• Accueil
  • > Archives pour octobre 2019

30 octobre 2019

Merc.30/10/19 Lc 13,22-30

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

-

TOB

Lc 13,22-30

22
Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας
Et il passait par villes et villages,
διδάσκων,
enseignant,
καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς  Ἱεροσόλυμα.
et faisant route vers Jérusalem.
-
23
Εἶπεν δέ τις αὐτῷ,
Or quelqu’un lui dit :
Κύριε,
Seigneur,
εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι;
Est-ce qu’ils sont peu nombreux ceux qui sont sauvés ?
Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Celui-ci leur dit :
-
24
Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς  θύρας 
Luttez pour entrer par la porte étroite ;
 ὅτι πολλοί,
car beaucoup,
λέγω ὑμῖν,
je vous (le) dis,
ζητήσουσιν εἰσελθεῖν,
chercheront à entrer
καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν.
et n’en seront pas capables.
-
25
Ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης
Dès que se sera levé le maître de maison,
ἐγερθῇ 3è pers. du sg. du subjonctif aoriste passif de
ἐγείρω lever, se lever, (ressusciter)( Ἀφ’ οὗ ἂν + subjonctif)
καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν,
et aura fermé la porte,
ἀποκλείσῃ subjonctif aoriste actif 3è sg. de ἀποκλείω fermer
καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι
et que vous commencerez, étant dehors,
ἄρξησθε : subjonctif aoriste 2è pers. du pl. de ἄρχομαι
καὶ κρούειν τὴν θύραν,
à frapper à la porte
λέγοντες,
en disant :
Κύριε ἄνοιξον ἡμῖν :
Seigneur, ouvre-nous ;
καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν,
et, que répondant, il vous dira :
Οὐκ οἶδα ὑμᾶς, πόθεν ἐστέ :
Je ne sais vous, d’où vous êtes,
-
26
τότε ἄρξεσθε λέγειν,
alors vous commencerez à dire :
Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν,
Nous avons mangé et bu devant toi,
καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας.
et tu as enseigné sur nos places .
-
27
Καὶ ἐρεῖ,  
Et il dira :
λέγων ὑμῖν,
(vous disant),
οὐκ οἶδα  [ὑμᾶσ] πόθεν ἐστέ:
je ne sais d’où vous êtes.
ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ
Eloignez-vous de moi,
πάντες  ἐργάται ἀδικίας.
vous tous, ouvriers d’injustice.
-
28
Ἐκεῖ ἔσται
Là sera
ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων,
le pleur et le grincement de dents ;
ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ
quand vous verrez Abraham et Isaac
καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας
et Jacob et tous les prophètes
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ,
dans le royaume de Dieu,
ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω.
et vous-mêmes jetés dehors.
-
29
Καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν,
Et il en viendra du levant et du couchant,
καὶ  ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου,
du Nord et du Sud,
καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu.
-
30
Καὶ ἰδού,
Et voici,
εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι,
il y en a des derniers qui seront premiers,
καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι.
et il y en a des premiers qui seront derniers.
-

Vocabulaire Lc 13, 22-27 :

 διεπορεύετο : imparfait de διαπορεύομαι traverser (δια-à travers-πορεύομαι) 

πορεία , ας : voyage

κατὰ πόλεις καὶ κώμας : κατὰ  + acc : dans, par, à travers…

 διδάσκω : enseigner

εἰς Ἱερουσαλήμ : à, vers Jérusalem

(N Ἱερουσαλήμ → Ἱεροσόλυμα)

23

τις pronom indéfini quelqu’un

24

Ἀγωνίζομαι : combattre, lutter

στενός ή όν : étroit

 θύρα,  ας : porte

ζητέω + inf. chercher à

ἰσχύω : avoir la force, pouvoir

25

Ἀφ’ οὗ Ἀφ’ οὗ ἂν + subjonctif

ὁ οἰκοδεσπότης : le maître de maison

ἔξω : à l’extérieur

 ἑστάναι : infinitif parfait de ἵστημι, se tenir debout

κρούω τὴν θύραν : frapper à la porte

ἀνοίγω : ouvrir

ἐρεῖ 3è sg du futur de λέγω dire

οἶδα : je sais, je connais

πόθεν : adv. d’où 

ἐγερθῇ 3è pers. du sg. du subjonctif aoriste passif de

γείρω lever, se lever, (ressusciter)

26 – 27

τότε, adverbe : alors

Ἐφάγον aoriste de ἐσθίω, manger

 ἐνώπιόν + datif en face de 

ἐπίον 3è pl. aoriste de πίνω, boire

πλατεία, ας (ἡ) rue

ἀπόστητε : 2è pl. impératif de ἀφίσταμαι s’éloigner

ἐργάτης, ου (ὁ) ouvrier

ἀδικία, ας : injustice

ποκλείσ subjonctif aoriste actif 3è sg. de 

ποκλείω fermer

ρξησθε subjonctif aoriste 2è pers. du pl. de

 ρχομαι

[…]

 

 

22 octobre 2019

Mar. 22/10/19 Lc 12,35-38

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
-
-
Lc 12, 35-38
(En ce temps-là, Jésus disait…)
 Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι,
Que vos reins soient ceints,
καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι, 
et vos lampes allumées.
-
36
καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις
Et vous, soyez semblables à des hommes
προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν, 
qui attendent que leur maître
πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων,
revienne des noces,
ἵνα, ἐλθόντος καὶ κρούσαντος,
afin que, dès qu’il arrivera et frappera,
participes à l’aoriste
εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ.
aussitôt ils lui ouvrent.
-
37
Μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι,
Heureux ces serviteurs
οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας :
que le maître, à son arrivée, trouvera veillant !
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται
 Je vous le dis en vérité, il se ceindra,
καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς,
 les fera mettre à table,
καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς.
et s’approchera pour les servir.
-
38
Καὶ  ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, 
Qu’il arrive à la deuxième veille,
καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ,
ou qu’à la troisième veille il arrive,
καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι.
 s’il les trouve ainsi, heureux sont ces serviteurs  !

 

18 octobre 2019

Vend. 18/10/19 Lc 10,1-9

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

Lc 10,1-9

Ecouter l’Evangile en grec :

-

TOB : ici

Texte + traduction + analyse détaillée (grammaire et vocabulaire) : ici 
-
Texte+ traduction seule :
1
Μετὰ δὲ ταῦτα    
 Or, après cela,       
ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο]
 le Seigneur désigna  soixante douze autres (disciples),
 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς  ἀνὰ δύο
et il les envoya deux à deux   
 πρὸ προσώπου αὐτοῦ
devant lui,
εἰς πᾶσαν πόλιν  καὶ τόπον
dans toute ville      et tout lieu
οὗ    ἤμελλεν αὐτὸς        ἔρχεσθαι.
où il devait↑      ↑ lui-même ↑aller
-
2
Ἔλεγεν  δὲ πρὸς  αὐτούς,
Et il leur disait :
Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς,
La moisson est grande,
οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι.
mais il y a peu d’ouvriers ;
Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ,
priez donc        le seigneur de la moisson
ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας   εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
qu’il envoie des ouvriers   dans sa moisson.
-
3
Ὑπάγετε:
Partez ;
ἰδού,
voici,
 ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας
je vous envoie comme des agneaux
ἐν μέσῳ λύκων.
au milieu des loups.
-
4
Μὴ βαστάζετε  βαλλάντιον μὴ πήραν,  
Ne portez ni bourse,                    ni sac,
μὴ ὑποδήματα :
 ni sandales,
καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.
et ne saluez personne en chemin.
-
5
Εἰς ἣν δ’ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν ,
Et dans quelque maison que vous entriez,
πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
dites d’abord :       Paix        à cette maison !
-
6
Καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς    εἰρήνης,
Et s’il y a là        un fils de paix,
ἐπαναπαήσεται ἐπ’ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν:
votre paix reposera sur lui ,
εἰ δὲ  μή γε ἐφ’ ὑμᾶς    ἀνακάμψει.
sinon, ce qui est sûr c’est qu’elle reviendra sur vous.
-
7
Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε,
Et demeurez dans cette maison-là,
ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ’ αὐτῶν :
mangeant et buvant            de ce qu’il y a chez eux ;
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ . 
car               l’ouvrier est digne (ἄξιος) de son salaire.
Μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
Ne passez point      de maison en maison.
-
8
Καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε,
Et, dans quelque ville que vous entriez,
καὶ δέχωνται ὑμᾶς,
si l’on vous y reçoit,
ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν,
mangez  ce qui vous est présenté,
-
9
καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς,
et guérissez              les malades qui s’y trouveront,
καὶ λέγετε αὐτοῖς, 
et dites-leur :
Ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Le royaume de Dieu s’est approché de vous.

9 octobre 2019

Merc. 09/10/19 Lc 11,1-4

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Lc 11,1-4
1
Καὶ ἐγένετο
Et il arriva,
ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον,
comme il était dans un certain lieu priant,
ὡς ἐπαύσατο,
que lorsqu’il eut cessé,
εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν,
l’un de ses disciples lui dit :
Κύριε,
Seigneur,
δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι,
enseigne-nous à prier,
καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.
comme aussi Jean a enseigné ses disciples.
-
2
Εἶπεν δὲ αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Ὅταν προσεύχησθε,
Quand vous priez,
λέγετε,
dites :
Πάτερ
Père !
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.
Que ton nom soit sanctifié.
Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. 
Que ton règne vienne.
-
3
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν
Notre pain de maintenant, donne-le nous
chaque jour.
ἐπιούσιον dérive sans doute de
ἐπι τὴν οὖσαν ἡμέραν = « en vue du jour qui est » , Chantraine p.342
-
4
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν,
Et pardonne-nous nos péchés
φες : impératif de ἀφίημι. Sens premier de ἀφίημι : laisser aller…
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν 
car nous-mêmes aussi, nous pardonnons
παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν.
à tout homme qui a une dette envers nous.
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation.
εἰσενέγκῃς : subjonctif aoriste de εἰσφέρω, porter dans 
précédé de μὴ : exprime la défense 

 

6 octobre 2019

Dim.06/10/19 Lc 17,5-10

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’évangile en grec :
-
-
Lc 17, 5-10
5
Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ,
Et les apôtres dirent au Seigneur :
Πρόσθες ἡμῖν πίστιν.
Augmente en nous la foi.
Πρόσθες : impératif aoriste de Προστίθημί,
placer en outre, d’où « ajouter, augmenter »
-
6
Εἶπεν δὲ ὁ κύριος,
Mais le Seigneur dit :
Εἰ ἔχετε πίστιν
Si vous avez la foi
Verbe au présent ici, mais rétablir en fr. : « si vous aviez »
ὡς κόκκον σινάπεως,
comme un grain de moutarde
σινάπι,  σινάπεως : moutarde
ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ
vous diriez à ce mûrier :
imparfait avec ἂν : irréel du présent
 Ἐκριζώθητι,
Déracine-toi
καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ:
et plante toi dans la mer ;
καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν.
et il vous aurait obéi.
aoriste avec ἂν ici : irréel du passé
Il y a une dissymétrie dans l’emploi des temps avec ἂν
dans ce passage.
-
7
Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων
Or, qui de vous ayant un esclave
ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα,
qui laboure ou paît les troupeaux,
(deux participes présents)
ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ  ἐρεῖ αὐτῷ·
lui dira à son retour des champs :
littéralement : « qui (est) parmi vous qui à lui qui rentre en sortant des champs dira »
 εὐθέως  παρελθὼν ἀνάπεσε ;
aussitôt approche-toi et mets-toi à table ?
Participe aoriste + impératif aoriste : traduire par deux ordres successifs.
-
8
ἀλλ’ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ,
Ne lui dira-t-il pas plutôt :
Ἑτοίμασον τί δειπνήσω,
Prépare-moi quelque chose à manger,
καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι,
et ayant mis une ceinture, sers-moi,
ἕως φάγω καὶ πίω ; 
jusqu’à ce que j’aie mangé et bu ?
καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ;
et après cela, tu mangeras et boiras, toi ?
-
9
Μὴ ἔχει χάριν τῷ δούλῳ 
N’a-t-il pas de la reconnaissance envers cet esclave,
ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα ; 
parce qu’il a fait ce qui était commandé ?
-
10
Οὕτως καὶ ὑμεῖς,
De même vous aussi,
ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν,
 quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé,
λέγετε ὅτι
dites :
Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν·
Nous sommes des serviteurs inutiles :
 ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι
ce que nous étions obligés de faire
πεποιήκαμεν.
nous l’avons fait.

 

4 octobre 2019

Ven. 04/10/19 Lc 10, 13-16

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 10,13-16
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
-
13
Οὐαί σοι, Χοραζίν,
Malheur à toi, Chorazin !
-
οὐαί σοι, Βηθσαϊδά:
malheur à toi, Bethsaïda !
-
ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι
car, si dans Tyr et dans Sidon,
ἐγένοντο αἱ δυνάμεις* αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν,
 étaient advenus les miracles qui ont été faits au milieu de vous
-
πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ* καθήμεναι μετενόησαν.
autrefois assises sur le sac et la cendre elles se seraient repenties.
ἂν μετενόησαν :ἂν + aoriste : irréel du passé (εἰ + aoriste dans la subordonnée précédente) 
-
σάκκος : premier sens : étoffe grossière, d’où: sac de pénitent.
 μετενόησαν= aoriste de μετανοέω, se repentir, se convertir 
καθήμεναι  : assises
-
14
Πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι
Cependant pour Tyr et Sidon
ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει, ἢ ὑμῖν.
 ce sera plus supportable lors du jugement,  que pour vous.
-
Πλὴν :Cependant
ἐν τῇ κρίσει : lors du jugement
ἀνεκτότερον : comparatif de ἀνεκτός : supportable.
-
15
Καὶ σύ, Καπερναούμ,
Et toi, Capharnaüm,
-
 ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα
qui as été élevée jusqu’au ciel,
-
 ἕως ᾍδου καταβιβασθήσῃ.
 tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts.
-
καταβιβασθήσῃ : 2è sg futur passif  de καταβιβάζω précipiter en bas 
-
16
Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει:
Celui qui vous écoute m’écoute,
-
καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ ·
et celui qui vous rejette me rejette ;
-
 ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.
et celui qui me rejette rejette celui qui m’a envoyé.
-
NOTES ; 
-
* αἱ δυνάμεις : 
Ici au pluriel, on pourrait traduire par « les actes de puissance »
le mot « miracle » est hérité du latin « mirari » qui contient l’idée d’étonnement,
 l’auteur ici veut-il  insister sur l’étonnement provoqué ou  sur l’idée d’actes de puissance ?
cf.PREVOST  Nouveau Vocabulaire biblique p. 306 , p.355 et suivantes.
-
*  .Dans l’Antiquité, se répandre de la cendre sur la  tête et s’asseoir sur un sac :
est un signe de deuil, voir par exemple Euripide, les Suppliantes, v.826 

 

2 octobre 2019

Merc. 02/10/19 Mt 18,1-5.10

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’évangile en grec : 
-
Cliquez ici pour la TOB
-
Mt 18,1-5. 10
-
1
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες,
A ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus, et dirent :
Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;
Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?
-
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ : littéralement : en cette heure
 λέγοντες : littéralement : disant
προσῆλθον : aoriste, 3è pl. de  de προσέρχομαι aller vers (προσ)
ἄρα : conjonction conclusive : donc CARREZ §185d
μείζων adjectif au comparatif de μέγας, grand; 
dans le NT souvent le comparatif remplace le superlatif  cf. CARREZ §55
Τίς : pronom interrogatif au nominatif (sujet) : qui ?
-
2
Καὶ προσκαλεσάμενος ὁ  Ἰησοῦς παιδίον
Jésus, ayant appelé un petit enfant,
ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν,
le plaça au milieu d’eux,
-
προσκαλεσάμενος : participe aoriste , voix moyenne de προσκαλέω appeler 
au moyen : appeler à soi
ἔστησεν aoriste 3è sg de ἴστημι placer
αὐτὸ est un pronom personnel neutre comme le mot « enfant »
-
3
καὶ εἶπεν,
et dit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous (le) dis
ἐὰν μὴ στραφῆτε
si vous ne vous convertissez
στραφῆτε : subjonctif aoriste de στρέφω, changer
à l’aoriste = se retourner, d’où se convertir
καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία,
et si vous ne devenez comme les petits enfants,
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux.
-
4
Ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν
C’est pourquoi, celui qui se rendra humble
ὡς τὸ παιδίον τοῦτο,
comme ce petit enfant
οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux.
-
οὖν : donc, ici : « c’est pourquoi »
Ὅστις : pronom relatif composé
5
Καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον  τοιοῦτον ἓν
Et quiconque reçoit  un seul petit enfant tel que celui-ci,
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου,
en mon nom
ἐμὲ δέχεται·
c’est moi qu’il reçoit.
-

ὃς ἐὰν + subjonctif δέξηται (voir δέχεται, plus loin) : l’éventualité
ἓν : un (seul) adjectif numéral au neutre sg (esprit rude)
ἐμὲ en première place : mise en évidence du pronom.
-
10
Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων,
Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ;
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
car je vous dis que
οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς
leurs anges dans les cieux
διὰ παντὸς βλέπουσιν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου
regardent sans cesse la face de mon Père
τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
qui est dans les cieux.
-
Verbes de perception  : 
βλέπω : voir , avoir un regard, (indique plutôt la direction du regard )
  ὁράω : regarder, voir, porter la vue sur , contempler (cf. CHANTRAINE p. 785)
Ὁρᾶτε μὴ : introduit une défense « gardez vous de » + subjonctif
ἑνὸς génitif de ἕν cf. verset 5 

 

1 octobre 2019

Mardi 1er octobre 2019 Mt 18,1-5

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 11 h 51 min
   Après trois mois sans publication, evangilegrec reprend vie aujourd’hui.
Pour en améliorer le contenu, n’hésitez pas à faire des suggestions.
Le site ne propose pas une traduction de l’évangile,
mais une aide pour apprendre à lire l’évangile dans sa langue d’origine.
En cliquant sur les mots soulignés dans le texte, vous accédez aux « pages » ;
ce sont des explications avec des références bibliographiques.
Ces pages sont également référencées dans la barre latérale.
l’écoute de l’enregistrement permet l’apprentissage et la compréhension.
Sur la prononciation du grec : cliquez ici.
-
Ecouter l’évangile en grec : 
-
Cliquez ici pour la TOB
-
Mt 18,1-5
1
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες,
A ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus, et dirent :
Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;
Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?
-
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ : littéralement : en cette heure
 λέγοντες : littéralement : disant
προσῆλθον : aoriste, 3è pl. de  de προσέρχομαι aller vers (προσ)
ἄρα : conjonction conclusive : donc CARREZ §185d
μείζων adjectif au comparatif de μέγας, grand;
dans le NT souvent le comparatif remplace le superlatif  cf. CARREZ §55
Τίς : pronom interrogatif au nominatif (sujet) : qui ?
-
2
Καὶ προσκαλεσάμενος ὁ  Ἰησοῦς παιδίον
Jésus, ayant appelé un petit enfant,
ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν,
le plaça au milieu d’eux,
-
προσκαλεσάμενος : participe aoriste , voix moyenne de προσκαλέω appeler 
au moyen : appeler à soi
ἔστησεν aoriste 3è sg de ἴστημι placer
αὐτὸ est un pronom personnel neutre comme le mot « enfant »
-
3
καὶ εἶπεν,
et dit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous (le) dis
ἐὰν μὴ στραφῆτε
si vous ne vous convertissez
καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία,
et si vous ne devenez comme les petits enfants,
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux.
-
4
Ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν
C’est pourquoi, celui qui se rendra humble
ὡς τὸ παιδίον τοῦτο,
comme ce petit enfant
οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux.
-
οὖν : donc, ici : « c’est pourquoi »
Ὅστις : pronom relatif composé
5
Καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον  τοιοῦτον ἓν
Et quiconque reçoit  un seul petit enfant tel que celui-ci,
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου,
en mon nom
ἐμὲ δέχεται·
c’est moi qu’il reçoit.
-

ὃς ἐὰν + subjonctif δέξηται (voir δέχεται, plus loin) : l’éventualité
ἓν : un (seul) adjectif numéral au neutre sg (esprit rude)
ἐμὲ en première place : mise en évidence du pronom.

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente