30 avril 2018

Lun 30/04/18 Jn14,21-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
TOB : ici
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Jn 14,21-26
21
Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς,
Celui qui a mes commandements et qui les garde,
ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με :
 celui-là est celui qui m’aime ;
ὁ δὲ ἀγαπῶν με,
et celui qui m’aime
ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου:
sera aimé de mon Père,
 κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτόν,
et moi je l’aimerai
καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.
et je me manifesterai à lui.
-
22
Λέγει αὐτῷ Ἰούδας,
Judas lui dit
οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης,
_non pas l’Iscariote_
Κύριε, [καὶ] τί γέγονεν
Seigneur, pourquoi est-il advenu
ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτόν,
qu’à nous tu doives te manifester  toi-même,
καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ;
et non pas au monde ?
-
23
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Ἐάν τις ἀγαπᾷ με,
Si quelqu’un m’aime,
τὸν λόγον μου τηρήσει,
il gardera ma parole ;
καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν,
et mon Père l’aimera,
καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα,
et nous viendrons à lui,
καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιησόμεθα.
et nous ferons chez lui notre demeure.
-
24
Ὁ μὴ ἀγαπῶν με,
Celui qui ne m’aime pas,
τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ:
ne garde pas mes paroles ;
καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε
et la parole que vous entendez
οὐκ ἔστιν ἐμός,
n’est pas mienne,
ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.
mais du Père qui m’a envoyé.
-
25
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων.
Je vous ai dit ces choses, demeurant avec vous.
-
26
Ὁ δὲ παράκλητος,
Mais le consolateur,
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον,
l’Esprit-Saint,
ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου,
que le Père enverra en mon nom,
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα,
celui-là vous enseignera toutes choses
καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν [ἐγώ].
et vous fera ressouvenir de toutes celles que je vous ai dites.

 

29 avril 2018

Dim 29/04/18 Jn 15,1-8

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
TOB : ici
-
Jn 15, 1-8
1
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή,
Moi je suis la vraie vigne,
καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν.
et mon Père est le vigneron.
-
2
Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν,
Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi,
μὴ (ne…pas…) + participe présent au nominatif neutre sing. : φέρον = qui ne porte pas
αἴρει αὐτό ,
il l’enlève ;
καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον,
et tout (sarment) qui porte du fruit  ,
construction : τὸ καρπὸν φέρον =
 τὸ  φέρον + COD καρπὸν : celui qui porte du fruit
καθαίρει αὐτό,
il le purifie,
ἵνα καρπὸν πλείονα  φέρῃ.
afin qu’il porte un fruit plus abondant.
πλείονα : adjectif πολύς au comparatif (accusatif singulier)
πολύς : au singulier = abondant, au pluriel : nombreux
-
3
Ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε
Déjà vous, vous êtes purs,
διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν.
à cause de la parole que je vous ai dite.
λελάληκα : parfait de λαλέω, parler, dire
-
4
Μείνατε ἐν ἐμοί,
Demeurez en moi,
κἀγὼ ἐν ὑμῖν.
et moi en vous.
Καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ,
Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même,
ἐὰν μὴ  μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ,
s’il ne demeure sur la vigne,
οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς,
de même vous (vous ne pouvez pas) non plus,
ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.
si vous ne demeurez en moi.
-
5
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος,
Moi, je suis la vigne,
ὑμεῖς τὰ κλήματα.
vous, (vous êtes) les sarments ;
Ὁ μένων ἐν ἐμοί,
celui qui demeure en moi,
κἀγὼ ἐν αὐτῷ,
et moi en lui,
οὗτος φέρει καρπὸν πολύν :
celui-là porte du fruit en abondance ;
ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.
car sans moi vous ne pouvez rien faire.
-
6
Ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί,
Si quelqu’un ne demeure pas en moi,
ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα,
il (a été jeté) est jeté dehors comme le sarment,
ἐβλήθη : aoriste passif de βάλλω,
mais la concordance en français exige le présent passif : il est jeté
καὶ ἐξηράνθη,
et il (s’est desséché) se dessèche ;
même rem. : ἐξηράνθη aoriste passif de ξηραίνω
καὶ συνάγουσιν αὐτὰ
et on les ramasse
(passage au présent, pour marquer la succession des évènements, en grec)  
καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν,
 et on les jette au feu,
καὶ καίεται.
 et ils brûlent.
(Règle : sujet neutre pluriel, accord au singulier.)
-
7
Ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοί,
Si vous demeurez en moi
καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ,
et que mes paroles demeurent en vous,
ὃ ἐὰν θέλητε  αἰτήσασθε 
ce que vous voudrez, demandez
καὶ γενήσεται ὑμῖν.
et cela adviendra pour vous.
-
8
Ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου,
En ceci mon Père est glorifié :
ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε:
que vous portiez du fruit en abondance,
ἵνα : la conjonction ouvre à l’explication de Ἐν τούτῳ
(en ceci, à savoir que) avec une idée d’injonction.
καὶ  γένησθε ἐμοὶ μαθηταί.
et que vous deveniez pour moi des disciples.

28 avril 2018

Sam 28/04/18 Jn 14,7-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
TOB : ici
-
Jn 14,7-14
7
Εἰ ἐγνώκατέ με , καὶ τὸν πατέρα μου  γνώσεσθε :
Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père ;
ἐγνώκατέ : parfait (2è pl.) (le parfait= on peut traduire par le présent)
καὶ ἀπ’ ἄρτι γινώσκετε αὐτόν,
et dès à présent vous le connaissez
καὶ ἑωράκατε αὐτόν.
et vous le voyez.
ἑωράκατε 2è pl. du  parfait de ὁράω
 (ἑοράκατε, dans la langue classique)
-
8
Λέγει αὐτῷ Φίλιππος,
Philippe lui dit :
Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα,
Seigneur, montre-nous le Père,
καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν.
et cela nous suffit.
-
9
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Τοσούτῳ χρόνῳ μεθ’ ὑμῶν εἰμι,
Un si grand temps je suis avec vous,
καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε;
et tu ne me connais pas, Philippe ?
Ὁ ἑωρακὼς ἐμέ,
Celui qui me voit,
(participe parfait substantivé)
ἑώρακεν τὸν πατέρα:
voit le Père
 πῶς  σὺ λέγεις,
 Comment dis-tu :
Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;
 Montre-nous le Père ?
Le parfait exprime le résultat présent d’une action passée,
d’où le choix de traduire par le présent 
-
10
Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί,
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père,
καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν ;
et que le Père est en moi ?
Τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν,
Les paroles que je vous dis,
ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ:
ce n’est pas de moi-même que je les prononce ;
ἀπ’ ἐμαυτοῦ : en évidence au début de la proposition,
d’où la traduction avec un présentatif : « ce n’est pas… que… »
ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων,
mais le Père demeurant en moi,
ποιεῖ τὰ  ἔργα αὐτοῦ
fait ses propres oeuvres.
-
11
Πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί,
Croyez-moi que je suis dans le Père
καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ,
et que le Père est en moi ,
εἰ δὲ μή,
sinon
διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε.
 à cause des œuvres mêmes croyez.
-
12
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ,
Celui qui croit en moi,
τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ
les œuvres que je fais,
κἀκεῖνος ποιήσει,
celui-là aussi les fera,
καὶ μείζονα τούτων ποιήσει :
et il en fera de plus grandes que celles-ci,
ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι.
parce que moi je vais vers le Père,
-
13
Καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου,
et quoi que vous demandiez en mon nom,
τοῦτο ποιήσω,
je le ferai,
ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ.
afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
-
14
Ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου,
Si vous demandez quelque chose en mon nom,
ἐγὼ ποιήσω.
moi, je le ferai.
-

27 avril 2018

Ven 27/04/18 Jn 14,1-6

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici 
-
Jn 14,1-6
1
Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία·
Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
πιστεύετε εἰς τὸν θεόν,
croyez en Dieu,
καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε.
et croyez en moi.
ou :
vous croyez en Dieu
croyez aussi en moi.
πιστεύετε : est soit impératif soit indicatif présent (même forme) .
(« aussi » si l’on considère και comme un adverbe et non comme une conjonction de coordination)
ταρασσέσθω : 3è sing. impératif présent moyen passif
de ταράσσω : agiter la mer, bouleverser, troubler l’esprit
Μὴ : négation avec l’impératif : que ne …pas
(2è pl.impératif présent)
-
2
Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου
Dans la maison de mon Père,
μοναὶ πολλαί εἰσιν:
il y a beaucoup de demeures ;
ἡ μόνη, ῆς  demeure
Mot dérivé de μένω, rester, demeurer, tenir bon 
A donné plus tard « monastère »
εἰ δὲ μή,
sinon
εἶπον ἂν ὑμῖν
vous aurais-je dit
εἶπον ἂν : aoriste + ἂν = irréel du passé. 
 ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν;
que j’allais préparer une place pour vous ?
-
3
Καὶ ἐὰν πορευθῶ,
Et si je vais,
 καὶ ἑτοιμάσω  τόπον ὑμῖν :
et que je prépare une place pour vous,
ἑτοιμάσω : subjonctif aoriste avec ἐὰν : si…
La TOB traduit par lorsque et applique une concordance des temps « dynamique »
πάλιν ἔρχομαι
je viens à nouveau
καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν,
et je vous prendrai auprès de moi-même,
ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε.
afin que où je suis, moi, vous aussi vous y soyez.
παραλήμψομαι futur de παραλαμβάνω :
prendre auprès de, prendre avec soi, emmener
παρα (préverbe) et  πρὸς sont redondants 
-
4
Καὶ ὅπου  [ἐγὼ] ὑπάγω
Et où je vais,
οἴδατε τὴν ὁδόν .
vous en savez le chemin.
-
5
Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς,
Thomas lui dit :
Κύριε,
Seigneur,
οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις·
nous ne savons où tu vas ;
 πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;
comment pouvons-nous savoir le chemin ?
-
6
Λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή:
Moi je suis le chemin et la vérité et la vie ;
οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα, εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ.
personne ne vient vers le Père si ce n’est par moi.
δι’ ἐμοῦ = δια + génitif : par à travers, par l’intermédiaire de

26 avril 2018

Jeu 26/04/18 Jn 13,16-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Cliquez ici pour la : TOB
-
Jn 13,16-20
-
13,16
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous (le) dis,
Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ,
le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur,
οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.
ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé.
-
17
Εἰ ταῦτα οἴδατε,
Si vous savez ces choses,
μακάριοί ἐστε
vous êtes heureux,
ἐὰν ποιῆτε αὐτά.
pourvu que vous les fassiez.
ἐὰν ποιῆτε :  ἐὰν + subjonctif : expression de l’éventuel
-
18
Οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω :
Je ne parle pas au sujet de vous tous ;
ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην:
moi, je sais qui sont ceux que j’ai choisis ;
ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ,
mais (je parle pour) que l’Ecriture soit accomplie :
(il faudrait sous-entendre: « je parle » ) pour que…(ἵνα)
Ὁ τρώγων  μου  τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.
« Celui qui mange du pain avec moi a levé son talon contre moi. »
-
19
Ἀπ’ ἄρτι
Dès à présent
λέγω ὑμῖν
je vous (le) dis
πρὸ τοῦ γενέσθαι,
 avant que la chose arrive ;
πρὸ τοῦ + infinitif : avant que (ici pas de sujet de l’infinitif exprimé > « la chose… »)
ἵνα πιστεύσητε
 afin que vous croyiez
ὅταν γένηται 
 quand elle arrivera,
 ὅτι ἐγώ εἰμι.
que moi je suis.
πιστεύω ὅτι : croire que
Ce verset reprend les Ecritures :
Jésus assume le « moi Je suis » d’Isaïe
-
20
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous (le) dis :
Ὁ λαμβάνων
Celui qui reçoit
ἄν τινα πέμψω,
celui que j’enverrai
πέμψω : subjonctif aoriste de πέμπω, avec ἄν : éventuel
τινα : pronom indéfini à l’accusatif
est à la fois complément de λαμβάνων et de πέμψω,
littéralement : celui qui reçoit quelqu’un si (ἄν) j’envoie quelqu’un
ἐμὲ λαμβάνει:
me reçoit
ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων,
et celui qui me reçoit,
λαμβάνει τὸν πέμψαντά με.
reçoit Celui qui m’a envoyé.

 

25 avril 2018

Mer 25/04/18 Mc 16,15-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
-
Mc 16, 15-20
-
(Introduction de la péricope dans la Bible pour la liturgie : 
« En ce temps-là,
Jésus ressuscité se manifesta aux onze apôtres… »)
-
15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα,
Allez dans le monde entier,
κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
prêchez l’Evangile à toute créature.
Πορευθέντες : participe aoriste de πορεύομαι, aller. 
En grec, quand deux ordres se suivent,  le premier est au participe.
-
16
Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται:
Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé ;
ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.
mais celui qui n’aura pas cru, sera condamné.
Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς : article + participes = celui qui …et qui
Les participes sont à l’aoriste mais on traduit par un futur, 
étant donné que le verbe de la proposition principale est au futur. 
L’aoriste en dehors de l’indicatif n’a pas de valeur temporelle, 
mais ici il marque l’antériorité par rapport à la principale.
-
17
Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει ·
Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru  :
 ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν·
en mon nom ils chasseront les démons :
γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς, 
ils parleront en des langues nouvelles ;
παρακολουθέω : suivre de près + datif  
 τοῖς πιστεύσασιν : participe aoriste au datif pluriel (πιστεύω, croire)
 ταῦτα « coupe » le sujet  (Σημεῖα) du verbe (παρακολουθήσει) :
(accord au singulier quand le sujet est un neutre pluriel) 
 ταῦτα : est traduit par le présentatif : « voici…qui … »
-
18
[καὶ ἐν ταῖς χερσὶν] ὄφεις ἀροῦσιν·
ils prendront des serpents ;
 ἀροῦσιν : futur de  αἴρω
κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν,
même s’ils buvaient quelque breuvage mortel,
οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ·
il ne leur nuira absolument pas ;
ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν,
ils imposeront les mains aux malades,
καὶ καλῶς ἕξουσιν.
et ils seront guéris.
-
19
 Ὁ μὲν οὖν  κύριος Ἰησοῦς
Et le Seigneur Jésus,
 μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς,
après leur avoir parlé,
 ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανόν,
fut enlevé dans le ciel,
καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ.
et il s’assit à la droite de Dieu.
-
20
Ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ,
Et eux, étant partis, prêchèrent partout ;
τοῦ κυρίου συνεργοῦντος,
le Seigneur travaillant avec eux
καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος
et confirmant la parole
(génitifs absolus)
διὰ τῶν ἐπακολουθούντων [σημείων.]
par les signes qui l’accompagnaient.

 

24 avril 2018

Mar 24/04/18 Jn 10,22-30

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 8 h 04 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Passage dans la TOB 
Jn 10,22-30
-
22
 Ἐγένετο  τότε τὰ Ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις 
Advint alors la fête de la dédicace à Jérusalem ;
Ἐγκαίνια, ων : Fête de la Dédicace, Hannoukka
χειμὼν ἦν:
c’était l’hiver.
-
23
καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ
Et Jésus se promenait dans le temple,
ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος.
sous le portique de Salomon.
-
24
Ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι,
Les Juifs l’entourèrent donc,
καὶ ἔλεγον αὐτῷ,
et ils lui disaient :
Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις;
Jusques à quand tiens-tu notre âme en suspens ?
αἴρω : premier sens : prendre, lever ; d’où : tenir en suspens
Εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ.
Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement .
 παρρησίᾳ : ouvertement  
(datif à valeur adverbiale : παρρησία, ας : liberté de parole)
-
25
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur répondit :
Εἶπον ὑμῖν,
Je vous l’ai dit,
καὶ οὐ πιστεύετε:
et vous ne croyez pas ;
τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ
les œuvres que je fais
ἃ : pronom relatif acc neutre pluriel
ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου,
au nom de mon Père,
ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ:
ce sont elles qui rendent témoignage de moi.
-
26
 ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε:
Mais vous, vous ne croyez pas,
ὅτι οὐκ ἐστε ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν.
parce que vous n’êtes pas de mes brebis.
-
27
Τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν
 Mes brebis entendent ma voix,
κἀγὼ γινώσκω αὐτά,
et moi, je les connais,
καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι:
et elles me suivent ;
-
28
κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον
et moi, je leur donne la vie éternelle,  
καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα,
et elles ne périront jamais,
εἰς τὸν αἰῶνα : pour l’éternité, d’où : jamais
καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου.
et personne ne les ravira de ma main.
-
29
Ὁ πατήρ μου
Mon Père,
ὃ δέδωκέν μοι
qui me les a données,
πάντων μεῖζόν  ἐστίν:
est plus grand que tous,
καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός
et nul ne les peut ravir de la main de mon Père.
-
30
Ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν.
Moi et le Père nous sommes un.
ἕν : adjectif numéral : un (au neutre) cf RAGON § 80

 

23 avril 2018

Lun 23/04/18 Jn 10,1-10

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

-

Jn 10, 1-10

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen je vous le dis
ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων,
Celui qui n’entre pas par la porte dans l’enclos des brebis,
ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν,
mais qui y monte par ailleurs,
ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής.
celui-là est un voleur et un brigand.
-

2

Ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων.
Mais celui qui entre par la porte est un berger des brebis.
-
3
Τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει,
Le portier lui ouvre,
καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει,
et les brebis entendent sa voix,
καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ’ ὄνομα,
et il appelle par leur nom ses propres brebis,
καὶ ἐξάγει αὐτά.
et les mène dehors.
-
4
Ὅταν τὰ ἴδια  πάντα ἐκβάλῃ ,
Quand il a fait sortir toutes ses propres brebis,
ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται:
il marche devant elles,
καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ,
et les brebis le suivent,
ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ.
parce qu’elles connaissent sa voix.
-
5
Ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν
Mais elles ne suivront pas un étranger ;
 ἀλλὰ φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ:
au contraire, elles fuiront loin de lui,
ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.
parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers.
-
6
Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς:
Jésus leur dit cette similitude ;
ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς.
mais ils ne comprirent point quelles étaient les choses dont il leur parlait.
-
7
Εἶπεν οὖν πάλιν  ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit donc à nouveau :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
Amen, amen, je vous  dis :
ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων.
moi je suis la porte des brebis.
-
8
Πάντες ὅσοι  ἦλθον [πρὸ ἐμοῦ] κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί:
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands ;
ἀλλ’ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα.
mais les brebis ne les ont pas écoutés.
-
9
Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα:
Moi je suis la porte.
δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ,
Si quelqu’un entre par moi,
δι’ = δια + génitif : par, par l’intermédiaire de 
σωθήσεται,
il sera sauvé ;
καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται,
et il entrera et sortira,
καὶ νομὴν εὑρήσει.
et trouvera de la pâture.
-
10
Ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ
Le voleur ne vient que pour voler,
καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ:
et pour égorger et pour détruire ;
 θύω : égorger (pour un sacrifice)
ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν,
moi, je suis venu afin qu’ils aient la vie,
καὶ περισσὸν ἔχωσιν.
et qu’ils l’aient en abondance.

 

22 avril 2018

Dim 22/04/18 Jn 10,11-18

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 10,11-18
-
11
Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός ·
Je suis le bon berger :
 ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν
le bon berger dépose sa vie
ὑπὲρ τῶν προβάτων.
en faveur de ses brebis.
-
12
Ὁ μισθωτὸς  καὶ οὐκ ὢν ποιμήν,
Mais le mercenaire n’étant pas même berger,
οὗ οὐκ  ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια,
de qui il n’est pas de brebis en propre,
θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον,
voit venir le loup
καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα,
et abandonne les brebis
καὶ φεύγει,
et s’enfuit ;
καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτά,
et le loup les ravit
καὶ σκορπίζει .
et les disperse.
-
13
 ὅτι μισθωτός ἐστιν,
parce qu’il est mercenaire,
καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.
 et qu’il ne se soucie point des brebis.
-
14
Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός,
Moi je suis le bon berger,
καὶ γινώσκω τὰ ἐμά,
et je connais mes brebis,
καὶ γινώσκουσίν με τὰ ἐμά. 
et mes brebis me connaissent,
-
15
Καθὼς γινώσκει με ὁ πατήρ,
de même que le Père me connaît,
κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα:
moi aussi je connais le Père ;
καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων.
et je dépose ma vie en faveur de mes brebis.
-
16
Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω,
J’ai encore d’autres brebis
ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης:
qui ne sont pas de cet enclos ;
κἀκεῖνά δεῖ με  ἀγαγεῖν,
celles-là aussi, il faut que je les amène ;
καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν:
et elles entendront ma voix,
καὶ γενήσονται μία ποίμνη,
et il y aura un seul troupeau,
εἷς ποιμήν.
un seul berger.
-
17
Διὰ τοῦτο  με ὁ πατὴρ  ἀγαπᾷ,
C’est pour cela que le Père m’aime,
ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήνμου,
parce que je dépose ma vie,
ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν.
afin de la recevoir à nouveau.
-
18
Οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ’ ἐμοῦ,
Personne ne me l’enlève,
ἀλλ’ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ’ ἐμαυτοῦ.
mais je la dépose de moi-même ;
Ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν,
j’ai le pouvoir de la donner,
καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν.
et j’ai le pouvoir de la recevoir à nouveau.
Ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου.
tel est le commandement que j’ai reçu d’auprès de mon Père.

 

21 avril 2018

Sam 21/04/18 Jn 6,60-69

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 6,60-69
-
60
Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν 
Plusieurs donc de ses disciples, l’ayant entendu, dirent :
Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ·
Cette parole est dure ;  
τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;
qui peut l’écouter ?
-
61
Εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι
Mais Jésus connaissant en lui-même que
γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
ses disciples murmuraient à ce sujet,
εἶπεν αὐτοῖς,
leur dit :
Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει;
Ceci vous scandalise ?
-
62
Ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα
Et si vous voyez le Fils de l’homme monter
ὅπου ἦν τὸ πρότερον;
où il était auparavant ?
-
63
Τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν,
C’est l’Esprit qui vivifie ;
ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν ·
la chair ne sert de rien :
τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν,
les paroles que je vous ai dites
πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν.
sont Esprit et vie.
-
64
Ἀλλ’ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν.
Mais il y en a quelques-uns d’entre vous qui ne croient pas.
ᾜδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς,
Car Jésus savait dès le commencement
τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες,
qui étaient ceux qui ne croyaient pas,
καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν.
et qui était celui qui le livrerait.
-
65
Καὶ ἔλεγεν,
Et il disait :
Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν,
C’est à cause de cela que je vous ai dit
ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με,
que personne ne peut venir à moi,
ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός.
à moins que cela ne lui soit donné venant du Père.
-
66
 Ἐκ τούτου
Dès ce moment,
πολλοὶ [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον  εἰς τὰ ὀπίσω,
plusieurs de ses disciples s’en allèrent vers l’arrière,
καὶ οὐκέτι μετ’ αὐτοῦ περιεπάτουν.
et ils ne marchaient plus avec lui.
-
67
Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα,
Jésus donc dit aux douze :
Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;
Voulez-vous, vous aussi , vous en aller ?
-
68
Ἀπεκρίθη  αὐτῷ Σίμων Πέτρος,
Simon Pierre lui répondit :
Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα;
Seigneur, à qui irons-nous ?
Ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις ;
Tu as des paroles de vie éternelle ?
-
69
Καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν
et nous, nous avons cru et nous avons connu
ὅτι σὺ εἶ ὁ  ἅγιος τοῦ θεοῦ.
que tu es le Saint de Dieu.

 

20 avril 2018

Ven 20/04/18 Jn 6,52-59

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 6,52-59
-
52
 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες,
Les Juifs disputaient donc entre eux, disant :
Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα [αὐτοῦ] φαγεῖν;  
Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?
-
53
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit donc :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme,
καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα,
et si vous ne buvez son sang,
οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
vous n’avez pas la vie en vous-mêmes.
-
54
Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα,
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang,
ἔχει ζωὴν αἰώνιον,
a la vie éternelle,
κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
et moi je le ressusciterai au dernier jour.
-
55
Ἡ γὰρ σάρξ μου  ἀληθής ἐστιν βρῶσις ,
Car ma chair est une vraie nourriture,
καὶ τὸ αἷμά μου  ἀληθής ἐστιν πόσις .
et mon sang est une vraie boisson.
-
56
Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα
Celui qui mange ma chair
καὶ πίνων μου τὸ αἷμα,
et qui boit mon sang,
ἐν ἐμοὶ μένει,
demeure en moi,
κἀγὼ ἐν αὐτῷ.
et moi en lui.
-
57
Καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατήρ,
De même que le Père qui est vivant m’a envoyé,
κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα ·
et que moi je vis à cause du Père,
καὶ ὁ τρώγων με,
de même celui qui me mange,
κἀκεῖνος  ζήσει δι’ ἐμέ.
celui-là aussi vivra à cause de moi.
Καθὼς…καὶ... : de même que… de même
διὰ + accusatif : à cause de…
-
58
Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ  ἐξ  τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ·
Celui-ci est le pain qui est descendu du ciel :
 οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες,
 Il n’en est pas comme de vos pères qui ont mangé,
καὶ ἀπέθανον ·
 et qui sont morts :
ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον,
celui qui mange ce pain
ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.
vivra éternellement.
-
59
Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ.
Il dit ces choses, enseignant dans la synagogue, à Capharnaüm.

 

19 avril 2018

Jeu 19/04/18 Jn 6,44-51

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 6,44-51
-
44
Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με,
Personne ne peut venir à moi,
ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν,
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ;
 κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
-
45
Ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις,
Il est écrit chez les prophètes :
Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ.
Ils seront tous enseignés de Dieu. 
Πᾶς ὁ ἀκούσας  παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθών,
Tout homme qui a entendu le Père
et a été instruit par lui,
ἔρχεται πρός  ἐμέ.
vient à moi.
-
46
Οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις ,
Parce que personne n’a vu le Père,
εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα.
si ce n’est Celui qui est d’auprès de Dieu ; celui-ci a vu le Père.
-
47
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
ὁ πιστεύων , ἔχει ζωὴν αἰώνιον.
Celui qui croit   a la vie éternelle.
-
48
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς.
C’est moi qui suis le pain de la vie.
-
49
Οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον  ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα ,
Vos pères ont mangé la manne dans le désert,
καὶ ἀπέθανον.
et ils sont morts.
-
50
Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων,
Celui-ci est le pain qui descend du ciel,
ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ.
afin que celui qui en mange ne meure point.
-
51
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν,
Moi je suis le pain vivant,
ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ·
qui est descendu du ciel ;
ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου,
si quelqu’un mange de ce pain,
ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.
il vivra éternellement ;
Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω,
et aussi le pain que je donnerai
ἡ σάρξ μου ἐστίν,
c’est ma chair,
 ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.
que je donnerai pour la vie du monde.

 

18 avril 2018

Mer 18/04/18 Jn 6,35-40

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 6,35-40
-
35
Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς ·
C’est moi qui suis le pain de la vie :
 ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ ·
celui qui vient à moi n’aura jamais faim,
οὐ μὴ + subjonctif : négation forte  (il est impossible que…)
 καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε.
et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.
-
36
Ἀλλ’ εἶπον ὑμῖν ὅτι
Mais je vous l’ai dit :
καὶ ἑωράκατέ  [με] καὶ οὐ πιστεύετε.
vous m’avez vu, et vous ne croyez pas.
-
37
Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ
Tout ce que le Père me donne,
πρὸς ἐμὲ ἥξει ·
viendra à moi :
 καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός ἐμὲ 
et celui qui vient à moi,
οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω.
je ne le mettrai pas dehors.
-
38
Ὅτι καταβέβηκα  ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ,
Car je suis descendu du ciel
οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν,
pour faire, non ma volonté,
ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με.
mais la volonté de Celui qui m’a envoyé.
-
39
Τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με
 Or ceci est  la volonté de celui qui m’a envoyé,
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι,
 que tout ce qu’il m’a donné ;
μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ,
je ne le perde pas loin de lui
ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
mais que je le ressuscite au dernier jour.
-
40
Τοῦτο  γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ  πατρός μου
Car ceci est la volonté de mon Père,  
ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτόν,
que quiconque contemple le Fils et croit en lui,
ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον,
ait la vie éternelle ;
καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ  [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
et moi je le ressusciterai au dernier jour.

 

17 avril 2018

Mar 17/04/18 Jn 6,30-35

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 6,30-35 : 
-
30
Εἶπον οὖν αὐτῷ,
Ils lui dirent donc :
Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον,
Quel signe fais-tu donc, toi,
ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι ;
afin que nous voyions et que nous te croyions ?
Τί ἐργάζῃ ;
Quelle œuvre fais-tu ?
-
31
Οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ,
Nos pères ont mangé la manne dans le désert,
καθώς ἐστιν γεγραμμένον,
selon qu’il est écrit :
Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν.
Il leur a donné à manger le pain du ciel.
-
32
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit donc :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
οὐ  Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ·
Ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ;
 ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν.
mais c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel ;
-
33
Ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel,
καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.
et qui donne la vie au monde.
-
34
Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν,
Ils lui dirent donc :
Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.
Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là.
-
35
Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς:
Moi, je suis le pain de la vie :
ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ ·
celui qui vient à moi n’aura jamais faim,
 καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε.
et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.

 

16 avril 2018

Lun 16/04/18 Jn 6,22-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 6,22-29
-
22
 Τῇ ἐπαύριον
Le lendemain,
ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης,
la foule qui se tenait de l’autre côté de la mer
 εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν
vit qu’il n’y avait pas eu là d’autre barque sinon une seule,
> qu’il n’y avait eu là qu’une seule barque
 ἐκεῖ : adverbe de lieu : là
ἓν : neutre de εἷς : un, un seul.
 ἦν : verbe être à l’imparfait. En français, faire la concordance des temps.
καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ  πλοῖον
et que Jésus n’était pas entré avec ses disciples dans cette barque,
ἀλλὰ  μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον –
mais que ses disciples étaient partis seuls.
-
23
ἄλλα ἦλθεν  πλοιά[ρια] ἐκ Τιβεριάδος
Mais des barques étaient venues de Tibériade,
ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον,
près du lieu où ils avaient mangé le pain,
εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου –
après que le Seigneur eut rendu grâces.
(génitif absolu)
-
24
ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ
Lors donc que la foule vit que Jésus n’était pas là,
οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
non plus que ses disciples,
ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια 
ils entrèrent eux-mêmes dans les barques,
καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν.
et allèrent à Capernaüm, cherchant Jésus.
-
25
Καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης,
Et l’ayant trouvé de l’autre côté de la mer,
εἶπον αὐτῷ, Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας ;
ils lui dirent : Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?
-
26
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν,
Jésus leur répondit et dit :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα,
Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes,
ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων
mais parce que vous avez mangé de ces pains
καὶ ἐχορτάσθητε.
et que vous avez été rassasiés.
-
27
Ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην,
Travaillez, non pour la nourriture qui périt,
ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον,
mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle,
ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει:
que le Fils de l’homme vous donnera ;
τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν, ὁ θεός.
car c’est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau.
Ἐργάζομαι + acc : travailler pour
ἐσφράγισεν 3 è du sg de σφραγίζω marquer d’un sceau.
(σφραγίς,  ίδος : sceau, marque, signe) 
-
28
Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν,
Ils lui dirent donc :
Τί ποιῶμεν,
Que devons-nous faire,
ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ;
pour accomplir les œuvres de Dieu ?
-
29
Ἀπεκρίθη  [ὁ] Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Jésus répondit et leur dit :
Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ,
Ceci est l’œuvre de Dieu,
ἵνα  πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος.
pour que vous croyiez en Celui qu’il a envoyé.

 

12

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente