31 août 2018

Vend 31/08/18 Mt 25,1-13

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 19 h 01 min

 Mt 25,1-13

-

TOB

-

1
Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
Alors le royaume des cieux sera semblable
δέκα παρθένοις,
à dix vierges
αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας  ἑαυτῶν
qui, ayant pris leurs lampes,
 ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησι τοῦ νυμφίου.
sortirent à la rencontre de l’époux.
-
2
Πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ
Or, cinq d’entre elles étaient folles,
καὶ πέντε φρόνιμοι.
et cinq sages.
-
3
Αἱ γὰρ μωραί,
Car les folles,
λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν,
en prenant leurs lampes,
οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον:
ne prirent pas d’huile avec elles ;
-
4
αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις
 mais les sages prirent, de l’huile dans les vases.
μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν.
avec leurs lampes.
-
5
Χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου,
Mais comme l’époux tardait,
ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον.
elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.
-
6
Μέσης δὲ νυκτὸς
Or, au milieu de la nuit,
κραυγὴ γέγονεν,
il y eut un cri :
Ἰδού, ὁ νυμφίος
Voici l’époux !
ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν  [αὐτοῦ]
sortez au-devant de lui.
-
7
Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι,
Alors toutes ces vierges se réveillèrent
καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας  ἑαυτῶν.
et préparèrent leurs lampes.
-
8
Αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν
Et les folles dirent aux sages :
 Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν,
Donnez-nous de votre huile ;
ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται.
car nos lampes s’éteignent.
-
9
Ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι, λέγουσαι,
Mais les sages répondirent :
Μήποτε
Non,
οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν:
de peur qu’il n’y en ait pas assez pour nous et pour vous.
πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας
Allez plutôt vers ceux qui en vendent,
καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς.
et achetez-en  pour vous.
-
10
Ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι,
Mais pendant qu’elles allaient en acheter,
ἦλθεν ὁ νυμφίος:
l’époux vint,
καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους,
et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces,
καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα.
et la porte fut fermée.
-
11
Ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι,
Mais plus tard viennent aussi les autres vierges,
λέγουσαι, Κύριε, κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν.
disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !
-
12
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,
Mais il leur répondit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.
Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas.
-
13
Γρηγορεῖτε οὖν,
Veillez donc ;
ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν.
parce que vous ne savez ni le jour ni l’heure.

 

30 août 2018

Jeu 30/08/18 Mt 24,42-51

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 24,42-51

-

TOB

-

42
Γρηγορεῖτε οὖν,
Veillez donc,
ὅτι οὐκ οἴδατε
parce que vous ne savez pas
ποίᾳ  ἡμέρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται.
quel jour votre Seigneur vient.
-
43
Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε,
Or sachez ceci :
ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης
Si le maître de la maison savait
ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται,
à quelle veille de la nuit le voleur vient,
ἐγρηγόρησεν ἄν,
il aurait veillé
καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.
et n’aurait pas laissé percer sa maison.
-
44
Διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι:
C’est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts ;
ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ , ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
car le fils de l’homme vient à l’heure à laquelle vous ne pensez pas.
-
45
Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος,
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent
ὃν κατέστησεν ὁ κύριος  ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ
que son maître a établi sur ses domestiques,
τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;
pour leur donner la nourriture au temps convenable ?
-
46
Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος,
Heureux ce serviteur
ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει  οὕτως ποιοῦντα .
que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi !
-
47
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis
ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
qu’il l’établira sur tous ses biens.
-
48
Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ,
Mais si ce méchant serviteur dit en son cœur :
Χρονίζει  μου ὁ κύριος  
Mon maître tarde,
-
49
καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ  
et qu’il se mette à battre ses compagnons de service,
ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων,
et qu’il mange et boive avec les ivrognes,
-
50
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου
le maître de ce serviteur-là viendra
ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ,
au jour où il ne s’y attend pas,
καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,
et à l’heure qu’il ne connaît pas,
-
51
καὶ διχοτομήσει αὐτόν,
et il le mettra en pièces
καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει:
et lui donnera sa part avec les hypocrites ;
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
c’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents.

 

29 août 2018

Mer 29/08/18 Mc 6,17-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 11 h 33 min

Mc 6,17-29

TOB

-

17
Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην,
Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean,
καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ,
et l’avait fait lier en prison,
διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,
à cause d’Hérodias, la femme de Philippe, son frère,
ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν.
parce qu’il l’avait épousée.
-
18
Ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι
Car Jean disait à Hérode :
Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου.
Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère.
-
19
Ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ,
Or, Hérodias lui en voulait,
καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι:
et elle voulait le faire mourir,
καὶ οὐκ ἠδύνατο ,
et elle ne le pouvait pas,
-
20
ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην,
car Hérode craignait Jean,
εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον,
sachant qu’il était un homme juste et saint ;
καὶ συνετήρει αὐτόν,
et il le protégeait,
καὶ ἀκούσας αὐτοῦ,
et, après l’avoir entendu,
πολλὰ ἠπόρει
il doutait beaucoup
 καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν.
 et il l’écoutait volontiers.
-
21
Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου,
Et comme un jour favorable se présentait,
ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ
lorsque Hérode, pour son anniversaire
δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ
donna un festin à ses grands
καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας,
et aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée,
-
22
καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ  Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης,
et comme la fille d’Hérodias elle-même était entrée et dansait,
 ἤρεσεν  τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις,
elle plut à Hérode et à ses convives.
εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ,
Et le roi dit à la jeune fille :
Αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς,
Demande-moi ce que tu veux
καὶ δώσω σοί:
et je te le donnerai :
-
23
καὶ ὤμοσεν αὐτῇ
Et il lui dit avec serment :
Ὅ τι ἐάν με αἰτήσῃς,
Ce que tu demanderas,
δώσω σοί,
je te le donnerai,
ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.
jusqu’à la moitié de mon royaume.
-
24
Καὶ ἐξελθοῦσα  εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς,
Et, étant sortie, elle dit à sa mère :
Τί αἰτήσωμαι;
Que puis-je demander ?
 Ἡ δὲ εἶπεν, Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος.
Elle répondit : La tête de Jean celui qui baptise.
-
25
Καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα,
Et étant aussitôt rentrée avec empressement vers le roi,
ᾐτήσατο, λέγουσα, 
elle demanda (disant)
Θέλω ἵνα  ἐξαυτῆς δῷς μοι 
Je veux que tu me donnes, à l’instant,
ἐπὶ πίνακι
sur un plat,
τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
la tête de Jean le Baptiste.
-
26
Καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς,
Et le roi étant devenu très triste ;
διὰ τοὺς ὅρκους
à cause de ses serments,
καὶ τοὺς ἀνακειμένους
et de ses convives,
 οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν.
 ne voulut pas la repousser.
-
27
Καὶ  εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα
Et aussitôt ayant envoyé un garde,
ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
le roi commanda d’apporter sa tête.
-
28
Καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ,
Et le garde, s’en étant allé, le décapita dans la prison ;
καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι,
et il apporta sa tête sur un plat
καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ:
et la donna à la jeune fille,
καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς.
et la jeune fille la donna à sa mère.
-
29
Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον,
Et les disciples de Jean, l’ayant appris, vinrent
καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ,
et emportèrent son cadavre,
καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ.
et le mirent dans un tombeau.

 

28 août 2018

Mar 28/08/18 Mt 23,23-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 9 h 48 min
Mt 23,23-26
-
-
23
Οὐαὶ ὑμῖν,
Malheur à vous,
γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί,
scribes et pharisiens hypocrites !
ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον,
parce que vous payez la dîme de la menthe, et de l’aneth, et du cumin,
καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου,
et vous avez laissé de côté les charges plus lourdes de la loi,
τὴν κρίσιν καὶ  τὸ ἔλεος  καὶ τὴν πίστιν:
le jugement, et la miséricorde, et la fidélité.
ταῦτα [δὲ] ἔδει ποιῆσαι,
Voilà les choses qu’il fallait faire,
κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.
et ne pas laisser de côté les autres.
-
24
Ὁδηγοὶ τυφλοί,
Conducteurs aveugles,
οἱ διϋλίζοντες τὸν κώνωπα,
qui coulez le moucheron,
τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες.
mais qui avalez le chameau.
-
25
Οὐαὶ ὑμῖν,
Malheur à vous,
γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί,
scribes et pharisiens hypocrites !
ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος,
parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat,
ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας.
mais au dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérance.
-
26
Φαρισαῖε τυφλέ,
Pharisien aveugle,
καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου
nettoie d’abord l’intérieur de la coupe
 ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν.
afin que le dehors aussi devienne pur.

 

27 août 2018

Lun 27/08/18 Mt 23,13-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 23,13-22

 TOB

13
 Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί,
Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
-
14
 ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων:
 parce que vous fermez devant les hommes le royaume des cieux ;
ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε,
car vous-mêmes, vous n’y entrez pas,
οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.
et vous n’y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.
-
15
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί,
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !
ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον,
parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul prosélyte,
καὶ ὅταν γένηται,
et quand il l’est devenu,
ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.
vous le rendez fils de la géhenne deux fois plus que vous.
-
16
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες,
Malheur à vous, conducteurs aveugles ! qui dites :
Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ,
Si quelqu’un a juré par le temple,
οὐδέν ἐστιν:
cela n’est rien ;
ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ,
mais celui qui a juré par l’or du temple
ὀφείλει.
est obligé.
-
17
Μωροὶ καὶ τυφλοί:
Insensés et aveugles !
τίς γὰρ μείζων ἐστίν,
car qu’est-ce qui est le plus grand :
ὁ χρυσός, ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν;
l’or, ou le temple qui a sanctifié l’or ?
-
18
Καί, Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ,
Et : si quelqu’un, dites-vous, a juré par l’autel
οὐδέν ἐστιν:
cela n’est rien ;
ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ,
mais celui qui a juré par l’offrande qui est dessus,
ὀφείλει.
est obligé.
-
19
 τυφλοί · τί γὰρ μεῖζον,
Aveugles ! car lequel est le plus grand,
τὸ δῶρον, ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;
l’offrande, ou l’autel qui sanctifie l’offrande ?
μεῖζον : comparatif au neutre;
 souvent dans la koinè, le comparatif est employé à la place du superlatif. 
-
20
Ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ
Celui donc qui a juré par l’autel,
ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ:
jure par l’autel et par tout ce qui est dessus ;
-
21
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ
et celui qui a juré par le temple, jure par le temple
καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν:
et par celui qui l’habite.
-
22
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ
Et celui qui a juré par le ciel,
ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.
jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus.

 

25 août 2018

Sam 25/08/18 Mt 23,1-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

Mt 23,1-12
-
1
Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις
Alors Jésus parla aux foules
καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
et à ses disciples,
-
2
λέγων, Ἐπὶ τῆς Μωϋσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι:
en disant les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse.
-
3
πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν
Toutes les choses donc qu’ils vous disent,
ποιήσατε καὶ τηρεῖτε
  faites-les et gardez-les ;
 κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε,
mais ne faites pas selon leurs œuvres,
λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.
car ils disent et ne font pas ;
-
4
Δεσμεύουσιν  δὲ φορτία βαρέα  [καὶ δυσβάστακτα] ,
mais ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter,
καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων,
et les mettent sur les épaules des hommes,
αὐτοὶ δὲ τῷ  δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά.
alors qu’eux, de leur doigt, ne veulent pas les bouger.
-
5
Πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν
Et toutes leurs œuvres, ils les font
πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις:
pour être vus des hommes ;
πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν,
car ils élargissent leurs phylactères,
καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα :
et ils agrandissent leurs franges .
-
6
φιλοῦσίν δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις,
Ils aiment la première place dans les festins,
καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς,
et les premiers sièges dans les synagogues,
-
7
καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς,
et les salutations dans les places publiques,
καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων,  Ῥαββί
et être appelés par les hommes : Rabbi, Rabbi !
-
8
ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββί:
Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ;
εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν διδάσκαλος :
car un seul est votre Maître ;
πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε.
et vous tous, vous êtes frères.
-
9
Καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς:
Et n’appelez personne sur la terre votre père ;
εἷς γάρ ἐστιν  ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος.
car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux.
-
10
Μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί :
Et ne vous faites pas appeler directeurs,
 ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ χριστός.
car un seul est votre Directeur, le Christ.
-
11
Ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος.
Mais le plus grand d’entre vous sera votre serviteur ;
-
12
Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτόν,
et quiconque s’élèvera lui-même
ταπεινωθήσεται:
sera abaissé,
καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτόν,
et quiconque s’abaissera lui-même
ὑψωθήσεται.
sera élevé.

 

24 août 2018

Ven 24/08/18 Jn 1,45-51

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 Jn 1,45-51

TOB

45
Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναήλ,
Philippe trouve Nathanaël,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et lui dit :
Ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται
celui au sujet de qui Moïse et les prophètes ont écrit dans la loi ,
εὑρήκαμεν
nus l’avons trouvé
Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.
Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth.
-
46
Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ,
Et Nathanaël lui dit :
Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;
Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?
Λέγει αὐτῷ  [ὁ] Φίλιππος
 Philippe lui dit :
Ἔρχου καὶ ἴδε.
Viens et vois.
-
47
Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν,
Jésus vit Nathanaël venant à lui,
καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ,
et il dit de lui :
Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης,
Voici vraiment un Israélite
ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν.
en qui il n’y a pas de tromperie.
-
48
Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ,
Nathanaël lui dit :
Πόθεν με γινώσκεις;
D’où me connais-tu ?
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι,
Avant que Philippe t’appelât,
ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν,
quand tu étais sous le figuier,
εἶδόν σε.
je t’ai vu.
-
49
Ἀπεκρίθη  αὐτῷ Ναθαναήλ ,
Nathanaël lui répondit :
Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,
Rabbi, tu es le Fils de Dieu,
σὺ  βασιλεὺς εἶ  τοῦ Ἰσραήλ.
tu es le roi d’Israël.
-
50
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Ὅτι εἶπόν σοι,
Parce que je t’ai dit
ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς,
que je te voyais sous le figuier
πιστεύεις;
tu crois :
Μείζω τούτων  ὄψῃ.
tu verras de plus grandes choses que celle-ci.
-
51
Καὶ λέγει αὐτῷ,
Et il lui dit :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen,  je vous dis
 ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα,
que vous verrez le ciel ouvert
καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας
et les anges de Dieu monter
καὶ καταβαίνοντας
et descendre
ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.
sur le Fils de l’homme.

 

23 août 2018

Jeu 23/08/18 Mt 22,1-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

1
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
Et Jésus prenant la parole,
πάλιν εἶπεν  ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς , λέγων,
leur parla de nouveau en paraboles, disant :
-
2
Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
Le royaume de Dieu est semblable
ἀνθρώπῳ βασιλεῖ,
à un roi
ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ:
qui fit des noces pour son fils.
-
3
καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ
Et il envoya ses serviteurs
καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους,
appeler ceux qui avaient été invités aux noces ;
καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν.
mais ils ne voulurent pas venir.
-
4
Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, λέγων,
Il envoya encore d’autres serviteurs, en disant :
Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις.
Dites à ceux qui ont été invités :
Ἰδού, τὸ ἄριστόν μου  ἡτοίμακα
 Voici, j’ai préparé mon festin :
οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα,
mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués,
καὶ πάντα ἕτοιμα:
et tout est prêt ;
δεῦτε εἰς τοὺς γάμους.
venez aux noces.
-
5
Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον,
Mais eux, n’en tenant compte, s’en allèrent,
ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν,
 l’un à son champ
ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ:
et l’autre à son commerce ;
-
6
οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ
et les autres, ayant saisi ses serviteurs,
ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν.
les outragèrent et les tuèrent.
-
7
 Ὁ δὲ βασιλεὺς  ὠργίσθη,
Mais le roi se mit en colère,
καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ
et ayant envoyé ses armées,
ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους,
il fit périr ces meurtriers,
καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν.
et brûla leur ville.
-
8
Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ,
Alors il dit à ses serviteurs :
Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν,
Les noces sont prêtes,
οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι.
mais ceux qui étaient invités n’en étaient pas dignes.
-
9
Πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν,
Allez donc dans les carrefours des chemins,
καὶ ὅσους  ἐὰν εὕρητε,
et tous ceux que vous trouverez
καλέσατε εἰς τοὺς γάμους.
 invitez aux noces.
-
10
Καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς
Et ces serviteurs s’en étant allés dans les chemins,
συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον,
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent,
πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς:
tant méchants que bons,
καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων.
et la salle des noces fut remplie de convives.
-
11
Εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους
Et le roi, étant entré pour regarder ceux qui étaient à table,
εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου:
vit un homme qui n’était pas revêtu d’un habit de noces ;
-
12
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Ἑταῖρε,
Ami,
πῶς εἰσῆλθες ὧδε
comment es-tu entré ici
μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;
sans avoir un habit de noces ?
Ὁ δὲ ἐφιμώθη.
Et il eut la bouche fermée.
-
13
Τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις,
Alors le roi dit aux serviteurs :
Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας, 
Liez-le pieds et mains,
ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον:
et jetez-le dans les ténèbres de dehors ;
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
là seront les pleurs et les grincements de dents.
-
14
Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.
Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.

 

22 août 2018

Mer 22/08/18 Mt 20,1-16

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 20,1-16

TOB

1
Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
Car le royaume des cieux est semblable à
ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ,
un maître de maison
ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ
qui sortit dès le point du jour
μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
pur louer des ouvriers pour sa vigne.
-
2
 Συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν
Et s’étant mis d’accord avec les ouvriers
ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν,
sur un denier la journée,
ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
il les envoya à sa vigne.
-
3
Καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν,
Et étant sorti environ à  la troisième heure,
εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς :
il en vit d’autres qui étaient sur la place sans rien faire ;
-
4
καὶ ἐκείνοις εἶπεν,
Et il leur dit :
Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα,
Allez, vous aussi, à la vigne,
καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον
et ce qui sera juste
δώσω ὑμῖν.
je vous le donnerai ;
-
5
Οἱ δὲ ἀπῆλθον.
et ils allèrent.
Πάλιν [δὲ] ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν,
Etant sorti de nouveau vers la sixième et la neuvième heure,
ἐποίησεν ὡσαύτως.
il fit encore de même.
-
6
Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθών,
Or, vers la onzième heure, étant sorti,
εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας
il en trouva d’autres qui se tenaient là ;
 καὶ λέγει αὐτοῖς,
et il leur dit :
Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί ;
Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?
-
7
Λέγουσιν αὐτῷ,
Ils lui disent :
Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο.
Parce que personne ne nous a loués.
Λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα.
Allez, vous aussi, à la vigne.
-
8
Ὀψίας δὲ γενομένης
Quand le soir fut venu,
λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ,
le maître de la vigne dit à son intendant :
Κάλεσον τοὺς ἐργάτας,
Appelle les ouvriers,
καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθόν,
et paie-leur le salaire,
ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.
en commençant depuis les derniers jusqu’aux premiers.
-
9
Καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν
Et ceux de la onzième heure étant venus,
ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον.
ils reçurent chacun un denier.
-
10
 Καὶ ἐλθόντες  οἱ πρῶτοι
Or les premiers étant venus,
ἐνόμισαν ὅτι
ils pensaient qu’
πλεῖον  λήμψονται
 ils recevraient davantage ;
καὶ ἔλαβον  [τὸ] ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί .
mais ils reçurent  chacun un denier eux aussi;
-
11
Λαβόντες δὲ
et l’ayant reçu,
ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου,
ils murmuraient contre le maître de la maison,
-
12
λέγοντες
disant :
Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν,
Ceux-là, les derniers, n’ont travaillé qu’une heure,
καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας,
et tu les as traités à l’égal de nous
τοῖς βαστάσασιν τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα.
qui avons supporté le poids du jour et la chaleur.
-
13
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς  ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν ,
Mais répondant, il  dit à l’un d’eux :
Ἑταῖρε,
Ami,
οὐκ ἀδικῶ σε:
je ne te fais pas tort ;
οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι ;
ne te mis-tu pas d’accord avec moi pour un denier ?
-
14
Ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε :
Prends ce qui est à toi et va-t’en.
θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί.
Mais je veux donner à ce dernier autant qu’à toi.
-
15
 [Ἢ] οὐκ ἔξεστίν μοι
 Ne m’est-il  pas permis
ὃ θέλω ποιῆσαι  ἐν τοῖς ἐμοῖς ;
de faire ce que je veux de ce qui est à moi ?
 Ἢ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν,
Ou ton œil est-il mauvais
ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι;
parce que moi je suis bon ?
-
16
Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι,
Ainsi les derniers seront les premiers,
καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι : 
et les premiers seront les derniers.

 

21 août 2018

Mar 21/08/18 Mt 19,23-30

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 19,23-30

TOB

-

23
 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
Mais Jésus dit à ses disciples :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
Amen, je vous le dis :
 πλούσιος δυσκόλως  εἰσελεύσεται
Un riche entrera difficilement
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
dans le royaume des cieux.
-
24
Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν,
Et je vous le dis encore :
εὐκοπώτερόν ἐστιν
Il est plus facile
κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν,
qu’un chameau passe par le trou d’une aiguille,
ἢ πλούσιον  εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
qu’il ne l’est qu’un riche entre dans le royaume de Dieu.
-
25
Ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ
Les disciples ayant entendu cela,
ἐξεπλήσσοντο σφόδρα,
étaient fort étonnés,
λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;
et ils disaient : Qui donc peut être sauvé ?
-
26
Ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς,
Mais Jésus les regardant, leur dit :
Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν,
Quant aux hommes, cela est impossible ;
παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά. 
mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles.
-
27
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ,
Alors Pierre répondant, lui dit :
Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
Voici, nous, nous avons tout quitté,
καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι :
et nous t’avons suivi ;
τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;
que nous en arrivera-t-il donc ?
-
28
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς,
Et Jésus leur dit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
Amen je vous dis, que
ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι,
vous qui m’avez suivi,
ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ
lors du renouvellement,
ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
lorsque le Fils de l’homme sera assis
ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,  
sur le trône de sa gloire,
καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους,
vous serez assis vous aussi sur douze trônes,
κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
jugeant les douze tribus d’Israël.
-
29
Καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας,
Et quiconque aura quitté sa maison
ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα, , ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς,
frères ou sœurs, ou père, ou mère, ou enfants, ou champs,
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου,
à cause de mon nom,
ἑκατονταπλασίονα λήμψεται
  recevra beaucoup plus,
καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.
et héritera la vie éternelle.
-
30
Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι,
Mais plusieurs des premiers seront les derniers,
καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.
et plusieurs des derniers seront les premiers.

 

20 août 2018

Lun 20/08/18 Mt 19,16-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 19,16-22
-
-
16
Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν  αὐτῷ εἶπεν ,
Et voici, un (homme) s’étant approché, lui dit :
Διδάσκαλε  τί ἀγαθὸν ποιήσω,
Maître, que ferai-je de bon
ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον;
pour avoir la vie éternelle ?
-
17
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ,
Et  il lui dit :
Τί με  ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ ;
Pourquoi m’interroges-tu au sujet du bon ?
 Εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός.
Un seul est le bon.
Εἰ δὲ θέλεις  εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν
Mais si tu veux entrer dans la vie,
 τήρησον τὰς ἐντολάς.
garde les commandements.
-
18
Λέγει αὐτῷ,
Il lui dit :
Ποίας;
Lesquels ?
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν,
Et Jésus lui dit :
Τὸ Οὐ φονεύσεις:
Tu ne tueras pas ;
οὐ μοιχεύσεις
:tu ne commettras point adultère ; 
οὐ κλέψεις:
tu ne voleras pas ;
οὐ ψευδομαρτυρήσεις:
tu ne diras pas de faux témoignage ;
-
19
τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα:
honore père et mère ;
καί, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
-
20
Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος,
Le jeune homme lui dit :
Πάντα ταῦτα  ἐφύλαξα:
J’ai observé toutes ces choses ;
τί ἔτι ὑστερῶ;
que me manque-t-il encore ?
-
21
Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι,
Si tu veux être parfait,
ὕπαγε,
va,
πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα
vends tes biens,
καὶ δὸς [τοῖσ] πτωχοῖς 
et donne aux pauvres,
καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς 
et tu auras un trésor dans le ciel ;
καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι.
et ici, et suis-moi.
-
22
Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον
Mais  le jeune homme ayant entendu la parole
ἀπῆλθεν λυπούμενος:
 s’en alla affligé ;
ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.
car il avait de grands biens.

 

19 août 2018

Dim 19/08/18 Jn 6,51-58

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 6,51-58
-
-
51
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν,
Moi je suis le pain vivant,
ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς:
qui est descendu du ciel ;
ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου,
si quelqu’un mange de ce pain,
ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.
il vivra éternellement ;
Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω,
et aussi le pain que je donnerai
ἡ σάρξ μου ἐστίν, ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.
c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.
-
52
 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες,
Les Juifs disputaient donc entre eux, disant :
Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν;
Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?
-
53
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit donc :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme,
καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα,
et si vous ne buvez son sang,
οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
vous n’avez pas la vie en vous-mêmes.
-
54
Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα
Celui qui mange ma chair
καὶ πίνων μου τὸ αἷμα,
et qui boit mon sang,
ἔχει ζωὴν αἰώνιον, 
a la vie éternelle,
κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
et moi je le ressusciterai au dernier jour.
-
55
Ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις ,
Car ma chair est une vraie nourriture,
καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις.
et mon sang est un vrai breuvage.
-
56
Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα
Celui qui mange ma chair
καὶ πίνων μου τὸ αἷμα,
et qui boit mon sang,
ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.
demeure en moi, et moi en lui.
-
57
Καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατήρ,
Comme le Père qui est vivant m’a envoyé,
κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα:
et que moi je vis par le Père,
καὶ ὁ τρώγων με, κἀκεῖνος  ζήσει δι’ ἐμέ.
ainsi celui qui me mange, vivra lui aussi par moi.
-
58
Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ  ἐξ οὐρανοῦ καταβάς:
C’est ici le pain qui est descendu du ciel.
οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ,
Il n’en est pas comme de vos pères qui ont mangé,
καὶ ἀπέθανον: ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον, ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.
et qui sont morts : celui qui mange ce pain vivra éternellement.

 

18 août 2018

Sam 18/08/18 Mt 19,13-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min
Mt 19,13-15
-
-
13
Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία,
Alors on lui amena de petits enfants,
ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς, καὶ προσεύξηται:
afin qu’il leur imposât les mains, et qu’il priât ;
οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.
mais les disciples les reprirent.
-
14
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν,
Mais Jésus leur dit :
Ἄφετε τὰ παιδία,
Laissez les petits enfants,
καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με:
et ne les empêchez pas de venir à moi ;
τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
car le royaume des cieux est à ceux qui sont tels qu’eux.
-
15
Καὶ ἐπιθεὶς  τὰς χεῖρας αὐτοῖς, ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.
Et leur ayant imposé les mains, il partit de là.

 

17 août 2018

Ven 17/08/18 Mt19,3-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 19,3-12
-
3
Καὶ προσῆλθον αὐτῷ  Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτόν,
Alors des pharisiens s’approchèrent de lui pour le tenter
καὶ λέγοντες .
et dirent :
 Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;
Est-il permis de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit ?
-
4
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
Mais lui, répondant, leur dit :
Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι
N’avez-vous pas lu que
ὁ κτίσας ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς,
Celui qui les créa les fit dès le commencement homme et femme,
-
5
καὶ εἶπεν,
et qu’il dit :
 Ἕνεκα τούτου
A cause de cela,
καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα,
l’homme quittera son père et sa mère,
καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ,
et s’attachera à sa femme,
καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;
et les deux seront une seule chair ?
-
6
Ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο,
Ainsi ils ne sont plus deux,
ἀλλὰ σὰρξ μία:
mais une seule chair.
ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν,
Ce donc que Dieu a uni,
ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.
que l’homme ne le sépare point.
-
7
Λέγουσιν αὐτῷ,
Ils lui disent :
Τί οὖν  Μωϋσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου,
Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner à la femme une lettre de divorce,
καὶ ἀπολῦσαι  [αὐτήν];
et de la répudier ?
-
8
Λέγει αὐτοῖς ὅτι
Il leur dit :
Μωϋσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν
Moïse devant la dureté de votre cœur
ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν:
 vous a permis de répudier vos femmes ;
ἀπ’ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως.
mais il n’en était pas ainsi dès le commencement.
-
9
Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι
Mais je vous dis que
ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
quiconque répudie sa femme,
μὴ ἐπὶ πορνείᾳ,
si ce n’est pour cause de fornication,
καὶ γαμήσῃ ἄλλην,
et en épouse une autre,
μοιχᾶται.
commet adultère.
-
10
Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ  [αὐτοῦ]
 Ses disciples lui dirent :
Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός,
Si telle est la condition de l’homme à l’égard de la femme,
οὐ συμφέρει γαμῆσαι.
il n’est pas avantageux de se marier.
-
11
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς,
Mais il leur dit :
Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον  [τοῦτον] 
Tous ne comprennent pas cette parole,
ἀλλ’ οἷς δέδοται.
mais (ceux-là seulement ) à qui cela est donné.
-
12
Εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι,
Car il y a des eunuques
οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως:
qui sont nés tels dès le sein de leur mère ;
καί εἰσιν εὐνοῦχοι,
il y a des eunuques
οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων:
qui ont été faits eunuques par les hommes ;
καί εἰσιν εὐνοῦχοι,
οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς
et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes
διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
pour le royaume des cieux.
Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.
Que celui qui est capable de comprendre, comprenne.

 

16 août 2018

Jeu 16/08/18 Mt 18,21-19,1

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 18,21- 19,1
-
21
Τότε προσελθὼν  ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Κύριε,
Alors Pierre s’étant approché, lui dit : Seigneur,
ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου,
combien de fois-mon frère péchera-t-il contre moi
καὶ ἀφήσω αὐτῷ; Ἕως ἑπτάκις;
et lui pardonnerai-je ? jusqu’à sept fois ?
-
22
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις,
Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,
ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.
mais jusqu’à septante fois sept fois.
-
23
Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ,
C’est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi
ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.
qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs.
-
24
Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν,
Quand il eut commencé à compter,
προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.
on lui en amena un qui devait dix mille talents ;
-
25
Μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι
et comme il n’avait pas de quoi payer,
ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι,
son seigneur commanda qu’il fût vendu,
καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα,
 et sa femme et ses enfants
καὶ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀποδοθῆναι.
et tout ce qu’il avait, et que la dette fût payée.
-
26
Πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ,
Et ce serviteur tombant à terre, se prosternait devant lui,
λέγων, Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί,
disant : Aie patience envers moi,
καὶ πάντα ἀποδώσω σοι.
et je te paierai tout.
-
27
Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου
Et le seigneur de ce serviteur, ému de compassion,
ἀπέλυσεν αὐτόν,
le relâcha,
καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ.
et lui quitta la dette.
-
28
Ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ,
Mais ce serviteur étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service
ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια,
qui lui devait cent deniers ;
καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν,
et l’ayant saisi,il l’étranglait,
λέγων, Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις.
en disant : Paie ce que tu dois !
-
29
Πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ  παρεκάλει αὐτόν, λέγων,
Et son compagnon de service, tombant à terre, le suppliait en disant :
Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι.
Aie patience envers moi, et je te paierai.
-
30
Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν,
Mais lui ne voulait pas ;
ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν,
et s’en étant allé, il le jeta en prison,
ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
jusqu’à ce qu’il eût payé ce qu’il devait.
-
31
Ἰδόντες  οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα:
Ses compagnons de service, voyant ce qui s’était passé, en furent fort attristés,
καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.
et ils vinrent instruire leur seigneur de tout ce qui était arrivé.
-
32
Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ,
Alors son seigneur l’ayant appelé, lui dit :
Δοῦλε πονηρέ,
Méchant serviteur,
πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι,
je t’ai quitté toute cette dette,
ἐπεὶ παρεκάλεσάς με:
parce que tu m’as supplié,
-
33
οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου,
ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service,
ὡς  κἀγώ  σε ἠλέησα;
comme moi aussi j’ai eu pitié de toi ?
-
34
Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς,
Et son seigneur en colère le livra aux bourreaux
ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον 
jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il lui devait.
-
35
Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ  οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν,
C’est ainsi que  mon Père céleste fera pour vous,
ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν 
si vous ne pardonnez pas, chacun à son frère, de tout votre cœur.
-

19,1

1
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους,
Et il arriva, quand Jésus eut achevé ces discours,
μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας,
qu’il partit de Galilée,
καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
et s’en alla dans le territoire de la Judée, par l’autre côté du Jourdain.

 

12

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente