• Accueil
  • > Archives pour novembre 2020

30 novembre 2020

Lun.30/11/20 Mt 4,18-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 4,18-22
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
texte grec ←cliquez ici
-
TOB , B. en F.C. … ←ici (choisir la traduction)
-
18
 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
Comme il marchait le long de la mer de Galilée,
εἶδεν δύο ἀδελφούς,
il vit deux frères,
Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον,
 Simon, appelé Pierre,
καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
 et André, son frère,
βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν:
qui jetaient un filet dans la mer ;
ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.
car ils étaient pêcheurs.
-
19
Καὶ λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Δεῦτε ὀπίσω μου,
Venez derrière moi,
καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
 et je vous ferai pêcheurs d’hommes.
-
20
Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent.
-
Participe aoriste + verbe conjugué en grec
-
21
Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν,
Et de là, s’étant avancé,
εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς,
 il vit deux autres frères,
ou : il s’avança et vit… (même construction qu’au verset 20)
Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου
Jacques, fils de Zébédée,
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
et Jean, son frère,
ἐν τῷ πλοίῳ
 qui étaient dans une barque
μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν,
avec Zébédée, leur père,
καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν:
 et qui réparaient leurs filets.
καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.
et il les appela
-
22
Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν
 et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père,
ἠκολούθησαν αὐτῷ.
 et le suivirent.
-
Participe aoriste + verbe conjugué en grec

 

29 novembre 2020

Dim. 29/11/20 Mc 13,33-37

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mc 13,33-37
-
-
-
Passage dans la TOB
-
Mc 13,33
-
33
Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε 
Faites attention, soyez éveillés
οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν.
 car vous ne savez quand ce sera le moment.
-
34
Ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος
 (C’est) Comme un homme, en voyage,
ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ,
(qui) laissa sa maison,
καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν,  
donna l’autorité à ses serviteurs,
ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ,
 (donna) à chacun son travail (à faire) ,
καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ.
 et commanda au portier de veiller.
-
35
Γρηγορεῖτε οὖν,
Veillez donc,
οὐκ οἴδατε γὰρ
car vous ne savez pas
πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται,
quand vient le maître de la maison,
 ἢ ὀψέ ἢ μεσονύκτιον 
soit le soir, soit au milieu de la nuit,
ἢ ἀλεκτοροφωνίας, ἢ πρωΐ ;
soit au chant du coq, soit le matin ;
-
36
de peur qu’en rentrant soudain il ne vous trouve endormis.
-
37
 Ὃ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω,
Ce que je vous dis, je le dis à tous :
Γρηγορεῖτε.
« Veillez. »
 Ὃ : pronom relatif au neutre « ce que »
-.

 

28 novembre 2020

Sam. 28/11/20 Lc 21,34-36

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 21,34-36
-
-
Lc 21, 34
Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς,
Veillez en vous-même
μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι
à ce que jamais vos cœurs ne soient accablés
ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς,
par la lourdeur de tête, et l’ivresse, et par les soucis de la vie,
καὶ ἐπιστῇ ἐφ’ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη·
 et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ;
-
Προσέχω μη +subj. = prendre garde que ne pas
μήποτε : ne… jamais…
κραιπάλη : lourdeur de tête produite par l’ivresse, terme populaire.
αἰφνίδιος : subit, soudain, adj. accordé à ἡ ἡμέρα ἐκείνη. 
-
35
ὡς παγὶς ἐπεισελεύσεται γὰρ
comme un filet il viendra en effet
ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους
sur tous ceux qui habitent
ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
sur la face de toute la terre.
-
 Place non classique du mot : γὰρ, en effet. 
(place qui varie selon les leçons des manuscrits)
-
36
Ἀγρυπνεῖτε  δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι,
Soyez éveillés et priez en tout temps,
ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν  
 afin que vous ayez la force d’échapper à
ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι,
toutes ces choses qui doivent arriver,
καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
 et de paraître debout devant le Fils de l’homme.
-
Ἀγρυπνέω : 1er sens : être sans sommeil, être vigilant
δεόμαι : un des sens de ce verbe aux sens multiples : prier.

 

27 novembre 2020

Vend. 27/11/20 Lc 21, 29-33

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 21,29-33
-
-
Ecouter le texte grec :
-
-
29
Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς,
Et il leur dit une parabole :
Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα:
Voyez le figuier, et tous les arbres.
-
30
ὅταν προβάλωσιν ἤδη,
Dès qu’ils ont poussé,
βλέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν γινώσκετε
en les voyant,  vous savez de vous-mêmes,
ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν.
 que déjà l’été est proche.
-
31
Οὕτως καὶ ὑμεῖς,
De même vous aussi,
ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα,
quand vous verrez ces choses arriver,
γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
sachez que le royaume de Dieu est proche.
-
32
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
Amen, je vous (le) dis :
οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη,
 cette génération ne passera pas,
ἕως ἂν πάντα γένηται.
avant que tout n’advienne.
-
33
Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται,
le ciel et la terre passeront,
οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται
mais mes paroles ne passeront absolument pas.

26 novembre 2020

Jeu. 26/11/20 Lc 21,20-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 21,20-28

TOB : ici

20
Ὅταν δὲ ἴδητε
Mais quand vous verrez
ὀράω 2è pl subjonctif aoriste, voir
-
κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἱερουσαλήμ,
Jérusalem encerclée par des armées,
κυκλόω:  participe présent passif,  encercler
ὑπὸ + génitif : complément du passif
-
τότε γνῶτε
alors sachez
γινώσκω 2è pl impératif aoriste connaître, savoir
-
ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς.
que sa désolation est proche.
ἤγγικεν 3è sg parfait actif de ἐγγίζω s’approcher
-
21
Τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ
Alors, ceux ( qui seront) dans la Judée
φευγέτωσαν
qu’ils fuient
-
3è pl. impératif présent actif de φεύγω, fuir
La forme en τωσαν est la seule utilisée dans la koinè
-
εἰς τὰ ὄρη ,
dans les montagnes ,
καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς
et ceux qui (seront) au milieu d’elle (Jérusalem)
ἐκχωρείτωσαν :
qu’ils sortent,
ἐκχωρέω
καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις
et ceux (qui seront) dans les campagnes
μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν.
qu’ils n’entrent pas en elle.
εἰσέρχομαι
-
22
Ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν,
Car ce sont des jours de vengeance,
τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.
pour que tout ce qui a été écrit soit accompli.
-
« ce sont » est un gallicisme, mis pour rendre la valeur du pronom démonstratif αὗταί 
αὗταί est au nominatif, féminin pluriel, par attraction au genre de son attribut ἡμέραι, f.pl. jours
ἐκδικήσεως :mot formé sur δική, justice
τὰ γεγραμμένα Participe parfait passif de γράφω écrire , au neutre pluriel substantivé
τοῦ + proposition sub. infinitive, expression du but cf infinitif
-
23
Οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
Malheur à celles qui seront enceintes
καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις :
et à celles qui allaiteront en ces jours-là !
ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς,
car il y aura une grande calamité sur le pays
καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ.
et de la colère contre le peuple.
-
Οὐαὶ malheur, interjection suivie du datif
ἐν γαστρὶ ἔχω être enceinte
-
24
Καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης
 Et ils tomberont par la bouche de l’épée,
πίπτω
καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς  τὰ ἔθνη πάντα :
et ils seront emmenés en captivité chez toutes les nations ;
αἰχμαλωτίζω
καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν,
et Jérusalem sera foulée par les nations,
 ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.
jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis.
subjonctif aoriste passif de πληρόω, remplir
-
25
Καὶ  ἔσονται σημεῖα
Et il y aura des signes
ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις,
dans le soleil et la lune et les étoiles ;
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν
et, sur la terre, l’angoisse des nations
ἐν ἀπορίᾳ,
dans l’indécision
 ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου,
du fracas de la mer et des flots ;
-
26
ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου
les hommes rendant l’âme de frayeur,
καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ ·
et d’attente des choses arrivant sur le monde habité ;
αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
car les puissances des cieux seront ébranlées.
-
27
Καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
Et alors ils verront le fils de l’homme
futur de ὀράω
ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ
venant dans une nuée
μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.
avec grande puissance et gloire.
-
28
Ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι,
Comme ces évènements commenceront à arriver,
ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν:
redressez-vous, et levez vos têtes,
ἀνακύπτω
διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν.
parce que votre délivrance est proche.

 

25 novembre 2020

Merc. 25/11/20 Lc 21,12-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
12
Πρὸ δὲ τούτων πάντων
Mais avant tout cela
ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν,
on mettra la main sur vous
(traduire la 3è pers du pluriel par « on »)
καὶ διώξουσιν,
et on vous persécutera,
παραδιδόντες εἰς  τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς,
en vous livrant aux synagogues et aux prisons,
ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας
vous menant devant des rois et des gouverneurs
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου.
 à cause de mon nom.
-
ἀπαγομένους : participe passif apposé à : ὑμᾶς, pronom pers. 2èpl. qui n’est pas repris,
« vous, étant menés devant… » accord avec ὑμᾶς, à l’accusatif
les participes en fr. seront traduits par des verbes personnels :
actions successives : « on  vous livrera, on vous fera comparaître… »(tr. pour la liturgie)
-
13
Ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον.
Cela aboutira pour vous à un témoignage.
-
(=pour rendre témoignage)
ἀποβαίνω, arriver,  futur de forme moyenne et de sens actif : ἀποβήσομαι
ἀποβαίνω εἰς + accusatif : aboutir à 
-
14
 Θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
Mettez-vous donc dans l’esprit
-
καρδία  : coeur,   en fr. on dit : « se mettre dans l’esprit »
impératif aoriste de τίθημι, placer mettre
-
μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι,
 de ne pas préparer à l’avance votre défense ;
-
προμελετάω : préparer à l’avance (ici à l’inf.)
 ἀπολογέομαι : se défendre, plaider pour soi. (inf. ici)
-
15
ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν,
car je vous donnerai une bouche et une sagesse,
ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν
à laquelle ne pourront s’opposer ou répondre en retour,
ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν.
tous ceux qui se tiennent  contre vous
-
οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν : ceux qui se tiennent contre vous
-
16
Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων
Et vous serez livrés par vos parents,
καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων,
et vos frères et vos proches et vos amis,
καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν.
et ils feront mourir certains d’entre vous.
-
17
Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων
Vous serez haïs de tous,
διὰ τὸ ὄνομά μου.
à cause de mon nom.
-
ἔσεσθε μισούμενοι : construction périphrastique :
« être » au temps voulu + participe du verbe, pour le verbe simple (fréquent dans le NT)
-
18
Καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται.
 Il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête ;
-
Littéralement : « Et un cheveu de votre tête ne sera absolument pas perdu. »
οὐ μὴ + subj : signifie qu’on n’appréhende pas qu’une chose ait lieu,
c’est alors l’équivalent d’une négation renforcée. RAGON § 290
-
19
Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.
dans votre persévérance, gagnez votre vie
-
κτήσασθε : impératif aoriste κτάομαι, acquérir, gagner

 

 

 

24 novembre 2020

Mar. 24/11/20 Lc 21,5-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 21,5-11

-

TOB

-

5
 Καί τινων λεγόντων
Et comme quelques-uns disaient,
περὶ τοῦ ἱεροῦ,
à propos du temple,
ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται,
qu’il était orné de belles pierres et d’offrandes,
εἶπεν,
il dit :
-
6
Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε,
ce que vous contemplez
ἐλεύσονται ἡμέραι
des jours viendront
ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ,
où il ne sera laissé pierre sur pierre
ὃς οὐ καταλυθήσεται.
qui ne soit démolie.
-
7
Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτόν,
Mais ils l’interrogèrent,
λέγοντες,
disant :
Διδάσκαλε,
Maître,
πότε οὖν ταῦτα ἔσται ;
quand donc cela sera ?
Καὶ τί τὸ σημεῖον,
et quel sera le signe
ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι;
que cela sera sur le point d’arriver ?
ὅταν + subjonctif = nuance de l’indéfini 
-
8
Ὁ δὲ εἶπεν,
Or il dit :
Βλέπετε
Prenez garde
μὴ πλανηθῆτε :
qu’on ne vous égare ;
πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται
car plusieurs viendront
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου,
en mon nom,
λέγοντες
disant :
 Ἐγώ εἰμι :
« C’est moi « 
καί,
et
« le moment est proche ! « 
μὴ  πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.
N’allez pas derrière eux.
-
9
Ὅταν δὲ ἀκούσητε
Et quand vous entendrez parler
πολέμους καὶ ἀκαταστασίας,
de guerres et de séditions,
μὴ πτοηθῆτε :
ne soyez pas effrayés ;
δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον,
car il faut que cela arrive d’abord ;
ἀλλ’ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος.
mais ce ne sera pas aussitôt la fin.
-
10
Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς,
Alors il leur disait :
Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ’ ἔθνος,
nation se lèvera contre nation,
καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν:
et royaume contre royaume ;
-
11
σεισμοί τε μεγάλοι
et il y aura de grands tremblements de terre
(ἔσονται le verbe est à la fin de la phrase)
καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ
et, en divers lieux, des famines
καὶ λοιμοὶ ἔσονται,
et des pestes ;
φόβητρά τε καὶ  ἀπ’ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα ἔσται.
et il y aura des phénomènes effrayants et de grands signes venant du ciel.

23 novembre 2020

Lun. 23/11/20 Lc 21,1-4

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 21,1-4

-

Ecouter Lc 21, 1-4 en grec :

-

Lc 21,1-4  grec seul.

-

 TOB

1
Ἀναβλέψας δὲ
Et ayant levé les yeux
εἶδεν τοὺς βάλλοντας  εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους,
il vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc,
εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ  λεπτὰ δύο,
Et il vit aussi une pauvre veuve y mettre deux petites pièces.

3
καὶ εἶπεν 
Et il dit :
Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν,
Vraiment, Je vous dis
ὅτι ἡ χήρα  αὕτη ἡ πτωχὴ
 que cette pauvre veuve
πλεῖον πάντων ἔβαλεν:
a mis plus que tous les autres ;
-
4
πάντες γὰρ οὗτοι
car tous ceux-là
ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς
c’est en prenant de leur superflu
ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα,
qu’ils ont mis des offrandes dans le tronc,
αὕτη δὲ
mais elle
ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς
c’est en prenant sur son nécessaire
 πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν.
qu’elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre.
-
(toute sa vie : βίος, en grec c’est à la fois « la vie »
-on pourrait traduire par : elle a mis toute sa vie ! -
et « tout ce qui fait vivre » d’où « ce que l’on possède » pour vivre)

22 novembre 2020

Dim. 22/11/20 Mt 25,31-46

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
-
Mt 25,31-46
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Texte grec uniquement.
-
31
 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ,
Lorsque viendra le fils de l’homme dans sa gloire,
ἔλθῃ : 3è sg subjonctif aoriste de ἒρχομαι aller, venir 
-
καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ,
et tous les anges avec lui
τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,
alors il s’assiéra sur le trône de sa gloire.
καθίσει : 3è sg futur de l’indicatif  actif de καθίζω, s’asseoir
-
32
καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη,
et seront rassemblées devant lui toutes les nations,
συναχθήσονται 3è pl. futur indicatif passif de συνάγω, rassembler
-
καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων,
et il les séparera les unes des autres
ἀφορίσει  3è sg futur indicatif actif de ἀφορίζω : séparer, distinguer
ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων;
 comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs ;
-
33
καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ,
et il placera les brebis à sa droite,
στήσει : 3è sg futur indicatif actif de de ἵστημι, placer 
τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων*.
 et les boucs à sa gauche.
-
34
Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ,
Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite,
ἐρεῖ 3 è sg futur indicatif actif de λέγω dire
Δεῦτε,
Venez,
Δεῦτε: adv. Venez (expression figée).
-
οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου,
les bénis de mon père,
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν
héritez du royaume qui est préparé pour vous
κληρονομήσατε, 2è pl. impératif aoriste de  κληρονομέω, hériter de +acc. 
le participe parfait passif ἡτοιμασμένην peut être traduit par un présent (aspect)
-
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.
 dès la fondation du monde.
-
35
Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,
Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger,
Ἐπείνασα 1è sg aoriste indicatif de πεινάω avoir faim
 ἐδώκατέ 2è pl. de l’aoriste actif de δίδωμι, donner
-
ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με,
j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire,
ἐδίψησα 1è sg aoriste de l’indicatif actif de διψάω avoir soif
ἐποτίσατέ 2è pl indicatif aoriste de ποτίζω donner à boire
-
ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με,
 j’étais étranger, et vous m’avez recueilli;
ἤμην : 1è sg imparfait indicatif actif de εἰμι, être (forme non classique)
συνηγάγετέ : 2è pl aoriste de l’indicatif actif de 
συνάγω : rassembler, recueillir (2 è accent : accent d’enclise)
-
36
γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με,
nu et vous m’avez vêtu,
περιεβάλετέ 2è ol aoriste indicatif actif de περιβάλλω, entourer, vêtir
-
ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με,
j’étais malade et vous m’avez visité
ἠσθένησα 1è sg aoriste indicatif actif  ἀσθενέω : être faible, malade 
ἐπεσκέψασθέ 2è pl aoriste ind. actif de ἐπεσκέπτομαι : examiner, visiter. 
-
ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθατε πρός με.
 j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi.
-
ἤμην : imparfait du verbe être, 1ère personne,
deux formes possibles dans la Koinè : ἤμην , ἤν
(en grec classique : seulement ἤν) 
-
37
Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες,
Alors les justes lui répondront (disant) :
ἀποκριθήσονται 3è pl. futur indicatif de ἀποκρίνομαι répondre
-
Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα,
Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim,
εἴδομεν : 1è pl de l’aoriste de l’indicatif de ὁράω, voir 
-
καὶ ἐθρέψαμεν ;
et t’avons-nous nourri ?
ἐθρέψαμεν : 1 è pl aoriste indicatif actif de τρέφω, nourrir
-
Ἢ διψῶντα, καὶ ἐποτίσαμεν;
 ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ?
διψῶντα participe présent actif, accusatif singulier, de διψάω avoir soif
-
38
Πότε δέ σε εἴδομεν ξένον,
Quand t’avons-nous vu étranger,
καὶ συνηγάγομεν ;
et t’avons-nous accueilli?
 συνηγάγομεν 1 ère pers du pl. de l’aoriste de l’indicatif actif de  συνάγω, accueillir.
-
Ἢ γυμνόν,
ou nu
καὶ περιεβάλομεν;
 et t’avons-nous vêtu ?
-
39
Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα 
Quand t’avons-nous vu malade,
ἢ ἐν φυλακῇ,
ou en prison,
καὶ ἤλθομεν πρός σε;
 et sommes-nous allés vers toi ?
-
40
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς,
et le roi leur répondra,
ἐρεῖ : 3è sg futur de l’indicatif actif de λέγω, dire
-
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis,
ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε
toutes les fois que vous l’avez fait
ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων,
à l’un de ces plus petits de mes frères,
ἐμοὶ ἐποιήσατε.
c’est à moi que vous l’ avez fait.
-
41
Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων,
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche :
Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ, κατηραμένοι,
Allez loin de moi, maudits ;
-
Πορεύεσθε :2 è pl.  impératif présent moyen de πορεύομαι, aller
 κατηραμένοι : participe parfait passif nominatif pl. de καταράομαι, maudire
-
εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον,
vers le feu éternel
τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ
qui a été préparé pour le diable
τὸ ἡτοιμασμένον participe parfait passif substantivé au neutre sg de ἐτοιμάζω préparer 
καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.
et pour ses anges.
-
42
Ἐπείνασα γάρ,
car j’ai eu faim
καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν
et vous ne m’avez pas donné à manger
ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 
j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;
-
43
ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, 
j’étais étranger et vous ne m’avez pas accueilli,
γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με,
 j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu,
 ἀσθενής, καὶ ἐν φυλακῇ,
 malade, et en prison,
καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με.
 et vous ne m’avez pas visité.
 ἐπεσκέψασθέ : 2è pl. aoriste indicatif moyen de ἐπισκέπτομαι, rendre visite
-
44
Τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοί, λέγοντες·
Alors eux aussi répondront, (disant) :
Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα,
  »Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim
ἢ διψῶντα,
ou avoir soif,
ἢ ξένον, ἢ γυμνόν, ἢ ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ,
ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison,
καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι ;
 et ne t’avons-nous pas aidé ? « 
διηκονήσαμέν : 1è pl. aoriste indicatif actif de διακονέω, servir, aider
-
45
Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς, λέγων,
Alors il leur répondra, (disant) :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis,
ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε
toutes les fois que vous ne l’avez pas fait
ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων,
à l’un des plus petits de mes frères,
οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.
-
46
Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι
Et ceux-ci s’éloigneront
ἀπελεύσονται 3è pl futur indicatif voix moyenne de ἀπέρχομαι s’éloigner
εἰς κόλασιν αἰώνιον
vers le châtiment éternel
οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.
 mais les justes vers la vie éternelle.
-
-
 ἐξ εὐωνύμων*:
En grec on utilise les mots : λαιός et σκαιός
pour dire « gauche » du côté gauche 

(la gauche étant le côté qui annonce le malheur pour les augures) 
Ces mots ont été remplacés peu à peu par ἀριστερός et εὐώνυμος. 

εὐώνυμος signifie (premier sens ) « qui a un beau nom » , « qui a un nom de bon augure » 
et par antiphrase : « placé à gauche ».
ἐξ εὐωνύμων :
A l’origine l’expression était : ἐξ εὐωνύμου χειρός du côté de la main gauche. 
Puis le deuxième terme de l’expression a disparu. 
Dans le passage du NT, l’expression est au pluriel.
 

21 novembre 2020

Sam. 21/11/20 Mt 12,46-50

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter le texte :
(La partie entre crochets ne sera pas lue)
-
Texte grec uniquement : ici
-
Recherche des traductions dans bible.net (Segond/TOB…)
-
Mt 12,46
 Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις,
Comme il s’adressait encore aux foules,
ἰδού, ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω,
voici, sa mère et ses frères se tenaient à l’extérieur,
ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι.
cherchant à lui parler.
-
εἱστήκεισαν : 3è du pluriel du plus-que-parfait de l’indicatif actif de ἵστημι se tenir  
Le plus-que-parfait n’est pas l’équivalent exact du plus-que-parfait français,
c’est une sorte d’imparfait (d’une action qui dure ) cf. RAGON : p.57
 -
47
[Εἶπεν δέ τις αὐτῷ,
Quelqu’un lui dit :
Ἰδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν,
 Voici, ta mère et tes frères se tiennent dehors,
ζητοῦντές σοι  λαλῆσαι]
cherchant à te parler.
-
ἑστήκασιν : parfait d’ἵστημι (traduire le parfait par un présent en français, cf RAGON) .57
-
48
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ,
Et lui, répondit à celui qui le lui disait :
Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου;
Qui est ma mère,
Καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου;
 et qui sont mes frères ?
-
ἀποκριθεὶς εἶπεν : répétition calquée sur l’hébreu.
(Deux verbes signifiant dire qui se suivent, n’en traduire qu’un)
τῷ λέγοντι : à celui qui dit (article +participe : celui qui) 
-
49
Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν,
Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit :
Ἰδού, ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου.
 Voici ma mère et mes frères.
-
50
Ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux,
αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.
 celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère.
-
La Bible dans Lexilogos (en différentes langues, et différentes traductions)

 

20 novembre 2020

Vend.20/11/20 Lc19,45-48

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 19,45-48
-
Ecouter le texte grec :
-
-
45
 Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερόν,
Et     étant entré dans le temple
ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας  
 et il se mit à chasser ceux qui vendaient,
-
46
λέγων αὐτοῖς,
leur disant:
Γέγραπται, Καὶ ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς.
Il est écrit : ma maison sera une maison de prière.
Γέγραπται : au parfait passif, il a été écrit et cela dure jusqu’à aujourd’hui (valeur du parfait)
ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.
 Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs.
-
47
Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ:
Il enseignait chaque jour dans le temple.
Périphrase : imparfait du verbe être + participe, mise pour le verbe simple.
οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς
Et les chefs des prêtres, et les scribes,
ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι,
 cherchaient à le faire périr,
καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ.
 et les principaux du peuple.
-
48
καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν,
littéralement : mais ils ne trouvaient pas le « que faire »
ποιήσωσιν : subjonctif aoriste
 = comment s’y prendre
ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων.
 car tout le peuple  était suspendu à ses lèvres l’écoutant.
-
ἐξεκρέματο = ἐκκρέμαμαι : être suspendu, ici à l’imparfait.

 

19 novembre 2020

Jeu.19/11/20 Lc 19,41-44

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 19,41-44
-
-
-
41
 Καὶ ὡς ἤγγισεν,
Et comme il (Jésus) approchait,
ἰδὼν τὴν πόλιν,
voyant la ville (Jérusalem),
ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτήν
il pleura sur elle,
-
42
λέγων ὅτι
en disant :
Εἰ ἔγνως  ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ,
Si seulement tu avais connu en ce jour toi aussi
τὰ πρὸς  εἰρήνην :
les choses qui regardent la paix !
= comment trouver la paix
νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.
Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux.
-
43
Ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ,
Car des jours viendront sur toi,
καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι,
où tes ennemis dresseront une palissade contre toi,
καὶ περικυκλώσουσίν σε,
et t’encercleront,
καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν,
et te serreront de toutes parts ;
-
44
καὶ ἐδαφιοῦσίν σε
et ils te détruiront,
ἐδαφιοῦσίν : 3è pl. du futur de ἐδαφίζω : raser, niveler, détruire
καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί,
et tes enfants au milieu de toi,
καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί ·
et ils ne laisseront pas pierre sur pierre en toi :
ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.
parce que tu n’as pas connu le temps où Dieu t’a visitée
ἐπισκοπή, ῆς désigne la visite de Dieu parmi les hommes

 

18 novembre 2020

Mer. 18/11/20 Lc 19,11-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter le texte grec:
-
Dans biblegateway : texte grec uniquement (Luc chapitre 19)
-
-
11
 Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα,
Comme ils écoutaient cela,
Génitif absolu : on peut traduire par « on écoutait« 
προσθεὶς εἶπεν παραβολήν,
il (Jésus)  ajouta  une parabole,
littéralement : « ajoutant, dit » 
διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι Ἱερουσαλήμ,
parce qu’il était près de Jérusalem,
καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα
et qu’on croyait qu’à l’instant
μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι.
le royaume de Dieu allait paraître.
Explications grammaticales pour ce verset. 
-
12
Εἶπεν οὖν,
Il dit donc :
Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν,
 Un homme de haute naissance s’en alla vers une région lointaine,
λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι.
pour recevoir pour lui-même la royauté, et revenir.
-
13
Καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ,
Ayant appelé dix de ses serviteurs,
ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς,
il leur donna dix mines,
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
 et il leur dit :
Πραγματεύσασθε  ἐν ᾧ ἔρχομαι.
Faites des affaires jusqu’à ce que je revienne.
explications grammaticales pour ce verset.
-
14
Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν,
Mais ses concitoyens le haïssaient,
καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ,
et ils envoyèrent une ambassade derrière lui,
λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ’ ἡμᾶς.
disant : Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.
θέλω (vouloir) + pp.inf (τοῦτον : sujet à l’acc.  βασιλεῦσαι : verbe)
-
15
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν
Et il arriva quand il fut de retour
λαβόντα τὴν βασιλείαν,
après avoir reçu la royauté,
 καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους,
qu’il dit à ces serviteurs de se présenter à lui.
οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον,
  (serviteurs) auxquels il avait donné l’argent,
ἵνα  γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο.
pour qu’il sût ce qu’ils avaient gagné dans les affaires.
Notes grammaticales pour ce verset.
-
16
Παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος, λέγων,
Le premier parut et dit :
 Κύριε, ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς.
Seigneur, ta mine a rapporté dix mines.
-
17
Καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Et il lui dit :
 Εὖγε ἀγαθὲ δοῦλε:
C’est bien, bon serviteur ;
ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου,
parce qu’ en peu de choses tu as été fidèle
ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.
Reçois autorité sur dix villes.
-
ἴσθι : impératif du verbe être,
Ici verbe « être » à l’impératif  + participe du verbe qui exprime l’action principale,
« sois recevant »
donc on traduira le verbe au participe par un impératif : ἔχων : reçois (aies).
Ce tour n’est pas classique. cf article : Koinè 
-
18
Καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, λέγων,
Le second vint, et dit :
 Ἡ μνᾶ σου κύριε ἐποίησεν πέντε μνᾶς.
 Seigneur, ta mine a produit cinq mines.
-
19
Εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ  ἐπάνω γίνου  πέντε πόλεων.
Et il lui dit : Toi aussi, sois établi sur cinq villes.
-
20
Καὶ ὁ ἕτερος ἦλθεν, λέγων,
Un autre vint, et dit :
Κύριε, ἰδού, ἡ μνᾶ σου,
 Seigneur, voici ta mine,
ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ.
 que j’avais, mise de côté dans un linge.
-
21
ἐφοβούμην γάρ σε,
car j’avais peur de toi,
ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ:
parce que tu es un homme sévère ;
αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας,
  tu prends ce que tu n’as pas déposé,
καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας.
 et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé.
-
22
Λέγει αὐτῷ,
Il lui dit :
Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε,
 Je te juge sur tes paroles,
πονηρὲ δοῦλε.
 méchant serviteur ;
ᾜδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι,
 tu savais que moi, je suis un homme sévère,
αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα,
 prenant ce que je n’ai pas déposé,
καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα:
 et moissonnant ce que je n’ai pas semé ;
-
23
καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκας μου τὸ ἀργύριον  ἐπὶ τράπεζαν,
et pourquoi  n’as-tu pas mis mon argent dans une banque,
 κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν  αὐτὸ ἔπραξα ;
et moi, à mon retour, je l’aurais exigé avec un intérêt ?
Notes grammaticales pour ce verset
-
24
Καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν,
Puis il dit à ceux qui étaient là :
Ἄρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν μνᾶν,
 Otez-lui la mine,
καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι.
 et donnez-la à celui qui a les dix mines.
-
25
Καὶ εἶπαν αὐτῷ, Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς.
Et ils lui dirent : Seigneur, il a dix mines. -
-
26
Λέγω ὑμῖν ὅτι
Je vous le dis :
παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται:
à tout homme qui a, il sera donné.
ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται .
 mais à celui qui n’a pas, même ce qu’il a, on le lui ôtera.
(il est plus correct de traduire les deux derniers verbes qui sont au passif par « on »+ actif)
-
27
Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου  τούτους
 Néanmoins, ces ennemis,
τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ’ αὐτούς,
qui n’ont pas voulu que je régne sur eux,
ἀγάγετε ὧδε,
amenez-les ici,
καὶ κατασφάξατε  αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.
et égorgez-les devant moi.
-
28
Καὶ εἰπὼν ταῦτα,
Après avoir ainsi parlé,
ἐπορεύετο ἔμπροσθεν,
Jésus marcha en avant,
ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.
montant vers Jérusalem.

17 novembre 2020

Mar. 17/11/20 Lc 19,1-10

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 19,1-10

TOB

Ecouter l’évangile en grec:

1

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ.
Et étant entré dans Jéricho, il traversait la ville.
-
2
Et voici,
ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος,
un homme appelé Zachée,
καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης,
qui était chef des collecteurs d’impôts,
καὶ αὐτὸς ἦν πλούσιος.
et qui était riche,
-
3
Καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν,
cherchait à voir qui était Jésus,
καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου,
et il ne le pouvait pas à cause de la foule,
ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.
parce qu’il était de petite taille.
littéralement : petit par la taille
-
4
Καὶ προδραμὼν  εἰς τὸ ἔμπροσθεν
Et il courut en avant
(participe dans le texte) 
 ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν
 et monta sur un sycomore
ἵνα ἴδῃ αὐτόν :
pour le voir,
ὅτι δι’ ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι.
parce qu’il devait passer par là.
-
5
Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον,
Et quand il arriva en cet endroit,
ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς 
ayant levé les yeux, Jésus
εἶπεν πρὸς αὐτόν,
 lui dit :
Ζακχαῖε,
Zachée,
σπεύσας κατάβηθι :
hâte-toi de descendre ;
(participe aoriste + impératif)
σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου
car aujourd’hui dans ta maison
δεῖ με μεῖναι.
il faut que je demeure.
-
6
Καὶ σπεύσας κατέβη,
Et se hâtant, il descendit
καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων.
et le reçut avec joie.
-
7
Καὶ ἰδόντες πάντες
Et tous, ayant vu cela,
διεγόγγυζον,
murmuraient,
λέγοντες ὅτι
disant :
Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι.
Chez un homme pécheur Il est entré pour loger !
-
8
Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος
Mais Zachée, se tenant debout,
εἶπεν πρὸς τὸν κύριον,
dit au Seigneur :
Ἰδού,
Voici,
τὰ ἡμίσιά μου τῶν ὑπαρχόντων  κύριε ,  
la moitié de mes biens, Seigneur,
τοῖς πτωχοῖς δίδωμι :
je la donne aux pauvres
καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα,
et si j’ai extorqué par des calomnies quelque chose à quelqu’un,
ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.
je lui en rends quatre fois autant.
-
9
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι
Alors Jésus lui dit :
Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο,
Aujourd’hui le salut est venu pour cette maison,
καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν.
parce que lui aussi est un fils d’Abraham.
-
10
Ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
Car le fils de l’homme est venu
ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
chercher et sauver ce qui est perdu.

16 novembre 2020

Lun. 16/11/20 Lc 18,35-43

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 18,35-43
-
-
-
Texte grec seul : ici
-
35
 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχώ,
Il arriva pendant qu’il s’approchait  de Jéricho
τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν  ἐπαιτῶν
qu’un aveugle était assis au bord du chemin, en train de mendier.
-
 Ἐγένετο δὲ : tour fréquent au début des versets,
calqué sur l’hébreu « il arriva que » (on peut ne pas traduire).
ἐπαιτέω : mendier, ici au participe.
Analyse des verbes de la péricope et proposition de commentaire : ici
-
36
ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου,
et ayant entendu la foule passer,
ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο.
 il demanda ce que c’était.
-
ἀκούσας : verbe entendre au participe aoriste,
se construit avec le génitif : entendre quelqu’un faire…(proposition participiale)
ἐπυνθάνετο3 è sg aoriste de l’indicatif πυνθάνομαι , s’enquérir, s’informer, interroger, demander. 
τί εἴη τοῦτο : prοposition subordonnée interrogative indirecte
mot interrogatif : τί (au neutre ici)= quoi, que (forme identique dans l’ interrogation directe)
εἴη : optatif du verbe être, optatif « oblique » grammaire Ragon : p. 191
A noter que l’emploi de l’optatif est rare dans le NT. 
-
37
Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι
Et on lui rapporta que
Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.
 Jésus le Nazoréen  passait à côté.
-
Ἀπήγγειλαν: 3è pers du pl. de l’aoriste de Ἀπάγγέλλω
ὅτι : peut être traduit par (:) ou la conjonction que
-
38
Καὶ ἐβόησεν, λέγων,
Et il cria (disant) :
Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.
 Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !
-
ἐλέησόν : impératif aoriste de ἐλεάω ou ἐλεέω :
avoir pitié de
-
39
Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ
(Et) ceux qui marchaient devant le reprenaient
ἵνα σιγήσῃ,
pour le faire taire ;
αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν,
 mais lui criait beaucoup plus fort,
Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.
 Fils de David, aie pitié de moi !
-
40
Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
Et Jésus, s’étant arrêté,
-
participe aoriste de ἵστημι se tenir (debout) s’arrêter
le participe marque l’antériorité par rapport au verbe principal : s’arrêta et …
-
ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν
ordonna qu’il fût amené vers lui
ἀχθῆναι infinitif aoriste passif de ἄγω mener, conduire
-
ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ
 et, quand il se fut approché,
(génitif absolu)
-
ἐπηρώτησεν αὐτόν,
 il lui demanda :
-
41
 Τί σοι θέλεις ποιήσω ;
 Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Ὁ δὲ εἶπεν, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.
 Il dit : Seigneur, que je recouvre la vue.
ἀναβλέψω : subjonctif aoriste de ἀναβλέπω voir à nouveau (ana)
-
42
Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Et Jésus lui dit :
Ἀνάβλεψον ·
 Recouvre la vue  :
 ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
ta foi t’a sauvé.
parfait de l’indicatif 
-
43
Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν,
A l’instant il recouvra la vue,
καὶ ἠκολούθει αὐτῷ,
et il l’accompagnait,
δοξάζων τὸν θεόν
en glorifiant Dieu.
καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ.
Et tout le peuple, ayant vu cela, loua Dieu.
-
ἔδωκεν (αἶνον) : verbe donner à l’aoriste
δίδωμι αἶνον donner + louange = louer
-

 

12

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente