et essuya ses pieds avec ses cheveux ;
ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
et la maison fut remplie de l’odeur du parfum.
-
4
Λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης
Mais Judas [fils de Simon] Iscariot,
εἷς [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,
l’un de ses disciples,
ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι,
celui qui devait le livrer, dit :
Λέγει : « dit » est le premier mot du verset. 
-
5
Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων,
Pourquoi ce parfum n’a-t-il pas été vendu trois cents deniers,
καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
et donné aux pauvres ?
-
6
Εἶπεν δὲ τοῦτο,
Or il dit cela,
οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ,
non parce qu’il se souciait des pauvres,
ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν,
mais parce qu’il était voleur,
καὶ τὸ γλωσσόκομον  ἔχων 
et que tenant la bourse,
τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.
il prenait ce qu’on y mettait.
-
7
Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς,
Jésus dit donc :
Ἄφες αὐτήν :
« Laisse-la. »
 ἳνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου  τηρήσῃ αὐτό.
 qu’elle le garde pour le jour de ma sépulture.
-
8
Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν,
Car les pauvres, vous les avez toujours avec vous-mêmes ;
ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
mais moi, vous ne m’avez pas toujours.
-
9
 Ἔγνω οὖν  [ὁ] ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν: 
Une grande multitude donc de Juifs apprirent qu’il était là,
καὶ ἦλθον
et ils vinrent,
οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον,
non à cause de Jésus seulement,
ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν,
mais pour voir aussi Lazare,
ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
qu’il avait ressuscité d’entre les morts.
-
10
Ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς
Les chefs des prêtres délibérèrent
ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν:
de faire mourir aussi Lazare,
-
11
ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων,
parce que beaucoup de Juifs se à cause de lui, retiraient,
καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.
et croyaient en Jésus.

 

13 avril 2019

Dim. 14/04/19 Lecture de la Passion (lecture brève)

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

Lc 23,1-49

TOB : ici 

-

1
Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν,
Et toute leur multitude s’étant levée,
ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλάτον.
ils le conduisirent devant Pilate.
-
2
Ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ,
Et ils commencèrent à l’accuser,
λέγοντες,
disant :
Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ  ἔθνος ἡμῶν
Nous avons trouvé celui-ci soulevant notre nation,
καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι,
et empêchant de payer les impôts à César ;
 καὶ λέγοντα ἑαυτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι.
et se disant être lui-même Christ, Roi.
-
3
Ὁ δὲ Πιλάτος  ἠρώτησεν αὐτόν,
Et Pilate l’interrogea,
λέγων,
disant :
Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ;
Toi, tu es le Roi des Juifs ?
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη,
Et répondant il lui dit :
Σὺ λέγεις.
Toi, tu le dis.
-
4
Ὁ δὲ Πιλάτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς
Et Pilate dit aux chefs des prêtres
καὶ τοὺς ὄχλους,
et aux foules :
Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ.
Je ne trouve rien de coupable en cet homme.
-
5
Οἱ δὲ ἐπίσχυον,
Mais ils insistaient,
λέγοντες ὅτι
disant :
Ἀνασείει τὸν λαόν,
Il agite le peuple,
διδάσκων καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας,
enseignant par toute la Judée,
καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.
ayant commencé par la Galilée et continué jusqu’ici.
-
6
Πιλάτος δὲ ἀκούσας
Or Pilate ayant entendu
ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν.
demanda si l’homme était Galiléen.
-
7
Καὶ ἐπιγνοὺς
Et ayant appris
ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστίν,
qu’il relevait de l’autorité d’Hérode,
ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην,
il le renvoya devant Hérode,
ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις
qui était lui aussi à Jérusalem
ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις.
en ces jours-là.
-
8
 Ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν·
Or Hérode, voyant Jésus, se réjouit beaucoup ;
ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων  ἰδεῖν αὐτόν,
car il désirait depuis longtemps le voir,
διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ·
parce qu’il entendait parler de lui,
καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενον.
et il espérait voir un signe quelconque venu de lui.
-
9
Ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς·
Il l’interrogeait en paroles nombreuses :
αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ.
mais lui ne lui répondit rien.
-
10
Εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς
Et les chefs des prêtres se tenaient là
καὶ οἱ γραμματεῖς,
ainsi que les scribes
εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ.
 l’accusant vigoureusement.
-
11
Ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν [καὶ] ὁἩρῴδης
Hérode, le traitant avec mépris
σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ,
avec ses gardes,
καὶ ἐμπαίξας,
 se moquant de lui
περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπράν,
le revêtit d’un vêtement éclatant
ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ.
et le renvoya à Pilate.
-
12
Ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε  Ἡρῴδης καὶ ὁ Πιλᾶτος
Or Pilate et Hérode devinrent amis
  ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ
en ce jour-là,
μετ’ ἀλλήλων·
l’un avec l’autre :
προϋπῆρχον γὰρ
 auparavant en effet,
ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς  αὐτούς
 ils étaient en inimitié l’un avec l’autre.
-
13
Πιλάτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς
Et Pilate, ayant convoqué les chefs des prêtres
καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαόν,
et les magistrats et le peuple,
-
14
εἶπεν πρὸς αὐτούς,
leur dit :
Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον,
Vous m’avez amené cet homme
ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν:
prétextant qu’il soulève le peuple,
καὶ ἰδού,
et voici,
ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας
moi-même devant vous, l’ayant examiné
οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον
je n’ai trouvé cet homme coupable d’aucun motif,
ὧν κατηγορεῖτε κατ’ αὐτοῦ:
de ceux dont vous l’accusez ;
-
15
ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρῴδης :
et Hérode non plus ;
ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς 
car il nous l’a renvoyé ;
καὶ ἰδού,
et voici,
οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ.
rien qui mérite la mort n’a été commis par lui.
-
16
Παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.
Donc, après l’avoir châtié, je le relâcherai.
-
18
 Ἀνέκραγον δὲ παμπληθεί, λέγοντες,
Et ils s’écrièrent tous ensemble, disant :
Αἶρε τοῦτον,
Enlève celui-ci,
ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν
et relâche-nous  Barabbas !
-
19
ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην
lequel était, à cause d’une certaine révolte survenue
ἐν τῇ πόλει
dans la ville
καὶ φόνον
et un meurtre,
βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ.
ayant été jeté en prison
= lequel avait été jeté en prison…
-
20
Πάλιν δὲ ὁ Πιλάτος προσεφώνησεν αὐτοῖς
Et de nouveau, Pilate leur adressa la parole,
 θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν.
voulant relâcher Jésus.
-
21
Οἱ δὲ ἐπεφώνουν, λέγοντες, 
Mais il s’écrièrent en disant :
Σταύρου σταύρου αὐτόν.
« Crucifie, crucifie-le ! »
-
22
Ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Et pour la troisième fois il leur dit :
Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος;
« Quel mal celui-ci a-t-il donc fait ?
Οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ:
Je n’ai trouvé aucun motif de mort en lui.
παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. »
Donc, après l’avoir fait châtier, je le relâcherai.
-
23
Οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις,
Mais ils insistaient avec de grands cris,
αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι :
demandant qu’il fût crucifié ;
καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν.
et leurs cris se renforçaient.
-
24
Καὶ Πιλάτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν.
Et Pilate prononça que ce qu’ils demandaient arrivât.
-
25
Ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακήν,
Il relâcha donc celui qui avait été jeté en prison pour sédition et pour meurtre,
ὃν ᾐτοῦντο·
et qu’ils réclamaient :
τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.
et il livra Jésus à leur volonté.
-
26
Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν,
Et comme ils l’emmenaient,
ἐπιλαβόμενοι  Σίμωνά τινα Κυρηναῖον
ayant pris un certain Simon de Cyrène,
ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ,
qui revenait des champs,
ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρόν,
ils le chargèrent de la croix,
φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.
pour la porter derrière Jésus.
-
27
 Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ,
Et le suivait une grande multitude de peuple
καὶ γυναικῶν
et de femmes
αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.
qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui.
-
28
Στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν,
Mais Jésus, s’étant tourné vers elles, leur dit :
Θυγατέρες Ἱερουσαλήμ,
Filles de Jérusalem,
μὴ κλαίετε ἐπ’ ἐμέ,
ne pleurez pas sur moi,
πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς κλαίετε
mais pleurez sur vous-mêmes
καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν.
et sur vos enfants !
-
29
Ὅτι ἰδού,
Car voici,
ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν,
des jours viennent où l’on dira :
Μακάριαι αἱ στεῖραι,
Heureuses les stériles,
καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν,
et les seins qui n’ont pas enfanté,
καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν.
et les mamelles qui n’ont pas allaité !
-
30
Τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν,
Alors ils se mettront à dire aux montagnes :
Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς :
Tombez sur nous !
καὶ τοῖς βουνοῖς,
et aux coteaux :
Καλύψατε ἡμᾶς.
Couvrez-nous !
-
31
Ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν,
Car, si l’on fait ces choses au bois vert,
ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται ;
qu’arrivera-t-il au bois sec ?
-
32
 Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο  
Et l’on menait aussi deux autres qui étaient des malfaiteurs,
σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι.
pour les faire mourir avec lui.
-
33
Καὶ ὅτε  ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον,
Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Crâne,
ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτόν,
là ils le crucifièrent,
καὶ τοὺς κακούργους,
et les malfaiteurs,
ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν,
l’un à sa droite,
ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν.
l’autre à sa gauche.
-
34
[Ὁ) δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν,
Mais Jésus disait :
Πάτερ,
Père,
ἄφες αὐτοῖς:
pardonne-leur,
οὐ γὰρ οἴδασιν τί  ποιοῦσιν]
 car ils ne savent ce qu’ils font.
Διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ,
Or, ayant partagé ses vêtements,
ἔβαλον κλήρους.
ils les tirèrent au sort.
-
35
Καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν.
Et le peuple se tenait là, regardant.
Ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες ,
Et les magistrats se moquaient
λέγοντες, Ἄλλους ἔσωσεν,
disant : Il a sauvé d’ autres,
σωσάτω ἑαυτόν,
qu’il se sauve lui-même,
εἰ οὗτός ἐστιν ὁ χριστός,
 si c’est lui qui est le Christ,
τοῦ θεοῦ ὁ ἐκλεκτός.
l’Élu de Dieu !
-
36
 Ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται,
Et les soldats aussi se moquaient de lui,
προσερχόμενοι  
s’approchant,
ὄξος  προσφέροντες αὐτῷ,
lui présentant du vinaigre,
-
37
καὶ λέγοντες,
et disant :
Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων,
Si tu es le roi des Juifs,
σῶσον σεαυτόν.
sauve-toi toi-même !
-
38
Ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ’ αὐτῷ
Et il y avait aussi au-dessus de lui une inscription
 ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος.
  »Celui-ci Est Le Roi Des Juifs. « 
-
39
Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων
Or l’un des malfaiteurs crucifiés
ἐβλασφήμει αὐτόν, λέγων,
 l’injuriait, disant :
Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ χριστός,
N’es-tu pas le Christ ?
σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς.
sauve-toi toi-même, et nous aussi !
-
40
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη
Mais l’autre, répondant, dit en le réprimandant :
Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν,
« Ne crains-tu pas Dieu, toi,
ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ ;
car tu es sous la même condamnation ?
-
41
Καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως,
Et nous, c’est avec justice,
ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν :
car nous recevons en retour des choses dignes
de ce que nous avons fait ;
οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν.
mais celui-ci n’a rien fait de mal.
-
42
Καὶ ἔλεγεν  Ἰησοῦ
Et il disait à Jésus :
μνήσθητί μου, 
Souviens-toi de moi,
ὅταν ἔλθῃς  εἰς τὴν βασιλείαν  σου.
quand tu viendras dans ton royaume !
-
43
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ,
Et il lui dit :
Ἀμὴν σοι λέγω ,
Amen,  je te le dis,
σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.
aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.
-
44
Καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη,
Et il était déjà environ la sixième heure ;
καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν
et il y eut des ténèbres sur toute la terre
ἕως ὥρας ἐνάτης.
jusqu’à la neuvième heure.
-
45
Τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος,
Et le soleil s’étant obscurci,
ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον.
et le voile du temple se déchira par le milieu.
-
46
Καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Et Jésus, s’écriant d’une voix forte, dit :
Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου :
Père, je remets mon esprit entre tes mains.
τοῦτο δὲ  εἰπὼν ἐξέπνευσεν.
Et ayant dit cela, il expira.
-
47
Ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον,
Or le centurion, ayant vu ce qui était arrivé,
ἐδόξαζεν τὸν θεόν, λέγων,
glorifiait Dieu, en disant :
Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν.
Véritablement cet homme était juste.
-
48
Καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην,
Et toute les foules qui s’étaient assemblées à ce spectacle,
θεωρήσαντες τὰ γενόμενα,
ayant vu les choses qui étaient arrivées,
τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον.
s’en retournait en se frappant la poitrine.
-
49
Εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν,
Et tous ceux de sa connaissance se tenaient à distance,
καὶ γυναῖκες αἱ  συνακολουθοῦσαι αὐτῷ
et les femmes qui l’avaient suivi
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας,
de la Galilée
ὁρῶσαι ταῦτα.
et qui contemplaient ces choses.
-
50
Καὶ ἰδού,
Et voici,
ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ,
un homme appelé Joseph,
βουλευτὴς   ὑπάρχων [καὶ]
qui était membre du conseil,
  ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος –
homme bon et juste,
-
51
οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν
celui-ci n’avait pas consenti à leur décision ni à leur action ;
ἀπὸ Ἀριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων,
venu d’Arimathie, ville des Juifs,
ὃς  προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ :
qui attendait, lui aussi, le royaume de Dieu,
-
52
οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
celui-ci étant venu vers Pilate demanda le corps de Jésus.
(vint et demanda)
-
53
Καὶ  καθελὼν  ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι,
Et l’ayant descendu, il l’enveloppa d’un linceul
καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ,
et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc,
οὗ οὐκ ἦν  οὐδεὶς οὔπω κείμενος.
où personne n’avait encore été mis.
-
54
Καὶ ἡμέρα ἦν Παρασκευῆς
Or c’était le jour de la préparation,
καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν.
et le sabbat allait commencer ;
-
55
Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες  
et les femmes ayant suivi,
αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι  ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ ,
qui étaient venues de Galilée avec lui,
ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον,
regardèrent le tombeau,
καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ.
et comment son corps y était déposé.
-
56
Ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα.
Et s’en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums.
Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν.
Et le jour du sabbat, elles se reposèrent selon le commandement.

 

12 avril 2019

Sam 13/04/19 Jn 11,45-57

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Jn 11,45-57
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
Cliquez ici pour lire dans la TOB.
-
Introduction de la Bible pour la liturgie :
(En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau)
45
Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων,
Donc beaucoup parmi les Judéens,
οὖν : récapitule ce qui précède
οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ
qui étaient venus auprès de Marie
καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν,
et qui avaient vu ce que (Jésus) avait fait,
ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.
crurent en lui.
-
46
Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον
Mais certains d’entre eux s’éloignèrent
πρὸς τοὺς Φαρισαίους,
pour aller vers les pharisiens,
καὶ  εἶπαν αὐτοῖς
et leur dirent
ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς.
ce que Jésus avait fait.
-
47
 Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς
 Alors les chefs des prêtres
καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον,
et les Pharisiens convoquèrent une séance du sanhédrin,
καὶ ἔλεγον,
 et ils disaient :
Τί ποιοῦμεν;
Que faisons-nous ?
Ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ  ποιεῖ σημεῖα.
car cet homme fait beaucoup de signes.
-
48
Ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως,
Si nous le laissons faire ainsi,
πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν·
tous croiront en lui ;
καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι
et les Romains viendront,
καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος.
et ils détruiront à la fois notre lieu et notre nation.
-
49
Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας,
Mais un certain homme parmi eux, Caïphe,
ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου,
étant chef des prêtres de cette année-là
εἶπεν αὐτοῖς,
 leur dit :
Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν,
Vous, vous ne savez rien,
-
50
οὐδὲ λογίζεσθε 
et vous ne considérez même pas
ὅτι συμφέρει  ὑμῖν
qu’il vous est avantageux
 ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ,
qu’un seul homme meure pour le peuple,
καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.
et que la nation entière ne périsse pas !
-
51
Τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν,
Or il ne dit pas cela de lui-même :
ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου,
mais, étant chef des prêtres de cette année-là,
ἐπροφήτευσεν ὅτι
il prophétisa que
ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,
Jésus devait mourir pour la nation ;
-
52
καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον,
et non seulement pour la nation,
ἀλλ’ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ
mais aussi pour qu’il rassemblât ↓ en un seul corps les enfants de Dieu
τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.
dispersés.
-
53
Ἀπ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας
Depuis ce jour-là donc,
ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.
ils consultèrent ensemble pour le faire mourir.
-
54
 Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει
Ainsi Jésus ne circulait plus ouvertement
ἐν τοῖς Ἰουδαίοις,
parmi les Juifs ;
ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου,
mais il s’en alla de là dans la contrée proche du désert,
εἰς Ἐφραῒμ λεγομένην πόλιν,
dans une ville appelée Ephraïm,
κἀκεῖ  ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν .
et il séjournait là avec ses disciples.
-
55
Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ Πάσχα τῶν Ἰουδαίων:
Or la Pâque des Juifs était proche,
καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα
et beaucoup de gens montèrent à Jérusalem,
ἐκ τῆς χώρας
de la contrée
πρὸ τοῦ Πάσχα,
avant la Pâque,
ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς.
pour se purifier.
-
56
Ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν,
Ils cherchaient donc Jésus,
καὶ ἔλεγον μετ’ ἀλλήλων
et ils se disaient les uns aux autres,
ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες,
se tenant là dans le temple :
Τί δοκεῖ ὑμῖν;
« Qu’en pensez-vous ?
Ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν ;
 Qu’il ne viendra sûrement pas à la fête ? »
-
57
Δεδώκεισαν δὲ  οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολάς
Mais les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres
 ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν,
que, si quelqu’un savait où il était,
μηνύσῃ,
il le déclarât,
ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.
afin qu’on se saisît de lui.

 

11 avril 2019

Ven.12/04/19 Jn 10,31-42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Jn 10,31-42
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Jn 10,31-42
-
31
Ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι
Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres
ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν.
pour le lapider.
-
32
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur répondit :
Πολλὰ  ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός
Je vous ai montré beaucoup de bonnes oeuvres venant du Père
διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε ;
pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ?
-
33
Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι.
 Les Juifs lui répondirent :
Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε,
Ce n’est pas au sujet d’une bonne oeuvre que nous te lapidons,
ἀλλὰ περὶ βλασφημίας,
mais au sujet d’un blasphème,
καὶ ὅτι σἄνθρωπος ὢν
et parce toi, étant homme,
ποιεῖς σεαυτὸν θεόν.
tu te fais Dieu.
-
34
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς  [ὁ] Ἰησοῦς,
Jésus leur répondit :
Οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν,
N’est-il pas écrit dans votre loi :
 ὅτι Ἐγὼ εἶπα, Θεοί ἐστε;
J’ai dit : Vous êtes des dieux.
-
35
Εἰ ἐκείνους εἶπεν θεούς,
Si elle les a appelés dieux
πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο
ceux auprès de qui la parole de Dieu est advenue
– καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή –
-et l’Ecriture ne peut être abolie-
-
36
ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν
Celui que le Père a consacré
καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον,
et envoyé dans le monde,
ὑμεῖς λέγετε ὅτι
vous, vous lui dites :
Βλασφημεῖς,
Tu blasphèmes,
ὅτι εἶπον,
parce que j’ai dit :
Υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμι ;
Je suis Fils de Dieu !
-
ὃν : pronom relatif à l’accusatif singulier
COD de ἡγίασεν et ἀπέστειλεν, 
son antécédent n’est pas exprimé, 
il faudrait le rétablir au datif αὐτῷ
  pour en faire le complément de λέγετε
-
37
Εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου,
Si je ne fais pas les œuvres de mon Père,
μὴ πιστεύετέ μοι :
continuez à ne pas me croire ;
-
πιστεύετέ : impératif présent actif, négation μὴ en dehors de l’indicatif
Présent valeur de durée : continuez à …
-
38
εἰ δὲ ποιῶ,
mais si je les fais,
κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε*,
même si vous ne me croyez pas,
τοῖς ἔργοις  πιστεύετε** 
croyez aux œuvres ;
ἵνα γνῶτε*** καὶ γινώσκητε 
afin que vous sachiez et que connaissiez bien
ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατήρ,
que le Père est en moi,
κἀγὼ ἐν τῷ πατρί
et que moi je suis dans le Père.
-
39
Ἐζήτουν [οὖν] αὐτὸν πάλιν  πιάσαι·
Ils cherchaient donc de nouveau à se saisir de lui,
καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.
mais il s’échappa de leurs mains.
-
40
Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου
Et il s’en alla de nouveau au delà du Jourdain
εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων·
à l’endroit où Jean baptisait au début :
καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ.
et il demeura en cet endroit.
-
41
Καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτόν,
Et beaucoup de gens vinrent à lui
καὶ ἔλεγον ὅτι
et ils disaient :
Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν ·
S’il est vrai que Jean n’a fait aucun miracle ;
πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου, ἀληθῆ ἦν.
cependant tout ce que Jean a dit au sujet de cet homme était vrai.
-
Les particules  μὲν… et δὲ ... en corrélation :
créent un balancement dans la phrase :
s’il est vrai que… cependant…
-
42
Καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ.
Et beaucoup crurent en lui en cet endroit.
-
croire + εἰς +accusatif (croire en la réalité de)
ἐκεῖ : adverbe de lieu :  là, en cet endroit. cf. fin verset 40 :
reprise ici du même adverbe de lieu.  
-

croire + datif ici (faire confiance à) comparer 
à l’emploi du verbe « croire »au dernier verset.
κἂν = καί ἒαν (même si, quand bien même) 
 + πιστεύητε : subjonctif présent 
-
**
πιστεύετε : impératif présent (même forme que l’indicatif)
pour ne pas confondre cf. contexte 
(reprise du verset 37 à la forme affirmative, 
verset 37 : c’est un impératif car la négation est μη et non pas οὐ)
-
***
γνῶτε : subjonctif aoriste actif de γνώσκω : 2è pers. du pl. 
γινώσκητε : subjonctif présent du même verbe. 
Valeur du présent en-dehors de l’indicatif : duratif 
Valeur de l’aoriste en dehors de l’indicatif : ponctuel
γινώσκω : connaître, comprendre, savoir
(dans la traduction française dynamique,
il faut trouver le verbe qui correspond le plus à une action durable 
et celui qui correspond  le plus à une action ponctuelle 
car on ne peut employer deux fois le même verbe)

 

10 avril 2019

Jeu. 11/04/19 Jn 8,51-59

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Jn 8,51-59
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Cliquez ici pour lire dans la TOB.
-
Introduction de la B. pour la liturgie :
En ce temps-là Jésus disait aux Juifs 
51
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
En vérité, en vérité, je vous le dis :
ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ,
Si quelqu’un garde ma parole,
θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.
il n’est pas possible qu’il voie la mort pour l’éternité.
οὐ μὴ : négation forte → il n’est pas possible que 
-
52
Εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι,
Les Juifs lui dirent :
Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις.
Maintenant nous savons que tu as un démon :
Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται,
Abraham est mort et les prophètes aussi ;
καὶ σὺ λέγεις,
et toi, tu dis :
Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ,
Si quelqu’un garde ma parole,
οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα.
il n’est pas possible qu’il goûte la mort pour l’éternité !
-
53
Μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ,
Es-tu plus grand que notre Père Abraham,
ὅστις ἀπέθανεν;
qui est mort ?
Καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον:
Les prophètes aussi sont morts.
τίνα σεαυτὸν ποιεῖς ;
Qui fais-tu de toi-même ?
Trad. pour la liturgie : « pour qui te prends-tu? »
-
54
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς,
Jésus répondit :
Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν,
Si je me glorifie moi-même,
δοξάσω : subjonctif aoriste, exprime l’éventuel.
une autre leçon propose le présent de l’indicatif (peu probable avec Ἐὰν)
ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν:
ma gloire n’est rien ;
ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με,
c’est mon Père qui me glorifie,
ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι Θεὸς ἡμῶν ἐστιν,
lui dont vous dites : Il est notre Dieu.
-
55
καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν:
Et vous ne le connaissez pas
ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν,
mais moi je le connais ;
γινώσκω : connaître, plus dans le sens de « comprendre »
οἶδα : un terme plus général que γινώσκω
et est de la racine du verbe voir (connaître parce qu’on a vu)♦
Cf. Verset 56 : verbe voir à l’aoriste :
 ἴδῃ (subj. aoriste) εἶδεν (ind. aoriste)
 -
 κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν,
et si je dis que je ne le connais pas,
ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν 
 je serai semblable à vous,
ψεύστης·
un menteur ;
ἀλλὰ οἶδα αὐτόν,
mais je le connais,
καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ.
et je garde sa Parole.
-
56
Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο
Abraham, votre père, a tressailli de joie
ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν,
de ce qu’il verrait mon jour ;
καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη.
et il l’a vu, et il s’est réjoui.
-
57
Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν,
Les Juifs lui dirent donc :
Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις,
Tu n’as pas encore cinquante ans,
καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας;
et tu as vu Abraham !
 ἑώρακας : reprise du verbe voir, cette fois au parfait 
-
58
Εἶπεν αὐτοῖς  Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι, ἐγώ εἰμι.
Avant qu’Abraham fût, moi je suis.
-
59
Ἦραν οὖν λίθους
Ils ramassèrent donc des pierres
ἵνα βάλωσιν ἐπ’ αὐτόν·
pour les jeter contre lui ;
Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη,
mais Jésus se cacha,
καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ.
et il sortit du temple.
-
 cf. CHANTRAINE p 751

 

Mer 10/04/19 Jn 8,31-42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 8, 31-42
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Cliquez ici pour lire dans la TOB
-
31
Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς
Jésus, disait donc
πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους,
aux Juifs qui croyaient en lui :
Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ,
Si vous, vous  demeurez dans ma parole,
ἀληθῶς μαθηταί μου ἐστέ,
véritablement vous êtes mes disciples ;
-
 πεπιστευκότας :  participe parfait , acc. pl. de πιστεύω
πιστεύω + datif : croire en, se confier à, se fier à 
Nuance différente dans  : πιστεύω +εἰς : croire à la réalité de
(cf.BAILLY, Hachette 2000, p. 1560)
-
32
καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν,
et vous connaîtrez la vérité,
καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.
et la vérité vous rendra libres.
-
33
Ἀπεκρίθησαν  πρὸς αὐτόν 
Ils lui répondirent :
Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν,
Nous sommes la semence d’Abraham,
καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε:
et nous n’avons jamais été les esclaves de personne ;
πῶς σὺ λέγεις
comment toi, dis-tu :
ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθε;
Vous deviendrez libres ?
-
34
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur répondit :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous dis,
ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν
que tout homme qui commet le péché
δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας.
 est esclave du péché.
-
35
Ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει
Or, l’esclave ne demeure pas
ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα,
dans la maison pour l’éternité,
ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
le fils demeure pour l’éternité.
-
36
Ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ,
Si donc le Fils vous rend libres,
ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε.
réellement vous serez libres.
-
37
Οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε:
Je sais que vous êtes la semence d’Abraham ;
ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι,
mais vous cherchez à me tuer,
ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ* ἐν ὑμῖν.
parce que ma parole ne trouve pas place en vous.
-
38
 Ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρί  λαλῶ ·
Ce que moi j’ai vu auprès de mon Père, je le dis :
παρὰ + datif  (τῷ πατρί)  : chez
καὶ ὑμεῖς οὖν
 vous aussi donc ,
ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρός, 
ce que vous avez entendu de votre père,
παρὰ + génitif (τοῦ πατρός) : de, dans le sens de
« d’auprès de » , « de la part de » .
ποιεῖτε.
vous le faites.
-
39
Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ,
Ils répondirent et lui dirent :
Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν.
Notre père, c’est Abraham.
Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραὰμ ἐστε 
Si vous êtes enfants d’Abraham,
τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε♦. 
vous feriez les œuvres d’Abraham.
-
♦(autre leçon des manuscrits :  ἐποιεῖτε →ἐποιεῖτε ἄν)
On a ici une période dissymétrique :
Dans la protase Εἰ + indicatif présent (ἐστε) :
Si vous êtes (et vous l’êtes en réalité! )
Dans l’apodose (c’est-à-dire l’action principale qui en dépend) on a  : 
 l ‘ imparfait ἐποιεῖτε (+ ἄν ?)  qui exprime l’irréel du présent : 
Cette dissymétrie est rare, mais elle est signifiante ici.
cf. RAGON §330
-
40
Νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι,
Mais maintenant vous cherchez à me tuer,
ἄνθρωπον**ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα,
 moi, un homme qui vous ai dit la vérité,
-
ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ:
que j’ai entendue de la part Dieu :
τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.
cela, Abraham ne l’a pas fait.
-
41
Ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν.
Vous, vous faites les œuvres de votre père.
 Εἶπαν [οὖν] αὐτῷ,
Ils lui dirent :
Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα,
Nous, nous ne sommes pas nés de la prostitution,
ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν θεόν.
nous n’avons qu’un seul Père, Dieu.
-
42
Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν,
Si Dieu était votre Père,
ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ:
vous m’aimeriez ;
ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω:
car moi, c’est de Dieu que je suis venu et que je suis là ;
ἥκω : être là
ἐκ + génitif : marque l’origine. 
οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα,
et en effet, ce n’est pas de moi-même que je suis venu,
ἀλλ’ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν.
 mais c’est celui-là qui m’a envoyé.
-
ἐκεῖνός correspond à ille en latin,
pourrait contenir ici une forme de grandeur ?
(se différencie de οὗτος, iste)
-
 *Verset 37 :  χωρέω verbe dénominatif,
dérive de : χώρα, espace, territoire
Le verbe a pour sens premier :
1. faire place, se retirer
2.changer de place se déplacer. 
Au verset 35 : le verbe μένω , demeurer 
est opposé à l’idée de déplacement.
-
Par conséquent,
χωρέω peut se traduire ici par : Trouver un espace, une place.
ἐν + datif : dans, sans idée de mouvement.
Car le verbe contient une idée de mouvement,
mais la préposition qui suit n’en contient pas. 
Il y a eu un mouvement, dont le résultat devrait être stable
(« devrait » car le verbe est à la forme négative)
-
**
ἄνθρωπον : par l’emploi de ce mot, 
en apposition au pronom personnel   με (me)
Jésus insiste sur son caractère humain,
il s’est fait homme au milieu des hommes et n’a pas été entendu. 

9 avril 2019

Mar. 09/04/19 Jn 8,21-30

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
-
Jn 8,21-30
(introduction de la B. pour la liturgie) :
En ce temps-là, Jésus disait aux Pharisiens
21
 Ἐγὼ ὑπάγω, καὶ ζητήσετέ με,
Moi, je m’en vais, et vous me chercherez,
καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε ,
et dans votre péché vous mourrez ;
ὅπου ἐγὼ ὑπάγω,
là où moi je vais
ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.
vous, vous ne pouvez pas venir.
-
22
Ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι ·
Donc les Juifs disaient  :
Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν,
Se tuera-t-il lui-même,
ὅτι λέγει ·
puisqu’il dit :
Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω,
Là où moi, je vais,
ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;
vous, vous ne pouvez pas venir ?
-
23
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς,
Et il leur disait :
Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ,
Vous, vous êtes d’en bas,
ἐκ : la préposition « de » marque l’origine (en sortant de)
ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί ,
moi, je suis d’en haut ;
ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ ,
vous, vous êtes de ce monde,
ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.
moi, je ne suis pas de ce monde.
-
ὑμεῖς  / ἐγὼ et σ(v.25): les pronoms personnels sujets (vous/ je et tu )
ne sont pas exprimés habituellement en grec,
en effet, le verbe à lui seul porte la marque de la personne (sa désinence). 
Ici, l’insistance sur la personne est évidente quand le pronom personnel est donné : 
en début de proposition, pour marquer une opposition…
-
24
Εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι
Aussi vous ai-je dit que
ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν·
vous mourrez dans vos péchés ;
ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι,
car si vous ne croyez pas que moi je suis,
ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.
vous mourrez dans vos péchés.
-
Importance de l’expression ἐγώ εἰμι « moi, je suis » cf. ce que Dieu dit à Moïse :
« καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν »  (Ex 3,14) 
Le pronom sujet n’est pas exprimé devant tous les verbes :
par ex. v.24 : ἀποθανεῖσθε n’a pas de sujet exprimé…
-
25
Ἔλεγον οὖν αὐτῷ,
Ils lui disaient donc :
Σὺ τίς εἶ;
Toi, qui es-tu ?
 Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν.
Depuis le commencement, cela même que je vous dis.
= TOB : ce que je ne cesse de vous dire depuis le commencement ♦
Τὴν ἀρχὴν, accusatif de la durée : depuis le commencement
ὅ τι : pronom relatif (koinè : souvent ὅ τι, pou ὅ)
καὶ : adverbial ici (ce n’est pas la conjonction de coordination)
Valeur du présent : durée et répétition (en plus de la valeur temporelle)
-
26
Πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν :
J’ai beaucoup de choses à dire à votre sujet et à juger  ;
ἀλλ’ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν,
mais Celui qui m’a envoyé est vrai,
κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ’ αὐτοῦ,
et moi, ce que j’ai entendu de lui,
ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον.
ces choses je les dis au monde.
-
 εἰς + accusatif, ici avec un verbe de parole : (dire) à,
mais on peut relever l’idée de mouvement
sous-entendu par l’usage de cette préposition, 
(en direction du monde)
dans cette péricope où les prépositions sont très nombreuses
(ἐν dans, ἐκ hors de, ἀπo de,  εἰς vers, μετα avec…)
-
27
Οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν.
Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père.
-
28
Εἶπεν οὖν [αὐτοῖσ] ὁ Ἰησοῦς,
Aussi Jésus [leur] dit  :
Lorsque vous aurez élevé le Fils de l’homme,
τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι,
alors vous connaîtrez que moi, je suis,
καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν,
et que je ne fais rien de moi-même,
ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατήρ
mais que de la même façon que le Père m’a enseigné,
 ταῦτα λαλῶ·
je vous dis ces choses :
-
29
καὶ ὁ πέμψας με μετ’ ἐμοῦ ἐστιν,
Et celui qui m’a envoyé est avec moi,
οὐκ ἀφῆκέν με μόνον,
il ne m’a point laissé seul,
ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε.
parce que moi je fais toujours ce qui lui plaît.
-
τὰ ἀρεστὰ : ἀρεστός ή όν, ce qui plaît, agréable
verbe ἀρέσκω : plaire
-
30
Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος
Comme il disait ces choses,
πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.
beaucoup crurent en lui.
-
♦Nous faisons toujours une traduction littérale ( mot à mot )
interlinéaire
.
Pour une traduction dynamique,
voir la TOB (lien ci-dessus)
Dans les « favoris », vous trouverez également :
la traduction pour la liturgie catholique : AELF.
le site de l’Alliance biblique universelle
propose différentes traductions françaises (B. Segond…) .
The Unbound Bible propose la version de la B. de Jérusalem, L. Segond, TOB…
Des liens sont proposés vers les différentes traductions
en langue étrangère  sur le site Gateway,

 

8 avril 2019

Lun.08/04/19 Jn 8,12-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 8,12-20

Ecouter l’évangile en grec : 

TOB cliquez sur ce mot

12
Πάλιν οὖν αὐτοῖς  ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων,
De nouveau donc Jésus leur parla (disant) :
Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου :
Moi, je suis la lumière du monde :
ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ
celui qui me suit
οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ,
non, ne marchera pas dans l’obscurité,
ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.
mais il aura la lumière de la vie.
-
13
Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι,
Donc les pharisiens lui dirent :
Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς :
Toi, tu témoignes au sujet de toi-même ;
ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής.
ton témoignage n’est pas vrai.
-
14
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Jésus répondit et leur dit :
Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ,
Même si je témoigne au sujet de moi-même,
ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου :
 vrai est mon témoignage :
ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον,
parce que je sais d’où je vins,
καὶ ποῦ ὑπάγω :
et où je vais ;
ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε
mais vous, vous ne savez pas
πόθεν  ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω.
d’où je viens, ni où je vais.
-
15
Ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε :
Vous, vous jugez selon la chair ;
ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα.
moi, je ne juge personne.
-
16
Καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ,
Et si je juge, moi,
ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν :
mon jugement est véritable ;
ὅτι μόνος οὐκ εἰμί,
parce que je ne suis pas seul,
ἀλλ’ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ.
mais (il y a) moi et le Père qui m’a envoyé .
-
17
Καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ
Et dans votre loi
γέγραπται ὅτι
il est écrit que
δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν.
 le témoignage de deux hommes est vrai.
-
18
Ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ,
Moi je suis celui qui témoigne au sujet de moi-même
καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ.
 et le Père qui m’a envoyé témoigne au sujet de moi.
-
19
Ἔλεγον οὖν αὐτῷ,
Ils lui disaient donc :
Ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου ;
Où est ton Père ?
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς,
Jésus répondit :
Οὔτε ἐμὲ οἴδατε,
Vous ne connaissez ni moi
οὔτε τὸν πατέρα μου :
ni mon Père.
εἰ ἐμὲ ᾔδειτε,
Si vous me connaissiez,
καὶ τὸν πατέρα μου  ἂν ᾔδειτε.
vous connaîtriez aussi mon Père.
-
20
Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ,
Il prononça ces paroles dans la chambre du trésor,
διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ :
enseignant dans le temple ;
καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν,
et personne ne s’empara de lui,
parce que son heure n’était pas encore venue.
-
Lire la notice sur la valeur des temps en cliquant ici.

 

7 avril 2019

Dim.07/04/19 Jn 8,1-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 8,1-11

-

 TOB 

1
Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
Et Jésus alla à la montagne des Oliviers.
-
2
 Ὄρθρου δὲ
à l’aube,
génitif absolu, avec verbe être sous-entendu
πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν,
à nouveau, il se rendit dans le temple,
καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν
et tout le peuple venait à lui ;
 καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς.
et s’étant assis, il les enseignait.
-
3
Ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι
Alors les scribes et les pharisiens lui amènent
γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην
une femme qui avait été surprise en situation d’adultère,
κατειλημμένην : participe parfait passif, acc.sg.
de καταλαμβάνω (acc.  sg. fém.) prendre, surprendre
καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ,
et l’ayant placée au milieu,
-
4
λέγουσιν αὐτῷ,
ils lui disent :
Διδάσκαλε,
Maître,
αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ’ αὐτοφώρῳ
 cette femme a été prise en flagrant délit,
μοιχευομένη.
commettant adultère.
-
5
Ἐν δὲ τῷ νόμῳ
Or, dans la loi,
 ἡμῖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν
Moïse nous a ordonné de lapider de telles (femmes) ;
 σὺ οὖν τί λέγεις ;
toi donc, que dis-tu ?
ἐνετείλατο : aoriste 3è pers. sg. de ἐντέλλομαι commander prescrire
-
6
Τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν,
Ils disaient cela pour l’éprouver,
 πειράζοντες : valeur circonstancielle du participe apposé (but).
ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ.
afin d’avoir de quoi l’accuser.
Ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας,
Mais Jésus, s’étant baissé,
τῷ δακτύλῳ  κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν.
écrivait avec le doigt sur la terre.
-
7
Ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν,  
Or comme ils continuaient à l’interroger,
ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
il se redressa et leur dit :
Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν,
« Celui de vous qui est sans péché,
πρῶτος ἐπ’ αὐτὴν  βαλέτω λίθον.
 le premier, qu’il jette une pierre contre elle. »
-
8
Καὶ πάλιν κατακύψας
Et s’étant encore baissé,
Dans d’autres manuscrits : κάτω κύψας pour κατακύψας
ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.
il écrivait sur la terre.
-
9
Οἱ δέ, ἀκούσαντες,
Mais eux, ayant entendu (cela) ,
ἐξήρχοντο εἷς καθ’ εἷς,
 sortaient un à un,
ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων,
commençant depuis les plus âgés,
καὶ κατελείφθη μόνος,
et il resta seul
κατελείφθη : καταλείπω (laisser, quitter) à l’aoriste passif 3è pers. du sg. 
sens passif donné par le dict. du NT (Alliance biblique universelle) : rester…
 καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα.
et (avec)  la femme qui était au milieu.
-
10
Ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς,
Mais Jésus, s’étant redressé,
Ἀνακύψας : participe aoriste de Ἀνακύπτω : se redresser
εἶπεν αὐτῇ
lui dit
Γύναι Ποῦ εἰσιν ;
Femme, où sont-ils ?
Οὐδείς σε κατέκρινεν ;
Personne ne t’a-t-il condamnée ?
-
11
Ἡ δὲ εἶπεν,
Elle dit :
Οὐδείς, κύριε.
Personne, Seigneur.
Εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus lui dit :
Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω:
Leçon des manuscrits qui varie : κρίνω mis pour κατακρίνω,
 kata contient l’idée de « contre »
Moi non plus, je ne te condamne pas.
 πορεύου [καὶ] ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι  ἁμάρτανε.
Va, à partir de maintenant ne pèche plus.
-
Pour notre commentaire de ce passage : cliquez ici

 

6 avril 2019

Sam. 06/04/19 Jn 7,40-53

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 7,40-53

-
Ecouter l’évangile en grec : 
-
Cliquez ici pour la TOB
-
40
 Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες  τῶν λόγων τούτων ἔλεγον,
Donc des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient :
Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης.
Celui-ci est véritablement le prophète.
-
41
Ἄλλοι ἔλεγον,
D’autres disaient :
Οὗτός ἐστιν ὁ χριστός
Celui-ci est le Christ.
Οἱ δὲ  ἔλεγον,
Mais d’autres disaient :
Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ χριστὸς ἔρχεται;
Est-il possible que le Christ vienne de Galilée ?
-
Plus proche du texte, on pourrait garder :
« est-ce que, en effet, de Galilée le Christ vient ? «  
TOB : « pourrait-il venir de »
Dans ce contexte, μή est une particule interrogative
qui suppose une réponse négative,
ce qui explique la traduction de la TOB
dans laquelle le scepticisme est exprimé par le conditionnel fr.
-
42
 Οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν
L’Ecriture n’a-t-elle pas dit
ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυίδ,
que c’est de la descendance de David
καὶ ἀπὸ Βηθλεέμ, τῆς κώμης
et de Bethléem, le village
ὅπου ἦν Δαυίδ,
où était David,
 ἔρχεται ὁ χριστός ;
que le Christ vient ?
-
L’interrogation qui commence par οὐχ
suppose ici une réponse positive « si »
-
43
Σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ
Il y eut donc, une division dans la foule
 δι’ αὐτόν.
à cause de lui.
-
44
Τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν,
Or certains d’entre eux voulaient le saisir ;
ἀλλ’ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας.
mais personne ne mit la main sur lui.
-
45
 Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται
Donc les serviteurs allèrent
πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους ·
vers les chefs des prêtres et les pharisiens :
καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι,
Et ces derniers leur dirent :
Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;
Pourquoi ne l’avez-vous pas amené ?
-
46
Ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται,
Les serviteurs répondirent :
Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος,
 Jamais un homme ne parla ainsi.
-
47
Ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι,
Les pharisiens donc leur répondirent :
Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε ;
Est-ce que vous aussi vous vous êtes laissé séduire ?
πεπλάνησθε:  parfait moyen passif 2è du pluriel, de πλανάω, séduire
-
48
Μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτόν,
Est-ce que quelqu’un parmi les chefs a cru en lui,
ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων;
ou parmi les pharisiens ?
-
Μή suppose ici une réponse négative
πίστεύω εἰς : croire en (= in, lat.)
-
49
Ἀλλὰ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν.
Mais cette foule, qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits !
-
ἐπάρατοί est adjectif, attribut : mais la difficulté pour traduire vient
du passage du singulier « foule » au pluriel « maudits ».
cf. Jésus l’Encyclopédie : p.214 et 780 : 
ὁ ὄχλος οὗτος, cf. aussi verset 40.
fait référence au « peuple de la terre », des maudits » parce qu’ils ne se conforment pas
aux exigences de la Torah.
-
50
Λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς
Nicodème leur dit
– ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν [τὸ] πρότερον,
_ celui qui était venu vers lui auparavant,
εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν –
et qui était l’un d’entre eux
πρότερον : auparavant, d’abord, au début
-
51
Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον,
Est-ce que notre loi condamne l’homme
κρίνω 1er sens : distinguer, séparer → juger, condamner 
ἐὰν μὴ ἀκούσῃ  πρῶτον παρ’ αὐτοῦ  
 sans qu’on l’ait entendu d’abord,
ἐὰν μὴ : littéralement : si ne…pas
καὶ γνῷ τί ποιεῖ ;
et qu’on sache ce qu’il fait ?
-
52
Ἀπεκρίθησαν καὶ  εἶπαν αὐτῷ,
Ils répondirent et lui dirent :
Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ;
N’es-tu pas toi aussi de Galilée ?
Ἐραύνησον
Informe-toi,
 καὶ ἴδε
et tu verras
ὅτι  ἐκ τῆς Γαλιλαίας
que de la Galilée
προφήτης οὐκ ἐγείρεται.
ne s’élève pas de prophète.
-
53
Καὶ  ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ·
Et ils allèrent chacun dans sa maison.
-
ἴδε 2è sg impératif aoriste de ράω, voir
2 impératifs qui se suivent :
le second peut-être traduit ici par un futur ,
comme conséquence du premier
ἐγείρεται : 3è sg ind.présent, voix moyenne de ἐγείρω
ἐγείρω : dresser, lever, élever, ressusciter; voix moyenne : s’éleveer.
-

 

12345...30

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente