• Accueil
  • > Archives pour février 2020

29 février 2020

Sam. 29/02/20 Lc 5,27-32

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’évangile en grec :
-
Dans la TOB
-
27
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν,
ἐξῆλθεν 3è sg aoriste de l’indicatif actif de ἐξέρχομαι, sortir
Et après cela il sortit ;
καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι Λευΐν,
et il vit un collecteur d’impôts, nommé Lévi,
ἐθεάσατο 3è sg aoriste moyen de θεάομαι, voir, regarder (racine qui a donné « théâtre » en fr.)
καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον,
assis au bureau des péages,
καθήμενον : participe présent acc. sg ; voix moyenne de κάθημαι, être assis
καὶ εἶπεν αὐτῷ,
et il lui dit :
Ἀκολούθει μοι.
Suis-moi.
Ἀκολούθει : 3è sg. impératif présent actif de Ἀκολουθέω accompagner, suivre
-
28
Καὶ καταλιπὼν πάντα 
Et ayant tout quitté,
 καταλιπὼν participe aoriste actif de  καταλείπω laisser derrière soi, quitter
ἀναστὰς
s’étant levé (dressé/étant ressuscité)
participe aoriste actif nominatif sg  de ἀνίστημι, se lever, se dresser, ressusciter
-
ἠκολούθει αὐτῷ.
il le suivait.
ἠκολούθει 3è sg actif de  imparfait (valeur de l’imparfait : insiste sur la durée) 
Ἀκολουθέω accompagner, suivre
-
29
Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευῒς αὐτῷ
Et Lévi fit pour lui une grande réception
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ:
dans sa maison.
καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν ,
Et il y avait une  foule considérable de collecteurs,
καὶ ἄλλων
d’autres personnes
οἳ ἦσαν μετ’ αὐτῶν κατακείμενοι.
qui étaient à table avec eux.
κατακείμενοι participe présent nominatif pl. de κατάκειμαι être allongé, être à table
-
30
Καὶ ἐγόγγυζον οἱ  Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν
Et les pharisiens et leurs scribes murmuraient,
ἐγόγγυζον 3è sg imparfait indicatif de γογγύζω  murmurer, grogner (onomatopée)
 πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες,
disant à ses disciples :
Διὰ τί μετὰ τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
Pourquoi avec des collecteurs d’impôts et des pécheurs
ἐσθίετε καὶ πίνετε;
mangez-vous et buvez-vous ?
Verbes au présent de l’indicatif actif
-
31
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Et Jésus, répondant, leur dit :
Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ,
Ceux qui sont en bonne santé n’ont pas besoin de médecin,
χρείαν ἔχω + génitif (ἰατροῦ) : avoir besoin de  (médecin)
ὑγιαίνοντες : participe présent, nominatif pluriel (substantivé) de ὑγιαίνω, être en forme (a donné « hygiène »)
-
ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες.
au contraire de ceux qui sont malades.
κακῶς ἔχω : être malade  ἔχω + adverbe : sens de « être »
-
32
Οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους,
Je ne suis pas venu appeler des justes,
ἐλήλυθαἔρχομαι au parfait de l’indicatif actif (1ère pers.) venir
καλέσαι infinitif aoriste actif de καλέω : appeler
-
ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς 
 mais des pécheurs
εἰς μετάνοιαν.
 pour la conversion.

 

28 février 2020

Ven. 28/02/20 Mt 9,14-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
 Ecouter l’évangile en grec : 
-
Dans la TOB 
-
Mt 9,14-15
-
14
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, λέγοντες,
Alors les disciples de Jean viennent à lui, disant :
Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν [πολλά]
 Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous [souvent],
οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν ;
tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?
-
15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus leur dit :
Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν,
Les amis de l’époux peuvent-ils être dans le deuil
-
οἱ υἱοὶ : 1er sens : les fils, et dans la Bible : désigne la tribu, l’entourage, les amis…
 δύνανται : 3 è pers. pl. du présent de l’indicatif moyen de δύναμαι pouvoir
πενθεῖν infinitif présent de  πενθέω : être dans le deuil
-
ἐφ’ ὅσον μετ’ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος ;
pendant que l’époux est avec eux ?
Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
mais des jours viendront
-
Ἐλεύσονται : 3è pl. de futur de l’indicatif moyen de ἒρχομαι : venir
-
ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος,
où l’époux leur sera enlevé,
καὶ τότε νηστεύσουσιν.
et alors ils jeûneront.
-
ἀπαρθῇ 3è pl. du subjonctif aoriste passif de ἀπαίρω enlever
νηστεύσουσιν 3è pl. du futur de l’indicatif actif de νηστεύω, jeûner
-
 Voir la formation du futur dans bibliques.com : ici 

 

27 février 2020

Sites qui proposent une analyse des termes grecs

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 17 h 16 min

 

Pour trouver des analyses grammaticales précises des passages bibliques :

Avec Bible Hub vous pouvez accéder au texte grec,

sa traduction mot à mot avec analyse des termes.

Studybible.info propose aussi une lecture interlinéaire ;

pour accéder directement aux livres du Nouveau Testament avec ce site : ici

lexilogos pour toute autre recherche.

Lexique du NT , donne aussi  les occurrences du mot (site en anglais comme les précédents) :

kata biblion :  ici  avec l’exemple de πληρόω.

 

Jeu. 27/02/20 Lc 9,22-25

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Dans la TOB 
-
Lc 9, 22- 25
-
9
Il faut que le fils de l’homme souffre beaucoup,
καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων
et qu’il soit rejeté par les anciens
καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων,
et les chefs des prêtres et les scribes,
καὶ ἀποκτανθῆναι,
et qu’il soit mis à mort,
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
et qu’il soit relevé le troisième jour.
Verbes de ce passage : cliquez ici
-
23
Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας,
Et il disait à tous :
Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι
Si quelqu’un veut venir derrière moi,
ἀρνησάσθω ἑαυτόν,
qu’il se renie lui-même,
ἀρνησάσθω : 3 è pers de l’impératif aoriste moyen de ἀρνέομαι se renier
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν  αὐτοῦ καθ’ ἡμέραν
et qu’il prenne sa croix       chaque jour,
ἀράτω impératif aoriste actif de αἴρω prendre
 καὶ ἀκολουθείτω μοι.
et qu’il me suive.
ἀκολουθείτω 3è sg. impératif présent actif de ἀκολουθέω, suivre accompagner + datif
-
24
Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι,
Car quiconque voudra sauver sa vie,
Ὃς γὰρ ἂν + subjonctif (θέλῃ, subjonctif présent de θέλω, vouloir) : relative à l’éventuel
ἀπολέσει αὐτήν:
la perdra ;
ἀπολέσει : futur de l’indicatif actif de ἀπόλλυμι tuer perdre 
ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ,
mais quiconque perdra sa vie à cause de moi,
ἀπολέσῃ même verbe à l’aoriste du subjonctif, valeur ponctuelle de l’aoriste.
οὗτος σώσει αὐτήν.
celui-là la sauvera.
-
25
Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος,
Car de quoi l’homme tire -t-il avantage,
κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον,
s’il gagne le monde entier,
(« s’il gagne », valeur circonstancielle du participe)
ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς;
alors qu’il se détruit ou se perd lui-même?
-
ὠφελεῖται 3è pers. du présent passif de ὠφελέω, secourir, assister : 
au passif : tirer avantage de quelque chose (+acc)
κερδήσας participe aoriste actif de κερδαίνω gagner (du gain)
ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς : 2 participes aoristes
auxquels on peut donner une valeur circonstancielle : si…
ζημιωθείς : participe aoriste passif de ζημιόω, perdre
En dehors de l’indicatif : l’aoriste n’a pas toujours de valeur temporelle.
 il peut garder la valeur d’antériorité, mais pas toujours
Cf. M.CARREZ Grammaire du NT §202.
Ici valeur circonstancielle des participes (conditions)
δὲ valeur d’opposition ici dans ἑαυτὸν (pronom personnel réfléchi) δὲ ἀπολέσας
(alors qu’il se détruit lui-même)

 

25 février 2020

Mar.25/02/20 Mc 9,30-37

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mc 9,30-37
-
-
-
Mc 9,30
-
 Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες
Et de là étant partis,
παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας · 
ils passaient à travers la Galilée :
καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις  γνοῖ.
et il ne voulait pas qu’on le sût ;
-
παρεπορεύοντο :3è pl.  imparfait de l’indicatif actif de παραπορεύομαι marcher le long de  
παρα (au bord de / le long de) joint à la préposition suivante :
διὰ + génitif : à travers,
traduire l’ensemble par « passer à travers »
ἤθελεν :3è sg. imparfait de l’indicatif actif de θέλω vouloir
Κἀκεῖθεν : crase pour Καὶ ἐκεῖθεν (fr. : de là) 
γνοῖ : 3è sing. subjonctif aoriste de γινώσκω (2è forme)
-
31
Ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,
car il enseignait ses disciples,
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι
et il leur disait :
« Le fils de l’homme est livré
παραδίδοται 3è sg. présent de l’indicatif moyen-passif de παραδίδωμι, livrer 
εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,
aux mains des hommes,
καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν
et ils le mettront à mort ;
ἀποκτενοῦσιν 3è pl. futur contracte indicatif actif  de ἀποκτείνω mettre à mort, tuer
-
καὶ ἀποκτανθείς,
et, quand il aura été mis à mort,
 μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται.
après trois jours, il ressuscitera. »
-
ἀποκτανθείς participe aoriste passif de ἀποκτείνω, tuer, mettre à mort
valeur temporelle : quand…cf comment trad. les participes 
-
32
Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα,
Eux ne comprenaient pas la parole,
καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι.
et ils craignaient de l’interroger.
-
Οἱ δὲ Eux , ceux-là, pluriel de Ὁ δὲ celui-ci, Lui 
ἠγνόουν 3è pl. de l’imparfait de l’indicatif actif de ἀγνοέω : ignorer , ne pas comprendre
ἐφοβοῦντο 3è sg de l’imparfait de l’indicatif actif de φοβέομαι, craindre
ἐπερωτῆσαι : infinitif aoriste actif de ἐπερωτάω : interroger, demander
-
33
 Καὶ  ἦλθον εἰς Καφαρναούμ :
Et ils vinrent à Capharnaüm.
 καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος
Et étant dans la maison,
ἐπηρώτα αὐτούς,
il leur demandait :
Τί ἐν τῇ ὁδῷ  διελογίζεσθε ;
De quoi discutiez-vous en chemin ?
-
διαλογίζομαι : discuter + accusatif « au sujet de quelque chose ».
imparfait ici : διελογίζεσθε
Aoriste de forme passive et de sens actif en fr. au verset suivant : διελέχθησαν
Τί : pronom interrogatif neutre de Τίς : qui , quoi ?
Ce pronom est interrogatif quand il est accentué
et indéfini quand il ne l’est pas 
= quelqu’un, quelque chose. (verset 35)
-
34
Οἱ δὲ ἐσιώπων:
Eux se taisaient ;
πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ ,
car entre eux ils avaient discuté, en chemin,
τίς μείζων.
pour savoir qui était le plus grand.
-
διελέχθησαν Aoriste de forme passive et de sens actif en fr. 
ἐσιώπων : 3è sg de l’imparfait de l’indicatif actif de σιωπάω : se taire
On a le discours rapporté : le même pronom interrogatif 
τίς sert à introduire le discours rapporté indirectement et le discours rapporté directement. 
Le verbe être est sous entendu dans la question. 
-
35
Καὶ καθίσας
Et s’étant assis,
participe aoriste actif nom. sg. de καθίζω 
ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα,
il appela les douze
3 è sg. indicatif actif de φωνέω, appeler
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et leur dit :
Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι,
Si quelqu’un veut être le premier,
ἔσται πάντων ἔσχατος,
il sera dernier de tous,
καὶ πάντων διάκονος.
et serviteur de tous.
-
36
Καὶ λαβὼν παιδίον,
Et ayant pris un petit enfant,
participe aoriste de λαμβάνω prendre
ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν:
il le plaça au milieu d’eux,
ἔστησεν 3è sg. aoriste actif de ἵστημι, placer
καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτό,
et l’ayant embrassé,
εἶπεν αὐτοῖς:
il leur dit :
-
παιδίον : παῖς avec un suffixe diminutif. Mot neutre. 
ἐναγκαλίζομαι prendre dans ses bras, embrasser,
participe aoriste moyen,
ἐναγκαλισάμενος :
 (étymologie : ἐν + ♦ αγκαλη : dans + bras)
-
37
Ὃς  ἂν ἓν  τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται
Quiconque recevra l’un de ces petits enfants
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου,
en mon nom,
ἐμὲ δέχεται:
me reçoit ;
καὶ ὃς  ἂν ἐμὲ δέχηται ,
et quiconque me reçoit,
οὐκ ἐμὲ δέχεται,
ce n’est pas moi qu’il reçoit,
ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με.
mais Celui qui m’a envoyé.
-
δέξηται : subjonctif : On peut rendre l’idée d’éventualité (avec la particule ἂν) du verbe 
δέχεται : même verbe au présent de l’indicatif : expression de la réalité.
δέχηται : subjonctif présent (insiste sur la durée)
dans la particule ἂν (+ subjonctif) par « quiconque… »
δέξηται : subjonctif aoriste de  δέχομαι, aoriste : fait ponctuel
ἀποστείλαντά : participe aoriste substantivé de ἀποστέλλω, envoyer.

 

24 février 2020

Lun. 24/02/20 Mc 9,14-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 9,14-29

-

TOB

-

Texte grec seul : ici

Mc 9,14
-
 Καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητάς,
Et étant venus vers les disciples,
ἐλθόντες participe aoriste nominatif pl. de ἒρχομαι, venir
-
εἶδον ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς,
ils virent une grande foule autour d’eux
εἶδον 3è pers. du pl. aoriste indicatif actif ὁράω, voir
-
καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας  πρὸς αὐτούς.
et des scribes qui discutaient avec eux.
συζητοῦντας participe présent actif acc. pl. de συζητέω :
se demander mutuellement, discuter avec
-
15
Καὶ  εὐθὺς πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν
Et aussitôt toute la foule, l’ayant vu,
ἰδόντες participe aoriste nom. pl. de ὁράω, voir
(participe accordé avec le sens pluriel de la foule)
-
ἐξεθαμβήθησαν ,
ils furent effrayés,
ἐξεθαμβήθησαν 3è pers. du pl. de l’aoriste passif de ἐκθαμβέομαι,
être effrayé, être stupéfait, être angoissé (accoord avec le sens pluriel)
-
καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν.
et accourant, ils le saluaient.
προστρέχοντες participe présent actif nominatif pl. de προστρέχω ,
accourir traduction des participes : cliquez ici 
 ἠσπάζοντο 3è pers. du pl. de l’imparfait de l’indicatif moyen, de ἀσπάζομαι, saluer
-
16
Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς ,
Et il leur demanda :
ἐπηρώτησεν 3è  sg aoriste indicatif actif de ἐπερωτάω demander
-
Τί συζητεῖτε πρὸς αὐτούς ;
« De quoi discutez-vous avec eux ? »
συζητεῖτε : 2è pl. du présent de l’indicatif actif de συζητέω : discuter avec
-
17
Καὶ   ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου
Et un (homme) de la foule lui répondit :
εἷς : un (pronom numéral) ἐκ tiré de 
ἀπεκρίθη 3è sg. de l’aoriste (sens actif malgré la forme passive) de ἀποκρίνομαι, répondre
-
Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε,
Maître, je t’ai amené mon fils,
 ἤνεγκα 1è sg. aoriste actif de φέρω, emmener, amener, porter
-
ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον.
qui a un esprit muet.
-
18
Καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ,
et partout à chaque fois qu’il le saisit,
καταλάβῃ 3è sg. subjonctif aoriste actif de καταλαμβάνω, saisir
-
ῥήσσει αὐτόν:
il le jette par terre ;
3è sg présent ind. act. de ῥησσω
qui tend à supplanter la forme ῥήγνυνι, dans la koinè
déchirer,  jeter à terre
-
καὶ ἀφρίζει,
et il écume,
3è pr. ind. act. de ἀφρίζω, écumer
-
καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας
et il grince des dents,
3è pr. ind. act. de τρίζω, grincer (des dents)
-
 καὶ ξηραίνεται ·
et devient raide.
ξηραίνεται 3è sg. présent ind.  moyen-passif
de ξηραίνω assécher, dans ce contexte : devenir raide
-
καὶ  εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου
Et j’ai dit à tes disciples
ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν,
de le chasser,
ἐκβάλωσιν : 3è pl.  subjonctif aoriste actif de ἐκβάλλω jeter dehors, chasser.
après ἵνα (après un verbe d’ordre)
-
καὶ οὐκ ἴσχυσαν.
et ils n’ont pas eu la force.
ἴσχυσαν 3è pl. aoriste de l’indicatif actif de ἲσχύω, avoir la force
-
19
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει,
Mais Jésus répondant, leur dit :
Ὦ γενεὰ ἄπιστος,
génération incrédule !
-
ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι;
jusqu’à quand serai-je en votre présence ?
πρὸς ὑμᾶς :
πρὸς + acc. idée de mouvement dans l’accusatif :
vers, à, auprès de, devant, en présence de
-
Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;
Jusqu’à quand vous supporterai-je ?
1è sg. futur indicatif moyen de ἀνέχομαι, supporter
-
Φέρετε αὐτὸν πρός με.
Amenez-le en ma présence.
2è pl. Impératif présent de φέρω porter, amener
-
20
Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν·
Et ils l’amenèrent en sa présence :
3è pl aoriste ind. act. de φέρω
-
καὶ ἰδὼν αὐτόν,
et l’ayant vu  (ayant vu Jésus) ,
participe aoriste actif nominatif sg. de ὁράω, voir.
-
τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν·
l’esprit aussitôt l’agita de convulsions :
συνεσπάραξεν 3è sg. aoriste de l’indicatif actif de συσπαράσσω agiter de convulsions
-
καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς,
et étant tombé par terre,
πεσὼν : participe aoriste act. πίπτω, tomber.
-
ἐκυλίετο ἀφρίζων.
il se roulait en écumant.
ἐκυλίετο 3è sg. imparfait indicatif moyen-passif de κυλίω rouler
ἀφρίζων : participe présent actif de ἀφρίζω écumer
-
21
Καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ,
Et Jésus interrogea son père :
Πόσος χρόνος ἐστίν, ὡς
Combien y a-t-il de temps que
τοῦτο γέγονεν αὐτῷ;
cela lui arrive ?
γέγονεν : 3è sg. parfait de l’indicatif actif de γίνομαι
-
Ὁ δὲ εἶπεν,
Et il dit :
 Ἐκ παιδιόθεν , 
« Depuis son enfance » ;
-
22
Καὶ πολλάκις
et souvent
καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν
il l’a jeté aussi dans le feu
3è sg. de l’aoriste 2 de l’ind. actif de βάλλω
-
καὶ εἰς ὕδατα,
et dans l’eau,
ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν·
pour le faire périr ;
subjonctif aoriste actif de ἀπόλλυμι, faire périr
-
ἀλλ’ εἴ τι δύνῃ 
mais si tu peux quelque chose,
2è sg. subjonctif présent  δύναμαι, pouvoir
-
βοήθησον ἡμῖν,
secours-nous,
2è sg. impératif aoriste de βοηθέω venir au secours
-
σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς.
ayant de la compassion pour nous.
σπλαγχνισθεὶς Participe aoriste passif de σπλαγχνίζομαι être ému aux entrailles
σπλάγχνα (les entrailles)
verbe qui a la plupart du temps Jésus pour sujet
-
23
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Mais Jésus lui dit :
Τὸ εἰ δύνῃ ,
Le « Si tu peux ! » 
πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.
toutes choses sont possibles pour celui qui croit.
-
24
Εὐθὺς κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου,
Aussitôt le père de l’enfant ayant crié,
 κράξας : participe aoriste actif nominatif sg. de  κράζω, crier`
-
 ἔλεγεν,
dit :
Πιστεύω,  
Je crois,
-
βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.
viens au secours de mon incrédulité !
βοήθει impératif présent de βοηθέω venir au secours
(dans la demande précédente, verset 22 βοήθησον
on avait l’impératif aoriste :ordre ponctuel,
alors que l’impératif présent ici a un aspect durable)
-
25
Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς
Mais Jésus ayant vu
ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος,
que la foule accourait,
3 è sg. présent de l’ind. act. de ἐπισυντρέχω (le grec ne fait pas la concordance)
-
ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ,
réprimanda l’esprit impur,
aoriste de ἐπιτιμάω
-
λέγων αὐτῷ,
 lui disant :
Τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα,
Esprit muet et sourd,
ἐγώ  ἐπιτάσσω σοι  
moi je te l’ordonne,
ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ,
sors de lui
-
καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν.
et ne rentre plus en lui.
 εἰσέλθῃς 2 è sg. subjonctif aoriste, après la négation : défense εἰσέρχομαι
-
26
Καὶ  κράξας  καὶ πολλὰ σπαράξας ,
Et ayant jeté un cri, et ayant agité l’enfant avec violence,
Participes aoristes de κράζω et σπαράσσω
(allitération, onomatopée du cri, au participe) 
(Le père crie, l’esprit impur crie : même verbe.)
-
ἐξῆλθεν:
il sortit.
καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός,
Et il devint comme un cadavre ;
ὡσεὶ : comme 
-
ὥστε  τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι
de sorte que la plupart disaient :
ὥστε + infinitif : conséquence, « de sorte que/ si bien que »
ἀπέθανεν.
« Il est mort ».
ἀπέθανεν : 3è sg. de l’ aoriste 2, de l’indicatif actif de ἀποθνῄσκω mourir
-
27
Ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας  τῆς χειρὸς αὐτοῦ ,
Mais Jésus, s’étant emparé de sa main,
κρατήσας participa aoriste nominatif sg.  de κρατέω s’emparer de 
-
ἤγειρεν αὐτόν:
le réveilla ;
καὶ ἀνέστη.
et il se leva.
ἀνέστη : aoriste 2 de l’indicatif actif de ἀνίστημι, se lever (sens à l’aoriste 2 actif et au moyen)
les deux verbes précédents

ἒγειρω et ἀνίστημι, 
signifient soit « faire se lever », « éveiller » ou  » ressusciter  » pour le premier
et « ressusciter » ou « se lever » pour le deuxième,
selon les contextes.
Il est intéressant de noter qu’ils sont employés après « il est mort » dit par l’entourage.
-
28
Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ  εἰς οἶκον,
Et lorsqu’il fut entré dans une maison,
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ  κατ’ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτὸν ὅτι
ses disciples lui demandaient en particulier :
-
 Ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό ;
« Pourquoi, nous,  n’avons-nous pas pu le chasser ? »
ἠδυνήθημεν 1è pl. de l’aoriste de l’indicatif (forme passive mais sens actif)
de δύναμαι (un η comme augment)
ἐκβαλεῖν : infinitif aoriste
-
29
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν,
il n’est possible de faire sortir cette espèce en rien
(c’est-à-dire « en aucune façon » ) 
εἰ μὴ ἐν προσευχῇ .
si ce n’est par la prière .

 

21 février 2020

Vend. 21/02/20 Mc 8,34-9,1

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 8,34-9,1

TOB

34
Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
Et ayant convoqué la foule avec ses disciples,
προσκαλεσάμενος : participe (nom. sg.) aoriste moyen de προσκαλέομαι convoquer, faire venir (pros :  vers)
εἶπεν αὐτοῖς,
il leur dit :
εἶπεν 3è pers. du sg. aoriste 2 de λέγω
 Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν,
Si quelqu’un veut venir derrière moi,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν,
qu’il renonce à lui-même,
ἀπαρνησάσθω : impératif aoriste moyen, 3è pers. du sg. de ἀπαρνέομαι, renoncer à + acc. 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ,
qu’il prenne sa croix,
ἀράτω : impératif aoriste actif, 3è pers. du sg de αἴρω, prendre, lever, emporter
καὶ ἀκολουθείτω μοι.
et qu’il me suive.
ἀκολουθείτω : impératif présent actif 3è pers. du sg. de ἀκολουθέω suivre, accompagner.
Le grec possède une troisième pers. du sg de l’impératif, à traduire par un subjonctif en fr.
-
35
Ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι,
Car quiconque voudrait sauver sa propre vie,
θέλῃ : 3è pers. du sg. du subjonctif présent actif de θέλω, vouloir
subjonctif après Ὃς ἐὰν  : traduire par « quiconque … » mis pour :  (celui qui veut sauver sa vie) s’il le veut
ἀπολέσει αὐτήν·
la perdra ;
ἀπολέσει : 3è pers. sg. futur de l’indicatif actif de ἀπολλυμι, perdre, tuer quand transitif) (intr. : périr)
ὃς δ’ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
mais quiconque perdra sa propre vie
ἂν : particule invariable ajoute une nuance d’ indéfini avec le pronom relatif ὃς, ici avec le futur,
mais d’autres leçons de manuscrits donnent ἀπολέσῃ, subjonctif aoriste – manuscrits byzantins.
 ἕνεκεν ἐμοῦ
à cause de moi
καὶ τοῦ εὐαγγελίου,
et de l’Evangile,
σώσει αὐτήν.
la sauvera.
3 è pers. du futur de l’indicatif actif de σώζω
-
36
Τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον,
Car en quoi gagner le monde entier est utile à un homme
καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ;
et perde sa vie ?
-
ὠφελεῖ :3è pers. du présent de l’indicatif actif de ὠφελέω être utile, servir
les verbes à l’infinitif sont sujets du verbe ὠφελεῖ (en qqch : pronom indéfini neutre)
(à quelqu’un : à l’accusatif) 
κερδῆσαι infinitif aoriste actif de κερδαίνω gagner (le gain)
ζημιωθῆναι : infinitif  aoriste passif de  ζημιόω, punir
au passif : au sens de « perdre » (NT)
ψυχὴ : souffle de vie, vie
Dans les traductions (Tob fr. courant on trouve :
« si c’est au prix de la vie », « s’il  perd sa vie » mais la conjonction de subordination est ajoutée pour une traduction dynamique.
-
37
 Τί γὰρ δοῖ  ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;
Car que donnerait l’homme en échange de sa vie ?
δοῖ : subjonctif aoriste actif 3è pers. de δίδωμι 
-
38
Ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους
Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles
ἐὰν →ἂν selon les manuscrits, ἐπαισχυνθῇ 3è pers. sg. du subjonctif aoriste de ἐπαισχύνομαι
ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ,
dans cette génération adultère et pécheresse,
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν,
le fils de l’homme aussi aura honte de lui,
ἐπαισχυνθήσεται : indicatif  futur du verbe précédent
ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
lorsqu’il viendra dans la gloire de son Père
ἔλθῃ : 3è pers. du sg. du  subjonctif aoriste du verbe ἒρχομαι
μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.
avec les saints anges.
-
9,1
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς,
Et il leur disait
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous dis :
ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων,
qu’il y a certains de ceux qui sont ici
οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου,
qui ne goûteront pas la mort,
γεύσωνται : 3è pers. du pl. du subjonctif aoriste de γεύομαι, goûter
ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
avant de voir le royaume de Dieu
 ἴδωσιν : 3è pers. du pluriel du subjonctif aoriste de ὁράω, voir,
subjonctif après ἕως ἂν : en attendant que, jusqu’à ce que
ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.
venir dans la puissance.
ἐληλυθυῖανparticipe parfait actif (accusatif singulier féminin)  de ἒρχομαι aller, venir
dans la proposition participiale qui dépend du verbe voir, accordé à βασιλεία, son sujet

 

20 février 2020

Jeu. 20/02/20 Mc 8,27-33

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mc 8,27-33
-
-
Ecouter l’évangile en grec : 
-
27
Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Et Jésus et ses disciples sortirent
ἐξῆλθεν : 3è pers. de l’aoriste de l’indicatif d’un verbe moyen,
ἐξέρχομαι (accord avec le sujet le plus proche) sortir, littéralement : aller hors de)
εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου :
en direction des villages de Césarée de Philippe
καὶ ἐν τῇ ὁδῷ
 Et en chemin,
ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,
 il interrogeait ses disciples
ἐπηρώτα : imparfait de l’indicatif actif de ἐπηρωτάω interroger
λέγων αὐτοῖς,
en leur disant :
Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;
« Qui disent les hommes que je suis ? « 
-
28
Οἱ δὲ  εἶπαν αὐτῷ λέγοντες [ὅτι]
Et eux lui dirent (disant) :
εἶπαν : aoriste 2 actif forme en αν (koinè) au lieu de ον 3è pers. du plurielde λέγω, dire
Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν,
« Jean le baptiste »
καὶ ἄλλοι
et d’autres
Ἠλίαν,
« Elie » ,
ἄλλοι δὲ ὅτι
et d’autres :
εἷς τῶν προφητῶν.
 »  un des prophètes. »
-
29
Καὶ αὐτὸς  ἐπηρώτα αὐτούς,
Et il leur demandait :
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
« Mais vous, qui dites-vous que je suis ? « 
Ἀποκριθεὶς  ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ,
 répondant, Pierre lui dit :
« Tu es le Christ. »
εἶ : verbe εἰμι, être, à la 2è pers. du sg de l’indicatif.
-
Ἀποκριθεὶς Participe ( nominatif pluriel) aoriste, de forme passive,
mais de sens actif du verbe ἀποκρίνομαι, répondre
Un verbe grec peut employer ses formes à différentes voix,
et le sens d’un verbe de forme active, moyenne ou passive  
peut avoir un sens en fr. qui ne correspond pas à sa voix en grec. 
-
30
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς,
Et il leur défendit
 ἐπετίμησεν  :3è pers. du sg de l’aoriste de l’indicatif actif de ἐπιτιμάω, réprimander, recommander sévèrement
ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ.
de ne parler à personne à son sujet.
λέγωσιν : subjonctif présent actif de λέγω, dire
-
31
Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτούς,
Et il commença à leur enseigner
ἤρξατο : 3è pers. de l’aoriste de l’indicatif voix moyenne de ἂρχω commander, à la voix moyenne : commencer
ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν,
qu’il fallait que le fils de l’homme souffrît beaucoup,
παθεῖν : infinitif aoriste de πάσχω
καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων
et qu’il fût rejeté par les anciens
ἀποδοκιμασθῆναι : ἀποδοκιμάζω à l’infinitif aoriste passif
Ces verbes comme les deux inf. suivants dépendent du verbe impersonnel δεῖ (il faut que + pp.inf.)
καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων,
et par les chefs des prêtres et par les scribes,
καὶ ἀποκτανθῆναι,
et qu’il fût mis à mort,
infinitif aoriste passif de ἀποκτείνω aoriste : ἀπεκτάνθην, tuer, mettre à mort
καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι.
et qu’il ressuscitât trois jours après.
ἀναστῆναι infinitif aoriste 2 actif de ἀνίστημι faire lever, intransitif à l’aoriste 2 :  ressusciter
-
32
καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει
Et ouvertement il proclamait la parole
ἐλάλει : 3è pers. imparfait de l’indicatif actif de λαλέω dire
Καὶ προσλαβόμενος  ὁ Πέτρος αὐτὸν
Et Pierre, l’ayant pris à part,
προσλαβόμενος participe aoriste 2 voix moyenne de προσλαμβάνομαι prendre à part
ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ.
se mit à le reprendre.
ἐπιτιμᾷν: infinitif présent 
-
33
Ὁ δὲ ἐπιστραφείς,
Mais lui, s’étant retourné
participe aoriste 2 nominatif singulier de ἐπιστρέφω se retourner
καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,
et ayant vu ses disciples,
ἰδὼν : participe (nom. masc sg) aoriste de ὁράω voir
ἐπετίμησεν Πέτρῳ καὶ λέγει
reprit Pierre, et dit :
ἐπετίμησεν : cf. v.30
Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ
Va derrière moi, Satan ;
Ὕπαγε impératif présent actif 2è pers. du sg de ὑπάγω aller, s’en aller, partir
ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ,
parce que tu ne penses pas ce qui est de Dieu,
φρονεῖς : 2è pers. du sg. du présent de l’indicatif de φρονέω, penser, avoir dans l’esprit
ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.
mais ce qui est des hommes !

 

19 février 2020

Mer. 19/02/20 Mc 8,22-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mc 8, 22-26
-
-
Ecouter l’évangile en grec : 
-
22
Καὶ  ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν.
Et ils viennent à Bethsaïda.
Καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλόν,
Et on lui amène un aveugle,
καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν
et on le prie
ἵνα αὐτοῦ ἅψηται.
de le toucher.
-
« On » mis pour la 3è pers. du pluriel
-
23
Καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ,
Et ayant pris la main de l’aveugle,
ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης :
il l’emmena hors du village ;
καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ,
et après lui avoir mis de la salive sur les yeux,
ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ,
et lui avoir imposé les mains,
ἐπηρώτα αὐτὸν
il lui demandait
Εἴ τι βλέπεις ;
s’il voyait quelque chose.
-
(βλέπεις, tu vois : à la 2è pers. dans le discours indirect
comme si le discours était   »direct », règle normale en grec )
-
24
Καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν,
Et ayant regardé vers le haut, il disait :
Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους
« Je vois les gens,
ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας.
car je constate qu’ils marchent comme des arbres ».
-
sur l’emploi de βλέπω et de ses composés dans ce passage : cliquez ici
-
25
Εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας
Puis à nouveau il lui mit encore les mains
« imposa les mains »
ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ,
sur les yeux,
καὶ διέβλεψεν.
et il vit entièrement
Καὶ ἀπεκατέστη
et il se trouva rétabli
καὶ ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς  ἅπαντα.
 et il voyait distinctement en toutes choses.
-
26
Καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ,
Et il le renvoya dans sa maison,
λέγων,
disant :
Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς.
  »N’ entre pas dans le village. »
(au début de la péricope Jésus l’a emmené à l’écart du village)
-

18 février 2020

Mar. 18/02/20 Mc 8,14-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 8,14-21

TOB

Mc 8, 14-21
-
14
 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους,
Et ils avaient oublié de prendre des pains,
καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ’ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ.
et ils n’avaient qu’un seul pain avec eux dans la barque.
littéralement : et ils n’avaient pas de pain ἄρτον οὐκ εἶχον sinon un seul εἰ μὴ ἕνα 
-
15
Καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς, λέγων,
Et il leur donnait cet ordre, disant :
Ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων
Voyez, faites attention au levain des pharisiens
καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου.
et au levain d’Hérode !
-
16
Καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους,
Et ils raisonnaient entre eux,
ὅτι Ἄρτους οὐκ ἔχουσιν.
C’est parce que nous n’avons pas de pains.
-
17
Καὶ γνοὺς  λέγει αὐτοῖς,
Et Jésus, connaissant cela, leur dit :
Τί διαλογίζεσθε ὅτι
Pourquoi raisonnez-vous
ἄρτους οὐκ ἔχετε;
sur ce que vous n’avez pas de pains ?
Οὔπω νοεῖτε,
ne saisissez-vous pas  encore dans votre esprit?
οὐδὲ συνίετε;
et ne comprenez-vous pas ?
πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν;
 Avez-vous le cœur endurci ?
-
πεπωρωμένην : participe parfait passif de πωρόω : rendre le coeur dur 
-
18
Ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε;
Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ?
Καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε;
et ayant des oreilles, n’entendez-vous pas ?
Καὶ οὐ μνημονεύετε;
et ne vous souvenez-vous pas ?
-
19
Ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους,
Quand je rompis les cinq pains pour les cinq mille,
Ὅτε : quand, lorsque +indicatif 
πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε;
combien avez-vous emporté de paniers pleins de restes?
Λέγουσιν αὐτῷ, Δώδεκα.
Ils lui disent : Douze.
-
20
Ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους,
lorsque (je rompis)  les sept pains pour les quatre mille,
πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε;
de combien de corbeilles la totalité des morceaux avez-vous emporté ?
TOB : combien de corbeilles pleines de morceaux…
Καὶ λέγουσιν [αὐτῷ], Ἑπτά.
Et ils disent : Sept.
-
πόσων :  adj interrogatif au génitif pluriel : de combien (de corbeilles σπυρίδων)
πληρώμα, τος : abondance, totalité (ici trad. le pluriel par un singulier en fr.)
κλασμά, τος : morceau
-
21
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, 
 Et il leur disait :
Οὔπω συνίετε ;
Vous ne comprenez pas encore ?
-
Pourquoi deux récits de la multiplication des pains : ici

 

17 février 2020

Lun.17/02/20 Mc 8,11-13

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 8,11-13

-
11
Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι,
Et les pharisiens sortirent
καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ,
et se mirent à discuter avec lui,
ζητοῦντες παρ’ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ,
lui demandant un signe qui vînt du ciel.
πειράζοντες αὐτόν.
le tentant.
-
= pour le tenter 
(TOB : pour lui tendre un piège)
Valeur circonstancielle du participe : pour…
-
12
Καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει,
Et, ayant soupiré en son esprit, il dit :
Τί ἡ γενεὰ αὕτη  ζητεῖ σημεῖον ;
Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ?
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen je vous dis
εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον.
qu’ il ne sera pas donné de signe à cette génération.
-
Utilisation particulière de εἰ (conjonction de subordination)
Le sens classique de εἰ est « si », mais on a ici un sémitisme syntaxique:
εἰ introduit une formule de serment : au sens de « (jurer de) ne…pas »
λέγω…εἰ : « je vous dis qu’il ne sera pas donné de… »
cf. D. ELLUL, O. FLICHY Apprendre le Grec biblique par les textes ,
(Cerf, Paris 2010) annexe, p. 306
-
13
Καὶ ἀφεὶς αὐτούς,
Et les ayant laissés,
πάλιν ἐμβὰς 
 à nouveau, ayant embarqué,
ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν.
et s’en alla de l’autre côté.

 

16 février 2020

Dim. 16/02/20 Mt 5,17-37

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5,17-37

-

TOB

-

Ecouter l’Evangile en grec : 

-

17
 Μὴ νομίσητε ὅτι
Ne pensez pas que
ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον
je sois venu abolir la loi
(indicatif aoriste en grec, ici dans le discours indirect : « je suis venu »)
ἢ τοὺς προφήτας:
ou les prophètes ;
οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.
je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.
-
καταλύω : abolir : λύω= délier, détruire, 
le préverbe κατα, qui a des sens très variés,
ajoute ici une idée d’achèvement : abolir
πληρῶσαι : infinitif aoriste de πληρόω, remplir, rassasier, accomplir, 
verbe dénominatif de même racine que πίμπλημι, remplir, et adjectif πλήρης, plein
-
18
Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν,
Car en vérité je vous (le) dis,
ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ,
jusqu’à ce que le ciel et la terre aient disparu,
ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία
un seul iota ou un seul trait de lettre
οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου,
ne peuvent absolument pas disparaître de la loi
ἕως ἂν πάντα γένηται.
jusqu’à ce que tout soit arrivé.
-
παρέλθῃ subjonctif aoriste de παρέρχομαι, παρα+έρχομαι
(passer à côté, d’où « disparaître)
γένηται : subjonctif aoriste de γίνομαι : devenir, être, arriver
-
19
Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ
Quiconque donc détruira
Ὃς ἐὰν+ subjonctif : quiconque
μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων,
l’un de ces plus petits commandements,
καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους,
et qui enseignera les hommes,
ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν:
sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ;
ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ,
mais celui qui les les observera et les enseignera,
οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
-
λύσῃ : subjonctif aoriste de  λύω cf. ci-dessus
ποιήσῃ : verbe ποιέω, faire, au subjonctif aoriste
κληθήσεται : futur passif de καλέω  ; appeler
 -
20
Λέγω γὰρ ὑμῖν
Car je vous dis
ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον
que si votre justice ne surpasse pas
τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων,
celle des scribes et des pharisiens,
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
il n’y a pas de danger que vous entriez dans le royaume des cieux.
-
περισσεύω : être surabondant, donner en abondance περισσεύσῃ subj. aoriste
πλεῖον : comparatif de πολύς : en plus grand nombre, davantage (adverbial)
περισσεύω πλεῖον : surpasser
(περι : préfixe qui exprime l’idée d’entourer complètement, 
et même par-dessus, d’où les emplois exprimant la supériorité, CHANTRAINE p. 854)
οὐ μὴ : tour elliptique du verbe principal avec négation explétive + subjonctif : 
il n’y a aucun danger que …
on fait l’ellipse d’un mot exprimant la crainte οὐ <φοβοῦμαι> μὴ : je ne crains pas que…
ce tour fréquent (cf. plus loin verset 26) sert à nier avec véhémence.
-
21
 Ἠκούσατε
Vous avez entendu
ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις,
qu’il a été dit aux anciens :
Οὐ φονεύσεις · 
Tu ne tueras pas ;
ὃς δ’ ἂν φονεύσῃ,
et quiconque tuera
ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει ·
sera punissable par le jugement.
-
ὃς ἂν + subjonctif (d’éventualité),
précédé du pronom relatif, 
fréquent dans la koinè : on peut traduire par  »quiconque… »
Dans la proposition principale : futur (ἔσται).
πᾶς (verset 22)  (adjectif indéfini : tout ) + participe substantivé : 
on peut traduire par « tout homme qui » ou « quiconque » 
mais ici il n’y a pas l’idée d’éventualité comme précédemment.
-
22
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι
Mais moi, je vous dis que
πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 
tout homme qui se met en colère contre son frère,
ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει ·
sera punissable par le jugement ;
ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ,
et quiconque dira à son frère :
Ῥακά,
Raca !
ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ ·
sera punissable par le sanhédrin,
 ὃς δ’ ἂν εἴπῃ, Μωρέ,
et celui qui lui dira « fou » ,
ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
sera passible de la géhenne du feu.
-
23
Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου
Si donc tu apportes ton offrande
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον,
devant l’autel,
 κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι
et si là tu te souviens que
ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,
ton frère a quelque chose contre toi,
-
24
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου
laisse là ton offrande
ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου,
devant l’autel,
καὶ ὕπαγε,
et va
πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου,
premièrement, réconcilie-toi avec ton frère,
καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.
et alors, viens présenter ton offrande.
(participe aoriste + verbe à l’impératif = deux impératifs en français)
-
25
Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ,
Sois d’accord avec ton adversaire rapidement,
ἕως ὅτου εἶ μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ ,
aussi longtemps que tu es avec lui en chemin,
μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ,
de peur que l’adversaire ne te livre au juge
καὶ ὁ κριτής τῷ  ὑπηρέτῃ,
et le juge à l’huissier,
καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ.
et que tu ne sois jeté en prison.
-
Ἴσθι : impératif présent du verbe être
εὐνοῶν : participe présent du verbe εὐνοέω être d’accord
être + participe = périphrase , se traduit comme le verbe simple : 
mets-toi d’accord ( « sois étant d’accord ») 
-
26
Ἀμὴν λέγω σοι,
Amen, Je te (le) dis,
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν,
il n’y a pas de danger que tu sortes de là,
ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.
tant que tu n’auras pas payé le dernier quadrant.
quart de sou, monnaie romaine valant 1/4 d’as.

27

 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Οὐ μοιχεύσεις :
Tu ne commettras pas d’adultère.
-
28
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais moi, je vous dis
ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα
que tout homme qui regarde une femme
πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν
pour la convoiter,
πρὸς τὸ + infinitif : en vue de, pour …
ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν
a déjà commis l’adultère avec elle
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.
dans son cœur.
-
29
Εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε,
Or si ton œil te fait trébucher,
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ:
arrache-le et le jette loin de toi,
συμφέρει γάρ σοι
car il vaut mieux pour toi
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου,
qu’un de tes membres périsse
ἓν : pronom « un » au neutre
καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.
et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne.
-
30
Καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε,
Et si ta main droite te fait trébucher,
ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ:
coupe-la, et  jette la loin de toi,
συμφέρει γάρ σοι
car il vaut mieux pour toi
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου,
qu’un de tes membres périsse
καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου  εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.
et que tout ton corps n’aille pas dans la géhenne.
-
31
Ἐρρέθη δὲ
Et il a été dit :
 Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
Si quelqu’un répudie sa femme, 
δότω αὐτῇ ἀποστάσιον :
qu’il lui donne une lettre de divorce.
-
32
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais moi, je vous dis
ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων  τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
que tout homme qui répudie sa femme,
παρεκτὸς λόγου πορνείας,
si ce n’est pour cause de fornication,
ποιεῖ αὐτὴν  μοιχευθῆναι
la fait devenir adultère ;
καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ
et que tout homme qui épouse une femme répudiée,
μοιχᾶται.
commet l’ adultère.
-
33
 Πάλιν ἠκούσατε 
De plus, vous avez entendu
ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις,
qu’il a été dit aux anciens :
Οὐκ ἐπιορκήσεις,
Tu ne te parjureras pas, 
ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου:
mais tu accompliras pour le seigneur tes serments.
-
ἐπιορκήσεις (futur) : ἐπι (contre) + ορκέω :
faire un faux serment, se parjurer
ἀποδώσεις : 2è sg du futur de ἀποδίδωμι : s’acquitter de, accomplir
 ἀπο + δίδωμι
-
34
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
Mais moi, je vous dis
μὴ ὀμόσαι ὅλως·
de ne pas jurer du tout ;
μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ,
ni par le ciel,
ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ·
parce que c’est le trône de Dieu ;
-
ὅλως : adverbe , avec une négation : en aucun cas
ὀμόσαι : infinitif aoriste de ὀμνύω , ὄμνυμι : jurer, faire un serment
-
35
μήτε ἐν τῇ γῇ,
ni par la terre,
ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ·
parce que c’est le marchepied de ses pieds ;
ὑπο (sous) πόδιόν (le pied)
μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα,
ni par Jérusalem,
ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως·
parce que c’est la ville du grand Roi.
-
36
μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς,
Tu ne jureras pas non plus par ta tête,
 ἐν : l’usage de la préposition ἐν s’est étendu dans la koinè
ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν  ποιῆσαι ἢ μέλαιναν.
parce que tu ne peux pas rendre un seul (de tes) cheveux blanc ou noir.
μίαν τρίχα : un seul cheveu, COD; λευκὴν ἢ μέλαιναν : attributs du COD
-
37
Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν,
Mais que votre parole soit
ναὶ ναί, οὒ οὔ·
« oui, un   »oui » , « non »  un   »non » ;
τὸ δὲ περισσὸν τούτων
tandis que le surplus de cela
ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.
est venant du mal.
-
Choix de la traduction : cliquez ici

 

15 février 2020

Sam. 15/02/20 Mc 8,1-10

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 8,1-10

Ecouter l’Evangile en grec :

Dans la TOB

Grec + traduction seule :
(Texte+ traduction avec explications grammaticales et vocabulaire voir plus loin.)
-
1
Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις,
En ces jours-là,
 πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος,
de nouveau, comme il y avait une foule considérable,
καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν,
et qu’ils ne savaient pas quoi manger;
προσκαλεσάμενος  τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς,
ayant appelé à lui les disciples, il  leur dit :
-
2
Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ·
J’ai de la compassion pour cette foule :
ὅτι ἤδη  ἡμέρας τρεῖς προσμένουσίν μοι,
car il y a déjà trois jours qu’ils restent auprès de moi,
καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν:
 ils ne savent pas quoi manger.
-
3
καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν,
Et si je les renvoie à jeun dans leurs maisons,
ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ:
les forces leur manqueront en chemin ;
 καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν.
et quelques-uns d’entre eux sont venus de loin.
-
4
Καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι·
Et ses disciples lui répondirent :
 Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων
Comment pourrait-on les rassasier de pains, ici,
ἐπ’ ἐρημίας ;
dans le désert ?
-
5
Καὶ ἠρώτα αὐτούς,
Et il leur demandait :
Πόσους ἔχετε ἄρτους ;
Combien avez-vous de pains ?
Οἱ δὲ  εἶπαν
 Et ils dirent :
Ἑπτά.
Sept.
-
6
Καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς:
Et il commande à la foule de s’asseoir par terre ;
καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους,
et ayant pris les sept pains,
εὐχαριστήσας ἔκλασεν
il rendit grâce et les rompit,
καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
et il les donnait à ses disciples,
ἵνα παρατιθῶσιν
 afin qu’ils les proposent ,
καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ.
et ils les proposèrent à la foule.
-
7
Καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα:
Et ils avaient quelques petits poissons ;
καὶ εὐλογήσας  αὐτὰ
et les ayant bénis,
εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι.
il ordonna aussi qu’on les proposât.
-
8
 Καὶ ἔφαγον,
Et ils mangèrent,
καὶ ἐχορτάσθησαν:
et furent rassasiés ;
καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας.
et l’on emporta les restes des morceaux, sept corbeilles,
-
9
Ἦσαν δὲ  ὡς τετρακισχίλιοι:
Or, ils étaient environ quatre mille ;
καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς.
et il les renvoya.
-
10
Καὶ  εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον
Et aussitôt, étant monté dans la barque
μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,
avec ses disciples,
ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά.
il alla dans le territoire de Dalmanoutha.

Texte+ traduction+ explications grammaticales et vocabulaire : 

Mc 8,1-10
1
Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις,
En ces jours-là,
 πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος,
de nouveau, comme il y avait une foule considérable,
proposition au génitif absolu 
πολύς au singulier : considérable, (ici gén. sg)
καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν,
et qu’ils ne savaient quoi manger,
La TOB préfère garder le sens d’ « avoir » :
et qu’ils n’avaient pas de quoi manger.
cf.note (syntaxe)
προσκαλεσάμενος  τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς,
ayant appelé à lui les disciples, il  leur dit :
-
2
Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ·
J’ai de la compassion pour cette foule :
ὅτι ἤδη  ἡμέρας τρεῖς προσμένουσίν μοι,
car il y a déjà trois jours qu’ils restent auprès de moi,
καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν:
et ils n’ont rien à manger.
(ou : ils ne savent pas quoi manger)
-
3
καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν,
Et si je les renvoie à jeun dans leurs maisons,
ἀπολύσω subjonctif aoriste de ἀπολύω avec ἐὰν : éventuel (laisser aller)
νήστεις acc pluriel de νῆστις, ιδος : qui est à jeûn
ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ:
les forces leur manqueront en chemin ;
 καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν.
et quelques-uns d’entre eux sont venus de loin.
ἥκασιν 3è pers. de l’indicatif parfait de ἥκω, être venu.
-
4
Καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι·
Et ses disciples lui répondirent :
 Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων
Comment pourrait-on les rassasier de pains, ici,
ἐπ’ ἐρημίας ;
dans le désert ?
τις : pronom indéfini (on)
χορτάσαι infinitif  aoriste de χορτάζω + gén
ὧδε : adv. ici
-
5
Καὶ ἠρώτα αὐτούς,
Et il leur demandait :
Πόσους ἔχετε ἄρτους ;
Combien avez-vous de pains ?
Οἱ δὲ  εἶπαν
 Et ils dirent :
Ἑπτά.
Sept.
-
6
Καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς:
Et il commande à la foule de s’asseoir par terre ;
ἀναπεσεῖν : inf aoriste de ἀναπίπτω
καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους,
et ayant pris les sept pains,
εὐχαριστήσας ἔκλασεν
il rendit grâce et les rompit,
καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
et il les donnait à ses disciples,
ἵνα παρατιθῶσιν
 afin qu’ils les proposent ,
καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ.
et ils les proposèrent à la foule.
-
7
Καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα:
Et ils avaient quelques petits poissons ;
καὶ εὐλογήσας  αὐτὰ
et les ayant bénis,
εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι.
il ordonna aussi qu’on les proposât.
-
8
 Καὶ ἔφαγον,
Et ils mangèrent,
καὶ ἐχορτάσθησαν:
et furent rassasiés ;
καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας.
et l’on emporta les restes des morceaux, sept corbeilles,
( sept corbeilles apposé à περισσεύματα, les restes)
περίσσευμα, ατος (τό) abondance, excès, surplus, reste
κλάσμα, morceau
σπυρίς, ίδος (f) corbeille
-
9
Ἦσαν δὲ  ὡς τετρακισχίλιοι:
Or, ils étaient environ quatre mille ;
καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς.
et il les renvoya.
-
10
Καὶ  εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον
Et aussitôt, étant monté dans la barque
μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,
avec ses disciples,
ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά.
il alla dans le territoire de Dalmanoutha.

14 février 2020

Vend. 14/02/20 Mc 7,31-37

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mc 7,31-37
-
Mc 7,31-37
-
 Mc 7,31
Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου
Et à nouveau étant sorti du territoire de Tyr,
ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας,
il vint à travers Sidon, vers la mer de Galilée,
ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως.
par le milieu du territoire de la Décapole.
-
32
Καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν  
Et on lui amène un sourd
καὶ μογιλάλον 
 parlant avec difficultés,
καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν
et on le prie
ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα.
de poser sur lui la main
-
κωφὸν : sans article : article indéfini « un » (sourd) en français, 
Un anonyme pris dans les périphéries : τῶν ὁρίων v. 31 (limites, frontières)
φέρουσιν, παρακαλοῦσιν : Verbe à la 3è pers. du pluriel : traduire par « on »
comme pour d’autres personnages (le paralytique, la mère de … :
ce sont d’autres personnes qui font les intermédiaires)
-
33
Καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ’ ἰδίαν,
Et l’ayant pris à part de la foule,
ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ,
il lui mit les doigts dans les oreilles,
καὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ,
et, ayant craché il lui toucha la langue.
-
34
καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν,
Et, ayant regardé en haut vers le ciel,
ἐστέναξεν,
il soupira,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Ἐφφαθά, ὅ ἐστιν, Διανοίχθητι.
Ephphata ! c’est-à-dire, ouvre-toi !
-
35
Καὶ  [εὐθέωσ] ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί :
Et [aussitôt] ses oreilles furent ouvertes
καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ,
et le lien de sa langue fut délié
ἐλύθη : λύω à la voix passive : être déliée, Jésus est celui qui « délie », « relève » (libère)
καὶ ἐλάλει ὀρθῶς.
et il parlait correctement.
-
36
Καὶ διεστείλατο αὐτοῖς
Et il leur commanda
ἵνα μηδενὶ λέγωσιν 
de ne le dire à personne ;
ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο
mais plus il le leur commandait
αὐτοὶ  μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον.
plus eux-mêmes ils l’annonçaient plus largement .
-
37
Καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο,
Et ils étaient frappés d’une stupéfaction extrême
λέγοντες,
disant :
Καλῶς πάντα πεποίηκεν·
Il fait tout bien ;
Verbe faire au parfait : » fait » ou « a fait »,
résultat présent d’une action passée
καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν,
même les sourds il fait qu’ils entendent,
καὶ [τοὺσ] ἀλάλους λαλεῖν.
et les muets qu’ils parlent.

 

13 février 2020

Jeu. 13/02/20 Mc 7,24-30

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Dans la TOB 
-
Mc 7, 24-30
7,24
 Ἐκεῖθεν δὲ  ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου.
Or s’étant levé, il s’en alla de là dans le territoire de Tyr ;
Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν,
et étant entré dans une maison,
οὐδένα ἤθελεν γνῶναι,
il voulait que personne ne le sût ;
καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν.
et il ne    put  rester caché ;
-
25
 Ἀλλ’ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ,
mais aussitôt une femme, ayant entendu parler de lui,
ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον,
et dont     la petite fille avait      un esprit impur
ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ:
 vint        et se jeta            à ses pieds.
-
26
Or, cette femme était grecque,
Συραφοινίκισσα τῷ γένει:
syro-phénicienne de naissance:
καὶ ἠρώτα αὐτὸν
Et elle le priait
ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς.
de chasser le démon         hors de sa fille.
-
27
 Καὶ ἔλεγεν αὐτῇ,
Et il lui disait :
Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα:
Laisse premièrement les enfants se rassasier ;
οὐ γὰρ  ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων
car il n’est pas bien de prendre le pain des enfants
καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν
et de le jeter aux petits chiens.
-
28
Ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ,
Mais elle répondit, et lui dit :
Κύριε καὶ  τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης
 Seigneur, les petits chiens aussi, sous la table,
 ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων.
 mangent les miettes des enfants.
-
29
Καὶ εἶπεν αὐτῇ,
Et il lui dit :
Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε:
A cause de cette parole, va ;
ἐξελήλυθεν  ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον. 
le démon est sorti de ta fille.
-
30
Καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς,
Et étant partie vers sa maison,
εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην
elle trouva l’enfant couchée sur le lit,
καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός
et le démon sorti.
-
βεβλημένον : participe parfait M, de βάλλω (jeter, lancer, poser, placer, mettre)
ἐξεληλυθός : participe parfait au neutre singulier.
Les propositions participiales dépendent du verbe trouver εὗρεν
aoriste de  εὐρίσκω
12

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente