31 août 2020

Lun. 31/08/20 Lc 4,16-30

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
Lc 4,16-30
-
16
Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά ,
Et il vint à Nazareth,
οὗ ἦν τεθραμμένος:
où il avait été élevé,
καὶ εἰσῆλθεν,
et il entra,
κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ,
selon sa coutume,
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
le jour du sabbat,
εἰς τὴν συναγωγήν,
dans la synagogue,
καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.
et il se leva pour lire.
-
17
Καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου.
Et on lui remit le livre du prophète Esaïe,
Καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον,
et ayant déroulé le livre,
εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον,
il trouva l’endroit où il était écrit :
-
18
Πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ,
L’Esprit du Seigneur est sur moi, 
οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με
parce qu’il m’a oint 
εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς :
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ;
ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν,
il m’a envoyé pour publier aux captifs la libération 
καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν,
et aux aveugles le recouvrement de la vue,
ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει,
pour remettre en liberté les opprimés,
ἄφεσις, εως : libération, pardon
-
19
κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν.
et pour publier l’année favorable du Seigneur. 
-
20
Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον,
Et ayant replié le livre,
ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ,
et l’ayant rendu au serviteur,
ἐκάθισεν·
il s’assit,
καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ
et les yeux de tous, dans la synagogue,
 ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ.
étaient fixés sur lui.
-
21
Ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι
Et il commença à leur dire :
Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη
« Aujourd’hui est accomplie cette parole de l’Ecriture,
ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.
et vous l’entendez. »
littéralement : dans vos oreilles
-
22
Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ,
Et tous lui rendaient témoignage,
καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος
et ils s’étonnaient des paroles de grâce
τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ,
qui sortaient de sa bouche ;
καὶ ἔλεγον,  
et ils disaient :
Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος ;
« N’est-il pas le fils de Joseph celui-ci  ? »
-
23
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Et il leur dit :
Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην,
Sans doute vous me direz cette parabole :
Ἰατρέ,
« Médecin,
θεράπευσον σεαυτόν:
guéris-toi toi-même.
ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναούμ ,
tout ce que nous avons entendu dire que tu as fait à Capharnaüm.
ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου.
Fais le aussi ici, dans ta patrie,
-
24
Εἶπεν δέ,
Et il dit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
En vérité, je vous dis que
οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.
aucun prophète n’est bien reçu       dans sa patrie.
-
25
Ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais en vérité  je vous dis :
ἐπὶ + génitif (ici) : en présence de, en 
πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν τῷ Ἰσραήλ,
Il y avait beaucoup de veuves, aux jours d’Elie, en Israël
ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ,
lorsque le ciel fut fermé pendant trois ans et six mois,
ἐπὶ + acc. (ici) pendant
ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν:
quand il y eut une grande famine sur toute la  terre ;
ἐπὶ + acc (ici) sur, dans 
-
26
καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας,
et Elie ne fut envoyé chez aucune d’elles,
εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας 
si ce n’est à Sarepta de Sidon
πρὸς γυναῖκα χήραν.
vers une femme veuve.
-
27
Καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν  ἐν τῷ Ἰσραὴλ
Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël,
ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου :
au temps d’Elisée le prophète ;
καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη,
et aucun d’eux ne fut purifié,
εἰ μὴ  Ναιμὰν ὁ Σύρος.
si ce n’est Naaman, le Syrien.
-
28
Καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ
Et tous furent remplis de colère,
ἐν τῇ συναγωγῇ,
 dans la synagogue
ἀκούοντες ταῦτα,
en entendant ces choses.
-
29
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν
Et s’étant levés, ils le chassèrent
ἔξω τῆς πόλεως,
hors de la ville,
καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους
et le menèrent jusqu’au sommet de la montagne
ἐφ’ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόμητο
sur laquelle leur ville était bâtie,
ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν.
pour le précipiter.
-
30
Αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.
Mais lui, ayant passé au milieu d’eux, s’en allait.

 

30 août 2020

Dim.30/08/20 Mt 16, 21-27

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 16 ,21-27

Ecouter l’Evangile en grec :

-

Lire dans la TOB  ←ici

-

21
Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
Dès lors Jésus commença à montrer à ses disciples
ὅτι δεῖ αὐτὸν  εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν,
qu’il lui fallait aller à Jérusalem,
καὶ πολλὰ παθεῖν
et souffrir beaucoup
ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων,
de la part des anciens et des chefs des prêtres et des scribes,
καὶ ἀποκτανθῆναι,
et être mis à mort,
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
et le troisième jour ressusciter.
-
22
Καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος
Et Pierre, l’ayant pris à part,
ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων,
se mit à le reprendre, disant :
Ἵλεώς σοι, κύριε ·
« A Dieu ne plaise, Seigneur,
 οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο.
cela ne t’arrivera certainement pas. »
-
23
Ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ,
Mais lui, s’étant tourné, dit à Pierre :
Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ,
Va derrière moi, Satan,
σκάνδαλόν εἶ ἐμοῦ ·
tu m’es en scandale,
 ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ,
parce que tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu,
ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.
mais celles qui sont des hommes.
-
24
Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
Alors Jésus dit à ses disciples :
Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,
Si quelqu’un veut venir après moi,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν,
qu’il renonce à lui-même,
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ,
et qu’il se charge de sa croix,
καὶ ἀκολουθείτω μοι.
et qu’il me suive.
-
25
Ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
Car quiconque voudra sauver sa vie,
ἀπολέσει αὐτήν·
la perdra ;
ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
et quiconque perdra sa vie
ἕνεκεν ἐμοῦ
à cause de moi,
εὑρήσει αὐτήν ·
la trouvera.
-
26
τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος
Car que servira-t-il à un homme
ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ,
de gagner le monde entier,
τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ ;
s’il perd son âme ?
Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος
ou que donnera l’homme
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ;
en échange de son âme ?
-
27
Μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι
Car le fils de l’homme doit venir
ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
dans la gloire de son Père,
μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ,
avec ses anges ;
καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.
et alors il rendra à chacun selon ses actions.

 

29 août 2020

Sam. 29/08/20 Mc 6,17-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 6,17-29

TOB

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

17
Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην,
Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean,
καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ,
et l’avait fait lier en prison,
διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,
à cause d’Hérodias, la femme de Philippe, son frère,
ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν.
parce qu’il l’avait épousée.
-
18
Ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι
Car Jean disait à Hérode :
Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου.
« Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère. »
-
19
Ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ,
Or, Hérodias lui en voulait,
καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι:
et elle voulait le faire mourir,
καὶ οὐκ ἠδύνατο ,
et elle ne le pouvait pas,
-
20
ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην,
car Hérode craignait Jean,
εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον,
sachant qu’il était un homme juste et saint ;
καὶ συνετήρει αὐτόν,
et il le protégeait,
καὶ ἀκούσας αὐτοῦ,
et, après l’avoir entendu,
πολλὰ ἠπόρει
il doutait beaucoup
 καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν.
 et il l’écoutait volontiers.
-
21
Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου,
Et comme un jour favorable se présentait,
ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ
lorsque Hérode, pour son anniversaire
δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ
donna un festin à ses grands
καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας,
et aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée,
-
22
καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ  Ἡρῳδιάδος
et comme la fille d’Hérodias elle-même était entrée
καὶ ὀρχησαμένης,
et dansait,
 ἤρεσεν  τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις,
elle plut à Hérode et à ses convives.
εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ,
Et le roi dit à la jeune fille :
Αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς,
Demande-moi ce que tu veux
καὶ δώσω σοί :
et je te le donnerai :
-
23
καὶ ὤμοσεν αὐτῇ
Et il lui dit avec serment :
Ὅ τι ἐάν με αἰτήσῃς,
« Ce que tu demanderas,
δώσω σοί,
je te le donnerai,
ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.
jusqu’à la moitié de mon royaume. »
-
24
Καὶ ἐξελθοῦσα  εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς,
Et, étant sortie, elle dit à sa mère :
Τί αἰτήσωμαι ;
Que puis-je demander ?
 Ἡ δὲ εἶπεν,
Et elle  dit :
Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος.
« La tête de Jean celui qui baptise. »
-
25
Καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα,
Et étant aussitôt rentrée avec empressement vers le roi,
ᾐτήσατο, λέγουσα, 
elle demanda (disant)
Θέλω ἵνα  ἐξαυτῆς δῷς μοι 
Je veux que tu me donnes, à l’instant,
ἐπὶ πίνακι
sur un plat,
τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
la tête de Jean le Baptiste.
-
26
Καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς,
Et le roi étant devenu très triste ;
διὰ τοὺς ὅρκους
à cause de ses serments,
καὶ τοὺς ἀνακειμένους
et de ses convives,
 οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν.
 ne voulut pas la repousser.
-
27
Καὶ  εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα
Et aussitôt, le roi, ayant envoyé un garde,
ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
commanda d’apporter sa tête.
-
28
Καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ,
Et le garde, s’en étant allé, le décapita dans la prison ;
καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι,
et il apporta sa tête sur un plat
καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ:
et la donna à la jeune fille,
καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς.
et la jeune fille la donna à sa mère.
-
29
Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον,
Et les disciples de Jean, l’ayant appris, vinrent
καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ,
et emportèrent son cadavre,
καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ.
et le mirent dans un tombeau.

 

28 août 2020

Vend. 28/08/20 Mt 25,1-13

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 Mt 25,1-13

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

TOB

-

1
Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
Alors le royaume des cieux sera semblable
δέκα παρθένοις,
à dix vierges
αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας  ἑαυτῶν
qui, ayant pris leurs lampes,
 ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησι τοῦ νυμφίου.
sortirent à la rencontre de l’époux.
-
2
Πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ
Or, cinq d’entre elles étaient folles,
καὶ πέντε φρόνιμοι.
et cinq, sages.
-
3
Αἱ γὰρ μωραί,
Car les folles,
λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν,
en prenant leurs lampes,
οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον:
ne prirent pas d’huile avec elles ;
-
4
αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις
 mais les sages prirent de l’huile dans les vases.
μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν.
avec leurs lampes.
-
5
Χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου,
Mais comme l’époux tardait,
ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον.
elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.
-
6
Μέσης δὲ νυκτὸς
Or, au milieu de la nuit,
κραυγὴ γέγονεν,
il y eut un cri :
Ἰδού, ὁ νυμφίος
Voici l’époux !
ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν  [αὐτοῦ]
sortez au-devant de lui.
-
7
Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι,
Alors toutes ces vierges se réveillèrent
καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας  ἑαυτῶν.
et préparèrent leurs lampes.
-
8
Αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν
Et les folles dirent aux sages :
 Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν,
« Donnez-nous de votre huile ;
ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται.
car nos lampes s’éteignent. »
-
9
Ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι, λέγουσαι,
Mais les sages répondirent :
Μήποτε
« Non,
οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν:
de peur qu’il n’y en ait pas assez pour nous et pour vous.
πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας
Allez plutôt vers ceux qui en vendent,
καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς.
et achetez-en  pour vous. »
-
10
Ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι,
Mais pendant qu’elles allaient en acheter,
ἦλθεν ὁ νυμφίος:
l’époux vint,
καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους,
et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces,
καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα.
et la porte fut fermée.
-
11
Ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι,
Mais plus tard viennent aussi les autres vierges,
λέγουσαι,
disant :
Κύριε, κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν.
« Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! »
-
12
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,
Mais il leur répondit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.
« Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. »
-
13
Γρηγορεῖτε οὖν,
Veillez donc ;
ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν.
parce que vous ne savez ni le jour ni l’heure.

 

27 août 2020

Jeu.27/08/20 Mt 24,42-51

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 24,42-51

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

TOB

-

42
Γρηγορεῖτε οὖν,
Veillez donc,
ὅτι οὐκ οἴδατε
parce que vous ne savez pas
ποίᾳ  ἡμέρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται.
quel jour votre Seigneur vient.
-
43
Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε,
Or sachez ceci :
ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης
Si le maître de la maison savait
ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται,
à quelle veille de la nuit le voleur vient,
ἐγρηγόρησεν ἄν,
il aurait veillé
καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.
et n’aurait pas laissé sa maison être percée.
-
44
Διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς
C’est pourquoi vous aussi
γίνεσθε ἕτοιμοι:
soyez prêts ;
ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ,
car c’est à une heure à laquelle vous ne pensez pas,
L’antécédent ὥρᾳ est placé dans la pp sub. relative.
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
que le fils de l’homme vient.
-
45
Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος,
Qui donc est le serviteur fidèle et prudent,
ὃν κατέστησεν ὁ κύριος  ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ
que le maître a établi sur ses domestiques,
τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;
pour leur donner la nourriture au temps convenable ?
-
46
Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος,
Heureux ce serviteur
ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ
que son maître, à son arrivée,
litt. : « étant venu »
ὃν pronom relatif COD de εὑρήσει
εὑρήσει  οὕτως ποιοῦντα .
trouvera faisant ainsi !
-
47
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis
ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
qu’il l’établira sur tous ses biens.
-
48
Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος
Mais si ce méchant serviteur dit
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ,
en son cœur :
Χρονίζει  μου ὁ κύριος  
Mon maître tarde,
-
49
καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ  
et qu’il se mette à battre ses compagnons de service,
ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ 
et qu’il mange et boive
μετὰ τῶν μεθυόντων,
avec les ivrognes,
-
50
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου
le maître de ce serviteur-là viendra
ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ,
au jour où il ne s’y attend pas,
καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,
et à l’heure qu’il ne connaît pas,
-
51
καὶ διχοτομήσει αὐτόν,
et il le mettra en pièces
καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει:
et lui donnera sa part avec les hypocrites ;
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
c’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents.
« des pleurs et des grincements de dents » : l’expression est au singulier en grec.
-
Sur la traduction : ici
Le choix de notre traduction a pour seul objectif
de permettre aux lecteurs
de repérer les mots et les groupes syntaxiques,
afin de faciliter sa lecture du grec. 

 

26 août 2020

Mer.26/08/20 Mt 23, 27-32

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 23, 27-32

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

Lire ici la : TOB

-

27

Οὐαὶ ὑμῖν,
Malheur à vous,
γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι,
scribes et pharisiens
ὑποκριταί,
hypocrites !
ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις,
parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis,
οἵτινες ἔξωθεν μὲν
qui à l’extérieur
φαίνονται ὡραῖοι,
paraissent merveilleux,
ἔσωθεν δὲ
mais qui, au dedans
γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν
sont remplis d’ossements de morts
καὶ πάσης ἀκαθαρσίας.
et de toute impureté.
-
28
Οὕτως καὶ ὑμεῖς
De même vous aussi,
ἔξωθεν μὲν
au dehors
φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι,
vous paraissez justes aux hommes,
ἔσωθεν δὲ
mais au dedans
ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας.
vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité.
-
29
 Οὐαὶ ὑμῖν,
 Malheur à vous,
γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι,
scribes et pharisiens
ὑποκριταί,
hypocrites !
ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν,
parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes
καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,
et ornez les sépulcres des justes,
-
30
καὶ λέγετε,
et que vous dites :
Εἰ  ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν,
Si nous avions été aux jours de nos pères
οὐκ ἂν  ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ
 nous n’aurions pas été pas été leurs complices
ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν.
 dans le sang des prophètes.
-
31
Ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς
Ainsi vous témoignez contre vous-mêmes
ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας·
que vous êtes fils de ceux qui ont tué les prophètes.
-
32
καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν.
Et vous, comblez la mesure de vos pères !

 

25 août 2020

Mar. 25/08/20 Mt 23,23-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Mt 23,23-26
-
-
23
Οὐαὶ ὑμῖν,
Malheur à vous,
γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί,
scribes et pharisiens hypocrites !
ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον,
parce que vous payez la dîme de la menthe, et de l’aneth, et du cumin,
καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου,
et vous avez laissé de côté les charges plus lourdes de la loi,
τὴν κρίσιν καὶ  τὸ ἔλεος  καὶ τὴν πίστιν:
le jugement, et la miséricorde, et la fidélité.
ταῦτα [δὲ] ἔδει ποιῆσαι,
Voilà les choses qu’il fallait faire,
κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.
et ne pas laisser de côté les autres.
-
24
Ὁδηγοὶ τυφλοί,
Conducteurs aveugles,
οἱ διϋλίζοντες τὸν κώνωπα,
qui coulez le moucheron,
τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες.
mais qui avalez le chameau.
-
25
Οὐαὶ ὑμῖν,
Malheur à vous,
γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί,
scribes et pharisiens hypocrites !
ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος,
parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat,
ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας.
mais au dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérance.
-
26
Φαρισαῖε τυφλέ,
Pharisien aveugle,
καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου
nettoie d’abord l’intérieur de la coupe
 ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν.
afin que le dehors aussi devienne pur.

 

24 août 2020

Lun.24/08/20 Jn 1,45-51

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 

Jn 1,45-51

Lecture de Jn 1,43 -51 :

TOB

45
Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναήλ,
Philippe trouve Nathanaël,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et lui dit :
Ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται
celui au sujet de qui Moïse et les prophètes ont écrit dans la loi ,
εὑρήκαμεν
nus l’avons trouvé
Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.
Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth.
-
46
Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ,
Et Nathanaël lui dit :
Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;
Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?
Λέγει αὐτῷ  [ὁ] Φίλιππος
 Philippe lui dit :
Ἔρχου καὶ ἴδε.
Viens et vois.
-
47
Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν,
Jésus vit Nathanaël venant à lui,
καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ,
et il dit de lui :
Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης,
Voici vraiment un Israélite
ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν.
en qui il n’y a pas de tromperie.
-
48
Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ,
Nathanaël lui dit :
Πόθεν με γινώσκεις;
D’où me connais-tu ?
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι,
Avant que Philippe t’appelât,
ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν,
quand tu étais sous le figuier,
εἶδόν σε.
je t’ai vu.
-
49
Ἀπεκρίθη  αὐτῷ Ναθαναήλ ,
Nathanaël lui répondit :
Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,
Rabbi, tu es le Fils de Dieu,
σὺ  βασιλεὺς εἶ  τοῦ Ἰσραήλ.
tu es le roi d’Israël.
-
50
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Ὅτι εἶπόν σοι,
Parce que je t’ai dit
ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς,
que je te voyais sous le figuier
πιστεύεις;
tu crois :
Μείζω τούτων  ὄψῃ.
tu verras de plus grandes choses que celle-ci.
-
51
Καὶ λέγει αὐτῷ,
Et il lui dit :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen,  je vous dis
 ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα,
que vous verrez le ciel ouvert
καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας
et les anges de Dieu monter
καὶ καταβαίνοντας
et descendre
ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.
sur le Fils de l’homme.

 

23 août 2020

Dim. 23/08/20 Mt 16, 13-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 16, 13-20
-
13
Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου
Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων,
interrogeait ses disciples, disant :
Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
les hommes disent que le fils de l’homme est qui ?
-
 λέγουσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου (sujet) Τίνα (attribut du S) εἶναι (verbe)
 Proposition subordonnée infinitive : 
dire que + proposition infinitive avec pronom interrogatif à l’accusatif Τίνα « qui »
εἶναι infinitif du verbe être
-
14
Οἱ δὲ εἶπαν
Et ils dirent :
3è pers. du pl. 2è forme de l’indicatif aoriste 2 de λέγω dire
 Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν:
Les uns, Jean le baptiste ;
(Sous-entendu : disent qu’il est + attribut à l’accusatif)
ἄλλοι δὲ Ἠλίαν:
d’autres, Elie ;
ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.
et d’autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.
-
Elie devait revenir à la fin des temps selon la tradition,
 Jean le baptiste comme Elie annoncent la venue du règne de Dieu. 
-
15
Λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι ;
Mais vous, qui dites-vous que je suis ?
Même construction qu’au verset 13
-
16
Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν,
Simon Pierre répondant dit :
Σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu qui vit (le vivant)
-
τοῦ ζῶντος : article au génitif  + participe présent
L’article + participe : fréquent dans la koinè « celui qui » (remplace le pronom relatif …) 
ζάω contracté en ζῳ, vivre, être vivant, 
rester vivant et dans d’autres contextes : revenir à la vie. 
τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος (ici) au génitif est une expression qu’on trouve dans l’AT
-
17
Ἀποκριθεὶς δὲ  ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Et Jésus répondant lui dit :
Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ,
Heureux es-tu, Simon, Barjonas ;
Comparer à Mc 8,27-33
Βαριωνᾶ : plusieurs interprétations possibles : l’une est « fils de Jonas »  (bar iona)
ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι,
parce que  chair et sang ne t’ont pas révélé,
ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
mais mon Père qui est dans les cieux.
-
 ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς : Voir remarque précédente sur article + participe 
(ici il faudrait sous-entendre » être » au participe devant ἐν τοῖς οὐρανοῖς)
ἀπεκάλυψέν 3è pers. de l’aoriste de l’indicatif actif, 
de ἀποκαλύπτω enlever le voile, dévoiler d’où : révéler ἀπο (loin) καλύ (racine du voile) πτ- ω
voir ce mot analysé entièrement dans l’article « étymologie« 
-
18
Κἀγὼ δέ σοι λέγω,
Et moi aussi je te dis
ὅτι σὺ εἶ Πέτρος,
que tu es Pierre
εἶ : 2 è pers. de l’indicatif présent du verbe être, εἰμι 
καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
et que sur cette roche
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν,
je bâtirai mon assemblée,
καὶ πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
et les portes d’Hadès ne prévaudront pas contre elle.
-
En grec, différence de genre entre les deux « pierres » et deux sens différents.
ἡ πέτρα est plus grosse que πέτρος la pierre au sens d’un caillou (pierre insignifiante)
-
19
Δώσω σοὶ τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν:
Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ;
Δώσω 1è pers du futur de l’indicatif actif de δίδωμι donner
καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras lié sur la terre
δήσῃς 2è pers. du subjonctif aoriste actif de δέω lier
ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
sera lié dans les cieux :
ἔσται δεδεμένον : verbe être au futur + participe parfait passif de δέω lier 
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras délié sur la terre
 λύσῃς subjonctif aoriste actif de λύω délier
ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
sera délié dans les cieux.
(littéralement : sera « étant délié de façon durable » / valeur du participe parfait passif λελυμένον, de λύω délier)
On voit se développer dans la koinè des périphrases avec le verbe être au futur + participe attribut du sujet
Le verbe « délier » est employé dans le sens de « pardonner » dans les évangiles. 
-
Système à l’éventuel :
 Subjonctif aoriste dans la protase : δήσῃς / λύσῃς
 introduite par ἐὰν (éventuel : εἰ + ἂν)
placé dans la proposition subordonnée relative , éventuel :
« ce que tu lies, si tu le lies » / « ce que tu délies si… » – et :
futur dans l’apodose)
-
20
Τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς
Alors il défendit aux disciples
 ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν
de dire à personne
ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ χριστός.
qu’il était, lui, le Christ.

 

22 août 2020

Sam.22/08/20 Mt 23,1-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

Ecouter l’évangile en grec :

Mt 23,1-12
-
1
Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις
Alors Jésus parla aux foules
καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
et à ses disciples,
-
2
λέγων,
en disant :
Ἐπὶ τῆς Μωϋσέως καθέδρας
« sur le siège de Moïse
ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι·
les scribes et les pharisiens se sont assis. »
-
3
πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν
donc toutes les choses qu’ils vous diront
(ou « peuvent vous dire » pour rendre l’éventualité : subjonctif avec ἂν)
-
ποιήσατε καὶ τηρεῖτε
  faites-les et gardez-les ;
ποιήσατε : impératif aoriste (ponctuel)
τηρεῖτε : impératif présent (durable)
-
 κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε,
mais ne faites pas selon leurs œuvres,
λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.
car ils disent et ne font pas ;
-
4
Δεσμεύουσιν  δὲ φορτία βαρέα  [καὶ δυσβάστακτα] ,
mais ils lient des fardeaux pesants [et difficiles à porter] ,
καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων,
et les mettent sur les épaules des hommes,
αὐτοὶ δὲ τῷ  δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά.
alors qu’eux, de leur doigt, ne veulent pas les bouger.
-
5
Πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν
Et toutes leurs œuvres, ils les font
πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις:
pour être vus des hommes ;
πρὸς τὸ + infinitif  (ici infinitif aoriste passif) : pour
πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν,
car ils élargissent leurs phylactères,
καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα :
et ils agrandissent leurs franges .
-
6
φιλοῦσίν δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις,
Ils aiment la première place dans les festins,
καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς,
et les premiers sièges dans les synagogues,
-
7
καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς,
et les salutations dans les places publiques,
καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων·  Ῥαββί
et être appelés par les hommes : « Rabbi ! »
-
8
ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββί·
Mais vous, ne vous faites pas appeler « Rabbi »  :
εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν διδάσκαλος :
car un seul est votre Maître ;
πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε.
et vous tous, vous êtes frères.
-
9
Καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς:
Et n’appelez personne sur la terre votre père ;
εἷς γάρ ἐστιν  ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος.
car un seul est votre père céleste.
-
10
Μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί :
Et ne vous faites pas appeler des guides,
 ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ χριστός.
car un seul, le Christ, est votre guide.
 ὁ καθηγητής 1. guide 2. précepteur, maître
(καθηγέομαι : 1.montrer le chemin, servir de guide 2. prendre l’initiative , la direction, enseigner) 
L’attribut en général, n’est pas précédé de l’article.
-
11
Ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος.
Mais le plus grand d’entre vous sera votre serviteur ;
-
12
Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτόν,
et quiconque s’élèvera lui-même
ταπεινωθήσεται:
sera abaissé,
καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτόν,
et quiconque s’abaissera lui-même
ὑψωθήσεται.
sera élevé.
ὑψόω : futur indicatif passif  : élever, exalter

 

19 août 2020

Mer. 19/08/20 Mt 20,1-16

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 20,1-16

TOB

1
Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
Car le royaume des cieux est semblable à
ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ,
un maître de maison
ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ
qui sortit dès le point du jour
μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
pur louer des ouvriers pour sa vigne.
-
2
 Συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν
Et s’étant mis d’accord avec les ouvriers
ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν,
sur un denier la journée,
ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
il les envoya à sa vigne.
-
3
Καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν,
Et étant sorti environ à  la troisième heure,
εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς :
il en vit d’autres qui étaient sur la place sans rien faire ;
-
4
καὶ ἐκείνοις εἶπεν,
Et il leur dit :
Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα,
Allez, vous aussi, à la vigne,
καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον
et ce qui sera juste
δώσω ὑμῖν.
je vous le donnerai ;
-
5
Οἱ δὲ ἀπῆλθον.
et ils allèrent.
Πάλιν [δὲ] ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν,
Etant sorti de nouveau vers la sixième et la neuvième heure,
ἐποίησεν ὡσαύτως.
il fit encore de même.
-
6
Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθών,
Or, vers la onzième heure, étant sorti,
εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας
il en trouva d’autres qui se tenaient là ;
 καὶ λέγει αὐτοῖς,
et il leur dit :
Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί ;
Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?
-
7
Λέγουσιν αὐτῷ,
Ils lui disent :
Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο.
Parce que personne ne nous a loués.
Λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα.
Allez, vous aussi, à la vigne.
-
8
Ὀψίας δὲ γενομένης
Quand le soir fut venu,
λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ,
le maître de la vigne dit à son intendant :
Κάλεσον τοὺς ἐργάτας,
Appelle les ouvriers,
καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθόν,
et paie-leur le salaire,
ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.
en commençant depuis les derniers jusqu’aux premiers.
-
9
Καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν
Et ceux de la onzième heure étant venus,
ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον.
ils reçurent chacun un denier.
-
10
 Καὶ ἐλθόντες  οἱ πρῶτοι
Or les premiers étant venus,
ἐνόμισαν ὅτι
ils pensaient qu’
πλεῖον  λήμψονται
 ils recevraient davantage ;
καὶ ἔλαβον  [τὸ] ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί .
mais ils reçurent  chacun un denier eux aussi;
-
11
Λαβόντες δὲ
et l’ayant reçu,
ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου,
ils murmuraient contre le maître de la maison,
-
12
λέγοντες
disant :
Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν,
Ceux-là, les derniers, n’ont travaillé qu’une heure,
καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας,
et tu les as traités à l’égal de nous
τοῖς βαστάσασιν τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα.
qui avons supporté le poids du jour et la chaleur.
-
13
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς  ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν ,
Mais répondant, il  dit à l’un d’eux :
Ἑταῖρε,
Ami,
οὐκ ἀδικῶ σε:
je ne te fais pas tort ;
οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι ;
ne te mis-tu pas d’accord avec moi pour un denier ?
-
14
Ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε :
Prends ce qui est à toi et va-t’en.
θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί.
Mais je veux donner à ce dernier autant qu’à toi.
-
15
 [Ἢ] οὐκ ἔξεστίν μοι
 Ne m’est-il  pas permis
ὃ θέλω ποιῆσαι  ἐν τοῖς ἐμοῖς ;
de faire ce que je veux de ce qui est à moi ?
 Ἢ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν,
Ou ton œil est-il mauvais
ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι;
parce que moi je suis bon ?
-
16
Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι,
Ainsi les derniers seront les premiers,
καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι : 
et les premiers seront les derniers.

 

18 août 2020

Mar. 18/08/20 Mt 19,23-30

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 19,23-30

TOB

-

23
 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
Mais Jésus dit à ses disciples :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
Amen, je vous le dis :
 πλούσιος δυσκόλως  εἰσελεύσεται
Un riche entrera difficilement
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
dans le royaume des cieux.
-
24
Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν,
Et je vous le dis encore :
εὐκοπώτερόν ἐστιν
Il est plus facile
κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν,
qu’un chameau passe par le trou d’une aiguille,
ἢ πλούσιον  εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
qu’il ne l’est qu’un riche entre dans le royaume de Dieu.
-
25
Ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ
Les disciples ayant entendu cela,
ἐξεπλήσσοντο σφόδρα,
étaient fort étonnés,
λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;
et ils disaient : Qui donc peut être sauvé ?
-
26
Ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς,
Mais Jésus les regardant, leur dit :
Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν,
Quant aux hommes, cela est impossible ;
παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά. 
mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles.
-
27
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ,
Alors Pierre répondant, lui dit :
Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
Voici, nous, nous avons tout quitté,
καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι :
et nous t’avons suivi ;
τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;
que nous en arrivera-t-il donc ?
-
28
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς,
Et Jésus leur dit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
Amen je vous dis, que
ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι,
vous qui m’avez suivi,
ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ
lors du renouvellement,
ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
lorsque le Fils de l’homme sera assis
ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,  
sur le trône de sa gloire,
καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους,
vous serez assis vous aussi sur douze trônes,
κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
jugeant les douze tribus d’Israël.
-
29
Καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας,
Et quiconque aura quitté sa maison
ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα, , ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς,
frères ou sœurs, ou père, ou mère, ou enfants, ou champs,
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου,
à cause de mon nom,
ἑκατονταπλασίονα λήμψεται
  recevra beaucoup plus,
καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.
et héritera la vie éternelle.
-
30
Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι,
Mais plusieurs des premiers seront les derniers,
καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.
et plusieurs des derniers seront les premiers.

 

17 août 2020

Lun. 17/08/20 Mt 19,16-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 19,16-22
-
-
16
Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν  αὐτῷ εἶπεν ,
Et voici, un (homme) s’étant approché, lui dit :
Διδάσκαλε  τί ἀγαθὸν ποιήσω,
Maître, que ferai-je de bon
ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον;
pour avoir la vie éternelle ?
-
17
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ,
Et  il lui dit :
Τί με  ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ ;
Pourquoi m’interroges-tu au sujet du bon ?
 Εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός.
Un seul est le bon.
Εἰ δὲ θέλεις  εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν
Mais si tu veux entrer dans la vie,
 τήρησον τὰς ἐντολάς.
garde les commandements.
-
18
Λέγει αὐτῷ,
Il lui dit :
Ποίας;
Lesquels ?
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν,
Et Jésus lui dit :
Τὸ Οὐ φονεύσεις:
Tu ne tueras pas ;
οὐ μοιχεύσεις
:tu ne commettras point adultère ; 
οὐ κλέψεις:
tu ne voleras pas ;
οὐ ψευδομαρτυρήσεις:
tu ne diras pas de faux témoignage ;
-
19
τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα:
honore père et mère ;
καί, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
-
20
Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος,
Le jeune homme lui dit :
Πάντα ταῦτα  ἐφύλαξα:
J’ai observé toutes ces choses ;
τί ἔτι ὑστερῶ;
que me manque-t-il encore ?
-
21
Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι,
Si tu veux être parfait,
ὕπαγε,
va,
πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα
vends tes biens,
καὶ δὸς [τοῖσ] πτωχοῖς 
et donne aux pauvres,
καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς 
et tu auras un trésor dans le ciel ;
καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι.
et ici, et suis-moi.
-
22
Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον
Mais  le jeune homme ayant entendu la parole
ἀπῆλθεν λυπούμενος:
 s’en alla affligé ;
ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.
car il avait de grands biens.

 

16 août 2020

Dim. 16/08/20 Mt 15,21-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 15,21-28
-
-
-
21
 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς
Et Jésus, étant parti de là,
ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.
se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon.
-
22
Καὶ ἰδού, 
Et voici,
γυνὴ Χαναναία
une femme cananéenne,
 ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν,
sortant de ces contrées, criait,
λέγουσα,
disant :
Ἐλέησόν με, κύριε,
Aie pitié de moi, Seigneur,
 υἱὸς Δαυίδ:
fils de David ;
ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.
ma fille est cruellement tourmentée par le démon !
-
23
Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον.
Mais il ne lui répondit pas un mot.
Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτόν,
Et ses disciples s’étant approchés le priaient
λέγοντες,
disant :
Ἀπόλυσον αὐτήν,
Renvoie-la,
ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.
car elle crie derrière nous.
-
24
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,
Et il répondit :
Οὐκ ἀπεστάλην
Je n’ai été envoyé
εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.
qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël.
-
25
Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα,
Mais elle, s’étant approchée, se prosternait devant lui, disant :
Κύριε, βοήθει μοι.
Seigneur, secours-moi !
-
26
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,
Il répondit :
Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων,
Il n’est pas beau de prendre le pain des enfants
καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.
et de le jeter aux petits chiens.
-
27
Ἡ δὲ εἶπεν,
Mais elle dit :
Ναί, κύριε:
Oui, Seigneur,
καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων
car aussi les petits chiens mangent les miettes
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.
qui tombent de la table de leurs maîtres.
-
28
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ,
Alors Jésus, répondant, lui dit :
Ὦ γύναι,
femme,
μεγάλη σου ἡ πίστις:
ta foi est grande !
γενηθήτω σοι ὡς θέλεις.
Qu’il t’advienne comme tu le veux.
Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς
Et sa fille fut guérie
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
à partir de cette heure-là.
.

 

15 août 2020

Sam.15/08/20 Lc 1,39-56

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 1,39-56

-

TOB

-

Prononciation du grec moderne : 

-

Prononciation érasmienne :

-

39
 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
Marie s’étant levée en ces jours-là
ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς,
alla vers la montagne en hâte
εἰς πόλιν Ἰούδα,
vers une ville de Juda.
-
40
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου,
Et elle entra dans la maison de Zacharie,
καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.
 et salua Élisabeth.
-
41
Καὶ ἐγένετο
Et ( il arriva que)
ὡς ἤκουσεν  τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ ,
quand Elisabeth entendit la salutation de Marie,
ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς:
l’enfant bondit en son sein :
καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,
 et Elisabeth fut remplie du Saint Esprit.
σκιρτάω : bondir (de joie)
τὸ βρέφος : petit enfant, nourrisson
κοιλία : ventre, entrailles, sein maternel
-
42
καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ,
Et elle s’écria d’une voix forte
καὶ εἶπεν,
et dit :
Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν,
tu es bénie entre les femmes,
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
 et le fruit de ton sein est béni.
ἀνεφώνησεν : aoriste de ἀναφώνεω : s’écrier (ana: de bas en haut)
κραυγή : cri
-
43
Καὶ πόθεν μοι τοῦτο,
et d’où cela (est) pour moi
ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρός  ἐμέ;
 que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?
-
44
Ἰδοὺ γάρ,
car voici,
ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου
quand la voix de ta salutation est arrivée
εἰς τὰ ὦτά μου,
à mon oreille
ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος
l’enfant a tressailli d’allégresse
ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
dans mon sein.
-
45
Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα,
Et bienheureuse celle qui a cru,
ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.
parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur
auront leur accomplissement.
-
Syntaxe : 
sujet : l’accomplissement (τελείωσις)
verbe : sera( ἔσται)
pour … (datif). 
C’est l’expression de la possession en grec :
cf. être à quelqu’un 
ce qui a été dit : τοῖς λελαλημένοις
à elle  αὐτῇ 
aura son accomplissement .
-
46
Καὶ εἶπεν Μαριάμ,
et Marie dit
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,
Mon âme exalte le Seigneur,
-
47
καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
-
48
Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.
Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
Ἰδοὺ γάρ,
Car voici,
ἀπὸ τοῦ νῦν
désormais
μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί.
toutes les générations me diront bienheureuse,
-
49
Ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός,
Parce que le puissant a fait pour moi de grandes choses.
καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Son nom est saint,
-
50
Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς
Et sa miséricorde  d’âge en âge
τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
pour ceux qui le craignent.
-
51
Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ:
Il a déployé la force de son bras ;
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.
Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses.
-
ποίεω κράτος : agir avec force
βραχίων : le bras
ὑπερήφανος :  orgueilleux 
διανοία  : intelligence, compréhension, pensée
καρδία : le coeur :
(représente le siège de la vie intérieure, de l’intelligence, de la volonté, de la vie morale)
L’expression littérale  ici : les orgueilleux dans la pensée de leur coeur
Figure de style pour : ceux qui avaient dans le coeur des pensées orgueilleuses.
 διανοίᾳ καρδίας est assez mal traduit en général, car il n’y a pas de préposition « dans » en grec
voir E. DELEBECQUE  Etudes grecques sur l’Evangile de Luc, p. 21-22
-
52
Καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων,
Il a fait descendre des puissants de leurs trônes,
καὶ ὕψωσεν ταπεινούς.
 Et il a élevé des humbles.
-
Καθεῖλεν : aoriste de καθαιρέω : faire descendre
ὐψόω : élever
-
53
Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν,
Il a rassasié de biens des affamés,
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.
 Et il a renvoyé des riches à vide.
Πεινάω : avoir faim, être affamé
-
54
Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ,
Il est venu en aide à Israël, son serviteur,
μνησθῆναι ἐλέους,
pour se souvenir de sa miséricorde, -
Ἀντιλαμβάνομαι : venir en aide à + génitif
μνησθῆναι : infinitif de but. 
ἐλέους : voir p.223 du lien (TRENCH les Synon. du NT)
-
55
καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν,
Comme il l’avait dit à nos pères,
τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.
Envers Abraham et sa postérité pour toujours.
-
56
 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ  ὡς μῆνας τρεῖς,
Marie demeura avec elle environ trois mois,
καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
Puis elle retourna chez elle.
-
-
 
12

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente