• Accueil
  • > Archives pour février 2018

27 février 2018

Mar 27/02/18 Mt 23, 1-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Ecouter l’Evangile en grec :

Dans la TOB 

Mt 23,1-12

1
Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples,
-
2
λέγων
(en disant)
 Ἐπὶ τῆς Μωϋσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι:
les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse.
-
3
πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν
Donc toutes les choses qu’ils peuvent vous dire,
ἐὰν εἴπωσιν : ἐὰν + subjonctif  aoriste de λέγω exprime l’éventuel
ποιήσατε καὶ τηρεῖτε 
faites-les et gardez-les ;
κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε,
mais ne faites point selon leurs œuvres,
λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.
car ils disent et ne font pas ;
-
4
Δεσμεύουσιν  δὲ φορτία βαρέα  [καὶ δυσβάστακτα],
mais ils lient des fardeaux pesants et [difficiles à porter],
καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων,
 et les mettent sur les épaules des hommes,
αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά.
tandis qu’eux-mêmes, ils ne veulent pas les remuer du doigt.
-
5
Πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις:
Et toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des hommes ;
πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν,
car ils élargissent leurs phylactères,
καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα :
et ils allongent leurs franges;
-
6
φιλοῦσίν δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις,
Ils aiment les premiers lits dans les festins,
καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς,
et les premiers sièges dans les synagogues,
-
7
καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς,
et les salutations dans les places publiques,
καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων,  Ῥαββί
et être appelés par les hommes : Rabbi !
-
8
ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββί:
Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ;
εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος 
car vous n’avez qu’un seul Maître ;
πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε.
et vous tous, vous êtes frères.
-
9
Καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς:
Et n’appelez personne sur la terre votre père ;
Καὶ πατέρα +  ὑμῶν (éloigné du nom): votre père
 μὴ + subjonctif aoriste : la défense
εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος
car vous n’avez qu’un seul père, celui qui est dans les cieux
-
10
Μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί:
Et ne vous faites pas appeler « docteurs »
ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ χριστός.
 car vous n’avez qu’un seul « Docteur »,  le Christ.
Le verbe être + génitif dans les expressions précédentes expriment la possession : 
en grec classique : être +datif 
-
11
Ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος.
Mais le plus grand d’entre vous sera votre serviteur ;
-
12
Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτόν,
et quiconque s’élèvera
ἑαυτόν : pronom personnel réfléchi (3è pers) 
ταπεινωθήσεται:
sera abaissé,
καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτόν,
et quiconque s’abaissera
ὑψωθήσεται.
sera élevé.

 

25 février 2018

Dim 25/02/18 (2è d. Carême) Mc 9 ,2-10

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
2
 Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ
Et six jours après,
παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν Ἰωάννην
Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean,
 καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν μόνους:
et les mène seuls à l’écart sur une haute montagne.
καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν:
Et il fut transfiguré en leur présence.
-
3
καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα,
Et ses vêtements devinrent resplendissants,
λευκὰ λίαν ,
très blancs,
οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι
tels qu’un foulon sur terre ne peut      ainsi les blanchir
-
4
Καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν  Μωϋσεῖ
Et Elie se fit voir  avec Moïse ;
 ὤφθη : 3è pers. de l’indicatif aoriste passif de ὁράω, voir (fut vu, se fit voir)
 καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ.
et ils s’entretenaient avec Jésus.
 ἦσαν συλλαλοῦντες : périphrase pour l’imparfait 
-
5
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ,
Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus :
Ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι:
Rabbi, il est bon que nous soyons ici ;
καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς,
et faisons  trois tentes,
σοὶ μίαν, καὶ  Μωϋσεῖ μίαν, καὶ Ἠλίᾳ μίαν.
une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Elie.
-
6
Οὐ γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ
Car il ne savait que dire,
ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο.
parce qu’ils étaient effrayés.
-
7
Καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς:
Et il vint une nuée qui les couvrit,
καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης,
et une voix survint  de la nuée :
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός:
Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
ἀκούετε αὐτοῦ.
écoutez-le.
-
8
Καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι,
Et soudain, regardant autour d’eux,
οὐκέτι οὐδένα εἶδον,
ils ne virent plus personne
ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθ’ ἑαυτῶν.
que Jésus seul       avec eux.
-
9
Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους,
Et comme ils descendaient de la montagne,
(génitif absolu)
διεστείλατο αὐτοῖς
il leur commanda
ἵνα μηδενὶ  ἃ εἶδον διηγήσωνται,
de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu,
εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.
jusqu’à ce que le fils de l’homme ressuscite d’es morts.
-
10
Καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς,
Et ils retinrent en eux-mêmes cette parole,
συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.
se demandant entre eux ce que c’est que ressusciter des morts.

24 février 2018

Sam 24/02/18 Mt 5,43-48

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
43
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου,
Tu aimeras ton prochain, 
καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου:
et tu haïras ton ennemi.
-
44
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais moi, je vous dis :
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν,
Aimez vos ennemis
 καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς:
et priez pour ceux qui vous persécutent,
-
45
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ;
ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς,
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
-
46
Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς,
Car si vous aimez ceux qui vous aiment,
τίνα μισθὸν ἔχετε;
quelle récompense en aurez-vous ?
Οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
les collecteurs d’impôts aussi ne le font-ils pas ?
-
47
Καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον,
Et si vous accueillez vos frères seulement,
μόνον : seulement 
τί περισσὸν ποιεῖτε;
que faites-vous d’extraordinaire ?
Οὐχὶ καὶ οἱ  ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
Les païens aussi ne le font-ils pas ?
-
48
Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι,
Soyez donc parfaits,
ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ  οὐράνιος τέλειός ἐστιν.
comme votre Père céleste est parfait.

 

23 février 2018

Ven 23/02/18 Mt 5,20-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB
-
Mt 5,20-26
20
Λέγω γὰρ ὑμῖν
Car je vous dis
ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη
que si votre justice ne surpasse
 πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων,
(plus que) celle des scribes et des pharisiens,
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
vous n’entrerez point dans le royaume des cieux.
-
21
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις,
Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens :
Οὐ φονεύσεις:
Tu ne tueras point ; 
ὃς δ’ ἂν φονεύσῃ,
et celui qui aura tué 
ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει:
sera punissable par le jugement.
-
22
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι
Mais moi, je vous dis que
πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
tout homme qui se met en colère contre son frère,
 ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει:
sera punissable par le jugement ;
ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ,
et celui qui aura dit à son frère :
Ῥακά,
Raca !
ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ:
sera punissable par le sanhédrin,
ὃς δ’ ἂν εἴπῃ,
et celui qui lui dira
Μωρέ,
 fou,
ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
sera punissable par la géhenne du feu.
-
23
Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον,
Si donc tu apportes ton offrande à l’autel,
 κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,
et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi,
-
24
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου,
laisse là ton offrande devant l’autel,
καὶ ὕπαγε, πρῶτον 
et va premièrement,
διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου,
réconcilie-toi avec ton frère,
καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.
et alors, viens présenter ton offrande.
-
25
Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ,
Accorde-toi promptement avec ton adversaire,
littéralement : « sois » ( Ἴσθι)impératif du verbe être, + «  étant d’accord »
εὐνοῶν : participe présent de εὐνοέω
ταχύ : rapidement (adv.)
ἕως ὅτου εἶ  μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ,
pendant que tu es avec lui en chemin,
ἕως ὅτου : conjonction : jusqu’à ce que, pendant que 
μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ,
de peur que l’adversaire ne te livre au juge
μήποτέ + subjonctif (subj. aoriste 3è pers. de παραδίδωμι : livrer) : de peur que…
καὶ ὁ κριτής τῷ ὑπηρέτῃ,
et le juge à l’huissier,
καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ.
et que tu ne sois jeté en prison.
-
26
Ἀμὴν λέγω σοι,
Je te le dis en vérité,
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν,
assurément tu ne sortiras pas de là,
οὐ μὴ + subjonctif : négation renforcée : assurément ne …pas
ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.
jusqu’à ce que tu aies payé le dernier quadrant.
(quadrant : monnaie romaine valant 1/4 d’as)

 

22 février 2018

Jeu 22/02/18 Mt 16,13-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 16, 13-19
13
Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου
Et Jésus étant arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe,
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων,
interrogeait ses disciples, disant :
Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι,
Qui disent les hommes que je suis,
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
moi le fils de l’homme ?
-
14
Οἱ δὲ εἶπαν
Et ils dirent :
 Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν:
Les uns, Jean-Baptiste ;
ἄλλοι δὲ Ἠλίαν:
d’autres, Elie ;
ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.
d’autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.
-
15
Λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
Mais vous, qui dites-vous que je suis ?
-
16
Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν,
Simon Pierre répondant dit :
Σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
-
17
Ἀποκριθεὶς δὲ  ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Et Jésus répondant lui dit :
Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ,
Heureux es-tu, Simon, Barjonas ;
ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι,
parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,
ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
mais c’est mon Père qui est dans les cieux.
-
18
Κἀγὼ δέ σοι λέγω,
Et moi aussi je te dis
ὅτι σὺ εἶ Πέτρος,
que tu es Pierre
καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
et que sur cette pierre
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν,
je bâtirai mon Eglise,
καὶ πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
et les portes d’Hadès ne prévaudront point contre elle.
κατισχύω : prévaloir contre, avoir de la force contre (futur ici)
(κατα : contre  + ισχύω : avoir de la force)
-
19
Δώσω σοὶ τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν:
Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ;
καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras lié sur la terre
ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς:
sera lié dans les cieux ;
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras délié sur la terre
ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
sera délié dans les cieux.

 

20 février 2018

Mar 20/02/18 Mt 6,7-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
7
Προσευχόμενοι δὲ
Or, quand vous priez,
μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί:
ne bavardez pas, comme les païens,
βατταλογέω : bavarder (impératif aoriste ici)
δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν
car ils pensent qu’avec beaucoup de paroles,
εἰσακουσθήσονται.
ils seront exaucés.
1er sens (littérature classique) : εἰσακούω Tendre l’oreille vers
ici au futur passif
-
8
Μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς:
Ne leur ressemblez donc pas,
οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin,
ὧν : pronom relatif au génitif pluriel
χρείαν ἔχω : avoir besoin de + génitif
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.
avant que vous le lui demandiez.
πρὸ τοῦ + proposition infinitive : avant que…
-
9
Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς:
Vous donc, priez ainsi :
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
Notre Père qui es dans les cieux,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.
que ton nom soit sanctifié.
-
10
Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.
Que ton règne vienne.
Γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
Que ta volonté soit faite
ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς.
comme au ciel, aussi sur terre.
-
11
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
σήμερον : adv. aujourd’hui
-
12
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
Et remets-nous nos dettes,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
comme aussi nous les avons remises à nos débiteurs.
ἀφίημι : laisser aller, remettre une dette , pardonner 
-
13
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
μὴ + subjonctif : la défense. 
εἰσενέγκῃς : subjonctif aoriste de εἰσφέρω , faire entrer dans 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
 mais délivre-nous du mal.
ῥῦσαι : impératif aoriste M de ῥύομαι : délivrer
-
14
Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν,
Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος :
votre Père céleste vous pardonnera aussi ;
-
15
ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις ,
mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.

 

18 février 2018

Dim 18/02/18 1er dim. de Carême Mc 1,12-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB 
12
 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.
Et aussitôt l’Esprit le pousse au désert.
-
13
Καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ  τεσσεράκοντα ἡμέρας 
Et il fut dans le désert,quarante jours
πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ,
tenté par Satan ;
καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων,
et il était parmi les bêtes sauvages ;
καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.
et les anges le servaient.
-
14
 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην,
Et après que Jean eut été livré,
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
Jésus alla dans la Galilée,
prêchant la Bonne Nouvelle de Dieu,
-
15
καὶ λέγων ὅτι
et disant :
Πεπλήρωται ὁ καιρός,
Le temps est accompli,
καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ:
et le royaume de Dieu est proche ;
μετανοεῖτε,
convertissez-vous,
καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
et croyez en la Bonne Nouvelle.

17 février 2018

Sam 17/02/18 Lc 5,27-32

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Dans la TOB 
27
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν,
Et après cela il sortit ;
καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι Λευΐν,
et il vit un collecteur d’impôts, nommé Lévi,
καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον,
assis au bureau des péages,
καὶ εἶπεν αὐτῷ,
et il lui dit :
Ἀκολούθει μοι.
Suis-moi.
-
28
Καὶ καταλιπὼν πάντα 
Et ayant tout quitté,
ἀναστὰς
s’étant levé,
ἠκολούθει αὐτῷ.
il le suivait.
-
29
Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευῒς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ:
Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison.
καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν ,
Et il y avait une  foule considérable de collecteurs,
καὶ ἄλλων
d’autres personnes
οἳ ἦσαν μετ’ αὐτῶν κατακείμενοι.
qui étaient à table avec eux.
-
30
Καὶ ἐγόγγυζον οἱ  Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν
Et les pharisiens et leurs scribes murmuraient,
 πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγοντες,
disant à ses disciples :
Διὰ τί μετὰ τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε;
Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des collecteurs d’impôts et des pécheurs ?
-
31
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Et Jésus, répondant, leur dit :
Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ,
Ceux qui sont en bonne santé n’ont pas besoin de médecin,
χρείαν ἔχω + génitif (ἰατροῦ) : avoir besoin de  (médecin)
ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες.
au contraire de ceux qui sont malades.
κακῶς ἔχω : être malade
-
32
Οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους,
Je ne suis pas venu appeler des justes,
ἐλήλυθα : ἔρχομαι au parfait (1ère pers.) venir
καλέσαι infinitif aoriste : appeler
ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
 mais des pécheurs pour la conversion.

 

16 février 2018

Ven 16/02/18 Mt 9,14-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB 
14
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, λέγοντες,
Alors les disciples de Jean viennent à lui, disant :
Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν [πολλά]
 Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent,
οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν;
tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?
-
15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus leur dit :
Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν,
Les amis de l’époux peuvent-ils être dans le deuil
οἱ υἱοὶ : 1er sens : les fils, et dans la Bible : désigne la tribu, l’entourage, les amis…
 πενθέω : être dans le deuil
ἐφ’ ὅσον μετ’ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος ;
pendant que l’époux est avec eux ?
Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
mais des jours viendront
ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος,
l’époux leur sera enlevé,
καὶ τότε νηστεύσουσιν.
et alors ils jeûneront.
-
 Voir la formation du futur dans bibliques.com : ici 

 

13 février 2018

Mar 13/02/18 Mc 8,14-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Dans la TOB 
Mc8, 14-21
-
14
 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους,
Et ils avaient oublié de prendre des pains,
καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ’ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ.
et ils n’avaient qu’un seul pain avec eux dans la barque.
littéralement : et ils n’avaient pas de pain, sinon un seul
-
15
Καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς, λέγων,
Et il leur donnait cet ordre, disant :
Ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων
Voyez, faites attention au levain des pharisiens
καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου.
et au levain d’Hérode !
-
16
Καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους,
Et ils raisonnaient entre eux,
ὅτι Ἄρτους οὐκ ἔχουσιν.
C’est parce que nous n’avons pas de pains.
-
17
Καὶ γνοὺς  λέγει αὐτοῖς,
Et Jésus, connaissant cela, leur dit :
Τί διαλογίζεσθε ὅτι
Pourquoi raisonnez-vous
ἄρτους οὐκ ἔχετε;
sur ce que vous n’avez pas de pains ?
Οὔπω νοεῖτε,
ne saisissez-vous pas  encore dans votre esprit?
οὐδὲ συνίετε;
et ne comprenez-vous pas ?
πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν;
 Avez-vous le cœur endurci ?
πεπωρωμένην : participe parfait passif de πωρόω : rendre le coeur dur 
-
18
Ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε;
Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ?
Καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε;
et ayant des oreilles, n’entendez-vous pas ?
Καὶ οὐ μνημονεύετε;
et ne vous souvenez-vous pas ?
-
19
Ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους,
Quand je rompis les cinq pains pour les cinq mille,
πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε;
combien avez-vous emporté de paniers pleins de restes?
Λέγουσιν αὐτῷ, Δώδεκα.
Ils lui disent : Douze.
-
20
Ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους,
Et  les sept pains pour les quatre mille,
πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε;
de combien de corbeilles de morceaux avez-vous emporté la totalité ?
πόσων :  adj interrogatif au génitif pluriel : de combien (de corbeilles σπυρίδων)
πληρώμα, τος : abondance, totalité (ici trad. le pluriel par un singulier en fr.)
κλασμά, τος : morceau
Καὶ λέγουσιν [αὐτῷ], Ἑπτά.
Et ils disent : Sept.
-
21
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς,
 Et il leur disait :
Οὔπω συνίετε;
Vous ne comprenez pas encore ?

12 février 2018

Lun 12/02/18 Mc 8,11-13

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Dans la TOB 
11
Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι,
Et les pharisiens sortirent
καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ,
et se mirent à discuter avec lui,
ζητοῦντες παρ’ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ,
lui demandant un signe qui vînt du ciel.
πειράζοντες αὐτόν.
le tentant.
= pour le tenter
(TOB : pour lui tendre un piège)
Valeur circonstancielle du participe : pour…
-
12
Καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει,
Et, ayant soupiré en son esprit, il dit :
Τί ἡ γενεὰ αὕτη  ζητεῖ σημεῖον ;
Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ?
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen je vous dis
εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον.
qu’ il ne sera pas donné de signe à cette génération.
Utilisation particulière de εἰ (conjonction de subordination)
Le sens classique de εἰ est « si », mais on a ici un sémitisme syntaxique:
εἰ introduit une formule de serment : au sens de « (jurer de) ne…pas »
λέγω…εἰ : « je vous dis qu’il ne sera pas donné de… »
cf. D. ELLUL, O. FLICHY Apprendre le Grec biblique par les textes , (Cerf, Paris 2010) annexe, p. 306
-
13
Καὶ ἀφεὶς αὐτούς,
Et les ayant laissés,
πάλιν ἐμβὰς
 à nouveau, ayant embarqué,
ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν.
et s’en alla de l’autre côté.

9 février 2018

Ven 09/02/18 Mc 7,31-37

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB
31
 Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου
 Et étant sorti de nouveau du territoire de Tyr,
ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας,
il vint par Sidon, vers la mer de Galilée,
ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως.
au milieu du territoire de la Décapole.
-
32
Καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν καὶ μογιλάλον
Et on lui amène un sourd qui avait de la difficulté à parler ;
καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα.
et on le prie de lui imposer les mains.
« on » pour traduire la 3è pers. du pluriel. 
ἐπιθῇ : subj. aoriste 3è sg.
-
33
Καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ’ ἰδίαν,
Et l’ayant pris loin de la foule, à part,
ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ,
il lui mit les doigts dans les oreilles,
καὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ,
et ayant craché, il lui toucha la langue.
-
34
καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν,
Et, ayant levé les yeux au ciel,
ἐστέναξεν,
il soupira,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et lui dit :
Ἐφφαθά, ὅ ἐστιν, Διανοίχθητι.
Ephphata ! c’est-à-dire, ouvre-toi !
-
35
Καὶ [εὐθέωσ] ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί:
Et ses oreilles furent ouvertes
ἠνοίγησαν : 3 è pl. de l’aoriste passif de ἀνοίγω, ouvrir 
ἀκοή,  ῆς (ἡ) : mot déjà rencontré avec le sens de rumeur,
ici : oreille. 
καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ,
et  le lien de sa langue fut délié
καὶ ἐλάλει ὀρθῶς.
et il parlait correctement.
-
36
Καὶ διεστείλατο αὐτοῖς
Et il leur commanda
ἵνα μηδενὶ λέγωσιν
de ne le dire à personne ;
ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο
mais plus il le leur commandait
αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον.
plus ils le publiaient.
αὐτοὶ : dans la langue biblique, le pronom personnel
sujet au nominatif est souvent exprimé (jamais dans la langue classique)
περισσότερον : adverbe, davantage
-
37
Καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες,
Et ils étaient frappés d’une stupéfaction extrême et disaient :
Καλῶς πάντα πεποίηκεν:
Il a tout bien fait ;
πεποίηκεν : au parfait 
καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν,
il fait entendre même les sourds
καὶ : adverbe ici « même » « aussi »
καὶ  [τοὺσ] ἀλάλους λαλεῖν.
et parler les muets.

 

8 février 2018

Jeu 08/02/18 Mc 7,24-30

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Dans la TOB 
Mc 7, 24-30
7
 Ἐκεῖθεν δὲ  ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου.
Or s’étant levé, il s’en alla de là dans le territoire de Tyr ;
Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν,
et étant entré dans une maison,
οὐδένα ἤθελεν γνῶναι,
il voulait que personne ne le sût ;
καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν.
et il ne    put  rester caché ;
-
25
 Ἀλλ’ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ,
mais aussitôt une femme, ayant entendu parler de lui,
ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον,
et dont     la petite fille avait      un esprit impur
ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ:
 vint        et se jeta            à ses pieds.
-
26
 ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς 
Or, cette femme était grecque,
Συραφοινίκισσα τῷ γένει:
syro-phénicienne de naissance:
καὶ ἠρώτα αὐτὸν
Et elle le priait
ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς.
de chasser le démon         hors de sa fille.
-
27
 Καὶ ἔλεγεν αὐτῇ,
Et il lui disait :
Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα:
Laisse premièrement les enfants se rassasier ;
οὐ γὰρ  ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων
car il n’est pas bien de prendre le pain des enfants
καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν
et de le jeter aux petits chiens.
-
28
Ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ,
Mais elle répondit, et lui dit :
Κύριε καὶ  τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης
 Seigneur, les petits chiens aussi, sous la table,
 ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων.
 mangent les miettes des enfants.
-
29
Καὶ εἶπεν αὐτῇ,
Et il lui dit :
Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε:
A cause de cette parole, va ;
ἐξελήλυθεν  ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον. 
le démon est sorti de ta fille.
-
30
Καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς,
Et étant partie vers sa maison,
εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην
elle trouva l’enfant couchée sur le lit,
καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός
et le démon sorti.
βεβλημένον : participe parfait M, de βάλλω (jeter, lancer, poser, placer, mettre)
ἐξεληλυθός : participe parfait au neutre singulier.
Les propositions participiales dépendent du verbe trouver εὗρεν
aoriste de  εὐρίσκω

3 février 2018

Sam 03/02/18 Mc 6,30-34

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Dans la TOB 
Pour trouver une autre traduction : voir les favoris.
-
Mc 6, 30-34
Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν,
Et les apôtres se rassemblent auprès de Jésus ;
καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν
et ils lui racontèrent        tout ce qu’ils avaient fait
καὶ ὅσα ἐδίδαξαν.
et tout ce qu’ils avaient enseigné.
-
31
Καὶ λέγει αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ’ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον,
Venez, vous mêmes, à l’écart      dans un lieu désert,
ὑμεῖς αὐτοὶ : quand αὐτός est apposé au pronom personnel :
il signifie : « même » 
καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον.
et reposez-vous un peu.
ὀλίγον : accusatif adverbial : « un peu »
Ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί,
En effet, ceux qui venaient et ceux qui partaient étaient nombreux,
καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν.
 et ils n’avaient pas même le temps de manger.
φαγεῖν, infinitif de ἐσθίω, manger 
οὐδὲ : ne… pas même
-
32
Καὶ ἀπῆλθον  ἐν τῷ πλοίῳ
Et ils s’en allèrent en barque
εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν.
vers un lieu désert   à l’écart.
-
33
Καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἐπέγνωσαν πολλοί,
Et beaucoup de gens  virent et comprirent qu’ils partaient,
Verbe de perception (εἶδον aoriste de ὁράω) voir + proposition participiale
ἐπέγνωσαν  aoriste de ἐπιγινώσκω : connaître complètement, comprendre + cstr participiale
αὐτοὺς ὑπάγοντας : suit les deux verbes.
  ↑sujet de la prop. partic. / ὑπάγοντας participe acc pl.de ὑπάγω, partir
καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον    ἐκεῖ,
et à pied   de toutes      les villes          ils accoururent   là,
συνέδραμον aoriste de συντρέχω courir ensemble, accourir 
 καὶ προῆλθον αὐτούς.
et ils les devancèrent.
-
34
Καὶ ἐξελθὼν             εἶδεν πολὺν ὄχλον,
Et Jésus, étant sorti, vit une grande foule,
καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτούς
 et il fut touché de compassion envers eux,
 ἐσπλαγχνίσθη aoriste de σπλαγχνίζομαι,
être ému de compassion, être pris de pitié
ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα·
parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger:
καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.
et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente