13 août 2020

Jeu. 13/08/20 Mt 18,21-19,1

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
Transcription et analyse des termes dans
évangile interlinéaire grec/anglais : ici
Dans la TOB
-
Mt 18,21-35
-
21
 Τότε προσελθὼν  ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ ,
Alors Pierre s’étant approché, lui dit :
Κύριε,
Seigneur,
ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου,
combien de fois-mon frère péchera-t-il contre moi
καὶ ἀφήσω αὐτῷ;
et lui pardonnerai-je ?
Ἕως ἑπτάκις;
jusqu’à sept fois ?
-
22
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις,
Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,
ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.
mais jusqu’à soixante dix fois sept fois.
-
23
Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
C’est pourquoi le royaume des cieux est semblable
ἀνθρώπῳ βασιλεῖ,
à un roi
ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.
qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs.
λόγος : a le sens de compte ici, λόγος : parole, compte, calcul…
-
24
Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν,
Quand il eut commencé à compter,
προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.
on lui amena un débiteur de dix mille talents ;
προσηνέχθη : voix passive : un débiteur de… lui fut amené
-
25
Μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι
et comme il n’avait pas de quoi payer,
génitif absolu
ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι ,
son seigneur commanda qu’il fût vendu,
καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα,
ainsi que sa femme et ses enfants
καὶ πάντα ὅσα  ἔχει
et tout ce qu’il avait,
 καὶ ἀποδοθῆναι.
et que la dette fût payée.
-
26
Πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος
Donc le serviteur étant tombé à terre,
προσεκύνει αὐτῷ, λέγων,
se prosternait devant lui, disant :
Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί,
Aie patience envers moi,
καὶ πάντα ἀποδώσω σοι.
et je te paierai tout.
-
27
Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν,
Et le seigneur de ce serviteur, ému de compassion, le relâcha,
καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ.
et lui remis sa dette.
-
28
Ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
Mais ce serviteur sortit
(étant sorti/ rencontra)
εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ,
et rencontra un de ses compagnons de service
ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια,
qui lui devait cent deniers ;
καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν,
et l’ayant saisi, il l’étranglait,
λέγων, Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις.
en disant : Paie si tu dois quelque chose !
-
29
Πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ
Et son compagnon de service, étant tombé à terre,
(Pour traduire :  tomba à terre et …)
 παρεκάλει αὐτόν, λέγων,
le suppliait en disant :
Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί,
Aie patience envers moi,
καὶ ἀποδώσω σοι.
et je te paierai.
-
30
Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν,
Mais lui ne voulait pas ;
ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν,
et s’en étant allé, il le jeta          en prison,
ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
jusqu’à ce qu’il eût payé ce qu’il devait.
-
31
Ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα
Ses compagnons de service, ayant vu ce qui s’était passé,
ἐλυπήθησαν σφόδρα:
en furent fort attristés,
καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν
et ils vinrent et expliquèrent à leur seigneur
πάντα τὰ γενόμενα.
tout ce qui était arrivé.
 διασαφέω : expliquer
-
32
Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ
Alors son seigneur l’ayant appelé,
λέγει αὐτῷ,
lui dit :
Δοῦλε πονηρέ,
Méchant serviteur,
πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι,
je t’ai délié de  toute cette dette,
ἐπεὶ παρεκάλεσάς με:
parce que tu m’as supplié,
-
33
οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι
ne te fallait-il pas aussi avoir pitié
τὸν σύνδουλόν σου,
de ton compagnon de service,
ὡς κἀγώ σε ἠλέησα;
comme moi aussi j’ai eu pitié de toi ?
-
34
Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ
Et son seigneur en colère
παρέδωκεν αὐτὸν
le livra
τοῖς βασανισταῖς,
 aux bourreaux
ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον.
jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il lui devait.
-
35
Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν,
Ainsi    aussi    mon Père céleste            fera pour vous
ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
si vous ne pardonnez pas, chacun à son frère,
ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν.
de tout votre cœur.
-
19,1
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους,
Et il arriva, quand Jésus eut achevé ces discours,
μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας,
 qu’il partit de Galilée,
καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας
et s’en alla dans le territoire de la Judée,
πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
de  l’autre côté du Jourdain.

 

12 août 2020

Merc. 12/08/20 Mt 18,15-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 18,15-20

B. en fr. courant : ici

Ecouter l’évangile en grec :

-

15
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου,
Et si ton frère pèche contre toi,
ὕπαγε
va,
ἔλεγξον αὐτὸν
reprends-le
μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου.
entre toi et lui seul ;
Ἐάν σου ἀκούσῃ,
s’il t’écoute,
ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·
tu as gagné ton frère.
-
16
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ,
Mais s’il ne t’écoute pas,
παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο,
prends avec toi encore une ou deux personnes,
ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν
afin que sur la parole de deux ou trois témoins
σταθῇ πᾶν ῥῆμα·
toute affaire soit établie
-
17
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν,
Que s’il ne les écoute pas,
εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ·
dis-le à l’assemblée ;
ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ,
et si même l’assemblée, il ne l’écoute pas,
ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.
qu’il te soit comme le païen et le cllecteur d’impôts.
-
18
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis :
ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς,
 tout ce que vous lierez sur la terre
ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ·
sera lié dans le ciel ;
καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς,
et tout ce que vous délierez sur la terre
ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ.
sera délié dans le ciel.
-
19
Πάλιν [ἀμὴν] λέγω ὑμῖν,
Je vous dis encore :
ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν 
que si deux d’entre vous s’accordent
ἐπὶ τῆς γῆς
sur la terre
περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται,
au sujet de toute affaire qu’ils demanderaient,
γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux.
-
20
Οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα,
Car où deux ou trois sont assemblés en mon nom,
ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν.
je suis là au milieu d’eux !

 

11 août 2020

Mardi 11/08/20 Mt 18,1-5.10.12-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’évangile en grec : 
-
Cliquez ici pour la TOB
-
Mt 18,1-5. 10
-
1
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες,
A ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus, et dirent :
Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;
Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?
-
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ : littéralement : en cette heure
 λέγοντες : littéralement : disant
προσῆλθον : aoriste, 3è pl. de  de προσέρχομαι aller vers (προσ)
ἄρα : conjonction conclusive : donc CARREZ §185d
μείζων adjectif au comparatif de μέγας, grand; 
dans le NT souvent le comparatif remplace le superlatif  cf. CARREZ §55
Τίς : pronom interrogatif au nominatif (sujet) : qui ?
-
2
Καὶ προσκαλεσάμενος ὁ  Ἰησοῦς παιδίον
Jésus, ayant appelé un petit enfant,
ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν,
le plaça au milieu d’eux,
-
προσκαλεσάμενος : participe aoriste , voix moyenne de προσκαλέω appeler 
au moyen : appeler à soi
ἔστησεν aoriste 3è sg de ἴστημι placer
αὐτὸ est un pronom personnel neutre comme le mot « enfant »
-
3
καὶ εἶπεν,
et dit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous (le) dis
ἐὰν μὴ στραφῆτε
si vous ne vous convertissez
-
στραφῆτε : subjonctif aoriste de στρέφω, changer
à l’aoriste = se retourner, d’où se convertir
-
καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία,
et si vous ne devenez comme les petits enfants,
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux.
-
4
Ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν
C’est pourquoi, celui qui se rendra humble
ὡς τὸ παιδίον τοῦτο,
comme ce petit enfant
οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux.
-
οὖν : donc, ici : « c’est pourquoi »
Ὅστις : pronom relatif composé
5
Καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον  τοιοῦτον ἓν
Et quiconque reçoit  un seul petit enfant tel que celui-ci,
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου,
en mon nom
ἐμὲ δέχεται·
c’est moi qu’il reçoit.
-

ὃς ἐὰν + subjonctif δέξηται (voir δέχεται, plus loin) : l’éventualité
ἓν : un (seul) adjectif numéral au neutre sg (esprit rude)
ἐμὲ en première place : mise en évidence du pronom.
-
10
Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων,
Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ;
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
car je vous dis que
οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς
leurs anges dans les cieux
διὰ παντὸς βλέπουσιν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου
regardent sans cesse la face de mon Père
τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
qui est dans les cieux.
-
Verbes de perception  : 
βλέπω : voir , avoir un regard, (indique plutôt la direction du regard )
  ράω : regarder, voir, porter la vue sur , contempler (cf. CHANTRAINE p. 785)
Ὁρᾶτε μὴ : introduit une défense « gardez vous de » + subjonctif
ἑνὸς : génitif de ἕν cf. verset 5 
-
12
Τί ὑμῖν δοκεῖ ;
Que vous semble-t-il?
Ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα,
Si un homme a cent brebis,
(datif de la personne qui possède ; littéralement :  cent brebis sont à…)
καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν:
 et que l’une d’elles s’égare,
οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη
 ne laissera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf  sur les montagnes,
 καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;
pour aller chercher celle qui s’est égarée ?
(littéralement : « et s’en allant, il cherche »)
-
13
Καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό,
Et s’il arrive qu’il la trouve,
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον,
Amen, je vous dis qu’il se réjouit plus pour elle,
ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα
 que pour les quatre-vingt-dix-neuf
τοῖς μὴ πεπλανημένοις.
qui ne se sont pas égarées.
-
14
Οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα
Ainsi ce n’est pas la volonté
ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
de votre Père qui est dans les cieux
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων.
qu’il se perde un seul de ces petits.
-
 ἔμπροσθεν + gén = « devant », 
préposition dont l’usage étendu est propre à la koinè :
traduire seulement par « de »
ἵνα + subj. après Οὕτως : adv. démonstratif, 
ainsi, de cette façon …ἵνα, que,  à savoir que 

 

 

10 août 2020

Lun.10/08/20 Jn 12,24-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 12,24-26
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
24
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous (le) dis :
ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ,
Si le grain de blé, après être tombé dans la terre, ne meurt pas,
αὐτὸς μόνος μένει ·
lui-même seul il reste ;
 ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ,
mais s’il meurt,
πολὺν καρπὸν φέρει.
il porte beaucoup de fruit.
-
25
Ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ  ἀπολλύει αὐτήν ·
Celui qui aime sa vie la perd ;
 καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ
et celui qui hait sa vie en ce monde
εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
la conservera pour la vie éternelle.
-
26
Ἐὰν ἐμοὶ  τις διακονῇ ,
Si quelqu’un me sert,
ἐμοὶ ἀκολουθείτω:
qu’il me suive ;
καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ,
et là où je suis,
ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται·
 là aussi mon serviteur sera :
ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ,
si quelqu’un me sert,
τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.
mon Père l’honorera.

9 août 2020

Dim. 09/08/20 Mt 14,22-33

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 14,22-33

-
-
-
Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς
Et aussitôt, Jésus obligea ses disciples
ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον,
à monter dans la barque
καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν,
et à le précéder sur l’autre rive,
ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.
pendant qu’il renverrait les foules.
-
23
Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους,
Et après qu’il eut renvoyé les foules,
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος
il monta sur la montagne,
κατ’ ἰδίαν προσεύξασθαι:
à l’écart, afin de prier ;
ὀψίας δὲ γενομένης,
et comme le soir était venu ;
μόνος ἦν ἐκεῖ.
il était là seul.
-
24
Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν ,
Or la barque, déjà était retenue loin de la terre de plusieurs stades,
βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων:
battue par les flots ;
ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος.
car le vent était contraire.
-
25
Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς
Mais à la quatrième veille de la nuit,
ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς ,
il vint à eux,
περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν.
marchant sur la mer.
-
26
 Οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ  τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα 
Et les disciples, le voyant marcher sur la mer,
ἐταράχθησαν,
furent troublés,
λέγοντες ὅτι
disant :
Φάντασμά ἐστιν:
C’est un fantôme !
καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν.
Et de frayeur ils crièrent.
-
27
Εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν  [ὁ Ἰησοῦσ] αὐτοῖς 
Mais aussitôt Jésus leur parla,
λέγων,
disant :
Θαρσεῖτε:
Rassurez-vous ;
ἐγώ εἰμι: μὴ φοβεῖσθε.
c’est moi, n’ayez pas peur.
-
28
Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν,
Et Pierre, lui répondant, dit :
Κύριε, εἰ σὺ εἶ,
Seigneur, si c’est toi,
κέλευσόν με ἐλθεῖν πρός σε ἐπὶ τὰ ὕδατα.
ordonne que j’aille vers toi sur les eaux.
-
29
Ὁ δὲ εἶπεν,
Jésus lui dit :
Ἐλθέ.
Viens.
Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου [ὁ] Πέτρος 
Et Pierre, étant descendu de la barque,
περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, 
 marcha sur les eaux
καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
et vint vers Jésus.
-
30
Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον[ἰσχυρὸν] ἐφοβήθη:
Mais voyant le vent, il eut peur ;
καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν,
et comme il commençait à enfoncer, il s’écria,
λέγων, Κύριε, σῶσόν με.
disant : Seigneur, sauve-moi !
-
31
Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα
Et aussitôt Jésus, ayant étendu la main,
ἐπελάβετο αὐτοῦ,
le saisit
καὶ λέγει αὐτῷ,
et lui dit :
Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας ;
Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?
-
32
Καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον,
Et quand ils furent entrés dans la barque,
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος:
le vent s’apaisa.
-
33
οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ,
Et ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui,
λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ.
disant : Tu es véritablement le Fils de Dieu.

 

8 août 2020

Sam. 08/08/20 Mt 17,14-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 17,14-20
-
-
14
 Καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον,
Et lorsqu’ils furent arrivés près de la foule,
προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν
un homme s’approcha de lui et se jeta à genoux devant lui,
(litt. se jetant…)
-
15
καὶ λέγων,
et disant :
Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν,
Seigneur, aie pitié de mon fils,
ὅτι σεληνιάζεται
parce qu’il est lunatique,  
καὶ κακῶς πάσχει:
et il est bien malade ;
πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ,
car il tombe souvent dans le feu
καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.
et souvent dans l’eau.
-
16
Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου,
Et je l’ai amené à tes disciples ;
καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.
et ils n’ont pu le guérir.
-
17
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Et Jésus répondant, dit :
Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη,
O génération incrédule et perverse !
ἕως πότε  μεθ’ ὑμῶν ἔσομαι ;
jusques à quand serai-je avec vous ?
Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;
jusques à quand vous supporterai-je ?
Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.
Amenez-le-moi ici.
-
18
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus le réprimanda,
καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον,
et le démon sortit de lui ;
καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
et l’enfant fut guéri à partir de cette heure-là.
-
19
Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
Alors les disciples s’approchèrent
τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν εἶπον,
et dirent en particulier à Jésus,
(Litt. s’étant approchés, dirent)
Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
Pourquoi nous, n’avons-nous pas pu le chasser ?
-
20
Ὁ δὲ  λέγει  αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν.
A cause de votre peu de foi.
Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν,
Car, en vérité, je vous dis
ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως,
que si vous avez de la foi comme un grain de moutarde,
ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ,  
vous direz à cette montagne :
Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ,
Transporte-toi d’ici là,
καὶ μεταβήσεται:
et elle se transportera,
καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.
et rien ne vous sera impossible.

 

7 août 2020

Vend. 07/08/20 Mt 16, 24-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 16, 24-28

TOB

-

24
Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
Alors Jésus dit à ses disciples :
Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,
Si quelqu’un veut venir après moi,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν,
qu’il renonce à lui-même,
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ,
et qu’il se charge de sa croix,
καὶ ἀκολουθείτω μοι.
et qu’il me suive.
-
25
Ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
Car quiconque voudra sauver sa vie,
ἀπολέσει αὐτήν·
la perdra ;
ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
et quiconque perdra sa vie
ἕνεκεν ἐμοῦ
à cause de moi,
εὑρήσει αὐτήν·
la trouvera.
-
26
τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος
Car que servira-t-il à un homme
ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ,
de gagner le monde entier,
κερδαίνω :  gagner, tirer un profit de 
-
τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ ;
s’il perd son âme ?
lit. : « s’il gagne le monde entier
mais qu’il… »
ζημιόω : causer du dommage à, passif : éprouver une perte
-
Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ;
ou que donnera l’homme en échange de son âme ?
ἀντάλλαγμα : échange 
litt. : quoi (τί) comme échange de son âme 
-
27
Μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι
Car le fils de l’homme doit venir
ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
dans la gloire de son Père,
μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ,
avec ses anges ;
καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.
et alors il rendra à chacun selon ses œuvres.
-
28
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
En vérité, je vous dis
ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων
 qu’il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents,
οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου,
qui ne goûteront pas la mort,
ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
qu’ils n’aient vu le fils de l’homme
ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
venant en son règne.

 

6 août 2020

Jeu. 06/08/20 Mt 17,1-9

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 17,1-9

Ecouter l’évangile en grec :

TOB

-

1
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ἓξ
Et six jours après,
παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον
Jésus prend avec lui Pierre
παρα (auprès) + λαμβάνω (prendre)
καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
et Jacques et Jean son frère,
καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν.
et les mène sur une montagne élevée à l’écart
-
ἀναφέρει :3èsg présent indicatif actif de ἀναφέρω
 emmener vers le haut , de ἀνα (vers le haut) +  φέρω, porter
τό ὄρος, ους : la montagne,
c’ est le lieu de la rencontre avec Dieu,
cf. Moïse sur la montagne reçoit les Tables de la Loi par exemple.
ὑψηλός, ός, ὸν élevé (au sens propre et figuré, dans la littérature, formé sur l’adverbe ὓψι, en haut, vers le haut,
cf. le verbe ὑψόω formé sur le même adverbe : élever, exalter ) Voir aussi vocabulaire de  Mt 4,8 
κατ’ ἰδίαν  : à l’écart, en particulier (expression courante dans NT, Jésus prend en particulier telle ou telle personne)
vient de : ἴδιoς, α, ον, adjectif : propre, personnel 
-
2
Καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν,
Et il fut transfiguré devant eux,
καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος,
et son visage resplendit comme le soleil,
τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς.
tandis que ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
-
μετεμορφώθη : 3è sg  aoriste de l’indicatif voix passive de μεταμορφόομαι transformer, transfigurer
μετα : préverbe qui évoque un passage d’un état à un autre + μορφή   la forme
ἔλαμψεν 3è sg aoriste de l’indicatif actif de λάμπω briller resplendir
-
3
 Et voici,
ὤφθη αὐτοῖς  Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας,
Furent vus par eux Moïse et Elie,
συλλαλοῦντες μετ’ αὐτοῦ .
s’entretenant avec lui.
-
« Moïse et Elie leur apparurent » , dans les traductions courantes, 
ὤφθη : 3è sg aoriste de l’indicatif passif de ὂράω voir. 
Voir 1 Cor 15,5 ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα : ce verbe au passif
est employé dans les apparitions de Jésus après sa mort.
L’emploi d’un verbe de perception et la voix passive
insistent sur la valeur du témoignage de celui qui voit.
-
4
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ,
Alors Pierre, répondant, dit à Jésus :
κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι ·
  »Seigneur, il est bon que nous soyons ici :
 εἰ θέλεις,
si tu (le) veux,
 ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς,
que je fasse ici trois tentes,
σοὶ μίαν,
pour toi, une
καὶ  Μωϋσεῖ μίαν, καὶ  Ἠλίᾳ μίαν.
et pour Moïse, une, et  pour Elie, une .
-
 ποιήσω : 1è sg du subjonctif aoriste actif de ποιέω, faire
(d’autres leçons donnent la 1è du pl. : faisons…)
-
5
Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος,
Comme il parlait encore,
ἰδού,
voici,
νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς·
une nuée lumineuse les couvrit d’ombre:
ἐπεσκίασεν 3è sg aoriste indicatif actif de ἐπισκιάζω : couvrir d’ombre
καὶ ἰδού,
et voici,
φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης,
une voix sortant de la nuée,
λέγουσα,
(participe présent nominatif féminin)
qui disait
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός,
Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui je trouve ma joie ;
  ἀκούετε αὐτοῦ.
écoutez-le.
Voir le baptême de Jésus :
même parole venue de la nuée Mt 3,17, ici on a en plus « écoutez le »
-
6
Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ
et les disciples ayant entendu
 ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν,
tombèrent sur leur face
καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα.
et eurent très peur 
-
ἔπεσαν 3è pl de l’aoriste de l’indicatif actif de πίπτω tomber
ἐφοβήθησαν 3è pl de l’aoriste de l’indicatif  passif de φοβέομαι ss intr. : avoir peur
σφόδρα adverbe beaucoup, fortement,   »très »
-
7
Καὶ προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς 
Mais Jésus s’approcha,
καὶ ἁψάμενος αὐτῶν εἶπεν,
les touchant, il leur dit :
Ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε.
« Relevez-vous et ne soyez pas effrayés. »
-
ἁψάμενος participe aoriste moyen de ἃπτω 1er sens allumer, au moyen : toucher
Verbe qui a son importance ici : un geste qui se retrouve « toucher » pour rétablir,  guérir…
Ἐγέρθητε 2è pl. Impératif aoriste passif de ἐγείρω se (re)lever, se réveiller, ressusciter
-
8
Ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν,
Alors ayant levé les yeux,
Ἐπάραντες participe aoriste actif de ἐπαίρω lever
οὐδένα εἶδον,
ils ne virent personne
εἶδον 3 pl de l’aoriste actif de de ὂράω voir.
εἰ μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον.
si ce n’est Jésus lui-même seul.
-
9
Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους,
Et comme ils descendaient de la montagne,
(participe au génitif absolu) καταβαίνω : descendre
ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur commanda,
λέγων,
disant :
Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα,
Ne parlez à personne de cette vision,
ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν  ἐγερθῇ.
jusqu’à ce que le fils de l’homme soit relevé d’entre les morts.
ἐγερθῇ : 3è sg subjonctif aoriste même verbe qu’au verset 7, ἐγείρω se lever, se réveiller, ressusciter

 

5 août 2020

Mer. 05/08/20 Mt 15,21-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 15,21-28
-
-
-
 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς
Et Jésus, étant parti de là,
ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.
se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon.
-
22
Καὶ ἰδού,
γυνὴ Χαναναία
Et voici, une femme cananéenne,
 ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν,
sortant de ces contrées, criait,
λέγουσα,
disant :
Ἐλέησόν με, κύριε,
Aie pitié de moi, Seigneur,
 υἱὸς Δαυίδ:
fils de David ;
ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.
ma fille est cruellement tourmentée par le démon !
-
23
Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον.
Mais il ne lui répondit pas un mot.
Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτόν,
Et ses disciples s’étant approchés le priaient
λέγοντες,
disant :
Ἀπόλυσον αὐτήν,
Renvoie-la,
ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.
car elle crie derrière nous.
-
24
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,
Et il répondit :
Οὐκ ἀπεστάλην
Je n’ai été envoyé
εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.
qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël.
-
25
Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα,
Mais elle, s’étant approchée, se prosternait devant lui, disant :
Κύριε, βοήθει μοι.
Seigneur, secours-moi !
-
26
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,
Il répondit :
Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων,
Il n’est pas beau de prendre le pain des enfants
καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.
et de le jeter aux petits chiens.
-
27
Ἡ δὲ εἶπεν,
Mais elle dit :
Ναί, κύριε:
Oui, Seigneur,
καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων
car aussi les petits chiens mangent les miettes
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.
qui tombent de la table de leurs maîtres.
-
28
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ,
Alors Jésus, répondant, lui dit :
Ὦ γύναι,
femme,
μεγάλη σου ἡ πίστις:
ta foi est grande !
γενηθήτω σοι ὡς θέλεις.
Qu’il t’advienne comme tu le veux.
Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς
Et sa fille fut guérie
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
à partir de cette heure-là.
.

 

3 août 2020

Lun. 03 et Mar. 04/08/20 Mt 14,22-36

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 14,22-36
-
-
-
Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς
Et aussitôt, Jésus obligea ses disciples
ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον,
à monter dans la barque
καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν,
et à le précéder sur l’autre rive,
ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.
pendant qu’il renverrait les foules.
-
23
Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους,
Et après qu’il eut renvoyé les foules,
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος
il monta sur la montagne,
κατ’ ἰδίαν προσεύξασθαι:
à l’écart, afin de prier ;
ὀψίας δὲ γενομένης,
et comme le soir était venu ;
μόνος ἦν ἐκεῖ.
il était là seul.
-
24
Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν ,
Or la barque, déjà était retenue loin de la terre de plusieurs stades,
βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων:
battue par les flots ;
ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος.
car le vent était contraire.
-
25
Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς
Mais à la quatrième veille de la nuit,
ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς ,
il vint à eux,
περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν.
marchant sur la mer.
-
26
 Οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ  τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα 
Et les disciples, le voyant marcher sur la mer,
ἐταράχθησαν,
furent troublés,
λέγοντες ὅτι
disant :
Φάντασμά ἐστιν:
C’est un fantôme !
καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν.
Et de frayeur ils crièrent.
-
27
Εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν  [ὁ Ἰησοῦσ] αὐτοῖς 
Mais aussitôt Jésus leur parla,
λέγων,
disant :
Θαρσεῖτε:
Rassurez-vous ;
ἐγώ εἰμι: μὴ φοβεῖσθε.
c’est moi, n’ayez pas peur.
-
28
Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν,
Et Pierre, lui répondant, dit :
Κύριε, εἰ σὺ εἶ,
Seigneur, si c’est toi,
κέλευσόν με ἐλθεῖν πρός σε ἐπὶ τὰ ὕδατα.
ordonne que j’aille vers toi sur les eaux.
-
29
Ὁ δὲ εἶπεν,
Jésus lui dit :
Ἐλθέ.
Viens.
Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου [ὁ] Πέτρος 
Et Pierre, étant descendu de la barque,
περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα,
 marcha sur les eaux
καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
et vint vers Jésus.
-
30
Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον[ἰσχυρὸν] ἐφοβήθη:
Mais voyant le vent, il eut peur ;
καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν,
et comme il commençait à enfoncer, il s’écria,
λέγων, Κύριε, σῶσόν με.
disant : Seigneur, sauve-moi !
-
31
Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα
Et aussitôt Jésus, ayant étendu la main,
ἐπελάβετο αὐτοῦ,
le saisit
καὶ λέγει αὐτῷ,
et lui dit :
Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας ;
Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?
-
32
Καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον,
Et quand ils furent entrés dans la barque,
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος:
le vent s’apaisa.
-
33
οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ,
Et ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui,
λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ.
disant : Tu es véritablement le Fils de Dieu.
-
34
Καὶ διαπεράσαντες
Puis ayant passé à l’autre bord,
ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ.
ils vinrent dans le pays de Génézareth.
-
35
Καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου
Et les gens de ce lieu-là l’ayant reconnu,
ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην,
envoyèrent par toute la contrée d’alentour,
καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας:
et on lui amena tous les malades.
-
36
καὶ παρεκάλουν αὐτόν,
Et ils le priaient
ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ:
qu’ils pussent seulement toucher le bord de son vêtement,
καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν.
et tous ceux qui le touchèrent furent sauvés au travers de lui.
διεσώθησαν : 3è pers. du pl. de l’aoriste passif de διασώζω, sauver (δια = au travers)

 

2 août 2020

Dim. 02/08/20 Mt 14,13-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 14,13-21

-

TOB

13
 Ἀκούσας δὲ  ὁ Ἰησοῦς
Mais Jésus l’ayant entendu,
ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν
se retira de là
ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον
sur une barque vers un lieu désert,
κατ’ ἰδίαν·
à l’écart.
καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι
Et les foules l’ayant entendu (dire),
ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ
le suivirent à pied,
ἀπὸ τῶν πόλεων.
depuis diverses villes.
-
14
Καὶ ἐξελθὼν
Et étant sorti,
εἶδεν πολὺν ὄχλον,
il vit une grande foule ;
καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς,
et il fut ému de compassion envers eux,
καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν.
et il guérit leurs malades.
-
15
Ὀψίας δὲ γενομένης,
Mais le soir étant venu,
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ  λέγοντες,
les disciples s’approchèrent de lui, disant :
Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος,
« Le lieu est désert,
καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν·
et l’heure est déjà passée ;
ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους,
renvoie donc les foules,
ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας
afin qu’elles s’en aillent dans les bourgades,
ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα.
et qu’elles achètent pour elles-mêmes des vivres.
-
16
Ὁ δὲ   [Ἰησοῦσ] εἶπεν αὐτοῖς,
Mais Jésus leur dit :
Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν·
« Elles n’ont pas besoin de s’en aller ;
δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν.
donnez-leur vous-mêmes à manger. »
-
17
Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ,
Et ils lui disent :
Οὐκ ἔχομεν ὧδε
« Nous n’avons ici
εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας.
que cinq pains et deux poissons. »
-
18
Ὁ δὲ εἶπεν,
Et il dit :
Φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς .
« Apportez-les-moi ici. »
-
19
Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου ,
Et après avoir commandé aux foules de s’asseoir sur l’herbe,
λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας,
ayant pris les cinq pains et les deux poissons,
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν,
et ayant levé les yeux au ciel,
εὐλόγησεν,
il bénit
καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους,
Et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples,
οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.
et les disciples (les donnèrent) à la foule.
-
20
Καὶ ἔφαγον πάντες,
Et tous mangèrent,
καὶ ἐχορτάσθησαν·
et ils furent rassasiés ;
καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων,
et ils emportèrent le surplus des morceaux,
δώδεκα κοφίνους πλήρεις.
douze paniers pleins.
-
21
Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι,
Or ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes,
χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.
à part les femmes et les petits enfants.

 

1 août 2020

Sam. 01/08/20 Mt 14,1-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 14,1-12

Ecouter l’Evangile en grec :

 TOB

-

1
Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ
En ce temps-là,
ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ,
Hérode le tétrarque entendit parler de la renommée de Jésus.
-
2
καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ,
Et il dit à ses serviteurs :
Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής:
C’est Jean-Baptiste ;
αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν,
il est ressuscité d’entre les morts ;
καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.
et c’est pour cela que des puissances miraculeuses agissent en lui.
-
3
Ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάννην
Car Hérode, ayant fait arrêter Jean,
ἔδησεν  [αὐτὸν] καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο ,
l’avait fait lier et mettre en prison,
διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
à cause d’Hérodias, la femme de Philippe, son frère ;
-
4
Ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης αὐτῷ ,
car Jean lui disait :
Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν.
Il ne t’est pas permis de l’avoir.
-
5
Καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι,
Et voulant le faire mourir,
ἐφοβήθη τὸν ὄχλον,
il craignait la foule,
ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
parce qu’on le regardait comme un prophète.
-
6
Γενεσίοις δὲ γενομένοις  τοῦ Ἡρῴδου,
Mais comme c’était l’anniversaire d’Hérode,
ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ,
la fille d’Hérodias dansa au milieu de l’assemblée,
καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ:
et plut à Hérode ;
-
7
ὅθεν μεθ’ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι
de sorte qu’il promit avec serment de lui donner
ὃ ἐὰν αἰτήσηται.
ce qu’elle demanderait.
-
8
Ἡ δέ,
Et elle,
προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς,
poussée par sa mère :
Δός μοι, φησίν, ὧδε
Donne-moi, dit-elle, ici,
ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
sur un plat, la tête de Jean-Baptiste.
-
9
Καὶ  λυπηθεὶς ὁ βασιλεύς,
Et le roi bien qu’attristé,
διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους
 à cause des serments et des convives,
ἐκέλευσεν δοθῆναι:
 commanda qu’elle lui fût donnée,
-
10
καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν  [τὸν] Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ.
et il envoya décapiter Jean dans la prison.
-
11
Καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι,
Et sa tête fut apportée sur un plat,
καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ:
et donnée à la jeune fille,
καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς.
et elle la porta à sa mère.
-
12
Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα
 Et ses disciples vinrent et emportèrent le corps,
καὶ ἔθαψαν αὐτό[ν]
et l’ensevelirent ;
καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ.
et ils vinrent l’annoncer à Jésus.

 

12

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente