• Accueil
  • > Archives pour février 2018

28 février 2018

Mer28/02/18 Mt 20,17-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 20,17-28
-
17
Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα
Et Jésus montant                  à Jérusalem,
παρέλαβεν τοὺς δώδεκα κατ’ ἰδίαν
prit                  les douze        à part ,
 καὶ ἐν τῇ ὁδῷ  εἶπεν αὐτοῖς,
et leur dit en chemin :
-
18
Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα,
Voici, nous montons à Jérusalem,
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν:
et le fils de l’homme sera livré aux  chefs des prêtres    et aux scribes,
καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ,
et ils le condamneront à mort ;
κατακρινοῦσιν : futur (l’ accent distingue le futur du présent κατακρίνω)
-
19
καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν
et ils le livreront aux païens,
εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι:
pour qu’ils se moquent de lui et le flagellent et le crucifient ;
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
et le troisième jour il ressuscitera.
-
20
Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς,
Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de lui             avec ses fils,
προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι  ἀπ’ αὐτοῦ.
se prosternant et lui demandant quelque chose.
(valeur de but du participe apposé αἰτοῦσά: pour lui -ἀπ’ αὐτοῦ- demander quelque chose-τι)
-
21
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ,
Et il lui dit :
Τί θέλεις;
Que veux-tu ?
Λέγει αὐτῷ,
Elle lui dit :
Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου,
ordonne que mes deux fils que voici soient assis
εἷς ἐκ δεξιῶν σου,
l’un à ta droite
καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου,
et l’autre à ta gauche
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
dans ton royaume.
-
22
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Mais Jésus répondant dit :
Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε.
Vous ne savez ce que vous demandez.
Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν;
Pouvez-vous boire la coupe que moi je suis sur le point de boire ?
πιεῖν : inf aoriste (boire) πίνειν : inf présent (verbe πίνω)
Λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα.
Ils lui disent : Nous le pouvons.
-
23
Λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε,
Il est vrai que vous boirez ma coupe ;
(verbe πίνω, au futur)
 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν  [τοῦτο] δοῦναι
mais d’être assis à ma droite ou à ma gauche, il ne m’appartient pas de le donner,
 ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.
mais à ceux pour qui cela a été préparé par mon Père cela sera donné (=sous entendu : à déduire de ce qui précède).
-
τὸ καθίσαι : l’infinitif est substantivé, COD de « donner »
ἐμὸν pronom-adjectif possessif 1ère personne à l’accusatif neutre :  n’est pas « mien »
[τοῦτο] L’usage est de ne pas traduire ce qui est entre crochet : 
apparaît dans les manuscrits mais considéré comme douteux pour les philologues.
ἡτοίμασται : 3è pers. du sg de l’indicatif parfait passif de ἐτοιμάζω 
οἷς : pronom relatif au masc. datif pluriel. 
-
24
Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα
Les dix ayant entendu cela,
ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν.
s’indignèrent contre les deux frères.
-
25
Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν,
Mais Jésus les ayant appelés, dit :
Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν,
Vous savez que les chefs des nations les asservissent
καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.
et que les grands exercent sur elles leur autorité.
-
26
Οὐχ οὕτως  ἔσται ἐν ὑμῖν:
Il n’en sera pas ainsi parmi vous ;
ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι
au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous,
ἔσται ὑμῶν διάκονος:
sera votre serviteur ;
-
27
καὶ ὃς  ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος
et quiconque voudra être le premier parmi vous,
ἔσται ὑμῶν δοῦλος:
sera votre esclave ;
-
28
ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι,
de même que le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
ἀλλὰ διακονῆσαι,
mais pour servir
καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.
et donner sa vie en rançon pour plusieurs.
 λύτρον : rançon : attribut du COD ψυχὴν
ψυχὴν désigne la vie (pas seulement l’âme!)

 

27 février 2018

Mar 27/02/18 Mt 23, 1-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Ecouter l’Evangile en grec :

Dans la TOB 

Mt 23,1-12

1
Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples,
-
2
λέγων
(en disant)
 Ἐπὶ τῆς Μωϋσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι:
les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse.
-
3
πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν
Donc toutes les choses qu’ils peuvent vous dire,
ἐὰν εἴπωσιν : ἐὰν + subjonctif  aoriste de λέγω exprime l’éventuel
ποιήσατε καὶ τηρεῖτε 
faites-les et gardez-les ;
κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε,
mais ne faites point selon leurs œuvres,
λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.
car ils disent et ne font pas ;
-
4
Δεσμεύουσιν  δὲ φορτία βαρέα  [καὶ δυσβάστακτα],
mais ils lient des fardeaux pesants et [difficiles à porter],
καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων,
 et les mettent sur les épaules des hommes,
αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά.
tandis qu’eux-mêmes, ils ne veulent pas les remuer du doigt.
-
5
Πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις:
Et toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des hommes ;
πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν,
car ils élargissent leurs phylactères,
καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα :
et ils allongent leurs franges;
-
6
φιλοῦσίν δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις,
Ils aiment les premiers lits dans les festins,
καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς,
et les premiers sièges dans les synagogues,
-
7
καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς,
et les salutations dans les places publiques,
καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων,  Ῥαββί
et être appelés par les hommes : Rabbi !
-
8
ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββί:
Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ;
εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος 
car vous n’avez qu’un seul Maître ;
πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε.
et vous tous, vous êtes frères.
-
9
Καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς:
Et n’appelez personne sur la terre votre père ;
Καὶ πατέρα +  ὑμῶν (éloigné du nom): votre père
 μὴ + subjonctif aoriste : la défense
εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος
car vous n’avez qu’un seul père, celui qui est dans les cieux
-
10
Μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί:
Et ne vous faites pas appeler « docteurs »
ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ χριστός.
 car vous n’avez qu’un seul « Docteur »,  le Christ.
Le verbe être + génitif dans les expressions précédentes expriment la possession : 
en grec classique : être +datif 
-
11
Ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος.
Mais le plus grand d’entre vous sera votre serviteur ;
-
12
Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτόν,
et quiconque s’élèvera
ἑαυτόν : pronom personnel réfléchi (3è pers) 
ταπεινωθήσεται:
sera abaissé,
καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτόν,
et quiconque s’abaissera
ὑψωθήσεται.
sera élevé.

 

26 février 2018

Lun 26/02/18 Lc 6,36-38

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB
36
Γίνεσθε οἰκτίρμονες,
Soyez miséricordieux,
Γίνεσθε : impératif présent moyen
καθὼς  [καὶ] ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν.
comme votre Père est miséricordieux.
-
37
Καὶ μὴ κρίνετε,
Et ne jugez pas,
(verbe à l’impératif présent : ordre durable)
καὶ οὐ μὴ  κριθῆτε.
et vous ne serez pas jugés ;
(verbe au subjonctif aoriste passif )
Littéralement : οὐ μὴ : + subjonctif  = « il n’est pas possible que… »
Καὶ Μὴ καταδικάζετε,
ne condamnez pas,
(verbe à l’impératif présent)
καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε:
et il n’est pas possible que vous soyez condamnés ;
ἀπολύετε,
déliez
(impératif présent)
καὶ ἀπολυθήσεσθε:
et vous serez déliés.
(futur passif)
-
38
δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν:
Donnez, et il vous sera donné ;
δίδοτε : impératif présent 
μέτρον καλόν,
une bonne mesure,
(COD du verbe  δώσουσιν qui suit)
πεπιεσμένον σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμενον
 pressée, secouée, débordante,
πεπιεσμένον σεσαλευμένον : participes parfait passif
ὑπερεκχυννόμενον : participe présent moyen (MP)
 δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν.
on vous la donnera dans votre sein ;
 δώσουσιν : futur 3è pluriel
ᾯ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε
car avec la mesure dont vous mesurez,
l’antécédent (μέτρῳ) est dans la proposition sub. relative introduite par  ᾯ
ᾯ pronom relatif au datif sing; 
ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.
il sera mesuré en retour pour vous.
ἀντι (en retour) + μετρηθήσεται (futur passif)

 

25 février 2018

Dim 25/02/18 (2è d. Carême) Mc 9 ,2-10

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
2
 Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ
Et six jours après,
παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν Ἰωάννην
Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean,
 καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν μόνους:
et les mène seuls à l’écart sur une haute montagne.
καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν:
Et il fut transfiguré en leur présence.
-
3
καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα,
Et ses vêtements devinrent resplendissants,
λευκὰ λίαν ,
très blancs,
οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι
tels qu’un foulon sur terre ne peut      ainsi les blanchir
-
4
Καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν  Μωϋσεῖ
Et Elie se fit voir  avec Moïse ;
 ὤφθη : 3è pers. de l’indicatif aoriste passif de ὁράω, voir (fut vu, se fit voir)
 καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ.
et ils s’entretenaient avec Jésus.
 ἦσαν συλλαλοῦντες : périphrase pour l’imparfait 
-
5
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ,
Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus :
Ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι:
Rabbi, il est bon que nous soyons ici ;
καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς,
et faisons  trois tentes,
σοὶ μίαν, καὶ  Μωϋσεῖ μίαν, καὶ Ἠλίᾳ μίαν.
une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Elie.
-
6
Οὐ γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ
Car il ne savait que dire,
ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο.
parce qu’ils étaient effrayés.
-
7
Καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς:
Et il vint une nuée qui les couvrit,
καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης,
et une voix survint  de la nuée :
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός:
Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
ἀκούετε αὐτοῦ.
écoutez-le.
-
8
Καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι,
Et soudain, regardant autour d’eux,
οὐκέτι οὐδένα εἶδον,
ils ne virent plus personne
ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθ’ ἑαυτῶν.
que Jésus seul       avec eux.
-
9
Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους,
Et comme ils descendaient de la montagne,
(génitif absolu)
διεστείλατο αὐτοῖς
il leur commanda
ἵνα μηδενὶ  ἃ εἶδον διηγήσωνται,
de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu,
εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.
jusqu’à ce que le fils de l’homme ressuscite d’es morts.
-
10
Καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς,
Et ils retinrent en eux-mêmes cette parole,
συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.
se demandant entre eux ce que c’est que ressusciter des morts.

24 février 2018

Sam 24/02/18 Mt 5,43-48

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
43
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου,
Tu aimeras ton prochain, 
καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου:
et tu haïras ton ennemi.
-
44
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais moi, je vous dis :
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν,
Aimez vos ennemis
 καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς:
et priez pour ceux qui vous persécutent,
-
45
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ;
ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς,
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
-
46
Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς,
Car si vous aimez ceux qui vous aiment,
τίνα μισθὸν ἔχετε;
quelle récompense en aurez-vous ?
Οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
les collecteurs d’impôts aussi ne le font-ils pas ?
-
47
Καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον,
Et si vous accueillez vos frères seulement,
μόνον : seulement 
τί περισσὸν ποιεῖτε;
que faites-vous d’extraordinaire ?
Οὐχὶ καὶ οἱ  ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
Les païens aussi ne le font-ils pas ?
-
48
Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι,
Soyez donc parfaits,
ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ  οὐράνιος τέλειός ἐστιν.
comme votre Père céleste est parfait.

 

23 février 2018

Ven 23/02/18 Mt 5,20-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB
-
Mt 5,20-26
20
Λέγω γὰρ ὑμῖν
Car je vous dis
ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη
que si votre justice ne surpasse
 πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων,
(plus que) celle des scribes et des pharisiens,
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
vous n’entrerez point dans le royaume des cieux.
-
21
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις,
Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens :
Οὐ φονεύσεις:
Tu ne tueras point ; 
ὃς δ’ ἂν φονεύσῃ,
et celui qui aura tué 
ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει:
sera punissable par le jugement.
-
22
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι
Mais moi, je vous dis que
πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
tout homme qui se met en colère contre son frère,
 ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει:
sera punissable par le jugement ;
ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ,
et celui qui aura dit à son frère :
Ῥακά,
Raca !
ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ:
sera punissable par le sanhédrin,
ὃς δ’ ἂν εἴπῃ,
et celui qui lui dira
Μωρέ,
 fou,
ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
sera punissable par la géhenne du feu.
-
23
Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον,
Si donc tu apportes ton offrande à l’autel,
 κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,
et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi,
-
24
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου,
laisse là ton offrande devant l’autel,
καὶ ὕπαγε, πρῶτον 
et va premièrement,
διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου,
réconcilie-toi avec ton frère,
καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.
et alors, viens présenter ton offrande.
-
25
Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ,
Accorde-toi promptement avec ton adversaire,
littéralement : « sois » ( Ἴσθι)impératif du verbe être, + «  étant d’accord »
εὐνοῶν : participe présent de εὐνοέω
ταχύ : rapidement (adv.)
ἕως ὅτου εἶ  μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ,
pendant que tu es avec lui en chemin,
ἕως ὅτου : conjonction : jusqu’à ce que, pendant que 
μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ,
de peur que l’adversaire ne te livre au juge
μήποτέ + subjonctif (subj. aoriste 3è pers. de παραδίδωμι : livrer) : de peur que…
καὶ ὁ κριτής τῷ ὑπηρέτῃ,
et le juge à l’huissier,
καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ.
et que tu ne sois jeté en prison.
-
26
Ἀμὴν λέγω σοι,
Je te le dis en vérité,
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν,
assurément tu ne sortiras pas de là,
οὐ μὴ + subjonctif : négation renforcée : assurément ne …pas
ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.
jusqu’à ce que tu aies payé le dernier quadrant.
(quadrant : monnaie romaine valant 1/4 d’as)

 

22 février 2018

Jeu 22/02/18 Mt 16,13-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 16, 13-19
13
Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου
Et Jésus étant arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe,
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων,
interrogeait ses disciples, disant :
Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι,
Qui disent les hommes que je suis,
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
moi le fils de l’homme ?
-
14
Οἱ δὲ εἶπαν
Et ils dirent :
 Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν:
Les uns, Jean-Baptiste ;
ἄλλοι δὲ Ἠλίαν:
d’autres, Elie ;
ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.
d’autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.
-
15
Λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
Mais vous, qui dites-vous que je suis ?
-
16
Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν,
Simon Pierre répondant dit :
Σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
-
17
Ἀποκριθεὶς δὲ  ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Et Jésus répondant lui dit :
Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ,
Heureux es-tu, Simon, Barjonas ;
ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι,
parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,
ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
mais c’est mon Père qui est dans les cieux.
-
18
Κἀγὼ δέ σοι λέγω,
Et moi aussi je te dis
ὅτι σὺ εἶ Πέτρος,
que tu es Pierre
καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
et que sur cette pierre
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν,
je bâtirai mon Eglise,
καὶ πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
et les portes d’Hadès ne prévaudront point contre elle.
κατισχύω : prévaloir contre, avoir de la force contre (futur ici)
(κατα : contre  + ισχύω : avoir de la force)
-
19
Δώσω σοὶ τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν:
Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ;
καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras lié sur la terre
ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς:
sera lié dans les cieux ;
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras délié sur la terre
ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
sera délié dans les cieux.

 

20 février 2018

Mar 20/02/18 Mt 6,7-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
7
Προσευχόμενοι δὲ
Or, quand vous priez,
μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί:
ne bavardez pas, comme les païens,
βατταλογέω : bavarder (impératif aoriste ici)
δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν
car ils pensent qu’avec beaucoup de paroles,
εἰσακουσθήσονται.
ils seront exaucés.
1er sens (littérature classique) : εἰσακούω Tendre l’oreille vers
ici au futur passif
-
8
Μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς:
Ne leur ressemblez donc pas,
οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin,
ὧν : pronom relatif au génitif pluriel
χρείαν ἔχω : avoir besoin de + génitif
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.
avant que vous le lui demandiez.
πρὸ τοῦ + proposition infinitive : avant que…
-
9
Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς:
Vous donc, priez ainsi :
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
Notre Père qui es dans les cieux,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.
que ton nom soit sanctifié.
-
10
Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.
Que ton règne vienne.
Γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
Que ta volonté soit faite
ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς.
comme au ciel, aussi sur terre.
-
11
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
σήμερον : adv. aujourd’hui
-
12
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
Et remets-nous nos dettes,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
comme aussi nous les avons remises à nos débiteurs.
ἀφίημι : laisser aller, remettre une dette , pardonner 
-
13
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
μὴ + subjonctif : la défense. 
εἰσενέγκῃς : subjonctif aoriste de εἰσφέρω , faire entrer dans 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
 mais délivre-nous du mal.
ῥῦσαι : impératif aoriste M de ῥύομαι : délivrer
-
14
Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν,
Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος :
votre Père céleste vous pardonnera aussi ;
-
15
ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις ,
mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.

 

19 février 2018

Lun 19/02/18 Mt 25,31-46

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Texte grec uniquement.
-
31
 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ,
Lorsque viendra le fils de l’homme dans sa gloire,
καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ,
et tous les anges avec lui
τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,
alors il s’assiéra sur le trône de sa gloire.
-
32
καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη,
et seront rassemblées devant lui toutes les nations,
καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων,
et il les séparera les uns des autres
ἀφορίζω : séparer, distinguer
ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων;
 comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs ;
-
33
καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ,
et il placera les brebis à sa droite,
στήσει futur de ἵστημι, placer 3è p
τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.
 et les boucs à sa gauche.
-
34
Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ,
Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite,
Δεῦτε,
Venez,
Δεῦτε: adv. Venez (expression figée)
οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου,
vous qui êtes bénis de mon père,
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν
héritez du royaume qui a été préparé pour vous
κληρονομήσατε, impératif aoriste de  κληρονομέω, hériter de +acc. 
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.
 dès la fondation du monde.
-
35
Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,
Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger,
ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με,
j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire,
ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με,
 j’étais étranger, et vous m’avez recueilli;
-
36
γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με,
nu et vous m’avez vêtu,
ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με,
j’étais malade et vous m’avez visité
ἀσθενέω : être faible, malade 
ἐπεσκέπτομαι : examiner, visiter. 
ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθατε πρός με.
 j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi.
ἤμην : imparfait du verbe être, 1ère personne, deux formes possibles dans la Koinè : ἤμην , ἤν
(en grec classique : seulement ἤν) 
-
37
Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες,
Alors les justes lui répondront :
Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα,
Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim,
καὶ ἐθρέψαμεν;
et nous t’avons nourri?
Ἢ διψῶντα, καὶ ἐποτίσαμεν;
 ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ?
-
38
Πότε δέ σε εἴδομεν ξένον,
Quand t’avons-nous vu étranger,
καὶ συνηγάγομεν;
et t’avons-nous accueilli?
 συνηγάγομεν 1 ère pers du pl. de l’aoriste de  συνάγω, accueillir.
Ἢ γυμνόν,
ou nu
καὶ περιεβάλομεν;
 et t’avons-nous vêtu ?
-
39
Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα 
Quand t’avons-nous vu malade,
ἢ ἐν φυλακῇ,
ou en prison,
καὶ ἤλθομεν πρός σε;
 et sommes-nous allés vers toi ?
-
40
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς,
et le roi leur répondra,
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis,
ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων,
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères,
ἐμοὶ ἐποιήσατε.
c’est à moi que vous les avez faites.
-
41
Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων,
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche :
Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ, κατηραμένοι,
Allez loin de moi, maudits ;
εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.
vers le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
-
42
Ἐπείνασα γάρ,
car j’ai eu faim
καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν
et vous ne m’avez pas donné à manger
ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με:
j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;
-
43
ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, 
j’étais étranger et vous ne m’avez pas accueilli,
γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με,
 j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu,
 ἀσθενής, καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με.
 malade, et en prison, et vous ne m’avez pas visité.
-
44
Τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοί, λέγοντες,
Alors eux aussi répondront,
Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα, ἢ διψῶντα,
 Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim ou avoir soif,
ἢ ξένον, ἢ γυμνόν, ἢ ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ,
ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison,
καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;
 et ne t’avons-nous pas assisté ?
-
45
Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς, λέγων,
Alors il leur répondra,
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis,
ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων,
toutes les fois que vous n’avez pas fait cela à l’un des plus petits de mes frères,
οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.
c’est à moi que vous ne les avez pas faites.
-
46
Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον
Et ceux-ci s’éloigneront vers le châtiment éternel
οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.
 mais les justes vers la vie éternelle.
-
 

18 février 2018

Dim 18/02/18 1er dim. de Carême Mc 1,12-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB 
12
 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.
Et aussitôt l’Esprit le pousse au désert.
-
13
Καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ  τεσσεράκοντα ἡμέρας 
Et il fut dans le désert,quarante jours
πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ,
tenté par Satan ;
καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων,
et il était parmi les bêtes sauvages ;
καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.
et les anges le servaient.
-
14
 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην,
Et après que Jean eut été livré,
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
Jésus alla dans la Galilée,
prêchant la Bonne Nouvelle de Dieu,
-
15
καὶ λέγων ὅτι
et disant :
Πεπλήρωται ὁ καιρός,
Le temps est accompli,
καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ:
et le royaume de Dieu est proche ;
μετανοεῖτε,
convertissez-vous,
καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
et croyez en la Bonne Nouvelle.

17 février 2018

Sam 17/02/18 Lc 5,27-32

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Dans la TOB 
27
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν,
Et après cela il sortit ;
καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι Λευΐν,
et il vit un collecteur d’impôts, nommé Lévi,
καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον,
assis au bureau des péages,
καὶ εἶπεν αὐτῷ,
et il lui dit :
Ἀκολούθει μοι.
Suis-moi.
-
28
Καὶ καταλιπὼν πάντα 
Et ayant tout quitté,
ἀναστὰς
s’étant levé,
ἠκολούθει αὐτῷ.
il le suivait.
-
29
Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευῒς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ:
Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison.
καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν ,
Et il y avait une  foule considérable de collecteurs,
καὶ ἄλλων
d’autres personnes
οἳ ἦσαν μετ’ αὐτῶν κατακείμενοι.
qui étaient à table avec eux.
-
30
Καὶ ἐγόγγυζον οἱ  Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν
Et les pharisiens et leurs scribes murmuraient,
 πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγοντες,
disant à ses disciples :
Διὰ τί μετὰ τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε;
Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des collecteurs d’impôts et des pécheurs ?
-
31
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Et Jésus, répondant, leur dit :
Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ,
Ceux qui sont en bonne santé n’ont pas besoin de médecin,
χρείαν ἔχω + génitif (ἰατροῦ) : avoir besoin de  (médecin)
ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες.
au contraire de ceux qui sont malades.
κακῶς ἔχω : être malade
-
32
Οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους,
Je ne suis pas venu appeler des justes,
ἐλήλυθα : ἔρχομαι au parfait (1ère pers.) venir
καλέσαι infinitif aoriste : appeler
ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
 mais des pécheurs pour la conversion.

 

16 février 2018

Ven 16/02/18 Mt 9,14-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB 
14
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, λέγοντες,
Alors les disciples de Jean viennent à lui, disant :
Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν [πολλά]
 Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent,
οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν;
tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?
-
15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus leur dit :
Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν,
Les amis de l’époux peuvent-ils être dans le deuil
οἱ υἱοὶ : 1er sens : les fils, et dans la Bible : désigne la tribu, l’entourage, les amis…
 πενθέω : être dans le deuil
ἐφ’ ὅσον μετ’ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος ;
pendant que l’époux est avec eux ?
Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
mais des jours viendront
ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος,
l’époux leur sera enlevé,
καὶ τότε νηστεύσουσιν.
et alors ils jeûneront.
-
 Voir la formation du futur dans bibliques.com : ici 

 

15 février 2018

Jeu 15/02/18 Lc 9,22-25

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB 
Lc 9, 22- 25
-
9
Δετὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν,
Il faut que le fils de l’homme souffre beaucoup,
καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων
et qu’il soit rejeté par les anciens
καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων,
et les chefs des prêtres et les scribes,
καὶ ἀποκτανθῆναι,
et qu’il soit mis à mort,
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
et qu’il ressuscite le troisième jour.
-
23
Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας,
Et il disait à tous :
Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι
Si quelqu’un veut venir après moi,
ἀρνησάσθω ἑαυτόν,
qu’il se renie lui-même,
ἀρνησάσθω : 3 è pers de l’impératif aoriste MP de ἀρνέομαι se renier
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν  αὐτοῦ καθ’ ἡμέραν
et qu’il prenne sa croix       chaque jour,
impératif aoriste actif de αἴρω prendre
 καὶ ἀκολουθείτω μοι.
et qu’il me suive.
impératif présent de ἀκολουθέω, suivre accompagner + datif
-
24
Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι,
Car quiconque voudra sauver sa vie,
Ὃς γὰρ ἂν + subjonctif : relative à l’éventuel
ἀπολέσει αὐτήν:
la perdra ;
ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ,
mais quiconque perdra sa vie à cause de moi,
οὗτος σώσει αὐτήν.
celui-là la sauvera.
-
25
Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος,
Car de quoi l’homme tire -t-il avantage,
ὠφελεῖται 3è pers. du présent passif de ὠφελέω, secourir, assister :
au passif : tirer avantage de quelque chose (+acc)
κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον,
ayant gagné le monde entier,
ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς;
s’il se détruit ou se perd lui-même?
ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς : 2 participes aoristes
auxquels on peut donner une valeur circonstancielle : si…
ζημιωθείς : participe aoriste passif de ζημιόω, perdre
En dehors de l’indicatif : l’aoriste n’a pas toujours de valeur temporelle.
 il peut garder la valeur d’antériorité, mais pas toujours.
Cf. M.CARREZ Grammaire du NT §202.

 

14 février 2018

Mer (M.des Cendres) 14/02/18 Mt 6,1-6.16-18

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Ecouter l’Evangile en grec : 

Dans la TOB
Mt 6,1-6
1
Προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν
Prenez garde de ne pas pratiquer votre justice
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
devant les hommes,
πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς
pour être regardés par eux
εἰ δὲ  μή γε 
sinon assurément
μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν
vous n’avez pas de récompense auprès de votre Père
τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
qui est dans les cieux.
-
2
Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην,
Quand donc tu fais l’aumône,
μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου,
ne sonne pas de la trompette devant toi,
ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς
comme font les hypocrites, dans les synagogues
καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις,
et dans les rues,
ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων:
afin qu’ils soient glorifiés par les hommes.
ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
En vérité, je vous le dis,
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
ils ont déjà leur récompense.
-
3
Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην,
Mais toi, quand tu fais l’aumône,
μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,
que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite,
-
4
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ:
afin que ton aumône soit faite dans le secret ;
καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι .
te le rendra.
-
5
 Καὶ ὅταν προσεύχησθε
Et quand vous priez,
οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί,
ne soyez pas comme les hypocrites,
ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς
car ils aiment dans les synagogues
καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν
et aux coins des rues,
ἑστῶτες προσεύχεσθαι,
à prier se tenant debout
ὅπως  φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις:
afin qu’ils soient vus des hommes.
ἀμὴν λέγω ὑμῖν  
En vérité, je vous le dis,
ἀπέχουσιν  τὸν μισθὸν αὐτῶν.
ils ont déjà leur récompense.
-
6
Σὺ δέ,
Mais toi,
ὅταν προσεύχῃ,
quand tu pries,
εἴσελθε εἰς τὸ  ταμεῖόν σου,
entre dans ta chambre ;
καὶ κλείσας τὴν θύραν σου,
et ayant fermé ta porte,
πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ:
prie ton Père qui est là dans le secret ;
καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι.
te le rendra.
[...]
16
 Ὅταν δὲ νηστεύητε,
Et quand vous jeûnez,
μὴ γίνεσθε  ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί :
ne prenez pas un air triste comme les hypocrites ;
ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν,
car ils se rendent le visage tout défait,
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες:
afin qu’il paraisse aux hommes qu’ils jeûnent :
ἀμὴν λέγω ὑμῖν
En vérité je vous le dis,
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
ils ont déjà leur récompense.
-
17
Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλήν,
Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête
καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
et lave ton visage ;
-
18
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων,
afin qu’il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes,
ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ   κρυφαίῳ
mais à ton Père qui est dans le secret,
 ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι.
te le rendra.

 

13 février 2018

Mar 13/02/18 Mc 8,14-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Dans la TOB 
Mc8, 14-21
-
14
 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους,
Et ils avaient oublié de prendre des pains,
καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ’ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ.
et ils n’avaient qu’un seul pain avec eux dans la barque.
littéralement : et ils n’avaient pas de pain, sinon un seul
-
15
Καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς, λέγων,
Et il leur donnait cet ordre, disant :
Ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων
Voyez, faites attention au levain des pharisiens
καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου.
et au levain d’Hérode !
-
16
Καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους,
Et ils raisonnaient entre eux,
ὅτι Ἄρτους οὐκ ἔχουσιν.
C’est parce que nous n’avons pas de pains.
-
17
Καὶ γνοὺς  λέγει αὐτοῖς,
Et Jésus, connaissant cela, leur dit :
Τί διαλογίζεσθε ὅτι
Pourquoi raisonnez-vous
ἄρτους οὐκ ἔχετε;
sur ce que vous n’avez pas de pains ?
Οὔπω νοεῖτε,
ne saisissez-vous pas  encore dans votre esprit?
οὐδὲ συνίετε;
et ne comprenez-vous pas ?
πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν;
 Avez-vous le cœur endurci ?
πεπωρωμένην : participe parfait passif de πωρόω : rendre le coeur dur 
-
18
Ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε;
Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ?
Καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε;
et ayant des oreilles, n’entendez-vous pas ?
Καὶ οὐ μνημονεύετε;
et ne vous souvenez-vous pas ?
-
19
Ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους,
Quand je rompis les cinq pains pour les cinq mille,
πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε;
combien avez-vous emporté de paniers pleins de restes?
Λέγουσιν αὐτῷ, Δώδεκα.
Ils lui disent : Douze.
-
20
Ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους,
Et  les sept pains pour les quatre mille,
πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε;
de combien de corbeilles de morceaux avez-vous emporté la totalité ?
πόσων :  adj interrogatif au génitif pluriel : de combien (de corbeilles σπυρίδων)
πληρώμα, τος : abondance, totalité (ici trad. le pluriel par un singulier en fr.)
κλασμά, τος : morceau
Καὶ λέγουσιν [αὐτῷ], Ἑπτά.
Et ils disent : Sept.
-
21
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς,
 Et il leur disait :
Οὔπω συνίετε;
Vous ne comprenez pas encore ?
12

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente