31 mai 2019

Vend. 31/05/19 Lc 1,39-56

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 1,39-56

La Visitation

TOB

-

Prononciation du grec moderne : 

-

Prononciation érasmienne :

-

39
 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
Marie s’étant levée en ces jours-là
ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς,
alla vers la montagne en hâte
εἰς πόλιν Ἰούδα,
vers une ville de Juda.
-
40
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου,
Et elle entra dans la maison de Zacharie,
καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.
 et salua Élisabeth.
-
41
Καὶ ἐγένετο
Et ( il arriva que)
ὡς ἤκουσεν  τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ ,
quand Elisabeth entendit la salutation de Marie,
ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς:
l’enfant bondit en son sein :
καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,
 et Elisabeth fut remplie du Saint Esprit.
σκιρτάω : bondir (de joie)
τὸ βρέφος : petit enfant, nourrisson
κοιλία : ventre, entrailles, sein maternel
-
42
καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ,
Et elle s’écria d’une voix forte
καὶ εἶπεν,
et dit :
Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν,
tu es bénie entre les femmes,
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
 et le fruit de ton sein est béni.
ἀνεφώνησεν : aoriste de ἀναφώνεω : s’écrier (ana: de bas en haut)
κραυγή : cri
-
43
Καὶ πόθεν μοι τοῦτο,
et d’où cela (est) pour moi
ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρός  ἐμέ;
 que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?
-
44
Ἰδοὺ γάρ,
car voici,
ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου
quand la voix de ta salutation est arrivée
εἰς τὰ ὦτά μου,
à mon oreille
ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος
l’enfant a tressailli d’allégresse
ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
dans mon sein.
-
45
Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα,
Et bienheureuse celle qui a cru,
ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.
parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur
auront leur accomplissement.
-
Syntaxe : 
sujet : l’accomplissement (τελείωσις)
verbe : sera( ἔσται)
pour … (datif). 
C’est l’expression de la possession en grec :
cf. être à quelqu’un 
ce qui a été dit : τοῖς λελαλημένοις
à elle  αὐτῇ 
aura son accomplissement .
-
46
Καὶ εἶπεν Μαριάμ,
et Marie dit
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,
Mon âme exalte le Seigneur,
-
47
καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
-
48
Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.
Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
Ἰδοὺ γάρ,
Car voici,
ἀπὸ τοῦ νῦν
désormais
μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί.
toutes les générations me diront bienheureuse,
-
49
Ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός,
Parce que le puissant a fait pour moi de grandes choses.
καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Son nom est saint,
-
50
Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς
Et sa miséricorde  d’âge en âge
τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
pour ceux qui le craignent.
-
51
Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ:
Il a déployé la force de son bras ;
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.
Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses.
-
ποίεω κράτος : agir avec force
βραχίων : le bras
ὑπερήφανος :  orgueilleux 
διανοία  : intelligence, compréhension, pensée
καρδία : le coeur :
(représente le siège de la vie intérieure, de l’intelligence, de la volonté, de la vie morale)
L’expression littérale  ici : les orgueilleux dans la pensée de leur coeur
Figure de style pour : ceux qui avaient dans le coeur des pensées orgueilleuses. 
-
52
Καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων,
Il a fait descendre des puissants de leurs trônes,
καὶ ὕψωσεν ταπεινούς.
 Et il a élevé des humbles.
-
Καθεῖλεν : aoriste de καθαιρέω : faire descendre
ὐψόω : élever
-
53
Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν,
Il a rassasié de biens des affamés,
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.
 Et il a renvoyé des riches à vide.
Πεινάω : avoir faim, être affamé
-
54
Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ,
Il est venu en aide à Israël, son serviteur,
μνησθῆναι ἐλέους,
pour se souvenir de sa miséricorde, -
Ἀντιλαμβάνομαι : venir en aide à + génitif
μνησθῆναι : infinitif de but. 
ἐλέους : voir p.223 du lien (TRENCH les Synon. du NT)
-
55
καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν,
Comme il l’avait dit à nos pères,
τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.
Envers Abraham et sa postérité pour toujours.
-
56
 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ  ὡς μῆνας τρεῖς,
Marie demeura avec elle environ trois mois,
καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
Puis elle retourna chez elle.
-
 

30 mai 2019

Jeudi 30/05/19 Lc 24,46-53 Ascension

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 24,46-53

-

TOB

-

Ecouter l’Evangile en grec (pronciation du grec moderne) :

-

Ecouter l’Evangile en grec (prononciation érasmienne) :

-

46
καὶ εἶπεν ατοῖς ὅτι 
et il leur dit :
Οὕτως γέγραπται·
ainsi est-il écrit
 παθεῖν τὸν χριστόν,
que le Christ souffrira
καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
et ressuscitera d’entre les morts le troisième jour ;
-
γέγραπται : 3 e pers. du sg. du parfait γράφω
 παθεῖν : infinitif aoriste actif de πάσχω, souffrir 
  ἀναστῆναι infinitif aoriste actif de ἀνίστημι ressusciter
Ici les verbes à l’infinitif n’ont  pas une valeur temporelle 
mais une valeur aspectuelle. 
Proposition infinitive après « il est écrit que »
 (D’autres leçons donnent : καὶ οὕτως ἔδει « et il fallait qu’ainsi… » devant l’infinitif)
-
47
καὶ κηρυχθῆναι
et que sera proclamée
infinitif aoriste passif de κηρύσσω proclamer, prêcher
ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
en son nom
μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν  ἁμαρτιῶν
la conversion pour le pardon des péchés
εἰς πάντα τὰ ἔθνη,
à toutes les nations,
ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.
en commençant par Jérusalem.
-
48
Ὑμεῖς  μάρτυρες τούτων.
Vous, (vous êtes) témoins de cela.
-
on peut aussi traduire par : vous, soyez témoins de cela,
le verbe « être » est sous-entendu dans une partie des leçons. cf. manuscrits
-
49
Καὶ [ἰδού] ἐγὼ ἀποστέλλω
et [voici] moi, j’envoie
τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς ·
la promesse du père sur vous :
 ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει
et vous, restez dans la ville,
 ἕως οὗ ἐνδύσησθε
jusqu’à ce que vous soyez revêtus
 ἐξ ὕψους δύναμιν.
d’une puissance venue d’en haut.
-
καθίσατε : impératif aoriste 2e pluriel de καθίζω rester, siéger
ἐνδύσησθε: 2e pl subjonctif aoriste moyen de ἐνδύω, 
sens figuré : être revêtu de + acc. δύναμιν (cf. Eph 4,24 : 
  »que vous soyez revêtus du nouvel homme »)
-
50
 Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς  [ἔξω]
Et il les mena [dehors] ,
ἕως πρὸς  Βηθανίαν·
jusque près de Béthanie,
καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ
et, élevant ses mains,
εὐλόγησεν αὐτούς.
il les bénit.
-
ἐπάρας : participe aoriste de ἐπαίρω, (é)lever
εὐλόγησεν aoriste de εὐλογέω : littéralement « dire du bien » , bénir, louer
-
51
Καὶ ἐγένετο
Et il arriva,
ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτούς,
pendant qu’il les bénissait,
διέστη ἀπ’ αὐτῶν,
qu’il se sépara d’avec eux
καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν.
et il était emporté vers le ciel.
-
διέστη : 3e sg. aoriste actif de διΐστημι, se séparer s’éloigner
διΐστημι : composé de δία préverbe qui marque la séparation, l’éloignement
et  ἵστημι placer, établir
(déjà dans la composition ci-dessus de  ἀνίστημι ressusciter, v.46 dont le premier sens est « placer debout » )
 ἀνεφέρετο : 3e sg. imparfait moyen passif de ἀναφέρω faire monter
-
52
Καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτόν,
Et eux, s’étant prosternés devant lui,
ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης·
 s’en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie.
-
53
καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ,  
Et ils étaient continuellement dans le temple,
εὐλογοῦντες τὸν θεόν. 
louant Dieu.

 

29 mai 2019

Merc 29/05/19 Jn 16,12-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 16,12-15

Extrait de la  TOB ←Cliquez ici

-

Ecouter l’Evangile avec la prononciation du grec moderne : 

Ecouter l’Evangile avec la prononciation érasmienne :

-

12
Ἔτι πολλὰ ἔχω  ὑμῖν λέγειν ,
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι.
mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant.
-
13
Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος,
Mais quand celui-là viendra,
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
l’Esprit de vérité,
ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ :
il vous conduira dans la vérité tout entière ;
οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ,
car il ne parlera pas de lui-même,
ἀλλ’ ὅσα  ἀκούσει  λαλήσει,
mais il dira tout ce qu’il entendra,
καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
et il reviendra vous annoncer les choses qui viennent.
TOB : il vous communiquera tout ce qui doit venir
-
ὁδηγήσει : 3è sg futur de ὁδηγέω ,
conduire sur la route, guider (ὁδ -chemin, route+ ηγήσει )
τὰ ἐρχόμενα : participe neutre pl. substantivé : les (choses) venant
ἀναγγελεῖfutur de ἀναγγέλλω ἀνα (de nouveau, en arrière)+ αγγέλλω  
sens classique : annoncer au retour d’une mission, revenir annoncer
cf. même verbe au verset suivant.
-
14
Ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει,
Lui me glorifiera,
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται 
parce qu’il prendra de ce qui m’appartient
καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
et il reviendra vous annoncer.
TOB : il vous les communiquera.
-
λήμψεται futur de λαμβάνω : prendre
ἐμοῦ : génitif singulier neutre de l’adjectif possessif ἐμός, ή, όν 
τὸ ἐμόν : mon bien ce qui m’appartient (au neutre sing. substantivé)
-
15
Πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ
Tout ce que le Père a,
ἐμά ἐστιν:
est à moi ;
ἐμά : neutre pluriel de l’adjectif possessif ἐμός, ή, όν 
διὰ τοῦτο εἶπον,
à cause de cela j’ai dit
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει,
qu’il prend de ce qui m’appartient,
καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
et qu’il reviendra vous (l’) annoncer.

 

28 mai 2019

Mar. 28/05/19 Jn 16,5-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lire le passage dans la TOB
-
Ecouter l’Evangile avec la prononciation du grec moderne :
-
Ecouter l’Evangile en grec (prononciation érasmienne):
-
5
Νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με,
Mais maintenant je vais à celui qui m’a envoyé,
καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με,
et aucun de vous ne me demande :
Ποῦ ὑπάγεις;
Où vas-tu ?
ὑπάγω: le verbe est très souvent employé dans l’évangile de Jean, 
dans le sens d’ « aller vers le Père » 
-
6
Ἀλλ’ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
mais parce que je vous ai dit ces choses,
ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν.
la tristesse a rempli votre cœur.
-
7
Ἀλλ’ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν:
Mais moi je vous dis la vérité :
συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω·
il vous est avantageux que moi je m’en aille ;
ἐὰν γὰρ  μὴ  ἀπέλθω,
car si je ne pars pas,
ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς:
le défenseur ne viendra pas vers vous ;
ἐὰν δὲ πορευθῶ,
mais si je m’en vais
πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς.
je  vous l’enverrai .
-
( παράκλητος : défenseur /consolateur/paraclet,
« celui qui parle auprès de » dans un tribunal, désigne l’Esprit Saint chez Jn)
-
8
Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος
Et celui-là étant venu,
(cf. ci-après pour traduire)
ἐλέγξει τὸν κόσμον
convaincra le monde
περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης
au sujet du péché et de la  justice
καὶ περὶ κρίσεως:
et du jugement ;
-
 ἐλθὼν = participe aoriste,
 » quand il viendra » , valeur circonstancielle du participe apposé :
l’aoriste marque l’antériorité par rapport au verbe de la principale)
ἐλέγξει : (verbe de la pp principale)  futur de l’indicatif de ἐλέγχω : 
prouver, convaincre, blâmer, punir
( =   »il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet de »
ou « il établira la culpabilité du monde en matière de … » )
-
9
περὶ ἁμαρτίας μέν,
au sujet du péché d’une part :
ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ:
parce qu’ils ne croient pas en moi ;
3è pers du pl. peut être traduite par « On » 
-
10
περὶ δικαιοσύνης δέ,
au sujet de la justice d’autre part,
ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω,
parce qu’ auprès du père je m’en vais,
καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με:
et que vous ne me voyez plus ;
-
θεωρεῖτέ :présent 2 è du pl. θεωρέω
observer, examiner, contempler,
chez Platon : contempler par l’intelligence
Nom correspondant :
θεωρία action de voir, d’examiner, spectacle
cf. > théâtre (en fr. même racine)
-
11
περὶ δὲ κρίσεως·
et au sujet du jugement :
ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.
parce que le prince de ce monde a été jugé.
κέκριται : parfait passif de κρίνω

 

27 mai 2019

Lun. 27/05/19 Jn 15,26-16,4a

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 15,26-16,4a

-

-

TOB  (16,1-4)

-

26
Ὅταν  ἔλθῃ ὁ παράκλητος,
Quand le Défenseur viendra
ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, 
que moi je vous enverrai d’auprès du Père,
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
l’Esprit de vérité,
ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται,
qui sort d’auprès du Père,
ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·
 c’est lui qui témoignera à mon sujet ;
-
27
καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε,
et vous aussi vous êtes témoins,
(Dans certaines traductions, on trouve un futur pour traduire ce présent :
« vous allez témoigner » )
ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ’ ἐμοῦ ἐστε.
parce que depuis le commencement vous êtes avec moi.
-
16

 
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
Je vous ai dit ces choses,
ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε.
afin que vous ne soyez point scandalisés.
-
2
Ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς ·
Ils feront de vous des exclus des synagogues :
 ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα,
allons  l’heure vient
ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς
où tout homme qui vous tuera
δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ.
croira rendre un culte à Dieu.
-
3
Καὶ ταῦτα ποιήσουσιν,
Et ils feront cela,
ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ.
parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.
-
4
Ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
Mais je vous ai dit cela,
ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ  ὥρα αὐτῶν
afin que, quand l’heure en sera venue,
μνημονεύητε αὐτῶν,
vous vous souveniez
ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν.
que je vous les ai dites.
Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον,
Or, je ne vous ai pas dit cela dès le commencement,
ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἤμην.
parce que j’étais avec vous.

 

26 mai 2019

Dim. 26/05/19 Jn 14,23-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 14,23-29
-
-
-
23
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ·
Jésus répondit et lui dit :
Ἐάν τις ἀγαπᾷ με,
Si quelqu’un m’aime,
τὸν λόγον μου τηρήσει,
il gardera ma parole ;
καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν,
et mon Père l’aimera,
καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα,
et nous viendrons à lui,
καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιησόμεθα.
et nous ferons chez lui notre demeure.
μονὴ (demeure) même radical que μείνω rester, demeurer
(a donné « monastère »)
-
24
Ὁ μὴ ἀγαπῶν με,
Celui qui ne m’aime pas,
τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ:
ne garde pas mes paroles ;
καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε
et la parole que vous entendez
οὐκ ἔστιν ἐμός,
n’est pas mienne,
ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.
mais du Père qui m’a envoyé.
-
25
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων.
Je vous ai dit ces choses, demeurant avec vous.
( =   »tandis que je demeurais avec vous »,
le participa apposé a une valeur circonstancielle)
-
26
Ὁ δὲ παράκλητος,
Mais le consolateur,
Ce mot désigne dans la langue classique l’avocat, l’intercesseur,
Mot formé sur παρα (auprès de) et καλέω (appeler)
 παρακαλέω, c’est aussi : consoler 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον,
l’Esprit-Saint,
ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου,
que le Père enverra en mon nom,
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα,
celui-là vous enseignera toutes choses
καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν [ἐγώ].
et vous fera ressouvenir de toutes celles que je vous ai dites.
-
27
Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν,
Je vous laisse la paix ;
εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν:
je vous donne ma paix ;
οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν,
ce n’est pas comme le monde donne,
ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν.
que moi, je vous donne.
Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία,
Que votre cœur ne se trouble pas,
μηδὲ δειλιάτω.
et ne soit pas craintif.
-
28
Ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν,
Vous avez entendu que moi, je vous ai dit :
Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς.
Je m’en vais, et je viens à vous.
Εἰ ἠγαπᾶτέ με,
Si vous m’aimiez,
ἐχάρητε ἂν
vous vous réjouiriez
ὅτι πορεύομαι  πρὸς τὸν πατέρα:
de ce que je vais au Père ;
ὅτι ὁ πατήρ μείζων μού ἐστιν.
parce que le Père est plus grand que moi.
-
29
Καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι:
Et je vous l’ai dit maintenant, avant que cela n’arrive ;
ἵνα, ὅταν γένηται, πιστεύσητε.
afin que, lorsque ce sera arrivé, vous croyiez.
-
Pour une analyse précise (grammaire et vocabulaire)
verset par verset : cliquez ici.

 

25 mai 2019

Sam. 25/05/19 Jn 15,18-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 15,18-21

TOB

-

-

Jn 15,18
Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ,
Si le monde vous hait,
γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.
sachez qu’il m’a haï avant vous.
-
19
Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε,
Si vous étiez du monde,
ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει :
le monde aimerait ce qui lui appartiendrait ;
ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ,
mais parce que vous n’êtes pas du monde,
ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου,
mais que moi je vous ai choisis en vous tirant du monde,
διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.
à cause de cela le monde vous hait.
-
τὸ ἴδιον : adjectif  ἴδιος, α, ον : particulier, propre, personnel.
à l’accusatif neutre singulier, substantivé : « ce qui lui appartient en propre ».
On le traduit par « ce qui lui appartiendrait » par souci de concordance. 
Εἰ …  ἦτε = Εἰ + imparfait du verbe être.
ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει : imparfait du verbe φίλω avec ἂν :
Système hypothétique à l’irréel du présent.  
ἐκ : marque l’origine.
-
20
Μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν,
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite :
Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ.
le serviteur n’est pas plus grand que son maître.
-
 κυρίος : seigneur, ou maître (d’une racine qui signifie : force, pouvoir)
Kurios,  traduit aussi  Yhwh  ( Dominus dans la Vulgate) 

Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν,
S’ils m’ont persécuté,
καὶ ὑμᾶς διώξουσιν :
vous aussi ils vous persécuteront  ;
εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν,

s’ils ont gardé ma parole,

καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.
ils garderont aussi la vôtre.

21
Ἀλλὰ ταῦτα πάντα
Mais toutes ces choses,
ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου,
ils vous les feront à cause de mon nom ;
ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με.
parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé.

 

 

24 mai 2019

Vend. 24 mai Jn 15,12-17

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
-
Jn 15, 12-17
Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή,
Voici mon commandement :
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους,
que vous vous aimiez les uns les autres,
καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.
comme je vous ai aimés.
-
13
Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει,
Personne n’a un amour plus grand que celui-ci :
ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.
qu’on dépose sa vie en faveur de ses amis.
-
14
Ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ,
Vous, vous êtes mes amis,
ἐὰν ποιῆτε
si vous faites
ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.
ce que moi je vous commande.
-
15
Οὐκέτι  λέγω ὑμᾶς  δούλους,
Je ne vous appelle plus serviteurs,
ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν
parce que le serviteur ne sait pas
τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος:
ce que fait son maître ;
ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους,
mais je vous ai appelés amis,
ὅτι πάντα
parce que toutes les choses
ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου
que j’ai entendues de mon Père.
ἐγνώρισα ὑμῖν.
 je vous les ai fait connaître.
-
16
Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε,
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ;
ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς,
mais c’est moi qui vous ai choisis
καὶ ἔθηκα ὑμᾶς,
et qui vous ai établis,
ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε
afin que vous alliez
καὶ καρπὸν φέρητε,
et que vous portiez du fruit,
καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ ·
et que votre fruit demeure ;
ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα
afin que tout ce que vous demanderez au Père
ἐν τῷ ὀνόματί μου,
en mon nom,
δῷ ὑμῖν.
il vous le donne.
-
17
Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν,
Je vous commande ces choses :
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
que vous vous aimiez les uns les autres.
-

 

23 mai 2019

Jeudi 23/05/19 Jn 15,9-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Nous lisons une partie de l’évangile du  14/05/19 (Jn 15,9-17)

Cliquez sur la date ci-dessus.

22 mai 2019

Mer. 22/05/19 Jn 15,1-8

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 15, 1-8
1
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή,
Moi je suis la vraie vigne,
καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν.
et mon Père est le vigneron.
-
2
Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν,
Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi,
αἴρει αὐτό ,
il l’enlève ;
καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον,
et tout (sarment) qui porte du fruit,
καθαίρει αὐτό,
il le purifie,
ἵνα καρπὸν πλείονα  φέρῃ.
afin qu’il porte un fruit plus abondant.
-
μὴ φέρον : μὴ (ne…pas…) + 
participe présent à l’accusatif neutre sing. :
φέρον = qui ne porte pas
construction : τὸ καρπὸν φέρον =
 τὸ  φέρον + COD καρπὸν : celui qui porte du fruit
πλείονα : adjectif πολύς au comparatif (accusatif singulier)
πολύς : au singulier = abondant, au pluriel : nombreux
αὐτό : COD pronom personnel qui reprend ce qui précède :
(ce qui précède est apposé à αὐτό, sorte de prolepse)
-
3
Ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε
Déjà vous, vous êtes purs,
διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν.
à cause de la parole que je vous ai dite.
λελάληκα : parfait de λαλέω, parler, dire
-
4
Μείνατε ἐν ἐμοί,
Demeurez en moi,
κἀγὼ ἐν ὑμῖν.
et moi en vous.
Καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται
Comme le sarment ne peut
καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ,
porter du fruit de lui-même,
ἐὰν μὴ  μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ,
s’il ne demeure sur la vigne,
οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς,
de même vous (vous ne pouvez pas) non plus,
ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.
si vous ne demeurez en moi.
-
5
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος,
Moi, je suis la vigne,
ὑμεῖς τὰ κλήματα.
vous, (vous êtes) les sarments ;
Ὁ μένων ἐν ἐμοί,
celui qui demeure en moi,
κἀγὼ ἐν αὐτῷ,
et moi en lui,
οὗτος φέρει καρπὸν πολύν :
celui-là porte du fruit en abondance ;
ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.
car sans moi vous ne pouvez rien faire.
-
6
Ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί,
Si quelqu’un ne demeure pas en moi,
ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα,
il est jeté dehors comme le sarment,
καὶ ἐξηράνθη,
et il (s’est desséché) se dessèche ;
καὶ συνάγουσιν αὐτὰ
et on les ramasse
καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν,
 et on les jette au feu,
καὶ καίεται.
 et ils brûlent.
-
ἐβλήθη : aoriste passif de βάλλω,
mais la concordance en français exige le présent passif : il est jeté
De plus, il est possible dans certains contextes de traduire l’aoriste par un présent, 
dans la langue attique on parle d’aoriste « gnomique » ♦c’est-à-dire de vérité générale. 
Dans la koinè, l’usage de l’aoriste dans le sens du présent est encore plus répandu
Voir  le verbe « glorifier ».
même rem. : ἐξηράνθη aoriste passif de ξηραίνω
-

καὶ συνάγουσιν, βάλλουσιν, καίεταιpassage au présent
3è pers. peut se traduire par « on »  quand le sujet est indéterminé.
(Règle : sujet neutre pluriel, accord au singulier.)
-
7
Ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοί,
Si vous demeurez en moi
καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ,
et que mes paroles demeurent en vous,
ὃ ἐὰν θέλητε  αἰτήσασθε 
ce que vous voudrez, demandez
καὶ γενήσεται ὑμῖν.
et cela adviendra pour vous.
-
8
Ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου,
En ceci mon Père est glorifié :
(aoriste traduit par un présent passif)
ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε:
que vous portiez du fruit en abondance,
ἵνα : la conjonction ouvre à l’explication de Ἐν τούτῳ
(en ceci, à savoir que) avec une idée d’injonction.
καὶ  γένησθε ἐμοὶ μαθηταί.
et que vous deveniez pour moi des disciples.
-
Notes :
♦L’aoriste « gnomique » s’emploie dans les sentences,
là où le français emploie plutôt le présent.
Τὰς τῶν φαύλων συνηθείας ὀλίγος χρόνος διέλυσεν (Isocrate, Démon., 1).
         Un temps limité défait (suffit à défaire) les liaisons des méchants.

 

21 mai 2019

Mardi 21/05/19 Jn 14,27-31a

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 14,27-31a
-
La TOB ←cliquez ici
-
Ecouter l’Evangile en grec: 
-
-
Pour une analyse précise (grammaire et vocabulaire)
verset par verset : cliquez ici.
-
-
27
Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν,
Je vous laisse la paix ;
εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν:
je vous donne ma paix ;
οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν,
ce n’est pas comme le monde donne,
ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν.
que moi, je vous donne.
Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία,
Que votre cœur ne se trouble pas,
μηδὲ δειλιάτω.
et ne soit pas craintif.
-
28
Ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν,
Vous avez entendu que moi, je vous ai dit :
Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς.
Je m’en vais, et je viens à vous.
Εἰ ἠγαπᾶτέ με,
Si vous m’aimiez,
ἐχάρητε ἂν
vous vous réjouiriez
ὅτι πορεύομαι  πρὸς τὸν πατέρα:
de ce que je vais au Père ;
ὅτι ὁ πατήρ μείζων μού ἐστιν.
parce que le Père est plus grand que moi.
-
29
Καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι:
Et je vous l’ai dit maintenant, avant que cela n’arrive ;
ἵνα, ὅταν γένηται, πιστεύσητε.
afin que, lorsque ce sera arrivé, vous croyiez.
-
30
Οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ’ ὑμῶν:
Je ne parlerai plus beaucoup avec vous ;
ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων,
car le prince du monde vient ;
καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν:
et il n’a rien en moi.
-
31
ἀλλ’ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος
Mais, afin que le monde connaisse
ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα,
que j’aime le Père,
καὶ καθὼς ἐνετείλατό μοι ὁ πατήρ,
et que, comme le Père m’a commandé,
οὕτως ποιῶ.
ainsi j’agis,
Ἐγείρεσθε,
levez-vous,
ἄγωμεν ἐντεῦθεν.
partons d’ici.
-

20 mai 2019

Lun. 20/05/19 Jn14,21-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
TOB : ici
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Jn 14,21-26
(Introduction de la traduction pour la liturgie:
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples »  : )
-
21
Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς,
Celui qui a mes commandements et qui les garde,
ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με :
 celui-là est celui qui m’aime ;
ὁ δὲ ἀγαπῶν με,
et celui qui m’aime
ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου·
sera aimé de mon Père :
 κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτόν,
et moi je l’aimerai
καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.
et je me manifesterai à lui.
-
22
Λέγει αὐτῷ Ἰούδας,
Judas lui dit
οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης,
_non pas l’Iscariote_
Κύριε, [καὶ] τί γέγονεν
Seigneur, pourquoi est-il advenu
ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτόν,
que c’est à nous tu doives te manifester,
καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ;
et non pas au monde ?
-
23
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Ἐάν τις ἀγαπᾷ με,
Si quelqu’un m’aime,
τὸν λόγον μου τηρήσει,
il gardera ma parole ;
καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν,
et mon Père l’aimera,
καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα,
et nous viendrons à lui,
καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιησόμεθα.
et nous ferons chez lui notre demeure.
-
24
Ὁ μὴ ἀγαπῶν με,
Celui qui ne m’aime pas,
τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ:
ne garde pas mes paroles ;
καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε
et la parole que vous entendez
οὐκ ἔστιν ἐμός,
n’est pas mienne,
ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.
mais du Père qui m’a envoyé.
-
25
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων.
Je vous ai dit ces choses, demeurant avec vous.
-
26
Ὁ δὲ παράκλητος,
Mais le consolateur,
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον,
l’Esprit-Saint,
ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου,
que le Père enverra en mon nom,
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα,
celui-là vous enseignera toutes choses
καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν [ἐγώ].
et vous fera ressouvenir de toutes celles que je vous ai dites.

 

19 mai 2019

Dim. 19/05/19 Jn 13,31-33a.34-35

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

-

Jn 13,31-33a. 34-35

-

(Introduction de la péricope dans la traduction pour la liturgie :

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples,

quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara :  » maintenant… » )

31
 Ὅτε οὖν  ἐξῆλθεν,
Quand donc il fut sorti,
 λέγει Ἰησοῦς,
Jésus dit :
Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου,
Maintenant le Fils de l’homme est glorifié,
ἐδοξάσθη : aoriste passif 3è pers. du sg.
καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ.
et Dieu est glorifié en lui.
L’aoriste est le temps « sans limite » c’est le sens d’ « a-oriste »,
c’est pourquoi il est possible de le traduire par un présent ici. 
L’aoriste est considéré sous sa valeur aspectuelle et non temporelle.
-
32
 [Εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ]♦
[Si Dieu est glorifié en lui]
καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, 
Dieu aussi le glorifiera en lui-même,
(N ἑαυτῷ → αὐτῷ)♦
 καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν.
et il le glorifiera bientôt
-
33
Τεκνία,
Petits enfants,
ἔτι μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι.
 pour peu de temps encore je suis avec vous ;
[...]
34
Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν,
Je vous donne un commandement nouveau :
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους·
que vous vous aimiez les uns les autres ;
ἵνα employé avec Ἐντολὴν, commandement.
La conjonction introduit le commandement lui-même
καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς,
comme je vous ai aimés,
ou : « comme je vous aime »  (en dehors de la limite du temps)
ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
 que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres.
-
35
Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες
en cela tous connaîtront
ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε,
que vous êtes mes disciples,
ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις.
si vous avez de l’amour les uns pour les autres.
-
ἐὰν ἀγάπην ἔχητε : proposition subordonnée conditionnelle
introduite par ἐὰν (si, dès que, lorsque)
+ subjonctif : c’est le sens de l’éventuel.
Dans la proposition principale qui précède la subordonnée, on a le futur de l’indicatif.
-
N.B. :
♦ Les crochets carrés simples [ ...] encadrent un mot,
(ou une portion de mot/ ou un groupe de mots)
signalé(s) comme « discuté(s)  » dans le New Greek Testament, 3è édition.
Les spécialistes pensent que ces mots ont été rajoutés
au manuscrit tardivement.
♦Dans la précision suivante :
(N ἑαυτῷ → αὐτῷ)
figurent entre parenthèses les différentes leçons des manuscrits.
N est mis pour : texte grec du Novum Testamentum Graece de Nestlé-Aland,
Il faut comprendre : dans le texte  de Nestlé-Aland, ἑαυτῷ n’apparaît pas, on trouve : → αὐτῷ.
-
Sur la valeur aspectuelle des verbes, on pourra lire avec profit et plaisir  :
Andréa MARCOLONGO La Langue géniale,
(Les Bellles Lettres, poche, 2018 (pour la trad. fr.)) p.55 et suiv.
 

18 mai 2019

Sam. 18/05/19 Jn 14,7-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

VOIR :

Vend. 03/05/19

17 mai 2019

Vend.17/05/19 Jn 14,1-6

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 14,1-6

-

-

Dans la TOB : ici 
-
1
Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία·
Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
πιστεύετε εἰς τὸν θεόν,
vous croyez en Dieu
καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε.
croyez aussi en moi.
Mieux que : 
« croyez en Dieu, et croyez en moi. »
-
πιστεύετε : est soit impératif soit indicatif présent (même forme) .
 2è pl. impératif présent.
καὶ : « aussi » si l’on considère και comme un adverbe
(et non comme une conjonction de coordination.)
ταρασσέσθω : 3è sing. impératif présent moyen passif
de ταράσσω : agiter la mer, bouleverser, troubler l’esprit
Μὴ : négation avec l’impératif : que ne …pas
-
2
Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου
Dans la maison de mon Père,
μοναὶ πολλαί εἰσιν:
il y a beaucoup de demeures ;
εἰ δὲ μή,
sinon
εἶπον ἂν ὑμῖν
vous aurais-je dit
 ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν ;
que j’allais préparer une place pour vous ?
-
εἶπον ἂν : aoriste + ἂν = irréel du passé. 
ἡ μόνη, ῆς  demeure
Mot dérivé de μένω, rester, demeurer, tenir bon 
A donné plus tard « monastère »
-
3
Καὶ ἐὰν πορευθῶ,
Et si je vais,
 καὶ ἑτοιμάσω  τόπον ὑμῖν :
et que je prépare une place pour vous,
ἑτοιμάσω : subjonctif aoriste avec ἐὰν : si...
La TOB : ici  traduit par  » lorsque »
 et applique une concordance des temps « dynamique »
πάλιν ἔρχομαι
je viens à nouveau
καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν,
et je vous prendrai auprès de moi-même,
ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε.
afin que là où moi je suis, vous aussi, vous soyez.
 -
παραλήμψομαι futur de παραλαμβάνω : 
« prendre auprès de » ,   »prendre avec soi » , « emmener »
παρα (préverbe) et  πρὸς de πρὸς ἐμαυτόν sont redondants 
-
4
Καὶ ὅπου  [ἐγὼ] ὑπάγω
Et (pour aller) où [moi] je vais,
οἴδατε τὴν ὁδόν .
vous savez le chemin.
-
5
Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς,
Thomas lui dit :
Κύριε,
Seigneur,
οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις·
nous ne savons où tu vas ;
 πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι ;
comment pouvons-nous savoir le chemin ?
-
6
Λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή:
Moi je suis le chemin et la vérité et la vie ;
οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα, εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ.
personne ne vient vers le Père si ce n’est par moi.
δι’ ἐμοῦ = δια + génitif : par à travers, par l’intermédiaire de

 

123

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente