30 juin 2018

Sam 30/06/18 Mt 8,5-17

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min

Mt 8,5-17

-

Dans la TOB 

-

 Ecouter l’Evangile en grec:

-

5
Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναούμ 
Comme il était entré à Capharnaüm
προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτόν,
un centurion s’approcha de lui, le priant,
-
6
καὶ λέγων,
et disant :
Κύριε,
Seigneur,
ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ
 mon serviteur est couché dans la maison,
παραλυτικός,
 paralysé,
δεινῶς βασανιζόμενος.
 cruellement tourmenté.
-
7
Καὶ λέγει αὐτῷ,
Et Jésus lui dit :
Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.
Moi, j’irai, et je le guérirai.
(littéralement : moi étant allé, je le guérirai)
-
8
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη,
Et le centurion, répondant, dit :
Κύριε,
Seigneur,
οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς ·
 je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ;
ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ,
 mais dis seulement une parole,
καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου.
 et mon serviteur sera guéri.
-
9
Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν,
Car aussi moi, je suis un homme placé sous autorité,
ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας ·
ayant sous moi des soldats,
καὶ λέγω τούτῳ,
et je dis à l’un :
Πορεύθητι,
Va,
καὶ πορεύεται ·
et il va ;
 καὶ ἄλλῳ,
et à l’autre :
Ἔρχου,
Viens,
καὶ ἔρχεται ·
et il vient ;
 καὶ τῷ δούλῳ μου,
et à mon esclave :
Ποίησον τοῦτο,
Fais cela,
καὶ ποιεῖ.
et il le fait.
-
10
Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν,
Jésus l’ayant entendu fut émerveillé,
καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν,
et dit à ceux qui le suivaient :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν : 
Amen, je vous le dis,
παρ’ οὐδενὶ
auprès de personne, 
  τοσαύτην πίστιν
une si grande foi,
ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον.
en Israël, je n’ai trouvée.
-
11
Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι
Et je vous dis  :
πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν,
beaucoup viendront du levant et du couchant,
καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ
et seront à table avec Abraham
καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν:
et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux ;
-
12
οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας
mais les fils du royaume
ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ·
seront jetés dans les ténèbres de dehors ;
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
là seront les pleurs et les grincements de dents.
-
13
Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ,
Et Jésus dit au centurion :
Ὕπαγε,  
Va,
ὡς  ἐπίστευσας γενηθήτω σοι.
selon que tu as cru, qu’il t’advienne.
Καὶ ἰάθη ὁ παῖς [αὐτοῦ] ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.
 Et le serviteur fut guéri à cette heure-là.
-
14
 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου,
Et Jésus étant entré dans la maison de Pierre,
εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην
il vit sa belle-mère, couchée
καὶ πυρέσσουσαν,
et ayant la fièvre ;
-
15
καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς,
et il toucha sa main,
καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός ·
et la fièvre la quitta.
 καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει αὐτῷ.
Et elle se leva, et elle le servait.
-
16
Ὀψίας δὲ γενομένης
Et le soir étant venu,
προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς :
on lui présenta beaucoup de démoniaques ;
καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ,
et il chassa les esprits par une parole.
καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν :
Et il guérit tous ceux qui étaient malades ;
-
17
ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 
afin que fût accompli ce qui a été dit par Esaïe le prophète (disant) :
Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν,
Lui-même a pris nos infirmités
καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.
et a porté nos maladies.

 

28 juin 2018

Jeu 28/06/18 Mt 7,21-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min

Mt 7,21-29

-

TOB 

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

21
Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε, κύριε,
Tout homme qui me dit : Seigneur, Seigneur !
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ·
n’entrera pas dans le royaume des cieux :
ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν  τοῖς οὐρανοῖς.
 mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
-
22
Πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,
Beaucoup me diront en ce jour-là :
Κύριε, κύριε,
Seigneur, Seigneur,
οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν 
n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ?
καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν,
et en ton nom que nous avons chassé des démons ?
καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;
et en ton nom que nous avons fait beaucoup d’actes de puissance ?
-
23
Καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι
Et alors je leur déclarerai :
Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς·
Je ne vous ai jamais connus :
ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ
Ecartez-vous loin de moi,
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.
vous qui travaillez à l’iniquité.
-
24
Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους
Donc tout homme qui entend ces paroles que je dis
καὶ ποιεῖ αὐτούς,
et les met en pratique,
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ,
se rendra semblable à un homme prudent
ὁμοιωθήσεται futur passif de ὁμοιόω, rendre semblable;
au passif : se rendre semblable
ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν :
qui a bâti sa maison sur le roc.
-
25
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
La pluie est tombée,
καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι,
 les torrents sont venus, les vents ont soufflé
καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ,
 et se sont jetés contre cette maison :
καὶ οὐκ ἔπεσεν: τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.
elle n’est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc.
θεμελίόω : fonder 
-
26
Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους
Mais tout homme qui entend ces paroles que je dis,
καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς,
 et ne les met pas en pratique,
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ,
 sera semblable à un homme insensé
ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον:
qui a bâti sa maison sur le sable.
-
27
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
La pluie est tombée,
καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ
 les torrents sont venus,
καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι,
 les vents ont soufflé
καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ,
 et ont battu cette maison :
καὶ ἔπεσεν: καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.
 elle est tombée, et sa ruine était grande.
28
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους,
Et il arriva, lorsque Jésus finit ces discours,
ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ:
que les foules étaient extrêmement frappées de son enseignement.
-
29
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς
Car il les enseignait
ὡς ἐξουσίαν ἔχων,
comme ayant autorité,
καὶ οὐχ ὡς οἱ  γραμματεῖς αὐτῶν.
et non pas comme leurs scribes.

 

27 juin 2018

Mer 27/06/18 Mt 7,15-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

Mt 7,15-20

Ecouter l’Evangile en grec : 

-

15
Προσέχετε  ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν,
Gardez-vous des faux prophètes,
οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων,
qui viennent à vous en vêtements de brebis,
ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες.
mais qui au dedans sont des loups rapaces.
-
ψευδοπροφητῶν (génitif pl. de ψευδο, faux – προφητής, prophète)
ἅρπαγες, nominatif pluriel de ἅρπαξ, αγος adj. ou subst. : voleur, rapace
Verbe : ἁρπάζω : prendre de force, ravir. (cf. Harpagon)
-
16
Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς :
D’après leurs fruits vous les reconnaîtrez :
μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλάς
Est-ce qu’on cueille aux épines des raisins
Traduire la 3è pers. du pl.συλλέγουσιν par « on » 
 ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;
ou aux chardons des figues ?
-
ἐπιγνώσεσθε 2è du pluriel du futur de ἐπιγινώσκω,  ἐπι- γινώσκω (connaître) :
reconnaître,  en composition ἐπι peut vouloir dire « en outre », ou « après »…
συλλέγω recueillir, cueillir συν(avec)+ λέγω (cueillir)
-
17
Οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ :
Ainsi, tout bon arbre produit de beaux fruits ;
τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ.
mais l’ arbre sans valeur produit de mauvais fruits.
-
ἀγαθὸς et  καλός :
ἀγαθὸς : bon
  καλός, beau, mais  prend aussi le sens moral de « bon ».
Les deux adjectifs pourraient ici être traduits par « bon » en fr. 
Ces deux adjectifs grecs renvoient à la beauté physique
et morale en même temps,
l’un étant le reflet de l’autre pour les Grecs.
Ils sont employés alternativement ici.
-
18
Οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν,
Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits,
οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν.
ni un arbre sans valeur produire de beaux fruits.
σαπρὸς, α, ον : mauvais, sans valeur
-
19
Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν
Tout arbre qui ne produit pas un beau fruit
ποιοῦν : participe présent nominatif sing. neutre de ποιέω, faire
ἐκκόπτεται
est coupé
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
et est jeté au feu.
-
20
Ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν
Donc à leurs fruits
ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.
vous les reconnaîtrez.

 

26 juin 2018

Mar 26/06/18 Mt 7,6. 12-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 7,6 . 12-14

-

-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
6
Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν:
Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens,
μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων,
et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux ;
μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν,
de peur qu’ils ne les foulent à leurs pieds,
καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.
et que, se tournant, ils ne vous déchirent.
 καταπατήσουσιν  3è pl du futur de  καταπατέω fouler aux pieds
 Certains manuscrits donnent ici le subjonctif καταπατήσωσιν
ce qui est plus  classique avec μήποτε, de peur que +subjonctif 
ῥήξωσιν : subjonctif aoriste de ῥήγνυμι, déchirer
-
12
Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε
Toutes les choses donc que vous voulez
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι,
que les hommes vous fassent,
οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε ατοῖς :
ainsi aussi vous, faites-les pour eux,
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.
car c’est la loi et les prophètes.
-
13
 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης :
Entrez par la porte étroite,
ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη,
car large est la porte
καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν,
et spacieux le chemin qui mène à la perdition,
καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς :
et nombreux sont ceux qui entrent par elle.
-
14
τί στενὴ ἡ πύλη,
Combien étroite est la porte
καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν,
et resserré le chemin qui mène à la vie !
καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.
et peu nombreux sont ceux qui le trouvent.
τεθλιμμένη : participe parfait passif de θλίβω, presser, écraser,
d’où « resserré » au participe parfait P. 
Même racine que θλίψις, εως (ἠ) oppression, détresse

 

25 juin 2018

Lun 25/06/18 Mt 7,1-5

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

-

-

Mt 7,1-5

1
Ne jugez point,
ἵνα μὴ κριθῆτε:
afin que vous ne soyez pas jugés.
-
2
ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε,
Car du même jugement dont vous jugez,
κριθήσεσθε:
vous serez jugés ;
καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε,
et de la même mesure dont vous mesurez,
μετρηθήσεται ὑμῖν.
il vous sera mesuré.
-
3
Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος
Et pourquoi regardes-tu la paille
τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου,
qui est dans l’œil de ton frère,
τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;
tandis que tu n’aperçois pas la poutre qui est dans ton œil ?
-
4
Ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου,
Ou comment diras-tu à ton frère :
Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος  ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου:
Laisse-moi arracher la paille de ton œil,
καὶ ἰδού, ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου;
et voici, la poutre est dans ton œil ?
-
5
Hypocrite,
ἔκβαλε πρῶτον  ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου τὴν δοκόν ,
arrache d’abord de ton œil la poutre,
καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος
et alors tu verras pour arracher le brin de paille
ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
de l’œil de ton frère.

 

24 juin 2018

Dim 24/06/18 Lc 1,57-66. 80

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 1,57-66. 80
-
Ecouter l’Evangile :
-
Dans la TOB
-
57
Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν,
Pour Elisabeth, le temps où elle devait enfanter fut accompli,
καὶ ἐγέννησεν υἱόν.
et elle donna naissance à un fils.
-
58
Καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς
Ses voisins et ses parents entendirent
ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς,
que le seigneur avait montré sa grande miséricorde avec elle,
καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.
et ils se réjouirent avec elle.
-
μεγάλυνω : agrandir+ τὸ ἔλεος, ici : montrer une grande miséricorde.
ἐμεγάλυνεν : imparfait 3è pers. 
τὸ ἔλεος, pitié, miséricorde  étymologie inconnue
mais « il n’est pas impossible que le mot soit tiré d’une interjection », CHANTRAINE.
Même racine : ἐλεημοσύνη, ης  pitié, a donné « aumône »
συνέχαιρον  imparfait de συγχαίρω, se réjouir avec
Ce passage montre la surabondance de la miséricorde de Dieu:
les verbes « agrandir » (μεγάλυνω)« se réjouir avec » ( συγχαίρω) annoncent 
 le salut et la paix pour tout homme en ce début d’évangile.
-
59
Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ,
Et il arriva le huitième jour
ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον :
qu’ils vinrent pour circoncire le jeune enfant :
καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
et ils l’appelaient d’après le nom de son père, Zacharie.
-
60
Καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν,
et sa mère leur dit en réponse :
Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.
Non, il sera appelé Jean.
-
61
Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι
Et ils lui dirent :
Οὐδείς ἐστιν  ἐκ τῆς συγγενείας σου
il n’y a personne de ta parenté
ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.
qui soit appelé de ce nom.
-
62
Ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ,
et ils faisaient des signes à son père,
τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι  αὐτο.
pour savoir comment il eût voulu qu’on l’appelât.
-
63
Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν, λέγων,
Et ayant demandé une tablette, il écrivit, disant :
Ἰωάννης ἐστὶν  ὄνομα αὐτοῦ:
« Jean est son nom »
καὶ ἐθαύμασαν πάντες.
Et tous furent dans l’étonnement.
-
64
Ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα
et sa bouche fut ouverte à l’instant
καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ,
et sa langue (déliée),
καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.
et il parlait, bénissant Dieu.
εὐλογῶνεὐ + λογῶν;  εὐ = bien, » bénir » c’est dire du bien. Benedicere (lat)
-
65
Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς: 
et tous les voisins furent saisis de crainte,
(très littéralement : Une crainte vint sur )
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας
et dans tout le pays des montagnes de Judée
διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα.
et toutes ces paroles étaient sujet d’entretien.
διελαλεῖτο imparfait passif de διαλαλέω s’entretenir,
au passif : être sujet d’entretien (sujet neutre pluriel : l’accord est au singulier en grec)
-
66
Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν,
Et tous ceux qui avaient entendu mettaient (cela) dans leur coeur,
λέγοντες,
disant :
Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται;
Que sera donc ce petit enfant?
Καὶ  γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.
En effet, la main du Seigneur était avec lui.

-

80
Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι,
Or le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit,
καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις
et il était dans les déserts,
ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.
jusqu’au jour de sa manifestation à Israël.
 ἀναδείξις,  εως désignation: ou son résultat : manifestation
ἀναδείκνυμι : montrer clairement, désigner. ἀνα+ δείκνυμι (montrer)

 

23 juin 2018

Sam 23/06/18 Mt 6,24-34

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Mt 6,24-34
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
24
Οὐδεὶς δύναται δυσὶν κυρίοις δουλεύειν:
Personne ne peut servir deux maîtres :
ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει,
car soit il haïra l’un
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει
et aimera l’autre
ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται,
soit il s’attachera à l’un
καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει.
et méprisera l’autre.
Οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
-
δουλεύειν: servir en tant que δοῦλος, esclave
δυσὶν datif (koinè) de δύο, deux ; δουλεύειν+ datif  : servir qqun
ἀνθέξεται : futur de ἀντέχομαι s’attacher à 
ἑνὸς génitif de εἷς, un, un seul (cf RAGON §79)
-
25
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν,
A cause de cela je vous dis :
μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν,
ne vous faites pas de souci pour votre vie,
τί φάγητε  [ἢ τί πίητε]·
de ce que vous mangerez [et de ce que vous boirez] :
 μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν,
ni pour votre corps,
τί ἐνδύσησθε.
de quoi vous serez vêtus.
Οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς,
La vie n’est-elle pas plus que la nourriture,
καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος ;
et le corps plus que le vêtement ?
-
26
Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι ·
Regardez en direction des oiseaux du ciel :
Ἐμβλέψατε a un double complément :
 εἰς+ acc et complétive introduite par ὅτι (traduit par les deux points)
οὐ σπείρουσιν,
ils ne sèment pas
οὐδὲ θερίζουσιν,
et ils ne moissonnent pas non plus
οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας,
ils n’amassent pas dans des greniers,
καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά·
et votre Père céleste les nourrit.
οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν ;
Vous, ne valez-vous pas plus qu’eux ?
διαφέρω : l’emporter sur,  διαφέρω μᾶλλον : valoir plus 
-
27
Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν
Qui d’entre vous, ayant des soucis,
δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα ;
peut ajouter à la durée de sa vie  une seule coudée?
-
28
Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε ;
Et quant au vêtement, pourquoi vous faites-vous du souci ?
Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ,
Observez les lis des champs,
Καταμάθετε : impératif aoriste de Καταμανθάνω  (Κατα-μανθάνω)
πῶς αὐξάνουσιν
comment ils croissent ;
οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν ·
ils ne travaillent ni ne filent.
κοπιῶσιν 3 è du pl. présent de l’ind. de κοπιάω peiner, se donner du travail. 
-
29
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 
Mais je vous dis que
οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ
pas même Salomon dans toute sa gloire
 περιεβάλετο
ne fut revêtu
ὡς ἓν τούτων.
 comme l’un d’eux.
περιεβάλετο aoriste 2 indicatif aoriste 2 voix moyenne
-
30
Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ,
Et si l’herbe des champs,
σήμερον ὄντα,
qui est aujourd’hui
littéralement : étant aujourd’hui…
καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον,
et qui demain est jeté dans un four,
Littéralement : étant jeté demain…
ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν,
Dieu la revêt ainsi,
οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι ;
 ne (vous revêtira-t-il pas) beaucoup plus, vous, gens de petite foi ?
-
31
Μὴ οὖν μεριμνήσητε, λέγοντες,
Ne vous faites donc pas de soucis, disant :
Τί φάγωμεν,
Que mangerons-nous ?
(subjonctif délibératif)
ἢ τί πίωμεν,
ou que boirons-nous ?
ἢ τί περιβαλώμεθα;
ou de quoi serons-nous vêtus ?
-
32
Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη  ἐπιζητοῦσιν
car toutes ces choses, les païens les recherchent ;
 οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
car votre Père céleste sait
ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
que vous avez besoin de toutes ces choses.
-
33
Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν  [τοῦ θεοῦ]
Mais cherchez d’abord le royaume [de Dieu]
 καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,
et sa justice,
καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
-
34
Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον :
Ne vous faites donc pas de soucis pour le lendemain ;
ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς.
car le lendemain aura souci de lui-même.
Ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
A chaque jour suffit sa peine.
LittéralementSuffisant pour le jour est son mal.
Ἀρκετὸς, suffisant

 

22 juin 2018

Ven 22/06/18 Mt 6,19-23

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 6,19-23
-
19
 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς,
N’ amassez pas pour vous des trésors sur la terre,
ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει,
où mite et rouille (les) font disparaître,
καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν·
et où des voleurs percent et volent ;
-
ἀφανίζω: détruire, faire disparaître,
Radical φα,  φαν, de  φαίνω : montrer, mettre en lumière α- privatif.
radical commun avec ♦φαε qui a donné φῶς, lumière, contraction de φάος
cf. CHANTRAINE p.1126,1128
βρῶσις : action de ronger, ce qui ronge = rouille
-
20
θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ,
mais amassez pour vous des trésors dans le ciel,
ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει,
où ni mite ni rouille ne font disparaître,
καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν.
et où des voleurs ne percent ni ne volent :
-
21
Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς  σου
car où est ton trésor,
ἐκεῖ  ἔσται καὶ ἡ καρδία σου.
là sera aussi ton cœur.
-
22
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός·
La lampe du corps est l’œil :
ἐὰν  οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς
 si donc ton œil est franc,
ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται:
tout ton corps sera plein de lumière ;
-
ἁπλοῦς (adj.): simple, sain (contraction de ἁπλόος)
son contraire est : διπλόος double, sens concret ou moral comme ἁπλοῦς
ἁπλοῦς : sans détours, franc, sincère honnête
φωτεινὸν = φως (lumière) + τεινὸν
φωτεινὸς lumineux, brillant
Mot créé sur le modèle σκοτεινὸς.
ᾖ : subjonctif du verbe être 3è personne
Subjonctif employé dans la proposition subordonnée introduite par ἐὰν (si)
ἔσται: futur du verbe être, dans la proposition principale
-
23
ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ,
mais si ton œil est mauvais,
ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται.
tout ton corps sera ténébreux.
Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν,
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres,
τὸ σκότος πόσον.
combien grandes seront les ténèbres !
-
σκοτεινὸν même racine que σκότος, ténèbres, ombre.
 σκο – τεινὸν. Cf φω –  τεινὸν v. 22, son antonyme.
Reprise des deux mots dans 
Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν
πόσον : adjectif interrogatif – exclamatif ici excl.: combien grand 
le verbe être est sous-entendu.
τὸ σκότος : neutre singulier, traduit par le pluriel ténèbres en fr. 

 

20 juin 2018

Mer 20/06/18 Mt 6,1-6. 16-18

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 6,1-6.16-18

Ecouter l’Evangile en grec : 

TOB

1
Προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην  ὑμῶν μὴ ποιεῖν
Gardez-vous de ne pas pratiquer votre justice
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
devant les hommes,
πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς ·
pour vous donner en spectacle devant eux ;
εἰ δὲ μή γε 
sinon certes
μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν
vous n’avez pas de récompense auprès de votre Père
τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
qui est dans les cieux.
-
θεαθῆναι : infinitif aoriste passif de θεάομαι (regarder), au passif : 
se donner en spectacle
θεά : racine qu’on retrouve dans τὸ θέατρον, ου : théâtre
-
2
 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην,
Donc chaque fois que tu fais l’aumône,
μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου,
ne sonne pas de la trompette devant toi,
ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς
comme les hypocrites font dans les synagogues
καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις,
et dans les rues,
ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων:
afin qu’ils soient glorifiés par les hommes.
ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis,
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
ils reçoivent leur récompense.
-
3
Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην,
Mais toi, quand tu fais l’aumône,
(génitif absolu)
μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου
que ta main gauche ne sache pas
τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,
ce que fait ta droite,
-
4
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ ·
afin que ton aumône soit faite dans le secret ;
 καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ  
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι.
te le rendra.
-
5
 Καὶ ὅταν προσεύχησθε
Et chaque fois que vous priez,
οὐκ ἔσεσθε ὡς  οἱ ὑποκριταί,
ne soyez pas comme les hypocrites,
ὅτι φιλοῦσιν
car ils aiment
ἐν ταῖς συναγωγαῖς
dans les synagogues
καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν
et aux coins des rues,
ἑστῶτες
en se tenant debout
προσεύχεσθαι,
 prier
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις:
afin qu’ils paraissent aux hommes.
ἀμὴν λέγω ὑμῖν
 Amen, je vous (le) dis,
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
ils reçoivent leur récompense.
-
6
Σὺ δέ,
Mais toi,
ὅταν προσεύχῃ,
à chaque fois que tu pries
εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου,
entre dans ta chambre ;
καὶ κλείσας τὴν θύραν σου,
et ayant fermé ta porte,
πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ
prie ton Père qui est là dans le secret ;:
καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι .
te le rendra.
-
16
 Ὅταν δὲ νηστεύητε,
Et chaque fois que vous jeûnez,
μὴ γίνεσθε  ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί:
ne soyez pas comme les hypocrites, à l’air sombre ;
ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν,
car ils font disparaître leurs visages,
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες:
afin qu’il paraisse aux hommes qu’ils jeûnent :
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
Amen,  je vous (le) dis, ils reçoivent leur récompense.
-
17
Σὺ δὲ νηστεύων
Mais toi, quand tu jeûnes,
ἄλειψαί σου τὴν κεφαλήν,
oins ta tête
καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
 et lave ton visage ;
-
18
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων,
afin qu’il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes,
ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ 
mais à ton Père qui est dans le secret,
 καὶ  ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι.
te le rendra.

 

18 juin 2018

Lun 18/06/18 Mt 5,38-42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5, 38-42

Ecouter l’Evangile en grec:
-
38
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ,
œil pour œil,
καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος :
et dent pour dent.
-
39
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ · 
Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant ;
ἀντιστῆναι infinitif aoriste 2 actif de ἀνθίστημι : résister, s’opposer à 
ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα,
mais celui qui te frappe sur la joue droite,
σιαγών, όνος, joue
στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·
tends lui aussi l’autre.
στρέψον : impératif aoriste de στρέφω :  tendre, présenter 
-
40
καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι
Et à celui qui veut plaider contre toi,
κριθῆναι : infinitif aoriste passif de κρίνω, juger;  
sens au passif : être en procès
καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν,
et prendre ta tunique,
ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·
laisse-lui aussi le manteau.
-
41
καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν,
Et celui qui t’obligera à un mille
ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο.
va avec lui en faire deux.
ἀγγαρεύσει : ἀγγαρεύω : forcer, obliger
μίλιον : un mille, environ 1480 mètres
-
42
Τῷ αἰτοῦντί σε  δός
A celui qui te demande, donne
καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ  δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.
et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.
δανίσασθαι : infinitif aoriste moyen de δανείζω emprunter

16 juin 2018

Sam 16/06/18 Mt 5,33-37

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5,33-37

-
-
33
 Πάλιν ἠκούσατε 
De plus, vous avez entendu
ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις,
qu’il a été dit aux anciens :
Οὐκ ἐπιορκήσεις,
Tu ne te parjureras pas, 
ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου:
mais tu accompliras pour le seigneur tes serments.
ἐπιορκήσεις (futur) : ἐπι (contre) + ορκέω :
faire un faux serment, se parjurer
ἀποδώσεις : 2è sg du futur de ἀποδίδωμι : s’acquitter de, accomplir
 ἀπο + δίδωμι
-
34
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
Mais moi, je vous dis
μὴ ὀμόσαι ὅλως·
de ne pas jurer du tout ;
μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ,
ni par le ciel,
ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ·
parce que c’est le trône de Dieu ;
ὅλως : adverbe , avec une négation : en aucun cas
ὀμόσαι : infinitif aoriste de ὀμνύω , ὄμνυμι : jurer, faire un serment
-
35
μήτε ἐν τῇ γῇ,
ni par la terre,
ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ·
parce que c’est le marchepied de ses pieds ;
μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα,
ni par Jérusalem,
ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως·
parce que c’est la ville du grand Roi.
-
36
μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς,
Tu ne jureras pas non plus par ta tête,
 ἐν : l’usage de la préposition ἐν s’est étendu dans la koinè
ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν  ποιῆσαι ἢ μέλαιναν.
parce que tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir.
μίαν τρίχα : un seul cheveu, COD; λευκὴν ἢ μέλαιναν : attributs du COD
-
37
Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν,
Mais que votre parole soit
ναὶ ναί, οὒ οὔ·
oui, oui, non, non ;
τὸ δὲ περισσὸν τούτων
et le surplus de cela
ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.
 vient du mal.

15 juin 2018

Ven 15/06/18 Mt 5,27-32

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5,27-32

 TOB 

Ecouter l’Evangile en grec :

-

27
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Οὐ μοιχεύσεις :
Tu ne commettras pas d’adultère.
-
28
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais moi, je vous dis
ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν
que tout homme qui regarde une femme pour la convoiter,
ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.
a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur.
-
29
Εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε,
Or si ton œil droit te fait tomber,
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ:
arrache-le et le jette loin de toi,
συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου,
car il vaut mieux pour toi qu’un de tes membres périsse
καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.
et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne.
-
30
Καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε,
Et si ta main droite te fait tomber,
ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ:
coupe-la, et  jette la loin de toi,
συμφέρει γάρ σοι
car il vaut mieux pour toi
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου,
qu’un de tes membres périsse
καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου  εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.
et que tout ton corps n’aille pas dans la géhenne.
-
31
Ἐρρέθη δὲ
Et il a été dit :
 Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
Si quelqu’un répudie sa femme, 
δότω αὐτῇ ἀποστάσιον :
qu’il lui donne une lettre de divorce.
-
32
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais moi, je vous dis
ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων  τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
que tout homme qui répudie sa femme,
παρεκτὸς λόγου πορνείας,
si ce n’est pour cause de fornication,
ποιεῖ αὐτὴν  μοιχευθῆναι
la fait devenir adultère ;
καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ
et que tout homme qui épouse une femme répudiée,
μοιχᾶται.
commet l’ adultère.

12 juin 2018

Mar 12/06/18 Mt 5,13-16

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5,13-16, 

Ecouter l’Evangile en grec :

-
13
 Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς :
Vous, vous êtes le sel de la terre ;
ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ,
mais si le sel perd sa saveur,
ἐν τίνι ἁλισθήσεται ;
avec quoi sera-t-il salé ?
Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι,
il n’est plus bon à rien,
εἰ μὴ  βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι
sinon,  jeté dehors, à être foulé aux pieds
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
par les hommes.
-
μωρανθῇ : subjonctif aoriste passif de  μωραίνω, perdre sa saveur
ἰσχύω : 1er sens : ἰσχύω : avoir de la force; 
Εἰς οὐδὲν ι. : n’être bon à rien
βληθὲν : participe aoriste passif de βάλλω
καταπατεῖσθαι : l’infinitif dépend de ἰσχύω
« être bon à » … 
-
14
Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου ·
Vous, vous êtes la lumière du monde :
οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη ·
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
ἐπάνω : préposition , sur + génitif
-
15
οὐδὲ καίουσιν λύχνον
On n’allume pas non plus une lampe
καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον,
pour la mettre sous le boisseau,
littéralement : « et on la met… »
ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν,
mais sur le pied-de-lampe,
καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.
et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison.
-
16
Οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα,
afin qu’ils voient vos bonnes œuvres,
καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.

11 juin 2018

Lun 11/06/18 Mt 10,7-13

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 10,7-13

Ecouter l’Evangile en grec : 

TOB 

-

7
Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε,
Et quand vous serez en route, prêchez,
λέγοντες ὅτι
disant :
Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Le royaume des cieux s’est approché.
Ἤγγικεν : parfait de ἐγγίζω, approcher, s’approcher, être proche
-
8
Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε,
Guérissez les malades,
νεκροὺς ἐγείρετε,
ressuscitez les morts,
λεπροὺς καθαρίζετε,
purifiez les lépreux,
δαιμόνια ἐκβάλλετε ·
chassez les démons.
δωρεὰν ἐλάβετε,
vous avez reçu gratuitement
δωρεὰν δότε.
donnez gratuitement.
δωρεὰν : adverbe, gratuitement
-
9
Μὴ κτήσησθε χρυσόν,
Ne vous procurez ni or,
μηδὲ ἄργυρον,
ni argent,
μηδὲ χαλκὸν
ni cuivre
εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν,
dans vos ceintures,
-
10
μὴ πήραν εἰς ὁδόν,
ni sac pour le chemin,
μηδὲ δύο χιτῶνας,
ni deux tuniques,
μηδὲ ὑποδήματα,
ni sandales,
μηδὲ  ῥάβδον 
ni bâton ;
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ.
car l’ouvrier est digne de sa nourriture.
-
11
Εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε,
Mais dans quelque ville ou village où vous entriez,
proposition subordonnée relative qui comporte une éventualité ἂν + subjonctif 
La proposition est précédée de la préposition Εἰς « dans » 
(αὐτῇ (ci-dessous) : reprend « ville ou village)
ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν·
informez-vous qui, en ce lieu, est digne :
κἀκεῖ μείνατε,
et demeurez là
ἕως ἂν ἐξέλθητε.
jusqu’à ce que vous partiez.
-
12
Εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν,
Et en entrant dans la maison,
ἀσπάσασθε αὐτήν.
saluez-la.
-
13
Καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία,
Et si la maison est digne,
ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν:
que votre paix vienne sur elle ;
ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία,
mais si elle n’est pas digne,
ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.
que votre paix revienne à vous.
-
 ἐπιστραφήτω : impératif aoriste de  ἐπιστρέφω :se retourner, revenir

10 juin 2018

Dim 10/06/18 Mc 3,20-35

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 3,20-35

-

TOB

-

Ecouter l’Evangile en grec : 

-

Chapitre 3 grec seul : Bible Gateway
-
20
καὶ συνέρχεται πάλιν  [ὁ] ὄχλος
Et une foule à nouveau s’assemble
ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν.
 de sorte qu’ils ne peuvent  ↑pas même prendre leur repas.
συνέρχεται 3è sg. présent moyen de: συνέρχομαι, se rassembler
 συν : avec
-
21
Καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ’ αὐτοῦ
Et ses proches ayant appris cela,
ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν:
sortirent pour se saisir de lui ;
ἔλεγον γὰρ ὅτι Ἐξέστη.
car ils disaient : Il est hors de sens.
-
ἐξῆλθον 3è pl.de l’aoriste moyen de : ἐξέρχομαι, sortir
ἐξ : hors de 
-
22
Καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες
Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem,
οἱ (article) + participe : est souvent
mis à la place d’une proposition relative dans le NT.
ἔλεγον ὅτι
disaient :
Βεελζεβοὺλ ἔχει,
Il a Béelzébul,
καὶ ὅτι
et :
Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
  par le chef des démons il chasse les démons.
Ἐν :  la préposition ἐν est de plus en plus répandue dans la koinè 
et tend à supplanter les autres prépositions, 
elle peut  être employée à la place du datif seul, comme ci-dessus ou encore :
ἐν παραβολαῖς (verset 23) en paraboles
-
23
Καὶ προσκαλεσάμενος αὐτούς,
Et les ayant appelés à lui,
ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς,
il leur disait en paraboles :
Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν;
Comment Satan peut-il chasser Satan ?
-
24
Καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ’ ἑαυτὴν μερισθῇ,
Et si un royaume est divisé contre lui-même,
οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη.
ce royaume-là ne peut pas subsister.
-
25
Καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ’ ἑαυτὴν μερισθῇ,
Et si une maison est divisée contre elle-même,
οὐ  δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι.
cette maison-là ne pourra pas subsister.
-
26
Καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ’ ἑαυτὸν
Et si Satan s’est élevé contre lui-même
καὶ  ἐμερίσθη
et s’il est divisé,
οὐ δύναται  στῆναι
il ne peut subsister,
ἀλλὰ τέλος ἔχει.
mais il a une fin.
-
27
 Ἀλλ’ οὐ δύναται οὐδεὶς  εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν
mais personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort,
τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι, 
et piller son bien,
ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ,
 s’il n’a d’abord lié l’homme fort ;
καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ  διαρπάσει.
et alors il pillera sa maison.
-
 εἰσελθὼν participe aoriste de εἰσέρχομαι,
marque l’antériorité par rapport à l’action principale :
 οὐ δύναται διαρπάσαι, ne peut piller (une fois entré).
οὐ + οὐδεὶς : négation simple +négation composée = 
se renforcent (personne ne peut).
δήσῃ : subjonctif aoriste de δέω, lier.
ἐὰν + subjonctif :  si…(négation : μὴ) 
Dans le NT, avec un autre mode que l’indicatif :
 la négation est toujours μὴ
-
28
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis
ὅτι πάντα ἀφεθήσεται  τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων 
que tout sera pardonné aux fils des hommes :
τὰ ἁμαρτήματα , καὶ αἱ βλασφημίαι  ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν:
leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront pu proférer ;
ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν: proposition subordonnées relative avec hypothèse :
subjonctif avec ἐὰν, forme complexe de la proposition sub. relative.
ὅτι πάντα ἀφεθήσεται … : 
πάντα (tout, neutre pluriel)
sujet de ἀφεθήσεται (sera pardonné, verbe au sg. avec un sujet n. pl. )
et apposé au sujet : τὰ ἁμαρτήματα  καὶ αἱ βλασφημίαι 
(leurs péchés et les blasphèmes…)
ὅσα : acc. neutre pluriel de ὅσος : pronom-adjectif relatif : 
πάντα→ ὅσα :  tous ceux que.
-
29
ὃς δ’ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον,
mais celui qui aura blasphémé contre l’Esprit-Saint,
οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα,
n’obtient pas de pardon pour l’éternité ;
ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος.
mais il est coupable d’un péché éternel.
-
30
Ὅτι ἔλεγον,
(Jésus disait cela ) parce qu’ils disaient :
Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει.
Il a un esprit impur.
-
31
Καὶ ἔρχεται ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ,
Et sa mère et ses frères viennent, 
καὶ ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν,  καλοῦντες αὐτόν.
et se tenant dehors, ils l’ envoyèrent appeler.
στήκοντες : forme non classique : cf.  explications gram. sur verset :  ici .
-
32
Καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος
et une foule était assise autour de lui.
 καὶ λέγουσιν αὐτῷ,
Et ils lui disent :
Ἰδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου  [καὶ αἱ ἀδελφαί σου]
Voici, ta mère et tes frères [et tes sœurs]
ἔξω ζητοῦσίν σε.
dehors  te cherchent.
-
33
Καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει
Et  il leur dit en réponse :
Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί [μου];
Qui est ma mère et qui sont mes frères ?
-
34
Καὶ περιβλεψάμενος
Et regardant tout autour
περιβλεψάμενος : participe aoriste περιβλέπω : regarder tout autour
(περί, prép. : autour)
Au participe, l’aoriste ne marque pas toujours l’antériorité
τοὺς       περὶ αὐτὸν    κύκλῳ    καθημένους,
ceux qui étaient assis en cercle autour de lui,
λέγει,
 il dit :
Ἴδε, ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου.
 Voici ma mère et mes frères.
-
35
Ὃς  [γὰρ] ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ,
Quiconque fera la volonté de Dieu,
οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.
celui-là est mon frère et ma sœur, et ma mère.
ποιήσῃ : subj. aoriste de ποιέω, faire . Avec la particule  ἂν : éventuel. 
-

 

12

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente