26 mars 2020

Jeu. 26/03/20 Jn 5,31-47

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 5, 31-47
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Lire dans la TOB
-
31
Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ,
Si moi je témoigne   au sujet de moi-même,
ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής.
mon témoignage n’est pas vrai.
-
Ἐὰν + subjonctif présent (éventuel), de  μαρτυρῶ : témoigner, rendre témoignage
(étym. μαρτυρέω > martyr)
ἀληθής, ής, ές : vrai, cf. plus loin : ἡ ἀληθεία, ας : vérité
-
32
Ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ,
autre est  celui qui témoigne au sujet de moi,
καὶ οἶδα ὅτι
et je sais que
ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία
vrai est le témoignage
ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ.
qu’il témoigne au sujet de moi.
(qu’il donne. à mon sujet)
-
(traduction « mot à mot« , volontairement, 
Pour une traduction dynamique : cliquez sur TOB ci-dessus)
ἣν : pronom relatif acc. sg. fém.
-
33
Ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην,
 Vous, vous avez envoyé (une délégation) auprès de Jean,
καὶ μεμαρτύρηκεν τῇ ἀληθείᾳ.
et il a rendu témoignage à la vérité.
-
ἀπεστάλκατε :2è pers du pl. du parfait de l’ ind. actif 2è pl. de ἀποστέλλω, envoyer 
(cf. étymologie : ἀποστέλλω > apôtre)
μεμαρτύρηκεν : 3è sg parfait de μαρτυρέω (on pourrait traduire par le présent)
-
34
Ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου
mais moi ce n’est pas de la part d’un homme
τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω,
que je reçois le témoignage,
la négation οὐ porte sur παρὰ ἀνθρώπου : « de la part d’un homme » 
ἀλλὰ ταῦτα λέγω
 mais je dis ces choses
ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε.
afin que vous,  vous soyez sauvés.
-
σωθῆτε : 2è du pl. du subj. aorise passif de σῴζω : sauver 
-
35
Ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων,
celui-là (Jean) était la lampe qui brûle et qui brille,
ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι
 et vous, vous avez voulu vous réjouir
πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ.
 une heure à sa lumière.
-
ἠθελήσατε : 2è pl. de l’aoriste de l’indicatif de ἐθέλω vouloir, consentir
ἀγαλλιαθῆναι : inf aoriste passif de ἀγαλλιάω :
être plein de joie, exulter
φαίνω : briller, manifester(ici au participe pr.)
τῷ φωτὶ datif de τὸ φῶς,  φωτός cf. Jn 1 (même racine)
étym. la racine > épiphanie…
-
36
Ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν
Mais moi, je considère mon témoignage
μείζω τοῦ Ἰωάννου·
comme plus grand que celui de Jean.
-
μείζω : plus grand (à l’accusatif, attribut du COD, forme contractée de μείζονα) avec ἔχω :
ἔχω + COD + attribut du COD : considérer … comme
-
τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ
car les œuvres que le Père m’a données,
ἵνα τελειώσω αὐτά,
afin que je les accomplisse,
-
( = m’a donné à accomplir)
τελειώσω : subjonctif aoriste de τελειόω :
rendre parfait, mener à l’accomplissement, accomplir, achever
-
αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ  ποιῶ ,
ces œuvres mêmes que je fais
μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ 
témoignent à mon sujet
ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν.
que le Père m’a envoyé.
-
αὐτὰ τὰ ἔργα : sujet (neutre pluriel,
règle  d’ accord du verbe : au singulier)
TOB : … ce sont elles qui portent à mon sujet témoignage
que le père m’a envoyé
-
37
Καὶ ὁ πέμψας με πατήρ,
Et le Père, qui m’a envoyé,
 ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ.
a lui-même rendu témoignage à mon sujet.
(verbe au parfait, comme ci-dessous)
Οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε,
Vous n’avez jamais ni entendu sa voix
οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε.
ni vu son apparence.
-
 εἶδος (neutre) : forme, apparence 
 εἶδος > idole (dérive de l’aoriste de ὁράω)
(aoriste : εἶδον ; parfait :  ἑώρακα : voir ; cf ἑωράκατε ci-dessus)
-
38
Καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε  ἐν ὑμῖν μένοντα ,
et sa parole, vous ne l’avez pas qui demeure en vous,
ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος,
parce que celui qu’il a envoyé,
τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε.
à lui vous ne croyez pas.
-
ἐκεῖνος : pronom sujet
 ὃν (= celui que) : pronom relatif COD, repris ensuite par τούτῳ
 ἀπέστειλεν 3è sg aoriste de l’indicatif actif de ἀποστέλλω envoyer
πιστεύω + datif (cf. remarques  v.47) 
Cliquez ici : TOB
-
39
 Ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς,
Vous scrutez les Ecritures,
Ἐραυνάω : examiner, scruter
ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν,
parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle ;
καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·
et ce sont elles qui rendent témoignage de moi ;
-
 μαρτυροῦσαι : participe présent, actif nominatif pl. fém.
-
40
καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με,
et vous ne voulez pas venir à moi,
θέλω = ἐθέλω
ἵνα ζωὴν ἔχητε.
 pour avoir la vie !
subjonctif présent de ἔχω
-
41
Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω:
La gloire,  je ne la reçois pas d’auprès des hommes.
L’ordre des mots : met en évidence Δόξαν
-
42
 ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς,
Mais je sais que vous,
ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς.
vous n’avez pas en vous-mêmes l’amour de Dieu.
ou : (TOB) mais je vous connais, vous n’avez pas en vous l’amour de Dieu.
-
ἔγνωκα : 1ère sg. du parfait de γινώσκω, connaître, savoir
Le parfait marquant le résultat peut être traduit par un présent en français.
(prolepse ici :  ὑμᾶς « vous » COD de  γινώσκω,
est aussi sujet de ἔχετε – mais il est « sorti » de la proposition subordonnée  :
on parle de prolepse.)
D’où la traduction dans certaines versions par :  » je vous connais , je sais que vous… « 
-
43
Ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου,
moi je suis venu au nom de mon Père,
parfait : je viens, possible ici
καὶ οὐ λαμβάνετέ με·
et vous ne me recevez pas ;
ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ,
si un autre vient en son propre nom,
ἐκεῖνον λήμψεσθε.
celui-là, vous le recevrez.
futur de sens actif même si la forme est moyenne.
-
44
Πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι,
Comment pouvez-vous croire,
δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες,
quand vous recevez votre gloire les uns des autres,
valeur circonstancielle du participe λαμβάνοντες apposé au sujet.
καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε ;
alors que la gloire qui vient du dieu unique vous ne la cherchez pas?
μόνος : seul, unique (épithète)
-
45
Μὴ δοκεῖτε ὅτι
ne pensez pas que
ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα·
moi je vous accuserai devant le père :
ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν,  Μωϋσῆς
celui qui vous accuse, c’est Moïse,
εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε.
en qui vous, vous espérez.
ἠλπίκατε : Parfait de ἐλπίζω, espérer
Pour rendre le parfait : « en qui vous avez mis votre espérance »
(cf. B. pour la liturgie)
-
46
Εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί:
Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi ;
Εἰ + imparfait dans la subordonnée, ἂν + imparfait dans la principale
= irréel du présent 
περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν.
car il a écrit à mon sujet.
-
47
Εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε,
Mais si vous ne croyez pas à ses écrits,
πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε;
comment croirez-vous à mes paroles ?
-
πιστεύω est employé avec le datif (versets 38, 46, 47)
Vulgate : Si enim crederetis Moysi, crederetis forsitan et mihi (datif)
(« croire à » différent de « credere in »…croire en , cf. πιστεύω εἰς (Mt 18,6)
Quoi qu’il en soit, faire la différence avec « croire que » .
-
Commentaire :
Dans la même péricope, 
les mots s’appellent les uns les autres :
par les couleurs, nous essayons de le mettre en évidence: 
-
31
μαρτυρῶ 
ἡ μαρτυρία  
ἀληθής.
-
32
μαρτυρῶν
ἀληθής
 ἡ μαρτυρία
 μαρτυρεῖ 
-
33
 ἀπεστάλκατε 
 μεμαρτύρηκεν
τῇ ἀληθείᾳ.
-
34
 τὴν μαρτυρίαν
λαμβάνω,
-
35
φαίνων,
 τῷ φωτὶ 
-
36
μαρτυρίαν 
τὰ  ἔργα 
 τὰ ἔργα
μαρτυρεῖ 
ἀπέσταλκεν.
-
37
 μεμαρτύρηκεν
 εἶδος  
ἑωράκατε
-
38
ἔχετε 
 ἀπέστειλεν
πιστεύετε.
-
39
τὰς γραφάς,
ἔχειν,
 μαρτυροῦσαι 
-
40
 χητε.
-
41
λαμβάνω
 ἔχετε 
-
43
λαμβάνετέ 
-
44
δόξαν
λαμβάνοντες,
δόξαν
-
46
 ἐπιστεύετε
 ἐπιστεύετε 
ἔγραψεν.
47
 γράμμασιν  
πιστεύετε,
πιστεύσετε (futur à la fin) .

=  Le chant des mots

(que les hommes n’entendent pas :

voir le grand nombre de négations ).

témoigner, témoignage…envoyer
savoir, connaître, briller (manifester)
créer, oeuvre, être à l’oeuvre
lampe, vrai, vérité, lumière
se réjouir, accomplir, être sauvé
voir, écouter, voix, apparence 
écrire, Ecriture, parole, nom 
recevoir, vouloir, avoir, vouloir, recevoir…
espérer, amour, croire …

 

Laisser un commentaire

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente