30 juin 2019

Lun. 01/07/19 Mt 8,18-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Mt 8,18-22
-
Dans la TOB 
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
18
 Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς  ὄχλον περὶ αὐτόν,
Or Jésus ayant vu une foule autour de lui,
ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν.
ordonna de passer sur l’autre rive.
-
19
Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ,
Et un scribe s’étant approché, il lui dit :
Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι
Maître, je te suivrai
ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
partout où tu te rendras.
-
(un scribe s’approcha et lui dit)
εἷς : adjectif numéral « un », ce n’est pas le déterminant indéfini « un »
Peut-être pour marquer l’opposition avec  ὄχλον, une foule, v. 18.
ἀπελθεῖν v. 18 s’éloigner (sur l’autre rive) et v. 21 , ἀπέρχῃ (même verbe)
s’opposent à πρῶτον ἀπελθεῖν (v.21) :
cf.  Ἀκολούθει μοι, v.22 : Jésus va toujours vers l’avant, traverse, quitte…
-
20
Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus lui dit :
Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν,
Les renards ont des tanières,
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις·
et les oiseaux du ciel, des nids ;
ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει
mais le fils de l’homme n’a pas
ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
où reposer sa tête.
-
21
Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν  [αὐτοῦ] εἶπεν αὐτῷ,
Et un autre de ses disciples lui dit :
Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν
Seigneur, permets-moi d’abord de m’en aller
καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου.
et d’enterrer mon père.
-
22
Ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ,
Mais Jésus lui dit :
Ἀκολούθει μοι,
Suis-moi,
καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.
et laisse les morts enterrer leurs morts.

 

29 juin 2019

Dim. 30/06/70 Lc 9,51-62

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min
Lc 9, 51-62
-
-
-
51
 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως  αὐτοῦ,
 Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel,
καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ  ἐστήριξεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ,
il prit la résolution de se rendre à Jérusalem.
-
 = Jésus, le visage déterminé, prit la route
(pour garder le mot πρόσωπον, visage)
(littéralement : « il affermit son visage pour se rendre à J »)
συμπληροῦσθαι : infinitif = être complètement rempli
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ  ἐστήριξεν
>τὸ πρόσωπον : la face
>ἐστηρίζω : fixer , affermir
-
52
καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ:
Il envoya devant lui des messagers,
 καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν,
qui se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains,
  ὥστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ.
pour préparer sa venue.
-
53
Καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν,
Mais on ne le reçut pas,
ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἱερουσαλήμ.
parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem.
-
54
Ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπον,
Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent :
Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ,
Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel
καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς,
et les consume ?
-
55
Στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς,
Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda.
-
56
 Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην.
Et ils allèrent dans un autre village.
-
57
 Καὶ  πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ,
Et comme ils étaient en chemin,
εἶπέν τις πρὸς αὐτόν,
quelqu’un lui dit :
Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
Je te suivrai partout où tu iras.
-
58
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus lui dit :
Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν,
Les renards ont des tanières
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις:
et les oiseaux du ciel des nids ;
ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
mais le fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête.
-
59
Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον,
Et il dit à un autre :
Ἀκολούθει μοι.
Suis-moi.
Ὁ δὲ εἶπεν,
 Mais celui-ci dit :
[Κύριε] ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον
[Seigneur], permets-moi d’aller d’abord
θάψαι τὸν πατέρα μου.
ensevelir mon père.
-
60
Εἶπεν δὲ αὐτῷ ,
Mais Jésus lui dit :
Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς:
Laisse les morts ensevelir leurs morts ;
σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
mais toi, va, annonce le royaume de Dieu.
-
61
Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος,
Et un autre aussi lui dit :
Ἀκολουθήσω σοι, κύριε:
Je te suivrai, Seigneur,
πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι
mais d’abord permets-moi
ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου.
de prendre congé de ceux qui sont dans ma maison.
-
62
Εἶπεν δὲ  [πρὸς αὐτὸν] ὁ Ἰησοῦς ,
Mais Jésus lui dit :
Οὐδείς, ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα  ἐπ’ ἄροτρον,
Nul homme qui a mis la main à la charrue
καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω,
et qui regarde en arrière,
εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ  τοῦ θεοῦ.
n’est propre au royaume de Dieu.

 

28 juin 2019

Sam. 29/06/19 Mt 16,13-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

 

Dans la TOB 
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 16, 13-19
-
13
Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου
Et Jésus étant arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe,
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων,
interrogeait ses disciples, disant :
Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι,
Qui disent les hommes être
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
 le fils de l’homme ?
Proposition subordonnée infinitive :
dire que + proposition infinitive avec pronom interrogatif à l’accusatif.
-
14
Οἱ δὲ εἶπαν
Et ils dirent :
 Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν:
Les uns, Jean-Baptiste ;
(Sous-entendu : disent qu’il est + attribut à l’accusatif)
ἄλλοι δὲ Ἠλίαν:
d’autres, Elie ;
ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.
d’autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.
-
15
Λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
Mais vous, qui dites-vous que je suis ?
-
16
Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν,
Simon Pierre répondant dit :
Σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu qui vit.
-
τοῦ ζῶντος : article au génitif  + participe présent
L’article + participe : fréquent dans la koinè « celui qui » (remplace le pronom relatif …) 
ζάω contracté en ζῳ, vivre, être vivant,
rester vivant et dans d’autres contextes : revenir à la vie. 
-
17
Ἀποκριθεὶς δὲ  ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Et Jésus répondant lui dit :
Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ,
Heureux es-tu, Simon, Barjonas ;
ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι,
parce que  chair et sang n’ont pas levé le voile pour toi,
ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
mais mon Père qui est dans les cieux.
-
Voir remarque précédente sur article + participe
(ici il faudrait sous-entendre » être » au participe devant ἐν τοῖς οὐρανοῖς)
-
18
Κἀγὼ δέ σοι λέγω,
Et moi aussi je te dis
ὅτι σὺ εἶ Πέτρος,
que tu es Pierre
καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
et que sur cette pierre
En grec différence de genre entre les deux « pierres »
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν,
je bâtirai mon Eglise,
καὶ πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
et les portes d’Hadès ne prévaudront pas contre elle.
-
κατισχύω : prévaloir contre, avoir de la force contre (futur ici)
(κατα : contre  + ισχύω : avoir de la force)
(« Et la puissance de la mort ne l’emportera pas sur elle » : trad.pour la liturgie)
-
19
Δώσω σοὶ τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν:
Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ;
καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras lié sur la terre
ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
sera lié dans les cieux :
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras délié sur la terre
ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
sera délié dans les cieux.
-
 Subjonctif aoriste dans la protase : δήσῃς / λύσῃς
 introduite par ἐὰν (éventuel : εἰ + ἂν)
placé dans la proposition subordonnée relative , éventuel :
« ce que tu lies, si tu le lies » / « ce que tu délies si… » – et :
futur dans l’apodose)

 

Vend. 28/06/19 Lc 15,3-7

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 15,3-7

(Erreur au début de l’enreg. : c’est bien le chapitre 15 et non 13)

-

TOB ← cliquez ici
Choix de notre traduction interlinéaire.← cliquez ici
-
3
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην, λέγων,
Et il leur dit cette parabole (disant)
-
4
Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν
Quel homme parmi vous,
ἔχων ἑκατὸν πρόβατα,
ayant cent brebis,
καὶ ἀπολέσας  ἐξ αὐτῶν ἓν,
et ayant perdu l’une d’elles,
οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ,
ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf dans le désert,
καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός,
et ne va après celle qui est perdue,
τὸ ἀπολωλός participe parfait neutre sing. substantivé
ἕως εὕρῃ αὐτό;
jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée ?
-
5
Καὶ εὑρὼν
Et l’ayant trouvée,
ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ 
il la met sur ses épaules
χαίρων.
se réjouissant.
-
6
Καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον,
et étant arrivé à la maison,
συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας,
il appelle  ses amis et ses voisins,
συγκαλεῖ : συν +καλέω (appeler « avec » : pour rassembler)
λέγων αὐτοῖς,
en leur disant :
Συγχάρητέ μοι,
Réjouissez-vous avec moi,
ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.
parce que j’ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue !
-
7
Λέγω ὑμῖν ὅτι
Je vous dis que
οὕτως χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται 
ainsi la joie dans le ciel sera
= il y aura ainsi la joie dans le ciel
χαρὰ = la joie, cf. χαίρω (v5) se réjouir
Συγχαίρω (v.6) se réjouir avec. (même radical)
 ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι,
pour un seul pécheur qui se convertit,
μετανοέω, littéralement = déplacer (μετα) sa façon de penser
(νοῦς, l’esprit, la pensée)
d’où se convertir, se repentir, μετανοία, ας ci-dessous : conversion
ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις,
plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes,
οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας.
qui n’ont pas besoin de conversion.

27 juin 2019

Jeu. 27/06/19 Mt 7,21-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 7,21-29

-

TOB 

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

21
Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι·
Ce n’est pas quiconque me dit :
Κύριε, κύριε,
« Seigneur, Seigneur ! »
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ·
qui entrera pas dans le royaume des cieux :
ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν  τοῖς οὐρανοῖς.
 mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
-
22
Πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,
Beaucoup me diront en ce jour-là :
Κύριε, κύριε,
« Seigneur, Seigneur,
οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν 
n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ?
καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν,
et en ton nom que nous avons chassé des démons ?
καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;
et en ton nom que nous avons fait beaucoup d’actes de puissance ? »
-
23
Καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι
Et alors je leur déclarerai :
Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς·
« Je ne vous ai jamais connus :
ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ
Ecartez-vous loin de moi,
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.
vous qui travaillez à l’iniquité. »
-
24
Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους
Donc quiconque entend ces paroles venant de moi
καὶ ποιεῖ αὐτούς,
et les met en pratique,
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ,
se rendra semblable à un homme prudent
ὁμοιωθήσεται futur passif de ὁμοιόω, rendre semblable;
au passif : se rendre semblable
ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν :
qui a bâti sa maison sur le roc.
-
25
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
La pluie est tombée,
καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι,
 les torrents sont venus, les vents ont soufflé
καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ,
 et se sont jetés contre cette maison :
καὶ οὐκ ἔπεσεν ·
elle n’est pas tombée :
 τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.
car elle avait été fondée sur le roc.
θεμελίόω : fonder 
-
26
Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους
Mais quiconque entend ces paroles de moi,
καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς,
 et qui ne les met pas en pratique,
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ,
 sera semblable à un homme insensé
ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον·
qui a bâti sa maison sur le sable :
-
27
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
La pluie est tombée,
καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ
 les torrents sont venus,
καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι,
 les vents ont soufflé
καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ,
 et ont battu cette maison :
καὶ ἔπεσεν·
elle est tombée :
καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.
 et sa ruine était grande.
28
Καὶ ἐγένετο
Et il arriva,
ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους,
lorsque Jésus finit ces discours,
ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ·
que les foules étaient extrêmement frappées de son enseignement.
-
29
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς
Car il les enseignait
ὡς ἐξουσίαν ἔχων,
comme ayant autorité,
καὶ οὐχ ὡς οἱ  γραμματεῖς αὐτῶν.
et non pas comme leurs scribes.

 

26 juin 2019

Merc. 26/06/19 Mt 7,15-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

Mt 7,15-20

Ecouter l’Evangile en grec : 

-

15
Προσέχετε  ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν,
Gardez-vous des faux prophètes,
οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων,
qui viennent à vous en vêtements de brebis,
ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες.
mais qui à l’intérieur sont des loups rapaces.
-
ψευδοπροφητῶν (génitif pl. de ψευδο, faux – προφητής, prophète)
ἅρπαγες, nominatif pluriel de ἅρπαξ, αγος adj. ou subst. : voleur, rapace
Verbe : ἁρπάζω : prendre de force, ravir. (cf. Harpagon)
-
16
Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς :
D’après leurs fruits vous les reconnaîtrez :
μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλάς
Est-ce qu’on cueille sur des épines des raisins
Traduire la 3è pers. du pl.συλλέγουσιν par « on » 
 ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;
ou sur des chardons des figues ?
-
ἐπιγνώσεσθε 2è du pluriel du futur de ἐπιγινώσκω,  ἐπι- γινώσκω (connaître) :
reconnaître,  en composition ἐπι peut vouloir dire « en outre », ou « après »…
συλλέγω recueillir, cueillir συν (avec)+ λέγω (cueillir)
ἀπὸ c’est la même préposition dans Ἀπὸ τῶν καρπῶν et  ἀπὸ ἀκανθῶν…
-
17
Οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ :
Ainsi, tout bon arbre produit de beaux fruits ;
τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ.
mais l’ arbre sans valeur produit de mauvais fruits.
-
ἀγαθὸς et  καλός :
ἀγαθὸς : bon
  καλός, beau, mais  prend aussi le sens moral de « bon ».
Les deux adjectifs pourraient ici être traduits par « bon » en fr. 
Ces deux adjectifs grecs renvoient à la beauté physique
et morale en même temps,
l’un étant le reflet de l’autre pour les Grecs.
Ils sont employés alternativement ici. 
Mais ne pourrions-nous pas dire aussi que
la bonté engendre la beauté ?
Allitération en r et chiasme pour souligner le sens de cette production inéluctable : 
σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς (pr /rp)
-
18
Οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν,
Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits,
οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν.
ni un arbre sans valeur produire de beaux fruits.
σαπρὸς, α, ον : mauvais, sans valeur
étym. σαπρὸν vient de σήπομαι être pourri, passé (pour un fruit, vin) (a donné antiseptique)
Dans d’autres leçons, on trouve l’infinitif aoriste de φέρω, porter, ἐνέγκειν au lieu de ποιεῖν
-
19
Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν
Tout arbre qui ne produit pas un beau fruit
ποιοῦν : participe présent nominatif sing. neutre de ποιέω, faire
ἐκκόπτεται
est coupé
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
et est jeté au feu.
-
20
Ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν
Donc à leurs fruits
ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.
vous les reconnaîtrez.

 

25 juin 2019

Mar. 25/06/19 Mt 7,6. 12-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 7,6 . 12-14

-

-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
6
Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν·
Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens,
μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν
et ne jetez pas vos perles
ἔμπροσθεν τῶν χοίρων,
devant les pourceaux ;
μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς
de peur qu’ils ne les foulent 
ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν,
à leurs pieds,
καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.
et que, se tournant, ils ne vous déchirent.
-
 καταπατήσουσιν  3è pl du futur de  καταπατέω fouler aux pieds
 Certains manuscrits donnent ici le subjonctif καταπατήσωσιν
ce qui est plus  classique avec μήποτε, de peur que +subjonctif 
ῥήξωσιν : subjonctif aoriste de ῥήγνυμι, déchirer
-
12
Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε
Toutes les choses donc que vous voulez
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι,
que les hommes vous fassent,
οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε ατοῖς :
ainsi aussi vous, faites-les pour eux,
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.
car c’est la loi et les prophètes.
-
13
 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης :
Entrez par la porte étroite,
ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη,
car large est la porte
καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν,
et spacieux le chemin qui mène à la perdition,
καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς :
et nombreux sont ceux qui entrent par elle.
-
14
τί στενὴ ἡ πύλη,
Combien étroite est la porte
καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν,
et resserré le chemin qui mène à la vie !
καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.
et peu nombreux sont ceux qui le trouvent.
-
τεθλιμμένη : participe parfait passif de θλίβω, presser, écraser,
d’où « resserré » au participe parfait P. 
Même racine que θλίψις, εως (ἠ) oppression, détresse

 

24 juin 2019

Lun. 24/06/19 Lc 1,57-66. 80

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 1,57-66. 80
-
Ecouter le passage de l’évangile avec la prononciation du grec moderne :
-
Prononciation érasmienne :
-
Dans la TOB
-
57
Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν,
Pour Elisabeth, le temps où elle devait enfanter fut accompli,
καὶ ἐγέννησεν υἱόν.
et elle donna naissance à un fils.
-
58
Καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς
Ses voisins et ses parents entendirent
ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς,
que le seigneur avait montré sa grande miséricorde avec elle,
καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.
et ils se réjouirent avec elle.
-
μεγάλυνω : agrandir+ τὸ ἔλεος, ici : montrer une grande miséricorde.
ἐμεγάλυνεν : imparfait 3è pers. 
τὸ ἔλεος, pitié, miséricorde  étymologie inconnue
mais « il n’est pas impossible que le mot soit tiré d’une interjection », CHANTRAINE.
Même racine : ἐλεημοσύνη, ης  pitié, a donné « aumône »
συνέχαιρον  imparfait de συγχαίρω, se réjouir avec
Ce passage montre la surabondance de la miséricorde de Dieu:
les verbes « agrandir » (μεγάλυνω)« se réjouir avec » ( συγχαίρω) annoncent 
 le salut et la paix pour tout homme en ce début d’évangile.
-
59
Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ,
Et il arriva le huitième jour
ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον :
qu’ils vinrent pour circoncire le jeune enfant :
καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
et ils l’appelaient d’après le nom de son père, Zacharie.
-
60
Καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν,
et sa mère leur dit en réponse :
Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.
Non, il sera appelé Jean.
-
61
Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι
Et ils lui dirent :
Οὐδείς ἐστιν  ἐκ τῆς συγγενείας σου
il n’y a personne de ta parenté
ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.
qui soit appelé de ce nom.
-
62
Ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ,
et ils faisaient des signes à son père,
τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι  αὐτο.
pour savoir comment il eût voulu qu’on l’appelât.
-
63
Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν, λέγων,
Et ayant demandé une tablette, il écrivit, disant :
Ἰωάννης ἐστὶν  ὄνομα αὐτοῦ:
« Jean est son nom »
καὶ ἐθαύμασαν πάντες.
Et tous furent dans l’étonnement.
-
64
Ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα
et sa bouche fut ouverte à l’instant
καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ,
et sa langue (déliée),
καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.
et il parlait, bénissant Dieu.
εὐλογῶνεὐ + λογῶν;  εὐ = bien, » bénir » c’est dire du bien. Benedicere (lat)
-
65
Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς: 
et tous les voisins furent saisis de crainte,
(très littéralement : Une crainte vint sur )
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας
et dans tout le pays des montagnes de Judée
διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα.
et toutes ces paroles étaient sujet d’entretien.
διελαλεῖτο imparfait passif de διαλαλέω s’entretenir,
au passif : être sujet d’entretien (sujet neutre pluriel : l’accord est au singulier en grec)
-
66
Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν,
Et tous ceux qui avaient entendu mettaient (cela) dans leur coeur,
λέγοντες,
disant :
Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται;
Que sera donc ce petit enfant?
Καὶ  γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.
En effet, la main du Seigneur était avec lui.

-

80
Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι,
Or le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit,
καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις
et il était dans les déserts,
ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.
jusqu’au jour de sa manifestation à Israël.
 ἀναδείξις,  εως désignation: ou son résultat : manifestation
ἀναδείκνυμι : montrer clairement, désigner. ἀνα+ δείκνυμι (montrer)

 

23 juin 2019

Dim. 23/06/19 Lc 9,11b-17

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 9,11b-17

-

TOB

-

Ecouter en grec (prononciation du grec moderne) :
-
-
Prononciation érasmienne :
-

Grec seul :

11b. Ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ,

καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο.

12 Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν· προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον,

ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν,

ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν.

13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς.

οἱ δὲ εἶπαν Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο,

εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.

14 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα.

15 καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ κατέκλιναν ἅπαντας.

16 λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν,

καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ.

17 καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες,

καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα.

-
Grec avec traduction interlinéaire : 
-
11b
Οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ ·
Mais les foules l’ayant appris, le suivirent.
 καὶ ἀποδεξάμενος αὐτούς,
Et les ayant accueillies,
ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ,
il leur parlait du royaume de Dieu,
καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο.
et il guérissait ceux qui avaient besoin de guérison.
-
12
Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν·
Or le jour commença à décliner ;
προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ,
et les douze s’approchèrent et lui dirent :
Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον,
Renvoie la foule,
ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς
afin qu’ils aillent dans les villages aux alentours et les campagnes
καταλύσωσιν,
et qu’ils se logent,
καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν·
et qu’ils trouvent de la nourriture :
ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν.
car ici, nous sommes dans un lieu désert.
-
προσελθόντες : participe aoriste nom.pl. de προσέρχομαι, 
on peut traduire par deux passés simple coordonnés.
Ἀπόλυσον : impératif aoriste 2è sg de Ἀπόλύω (laisser aller, congédier)
καταλύσωσιν : 3èpl. subjonctif aoriste de καταλύω, sens intrans. :
loger, trouver un logement, littéralement. : dételer (il y a d’autres sens)
(verbe λύω, délier, précédé d’un préverbe, comme précédemment)  
-
13
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς,
Et il leur dit :
Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν.
Donnez-leur, vous, à manger.
Οἱ δὲ  εἶπαν
Mais ils dirent :
 Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο,
Nous n’avons pas plus de cinq pains et de deux poissons ;
(possession : verbe être +datif)
εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς
à moins que nous n’allions, nous,
πορευθέντες : participe aoriste de πορεύομαι
εἰ μήτι « à moins que »  + subj. ci-dessous
ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.
acheter pour tout ce peuple des vivres !
-
14
Ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι.
Car ils étaient environ cinq mille hommes.
Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,
Et il dit à ses disciples :
Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας  [ὡσεὶ] ἀνὰ πεντήκοντα.
Faites-les asseoir par groupes de cinquante.
-
κλισία, ας  groupe (acc.pl.)
ἀνὰ : préposition + acc. de sens distributif, par… (le mot à l’accusatif précède la prép.ici)
Κατακλίνατε : impératif aoriste 2è pl. de Κατακλίνω :
faire coucher, faire asseoir
Κατα+κλίνω (κλίνω verbe qui est plusieurs fois employé ici,
incliner, a donné clinique et déclinaison en fr.)
-
15
Καὶ ἐποίησαν οὕτως,
Et ils firent ainsi,
καὶ κατέκλιναν ἅπαντας.
et ils les firent tous asseoir.
-
16
Λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας,
Et, prenant les cinq pains et les deux poissons,
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν,
ayant levé les yeux au ciel,
εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ κατέκλασεν,
il les bénit et les rompit,
εὐλόγέω : littéralement : dire du bien, d’où : bénir
καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ.
et il les donnait aux disciples, pour les présenter à la foule.
-
17
Καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες·
Et ils mangèrent et furent tous rassasiés ;
καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων,
et fut emporté par eux le reste des morceaux
κόφινοι δώδεκα.
 douze paniers.
-
τὸ περισσεῦσαν : participe aoriste neutre nominatif sg. substantivé
 περισσεύω : être de reste, être superflu
κλασμάτων : génitif pl. de κλάσμα, τος morceau
(κόφινοι δώδεκα : apposition du sujet)

 

22 juin 2019

Sam. 22/06/19 Mt 6,24-34

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Mt 6,24-34
-
Ecouter le passage de l’évangile avec la prononciation du grec moderne : 
-
Prononciation érasmienne : 
-
24
Οὐδεὶς δύναται δυσὶν κυρίοις δουλεύειν:
Personne ne peut servir deux maîtres :
ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει,
car soit il haïra l’un
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει
et aimera l’autre
ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται,
soit il s’attachera à l’un
καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει.
et méprisera l’autre.
Οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
-
δουλεύειν: servir en tant que δοῦλος, esclave
δυσὶν datif (koinè) de δύο, deux ; δουλεύειν+ datif  : servir qqun
ἀνθέξεται : futur de ἀντέχομαι s’attacher à 
ἑνὸς génitif de εἷς, un, un seul (cf RAGON §79)
-
25
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν,
A cause de cela je vous dis :
μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν,
ne vous faites pas de souci pour votre vie,
τί φάγητε  [ἢ τί πίητε]·
de ce que vous mangerez [et de ce que vous boirez] :
 μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν,
ni pour votre corps,
τί ἐνδύσησθε.
de quoi vous serez vêtus.
Οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς,
La vie n’est-elle pas plus que la nourriture,
καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος ;
et le corps plus que le vêtement ?
-
26
Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι ·
Regardez en direction des oiseaux du ciel :
Ἐμβλέψατε a un double complément :
 εἰς+ acc et complétive introduite par ὅτι (traduit par les deux points)
οὐ σπείρουσιν,
ils ne sèment pas
οὐδὲ θερίζουσιν,
et ils ne moissonnent pas non plus
οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας,
ils n’amassent pas dans des greniers,
καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά·
et votre Père céleste les nourrit.
οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν ;
Vous, ne valez-vous pas plus qu’eux ?
διαφέρω : l’emporter sur,  διαφέρω μᾶλλον : valoir plus 
-
27
Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν
Qui d’entre vous, ayant des soucis,
δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα ;
peut ajouter à la durée de sa vie  une seule coudée?
-
28
Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε ;
Et quant au vêtement, pourquoi vous faites-vous du souci ?
Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ,
Observez les lis des champs,
Καταμάθετε : impératif aoriste de Καταμανθάνω  (Κατα-μανθάνω)
πῶς αὐξάνουσιν
comment ils croissent ;
οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν ·
ils ne travaillent ni ne filent.
κοπιῶσιν 3 è du pl. présent de l’ind. de κοπιάω peiner, se donner du travail. 
-
29
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 
Mais je vous dis que
οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ
pas même Salomon dans toute sa gloire
 περιεβάλετο
ne fut revêtu
ὡς ἓν τούτων.
 comme l’un d’eux.
περιεβάλετο aoriste 2 indicatif aoriste 2 voix moyenne
-
30
Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ,
Et si l’herbe des champs,
σήμερον ὄντα,
qui est aujourd’hui
littéralement : étant aujourd’hui…
καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον,
et qui demain est jeté dans un four,
Littéralement : étant jeté demain…
ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν,
Dieu la revêt ainsi,
οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι ;
 ne (vous revêtira-t-il pas) beaucoup plus, vous, gens de petite foi ?
-
31
Μὴ οὖν μεριμνήσητε, λέγοντες,
Ne vous faites donc pas de soucis, disant :
Τί φάγωμεν,
Que mangerons-nous ?
(subjonctif délibératif)
ἢ τί πίωμεν,
ou que boirons-nous ?
ἢ τί περιβαλώμεθα;
ou de quoi serons-nous vêtus ?
-
32
Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη  ἐπιζητοῦσιν
car toutes ces choses, les païens les recherchent ;
 οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
car votre Père céleste sait
ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
que vous avez besoin de toutes ces choses.
-
33
Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν  [τοῦ θεοῦ]
Mais cherchez d’abord le royaume [de Dieu]
 καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,
et sa justice,
καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
-
34
Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον :
Ne vous faites donc pas de soucis pour le lendemain ;
ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς.
car le lendemain aura souci de lui-même.
Ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
A chaque jour suffit sa peine.
LittéralementSuffisant pour le jour est son mal.
Ἀρκετὸς, suffisant

 

21 juin 2019

Ven. 21/06/19 Mt 6,19-23

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 6,19-23
-
-
Ecouter le passage de l’évangile avec la prononciation du grec moderne : 
-
Prononciation érasmienne : 
-
Mt 6,19-23
-
19
 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς,
N’ amassez pas pour vous des trésors sur la terre,
ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει,
où mite et rouille (les) font disparaître,
καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν·
et où des voleurs percent et volent ;
-
ἀφανίζω: détruire, faire disparaître,
Radical φα,  φαν, de  φαίνω : montrer, mettre en lumière α- privatif.
radical commun avec ♦φαε qui a donné φῶς, lumière, contraction de φάος
cf. CHANTRAINE p.1126,1128
βρῶσις : action de ronger, ce qui ronge = rouille
-
20
θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ,
mais amassez pour vous des trésors dans le ciel,
ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει,
où ni mite ni rouille ne font disparaître,
καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν.
et où des voleurs ne percent ni ne volent :
-
21
Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς  σου
car où est ton trésor,
ἐκεῖ  ἔσται καὶ ἡ καρδία σου.
là sera aussi ton cœur.
-
22
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός·
La lampe du corps est l’œil :
ἐὰν  οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς
 si donc ton œil est franc,
ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται:
tout ton corps sera plein de lumière ;
-
ἁπλοῦς (adj.): simple, sain (contraction de ἁπλόος)
son contraire est : διπλόος double, sens concret ou moral comme ἁπλοῦς
ἁπλοῦς : sans détours, franc, sincère honnête
φωτεινὸν = φως (lumière) + τεινὸν
φωτεινὸς lumineux, brillant
Mot créé sur le modèle σκοτεινὸς.
ᾖ : subjonctif du verbe être 3è personne
Subjonctif employé dans la proposition subordonnée introduite par ἐὰν (si)
ἔσται: futur du verbe être, dans la proposition principale
-
23
ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ,
mais si ton œil est mauvais,
ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται.
tout ton corps sera ténébreux.
Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν,
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres,
τὸ σκότος πόσον.
combien grandes seront les ténèbres !
-
σκοτεινὸν même racine que σκότος, ténèbres, ombre.
 σκο – τεινὸν. Cf φω –  τεινὸν v. 22, son antonyme.
Reprise des deux mots dans 
Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν
πόσον : adjectif interrogatif – exclamatif ici excl.: combien grand 
le verbe être est sous-entendu.
τὸ σκότος : neutre singulier, traduit par le pluriel ténèbres en fr. 

 

20 juin 2019

Jeu. 20/06/19 Mt 6,7-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
-
-
7
Προσευχόμενοι δὲ
Or, quand vous priez,
μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί:
ne bavardez pas, comme les païens,
βατταλογέω : bavarder 
δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν
car ils pensent que dans leur profusion de paroles,
εἰσακουσθήσονται.
ils seront exaucés.
1er sens (littérature classique) : εἰσακούω Tendre l’oreille vers
ici au futur passif
-
8
Μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς:
Ne leur ressemblez donc pas,
οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin,
ὧν : pronom relatif au génitif pluriel
χρείαν ἔχω : avoir besoin de + génitif
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.
avant que vous le lui demandiez.
πρὸ τοῦ + proposition infinitive : avant que…
-
9
Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς:
Vous donc, priez ainsi :
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
Notre Père qui es dans les cieux,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.
que ton nom soit sanctifié.
-
10
Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.
Que ton règne vienne.
Γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
Que ta volonté soit faite
ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς.
comme au ciel, aussi sur terre.
-
11
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
σήμερον : adv. aujourd’hui
-
12
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
Et remets-nous nos dettes,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
comme aussi nous les avons remises à nos débiteurs.
ἀφίημι : laisser aller, remettre une dette , pardonner 
-
13
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
μὴ + subjonctif : la défense. 
εἰσενέγκῃς : subjonctif aoriste de εἰσφέρω , faire entrer dans 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
 mais délivre-nous du mal.
ῥῦσαι : impératif aoriste M de ῥύομαι : délivrer
-
14
Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν,
Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος :
votre Père céleste vous pardonnera aussi ;
-
15
ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις ,
mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.

 

19 juin 2019

Mer. 19/06/19 Mt 6,1-6. 16-18

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 6,1-6.16-18

Ecouter l’Evangile en grec : 

-

TOB

1
Προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην  ὑμῶν μὴ ποιεῖν
Gardez-vous de ne pas pratiquer votre justice
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
devant les hommes,
πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς ·
en vue de vous donner en spectacle devant eux ;
εἰ δὲ μή γε 
sinon certes
μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν
vous n’avez pas de récompense auprès de votre Père
τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
qui est dans les cieux.
-
θεαθῆναι : infinitif aoriste passif de θεάομαι (regarder), au passif : 
se donner en spectacle
(θεά : racine qu’on retrouve dans τὸ θέατρον, ου : théâtre)
-
2
 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην,
Donc chaque fois que tu fais l’aumône,
μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου,
ne sonne pas de la trompette devant toi,
ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς
comme les hypocrites font dans les synagogues
καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις,
et dans les rues,
ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων:
afin qu’ils soient glorifiés par les hommes.
ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis,
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
ils reçoivent leur récompense.
-
3
Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην,
Mais toi, quand tu fais l’aumône,
(génitif absolu)
μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου
que ta main gauche ne sache pas
τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,
ce que fait ta droite,
-
4
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ ·
afin que ton aumône soit (faite) dans le secret :
 καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ  
et ton Père qui voit dans le secret
ἀποδώσει σοι.
te le rendra.
-
5
 Καὶ ὅταν προσεύχησθε
Et chaque fois que vous priez,
οὐκ ἔσεσθε ὡς  οἱ ὑποκριταί,
ne soyez pas comme les hypocrites,
ὅτι φιλοῦσιν
car ils aiment
ἐν ταῖς συναγωγαῖς
dans les synagogues
καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν
et aux coins des rues,
ἑστῶτες,
en se tenant debout
προσεύχεσθαι,
 prier
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις ·
afin qu’ils se rendent visibles aux hommes.
ἀμὴν λέγω ὑμῖν
 Amen, je vous (le) dis,
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
ils reçoivent leur récompense.
-
6
Σὺ δέ,
Mais toi,
ὅταν προσεύχῃ,
à chaque fois que tu pries
εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου,
entre dans ta chambre ;
καὶ κλείσας τὴν θύραν σου,
et après avoir fermé ta porte,
κλείσας : participe aoriste de κλείω, fermer.
πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ,
prie ton Père qui est là dans le secret,
καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι .
te le rendra.
-
16
 Ὅταν δὲ νηστεύητε,
Et chaque fois que vous jeûnez,
μὴ γίνεσθε  ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί·
ne soyez pas comme les hypocrites, à l’air sombre :
ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν,
car ils font disparaître leurs visages,
ἀφανίζω : rendre invisible, faire disparaître, 
contraire de φαίνω : paraître briller
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες·
afin qu’ils se manifestent aux hommes comme en train de jeûner :
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
Amen,  je vous (le) dis, ils reçoivent leur récompense.
-
17
Σὺ δὲ νηστεύων
Mais toi, quand tu jeûnes,
(participe présent)
ἄλειψαί σου τὴν κεφαλήν,
parfume ta tête
ἀλείφω : à l’impératif aoriste moyen 2è pers. du sg
καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
 et lave ton visage ;
-
18
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων,
afin que tu ne te manifestes pas aux hommes en train de jeûner,
ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ 
mais à ton Père qui est dans le secret,
 καὶ  ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι.
te le rendra.

 

18 juin 2019

Mar. 18/06/19 Mt 5,43-48

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 5, 43-48
-
Dans la TOB 
-
-
43
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου,
Tu aimeras ton prochain, 
καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου:
et tu haïras ton ennemi.
-
44
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais moi, je vous dis :
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν,
Aimez vos ennemis
 καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς·
et priez pour ceux qui vous persécutent :
-
45
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux,
ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει
car il fait lever son soleil
ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς,
sur les méchants et sur les bons,
καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
-
46
Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς,
Car si vous aimez ceux qui vous aiment,
τίνα μισθὸν ἔχετε ;
quelle récompense en avez-vous ?
Οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ;
les collecteurs d’impôts aussi ne le font-ils pas ?
-
47
Καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον,
Et si vous saluez vos frères seulement,
μόνον : seulement 
τί περισσὸν ποιεῖτε ;
quoi de plus faites-vous ?
Οὐχὶ καὶ οἱ  ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ;
Les païens aussi ne font-ils pas la même chose ?
-
48
Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι,
vous serez donc, vous, parfaits,
ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ  οὐράνιος τέλειός ἐστιν.
comme votre Père céleste est parfait.

 

17 juin 2019

Lun. 17/06/19 Mt 5,38-42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5, 38-42

Ecouter l’Evangile en grec:
-
38
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ,
œil pour œil,
καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος :
et dent pour dent.
-
39
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ · 
Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant ;
ἀντιστῆναι infinitif aoriste 2 actif de ἀνθίστημι : résister, s’opposer à 
ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα,
mais celui qui te frappe sur la joue droite,
σιαγών, όνος, joue
στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·
tends lui aussi l’autre.
στρέψον : impératif aoriste de στρέφω :  tendre, présenter 
-
40
καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι
Et à celui qui veut plaider contre toi,
κριθῆναι : infinitif aoriste passif de κρίνω, juger;  
sens au passif : être en procès, plaider contre +datif
καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν,
et prendre ta tunique,
ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·
laisse-lui aussi le manteau.
-
41
καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν,
Et celui qui t’obligera à un mille
ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο.
va avec lui en faire deux.
ἀγγαρεύσει : ἀγγαρεύω : forcer, obliger
μίλιον : un mille, environ 1480 mètres
-
42
Τῷ αἰτοῦντί σε  δός
A celui qui te demande, donne
καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ  δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.
et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.
δανίσασθαι : infinitif aoriste moyen de δανείζω emprunter
12

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente