29 mars 2020

Dim. 29/03/20 Jn 11,1-45

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 11,1-45

11,1-3

11,3-7

11,8-13

11,14-16

11,17

11,18-19

11,20-27

11,28-33

11,34-35

11,37-45

 

TOB 

Passage dans Site Perseus (analyse de chaque terme, par verset, site en anglais)

1
Ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας,
Or il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie,
ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.
du village de Marie et de Marthe sa sœur.
-
2
Ἦν δὲ  Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ,
Or Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum,
ἀλείψασα participe aoriste fém sg nominatif ἀλείφω oindre
καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς,
et qui essuya ses pieds avec ses cheveux ;
ἐκμάξασα participe aoriste fém sg nominatif de ἐκμασσω essuyer
ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.
et c’était son frère, Lazare, qui était malade.
imparfait de ἀσθενέω être malade, être faible (cf. asthénie en fr.)
-
(début lecture brève)
-
3
Ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι,
Les sœurs donc envoyèrent à Jésus pour lui dire :
(littéralement « disant », participe présent fém.)
Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.
Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.
-
4
Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Jésus ayant entendu cela, dit :
Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον,
Cette maladie n’est pas tournée vers la mort,
ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ,
mais elle est en faveur de la gloire de Dieu,
ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι’ αὐτῆς.
afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.
δοξασθῇ 3è sg subjonctif aoriste passif de  δοξάζω, glorifier
-
5
Ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν
Or Jésus aimait Marthe,
καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.
et sa sœur, et Lazare.
-
6
Ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ,
Comme donc il avait entendu dire qu’il était malade,
τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας.
alors il demeura deux jours au lieu où il était ;
aoriste de μένω demeurer
-
7
Ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς,
puis, après cela, il dit aux disciples :
Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.
Allons en Judée de nouveau.
-
(interruption lecture brève)
-
8
Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί,
Les disciples lui disent :
Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι,
Rabbi, tout dernièrement les Juifs cherchaient à te lapider,
ἐζήτουν 3è pl. imparfait de ζητέω chercher
καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;
et de nouveau tu retournes là-bas !
-
9
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς,
Jésus répondit :
Οὐχὶ δώδεκά  ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας ;
N’y a-t-il pas douze heures au jour ?
Ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ,
Si quelqu’un marche pendant le jour,
subjonctif présent de περιπατέω
οὐ προσκόπτει,
il ne trébuche pas ;
προσκόπτω trébucher
ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει.
parce qu’il voit la lumière de ce monde ;
-
10
Ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί,
mais si quelqu’un marche pendant la nuit,
προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
iltrébuche, parce que la lumière n’est pas en lui.
-
11
Ταῦτα εἶπεν,
Il dit cela,
καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς,
et après cela il leur dit :
Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται·
Lazare, notre ami, s’est endormi ;
3è sg parfait moyen de κοιμάομαι, s’endormir
ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.
mais je vais, afin de le réveiller.
subjonctif aoriste de ἐξυπνίζω, réveiller
-
12
Εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ
 Les disciples lui dirent donc :
Κύριε,
Seigneur,
εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται.
s’il s’est endormi, il sera sauvé.
-
13
Εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ·
Or Jésus avait dit cela de sa mort ;
ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει.
mais eux crurent qu’il parlait de l’assoupissement du sommeil.
-
14
Τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ,
Alors donc Jésus leur dit ouvertement :
Λάζαρος ἀπέθανεν.
Lazare est mort,
3è sg aoriste de l’ind. actif de ἀποθνήσκω être mort
-
15
Καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς,
et je me réjouis, à cause de vous,
ἵνα πιστεύσητε,
pour que vous croyiez ;
2è pl. de subjonctif aoriste de πιστεύω, croire
ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· 
(je me réjouis) de n’avoir pas été là-bas,
 ἤμην 1è sg de l’imparfait de εἰμι
ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.
mais allons vers lui.
-
16
Εἶπεν οὖν Θωμᾶς,
Thomas alors dit,
ὁ λεγόμενος Δίδυμος,
celui qu’on appelle Didyme
τοῖς συμμαθηταῖς·
aux disciples :
Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς,
Allons, nous aussi,
ἵνα ἀποθάνωμεν μετ’ αὐτοῦ.
afin que nous mourions avec lui.
ἀποθνῄσκω
-
(reprise lecture brève)
-
17
 Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν
Jésus alors, étant arrivé, trouva
aoriste de εὐρίσκω
αὐτὸν τέσσαρας  ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.
qu’il était déjà depuis quatre jours dans le tombeau.
-
(interruption)
-
18
Ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων,
Or, Béthanie était près de Jérusalem,
ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε·
à quinze stades environ ;
-
19
πολλοὶ δὲ  ἐκ τῶν Ἰουδαίων
et beaucoup d’entre les Juifs
ἐληλύθεισαν πρὸς   τὴν Μάρθαν καὶ Μαριάμ ,
étaient venus auprès de Marthe et de Marie,
ἐληλύθεισαν 3è pl. plus-que-parfait de l’indicatif de ἔρχομαι venir
ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ.
pour les consoler au sujet de leur frère.
3è pl subjonctif aoriste moyen de παραμυθέομαι consoler
-
(reprise lecture brève)
-
20
Ἡ οὖν Μάρθα, ὡς ἤκουσεν
Marthe donc, dès qu’elle apprit
ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται,
que Jésus venait,
ὑπήντησεν αὐτῷ·
 alla au-devant de lui ;
3è sg de l’aoriste de l’ind. dὑπαντάω rencontrer, venir à la rencontre de
Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο.
mais Marie était assise à la maison.
ἐκαθέζετο imparfait indicatif moyen de καθέζομαι, être assis, rester assis
-
21
Εἶπεν οὖν  ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν,
Marthe donc dit à Jésus :
Κύριε, εἰ ἦς ὧδε,
Seigneur, si tu avais été ici,
εἰ + imparfait du verbe être (pour lequel il n’existe pas d’aoriste,   ἂν +aoriste : irréel du passé
οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου.
mon frère ne serait pas mort ;
-
22
[Ἀλλὰ] καὶ νῦν οἶδα ὅτι
et aujourd’hui, je sais que
ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεόν,
tout ce que tu demanderas à Dieu,
οἶδα : savoir
δώσει σοι ὁ θεός.
Dieu te le donnera.
δίδωμι : donner
-
23
Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.
Ton frère ressuscitera.
-
24
Λέγει αὐτῷ  ἡ Μάρθα
 Marthe lui dit :
Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται
Je sais qu’il ressuscitera,
ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
en la résurrection, au dernier jour.
-
25
Εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή·
Moi je suis la résurrection et la vie ;
ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται·
celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra ;
-
26
καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμέ,
et quiconque vit, et croit en moi,
οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα.
ne mourra jamais.
Πιστεύεις τοῦτο ;
Crois-tu cela ?
-
27
Λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε·
Elle lui dit : Oui, Seigneur,
ἐγὼ πεπίστευκα,
moi je crois
ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστός,
que tu es le Christ,
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,
le Fils de Dieu,
ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.
qui vient dans le monde.
-
(interruption lecture brève)
-
28
Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν,
Et ayant dit cela, elle s’en alla
καὶ ἐφώνησεν  Μαριὰμ  τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ,
et appela Marie, sa sœur, en secret,
εἰποῦσα,
disant :
Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε.
Le maître est ici, et il t’appelle.
-
29
Ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν,
Celle-ci, dès qu’elle eut entendu,
 ἠγέρθη ταχὺ καὶ  ἤρχετο πρὸς αὐτόν.
se leva promptement, et venait vers lui.
 ἠγέρθη 3è sg de l’aoriste de l’indicatif passif de ἐγείρω, faire lever, sens passif : se lever
-
30
Οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην,
Or Jésus n’était pas encore entré dans le village ;
plus-que-parfait de ἔρχομαι
ἀλλ’ ἦν  ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα.
mais il était encore à l’endroit où Marthe l’avait rencontré.
-
31
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ
Les Juifs donc qui étaient avec Marie dans la maison,
καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν,
et qui la consolaient,
ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη
ayant vu que Marie s’était levée promptement
καὶ ἐξῆλθεν,
et était sortie,
prolepse du sujet du verbe de la prop. complétive τὴν Μαριὰμ
ἠκολούθησαν αὐτῇ,  δόξαντες
 la suivirent, ayant cru
ὅτι Ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον,
qu’elle allait au tombeau
ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.
pour y pleurer.
-
32
Ἡ οὖν  Μαριάμ  ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν  Ἰησοῦς ,
Marie donc, quand elle arriva au lieu où était Jésus,
ἰδοῦσα αὐτόν,
l’ayant vu,
ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς  τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ,
tomba à ses pieds, en lui disant :
Κύριε, εἰ ἦς ὧδε,
Seigneur, si tu avais été ici,
οὐκ ἂν  μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.
mon frère ne serait pas mort.
-
33
Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν,
Quand donc Jésus la vit pleurer,
καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας,
et qu’il vit pleurer les Juifs qui étaient venus avec elle,
ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι,
il frémit en son esprit
καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,
et se troubla
ταράσσω, troubler, agiter
-
(reprise)
-
34
καὶ εἶπεν, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν ;
Et il dit : Où l’avez-vous mis ?
parfait ind. act. τίθημι mettre
Λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.
Ils lui disent : Seigneur, viens et vois.
impératif présent de ἔρχομαι + imp. aoriste ὁράω
-
35
Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς.
Jésus pleura.
δακρύω
-
36
Ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι,
Les Juifs disaient donc :
Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.
Voyez comme il l’aimait !
φιλέω
-
37
Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν
Mais quelques-uns d’entre eux dirent :
Οὐκ ἐδύνατο  οὗτος, 
ne pouvait-il pas celui-là
ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ,
qui a ouvert les yeux de l’aveugle,
ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ ;
 faire qu’aussi cet homme ne mourût pas ?
-
38
Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ
Jésus donc, frémissant de nouveau en lui-même,
participe présent moyen ἐμβριμάομαι
ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον.
vient au tombeau.
Ἦν δὲ σπήλαιον,
Or, c’était une grotte,
καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ.
et une pierre était placée dessus.
ἐπικείμαι
-
39
Λέγει ὁ Ἰησοῦς, Ἄρατε τὸν λίθον.
Jésus dit : Otez la pierre.
αἴρω
Λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα,
Marthe, la sœur du mort, lui dit :
participe parfait de τελευτάω finir
Κύριε, ἤδη ὄζει: τεταρταῖος γάρ ἐστιν.
Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis quatre jours.
ὄζω sentir
-
40
Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Οὐκ εἶπόν σοι, ὅτι
Ne t’ai-je pas dit que,
ἐὰν πιστεύσῃς, 
si tu crois,
 ὄψῃ  τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ ;
tu verras la gloire de Dieu ?
ἐὰν + subjonctif / futur dans la principale : éventuel
-
41
Ἦραν οὖν τὸν λίθον.
ils enlevèrent donc la pierre.
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω,
Et Jésus leva les yeux en haut,
καὶ εἶπεν,
et dit :
Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου.
Père, je te rends grâces de ce que tu m’as écouter.
-
42
Ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις:
Pour moi, je savais que tu m’ écoutes toujours ;
ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον,
mais j’ai dit ceci à cause de la foule qui m’entoure,
participe parfait acc. fém. sg. de περιΐστημι se tenir autour
ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé.
-
43
Καὶ ταῦτα εἰπών, φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν,
Et ayant dit cela, il cria d’une voix forte :
κραυγάζω
Λάζαρε, δεῦρο ἔξω.
Lazare, ici dehors !
-
44
Ἐξῆλθεν  ὁ τεθνηκώς,
Et le mort sortit,
δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις,
ayant les pieds et les mains liés de bandes,
participe parfait de δέω, lier, accusatif de la partie du corps concerné
καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο.
et son visage était enveloppé d’un suaire.
imparfait passif de περιδέω
Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Λύσατε αὐτόν, καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν.
Déliez-le et le laissez aller.
αφίημι laisser aller
-
45
 Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων,
Beaucoup des Juifs donc
οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ 
qui étaient venus vers Marie,
καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν,
et qui avaient vu ce que Jésus avait fait,
ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.
crurent en lui.
-

 

Laisser un commentaire

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente