30 juin 2019

Lun. 01/07/19 Mt 8,18-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Mt 8,18-22
-
Dans la TOB 
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
18
 Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς  ὄχλον περὶ αὐτόν,
Or Jésus ayant vu une foule autour de lui,
ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν.
ordonna de passer sur l’autre rive.
-
19
Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ,
Et un scribe s’étant approché, il lui dit :
Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι
Maître, je te suivrai
ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
partout où tu te rendras.
-
(un scribe s’approcha et lui dit)
εἷς : adjectif numéral « un », ce n’est pas le déterminant indéfini « un »
Peut-être pour marquer l’opposition avec  ὄχλον, une foule, v. 18.
ἀπελθεῖν v. 18 s’éloigner (sur l’autre rive) et v. 21 , ἀπέρχῃ (même verbe)
s’opposent à πρῶτον ἀπελθεῖν (v.21) :
cf.  Ἀκολούθει μοι, v.22 : Jésus va toujours vers l’avant, traverse, quitte…
-
20
Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus lui dit :
Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν,
Les renards ont des tanières,
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις·
et les oiseaux du ciel, des nids ;
ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει
mais le fils de l’homme n’a pas
ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
où reposer sa tête.
-
21
Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν  [αὐτοῦ] εἶπεν αὐτῷ,
Et un autre de ses disciples lui dit :
Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν
Seigneur, permets-moi d’abord de m’en aller
καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου.
et d’enterrer mon père.
-
22
Ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ,
Mais Jésus lui dit :
Ἀκολούθει μοι,
Suis-moi,
καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.
et laisse les morts enterrer leurs morts.

 

29 juin 2019

Dim. 30/06/70 Lc 9,51-62

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min
Lc 9, 51-62
-
-
-
51
 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως  αὐτοῦ,
 Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel,
καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ  ἐστήριξεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ,
il prit la résolution de se rendre à Jérusalem.
-
 = Jésus, le visage déterminé, prit la route
(pour garder le mot πρόσωπον, visage)
(littéralement : « il affermit son visage pour se rendre à J »)
συμπληροῦσθαι : infinitif = être complètement rempli
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ  ἐστήριξεν
>τὸ πρόσωπον : la face
>ἐστηρίζω : fixer , affermir
-
52
καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ:
Il envoya devant lui des messagers,
 καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν,
qui se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains,
  ὥστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ.
pour préparer sa venue.
-
53
Καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν,
Mais on ne le reçut pas,
ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἱερουσαλήμ.
parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem.
-
54
Ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπον,
Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent :
Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ,
Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel
καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς,
et les consume ?
-
55
Στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς,
Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda.
-
56
 Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην.
Et ils allèrent dans un autre village.
-
57
 Καὶ  πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ,
Et comme ils étaient en chemin,
εἶπέν τις πρὸς αὐτόν,
quelqu’un lui dit :
Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
Je te suivrai partout où tu iras.
-
58
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus lui dit :
Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν,
Les renards ont des tanières
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις:
et les oiseaux du ciel des nids ;
ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
mais le fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête.
-
59
Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον,
Et il dit à un autre :
Ἀκολούθει μοι.
Suis-moi.
Ὁ δὲ εἶπεν,
 Mais celui-ci dit :
[Κύριε] ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον
[Seigneur], permets-moi d’aller d’abord
θάψαι τὸν πατέρα μου.
ensevelir mon père.
-
60
Εἶπεν δὲ αὐτῷ ,
Mais Jésus lui dit :
Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς:
Laisse les morts ensevelir leurs morts ;
σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
mais toi, va, annonce le royaume de Dieu.
-
61
Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος,
Et un autre aussi lui dit :
Ἀκολουθήσω σοι, κύριε:
Je te suivrai, Seigneur,
πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι
mais d’abord permets-moi
ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου.
de prendre congé de ceux qui sont dans ma maison.
-
62
Εἶπεν δὲ  [πρὸς αὐτὸν] ὁ Ἰησοῦς ,
Mais Jésus lui dit :
Οὐδείς, ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα  ἐπ’ ἄροτρον,
Nul homme qui a mis la main à la charrue
καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω,
et qui regarde en arrière,
εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ  τοῦ θεοῦ.
n’est propre au royaume de Dieu.

 

28 juin 2019

Sam. 29/06/19 Mt 16,13-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

 

Dans la TOB 
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 16, 13-19
-
13
Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου
Et Jésus étant arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe,
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων,
interrogeait ses disciples, disant :
Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι,
Qui disent les hommes être
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
 le fils de l’homme ?
Proposition subordonnée infinitive :
dire que + proposition infinitive avec pronom interrogatif à l’accusatif.
-
14
Οἱ δὲ εἶπαν
Et ils dirent :
 Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν:
Les uns, Jean-Baptiste ;
(Sous-entendu : disent qu’il est + attribut à l’accusatif)
ἄλλοι δὲ Ἠλίαν:
d’autres, Elie ;
ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.
d’autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.
-
15
Λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
Mais vous, qui dites-vous que je suis ?
-
16
Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν,
Simon Pierre répondant dit :
Σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu qui vit.
-
τοῦ ζῶντος : article au génitif  + participe présent
L’article + participe : fréquent dans la koinè « celui qui » (remplace le pronom relatif …) 
ζάω contracté en ζῳ, vivre, être vivant,
rester vivant et dans d’autres contextes : revenir à la vie. 
-
17
Ἀποκριθεὶς δὲ  ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Et Jésus répondant lui dit :
Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ,
Heureux es-tu, Simon, Barjonas ;
ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι,
parce que  chair et sang n’ont pas levé le voile pour toi,
ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
mais mon Père qui est dans les cieux.
-
Voir remarque précédente sur article + participe
(ici il faudrait sous-entendre » être » au participe devant ἐν τοῖς οὐρανοῖς)
-
18
Κἀγὼ δέ σοι λέγω,
Et moi aussi je te dis
ὅτι σὺ εἶ Πέτρος,
que tu es Pierre
καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
et que sur cette pierre
En grec différence de genre entre les deux « pierres »
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν,
je bâtirai mon Eglise,
καὶ πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
et les portes d’Hadès ne prévaudront pas contre elle.
-
κατισχύω : prévaloir contre, avoir de la force contre (futur ici)
(κατα : contre  + ισχύω : avoir de la force)
(« Et la puissance de la mort ne l’emportera pas sur elle » : trad.pour la liturgie)
-
19
Δώσω σοὶ τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν:
Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ;
καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras lié sur la terre
ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
sera lié dans les cieux :
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras délié sur la terre
ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
sera délié dans les cieux.
-
 Subjonctif aoriste dans la protase : δήσῃς / λύσῃς
 introduite par ἐὰν (éventuel : εἰ + ἂν)
placé dans la proposition subordonnée relative , éventuel :
« ce que tu lies, si tu le lies » / « ce que tu délies si… » – et :
futur dans l’apodose)

 

Vend. 28/06/19 Lc 15,3-7

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 15,3-7

(Erreur au début de l’enreg. : c’est bien le chapitre 15 et non 13)

-

TOB ← cliquez ici
Choix de notre traduction interlinéaire.← cliquez ici
-
3
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην, λέγων,
Et il leur dit cette parabole (disant)
-
4
Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν
Quel homme parmi vous,
ἔχων ἑκατὸν πρόβατα,
ayant cent brebis,
καὶ ἀπολέσας  ἐξ αὐτῶν ἓν,
et ayant perdu l’une d’elles,
οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ,
ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf dans le désert,
καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός,
et ne va après celle qui est perdue,
τὸ ἀπολωλός participe parfait neutre sing. substantivé
ἕως εὕρῃ αὐτό;
jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée ?
-
5
Καὶ εὑρὼν
Et l’ayant trouvée,
ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ 
il la met sur ses épaules
χαίρων.
se réjouissant.
-
6
Καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον,
et étant arrivé à la maison,
συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας,
il appelle  ses amis et ses voisins,
συγκαλεῖ : συν +καλέω (appeler « avec » : pour rassembler)
λέγων αὐτοῖς,
en leur disant :
Συγχάρητέ μοι,
Réjouissez-vous avec moi,
ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.
parce que j’ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue !
-
7
Λέγω ὑμῖν ὅτι
Je vous dis que
οὕτως χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται 
ainsi la joie dans le ciel sera
= il y aura ainsi la joie dans le ciel
χαρὰ = la joie, cf. χαίρω (v5) se réjouir
Συγχαίρω (v.6) se réjouir avec. (même radical)
 ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι,
pour un seul pécheur qui se convertit,
μετανοέω, littéralement = déplacer (μετα) sa façon de penser
(νοῦς, l’esprit, la pensée)
d’où se convertir, se repentir, μετανοία, ας ci-dessous : conversion
ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις,
plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes,
οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας.
qui n’ont pas besoin de conversion.

26 juin 2019

Merc. 26/06/19 Mt 7,15-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

Mt 7,15-20

Ecouter l’Evangile en grec : 

-

15
Προσέχετε  ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν,
Gardez-vous des faux prophètes,
οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων,
qui viennent à vous en vêtements de brebis,
ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες.
mais qui à l’intérieur sont des loups rapaces.
-
ψευδοπροφητῶν (génitif pl. de ψευδο, faux – προφητής, prophète)
ἅρπαγες, nominatif pluriel de ἅρπαξ, αγος adj. ou subst. : voleur, rapace
Verbe : ἁρπάζω : prendre de force, ravir. (cf. Harpagon)
-
16
Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς :
D’après leurs fruits vous les reconnaîtrez :
μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλάς
Est-ce qu’on cueille sur des épines des raisins
Traduire la 3è pers. du pl.συλλέγουσιν par « on » 
 ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;
ou sur des chardons des figues ?
-
ἐπιγνώσεσθε 2è du pluriel du futur de ἐπιγινώσκω,  ἐπι- γινώσκω (connaître) :
reconnaître,  en composition ἐπι peut vouloir dire « en outre », ou « après »…
συλλέγω recueillir, cueillir συν (avec)+ λέγω (cueillir)
ἀπὸ c’est la même préposition dans Ἀπὸ τῶν καρπῶν et  ἀπὸ ἀκανθῶν…
-
17
Οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ :
Ainsi, tout bon arbre produit de beaux fruits ;
τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ.
mais l’ arbre sans valeur produit de mauvais fruits.
-
ἀγαθὸς et  καλός :
ἀγαθὸς : bon
  καλός, beau, mais  prend aussi le sens moral de « bon ».
Les deux adjectifs pourraient ici être traduits par « bon » en fr. 
Ces deux adjectifs grecs renvoient à la beauté physique
et morale en même temps,
l’un étant le reflet de l’autre pour les Grecs.
Ils sont employés alternativement ici. 
Mais ne pourrions-nous pas dire aussi que
la bonté engendre la beauté ?
Allitération en r et chiasme pour souligner le sens de cette production inéluctable : 
σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς (pr /rp)
-
18
Οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν,
Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits,
οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν.
ni un arbre sans valeur produire de beaux fruits.
σαπρὸς, α, ον : mauvais, sans valeur
étym. σαπρὸν vient de σήπομαι être pourri, passé (pour un fruit, vin) (a donné antiseptique)
Dans d’autres leçons, on trouve l’infinitif aoriste de φέρω, porter, ἐνέγκειν au lieu de ποιεῖν
-
19
Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν
Tout arbre qui ne produit pas un beau fruit
ποιοῦν : participe présent nominatif sing. neutre de ποιέω, faire
ἐκκόπτεται
est coupé
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
et est jeté au feu.
-
20
Ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν
Donc à leurs fruits
ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.
vous les reconnaîtrez.

 

23 juin 2019

Dim. 23/06/19 Lc 9,11b-17

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 9,11b-17

-

TOB

-

Ecouter en grec (prononciation du grec moderne) :
-
-
Prononciation érasmienne :
-

Grec seul :

11b. Ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ,

καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο.

12 Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν· προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον,

ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν,

ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν.

13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς.

οἱ δὲ εἶπαν Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο,

εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.

14 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα.

15 καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ κατέκλιναν ἅπαντας.

16 λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν,

καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ.

17 καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες,

καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα.

-
Grec avec traduction interlinéaire : 
-
11b
Οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ ·
Mais les foules l’ayant appris, le suivirent.
 καὶ ἀποδεξάμενος αὐτούς,
Et les ayant accueillies,
ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ,
il leur parlait du royaume de Dieu,
καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο.
et il guérissait ceux qui avaient besoin de guérison.
-
12
Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν·
Or le jour commença à décliner ;
προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ,
et les douze s’approchèrent et lui dirent :
Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον,
Renvoie la foule,
ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς
afin qu’ils aillent dans les villages aux alentours et les campagnes
καταλύσωσιν,
et qu’ils se logent,
καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν·
et qu’ils trouvent de la nourriture :
ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν.
car ici, nous sommes dans un lieu désert.
-
προσελθόντες : participe aoriste nom.pl. de προσέρχομαι, 
on peut traduire par deux passés simple coordonnés.
Ἀπόλυσον : impératif aoriste 2è sg de Ἀπόλύω (laisser aller, congédier)
καταλύσωσιν : 3èpl. subjonctif aoriste de καταλύω, sens intrans. :
loger, trouver un logement, littéralement. : dételer (il y a d’autres sens)
(verbe λύω, délier, précédé d’un préverbe, comme précédemment)  
-
13
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς,
Et il leur dit :
Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν.
Donnez-leur, vous, à manger.
Οἱ δὲ  εἶπαν
Mais ils dirent :
 Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο,
Nous n’avons pas plus de cinq pains et de deux poissons ;
(possession : verbe être +datif)
εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς
à moins que nous n’allions, nous,
πορευθέντες : participe aoriste de πορεύομαι
εἰ μήτι « à moins que »  + subj. ci-dessous
ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.
acheter pour tout ce peuple des vivres !
-
14
Ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι.
Car ils étaient environ cinq mille hommes.
Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,
Et il dit à ses disciples :
Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας  [ὡσεὶ] ἀνὰ πεντήκοντα.
Faites-les asseoir par groupes de cinquante.
-
κλισία, ας  groupe (acc.pl.)
ἀνὰ : préposition + acc. de sens distributif, par… (le mot à l’accusatif précède la prép.ici)
Κατακλίνατε : impératif aoriste 2è pl. de Κατακλίνω :
faire coucher, faire asseoir
Κατα+κλίνω (κλίνω verbe qui est plusieurs fois employé ici,
incliner, a donné clinique et déclinaison en fr.)
-
15
Καὶ ἐποίησαν οὕτως,
Et ils firent ainsi,
καὶ κατέκλιναν ἅπαντας.
et ils les firent tous asseoir.
-
16
Λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας,
Et, prenant les cinq pains et les deux poissons,
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν,
ayant levé les yeux au ciel,
εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ κατέκλασεν,
il les bénit et les rompit,
εὐλόγέω : littéralement : dire du bien, d’où : bénir
καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ.
et il les donnait aux disciples, pour les présenter à la foule.
-
17
Καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες·
Et ils mangèrent et furent tous rassasiés ;
καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων,
et fut emporté par eux le reste des morceaux
κόφινοι δώδεκα.
 douze paniers.
-
τὸ περισσεῦσαν : participe aoriste neutre nominatif sg. substantivé
 περισσεύω : être de reste, être superflu
κλασμάτων : génitif pl. de κλάσμα, τος morceau
(κόφινοι δώδεκα : apposition du sujet)

 

22 juin 2019

Sam. 22/06/19 Mt 6,24-34

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Mt 6,24-34
-
Ecouter le passage de l’évangile avec la prononciation du grec moderne : 
-
Prononciation érasmienne : 
-
24
Οὐδεὶς δύναται δυσὶν κυρίοις δουλεύειν:
Personne ne peut servir deux maîtres :
ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει,
car soit il haïra l’un
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει
et aimera l’autre
ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται,
soit il s’attachera à l’un
καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει.
et méprisera l’autre.
Οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
-
δουλεύειν: servir en tant que δοῦλος, esclave
δυσὶν datif (koinè) de δύο, deux ; δουλεύειν+ datif  : servir qqun
ἀνθέξεται : futur de ἀντέχομαι s’attacher à 
ἑνὸς génitif de εἷς, un, un seul (cf RAGON §79)
-
25
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν,
A cause de cela je vous dis :
μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν,
ne vous faites pas de souci pour votre vie,
τί φάγητε  [ἢ τί πίητε]·
de ce que vous mangerez [et de ce que vous boirez] :
 μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν,
ni pour votre corps,
τί ἐνδύσησθε.
de quoi vous serez vêtus.
Οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς,
La vie n’est-elle pas plus que la nourriture,
καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος ;
et le corps plus que le vêtement ?
-
26
Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι ·
Regardez en direction des oiseaux du ciel :
Ἐμβλέψατε a un double complément :
 εἰς+ acc et complétive introduite par ὅτι (traduit par les deux points)
οὐ σπείρουσιν,
ils ne sèment pas
οὐδὲ θερίζουσιν,
et ils ne moissonnent pas non plus
οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας,
ils n’amassent pas dans des greniers,
καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά·
et votre Père céleste les nourrit.
οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν ;
Vous, ne valez-vous pas plus qu’eux ?
διαφέρω : l’emporter sur,  διαφέρω μᾶλλον : valoir plus 
-
27
Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν
Qui d’entre vous, ayant des soucis,
δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα ;
peut ajouter à la durée de sa vie  une seule coudée?
-
28
Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε ;
Et quant au vêtement, pourquoi vous faites-vous du souci ?
Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ,
Observez les lis des champs,
Καταμάθετε : impératif aoriste de Καταμανθάνω  (Κατα-μανθάνω)
πῶς αὐξάνουσιν
comment ils croissent ;
οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν ·
ils ne travaillent ni ne filent.
κοπιῶσιν 3 è du pl. présent de l’ind. de κοπιάω peiner, se donner du travail. 
-
29
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 
Mais je vous dis que
οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ
pas même Salomon dans toute sa gloire
 περιεβάλετο
ne fut revêtu
ὡς ἓν τούτων.
 comme l’un d’eux.
περιεβάλετο aoriste 2 indicatif aoriste 2 voix moyenne
-
30
Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ,
Et si l’herbe des champs,
σήμερον ὄντα,
qui est aujourd’hui
littéralement : étant aujourd’hui…
καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον,
et qui demain est jeté dans un four,
Littéralement : étant jeté demain…
ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν,
Dieu la revêt ainsi,
οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι ;
 ne (vous revêtira-t-il pas) beaucoup plus, vous, gens de petite foi ?
-
31
Μὴ οὖν μεριμνήσητε, λέγοντες,
Ne vous faites donc pas de soucis, disant :
Τί φάγωμεν,
Que mangerons-nous ?
(subjonctif délibératif)
ἢ τί πίωμεν,
ou que boirons-nous ?
ἢ τί περιβαλώμεθα;
ou de quoi serons-nous vêtus ?
-
32
Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη  ἐπιζητοῦσιν
car toutes ces choses, les païens les recherchent ;
 οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
car votre Père céleste sait
ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
que vous avez besoin de toutes ces choses.
-
33
Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν  [τοῦ θεοῦ]
Mais cherchez d’abord le royaume [de Dieu]
 καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,
et sa justice,
καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
-
34
Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον :
Ne vous faites donc pas de soucis pour le lendemain ;
ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς.
car le lendemain aura souci de lui-même.
Ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
A chaque jour suffit sa peine.
LittéralementSuffisant pour le jour est son mal.
Ἀρκετὸς, suffisant

 

21 juin 2019

Ven. 21/06/19 Mt 6,19-23

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 6,19-23
-
-
Ecouter le passage de l’évangile avec la prononciation du grec moderne : 
-
Prononciation érasmienne : 
-
Mt 6,19-23
-
19
 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς,
N’ amassez pas pour vous des trésors sur la terre,
ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει,
où mite et rouille (les) font disparaître,
καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν·
et où des voleurs percent et volent ;
-
ἀφανίζω: détruire, faire disparaître,
Radical φα,  φαν, de  φαίνω : montrer, mettre en lumière α- privatif.
radical commun avec ♦φαε qui a donné φῶς, lumière, contraction de φάος
cf. CHANTRAINE p.1126,1128
βρῶσις : action de ronger, ce qui ronge = rouille
-
20
θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ,
mais amassez pour vous des trésors dans le ciel,
ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει,
où ni mite ni rouille ne font disparaître,
καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν.
et où des voleurs ne percent ni ne volent :
-
21
Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς  σου
car où est ton trésor,
ἐκεῖ  ἔσται καὶ ἡ καρδία σου.
là sera aussi ton cœur.
-
22
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός·
La lampe du corps est l’œil :
ἐὰν  οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς
 si donc ton œil est franc,
ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται:
tout ton corps sera plein de lumière ;
-
ἁπλοῦς (adj.): simple, sain (contraction de ἁπλόος)
son contraire est : διπλόος double, sens concret ou moral comme ἁπλοῦς
ἁπλοῦς : sans détours, franc, sincère honnête
φωτεινὸν = φως (lumière) + τεινὸν
φωτεινὸς lumineux, brillant
Mot créé sur le modèle σκοτεινὸς.
ᾖ : subjonctif du verbe être 3è personne
Subjonctif employé dans la proposition subordonnée introduite par ἐὰν (si)
ἔσται: futur du verbe être, dans la proposition principale
-
23
ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ,
mais si ton œil est mauvais,
ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται.
tout ton corps sera ténébreux.
Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν,
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres,
τὸ σκότος πόσον.
combien grandes seront les ténèbres !
-
σκοτεινὸν même racine que σκότος, ténèbres, ombre.
 σκο – τεινὸν. Cf φω –  τεινὸν v. 22, son antonyme.
Reprise des deux mots dans 
Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν
πόσον : adjectif interrogatif – exclamatif ici excl.: combien grand 
le verbe être est sous-entendu.
τὸ σκότος : neutre singulier, traduit par le pluriel ténèbres en fr. 

 

18 juin 2019

Mar. 18/06/19 Mt 5,43-48

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 5, 43-48
-
Dans la TOB 
-
-
43
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου,
Tu aimeras ton prochain, 
καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου:
et tu haïras ton ennemi.
-
44
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais moi, je vous dis :
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν,
Aimez vos ennemis
 καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς·
et priez pour ceux qui vous persécutent :
-
45
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux,
ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει
car il fait lever son soleil
ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς,
sur les méchants et sur les bons,
καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
-
46
Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς,
Car si vous aimez ceux qui vous aiment,
τίνα μισθὸν ἔχετε ;
quelle récompense en avez-vous ?
Οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ;
les collecteurs d’impôts aussi ne le font-ils pas ?
-
47
Καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον,
Et si vous saluez vos frères seulement,
μόνον : seulement 
τί περισσὸν ποιεῖτε ;
quoi de plus faites-vous ?
Οὐχὶ καὶ οἱ  ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ;
Les païens aussi ne font-ils pas la même chose ?
-
48
Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι,
vous serez donc, vous, parfaits,
ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ  οὐράνιος τέλειός ἐστιν.
comme votre Père céleste est parfait.

 

17 juin 2019

Lun. 17/06/19 Mt 5,38-42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5, 38-42

Ecouter l’Evangile en grec:
-
38
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ,
œil pour œil,
καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος :
et dent pour dent.
-
39
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ · 
Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant ;
ἀντιστῆναι infinitif aoriste 2 actif de ἀνθίστημι : résister, s’opposer à 
ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα,
mais celui qui te frappe sur la joue droite,
σιαγών, όνος, joue
στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·
tends lui aussi l’autre.
στρέψον : impératif aoriste de στρέφω :  tendre, présenter 
-
40
καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι
Et à celui qui veut plaider contre toi,
κριθῆναι : infinitif aoriste passif de κρίνω, juger;  
sens au passif : être en procès, plaider contre +datif
καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν,
et prendre ta tunique,
ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·
laisse-lui aussi le manteau.
-
41
καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν,
Et celui qui t’obligera à un mille
ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο.
va avec lui en faire deux.
ἀγγαρεύσει : ἀγγαρεύω : forcer, obliger
μίλιον : un mille, environ 1480 mètres
-
42
Τῷ αἰτοῦντί σε  δός
A celui qui te demande, donne
καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ  δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.
et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.
δανίσασθαι : infinitif aoriste moyen de δανείζω emprunter

13 juin 2019

Jeu.13/06/19 Mt 5,20-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5,20-26

Ecouter l’Evangile en grec :

-

TOB

-
20
Λέγω γὰρ ὑμῖν
Car je vous dis
ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον
que si votre justice ne surpasse pas
τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων,
celle des scribes et des pharisiens,
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
il n’y a pas de danger que vous entriez dans le royaume des cieux.
-
περισσεύω : être surabondant, donner en abondance
πλεῖον : comparatif de πολύς : en plus grand nombre, davantage (adverbial)
περισσεύω πλεῖον : surpasser
(περι : préfixe qui exprime l’idée d’entourer complètement,
et même par-dessus, d’où les emplois exprimant la supériorité, CHANTRAINE p. 854)
οὐ μὴ : tour elliptique du verbe principal avec négation explétive + subjonctif : 
il n’y a aucun danger que …
on fait l’ellipse d’un mot exprimant la crainte οὐ <φοβοῦμαι> μὴ : je ne crains pas que…
ce tour fréquent (cf. plus loin verset 26) sert à nier avec véhémence.
-
21
 Ἠκούσατε
Vous avez entendu
ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις,
qu’il a été dit aux anciens :
Οὐ φονεύσεις · 
Tu ne tueras pas ;
ὃς δ’ ἂν φονεύσῃ,
et quiconque tuera
ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει ·
sera punissable par le jugement.
-
ὃς ἂν + subjonctif (d’éventualité),
précédé du pronom relatif,
fréquent dans la koinè : on peut traduire par « quiconque… »
Dans la proposition principale : futur (ἔσται).
πᾶς (verset 22)  (adjectif indéfini : tout ) + participe substantivé :
on peut traduire par « tout homme qui » ou « quiconque »
mais ici il n’y a pas l’idée d’éventualité comme précédemment.
-
22
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι
Mais moi, je vous dis que
πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
 quiconque se met en colère contre son frère,
ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει ·
sera punissable par le jugement ;
ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ,
et quiconque dira à son frère :
Ῥακά,
Raca !
ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ ·
sera punissable par le sanhédrin,
 ὃς δ’ ἂν εἴπῃ, Μωρέ,
et celui qui lui dira « fou » ,
ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
sera passible de la géhenne du feu.
-
23
Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου
Si donc tu apportes ton offrande
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον,
devant l’autel,
 κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι
et si là tu te souviens que
ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,
ton frère a quelque chose contre toi,
-
24
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου
laisse là ton offrande
ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου,
devant l’autel,
καὶ ὕπαγε,
et va
πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου,
premièrement, réconcilie-toi avec ton frère,
καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.
et alors, viens présenter ton offrande.
(participe aoriste + verbe à l’impératif = deux impératifs en français)
-
25
Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ,
Sois d’accord avec ton adversaire rapidement,
ἕως ὅτου εἶ μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ ,
aussi longtemps que tu es avec lui en chemin,
μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ,
de peur que l’adversaire ne te livre au juge
καὶ ὁ κριτής τῷ  ὑπηρέτῃ,
et le juge à l’huissier,
καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ.
et que tu ne sois jeté en prison.
-
Ἴσθι : impératif présent du verbe être
εὐνοῶν : participe présent du verbe εὐνοέω être d’accord
être + participe = périphrase , se traduit comme le verbe simple :
mets toi d’accord (et non sois étant d’accord) 
-
26
Ἀμὴν λέγω σοι,
Amen, Je te le dis,
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν,
il n’y a pas de danger que tu sortes de là,
ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.
tant que tu n’auras pas payé le dernier quadrant.
quart de sou, monnaie romaine valant 1/4 d’as.
-

9 juin 2019

Dim. 09/06/19 Pentecôte (Veille soir Jn 7,37-39) Jn 14, 15-16.23b-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lecture de la veille au soir :
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
-
Jn  7,37-39
37
 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς
Or, le dernier, le grand jour de la fête,
εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς
Jésus s’était tenu debout
εἱστήκει plus-que-parfait de ἵστημι
καὶ ἔκραξεν, λέγων,
et s’écria, (disant) ,
ἔκραξεν aoriste de κράζω, crier, s’écrier, parler d’une voix forte
Ἐάν τις διψᾷ,
Si quelqu’un a soif,
ἐρχέσθω πρός με
qu’il vienne à moi
καὶ πινέτω.
 et qu’il boive.
-
38
Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ,
Celui qui croit en moi,
καθὼς εἶπεν ἡ γραφή,
Comme dit l’Ecriture,
ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν
des fleuves hors de son sein, couleront
ὕδατος ζῶντος.
(fleuves) d’eau qui vit.
ζῶντος : participe présent de ζῶ ( contraction de ζάω), vivre, être vivant
-
39
Τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος
or il dit cela au sujet de l’esprit
ὃ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν:
que devaient recevoir ceux qui crurent en lui;
οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα  
car l’Esprit n’était pas encore,
ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη.
 parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.
-
Lecture du dimanche :
Jn 14, 15-16.23b-26
-
15
Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με,
Si vous m’aimez,
τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε.
vous garderez mes commandements.
ἀγαπᾶτέ : subjonctif après Ἐὰν : éventualité
Et futur dans la prop. principale 
-
16
Κἀγὼ  ἐρωτήσω τὸν πατέρα,
Et moi, je prierai le Père,
καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν,
et il vous donnera un autre paraclet
(παράκλητος = défenseur/consolateur)
ἵνα μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν  αἰῶνα ᾖ.
afin qu’il soit éternellement avec vous.
-
23b
Ἐάν τις ἀγαπᾷ με,
Si quelqu’un m’aime,
τὸν λόγον μου τηρήσει,
il gardera ma parole ;
καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν,
et mon Père l’aimera,
καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα,
et nous viendrons à lui,
καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιησόμεθα.
et nous ferons chez lui notre demeure.
-
μονὴ et μένω sont de même racine : μονὴ
 μονὴ désigne le lieu où l’on demeure, et selon Chantraine (D.éty.) en grec tardif,
dans le vocabulaire chrétien,  le mot a donné « monastère » lieu de stabilité, où l’on demeure; 
cependant, Alain Rey dans le Dictionnaire étymologique de la langue française (le Robert),
donne comme étymologie à « monastère » μόνος , seul et n’évoque pas  μένω.
-
24
Ὁ μὴ ἀγαπῶν με,
Celui qui ne m’aime pas,
τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ·
ne garde pas mes paroles ;
καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός,
et la parole que vous entendez n’est pas de moi,
ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.
mais du Père qui m’a envoyé.
-
25
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων.
Je vous ai dit ces choses, demeurant avec vous.
-
26
Ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον,
Mais le paraclet, l’Esprit-Saint,
ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου,
que le Père enverra en mon nom,
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα,
celui-là vous enseignera toutes choses
καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα
et vous fera ressouvenir de tout
 ὑπομνήσει 3è sg futur de ὑπομιμνῄσκω, rappeler,
remettre en mémoire
ἃ εἶπον  ὑμῖν [ἐγώ].
ce que je vous ai dit.

2 juin 2019

Dim. 02/06/19 Jn 17,20-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 17,20-26
-
TOB ⬅︎ Cliquez ici
-
Ecouter l’Evangile en grec (prononciation du grec moderne) 
-
Ecouter l’Evangile en grec (prononciation érasmienne)
-
Texte grec seul (chapitre 17) : cliquez ➨ ici
-
17,20
Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον,
Or, ce n’est pas pour eux seulement que je prie,
ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων
mais aussi pour ceux qui croient
διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ:
en moi par leur parole ;
-
διὰ + génitif : par : au moyen de, par l’intermédiaire de, à travers
C’est-à-dire : Pour ceux qui croiront en moi grâce à la parole de ceux-ci,
 τούτων : pronom démonstratif génitif pluriel, désigne ce qui est proche 
αὐτῶν : pronom personnel génitif pluriel, reprend le pronom démonstratif.
-
21
ἵνα πάντες ἓν ὦσιν:
afin que tous ils soient un,
ἓν : adjectif numéral au neutre :
εἵς, μία, ἕν, un , un seul (cf. racine latine : •sem, dans semel…)
καθὼς σύ,
comme toi,
καθὼς : comme, de même que
(très fréquent chez Jn, exprime plus l’inhabitation que la copie)
πάτερ,
Père,
ἐν ἐμοί,
tu es en moi
verbe être sous-entendu (comme souvent) donne une concision à l’expression
κἀγὼ ἐν σοί,
et moi en toi,
ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν  ἡμῖν ὦσιν:
qu’eux aussi soient un en nous,
ὦσιν : subjonctif du verbe être. ἵνα : reprend le premier ἵνα du verset.
ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ 
afin que le monde croie
ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
que c’est toi qui m’as envoyé.
-
22
 Κἀγὼ  τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι,
Et moi, la gloire que tu m’as donnée,
COD antéposé
δέδωκα αὐτοῖς,
je (la) leur ai donnée,
ἵνα ὦσιν ἕν,
afin qu’ils soient un
καθὼς ἡμεῖς ἕν.
comme nous sommes un,
-
23
Ἐγὼ ἐν αὐτοῖς,
moi en eux,
καὶ σὺ ἐν ἐμοί,
et toi en moi,
ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν,
afin qu’ils soient parvenus à l’unité parfaite,
τετελειωμένοι : participe parfait passif de τελειόω .
rendre parfait, mener à bien, au passif : atteindre la perfection
 ἵνα  γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι
afin que le monde connaisse que
σύ με ἀπέστειλας,
c’est toi qui m’as envoyé
καὶ ἠγάπησας αὐτούς,
et que tu les as aimés
καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.
comme tu m’as aimé.
-
24
Πάτερ,
Père,
 ὃ δέδωκάς μοι,
ce que tu m’as donné,
  : neutre singulier, on peut traduire par « ceux que » :
vu que le pronom relatif est repris par κἀκεῖνοι, ci-après.
θέλω ἵνα
je veux que,
ὅπου εἰμὶ ἐγώ,
là où moi je suis,
κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ:
eux aussi soient avec moi,
ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν,
afin qu’ils contemplent ma gloire,
θεωρῶσιν : plus que simplement « voir » , racine de « théâtre », « théorie »…
ἣν δέδωκάς μοι,
celle que tu m’as donnée
ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.
-
25
Πάτερ δίκαιε,
Père juste,
καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω,
même le monde  ne t’a point connu ;
ἐγὼ δέ σε ἔγνων,
mais moi, je t’ai connu,
καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι
et ceux-ci ont connu que
σύ με ἀπέστειλας·
c’est toi qui m’as envoyé.
-
26
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου,
Et je leur ai fait connaître ton nom,
καὶ γνωρίσω :
et je (le leur) ferai connaître,
passage de l’aoriste au futur du même verbe : γνωρίζω
ἵνα ἡ ἀγάπη,
afin que l’amour
ἣν ἠγάπησάς με, 
dont tu m’as aimé
ἐν αὐτοῖς ᾖ,
soit en eux,
κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.
et que moi je sois en eux.

 

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente