30 juin 2018

Sam 30/06/18 Mt 8,5-17

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min

Mt 8,5-17

-

Dans la TOB 

-

 Ecouter l’Evangile en grec:

-

5
Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναούμ 
Comme il était entré à Capharnaüm
προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτόν,
un centurion s’approcha de lui, le priant,
-
6
καὶ λέγων,
et disant :
Κύριε,
Seigneur,
ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ
 mon serviteur est couché dans la maison,
παραλυτικός,
 paralysé,
δεινῶς βασανιζόμενος.
 cruellement tourmenté.
-
7
Καὶ λέγει αὐτῷ,
Et Jésus lui dit :
Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.
Moi, j’irai, et je le guérirai.
(littéralement : moi étant allé, je le guérirai)
-
8
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη,
Et le centurion, répondant, dit :
Κύριε,
Seigneur,
οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς ·
 je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ;
ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ,
 mais dis seulement une parole,
καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου.
 et mon serviteur sera guéri.
-
9
Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν,
Car aussi moi, je suis un homme placé sous autorité,
ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας ·
ayant sous moi des soldats,
καὶ λέγω τούτῳ,
et je dis à l’un :
Πορεύθητι,
Va,
καὶ πορεύεται ·
et il va ;
 καὶ ἄλλῳ,
et à l’autre :
Ἔρχου,
Viens,
καὶ ἔρχεται ·
et il vient ;
 καὶ τῷ δούλῳ μου,
et à mon esclave :
Ποίησον τοῦτο,
Fais cela,
καὶ ποιεῖ.
et il le fait.
-
10
Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν,
Jésus l’ayant entendu fut émerveillé,
καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν,
et dit à ceux qui le suivaient :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν : 
Amen, je vous le dis,
παρ’ οὐδενὶ
auprès de personne, 
  τοσαύτην πίστιν
une si grande foi,
ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον.
en Israël, je n’ai trouvée.
-
11
Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι
Et je vous dis  :
πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν,
beaucoup viendront du levant et du couchant,
καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ
et seront à table avec Abraham
καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν:
et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux ;
-
12
οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας
mais les fils du royaume
ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ·
seront jetés dans les ténèbres de dehors ;
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
là seront les pleurs et les grincements de dents.
-
13
Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ,
Et Jésus dit au centurion :
Ὕπαγε,  
Va,
ὡς  ἐπίστευσας γενηθήτω σοι.
selon que tu as cru, qu’il t’advienne.
Καὶ ἰάθη ὁ παῖς [αὐτοῦ] ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.
 Et le serviteur fut guéri à cette heure-là.
-
14
 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου,
Et Jésus étant entré dans la maison de Pierre,
εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην
il vit sa belle-mère, couchée
καὶ πυρέσσουσαν,
et ayant la fièvre ;
-
15
καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς,
et il toucha sa main,
καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός ·
et la fièvre la quitta.
 καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει αὐτῷ.
Et elle se leva, et elle le servait.
-
16
Ὀψίας δὲ γενομένης
Et le soir étant venu,
προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς :
on lui présenta beaucoup de démoniaques ;
καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ,
et il chassa les esprits par une parole.
καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν :
Et il guérit tous ceux qui étaient malades ;
-
17
ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 
afin que fût accompli ce qui a été dit par Esaïe le prophète (disant) :
Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν,
Lui-même a pris nos infirmités
καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.
et a porté nos maladies.

 

Dim 01/07/18 Mc 5, 21-43

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
Dans la TOB : ici
 -
Mc 5,21-43 
-
21
Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ  [ἐν τῷ πλοίῳ]
Et comme Jésus était passé [en barque]
 πάλιν εἰς τὸ πέραν,
de nouveau vers l’autre rive,
συνήχθη ὄχλος πολὺς        ἐπ’ αὐτόν,
une grande foule s’assembla auprès de lui ;
καὶ ἦν    παρὰ τὴν θάλασσαν.
et il était au bord de la mer.
-
22
Καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων,
Et l’un des chefs de la synagogue vient ,
εἷς : attention à l’accentuation : un (adjectif numéral)
 = « un (homme) parmi les chefs »..
ὀνόματι  Ἰάϊρος
du nom de Jaïre,
καὶ ἰδὼν αὐτόν,
et l’ayant vu
πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ,
il tombe devant ses pieds ;
-
23
καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλά, λέγων ὅτι 
et il le prie beaucoup, disant :
λέγων (disant) après  παρακαλεῖ (il prie) Influence de l’hébreu : 
les verbes de paroles sont redoublés, 
ne pas traduire en français « disant »
Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει:
Ma petite fille            est à l’extrémité ;
 ἔχω + adverbe : être…
ἵνα ἐλθὼν             ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ
je te prie de venir lui imposer les mains,
ἵνα σωθῇ                       καὶ ζήσῃ
afin qu’elle soit sauvée, et qu’elle vive.
Premier ἵνα : il n’est pas rare dans le NT
de trouver ἵνα dans le sens de « je te prie de… »
(un verbe de demande serait sous-entendu, 
ou bien il faut sous-entendre la reprise de παρακαλεῖ du début du verset)
Deuxième ἵνα : conjonction qui introduit la proposition finale (but)
-
24
Καὶ ἀπῆλθεν μετ’ αὐτοῦ,
Et il s’en alla   avec lui.
καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς,
Et une grande foule le suivait,
καὶ συνέθλιβον αὐτόν.
et elle le pressait.
-
25
Καὶ γυνή οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος           δώδεκα ἔτη,
Et une femme qui avait une perte de sang depuis douze ans,
οὖσα : participe présent du verbe être.
δώδεκα ἔτη : accusatif de la durée
ἐν : usage étendu de la préposition dans la koinè
-
26
καὶ πολλὰ παθοῦσα               ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν,
et qui avait beaucoup souffert de la part de nombreux médecins,
πολλὰ : adverbial : beaucoup
ὑπὸ + génitif : de la part de
παθοῦσα participe aoriste, nominatif fém.sg. de πάσχω, souffrir
καὶ δαπανήσασα τὰ παρ’ αὐτῆς πάντα,
et qui avait dépensé tout son bien
καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα,
sans en retirer aucun profit,
ὠφεληθεῖσα participe aoriste passif de ὠφελέω :
le sens au passif : tirer avantage, profiter de (+acc.)
ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα,
et qui au contraire était allée plutôt vers le pire,
μᾶλλον : plutôt
ἀλλὰ : mais, ou au contraire
-
27
ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ,
et qui avait entendu parler au sujet de Jésus,
ἐλθοῦσα        ἐν τῷ ὄχλῳ    ὄπισθεν,
et était venue dans la foule, par derrière,
ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ;
 toucha son vêtement ;
(le sujet est au verset 25)
Nous avons traduit les participes par des prop. sub. relatives.
-
28
ἔλεγεν γὰρ ὅτι
car elle disait :
 Ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι.
Si  je touche au moins ses vêtements,       je serai sauvée.
κἂν : au moins (sens adverbial non classique)
-
29
Καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς,
Et aussitôt l’écoulement de son sang s’arrêta ;
καὶ ἔγνω        τῷ σώματι
et elle connut en son corps
ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος.
qu’elle était guérie de ce mal.
-
30
Καὶ  εὐθὺς ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν,
Et aussitôt Jésus, ayant connu en lui-même qu’une puissance était sortie de lui,
 ἐπιγνοὺς + proposition participiale à l’accusatif
ἐπιστραφεὶς     ἐν τῷ ὄχλῳ,
s’étant retourné dans la foule,
ἔλεγεν, Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;
disait :    Qui a touché mes vêtements ?
-
31
Καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
Et ses disciples lui disaient :
Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε,
Tu vois    que la foule te presse,
Βλέπεις + proposition participiale à l’accusatif. 
καὶ λέγεις·
et tu dis :
Τίς μου ἥψατο;
Qui est-ce qui m’a touché ?
-
32
Καὶ περιεβλέπετο          
Et il regardait tout autour
ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν.
pour voir celle qui avait fait cela.
περιεβλέπετο : noter le préverbe περι  »tout autour »
-
33
Ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα,
Or la femme, effrayée      et tremblante,
εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ,
sachant ce qui lui était arrivé,
ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ,
vint      et     se jeta à ses pieds
καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.
et lui dit                toute la vérité.
-
34
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ,
Mais il lui dit :
Θυγάτηρ ἡ πίστις σου σέσωκέν σε:
Ma fille,    ta foi t’a sauvée ;
ὕπαγε εἰς εἰρήνην,
va en paix,
καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου.
 et sois guérie de ton mal.
μάστιξ,  γός : fouet; mal, infirmité, souffrance
-
35
 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος,
Comme il parlait encore,
Génitif absolu
ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου, λέγοντες ὅτι
on vient    de chez le chef de la synagogue en disant :
Ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν:
Ta fille est morte :
τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον;
pourquoi fatigues-tu encore le Maître ?
-
36
Ὁ δὲ Ἰησοῦς παρακούσας      τὸν λόγον λαλούμενον
Mais Jésus, sans faire attention à la parole qu’on disait,
λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ,
dit au chef de la synagogue :
Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε.
Ne crains point, crois seulement.
-
37
Καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα  μετ’ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι,
Et il ne permit à personne de l’accompagner,
 ἀφῆκεν : aoriste δε ἀφίημι : permettre + pp inf
εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου.
si ce n’est à Pierre et à Jacques et à Jean, le frère de Jacques.
-
38
Καὶ  ἔρχονται εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου,
Et ils viennent à la maison du chef de la synagogue,
καὶ θεωρεῖ θόρυβον,
et il voit du tumulte
καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά.
et des gens qui pleuraient et se lamentaient beaucoup.
 Participes à l’acc. pluriel (sous entendre « des gens qui »)
-
39
Καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς,
Et étant entré, il leur dit :
Τί θορυβεῖσθε
Pourquoi faites-vous du bruit
καὶ κλαίετε;
et pleurez-vous ?
Τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει.
L’enfant         n’est pas morte, mais elle dort.
-
40
Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ.
Et on se moquait de lui.
(imparfait à la 3è personne du pl. : on)
 Αὐτὸς δέ, ἐκβαλὼν πάντας,
Mais lui, les ayant tous fait sortir,
 παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου
prend le père de l’enfant
καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ,
et la mère et ceux qui étaient avec lui,
καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον.
et il entre               là où était l’enfant.
-
41
Καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου,
Et ayant pris la main de l’enfant,
λέγει αὐτῇ,
il lui dit :
Ταλιθά,  κοῦμ
Talitha koum,
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον,
ce qui signifie :
Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε
Jeune fille,     je te le dis, lève-toi !
-
42
Καὶ  εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει,
Et aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher,
ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα:
car elle était âgée de douze ans.
καὶ ἐξέστησαν  [εὐθὺσ] ἐκστάσει μεγάλῃ.
Et ils s’étonnèrent           d’une grande stupeur.
-
43
Καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ
Et il leur commanda fortement
ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο:
que personne ne le sût ;
γνοῖ : 3è pers. du subjoncτif de γνώσκω<
καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν.
et il dit qu’on lui donnât à manger.

 

28 juin 2018

Ven 29/06/18 Mt 16,13-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min
Dans la TOB 
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 16, 13-19
-
13
Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου
Et Jésus étant arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe,
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων,
interrogeait ses disciples, disant :
Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι,
Qui disent les hommes que je suis,
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
moi le fils de l’homme ?
-
14
Οἱ δὲ εἶπαν
Et ils dirent :
 Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν:
Les uns, Jean-Baptiste ;
ἄλλοι δὲ Ἠλίαν:
d’autres, Elie ;
ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.
d’autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.
-
15
Λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
Mais vous, qui dites-vous que je suis ?
-
16
Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν,
Simon Pierre répondant dit :
Σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
-
17
Ἀποκριθεὶς δὲ  ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Et Jésus répondant lui dit :
Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ,
Heureux es-tu, Simon, Barjonas ;
ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι,
parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,
ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
mais c’est mon Père qui est dans les cieux.
-
18
Κἀγὼ δέ σοι λέγω,
Et moi aussi je te dis
ὅτι σὺ εἶ Πέτρος,
que tu es Pierre
καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
et que sur cette pierre
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν,
je bâtirai mon Eglise,
καὶ πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
et les portes d’Hadès ne prévaudront point contre elle.
κατισχύω : prévaloir contre, avoir de la force contre (futur ici)
(κατα : contre  + ισχύω : avoir de la force)
-
19
Δώσω σοὶ τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν:
Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ;
καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras lié sur la terre
ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς:
sera lié dans les cieux ;
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras délié sur la terre
ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
sera délié dans les cieux.

 

Jeu 28/06/18 Mt 7,21-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min

Mt 7,21-29

-

TOB 

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

21
Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε, κύριε,
Tout homme qui me dit : Seigneur, Seigneur !
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ·
n’entrera pas dans le royaume des cieux :
ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν  τοῖς οὐρανοῖς.
 mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
-
22
Πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,
Beaucoup me diront en ce jour-là :
Κύριε, κύριε,
Seigneur, Seigneur,
οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν 
n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ?
καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν,
et en ton nom que nous avons chassé des démons ?
καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;
et en ton nom que nous avons fait beaucoup d’actes de puissance ?
-
23
Καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι
Et alors je leur déclarerai :
Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς·
Je ne vous ai jamais connus :
ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ
Ecartez-vous loin de moi,
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.
vous qui travaillez à l’iniquité.
-
24
Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους
Donc tout homme qui entend ces paroles que je dis
καὶ ποιεῖ αὐτούς,
et les met en pratique,
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ,
se rendra semblable à un homme prudent
ὁμοιωθήσεται futur passif de ὁμοιόω, rendre semblable;
au passif : se rendre semblable
ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν :
qui a bâti sa maison sur le roc.
-
25
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
La pluie est tombée,
καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι,
 les torrents sont venus, les vents ont soufflé
καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ,
 et se sont jetés contre cette maison :
καὶ οὐκ ἔπεσεν: τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.
elle n’est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc.
θεμελίόω : fonder 
-
26
Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους
Mais tout homme qui entend ces paroles que je dis,
καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς,
 et ne les met pas en pratique,
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ,
 sera semblable à un homme insensé
ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον:
qui a bâti sa maison sur le sable.
-
27
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
La pluie est tombée,
καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ
 les torrents sont venus,
καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι,
 les vents ont soufflé
καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ,
 et ont battu cette maison :
καὶ ἔπεσεν: καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.
 elle est tombée, et sa ruine était grande.
28
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους,
Et il arriva, lorsque Jésus finit ces discours,
ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ:
que les foules étaient extrêmement frappées de son enseignement.
-
29
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς
Car il les enseignait
ὡς ἐξουσίαν ἔχων,
comme ayant autorité,
καὶ οὐχ ὡς οἱ  γραμματεῖς αὐτῶν.
et non pas comme leurs scribes.

 

27 juin 2018

Mer 27/06/18 Mt 7,15-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

Mt 7,15-20

Ecouter l’Evangile en grec : 

-

15
Προσέχετε  ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν,
Gardez-vous des faux prophètes,
οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων,
qui viennent à vous en vêtements de brebis,
ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες.
mais qui au dedans sont des loups rapaces.
-
ψευδοπροφητῶν (génitif pl. de ψευδο, faux – προφητής, prophète)
ἅρπαγες, nominatif pluriel de ἅρπαξ, αγος adj. ou subst. : voleur, rapace
Verbe : ἁρπάζω : prendre de force, ravir. (cf. Harpagon)
-
16
Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς :
D’après leurs fruits vous les reconnaîtrez :
μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλάς
Est-ce qu’on cueille aux épines des raisins
Traduire la 3è pers. du pl.συλλέγουσιν par « on » 
 ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;
ou aux chardons des figues ?
-
ἐπιγνώσεσθε 2è du pluriel du futur de ἐπιγινώσκω,  ἐπι- γινώσκω (connaître) :
reconnaître,  en composition ἐπι peut vouloir dire « en outre », ou « après »…
συλλέγω recueillir, cueillir συν(avec)+ λέγω (cueillir)
-
17
Οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ :
Ainsi, tout bon arbre produit de beaux fruits ;
τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ.
mais l’ arbre sans valeur produit de mauvais fruits.
-
ἀγαθὸς et  καλός :
ἀγαθὸς : bon
  καλός, beau, mais  prend aussi le sens moral de « bon ».
Les deux adjectifs pourraient ici être traduits par « bon » en fr. 
Ces deux adjectifs grecs renvoient à la beauté physique
et morale en même temps,
l’un étant le reflet de l’autre pour les Grecs.
Ils sont employés alternativement ici.
-
18
Οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν,
Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits,
οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν.
ni un arbre sans valeur produire de beaux fruits.
σαπρὸς, α, ον : mauvais, sans valeur
-
19
Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν
Tout arbre qui ne produit pas un beau fruit
ποιοῦν : participe présent nominatif sing. neutre de ποιέω, faire
ἐκκόπτεται
est coupé
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
et est jeté au feu.
-
20
Ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν
Donc à leurs fruits
ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.
vous les reconnaîtrez.

 

26 juin 2018

Mar 26/06/18 Mt 7,6. 12-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 7,6 . 12-14

-

-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
6
Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν:
Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens,
μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων,
et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux ;
μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν,
de peur qu’ils ne les foulent à leurs pieds,
καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.
et que, se tournant, ils ne vous déchirent.
 καταπατήσουσιν  3è pl du futur de  καταπατέω fouler aux pieds
 Certains manuscrits donnent ici le subjonctif καταπατήσωσιν
ce qui est plus  classique avec μήποτε, de peur que +subjonctif 
ῥήξωσιν : subjonctif aoriste de ῥήγνυμι, déchirer
-
12
Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε
Toutes les choses donc que vous voulez
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι,
que les hommes vous fassent,
οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε ατοῖς :
ainsi aussi vous, faites-les pour eux,
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.
car c’est la loi et les prophètes.
-
13
 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης :
Entrez par la porte étroite,
ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη,
car large est la porte
καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν,
et spacieux le chemin qui mène à la perdition,
καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς :
et nombreux sont ceux qui entrent par elle.
-
14
τί στενὴ ἡ πύλη,
Combien étroite est la porte
καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν,
et resserré le chemin qui mène à la vie !
καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.
et peu nombreux sont ceux qui le trouvent.
τεθλιμμένη : participe parfait passif de θλίβω, presser, écraser,
d’où « resserré » au participe parfait P. 
Même racine que θλίψις, εως (ἠ) oppression, détresse

 

25 juin 2018

Lun 25/06/18 Mt 7,1-5

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

-

-

Mt 7,1-5

1
Ne jugez point,
ἵνα μὴ κριθῆτε:
afin que vous ne soyez pas jugés.
-
2
ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε,
Car du même jugement dont vous jugez,
κριθήσεσθε:
vous serez jugés ;
καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε,
et de la même mesure dont vous mesurez,
μετρηθήσεται ὑμῖν.
il vous sera mesuré.
-
3
Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος
Et pourquoi regardes-tu la paille
τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου,
qui est dans l’œil de ton frère,
τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;
tandis que tu n’aperçois pas la poutre qui est dans ton œil ?
-
4
Ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου,
Ou comment diras-tu à ton frère :
Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος  ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου:
Laisse-moi arracher la paille de ton œil,
καὶ ἰδού, ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου;
et voici, la poutre est dans ton œil ?
-
5
Hypocrite,
ἔκβαλε πρῶτον  ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου τὴν δοκόν ,
arrache d’abord de ton œil la poutre,
καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος
et alors tu verras pour arracher le brin de paille
ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
de l’œil de ton frère.

 

24 juin 2018

Dim 24/06/18 Lc 1,57-66. 80

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 1,57-66. 80
-
Ecouter l’Evangile :
-
Dans la TOB
-
57
Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν,
Pour Elisabeth, le temps où elle devait enfanter fut accompli,
καὶ ἐγέννησεν υἱόν.
et elle donna naissance à un fils.
-
58
Καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς
Ses voisins et ses parents entendirent
ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς,
que le seigneur avait montré sa grande miséricorde avec elle,
καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.
et ils se réjouirent avec elle.
-
μεγάλυνω : agrandir+ τὸ ἔλεος, ici : montrer une grande miséricorde.
ἐμεγάλυνεν : imparfait 3è pers. 
τὸ ἔλεος, pitié, miséricorde  étymologie inconnue
mais « il n’est pas impossible que le mot soit tiré d’une interjection », CHANTRAINE.
Même racine : ἐλεημοσύνη, ης  pitié, a donné « aumône »
συνέχαιρον  imparfait de συγχαίρω, se réjouir avec
Ce passage montre la surabondance de la miséricorde de Dieu:
les verbes « agrandir » (μεγάλυνω)« se réjouir avec » ( συγχαίρω) annoncent 
 le salut et la paix pour tout homme en ce début d’évangile.
-
59
Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ,
Et il arriva le huitième jour
ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον :
qu’ils vinrent pour circoncire le jeune enfant :
καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
et ils l’appelaient d’après le nom de son père, Zacharie.
-
60
Καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν,
et sa mère leur dit en réponse :
Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.
Non, il sera appelé Jean.
-
61
Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι
Et ils lui dirent :
Οὐδείς ἐστιν  ἐκ τῆς συγγενείας σου
il n’y a personne de ta parenté
ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.
qui soit appelé de ce nom.
-
62
Ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ,
et ils faisaient des signes à son père,
τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι  αὐτο.
pour savoir comment il eût voulu qu’on l’appelât.
-
63
Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν, λέγων,
Et ayant demandé une tablette, il écrivit, disant :
Ἰωάννης ἐστὶν  ὄνομα αὐτοῦ:
« Jean est son nom »
καὶ ἐθαύμασαν πάντες.
Et tous furent dans l’étonnement.
-
64
Ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα
et sa bouche fut ouverte à l’instant
καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ,
et sa langue (déliée),
καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.
et il parlait, bénissant Dieu.
εὐλογῶνεὐ + λογῶν;  εὐ = bien, » bénir » c’est dire du bien. Benedicere (lat)
-
65
Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς: 
et tous les voisins furent saisis de crainte,
(très littéralement : Une crainte vint sur )
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας
et dans tout le pays des montagnes de Judée
διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα.
et toutes ces paroles étaient sujet d’entretien.
διελαλεῖτο imparfait passif de διαλαλέω s’entretenir,
au passif : être sujet d’entretien (sujet neutre pluriel : l’accord est au singulier en grec)
-
66
Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν,
Et tous ceux qui avaient entendu mettaient (cela) dans leur coeur,
λέγοντες,
disant :
Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται;
Que sera donc ce petit enfant?
Καὶ  γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.
En effet, la main du Seigneur était avec lui.

-

80
Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι,
Or le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit,
καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις
et il était dans les déserts,
ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.
jusqu’au jour de sa manifestation à Israël.
 ἀναδείξις,  εως désignation: ou son résultat : manifestation
ἀναδείκνυμι : montrer clairement, désigner. ἀνα+ δείκνυμι (montrer)

 

23 juin 2018

Sam 23/06/18 Mt 6,24-34

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Mt 6,24-34
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
24
Οὐδεὶς δύναται δυσὶν κυρίοις δουλεύειν:
Personne ne peut servir deux maîtres :
ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει,
car soit il haïra l’un
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει
et aimera l’autre
ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται,
soit il s’attachera à l’un
καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει.
et méprisera l’autre.
Οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
-
δουλεύειν: servir en tant que δοῦλος, esclave
δυσὶν datif (koinè) de δύο, deux ; δουλεύειν+ datif  : servir qqun
ἀνθέξεται : futur de ἀντέχομαι s’attacher à 
ἑνὸς génitif de εἷς, un, un seul (cf RAGON §79)
-
25
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν,
A cause de cela je vous dis :
μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν,
ne vous faites pas de souci pour votre vie,
τί φάγητε  [ἢ τί πίητε]·
de ce que vous mangerez [et de ce que vous boirez] :
 μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν,
ni pour votre corps,
τί ἐνδύσησθε.
de quoi vous serez vêtus.
Οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς,
La vie n’est-elle pas plus que la nourriture,
καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος ;
et le corps plus que le vêtement ?
-
26
Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι ·
Regardez en direction des oiseaux du ciel :
Ἐμβλέψατε a un double complément :
 εἰς+ acc et complétive introduite par ὅτι (traduit par les deux points)
οὐ σπείρουσιν,
ils ne sèment pas
οὐδὲ θερίζουσιν,
et ils ne moissonnent pas non plus
οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας,
ils n’amassent pas dans des greniers,
καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά·
et votre Père céleste les nourrit.
οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν ;
Vous, ne valez-vous pas plus qu’eux ?
διαφέρω : l’emporter sur,  διαφέρω μᾶλλον : valoir plus 
-
27
Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν
Qui d’entre vous, ayant des soucis,
δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα ;
peut ajouter à la durée de sa vie  une seule coudée?
-
28
Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε ;
Et quant au vêtement, pourquoi vous faites-vous du souci ?
Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ,
Observez les lis des champs,
Καταμάθετε : impératif aoriste de Καταμανθάνω  (Κατα-μανθάνω)
πῶς αὐξάνουσιν
comment ils croissent ;
οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν ·
ils ne travaillent ni ne filent.
κοπιῶσιν 3 è du pl. présent de l’ind. de κοπιάω peiner, se donner du travail. 
-
29
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 
Mais je vous dis que
οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ
pas même Salomon dans toute sa gloire
 περιεβάλετο
ne fut revêtu
ὡς ἓν τούτων.
 comme l’un d’eux.
περιεβάλετο aoriste 2 indicatif aoriste 2 voix moyenne
-
30
Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ,
Et si l’herbe des champs,
σήμερον ὄντα,
qui est aujourd’hui
littéralement : étant aujourd’hui…
καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον,
et qui demain est jeté dans un four,
Littéralement : étant jeté demain…
ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν,
Dieu la revêt ainsi,
οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι ;
 ne (vous revêtira-t-il pas) beaucoup plus, vous, gens de petite foi ?
-
31
Μὴ οὖν μεριμνήσητε, λέγοντες,
Ne vous faites donc pas de soucis, disant :
Τί φάγωμεν,
Que mangerons-nous ?
(subjonctif délibératif)
ἢ τί πίωμεν,
ou que boirons-nous ?
ἢ τί περιβαλώμεθα;
ou de quoi serons-nous vêtus ?
-
32
Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη  ἐπιζητοῦσιν
car toutes ces choses, les païens les recherchent ;
 οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
car votre Père céleste sait
ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
que vous avez besoin de toutes ces choses.
-
33
Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν  [τοῦ θεοῦ]
Mais cherchez d’abord le royaume [de Dieu]
 καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,
et sa justice,
καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
-
34
Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον :
Ne vous faites donc pas de soucis pour le lendemain ;
ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς.
car le lendemain aura souci de lui-même.
Ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
A chaque jour suffit sa peine.
LittéralementSuffisant pour le jour est son mal.
Ἀρκετὸς, suffisant

 

22 juin 2018

Ven 22/06/18 Mt 6,19-23

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 6,19-23
-
19
 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς,
N’ amassez pas pour vous des trésors sur la terre,
ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει,
où mite et rouille (les) font disparaître,
καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν·
et où des voleurs percent et volent ;
-
ἀφανίζω: détruire, faire disparaître,
Radical φα,  φαν, de  φαίνω : montrer, mettre en lumière α- privatif.
radical commun avec ♦φαε qui a donné φῶς, lumière, contraction de φάος
cf. CHANTRAINE p.1126,1128
βρῶσις : action de ronger, ce qui ronge = rouille
-
20
θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ,
mais amassez pour vous des trésors dans le ciel,
ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει,
où ni mite ni rouille ne font disparaître,
καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν.
et où des voleurs ne percent ni ne volent :
-
21
Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς  σου
car où est ton trésor,
ἐκεῖ  ἔσται καὶ ἡ καρδία σου.
là sera aussi ton cœur.
-
22
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός·
La lampe du corps est l’œil :
ἐὰν  οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς
 si donc ton œil est franc,
ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται:
tout ton corps sera plein de lumière ;
-
ἁπλοῦς (adj.): simple, sain (contraction de ἁπλόος)
son contraire est : διπλόος double, sens concret ou moral comme ἁπλοῦς
ἁπλοῦς : sans détours, franc, sincère honnête
φωτεινὸν = φως (lumière) + τεινὸν
φωτεινὸς lumineux, brillant
Mot créé sur le modèle σκοτεινὸς.
ᾖ : subjonctif du verbe être 3è personne
Subjonctif employé dans la proposition subordonnée introduite par ἐὰν (si)
ἔσται: futur du verbe être, dans la proposition principale
-
23
ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ,
mais si ton œil est mauvais,
ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται.
tout ton corps sera ténébreux.
Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν,
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres,
τὸ σκότος πόσον.
combien grandes seront les ténèbres !
-
σκοτεινὸν même racine que σκότος, ténèbres, ombre.
 σκο – τεινὸν. Cf φω –  τεινὸν v. 22, son antonyme.
Reprise des deux mots dans 
Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν
πόσον : adjectif interrogatif – exclamatif ici excl.: combien grand 
le verbe être est sous-entendu.
τὸ σκότος : neutre singulier, traduit par le pluriel ténèbres en fr. 

 

21 juin 2018

Jeu 21/06/18 Mt 6,7-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 6,7-15
-
-
Dans la TOB 
7
Προσευχόμενοι δὲ
Or, quand vous priez,
(Προσευχόμενοι : participe présent moyen, nom. pl. , valeur temporelle)
μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί:
ne bavardez pas, comme les païens,
βατταλογέω : bavarder (impératif aoriste ici, précédé de μὴ = défense)
δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν
car ils pensent qu’avec beaucoup de paroles,
εἰσακουσθήσονται.
ils seront exaucés.
1er sens (littérature classique) : εἰσακούω Tendre l’oreille vers
ici au futur passif
-
8
Μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς:
Ne leur ressemblez donc pas,
οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin,
ὧν : pronom relatif au génitif pluriel
χρείαν ἔχω : avoir besoin de + génitif
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.
avant que vous le lui demandiez.
πρὸ τοῦ + proposition infinitive : avant que…
-
9
Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς:
Vous donc, priez ainsi :
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
Notre Père qui es dans les cieux,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.
que ton nom soit sanctifié.
-
10
Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.
Que ton règne vienne.
Γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
Que ta volonté soit faite
ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς.
comme au ciel, aussi sur terre.
-
11
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
σήμερον : adv. aujourd’hui
-
12
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
Et remets-nous nos dettes,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
comme aussi nous les avons remises à nos débiteurs.
ἀφίημι : laisser aller, remettre une dette , pardonner 
-
13
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
μὴ + subjonctif : la défense. 
εἰσενέγκῃς : subjonctif aoriste de εἰσφέρω , faire entrer dans 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
 mais délivre-nous du mal.
ῥῦσαι : impératif aoriste M de ῥύομαι : délivrer
-
14
Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν,
Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος :
votre Père céleste vous pardonnera aussi ;
-
15
ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις ,
mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.

20 juin 2018

Mer 20/06/18 Mt 6,1-6. 16-18

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 6,1-6.16-18

Ecouter l’Evangile en grec : 

TOB

1
Προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην  ὑμῶν μὴ ποιεῖν
Gardez-vous de ne pas pratiquer votre justice
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
devant les hommes,
πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς ·
pour vous donner en spectacle devant eux ;
εἰ δὲ μή γε 
sinon certes
μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν
vous n’avez pas de récompense auprès de votre Père
τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
qui est dans les cieux.
-
θεαθῆναι : infinitif aoriste passif de θεάομαι (regarder), au passif : 
se donner en spectacle
θεά : racine qu’on retrouve dans τὸ θέατρον, ου : théâtre
-
2
 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην,
Donc chaque fois que tu fais l’aumône,
μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου,
ne sonne pas de la trompette devant toi,
ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς
comme les hypocrites font dans les synagogues
καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις,
et dans les rues,
ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων:
afin qu’ils soient glorifiés par les hommes.
ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis,
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
ils reçoivent leur récompense.
-
3
Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην,
Mais toi, quand tu fais l’aumône,
(génitif absolu)
μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου
que ta main gauche ne sache pas
τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,
ce que fait ta droite,
-
4
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ ·
afin que ton aumône soit faite dans le secret ;
 καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ  
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι.
te le rendra.
-
5
 Καὶ ὅταν προσεύχησθε
Et chaque fois que vous priez,
οὐκ ἔσεσθε ὡς  οἱ ὑποκριταί,
ne soyez pas comme les hypocrites,
ὅτι φιλοῦσιν
car ils aiment
ἐν ταῖς συναγωγαῖς
dans les synagogues
καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν
et aux coins des rues,
ἑστῶτες
en se tenant debout
προσεύχεσθαι,
 prier
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις:
afin qu’ils paraissent aux hommes.
ἀμὴν λέγω ὑμῖν
 Amen, je vous (le) dis,
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
ils reçoivent leur récompense.
-
6
Σὺ δέ,
Mais toi,
ὅταν προσεύχῃ,
à chaque fois que tu pries
εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου,
entre dans ta chambre ;
καὶ κλείσας τὴν θύραν σου,
et ayant fermé ta porte,
πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ
prie ton Père qui est là dans le secret ;:
καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι .
te le rendra.
-
16
 Ὅταν δὲ νηστεύητε,
Et chaque fois que vous jeûnez,
μὴ γίνεσθε  ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί:
ne soyez pas comme les hypocrites, à l’air sombre ;
ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν,
car ils font disparaître leurs visages,
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες:
afin qu’il paraisse aux hommes qu’ils jeûnent :
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
Amen,  je vous (le) dis, ils reçoivent leur récompense.
-
17
Σὺ δὲ νηστεύων
Mais toi, quand tu jeûnes,
ἄλειψαί σου τὴν κεφαλήν,
oins ta tête
καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
 et lave ton visage ;
-
18
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων,
afin qu’il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes,
ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ 
mais à ton Père qui est dans le secret,
 καὶ  ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι.
te le rendra.

 

19 juin 2018

Mar 19/06/18 Mt 5,43-48

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5,43-48

La  TOB
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
43
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου,
Tu aimeras ton prochain, 
καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου:
et tu haïras ton ennemi.
-
44
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais moi, je vous dis :
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν,
Aimez vos ennemis
καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς:
et priez pour ceux qui vous vous persécutent.
-
45
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ;
ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς,
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
-
46
Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς,
Car si vous aimez ceux qui vous aiment,
τίνα μισθὸν ἔχετε;
quelle récompense avez-vous ?
Οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
les collecteurs d’impôts ne font-ils pas aussi la même chose ?
-
47
Καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς  ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον,
Et si vous accueillez vos frères seulement,
τί περισσὸν ποιεῖτε ;
que faites-vous en surplus?
Οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ  ποιοῦσιν ;
Les païens aussi ne font-ils pas la même chose ?
-
48
Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι,
Soyez donc, vous,  parfaits,
 ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ  οὐράνιος τέλειός ἐστιν.
comme votre Père céleste est parfait.
-

 

18 juin 2018

Lun 18/06/18 Mt 5,38-42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5, 38-42

Ecouter l’Evangile en grec:
-
38
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ,
œil pour œil,
καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος :
et dent pour dent.
-
39
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ · 
Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant ;
ἀντιστῆναι infinitif aoriste 2 actif de ἀνθίστημι : résister, s’opposer à 
ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα,
mais celui qui te frappe sur la joue droite,
σιαγών, όνος, joue
στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·
tends lui aussi l’autre.
στρέψον : impératif aoriste de στρέφω :  tendre, présenter 
-
40
καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι
Et à celui qui veut plaider contre toi,
κριθῆναι : infinitif aoriste passif de κρίνω, juger;  
sens au passif : être en procès
καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν,
et prendre ta tunique,
ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·
laisse-lui aussi le manteau.
-
41
καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν,
Et celui qui t’obligera à un mille
ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο.
va avec lui en faire deux.
ἀγγαρεύσει : ἀγγαρεύω : forcer, obliger
μίλιον : un mille, environ 1480 mètres
-
42
Τῷ αἰτοῦντί σε  δός
A celui qui te demande, donne
καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ  δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.
et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.
δανίσασθαι : infinitif aoriste moyen de δανείζω emprunter

17 juin 2018

Dim 17/06/18 Mc 4,26-34

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 4,26-34

 TOB

26
 Καὶ ἔλεγεν,
Et il disait :
Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ,
Ainsi est le royaume de Dieu
ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς,
comme un homme qui aurait jeté la semence en terre ;
-
Οὕτως : adverbe qui annonce la comparaison introduite par ὡς
Les verbes suivant ὡς sont au subjonctif et expriment une éventualité
-
27
καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν,
et dormirait et veillerait, la nuit et le jour,
καὶ ὁ σπόρος  βλαστᾷ 
et la semence germerait
καὶ μηκύνηται
et elle grandirait
ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός.
comment : il ne le sait pas lui-même.
-
28
Αὐτομάτη  ἡ γῆ καρποφορεῖ,
Spontanément la terre porte du fruit,
πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν,
premièrement de l’herbe, puis un épi,
εἶτα πλήρη[σ] σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.
puis du blé plein dans l’épi.
-
Αὐτομάτη est un adjectif accordé à γῆ : 
Αὐτομάτος : de soi-même, spontané
-
29
Ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός,
Et quand le fruit est mûr,
παραδοῖ : 3è pers. subjonctif aoriste irrégulier, subj. après  Ὅταν
εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον,
aussitôt il envoie la faucille,
 ἀποστέλλω : envoyer
ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός.
parce que la moisson s’approche.
-
παρέστηκεν :parfait de παρίστημι se tenir auprès, s’approcher
On peut noter que : 
ἀποστέλλει et παρέστηκεν, dans d’autres contextes sont employés :
pour parler de l’heure de la Passion (qui s’approche) et de l’envoi  (ἀποστέλλω : envoyer)
des apôtres. 
-
30
Καὶ ἔλεγεν,
Et il disait :
 Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ;
A quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu ?
ὁμοιώσωμεν : subjonctif de délibération
Ἢ ἐν  τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν ;
ou dans quelle parabole pouvons-nous le présenter ?
-
31
Ὡς  κόκκῳ σινάπεως,ὅς,
(on peut le comparer à) une graine de moutarde, qui
ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς,
lorsqu’on l’a semée en terre,
σπαρῇ : subjonctif aoriste de σπείρω
 μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων  
étant la plus petite de toutes les semences
ὂν : participe présent neutre sing. du verbe être.
τῶν ἐπὶ τῆς γῆς·
qui sont sur la terre ;
-
 κόκκῳ :datif de ὁ κόκκος,  
le verbe comparer (à) s’emploie avec le datif 
ὁμοιόω : comparer 
-
32
καὶ ὅταν σπαρῇ,
lorsqu’on l’a semée,
ἀναβαίνει,
monte
καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων ,
et devient plus grande que tous les légumes,
καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους,
et fait de grandes branches ;
ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν.
de sorte que les oiseaux du ciel
peuvent faire leur nid sous son ombre.
-
 κατασκηνόω : infinitif, faire son nid.
ὥστε : de sorte que + infinitif
-
33
Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς
Et par beaucoup de paraboles semblables,
ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον,
il leur annonçait la parole,
καθὼς  ἠδύναντο ἀκούειν:
selon qu’ils pouvaient entendre.
-
34
χωρὶς δὲ παραβολῆς
Sans parabole
οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς·
 il ne leur parlait pas
κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς  ἰδίοις μαθηταῖς
 mais, à l’écart, à ses propres disciples,
ἐπέλυεν πάντα.
il expliquait tout.
ἐπέλυεν : imparfait de ἐπιλύω délier, expliquer

 

123

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente