• Accueil
  • > Archives pour juillet 2018

13 juillet 2018

Ven 13/07/18 Mt 10,16-23

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Mt 10,16-23
-
Ecouter l’Evangile en grec 
-
16
 Ἰδού,
Voici,
ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων·
moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ;
γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις,
soyez donc prudents comme les serpents
καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.
et simples comme les colombes.
-
17
Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων·
Et prenez garde aux hommes :
παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια,
car ils vous livreront aux tribunaux,
καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·
et dans leurs synagogues, ils vous flagelleront :
-
18
καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε
Et devant des gouverneurs et des rois, vous serez menés
ἕνεκεν ἐμοῦ,
à cause de moi,
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.
pour être un témoignage pour eux et pour les païens.
-
19
Ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς,
Mais quand ils vous livreront,
μὴ μεριμνήσητε
ne vous souciez pas
πῶς ἢ τί λαλήσητε·
de savoir comment ou de quoi vous parlerez :
δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί  λαλήσητε.
car il vous sera donné à l’heure même, ce que vous aurez à dire.
-
20
οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες,
car ce n’est pas vous qui parlez ;
ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.
mais c’est l’Esprit de votre Père qui parle en vous.
-
21
Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον,
Or un frère livrera son frère à la mort,
καὶ πατὴρ τέκνον:
et un père son enfant,
καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς,
et les enfants se soulèveront contre leurs parents
καὶ θανατώσουσιν αὐτούς.
et les feront mourir ;
-
22
Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου:
et vous serez haïs de tous à cause de mon nom ;
ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος,
mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin,
οὗτος σωθήσεται.
celui-là sera sauvé.
-
23
Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ,
Or, quand ils vous persécuteront dans une ville,
φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν
fuyez dans une autre ;
 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν,
car en vérité je vous le dis,
οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραήλ,
vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël
ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
que le fils de l’homme sera venu.

 

12 juillet 2018

Jeu 12/07/18 Mt 10,7-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Mt 10,7-15
-
Ecouter l’Evangile en grec:
-
7
Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε,
Et quand vous serez en route, prêchez,
λέγοντες ὅτι
disant :
Le royaume des cieux s’est approché.
-
8
Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε,
Guérissez les malades,
νεκροὺς ἐγείρετε
ressuscitez les morts,
λεπροὺς καθαρίζετε,
purifiez les lépreux,
δαιμόνια ἐκβάλλετε·
chassez les démons.
δωρεὰν ἐλάβετε,
Vous avez reçu gratuitement,
δωρεὰν δότε.
donnez gratuitement.
-
9
Μὴ κτήσησθε χρυσόν,
Ne vous procurez pas d’ or,
μηδὲ ἄργυρον, μηδὲ χαλκὸν
ni d’argent, ni de cuivre
εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν,
dans vos ceintures,
-
10
μὴ πήραν εἰς ὁδόν,
ni sac pour le chemin,
μηδὲ δύο χιτῶνας,
ni deux tuniques,
μηδὲ ὑποδήματα,
ni chaussures,  
μηδὲ  ῥάβδον 
ni bâton ;
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ.
car l’ouvrier est digne de sa nourriture.
-
11
Εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε,
Mais dans quelque ville ou village que vous entriez,
ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν:
informez-vous qui y est digne
κἀκεῖ μείνατε,
et demeurez là
ἕως ἂν ἐξέλθητε.
jusqu’à ce que vous partiez.
-
12
Εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν,
Et en entrant dans la maison,
ἀσπάσασθε αὐτήν.
saluez-la.
-
13
Καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία,
Et si la maison est digne,   
ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν:
que votre paix vienne sur elle ;
ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία,
mais si elle n’est pas digne,
ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.
que votre paix retourne à vous.
-
14
Καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς
Et lorsqu’on ne vous recevra pas
μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, 
et n’écoutera pas vos paroles,
ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας
en sortant de cette maison
ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης,
ou de cette ville,
ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν.
secouez la poussière de vos pieds.
-
15
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous le dis,
ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων
le sort du pays de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable,
ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως,
au jour du jugement,
ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.
que celui de cette ville-là.

 

11 juillet 2018

Mer 11/07/18 Mt 19,27-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 19,27-29

Ecouter l’Evangile en grec :

TOB

-
27
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ,
Alors Pierre répondant, lui dit :
Ἰδού,
Voici,
ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
nous, nous avons tout quitté,
καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι·
et nous t’avons suivi ;
τί ἄρα ἔσται ἡμῖν ;
qu’en sera-t-il donc pour nous ?
-
28
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς,
Et Jésus leur dit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
Amen je vous dis :
ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι,
vous qui m’avez suivi,
ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ
dans la nouvelle naissance ,
παλιγγενεσίᾳ : παλιν + γενεσις : nouvelle naissance , régénération
lorsque le Fils de l’homme sera assis
ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,
sur le trône de sa gloire,
 καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους,
vous serez assis vous aussi sur douze trônes,
κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
jugeant les douze tribus d’Israël.
-
29
Καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας,
Et tout homme qui aura laissé maisons
ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς,
ou frères ou sœurs,
ἢ πατέρα, ἢ μητέρα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς,
ou père, ou mère, ou enfants, ou champs,
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου,
 à cause de mon nom,
ἑκατονταπλασίονα λήμψεται
 recevra au centuple,
καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.
et héritera la vie éternelle.

 

10 juillet 2018

Mar 10/07/18 Mt 9,32-38

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 

Mt 9 ,32-38
Ecouter l’Evangile en grec :
-
32
Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων,
Et comme ils sortaient,
ἰδού,
voici
προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον.
on lui amena un homme muet, démoniaque.
-
33
Καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου,
Et le démon ayant été chassé,
ἐλάλησεν ὁ κωφός·
le muet parla.
καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι,
Et les foules étaient dans l’admiration,
λέγοντες,
disant :
Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ.
Jamais rien n’a paru ainsi en Israël.
-
34
Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον,
Mais les pharisiens disaient :
Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων
 par le prince des démons
ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
il chasse les démons.
-
35
Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας
Et Jésus parcourait toutes les villes
καὶ τὰς κώμας,
et les villages,
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν,
enseignant dans leurs synagogues,
καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας,
et prêchant la bonne nouvelle du royaume
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.
et guérissant toute maladie et toute faiblesse.
περιῆγεν imparfait de περιάγω
περιάγω (parcourir)  = περι (en cercle) + άγω (aller)
-
36
Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους,
Et ayant vu les foules,
ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν,
il fut ému de compassion à leur sujet ;
ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι
car elles étaient fatiguées
ἐσκυλμένοιparticipe parfait passif : de σκύλλω, fatiguer, harasser 
καὶ ἐρριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα
et prostrées comme des brebis
ἐρριμμένοι : participe parfait passif de ῥίπτω, jeter, projeter…
μὴ ἔχοντα ποιμένα.
qui n’ont pas de berger.
-
37
Τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
Alors il dit à ses disciples :
Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι:
La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
-
38
δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ,
Priez donc le maître de la moisson,
ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
qu’il envoie des ouvriers dans sa moisson.

 

9 juillet 2018

Lun 09/07/18 Mt 9,18-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 9,18-26

-

Ecouter l’Evangile en grec : 

-

TOB

-

18
 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς,
Comme il leur disait ces choses,
ἰδού,
voici
ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ,
un chef entra et se prosterna devant lui,
(2 actions qui se suivent : la 1ère est au participe, la 2è à l’aoriste)
λέγων ὅτι Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν:
disant : Ma fille est morte il y a un instant,
ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ’ αὐτήν,
mais viens, pose la main sur elle,
(2 ordres qui se suivent : le 1er est au participe, le 2è à l’impératif)
καὶ ζήσεται.
et elle vivra.
-
19
Καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
Et Jésus se leva et le suivit avec ses disciples.
2 actions qui se suivent : la 1ère est au participe, la 2è à l’aoriste
-
20
Καὶ ἰδού,
Et voici,
γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη,
une femme qui avait une perte de sang depuis douze ans,
προσελθοῦσα ὄπισθεν,
s’approcha par derrière,
ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ.
et toucha le bord de son vêtement.
(participe + aoriste)
-
21
Ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ,
Car elle disait en elle-même :
Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ,
Si seulement je touche son vêtement,
σωθήσομαι.
je serai sauvée.
-
22
Ὁ δὲ Ἰησοῦς  στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν,
Jésus s’étant retourné et l’ayant vue, lui dit :
Θάρσει, θύγατερ:
Prends courage, ma fille,
ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
ta foi t’a sauvée.
(verbe au parfait)
Καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
Et la femme fut sauvée dès cette heure-là.
-
23
Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος,
Et Jésus étant arrivé à la maison du chef
καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς
et ayant vu les joueurs de flûte
καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον,
et la foule qui faisait grand bruit,
-
24
ἔλεγεν,
leur dit :
Ἀναχωρεῖτε ·
Retirez-vous,
οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον,
car la jeune fille n’est pas morte,
ἀλλὰ καθεύδει.
mais elle dort.
Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ.
Et ils se moquaient de lui.
-
25
Ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος,
Et quand la foule eut été mise dehors,
εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς,
il entra et se saisit de la main de la jeune fille,
καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον.
et la jeune fille se leva.
-
26
Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.
Et cette nouvelle se répandit dans toute cette contrée.
ἡ γῆ, γῆς : terre, pays, contrée, sol

 

7 juillet 2018

Sam 07/07/18 Mt 9,14-17

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 TOB

-

-

Mt 9,14-17
-
14
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, λέγοντες,
Alors les disciples de Jean viennent à lui, disant :
Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν [πολλά]
 Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent,
οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν;
tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?
-
15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus leur dit :
Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν,
Les amis de l’époux peuvent-ils être dans le deuil
οἱ υἱοὶ : 1er sens : les fils, et dans la Bible : désigne la tribu, l’entourage, les amis…
 πενθέω : être dans le deuil
ἐφ’ ὅσον μετ’ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος ;
pendant que l’époux est avec eux ?
Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
mais des jours viendront
ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος,
où l’époux leur sera enlevé,
καὶ τότε νηστεύσουσιν.
et alors ils jeûneront.
-
16
Οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου
Personne ne met une pièce de drap neuf
ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ:
à un vieil habit ;
αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου,
car la pièce emporte une partie de l’habit,
καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται.
et la déchirure devient pire.
-
17
Οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον
On ne met pas non plus du vin nouveau
εἰς ἀσκοὺς παλαιούς ·
dans de vieilles outres ;
εἰ δὲ  μή γε ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί,
sinon assurément les outres se rompent,
καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται,
et le vin se répand,
καὶ οἱ ἀσκοὶ  ἀπόλλυνται
 et les outres sont perdues ;
ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον
mais on met le vin nouveau
εἰς ἀσκοὺς καινούς,
dans des outres neuves,
καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται.
et tous les deux se conservent ensemble.

 

5 juillet 2018

Jeu 05/07/18 Mt 9,1-8

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 TOB

Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 9,1-8
1
Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον
Or, étant entré dans une barque,
διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.
il traversa le lac et vint dans sa propre ville.
-
2
Καὶ ἰδού,
Et voici,
προσέφερον αὐτῷ
on lui apporta
παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον ·
un paralytique couché sur un lit.
 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν
Et Jésus voyant leur foi,
εἶπεν τῷ παραλυτικῷ,
dit au paralytique :
Θάρσει,
Aie confiance,
Θαρσέω (seulement à l’impératif, courage ! aie confiance ! )
τέκνον ·
mon enfant,
  ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι.
tes péchés sont pardonnés.
 ἀφίενταί : 3è pluriel présent passif de ἀφίημι
1er sens : laisser partir, pardonner
-
3
Καὶ ἰδού,
Et voici,
τινὲς τῶν γραμματέων
quelques-uns des scribes
 εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς,
dirent en eux-mêmes :
Οὗτος βλασφημεῖ.
Celui-ci blasphème.
-
4
Καὶ εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν
Et Jésus, voyant leurs pensées,
ἐνθύμησις, εως : pensée, réflexion
εἶπεν,
dit
Ἱνατί  ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
Pourquoi pensez-vous de mauvaises choses dans vos cœurs ?
Ἱνατί : conjonction, pourquoi ? Pour quelle raison ?
-
5
Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν,
Car lequel est le plus aisé, de dire :
 Ἀφίενταί σου  αἱ ἁμαρτίαι:
Tes péchés sont pardonnés,
ἢ εἰπεῖν,  Ἔγειρε καὶ περιπάτει;
ou de dire : Lève-toi et marche ?
-
6
Ἵνα δὲ εἰδῆτε,
Or, afin que vous sachiez
ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
que le fils de l’homme a le pouvoir
ἐπὶ τῆς γῆς
sur la terre
ἀφιέναι ἁμαρτίας –
de pardonner les péchés,…
τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ –
_ alors il dit au paralytique_
Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην,
Lève-toi et prends ton lit
Ἐγερθεὶς : participe aoriste passif de ἐγείρω
καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.
et va-t’en dans ta maison.
-
7
Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Et s’étant levé, il s’en alla dans sa maison.
-
8
Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι
Les foules ayant vu (cela)
ἐφοβήθησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεόν,
elles furent remplies de crainte, et elles glorifièrent Dieu,
τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.
qui a donné un tel pouvoir aux hommes.

 

4 juillet 2018

Mer 04/07/18 Mt 8,28-34

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Mt 8,28-34
-
28
Καὶ  ἐλθόντος αὐτοῦ 
Et quand il fut arrivé,
εἰς τὸ πέραν
sur l’autre rive
εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν
dans la contrée des Gadaréniens,
 ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι
vinrent à sa rencontre deux démoniaques
ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι,
sortis des tombeaux,
χαλεποὶ λίαν,
 très dangereux,
ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν
en sorte que personne ne pouvait passer
διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης:
par ce chemin-là.
-
29
καὶ ἰδού,
Et voici,
ἔκραξαν λέγοντες,
ils s’écrièrent, disant :
Τί ἡμῖν καὶ σοί, 
Qu’y a-t-il entre nous et toi,
υἱὲ τοῦ θεοῦ;
Fils de Dieu ?
Ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;
Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?
-
30
Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.
Or il y avait loin d’eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient.
-
31
Οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτόν, λέγοντες,
Et les démons le prièrent, disant :
Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς,
Si tu nous chasses,
ἀπόστειλον ἡμᾶς  εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.
envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux.
-
32
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑπάγετε.
Et il leur dit : Allez.
Οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς  τοὺς χοίρους :
Et eux étant sortis, s’en allèrent dans les pourceaux ;
καὶ ἰδού,
et voici,
ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη
 tout le troupeau s’élança
κατὰ  τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν,
 en bas la falaise,dans la mer,
καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.
et ils périrent dans les eaux.
-
33
Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον,
Et ceux qui les faisaient paître s’enfuirent,
καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα,
et étant allés dans la ville, ils annoncerèrent tout,
καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.
et ce qui était arrivé aux démoniaques.
-
34
Καὶ ἰδού,
Et voici,
πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς  ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ:
toute la ville sortit au-devant de Jésus ;
καὶ ἰδόντες αὐτόν,
et l’ayant vu,
παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
ils le prièrent de s’éloigner de leur territoire.

 

3 juillet 2018

Mar 03/06/18 Jn 20,24-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Cliquez ici :  TOB
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Jn 20,24-29
-
24
 Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα,
Or, Thomas, l’un des douze,
ὁ λεγόμενος Δίδυμος,
celui qu’on appelle Didyme,
οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς.
n’était pas avec eux lorsque Jésus vint.
-
25
Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί,
Les autres disciples lui disaient donc :
Ἑωράκαμεν τὸν κύριον.
Nous avons vu le Seigneur.
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς,
Mais il leur dit :
Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων,
Si je ne vois en ses mains la marque des clous,
καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων,
et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous,
καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα  εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ,
et si je ne mets ma main dans son côté,
οὐ μὴ πιστεύσω.
je ne croirai sûrement pas.
οὐ μὴ + futur  = une défense énergique (§288,III,RAGON)
-
26
 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ
Et huit jours après,
πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
 de nouveau ses disciples étaient à l’intérieur,
καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν.
et Thomas avec eux.
Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς,
Jésus vient,
τῶν θυρῶν κεκλεισμένων,
les portes étant fermées,
(génitif absolu)
καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν,
et il se présenta au milieu d’eux et dit :
Εἰρήνη ὑμῖν.
La paix (soit) avec vous !
-
27
Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ,
Ensuite il dit à Thomas :
Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε,
Avance ton doigt ici,
καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου ·
et vois mes mains ;
καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου,
avance aussi ta main,
καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου :
et mets-la dans mon côté,
καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός.
et ne deviens pas incrédule, mais croyant.
-
28
Ἀπεκρίθη  Θωμᾶς,
Thomas répondit
καὶ εἶπεν αὐτῷ,
et lui dit :
Ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου.
Mon Seigneur et mon Dieu !
-
29
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Ὅτι ἑώρακάς με,
Parce que tu m’as vu,
πεπίστευκας ;
tu as cru ?
Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες, καὶ πιστεύσαντες.
Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru !
οἱ + participe = ceux qui (négation μὴ)

 

2 juillet 2018

Lun 02/07/18 Mt 8,18-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 8,18-22
-
Dans la TOB 
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
18
 Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς  ὄχλον περὶ αὐτόν,
Or Jésus ayant vu de grandes foules autour de lui,
ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν.
ordonna de passer sur l’autre rive.
-
19
Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ,
Et un scribe s’étant approché, lui dit :
Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι
Maître, je te suivrai
ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
partout où tu te rendras.
-
20
Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus lui dit :
Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν,
Les renards ont des tanières,
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις:
et les oiseaux du ciel, des nids ;
ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει
mais le fils de l’homme n’a pas
ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
où reposer sa tête.
-
21
Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν  [αὐτοῦ] εἶπεν αὐτῷ,
Et un autre de ses disciples lui dit :
Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν
Seigneur, permets-moi d’abord de m’en aller
καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου.
et d’enterrer mon père.
-
22
Ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ,
Mais Jésus lui dit :
Ἀκολούθει μοι,
Suis-moi,
καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.
et laisse les morts enterrer leurs morts.

 

12

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente