• Accueil
  • > Archives pour le Lundi 31 août 2020

31 août 2020

Lun. 31/08/20 Lc 4,16-30

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
Lc 4,16-30
-
16
Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά ,
Et il vint à Nazareth,
οὗ ἦν τεθραμμένος:
où il avait été élevé,
καὶ εἰσῆλθεν,
et il entra,
κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ,
selon sa coutume,
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
le jour du sabbat,
εἰς τὴν συναγωγήν,
dans la synagogue,
καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.
et il se leva pour lire.
-
17
Καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου.
Et on lui remit le livre du prophète Esaïe,
Καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον,
et ayant déroulé le livre,
εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον,
il trouva l’endroit où il était écrit :
-
18
Πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ,
L’Esprit du Seigneur est sur moi, 
οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με
parce qu’il m’a oint 
εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς :
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ;
ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν,
il m’a envoyé pour publier aux captifs la libération 
καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν,
et aux aveugles le recouvrement de la vue,
ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει,
pour remettre en liberté les opprimés,
ἄφεσις, εως : libération, pardon
-
19
κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν.
et pour publier l’année favorable du Seigneur. 
-
20
Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον,
Et ayant replié le livre,
ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ,
et l’ayant rendu au serviteur,
ἐκάθισεν·
il s’assit,
καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ
et les yeux de tous, dans la synagogue,
 ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ.
étaient fixés sur lui.
-
21
Ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι
Et il commença à leur dire :
Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη
« Aujourd’hui est accomplie cette parole de l’Ecriture,
ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.
et vous l’entendez. »
littéralement : dans vos oreilles
-
22
Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ,
Et tous lui rendaient témoignage,
καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος
et ils s’étonnaient des paroles de grâce
τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ,
qui sortaient de sa bouche ;
καὶ ἔλεγον,  
et ils disaient :
Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος ;
« N’est-il pas le fils de Joseph celui-ci  ? »
-
23
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Et il leur dit :
Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην,
Sans doute vous me direz cette parabole :
Ἰατρέ,
« Médecin,
θεράπευσον σεαυτόν:
guéris-toi toi-même.
ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναούμ ,
tout ce que nous avons entendu dire que tu as fait à Capharnaüm.
ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου.
Fais le aussi ici, dans ta patrie,
-
24
Εἶπεν δέ,
Et il dit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
En vérité, je vous dis que
οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.
aucun prophète n’est bien reçu       dans sa patrie.
-
25
Ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais en vérité  je vous dis :
ἐπὶ + génitif (ici) : en présence de, en 
πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν τῷ Ἰσραήλ,
Il y avait beaucoup de veuves, aux jours d’Elie, en Israël
ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ,
lorsque le ciel fut fermé pendant trois ans et six mois,
ἐπὶ + acc. (ici) pendant
ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν:
quand il y eut une grande famine sur toute la  terre ;
ἐπὶ + acc (ici) sur, dans 
-
26
καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας,
et Elie ne fut envoyé chez aucune d’elles,
εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας 
si ce n’est à Sarepta de Sidon
πρὸς γυναῖκα χήραν.
vers une femme veuve.
-
27
Καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν  ἐν τῷ Ἰσραὴλ
Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël,
ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου :
au temps d’Elisée le prophète ;
καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη,
et aucun d’eux ne fut purifié,
εἰ μὴ  Ναιμὰν ὁ Σύρος.
si ce n’est Naaman, le Syrien.
-
28
Καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ
Et tous furent remplis de colère,
ἐν τῇ συναγωγῇ,
 dans la synagogue
ἀκούοντες ταῦτα,
en entendant ces choses.
-
29
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν
Et s’étant levés, ils le chassèrent
ἔξω τῆς πόλεως,
hors de la ville,
καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους
et le menèrent jusqu’au sommet de la montagne
ἐφ’ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόμητο
sur laquelle leur ville était bâtie,
ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν.
pour le précipiter.
-
30
Αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.
Mais lui, ayant passé au milieu d’eux, s’en allait.

 

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente