29 avril 2018

Dim 29/04/18 Jn 15,1-8

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
TOB : ici
-
Jn 15, 1-8
1
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή,
Moi je suis la vraie vigne,
καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν.
et mon Père est le vigneron.
-
2
Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν,
Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi,
μὴ (ne…pas…) + participe présent au nominatif neutre sing. : φέρον = qui ne porte pas
αἴρει αὐτό ,
il l’enlève ;
καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον,
et tout (sarment) qui porte du fruit  ,
construction : τὸ καρπὸν φέρον =
 τὸ  φέρον + COD καρπὸν : celui qui porte du fruit
καθαίρει αὐτό,
il le purifie,
ἵνα καρπὸν πλείονα  φέρῃ.
afin qu’il porte un fruit plus abondant.
πλείονα : adjectif πολύς au comparatif (accusatif singulier)
πολύς : au singulier = abondant, au pluriel : nombreux
-
3
Ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε
Déjà vous, vous êtes purs,
διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν.
à cause de la parole que je vous ai dite.
λελάληκα : parfait de λαλέω, parler, dire
-
4
Μείνατε ἐν ἐμοί,
Demeurez en moi,
κἀγὼ ἐν ὑμῖν.
et moi en vous.
Καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ,
Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même,
ἐὰν μὴ  μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ,
s’il ne demeure sur la vigne,
οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς,
de même vous (vous ne pouvez pas) non plus,
ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.
si vous ne demeurez en moi.
-
5
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος,
Moi, je suis la vigne,
ὑμεῖς τὰ κλήματα.
vous, (vous êtes) les sarments ;
Ὁ μένων ἐν ἐμοί,
celui qui demeure en moi,
κἀγὼ ἐν αὐτῷ,
et moi en lui,
οὗτος φέρει καρπὸν πολύν :
celui-là porte du fruit en abondance ;
ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.
car sans moi vous ne pouvez rien faire.
-
6
Ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί,
Si quelqu’un ne demeure pas en moi,
ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα,
il (a été jeté) est jeté dehors comme le sarment,
ἐβλήθη : aoriste passif de βάλλω,
mais la concordance en français exige le présent passif : il est jeté
καὶ ἐξηράνθη,
et il (s’est desséché) se dessèche ;
même rem. : ἐξηράνθη aoriste passif de ξηραίνω
καὶ συνάγουσιν αὐτὰ
et on les ramasse
(passage au présent, pour marquer la succession des évènements, en grec)  
καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν,
 et on les jette au feu,
καὶ καίεται.
 et ils brûlent.
(Règle : sujet neutre pluriel, accord au singulier.)
-
7
Ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοί,
Si vous demeurez en moi
καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ,
et que mes paroles demeurent en vous,
ὃ ἐὰν θέλητε  αἰτήσασθε 
ce que vous voudrez, demandez
καὶ γενήσεται ὑμῖν.
et cela adviendra pour vous.
-
8
Ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου,
En ceci mon Père est glorifié :
ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε:
que vous portiez du fruit en abondance,
ἵνα : la conjonction ouvre à l’explication de Ἐν τούτῳ
(en ceci, à savoir que) avec une idée d’injonction.
καὶ  γένησθε ἐμοὶ μαθηταί.
et que vous deveniez pour moi des disciples.

28 avril 2018

Sam 28/04/18 Jn 14,7-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
TOB : ici
-
Jn 14,7-14
7
Εἰ ἐγνώκατέ με , καὶ τὸν πατέρα μου  γνώσεσθε :
Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père ;
ἐγνώκατέ : parfait (2è pl.) (le parfait= on peut traduire par le présent)
καὶ ἀπ’ ἄρτι γινώσκετε αὐτόν,
et dès à présent vous le connaissez
καὶ ἑωράκατε αὐτόν.
et vous le voyez.
ἑωράκατε 2è pl. du  parfait de ὁράω
 (ἑοράκατε, dans la langue classique)
-
8
Λέγει αὐτῷ Φίλιππος,
Philippe lui dit :
Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα,
Seigneur, montre-nous le Père,
καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν.
et cela nous suffit.
-
9
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Τοσούτῳ χρόνῳ μεθ’ ὑμῶν εἰμι,
Un si grand temps je suis avec vous,
καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε;
et tu ne me connais pas, Philippe ?
Ὁ ἑωρακὼς ἐμέ,
Celui qui me voit,
(participe parfait substantivé)
ἑώρακεν τὸν πατέρα:
voit le Père
 πῶς  σὺ λέγεις,
 Comment dis-tu :
Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;
 Montre-nous le Père ?
Le parfait exprime le résultat présent d’une action passée,
d’où le choix de traduire par le présent 
-
10
Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί,
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père,
καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν ;
et que le Père est en moi ?
Τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν,
Les paroles que je vous dis,
ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ:
ce n’est pas de moi-même que je les prononce ;
ἀπ’ ἐμαυτοῦ : en évidence au début de la proposition,
d’où la traduction avec un présentatif : « ce n’est pas… que… »
ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων,
mais le Père demeurant en moi,
ποιεῖ τὰ  ἔργα αὐτοῦ
fait ses propres oeuvres.
-
11
Πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί,
Croyez-moi que je suis dans le Père
καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ,
et que le Père est en moi ,
εἰ δὲ μή,
sinon
διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε.
 à cause des œuvres mêmes croyez.
-
12
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ,
Celui qui croit en moi,
τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ
les œuvres que je fais,
κἀκεῖνος ποιήσει,
celui-là aussi les fera,
καὶ μείζονα τούτων ποιήσει :
et il en fera de plus grandes que celles-ci,
ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι.
parce que moi je vais vers le Père,
-
13
Καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου,
et quoi que vous demandiez en mon nom,
τοῦτο ποιήσω,
je le ferai,
ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ.
afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
-
14
Ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου,
Si vous demandez quelque chose en mon nom,
ἐγὼ ποιήσω.
moi, je le ferai.
-

27 avril 2018

Ven 27/04/18 Jn 14,1-6

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici 
-
Jn 14,1-6
1
Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία·
Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
πιστεύετε εἰς τὸν θεόν,
croyez en Dieu,
καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε.
et croyez en moi.
ou :
vous croyez en Dieu
croyez aussi en moi.
πιστεύετε : est soit impératif soit indicatif présent (même forme) .
(« aussi » si l’on considère και comme un adverbe et non comme une conjonction de coordination)
ταρασσέσθω : 3è sing. impératif présent moyen passif
de ταράσσω : agiter la mer, bouleverser, troubler l’esprit
Μὴ : négation avec l’impératif : que ne …pas
(2è pl.impératif présent)
-
2
Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου
Dans la maison de mon Père,
μοναὶ πολλαί εἰσιν:
il y a beaucoup de demeures ;
ἡ μόνη, ῆς  demeure
Mot dérivé de μένω, rester, demeurer, tenir bon 
A donné plus tard « monastère »
εἰ δὲ μή,
sinon
εἶπον ἂν ὑμῖν
vous aurais-je dit
εἶπον ἂν : aoriste + ἂν = irréel du passé. 
 ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν;
que j’allais préparer une place pour vous ?
-
3
Καὶ ἐὰν πορευθῶ,
Et si je vais,
 καὶ ἑτοιμάσω  τόπον ὑμῖν :
et que je prépare une place pour vous,
ἑτοιμάσω : subjonctif aoriste avec ἐὰν : si…
La TOB traduit par lorsque et applique une concordance des temps « dynamique »
πάλιν ἔρχομαι
je viens à nouveau
καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν,
et je vous prendrai auprès de moi-même,
ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε.
afin que où je suis, moi, vous aussi vous y soyez.
παραλήμψομαι futur de παραλαμβάνω :
prendre auprès de, prendre avec soi, emmener
παρα (préverbe) et  πρὸς sont redondants 
-
4
Καὶ ὅπου  [ἐγὼ] ὑπάγω
Et où je vais,
οἴδατε τὴν ὁδόν .
vous en savez le chemin.
-
5
Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς,
Thomas lui dit :
Κύριε,
Seigneur,
οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις·
nous ne savons où tu vas ;
 πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;
comment pouvons-nous savoir le chemin ?
-
6
Λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή:
Moi je suis le chemin et la vérité et la vie ;
οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα, εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ.
personne ne vient vers le Père si ce n’est par moi.
δι’ ἐμοῦ = δια + génitif : par à travers, par l’intermédiaire de

25 avril 2018

Mer 25/04/18 Mc 16,15-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
-
Mc 16, 15-20
-
(Introduction de la péricope dans la Bible pour la liturgie : 
« En ce temps-là,
Jésus ressuscité se manifesta aux onze apôtres… »)
-
15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα,
Allez dans le monde entier,
κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
prêchez l’Evangile à toute créature.
Πορευθέντες : participe aoriste de πορεύομαι, aller. 
En grec, quand deux ordres se suivent,  le premier est au participe.
-
16
Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται:
Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé ;
ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.
mais celui qui n’aura pas cru, sera condamné.
Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς : article + participes = celui qui …et qui
Les participes sont à l’aoriste mais on traduit par un futur, 
étant donné que le verbe de la proposition principale est au futur. 
L’aoriste en dehors de l’indicatif n’a pas de valeur temporelle, 
mais ici il marque l’antériorité par rapport à la principale.
-
17
Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει ·
Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru  :
 ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν·
en mon nom ils chasseront les démons :
γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς, 
ils parleront en des langues nouvelles ;
παρακολουθέω : suivre de près + datif  
 τοῖς πιστεύσασιν : participe aoriste au datif pluriel (πιστεύω, croire)
 ταῦτα « coupe » le sujet  (Σημεῖα) du verbe (παρακολουθήσει) :
(accord au singulier quand le sujet est un neutre pluriel) 
 ταῦτα : est traduit par le présentatif : « voici…qui … »
-
18
[καὶ ἐν ταῖς χερσὶν] ὄφεις ἀροῦσιν·
ils prendront des serpents ;
 ἀροῦσιν : futur de  αἴρω
κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν,
même s’ils buvaient quelque breuvage mortel,
οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ·
il ne leur nuira absolument pas ;
ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν,
ils imposeront les mains aux malades,
καὶ καλῶς ἕξουσιν.
et ils seront guéris.
-
19
 Ὁ μὲν οὖν  κύριος Ἰησοῦς
Et le Seigneur Jésus,
 μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς,
après leur avoir parlé,
 ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανόν,
fut enlevé dans le ciel,
καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ.
et il s’assit à la droite de Dieu.
-
20
Ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ,
Et eux, étant partis, prêchèrent partout ;
τοῦ κυρίου συνεργοῦντος,
le Seigneur travaillant avec eux
καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος
et confirmant la parole
(génitifs absolus)
διὰ τῶν ἐπακολουθούντων [σημείων.]
par les signes qui l’accompagnaient.

 

22 avril 2018

Dim 22/04/18 Jn 10,11-18

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 10,11-18
-
11
Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός ·
Je suis le bon berger :
 ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν
le bon berger dépose sa vie
ὑπὲρ τῶν προβάτων.
en faveur de ses brebis.
-
12
Ὁ μισθωτὸς  καὶ οὐκ ὢν ποιμήν,
Mais le mercenaire n’étant pas même berger,
οὗ οὐκ  ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια,
de qui il n’est pas de brebis en propre,
θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον,
voit venir le loup
καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα,
et abandonne les brebis
καὶ φεύγει,
et s’enfuit ;
καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτά,
et le loup les ravit
καὶ σκορπίζει .
et les disperse.
-
13
 ὅτι μισθωτός ἐστιν,
parce qu’il est mercenaire,
καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.
 et qu’il ne se soucie point des brebis.
-
14
Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός,
Moi je suis le bon berger,
καὶ γινώσκω τὰ ἐμά,
et je connais mes brebis,
καὶ γινώσκουσίν με τὰ ἐμά. 
et mes brebis me connaissent,
-
15
Καθὼς γινώσκει με ὁ πατήρ,
de même que le Père me connaît,
κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα:
moi aussi je connais le Père ;
καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων.
et je dépose ma vie en faveur de mes brebis.
-
16
Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω,
J’ai encore d’autres brebis
ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης:
qui ne sont pas de cet enclos ;
κἀκεῖνά δεῖ με  ἀγαγεῖν,
celles-là aussi, il faut que je les amène ;
καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν:
et elles entendront ma voix,
καὶ γενήσονται μία ποίμνη,
et il y aura un seul troupeau,
εἷς ποιμήν.
un seul berger.
-
17
Διὰ τοῦτο  με ὁ πατὴρ  ἀγαπᾷ,
C’est pour cela que le Père m’aime,
ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήνμου,
parce que je dépose ma vie,
ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν.
afin de la recevoir à nouveau.
-
18
Οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ’ ἐμοῦ,
Personne ne me l’enlève,
ἀλλ’ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ’ ἐμαυτοῦ.
mais je la dépose de moi-même ;
Ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν,
j’ai le pouvoir de la donner,
καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν.
et j’ai le pouvoir de la recevoir à nouveau.
Ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου.
tel est le commandement que j’ai reçu d’auprès de mon Père.

 

21 avril 2018

Sam 21/04/18 Jn 6,60-69

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 6,60-69
-
60
Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν 
Plusieurs donc de ses disciples, l’ayant entendu, dirent :
Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ·
Cette parole est dure ;  
τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;
qui peut l’écouter ?
-
61
Εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι
Mais Jésus connaissant en lui-même que
γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
ses disciples murmuraient à ce sujet,
εἶπεν αὐτοῖς,
leur dit :
Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει;
Ceci vous scandalise ?
-
62
Ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα
Et si vous voyez le Fils de l’homme monter
ὅπου ἦν τὸ πρότερον;
où il était auparavant ?
-
63
Τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν,
C’est l’Esprit qui vivifie ;
ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν ·
la chair ne sert de rien :
τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν,
les paroles que je vous ai dites
πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν.
sont Esprit et vie.
-
64
Ἀλλ’ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν.
Mais il y en a quelques-uns d’entre vous qui ne croient pas.
ᾜδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς,
Car Jésus savait dès le commencement
τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες,
qui étaient ceux qui ne croyaient pas,
καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν.
et qui était celui qui le livrerait.
-
65
Καὶ ἔλεγεν,
Et il disait :
Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν,
C’est à cause de cela que je vous ai dit
ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με,
que personne ne peut venir à moi,
ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός.
à moins que cela ne lui soit donné venant du Père.
-
66
 Ἐκ τούτου
Dès ce moment,
πολλοὶ [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον  εἰς τὰ ὀπίσω,
plusieurs de ses disciples s’en allèrent vers l’arrière,
καὶ οὐκέτι μετ’ αὐτοῦ περιεπάτουν.
et ils ne marchaient plus avec lui.
-
67
Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα,
Jésus donc dit aux douze :
Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;
Voulez-vous, vous aussi , vous en aller ?
-
68
Ἀπεκρίθη  αὐτῷ Σίμων Πέτρος,
Simon Pierre lui répondit :
Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα;
Seigneur, à qui irons-nous ?
Ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις ;
Tu as des paroles de vie éternelle ?
-
69
Καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν
et nous, nous avons cru et nous avons connu
ὅτι σὺ εἶ ὁ  ἅγιος τοῦ θεοῦ.
que tu es le Saint de Dieu.

 

13 avril 2018

Ven 13/04/18 Jn 6,1-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
1
Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας, τῆς Τιβεριάδος.
Après ces choses, Jésus s’en alla au delà de la mer de Galilée, ou de Tibériade.
-
2
Ἠκολούθει δὲ  αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι  ἐθεώρουν  τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων.
Et une grande foule le suivait, parce qu’ils voyaient les miracles qu’il opérait sur les malades.
-
3
Ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
Mais Jésus monta sur la montagne, et là, il était assis avec ses disciples.
-
4
Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ Πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.
Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche.
-
5
Ἐπάρας οὖν  τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς , καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς Φίλιππον, Πόθεν  ἀγοράσωμεν ἄρτους, ἵνα φάγωσιν οὗτοι;
Jésus ayant donc levé les yeux, et ayant vu qu’une grande foule venait à lui, dit à Philippe : Où achèterons-nous des pains, afin que ceux-ci aient à manger ?
-
6
Τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν: αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν.
Or, il disait cela pour l’éprouver, car il savait, lui, ce qu’il allait faire.
-
7
Ἀπεκρίθη αὐτῷ  [ὁ] Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕκαστος βραχύ [τι] λάβῃ.
Philippe lui répondit : Deux cents deniers de pain ne leur suffisent pas pour que chacun en reçoive quelque peu.
-
8
Λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου,
Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit :
-
9
Ἔστιν παιδάριον  ὧδε ὃς  ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια: ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;
Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons ; mais qu’est-ce que cela pour tant de gens ?
-
10
Εἶπεν  ὁ Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. Ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. Ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν  ὡς πεντακισχίλιοι.
Jésus dit : Faites asseoir les gens. Or il y avait beaucoup d’herbe dans ce lieu. Les hommes s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille.
-
11
Ἔλαβεν οὖν τοὺς  ἄρτους ὁ Ἰησοῦς, καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις: ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.
Jésus prit donc les pains, et ayant rendu grâces, il les distribua à ceux qui étaient assis ; de même aussi des poissons, autant qu’ils en voulurent.
-
12
Ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται.
Et quand ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Ramassez les morceaux qui sont restés, afin que rien ne se perde.
-
13
Συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων, ἃ ἐπερίσσευσαν  τοῖς βεβρωκόσιν.
Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers des morceaux provenant des cinq pains d’orge qui étaient restés à ceux qui avaient mangé.
-
14
Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον , ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον.
Les gens donc ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde.
-
15
Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτόν, ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα, ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος.
Jésus donc ayant connu qu’ils allaient venir l’enlever, afin de le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.

 

9 avril 2018

Lun 09/04/18 Lc 1,26-38

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 1,26-38
Voir dans le calendrier au 08/12/17
-
26
 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ  ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέθ
Or, au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
-
27
πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυίδ: καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David ; et le nom de la vierge était Marie.
-
28
Καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Χαῖρε, κεχαριτωμένη: ὁ κύριος μετὰ σοῦ.
Et l’ange, étant entré auprès d’elle, dit : Salut, toi qui as été reçue en grâce : le Seigneur est avec toi ! [Tu es bénie entre les femmes.]
-
29
Ἡ δὲ  ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
Mais elle fut troublée de cette parole, et elle se demandait ce que pouvait être cette salutation.
-
30
Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ: εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.
Et l’ange lui dit : Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu ;
-
31
Καὶ ἰδού,  συλλήμψῃ ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
et voici tu concevras en ton sein et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
-
32
Οὗτος ἔσται μέγας, καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται: καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père,
-
33
καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et il n’y aura pas de fin à son règne.
-
34
Εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;
Mais Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme ?
-
35
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι: διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.
Et l’ange, répondant, lui dit : L’Esprit-Saint viendra sur toi, et une puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi aussi le saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
-
36
Καὶ ἰδού, Ἐλισάβετ ἡ συγγενίς  σου, καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς: καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ.
Et voici, Elisabeth, ta parente, elle aussi, a conçu un fils en sa vieillesse ; et c’est ici le sixième mois pour celle qui était appelée stérile,
-
37
Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα.
parce que rien ne sera impossible à Dieu.
-
38
Εἶπεν δὲ Μαριάμ, Ἰδού, ἡ δούλη κυρίου: γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
Et Marie dit : Voici la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole. Et l’ange s’en alla d’auprès d’elle.
-

 

5 avril 2018

Jeu 05/04/18 Lc 24,35-48

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lire dans la TOB 
-
Lc 24,35-48
-
35
Καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ,
Et eux-mêmes racontaient ce qui leur était arrivé en chemin,
καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.
et comment il s’était fait reconnaître d’eux lors de la fraction du pain.
ἐγνώσθη : est un passif, le complément au datif → trad. par « se faire reconnaître de… »
-
36
Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων,
Or, comme ils disaient ces choses,
αὐτὸς  ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν,
lui-même se présenta au milieu d’eux,
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et leur dit :
Εἰρήνη ὑμῖν.
La paix soit avec vous !
-
37
Πτοηθέντες δὲ
Mais, saisis d’épouvante
καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι
et étant terrifiés,
ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.
ils pensaient voir un esprit.
-
38
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Τί τεταραγμένοι ἐστέ,
Pourquoi êtes-vous troublés,
καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν  τῇ καρδίᾳ  ὑμῶν;
et pourquoi des doutes s’élèvent-ils dans votre cœur ?
διαλογισμός : pensée, raisonnement, doute
-
39
Ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου,
Voyez mes mains et mes pieds,
ὅτι  ἐγώ εἰμι αὐτός :
car c’est moi-même.
ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε,
Touchez-moi, et regardez-moi ;
ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει,
car un esprit n’a pas de la chair et des os,
καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα.
comme vous voyez que j’ai.
-
40
Καὶ τοῦτο εἰπὼν
Et ayant dit cela,
ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.
il leur montra ses mains et ses pieds.
-
41
Ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν
et comme ils ne croyaient pas encore
ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων,
à cause de la joie et comme ils s’étonnaient,
εἶπεν αὐτοῖς ·
 il leur dit :
Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε ;
Avez-vous ici quelque chose à manger ?
-
42
Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος.
Et ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti.
-
43
Καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.
Et l’ayant pris, il en mangea en leur présence.
-
44
Εἶπεν δὲ  πρὸς αὐτούς 
Puis il leur dit :
Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς
Ce sont ici les paroles que je vous disais,
ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν,
lorsque j’étais encore avec vous,
ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως
qu’il fallait que fût accompli tout ce qui a été écrit dans la loi de Moïse,
καὶ τοῖς  προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.
et dans les prophètes, et dans les Psaumes à mon sujet.
-
45
Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν,
Alors il leur ouvrit l’entendement
τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς ·
pour qu’ils comprissent les Ecritures ;
-
46
καὶ εἶπεν αὐτοῖς
et il leur dit :
ὅτι Οὕτως γέγραπται,
C’est ainsi qu’il est écrit
 παθεῖν τὸν χριστόν,
que le Christ doit souffrir
καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
et ressusciter d’entre les morts le troisième jour ;
-
47
καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν
et que doit être prêchée en son nom la conversion
 εἰς ἄφεσιν  ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη,
pour la rémission des péchés à toutes les nations,  
ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.
en commençant par Jérusalem.
-
48
Ὑμεῖς μάρτυρες τούτων.
Or vous, vous êtes témoins de ces choses.

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente