Archive | septembre 2016

30 septembre 2016 ~ 0 Commentaire

Vendredi 30 /09 Lc 10, 13-16

13 Οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά: ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι μετενόησαν. Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans […]

Lire la suite

29 septembre 2016 ~ 0 Commentaire

jeudi 29/09 Jean 1, 47-51

47 Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n’y a point de fraude. 48 Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με γινώσκεις; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, […]

Lire la suite

28 septembre 2016 ~ 0 Commentaire

Merc 28/09 Lc 9, 57-62

57  Ἐγένετο δὲ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἶπέν τις πρὸς αὐτόν, Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν  ἀπέρχῃ, κύριε. Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Génitif absolu cf. Ragon p.219 58 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις: […]

Lire la suite

27 septembre 2016 ~ 0 Commentaire

mardi 27/09 Lc 9,51-56

51  Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως  αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ  ἐστήριξεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ, ἐν τῷ +infinitif = pendant que  Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. 51 52 καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ: καὶ πορευθέντες […]

Lire la suite

26 septembre 2016 ~ 2 Commentaires

lundi 26/09 Lc 9,46-50

46  Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. optatif avec ἂν  Or, une pensée leur vint à l’esprit, savoir lequel d’entre eux était le plus grand. 46 47 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος παιδίου,  ἔστησεν αὐτὸ παρ’ ἑαυτῷ, aoriste « plaça » de ιστημι Jésus, voyant la pensée de leur cœur, […]

Lire la suite

25 septembre 2016 ~ 0 Commentaire

dim 25/09 Lc 16,19-31

19  Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον, εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. 19 20 Πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος Il y […]

Lire la suite

09 septembre 2016 ~ 0 Commentaire

samedi 10 septembre 16 Luc 6, 43-49

43 Οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν: οὐδὲ  δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν.   Ce n’est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. 44 Ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται. Οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου τρυγῶσιν σταφυλήν.   […]

Lire la suite

08 septembre 2016 ~ 0 Commentaire

Posez vos questions

N’hésitez pas à poser des questions sur la traduction du texte, des problèmes de compréhension,de grammaire, vocabulaire, etc. Besoin de renseignements sur tel ou tel ouvrage… Et aussi vos remarques ou vos compléments de commentaire sur le texte et sa traduction. Et vous qui êtes biblistes ou théologiens, apportez votre pierre à la bonne nouvelle… […]

Lire la suite

08 septembre 2016 ~ 2 Commentaires

Vendredi 09 septembre Luc 6, 39-42

39  Εἶπεν δὲ  παραβολὴν αὐτοῖς, Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; Οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται; Il leur dit aussi cette parabole : Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? 39 40 Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ: κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. Le disciple […]

Lire la suite

08 septembre 2016 ~ 0 Commentaire

jeudi 8 septembre Matt 1,18-23

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.  Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Alors que Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph, elle se trouva enceinte, par la vertu du […]

Lire la suite

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente