• Accueil
  • > Archives pour janvier 2021

31 janvier 2021

Dim. 31/01/21 Mc 1,21-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Ecouter l’Evangile en grec :

Dans la TOB B. en FC … : ici

Mc 1,21-28

-

Mot à mot interlinéaire :  

21
Καὶ εἰσπορεύονται εἰς  Καφαρναούμ
Et ils viennent à Capharnaüm ;
καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν
et aussitôt, le jour du sabbat,
εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν,
étant entré dans la synagogue,
ἐδίδασκεν.
il enseignait.
-
Traduction pour la liturgie :
il entra dans la synagogue et là, il enseignait.
-
22
Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ :
Et ils étaient frappés par son enseignement :
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς
car il les enseignait
ὡς ἐξουσίαν ἔχων,
comme ayant autorité,
 = en homme qui a autorité
καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.
et non pas comme les scribes.
-
23
Καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν
Et aussitôt il y avait dans leur synagogue
ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,
un homme ayant un esprit impur,
καὶ ἀνέκραξεν,
et il s’écria,
-
 = or il y avait ..
.un homme tourmenté par un esprit impur qui s’écria
-
24
λέγων, τί ἡμῖν καὶ σοί,
(disant : ) « Qu’y a-t-il entre nous et toi,
Ἰησοῦ Ναζαρηνέ;
Jésus, Nazarénien ?
Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς ;
Es-tu venu pour nous perdre ?
Οἶδά σε τίς εἶ,
Je sais qui tu es :
ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
le Saint de Dieu ! »
-
25
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Mais Jésus le réprimanda,
λέγων, Φιμώθητι,
(disant : ) « Tais-toi,
καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.
et sors de lui ! »
-
26
Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον
Alors l’esprit impur l’ayant secoué
σπαράξαν (et φωνῆσαν ci-dessous)
participe aoriste au nominatif neutre singulier
(σπαράσσω secouer, convulser)
καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ,
et ayant crié d’une voix forte,
ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
sortit de lui.
-
27
Καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες
Et ils furent tous terrifiés,
 ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτούς, λέγοντας,
de sorte qu’ils discutaient entre eux (disant) :
Τί ἐστιν τοῦτο;
« Qu’est-ce que ceci ?   
Διδαχὴ καινὴ  κατ’ ἐξουσίαν
Un enseignement nouveau avec autorité !
καὶ τοῖς πνεύμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει,
même aux esprits impurs il donne des ordres
καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;
 et ils lui obéissent. »
-
28
 Καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς
et sa renommée sortit de lui aussitôt
= se répandit
 πανταχοῦ
de tous côtés,
εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.
 dans toute la contrée voisine de la Galilée.

 

30 janvier 2021

Sam. 30/01/21 Mc 4,35-41

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
TOB et autres trad.: ici
-
Mc4,35-41 : avec analyse grammaticale et vocabulaire : ici
-
Mc 4,35
 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,
Et il leur dit              en ce jour-là,
ὀψίας γενομένης,
quand le soir fut venu :
expression au génitif absolu
Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν.
Passons         vers l’autre rive.
Verbe au subjonctif aoriste : expression de l’ordre, à la 1è pers. du pl.
-
36
Καὶ ἀφέντες             τὸν ὄχλον,
Et ayant laissé partir la foule,
αφίημι au participe aoriste nominatif pluriel laisser aller, laisser partir
παραλαμβάνουσιν αὐτὸν
ils le prennent auprès d’ eux
ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ
comme il était dans la barque.
Καὶ ἄλλα πλοῖα  ἦν μετ’ αὐτοῦ.
 Et il y avait aussi d’autres barques avec lui.
Littéralement : « d’autres barques étaient avec lui »
-
37
Καὶ γίνεται λαῖλαψ  μεγάλη ἀνέμου :
Et     survient un grand tourbillon de vent,
καὶ τὰ  κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον,
et les vagues se jetaient sur la barque,
ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον.
de sorte que la barque s’emplissait déjà.
-
38
Καὶ  αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ
Et lui,           il était à la poupe,
ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων
dormant sur l’oreiller 
καὶ ἐγείρουσιν αὐτόν,
Et ils le réveillent,
καὶ λέγουσιν αὐτῷ,
et lui disent :
Διδάσκαλε,
Maître,
οὐ μέλει σοι
ça ne te fait rien
ὅτι ἀπολλύμεθα;
que nous périssions ?
-
39
Καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν    τῷ ἀνέμῳ,
Et s’étant réveillé, il réprimanda le vent,
καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ,
et dit à la mer :
Σιώπα,
Fais silence,
πεφίμωσο.
tais-toi !
Καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος,
Et le vent s’apaisa,
καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.
et il se fit        un grand calme.
-
40
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Τί δειλοί ἐστε;
Pourquoi êtes-vous effrayés ?
Οὔπω            ἔχετε              πίστιν;
 Comment n’avez-vous pas de foi ?
-
41
Καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν,
Et ils furent saisis d’une fort grande crainte,
-
φόβον μέγαν : accusatif d’objet interne
(on parle de complément d’objet interne quand on a 
un complément à l’accusatif+ un adjectif, et que
le complément est de même racine que le verbe)
-
καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους,
et ils se disaient l’un à l’autre :
ἀλλήλους : pronom indéfini de la réciprocité « l’un l’autre »
-
Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν,
Qui  donc est celui-ci,
ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα  ὑπακούει αὐτῷ;
 que même le vent  et la mer               lui obéissent ?
 
-
Remarque :
Emploi de la conjonction de coordination και chez Marc.
 

 

29 janvier 2021

Vend.29/01/21 Mc 4,26-34

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 4,26-34

 TOB

-

26
 Καὶ ἔλεγεν,
Et il disait :
Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ,
Ainsi est le royaume de Dieu
ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς,
comme (si) un homme jetait de la semence en terre  :
-
Οὕτως : adverbe qui annonce la comparaison introduite par ὡς
Les verbes suivant ὡς sont au subjonctif et expriment une éventualité
Dans certains manuscrits on trouve ἐὰν (si) après ὡς
-
27
καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν,
et dormait et veillait, la nuit et le jour,
καὶ ὁ σπόρος  βλαστᾷ 
et la semence germerait
καὶ μηκύνηται
et elle grandirait
ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός.
comment : il ne le sait pas lui-même.
-
28
Αὐτομάτη  ἡ γῆ καρποφορεῖ,
Spontanément la terre porte du fruit,
πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν,
premièrement de l’herbe, puis un épi,
εἶτα πλήρη[σ] σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.
puis du blé plein dans l’épi.
-
Αὐτομάτη est un adjectif accordé à γῆ : 
Αὐτομάτος : de soi-même, spontané
-
29
Ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός,
Et quand le fruit est mûr,
εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον,
aussitôt il envoie la faucille,
ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός.
parce que la moisson s’approche.
-
παραδοῖ : 3è pers. subjonctif aoriste irrégulier, subj. après  Ὅταν 
ἀποστέλλω : envoyer
παρέστηκεν :parfait de παρίστημι se tenir auprès, s’approcher
« s’est approché » ne rend pas la valeur du parfait : le présent convient mieux ici
-
30
Καὶ ἔλεγεν,
Et il disait :
 Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ;
Comment comparerons-nous le royaume de Dieu ?
Ἢ ἐν  τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν ;
ou dans quelle parabole le présenterons-nous ?
-
Πῶς : dans certaines leçons de manuscrits, on trouve Τίνι, à quoi…
ὁμοιώσωμεν  et  θῶμεν: subjonctif aoriste de délibération
-
31
Ὡς  κόκκῳ σινάπεως, ὅς,
 comme à une graine de moutarde, qui
ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς,
lorsqu’on la sème en terre,
 μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων
est la plus petite semence qui soit de toutes les semences
littéralement : le plus petit étant + génitif partitif (parmi toutes les semences)
τῶν ἐπὶ τῆς γῆς·
qui sont sur la terre ;
-
σπαρῇ : subjonctif aoriste de σπείρω
ὂν : participe présent neutre sing. du verbe être.
 κόκκῳ :datif de ὁ κόκκος,  
le verbe comparer (à) s’emploie avec le datif 
ὁμοιόω : comparer 
Les manuscrits donnent : Ὡς κόκκον ou κόκκῳ
et : μικρότερος ou  μικρότερον ὂν (participe présent « ce qui est » )
Le verbe ἐστὶν est  sous-entendu dans la proposition relative.
-
32
καὶ ὅταν σπαρῇ,
et qui, lorsqu’on l’a semée,
ἀναβαίνει,
monte
καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων ,
et devient plus grande que tous les légumes,
καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους,
et fait de grandes branches ;
ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν.
de sorte que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre.
-
 κατασκηνόω : infinitif, faire son nid.
ὥστε : de sorte que + infinitif
-
33
Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς
Et par beaucoup de paraboles semblables,
ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον,
il leur annonçait la parole,
καθὼς  ἠδύναντο ἀκούειν:
selon qu’ils pouvaient entendre.
-
34
χωρὶς δὲ παραβολῆς
Mais sans parabole
οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς·
 il ne leur parlait pas
κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς  ἰδίοις μαθηταῖς
 mais, à l’écart, à ses propres disciples,
ἐπέλυεν πάντα.
il expliquait tout.
-
ἐπέλυεν : imparfait de ἐπιλύω délier, expliquer

 

28 janvier 2021

Jeudi 28/01/21 Mc 4,21-25

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 4,21-25

TOB

21

Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς,
Et il leur disait :
Μήτι  ἔρχεται ὁ λύχνος
Est-ce que la lampe vient
 ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην;
pour qu’elle soit placée sous le boisseau ou sous le lit ?
Οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ.
N’est-ce pas pour qu’elle soit placée sur le support de lampe ?
-
Μήτι = Μή τι (comme Μή) particule interrogative : est-ce que
ἔρχεται 3 è pers. du présent de ἔρχομαι, aller
τεθῇ : 3è personne du singulier du subjonctif aoriste passif de τίθημι, placer
μόδιος ου, boisseau, mesure de de capacité valant 8,75 litres (le tiers d’une amphore,
c’est une mesure employée pour le grain). B. en fr. courant : sous un seau.
-
22
Οὐ γάρ ἐστίν κρυπτόν
Car elle n’est pas caché
ἐὰν μὴ ἵνα  φανερωθῇ ·
si ce n’est pour être manifesté,
οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον,
et elle ne fut pas non plus caché (loin)
ἀλλ’ ἵνα  ἔλθῃ εἰς φανερόν.
qu’afin d’aboutir à  être manifeste.
-
κρυπτός ,όν : caché (adj formé sur κρύπτω, cacher)
étym : a donné crypte en fr. 
 ἀπόκρυφον :  même sens : +  ἀπό loin de (préposition)
ἐὰν : conjonction de subordination εἰ + ἄν avec le subjonctif = si
+ négation μὴ : si ce n’est pas pour (ἵνα)
 φανερωθῇ subj. aor. passif du verbe φανερόω manifester
ἔλθῃ  subjonctif aoriste de ἔρχομαι, venir + εἰς : aboutir à 
φανερόν adjectif au neutre sg. : manifeste, en vue…
même racine que φῶς la lumière
-
23
Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν
Si quelqu’un a des oreilles pour entendre,
ἀκουέτω.
qu’il entende.
-
24
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς,
Et il leur disait :
Βλέπετε τί ἀκούετε.
Prenez garde à ce que vous entendez.
Ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε
dans la mesure par laquelle vous mesurez
 μετρηθήσεται ὑμῖν,
il sera mesuré pour vous,
καὶ προστεθήσεται ὑμῖν.
et il vous sera ajouté davantage.
-
Βλέπετε : impératif Βλέπω (voir) à l’impératif  
+ proposition complétive : signifie « prenez garde que » 
 pronom relatif au datif, l’antécédent est à l’intérieur de la proposition. 
μετρεῖτε 2è pers. pl présent de μετρέω : mesurer
-
25
Ὃς γὰρ ἔχει,
Car à celui qui a,
δοθήσεται αὐτῷ·
il lui sera donné ;
καὶ ὃς οὐκ ἔχει,
et ( à ) celui qui n’a pas,
καὶ ὃ ἔχει
même ce qu’il a
ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
lui sera ôté.

 

27 janvier 2021

Mer. 27/01/21 Mc 4,1-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 

Ecouter l’Evangile en grec :

-

Dans la TOB : ici

-

Mc 4,1 : pour avoir le texte + traduction + explications grammaticales, cliquer ici 
-
Mc 4,1-20 : commentaire  ( ← cliquez ici ) à partir des mots grecs.
-
Mc 4,1-20 
Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν.
Et de nouveau il se mit à enseigner au bord de la mer.
Καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος  πλεῖστος
 Et une foule très nombreuse se rassemble auprès de lui ;
ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι
de sorte qu’étant monté dans une barque, il s’y assit,
ἐν τῇ θαλάσσῃ :
au milieu de l’eau :
καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν.
 et toute la foule était près de la mer,      sur la terre.
-
2
Καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά,
Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles,
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ,
et il leur disait dans son enseignement :
-
3
Ἀκούετε: ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι:
Ecoutez : Voici, le semeur est sorti pour semer.
-
4
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν,
Et il arriva, comme il semait,
ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν,
qu’une partie de la semence tomba le long du chemin ;
καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ
et les oiseaux vinrent
καὶ κατέφαγεν αὐτό.
et la mangèrent.
-
5
 Καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες,
Et une autre partie tomba sur ce qui est rocailleux
ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν,
où elle n’avait pas beaucoup de terre ;
καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν,
et aussitôt elle leva,
διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς:
parce qu’il n’y avait pas de profondeur de terre ;
-
6
 καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος
et quand le soleil se leva,  
 ἐκαυματίσθη,
elle fut brûlée
καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν
 et parce qu’elle n’avait pas de racine,
ἐξηράνθη.
 elle se dessécha.
-
7
Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας,
Et une autre partie tomba parmi les épines,
καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι,
et les épines montèrent
καὶ συνέπνιξαν αὐτό,
et l’étouffèrent,
καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν.
et elle ne donna pas de fruit.
-
8
Καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν :
Et d’autres tombèrent dans la bonne terre,
καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα
et ils donnaient du fruit qui montait et grandissait
 καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα,
et elles rapportèrent  trente pour un,
καὶ ἓν ἑξήκοντα,
et  soixante pour un,
καὶ ἓν ἑκατόν.
et cent pour un.
-
9
Καὶ ἔλεγεν·
Et il disait :
 Ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν
Que celui qui a des oreilles pour entendre,
ἀκουέτω.
entende.
-
10
 Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας
et lorsqu’il fut à l’écart,
ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς.
 ceux qui étaient autour de lui, avec les douze, l’interrogeaient sur les paraboles.
-
11
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς,
Et il leur disait :
Ὑμῖν  τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ·
C’est à vous qu’a été donné le mystère du royaume de Dieu :
ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω, ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται:
mais à eux qui sont dehors, tout arrive sous forme de paraboles ;
-
12
ἵνα βλέποντες βλέπωσιν,
afin qu’en regardant, ils regardent,
καὶ μὴ ἴδωσιν·
Et ne voient pas :
καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν,
 et qu’en entendant, ils entendent,
καὶ μὴ συνιῶσιν·
 et ne comprennent pas,
μήποτε ἐπιστρέψωσιν,
de peur qu’ils ne se convertissent
καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς .
et qu’il ne leur soit pardonné.
-
13
Καὶ λέγει αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην;
Vous ne savez pas le sens de cette parabole !
Καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε;
Et comment connaîtrez-vous toutes les paraboles ?
-
14
Ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει.
Le semeur sème la parole.
-
15
Οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν,
Et voici ceux qui sont le long du chemin,
ὅπου σπείρεται ὁ λόγος,
où la parole est semée :
καὶ ὅταν ἀκούσωσιν,
chaque fois qu’ils entendent,
εὐθὺς ἔρχεται ὁ Σατανᾶς
aussitôt Satan vient
καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον  εἰς αὐτούς.
 et enlève la parole semée en eux.
-
16
Καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι,
Et voici ceux qui sont semés sur ce qui est rocailleux,
οἵ, ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον,
qui, chaque fois qu’ils entendent la parole,
εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν,
ils la reçoivent aussitôt avec joie,
-
17
καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς,
et ils n’ont point de racine en eux-mêmes
ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν:
mais ils ne durent qu’un temps ;
εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ
puis, une affliction ou une persécution survenant
διὰ τὸν λόγον,
à cause de la parole,
 εὐθὺς σκανδαλίζονται.
aussitôt, ils abandonnent.
-
18
Καὶ ἄλλοι εἰσιν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι,
Et d’autres sont ceux qui sont semés dans les épines ;
οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες
ce sont ceux qui ont entendu la parole,
-
19
καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος
et les soucis du siècle
 καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου,
et la séduction des richesses
καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι
et les convoitises au sujet du reste , pénétrant en eux
συμπνίγουσιν τὸν λόγον,
étouffent la parole,
καὶ ἄκαρπος γίνεται.
et elle devient infructueuse.
-
20
Καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες,
Et voici ceux qui ont été semés sur la bonne terre :
οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον,
ceux qui entendent la parole
καὶ παραδέχονται,
et la reçoivent,
καὶ καρποφοροῦσιν,
et portent du fruit
 ἓν τριάκοντα, καὶ ἓν ἑξήκοντα, καὶ ἓν ἑκατόν.
cent pour un, et soixante pour un et cent pour un.
-
Grec biblique :
manuel d’ I. LIEUTAUD
Lire le Grec biblique,
(Bibliques Editions, 2011)
Les prépositions :  ici
-
 Voir aussi : 
Lc 8,4-18 ; Mt 13,1-23

26 janvier 2021

Mar. 26/01/21 Lc 10,1-9

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 10,1-9

Ecouter l’Evangile en grec :

-

TOB : ici

Texte + traduction + analyse détaillée (grammaire et vocabulaire) : ici 
-
Texte+ traduction seule :
-
1
Μετὰ δὲ ταῦτα    
 Or, après cela,       
ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο]
 le Seigneur désigna  soixante douze autres (disciples),
 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς  ἀνὰ δύο
et il les envoya deux à deux   
 πρὸ προσώπου αὐτοῦ
devant lui,
εἰς πᾶσαν πόλιν  καὶ τόπον
dans toute ville      et tout lieu
οὗ    ἤμελλεν αὐτὸς        ἔρχεσθαι.
où il devait↑      ↑ lui-même ↑aller
-
2
Ἔλεγεν  δὲ πρὸς  αὐτούς,
Et il leur disait :
Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς,
La moisson est grande,
οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι.
mais il y a peu d’ouvriers ;
Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ,
priez donc        le seigneur de la moisson
ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας   εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
qu’il envoie des ouvriers   dans sa moisson.
-
3
Ὑπάγετε:
Partez ;
ἰδού,
voici,
 ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας
je vous envoie comme des agneaux
ἐν μέσῳ λύκων.
au milieu des loups.
-
4
Μὴ βαστάζετε  βαλλάντιον μὴ πήραν,  
Ne portez ni bourse,                    ni sac,
μὴ ὑποδήματα :
 ni sandales,
καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.
et ne saluez personne en chemin.
-
5
Εἰς ἣν δ’ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν ,
Et dans quelque maison que vous entriez,
πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
dites d’abord :       Paix        à cette maison !
-
6
Καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς    εἰρήνης,
Et s’il y a là        un fils de paix,
ἐπαναπαήσεται ἐπ’ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν:
votre paix reposera sur lui ,
εἰ δὲ  μή γε ἐφ’ ὑμᾶς    ἀνακάμψει.
sinon, ce qui est sûr c’est qu’elle reviendra sur vous.
-
7
Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε,
Et demeurez dans cette maison-là,
ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ’ αὐτῶν :
mangeant et buvant            de ce qu’il y a chez eux ;
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ . 
car               l’ouvrier est digne (ἄξιος) de son salaire.
Μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
Ne passez point      de maison en maison.
-
8
Καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε,
Et, dans quelque ville que vous entriez,
καὶ δέχωνται ὑμᾶς,
si l’on vous y reçoit,
ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν,
mangez  ce qui vous est présenté,
-
9
καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς,
et guérissez              les malades qui s’y trouveront,
καὶ λέγετε αὐτοῖς, 
et dites-leur :
Ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Le royaume de Dieu s’est approché de vous.

25 janvier 2021

Lun. 25/01/21 Mc 16, 15-18

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 16,15-18

Dans la TOB : ici

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα,
Allez dans le monde entier,
 κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον
 prêchez la bonne nouvelle
πάσῃ τῇ κτίσει.
à toute créature.
-
participe (πορευθέντες) + impératif  (κηρύξατε) 
= 2 ordres successifs : allez et…
ἡ κτίσις, εως : création, créature
-
16
Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς
Celui qui a cru, et qui a été baptisé,
σωθήσεται 
sera sauvé
ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.
mais celui qui n’a pas cru, sera condamné.
-
Les participes sont à l’aoriste, 
βαπτισθεὶς : part. aoriste passif
σωθήσεται et κατακριθήσεται : futurs de l’indicatif voix passive.
-
17
Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει :
Et voici les signes qui suivront fidèlement ceux qui ont cru:
ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν·
en mon nom ils chasseront les démons :
γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς:
ils parleront en des langues nouvelles ;
-
Σημεῖα est mis en évidence en début de phrase : 
traduire par « Voici les signes… » pour garder cet effet de style. 
πιστεύσασιν : participe aoriste substantivé, au datif pluriel
παρακολουθήσει :3è pers.sg. futur actif de παρακολουθέω, suivre fidèlement, 
 s’informer soigneusement
ἐκβαλοῦσιν,  λαλήσουσιν : futur
-
18
ὄφεις ἀροῦσιν ·
ils saisiront des serpents :
κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν,
même s’ils boivent quelque breuvage mortel,
οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ ·
il ne leur nuira pas ;
ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν,
ils imposeront les mains aux malades,
καὶ καλῶς ἕξουσιν.
et ils seront guéris.
-
κἂν + subjonctif  : même si…
οὐ μὴ + subjonctif : négation forte (il n’y a pas de danger que…)
ἄρρώστος,  ον : faible, malade

 

24 janvier 2021

Dim. 24/01/21 Mc 1,14-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Ecouter l’Evangile en grec :

Dans la TOB : ici 

Texte grec seul (chapitre 1 de Marc)  : Bible Gateway

Mc 1,14

 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην,
Et après que Jean eut été livré,
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
Jésus alla dans la Galilée,
prêchant la Bonne Nouvelle de Dieu,
-
15
καὶ λέγων ὅτι
et disant :
Πεπλήρωται ὁ καιρός,
Le temps est accompli,
et le royaume de Dieu est proche :
convertissez-vous,
καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
et croyez à la Bonne Nouvelle.
-
16
 Καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
Et passant           le long de la mer            de Galilée
εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν  Σίμωνος
 il vit Simon et André, frère de Simon,
 ἀμφιβάλλοντας  ἐν τῇ θαλάσσῃ:
qui jetaient leurs filets dans la mer,
ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.
 car ils étaient pêcheurs.
-
17
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς·
Et Jésus leur dit :
Δεῦτε ὀπίσω μου,
Venez derrière moi,
καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
 et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes.
-
18
Καὶ  εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα
Et aussitôt, laissant les filets,
ἠκολούθησαν αὐτῷ.
ils le suivirent.
-
19
Καὶ προβὰς ὀλίγον,
Et passant un peu plus avant,
εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου,
il vit Jacques, fils de Zébédée,
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
et Jean son frère,
καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα.
et qu’ils arrangeaient leurs filets dans la barque.
-
αὐτοὺς : reprend les deux accusatifs précédents
(sujet de la proposition participiale qui dépend du verbe voir εἶδεν: il vit qu’ils…
ou : il les vit en train de…, il les vit qui)
-
20
Καὶ  εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς·
Et aussitôt il les appela :
καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ
et laissant        leur père              Zébédée             dans la barque,
μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον      ὀπίσω αὐτοῦ.
avec les ouvriers, ils  s’éloignèrent  ↑derrière lui.

 

23 janvier 2021

Sam. 23/01/21 Mc 3,20-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mc 3,20-21
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici 
Chapitre 3 grec seul : Bible Gateway
-
20
καὶ συνέρχεται πάλιν  [ὁ] ὄχλος
Et [la] foule à nouveau s’assemble
ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν.
si bien qu’ils ne peuvent pas même prendre leur repas.
-
21
Καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ’ αὐτοῦ
Et ses proches, ayant appris cela,
ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν:
sortirent pour se saisir de lui ;
ἔλεγον γὰρ ὅτι Ἐξέστη.
car ils disaient : Il est hors de sens.
-
συνέρχεται 3è sg. présent moyen de: συνέρχομαι, se rassembler
 συν : avec
ἐξῆλθον 3è pl.de l’aoriste moyen de : ἐξέρχομαι, sortir
ἐξ : hors de 

22 janvier 2021

Ven.22/01/21 Mc 3,13-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici
Texte grec seul (Chapitre 3 Marc) : Bible Gateway 
-
Mc 3,13
-
 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος,
Et il monte sur la montagne,
καὶ προσκαλεῖται
et il appelle à lui
οὓς ἤθελεν αὐτός·
ceux qu’il voulait :
καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν.
et ils vinrent vers lui ;
-
οὓς : pronom relatif (ὅς) accusatif pluriel
αὐτός : le sujet du verbe, dans la langue grecque classique, n’est pas exprimé par 
αὐτός à la 3 è personne du singulier ; s’il devait l’être, ce serait οὗτος.
En effet, le verbe seul suffit à donner le sujet « il »
Il n’est pas rare d’avoir αὐτός (il) dans la koinè, sans  marque d’insistance. 
-
14
Καὶ ἐποίησεν  δώδεκα [οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν] ,
Et il en établit douze [ qu'il nomma aussi apôtres]
ἵνα ὦσιν μετ’ αὐτοῦ,
afin qu’ils fussent avec lui
καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν,
et pour les envoyer                    ↑prêcher
-
les crochets droits signalent un passage des manuscrits discuté.
(Nous ne les lisons pas)
-
15
καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια:
et     avoir autorité ↑      ↑pour chasser les démons.
-
16
 [καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα]
[Et il établit les douze]
καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι  Πέτρον
 il donna le nom de Pierre à Simon
-
 ἐπιτίθημι : premier sens : mettre sur, imposer, (donner un nom) 
-
17
καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου,
et (il établit) Jacques, fils de Zébédée
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου:
et Jean, frère de Jacques
καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς  ὀνόμα[τα] Βοανηργές,
et il leur donna le nom de Boanergès,
ὅ ἐστιν, Υἱοὶ Βροντῆς ; 
c’est-à-dire fils du tonnerre ;
-
18
καὶ Ἀνδρέαν, καὶ Φίλιππον, καὶ Βαρθολομαῖον,
et André,             et Philippe,        et Barthélemi,
καὶ  Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν,
et Matthieu,          et Thomas,
καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἀλφαίου,
et Jacques        fils d’Alphée,
καὶ Θαδδαῖον, καὶ Σίμωνα τὸν Καναναῖον.
et Thaddée,          et Simon le Cananéen ;
-
19
καὶ Ἰούδαν  Ἰσκαριώθ
et Judas Iscariot,
ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν.
celui qui aussi le livra.
 -
cette dernière proposition subordonnée
avec un verbe au passé, montre bien la volonté de l’évangéliste :
relire ce qui s’est passé.
-
Voir le cadre de la scène :
« il monte sur la montagne ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος »
(le lieu où Dieu parle dans la Bible)

21 janvier 2021

Jeudi 21/01/21 Mc 3,7-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici
Grec seul : Marc, chapitre 3: Bible  Gateway
-
7
Καὶ ὁ Ἰησοῦς  μετὰ  τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
Et Jésus avec ses disciples
 ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν:
se retira vers la mer
καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας [ἠκολούθησεν] ,
et une grande multitude [le suivit] de la Galilée,
καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας,
et de la Judée
-
8
καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων,
et de Jérusalem
καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας,
et de l’Idumée,
καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου,
et au-delà du Jourdain,
καὶ  περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα,
et des environs de Tyr et de Sidon,
πλῆθος πολύ,
 une grande multitude,
ἀκούοντες ὅσα ἐποίει,
ayant entendu tout ce qu’il faisait,
ἦλθον πρὸς αὐτόν.
 vint à lui.
-
9
Καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
Et il dit à ses disciples :
ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτ
qu’une petite barque fût disponible pour lui,
διὰ τὸν ὄχλον,
à cause de la foule,
ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν.
afin qu’elle ne le pressât pas.
-
 προσκαρτερῇ : subj. présent de  προσκαρτερέω : être disponible, 
ἵνα προσκαρτερῇ :  ἵνα employé avec un verbe d’ordre, introduit l’ordre donné.
ἵνα conjonction subordonnée introduit le but , pour que dans : ἵνα μὴ θλίβωσιν
  μὴ : négation, toujours à la place de ουκ en dehors de l’indicatif dans le NT.
-
10
Πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν,
Car il guérissait beaucoup de gens,
ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ,
de sorte qu’ils se précipitaient sur lui,
ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται,
 pour le toucher,
ὅσοι εἶχον μάστιγας.
 tous ceux qui avaient des maux.
-
(apposé au sujet ou sujet rejeté en fin de phrase)
-
11
Καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα,
Et les esprits impurs,
ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν
quand ils le voyaient,
προσέπιπτον  αὐτῷ,
se prosternaient devant lui,
καὶ ἔκραζον λέγοντες  ὅτι
et s’écriaient (disant) :
Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
« Tu es le Fils de Dieu. »
-
κράζω : verbe qui est presque une onomatopée (le chant des corbeaux)
προσ+ έπιπτον composé de πίπτω, tomber (vers)
 comme ἐπι + πίπτειν, verset précédent » tomber sur » « se précipiter sur » :
On a une idée de précipitation dans l’attitude de la foule à rapprocher de celle des esprits impurs.
Trop de précipitation. 
-
12
Καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς
Et il leur défendait expressément
ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν  ποιήσωσιν.
de le rendre manifeste .
-
πολλὰ : accusatif pl. adverbial : expressément 

20 janvier 2021

Mer.20/01/21 Mc 3,1-6

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 Ecouter l’Evangile en grec :

Dans la TOB : ici

Chapitre 3 (grec seul) Bible Gateway.
-
Traduction interlinéaire :
-
Mc 3,1-6 
Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν
Et il entra de nouveau
εἰς τὴν συναγωγήν,
dans la synagogue,
καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος
et il y avait là un homme
ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα.
qui avait la main desséchée.
-
2
Καὶ παρετήρουν αὐτὸν
Et ils l’observaient
εἰ τοῖς σάββασιν
(pour voir si) le jour du sabbat,
θεραπεύσει αὐτόν,
il le guérirait,
ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.
afin de l’accuser.
-
κατηγορήσωσιν : subjoncif aoriste de κατηγορέω, accuser.
Subjonctif après ἵνα : exprime le but. 
-
3
Καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ
Et il dit à l’homme
τῷ  τὴν ξηρὰν χεῖρα ἔχοντι
qui avait la main sèche :
Ἔγειρε  εἰς τὸ μέσον.
« Lève-toi (et viens) au milieu. »
-
εἰς τὸ μέσον : pour rendre le mouvement,
(εἰς+accusatif = vers avec mouvement)
dans la traduction, on doit ajouter un verbe (et viens)
-
4
Καὶ λέγει αὐτοῖς
Et il leur dit
Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν
« Est-il permis, le jour du sabbat,
 ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι ;
de faire du bien ou de faire du mal ?
Ψυχὴν σῶσαι, ἢ ἀποκτεῖναι;
de sauver une vie ou de tuer ?
Οἱ δὲ       ἐσιώπων.
Mais eux se taisaient.
-
Ψυχὴ : principe de vie, vie.
-
5
Et après avoir porté ses regards sur eux tout autour
μετ’ ὀργῆς,
avec colère,
συλλυπούμενος
étant attristé
ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν,
 à cause de l’endurcissement de leur cœur,
λέγει τῷ ἀνθρώπῳ,
il dit à l’homme :
Ἔκτεινον τὴν χεῖρά
 Etends ta main.
 Καὶ ἐξέτεινεν,
Et il l’étendit
καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ .
et sa main fut rétablie.
-
περιβλεψάμενος :  περι + βλεψάμενος (βλέπω),
participe aoriste voix moyenne : regarder tout autour
ἀπεκατεστάθη : 3è pers. du sing. de l’aoriste passif
de ἀποκατίσθημι: rétablir
fut rétablie
-
6
Καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι  
Et les Pharisiens étant sortis
εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν
aussitôt avec les Hérodiens,
συμβούλιον  ἐδίδουν κατ’ αὐτοῦ,
tenaient conseil contre lui
ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν.
 afin de le faire périr.

19 janvier 2021

Mar. 19/01/21 Mc 2,23-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici 
Chapitre 2 de Marc en grec uniquement sur Bible gateway 
-
Mc 2, 23-28
-
Traduction littérale,  interlinéaire :
-
Καὶ ἐγένετο
Et il arriva que
tour calqué sur l’hébreu, ne pas traduire littéralement.
αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι
 le jour du sabbat, il passait
διὰ τῶν σπορίμων,
à travers les champs de blé,
καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο  ὁδὸν ποιεῖν
et ses disciples commencèrent à faire la route
τίλλοντες τοὺς στάχυας.
tout en arrachant les épis.
-
παραπορεύομαι : marcher le long de, passer
(παρα (à côté de le long de auprès de) + πορεύεσθαι
διὰ : à travers
σπορίμα, ων (n.) : champs de blé
-
24
Καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ ·
Et les pharisiens      lui disaient :
Ἴδε,
Vois
τί ποιοῦσιν
 pourquoi font-ils
τοῖς σάββασιν     ὃ οὐκ ἔξεστιν ;
 le jour du sabbat ce qui n’est pas permis ?
-
Ἴδε : impératif aoriste de ὁράω voir, aoriste : εἴδον
-
25
Καὶ  λέγει  αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Οὐδέποτε ἀνέγνωτε
« N’avez-vous jamais lu
τί ἐποίησεν Δαυίδ,
ce que fit    David
ὅτε χρείαν ἔσχεν
quand il fut dans le besoin,
littéralement : il eut besoin
καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς
 et qu’il eut faim, lui,
καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ;
et ceux qui étaient avec lui ?
-
26
Πῶς εἰσῆλθεν     εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
Comment il entra dans la maison de Dieu,
ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως,
du temps d’Abiathar le grand-prêtre,
καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν,
et mangea les pains de la proposition
οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν
qu’il n’est pas permis de manger           
εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς,
sinon aux prêtres,
καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν ;
 et en donna  aussi à ceux qui étaient avec lui ?
-
 φαγεῖν : infinitif aoriste de ἐσθίω
τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν : participe (verbe être) substantivé au datif pluriel
-
27
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς˙
et il leur disait :
« Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο,
Le sabbat a été fait pour l’homme
 καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον
 et non pas l’homme pour le sabbat ;
-
διὰ + accusatif : à cause de , en vue de, pour. 
-
28
ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. »
en sorte que le fils de l’homme est Seigneur même du sabbat.
-
κύριόςEn général l’attribut du sujet (au nominatif)  n’a pas d’article, 
cela permet de le distinguer du sujet lui-même (au nominatif) 

 

18 janvier 2021

Lun.18/01/21 Mc 2,18-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB ici
-
Mc 2,18-22
-
 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου
Et  les disciples de Jean
καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες :
et les pharisiens jeûnaient ;
-
 ἦσαν νηστεύοντες : périphrase pour « jeûnaient » 
(être +participe)
-
καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ,
et ils viennent (à Jésus) et lui disent :
Διὰ τί
Pourquoi
οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου
les disciples de Jean
καὶ οἱ  μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν,
et les disciples des pharisiens jeûnent-ils,
οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν ;
tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?
-
19
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus leur dit :
Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ  τοῦ νυμφῶνος,
Les invités de la noce peuvent-ils jeûner,
ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστιν, νηστεύειν ;
pendant que l’époux est avec eux ?
-
ἐν ᾧ : pendant que
οἱ υἱοὶ : dans la Bible, désigne parfois un groupe de personnes, l’entourage
ici on peut traduire par les invités et non pas par « les fils ».
τοῦ νυμφῶνος : génitif de ὁ νυμφῶν : la noce
δύνανται + infinitif : peuvent-ils (jeûner)
-
Ὅσον χρόνον  ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ’ αὐτῶν
Autant de temps qu’ils ont l’époux avec eux
οὐ δύνανται νηστεύειν:
ils ne peuvent pas jeûner.
-
Ὅσον χρόνον, Ὅσον : adjectif Ὅσος employé avec un accusatif de durée χρόνον 
adjectif relatif : introduit la proposition relative qui complète χρόνον.
J. BERTRAND Nouvelle grammaire grecque (3è édition p.177) §159,b. 
-
20
ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
Mais des jours viendront
ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος,
où l’époux leur sera enlevé,
καὶ τότε νηστεύσουσιν
et alors ils jeûneront
ἐν  ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
 en ce jour-là.
-
ὅταν ἀπαρθῇ : ὅταν + subjonctif aoriste de ἀπαίρω, enlever
(ὅτε + ἄν :  + subjonctif :
fait futur, éventuel, général ou répété dans le présent cf.RAGON §321,2 )
-
21
Οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου  ἐπιράπτει 
Personne   ne coud un ajout d’étoffe neuve
ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν,
 sur un vêtement ancien ;
εἰ δὲ μή,
sinon
αἴρει τὸ πλήρωμα  ἀπ’ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ,
la pièce neuve emporte du vieux,
καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται.
et la déchirure devient pire.♦
-
22
Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον
Et personne ne met du vin nouveau
εἰς ἀσκοὺς παλαιούς:
dans de vieilles outres ;
εἰ δὲ μή,
sinon,
ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς,
 le vin rompra les outres,
καὶ ὁ οἶνος  ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοὶ
et le vin et les outres sont perdus ;
 ἀλλὰ οἶνον νέον  εἰς ἀσκοὺς καινοὺς.
mais du vin nouveau se met dans des outres neuves.
καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν  ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
et alors ils jeûneront en ce jour-là.
-
 ♦
Explications sur le verset 21
Οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου  ἐπιράπτει
Personne   ne coud un ajout d’étoffe neuve
ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν,
 sur un vêtement ancien ;
εἰ δὲ μή,
sinon
αἴρει τὸ πλήρωμα  ἀπ’ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ,
l’ajout neuf emporte du vieux,
-
 ἐπίβλημα, ατος (τὸ) :  un ajout (étym. : ce qui est jeté sur)
ῥάκος εος-ους (τὸ) : morceau d’étoffe déchiré, haillon
ἀγνάφος, ou ἀγνάπτος :  (adj.) non foulé, qui est encore neuf
-
τὸ πλήρωμα : l’ajout (étym. : tout ce qui remplit ou complète) = Sujet, 
καινὸς, ή, όν : neuf (épithète)
τὸ καινὸν :  la partie neuve, le complément neuf
αἴρω  + gén. : enlever une partie de 
ἀπ’ αὐτοῦ = ἀπο τουτοῦ ? , souvent dans le NT αὐτός (pron. personnel)
est mis pour οὗτος  (pronom démonstratif), pronom mis pour ἐπίβλημα :
le complément neuf  venu  de cette pièce d’habit enlève une partie du vieux. 
αἴρω : enlever
 → »Le morceau neuf qu’on ajoute tire sur le vieux vêtement » (TOB)
-
La leçon des manuscrits byzantins donne:
αἴρει τὸ πλήρωμα αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ :
τὸ πλήρωμα αὐτοῦ τὸ καινὸν : groupe nominal sujet
=   »son complément  neuf 
enlève (αἴρει) une partie du vieux ( τοῦ παλαιοῦ ) »  .
τοῦ παλαιοῦ : génitif de la partie qu’on saisit. 
cf.Différentes traductions de ce verset de la Bible  :
→ »La pièce neuve tire sur le vieux vêtement » (B. de J.)
-
ῥήξει : futur de ῥήγνυμι, rompre 

17 janvier 2021

Dim. 17/01/21 Jn 1,35-42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 1,35-42
-
Ecouter Jn 1,35-42 en grec :
-
Jn 1,35-42 dans la TOB : cliquez ici.
Grec seul (chapitre 1) : dans Biblegateway.com
 version française (Chapitre 1) pour la liturgie (site AELF) cliquez ici 
-
Texte grec + traduction : 
 (Texte grec + traduction+ explications grammaticales, voir ci-dessous) 
(Commentaire : voir en fin d’article)
-
35
 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης,
Le lendemain encore Jean se tenait  là
καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο:
avec deux de ses disciples,
-
36
καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι,
et ayant fixé les yeux sur Jésus qui marchait,
λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.
il dit : Voici l’Agneau de Dieu.
-
37
Καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος,
Et les deux disciples l’entendirent parler,
καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.
et ils suivirent Jésus.
-
38
Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
Or Jésus s’étant retourné,
καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας,
et ayant vu qu’ils le suivaient,
λέγει αὐτοῖς,
leur dit
Τί ζητεῖτε;
Que cherchez-vous ?
Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί
Ils lui dirent :Rabbi
– ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε –
(ce qui se dit en traduction : « Maître » )
ποῦ μένεις;
où demeures-tu ?
-
39
Λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε.
Il leur dit : Venez et voyez
καὶ  Ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν  ποῦ μένει:
Ils allèrent donc, et ils virent où il demeurait,
καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην:
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là ;
ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.
C’ était environ la dixième heure.
-
40
Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο
André, le frère de Simon Pierre, était (Ἦν) l’un  (εἷς) des deux
 τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου
qui avaient entendu les paroles de Jean,
καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.
et qui l’avaient suivi . (αὐτῷ renvoie à Jésus)
-
41
Εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα,
Celui-ci trouve,en premier son propre frère, Simon,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν
Nous avons trouvé le Messie
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, χριστός.
(ce qui se traduit par  : Christ).
-
42
ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
Et il l’amena à Jésus.
 Ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Jésus ayant fixé les yeux sur lui, dit :
Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου
Tu es Simon, fils de Jonas ;
σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς –
tu seras appelé Céphas
ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος.
(ce qui signifie Pierre).
-
Texte grec avec traduction et explications grammaticales : 
-
35
 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης,
Le lendemain encore Jean se tenait  là
καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο:
avec deux de ses disciples,
-
εἱστήκει : plus-que-parfait de l’indicatif actif de ἵστημι :
ici sens intransitif d’ ἵστημι : se tenir (debout), se présenter… 
-
36
καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι,
et ayant regardé Jésus qui marchait,
λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.
il dit : Voici l’Agneau de Dieu.
-
ἐμβλέψας : ἐμ (préverbe) + βλέψας (du verbe : βλέπω)
participe aoriste de ἐμβλέπω regarder, considérer
περιπατοῦντι participe présent au datif sing.,  accordé à τῷ Ἰησοῦ
περι (tout autour) + πατοῦντι (fouler aux pieds)
περιπατέω : marcher, circuler
Syntaxe de  ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι :
Verbe de perception (voir) + proposition participiale
c’est à dire +complément au datif + Participe au datif
Au verset 37 : même syntaxe avec ἤκουσαν, ils entendirent,
mais le verbe entendre se construit avec un complément au génitif, on a donc : 
-
37
Καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος,
Et les deux disciples l’entendirent parler,
καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.
et ils suivirent Jésus.
-
ἠκολούθησαν : aoriste de ἀκολούθέω, suivre, accompagner. 
-
38
Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
Or Jésus s’étant retourné,
Στραφεὶς, participe aoriste de στρέφω, se retourner
καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας,
et ayant vu qu’ils le suivaient,
λέγει αὐτοῖς,
leur dit
Τί ζητεῖτε;
Que cherchez-vous ?
Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί
Ils lui dirent :Rabbi
ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε –
(ce qui, dit-on, se traduit : « Maître » )
ποῦ μένεις;
où demeures-tu ?
-
: pronom relatif neutre : ce qui 
μεθερμηνεύω :  traduire, 
au passif : se traduire  signifier,
ici  μεθερμηνευόμενον = au participe présent passif 
λέγεται : il est dit = on dit , dit-on
-
39
Λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε.
Il leur dit : Venez et voyez
(deux impératifs) 
καὶ  Ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν  ποῦ μένει:
Ils allèrent donc, et ils virent où il demeurait,
καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην:
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là ;
τὴν ἡμέραν ἐκείνην : accusatif pour exprimer la  durée
ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.
C’ était environ la dixième heure.
ὡς : environ 
-
40
Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο
André, le frère de Simon Pierre, était (Ἦν) l’un  (εἷς) des deux
 τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου
qui avaient entendu les paroles de Jean,
καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.
et qui l’avaient suivi . (αὐτῷ renvoie à Jésus)
-
41
Εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα,
Celui-ci trouve, le premier, Simon son propre frère,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν
Nous avons trouvé le Messie
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, χριστός.
(ce qui signifie  : Christ).
-
 ἐστιν μεθερμηνευόμενον : signifie
forme périphrastique mise pour le verbe simple.
-
42
ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
Et il l’amena à Jésus.
 Ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Jésus l’ayant regardé, dit :
Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου
Tu es Simon, fils de Jonas ;
σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς –
tu seras appelé Céphas
ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος.
(ce qui signifie Pierre).
-
Analyse du passage 
12

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente