• Accueil
  • > Archives pour février 2021

27 février 2021

Dim.28/02/21 Mc 9,2-10

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min

Mc 9,2-10

-

-

TOB

-

2
 Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ
Et six jours après,
παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν Ἰωάννην
Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean,
 καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν μόνους :
et les mène seuls à l’écart sur une haute montagne.
καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν:
Et il fut transfiguré en leur présence.
-
3
καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα,
Et ses vêtements devinrent resplendissants,
λευκὰ λίαν ,
très blancs,
οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται  οὕτως λευκᾶναι.
 tels qu’il n’est point de foulon sur la terre qui pût blanchir ainsi.
-
4
Καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν  Μωϋσεῖ 
Et Elie leur apparut avec Moïse ;
καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ.
et ils s’entretenaient avec Jésus.
-
5
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ,
Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus :
Ῥαββί,
Rabbi,
καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι :
il est bon que nous soyons ici ;
καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς,
faisons donc trois tentes,
σοὶ μίαν, καὶ  Μωϋσεῖ  μίαν,
une pour toi, et une pour Moïse,
καὶ Ἠλίᾳ μίαν.
et une pour Elie.
-
6
Οὐ γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ
Car il ne savait que dire,
ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο.
parce qu’ils étaient effrayés.
-
7
Καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς:
Et il vint une nuée qui les couvrit,
καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης,
et une voix sortit de la nuée :
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός:
 Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
ἀκούετε αὐτοῦ.
écoutez-le.
-
8
Καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι,
Et soudain, regardant autour d’eux,
οὐκέτι οὐδένα εἶδον,
ils ne virent plus personne
ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθ’ ἑαυτῶν.
que Jésus seul avec eux.
-
9
  Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ  τοῦ ὄρους,
Et comme ils descendaient de la montagne,
διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται,
il leur commanda de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu,
εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.
jusqu’à ce que le fils de l’homme fût ressuscité des morts.
-
10
Καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς,
Et ils retinrent cette parole,
συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.
se demandant entre eux ce que c’est que ressusciter d’entre les morts.

26 février 2021

Sam.27/02/21 Mt 5,43-48

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min

Mt 5,43-48

TOB

43
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου,
Tu aimeras ton prochain, 
καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου·
et tu haïras ton ennemi.
-
Ἀγαπήσεις 2è pers. du sg. futur indicatif de ἀγαπάω, aimer 
μισήσεις 2è pers. du futur de l’indicatif de μισέω, haïr
Ici Matthieu emploie le verbe  μισέω de sens fort (haïr)
pour rendre le nouveau commandement plus efficace.
-
44
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais moi, je vous dis :
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν,
« Aimez vos ennemis,
 καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς·
et priez pour ceux qui vous persécutent :
-
Ἀγαπᾶτε 2è pers. du pl. Impératif présent actif 
προσεύχεσθε 2è pers. du pl. du présent
de l’ impératif moyen de προσεύχομαι prier
-
45
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
afin que vous deveniez fils de votre Père qui est dans les cieux,
ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει
car il fait lever son soleil
ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς,
sur les méchants et sur les bons,
καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
-
γένησθε  : 2è pers. pl. subjonctif aoriste moyen (but après ὅπως) γίνομαι
ἀνατέλλει 3è sg. du présent de l’indicatif actif de  ἀνατέλλω ici sens transitif : faire lever
-
46
Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς,
Car si vous aimez ceux qui vous aiment,
τίνα μισθὸν ἔχετε ;
quelle récompense en avez-vous ?
Οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ;
les collecteurs d’impôts aussi ne font-ils pas la même chose ?
-
ἀγαπήσητε subjonctif aoriste
dans la proposition subordonnée de condition introduite par Ἐὰν
Οὐχὶ ne…pas ;  καὶ : adv. aussi ; 
τὸ αὐτὸ : pronom personnel neutre 3è pers. substantivé, la même chose
-
47
Καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον,
Et si vous saluez vos frères seulement,
τί περισσὸν ποιεῖτε ;
quoi de plus faites-vous ?
Οὐχὶ καὶ οἱ  ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ;
Les païens aussi ne font-ils pas la même chose ?
-
ἀσπάσησθε 2 è pers. du pl. du subjonctif aoriste voix moyenne, ἀσπάζομαι : saluer
μόνον : seulement 
-
48
Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι,
vous serez donc, vous, parfaits,
ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ  οὐράνιος τέλειός ἐστιν.
comme votre Père céleste est parfait.
-
τέλειοι : nominatif pluriel de l’adjectif τέλειος parfait
(dans le sens de « mené à l’achèvement » « accompli, mené à la perfection » :
le nom correspondant est  τέλος : l’achèvement, la fin)

 

25 février 2021

Vend. 26/02/21 Mt 5,20-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min

Mt 5,20-26

-

-

En fr. courant : ici

TOB

-

20
Λέγω γὰρ ὑμῖν
Car je vous dis
ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον
que si votre justice ne surpasse pas
τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων,
celle des scribes et des pharisiens,
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
il n’y a pas de danger que vous entriez dans le royaume des cieux.
-
περισσεύσῃ : 3 è sg subjonctif aoriste actif de περισσεύω : être surabondant, donner en abondance 
πλεῖον : comparatif de πολύς : en plus grand nombre, davantage (adverbial)
περισσεύω πλεῖον : surpasser
(περι : préfixe qui exprime l’idée d’entourer complètement, 
et même par-dessus, d’où les emplois exprimant la supériorité, CHANTRAINE p. 854)
οὐ μὴ : tour elliptique du verbe principal avec négation explétive + subjonctif : 
il n’y a aucun danger que …
on fait l’ellipse d’un mot exprimant la crainte οὐ <φοβοῦμαι> μὴ : je ne crains pas que…
ce tour fréquent (cf. plus loin verset 26) sert à nier avec véhémence.
εἰσέλθητε 2è pl subjonctif aoriste actif de εἲσερχομαι entrer
-
21
 Ἠκούσατε
Vous avez entendu
2è pl. de l’aoriste de l’indicatif actif de ἀκούω
ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις,
qu’il a été dit aux anciens :
ἐρρέθη 3è sg de l’aoriste de l’indicatif  passif de λέγω, dire
Οὐ φονεύσεις · 
Tu ne tueras pas ;
2è sg du futur de l’indicatif actif de φονεύω, tuer, commettre un meurtre
ὃς δ’ ἂν φονεύσῃ,
et quiconque tuera
même verbe au subjonctif aoriste
ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει ·
sera punissable par le jugement.
ἔσται : 3è sg futur du verbe être
-
ὃς ἂν + subjonctif (d’éventualité),
précédé du pronom relatif, 
fréquent dans la koinè : on peut traduire par  »quiconque… »
Dans la proposition principale : futur (ἔσται).
-
22
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι
Mais moi, je vous dis que
πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 
tout homme qui se met en colère contre son frère,
-
πᾶς : adjectif indéfini : tout  + participe substantivé : 
on peut traduire par « tout homme qui » ou « quiconque » 
mais ici il n’y a pas l’idée d’éventualité comme précédemment,
ou suivant.
-
ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει ·
sera punissable par le jugement ;
ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ,
et quiconque dira à son frère :
Ῥακά,
Raca !
ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ ·
sera punissable par le sanhédrin,
 ὃς δ’ ἂν εἴπῃ, Μωρέ,
et quiconque dira « fou » ,
εἴπῃ 3è sg subjonctif aoriste de λἐγω, dire
ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
sera passible de la géhenne du feu.
-
23
Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου
Si donc tu apportes ton offrande
προσφέρῃς : 2è sg du subjonctif présent actif de προσφέρω apporter
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον,
devant l’autel,
 κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι
et si là tu te souviens que
μνησθῇς 2è sg du subjonctif aoriste moyen de μιμνῄσκομαι : se souvenir de 
ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,
ton frère a quelque chose contre toi,
-
24
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου
laisse là ton offrande
ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου,
devant l’autel,
καὶ ὕπαγε,
et va
πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου,
premièrement, réconcilie-toi avec ton frère,
καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.
et alors, viens présenter ton offrande.
-
ἄφες : 2è sg impératif aoriste de ἀφίημι laisser loin
διαλλάγηθι 2è sg impératif aoriste de διαλλάσσομαι : être réconcilié avec 
(participe aoriste + verbe à l’impératif = deux impératifs en français)
πρόσφερε 2è sg impératif présent de προσφέρω apporter.
-
25
Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ,
Sois d’accord avec ton adversaire rapidement,
ἕως ὅτου εἶ μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ ,
aussi longtemps que tu es avec lui en chemin,
μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ,
de peur que l’adversaire ne te livre au juge
καὶ ὁ κριτής τῷ  ὑπηρέτῃ,
et le juge à l’huissier,
καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ.
et que tu ne sois jeté en prison.
-
Ἴσθι : impératif présent du verbe être
εὐνοῶν : participe présent du verbe εὐνοέω être d’accord
être + participe = périphrase , se traduit comme le verbe simple : 
mets-toi d’accord ( « sois étant d’accord ») 
 βληθήσῃ 2è sg futur passif de βάλλω jeter
-
26
Ἀμὴν λέγω σοι,
Amen, Je te (le) dis,
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν,
il n’y a pas de danger que tu sortes de là,
ἐξέλθῃς : 2è sg subjonctif aoriste 
-
ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.
tant que tu n’auras pas payé le dernier quadrant.
quart de sou, monnaie romaine valant 1/4 d’as.
-
ἀποδῷς 2è sg subjonctif aoriste de ἀποδίδωμι rendre, s’acquitter, de payer

 

24 février 2021

Jeu. 25/02/21 Mt 7,7-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min
-
-
Mt 7,7-12
-
7
Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν·
Demandez, et il vous sera donné ;
-
Αἰτεῖτε 2è pl. impératif présent actif de αἰτέω demander
 δοθήσεται 3è sg futur indicatif passif de δίδωμι donner 
-
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε·
cherchez, et vous trouverez :
-
ζητεῖτε 2è pl. impératif présent actif de ζητέω, chercher
εὑρήσετε : 2è pl. indicatif futur de εὐρίσκω : trouver
-
κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.
frappez, et il vous sera ouvert ;
-
κρούετε : 2è pl. impératif présent de κρούω frapper
 ἀνοιγήσεται : 3è sg indicatif futur passif de ἀνοίγω : ouvrir
-
8
Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει,
car quiconque demande, reçoit ;
καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει,
et qui cherche, trouve ;
καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.
et à celui qui frappe, il sera ouvert.
-
9
Ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος,
Ou quel est l’homme d’entre vous
ὃν αἰτήσει  ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον,
à qui son fils demandera du pain
μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ ;
et qui lui donnera une pierre ?
syntaxe du verset : cliquez ici
-
10
 Ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει ,
Ou encore, qui lui demandera du poisson,
(le pronom relatif du verset 9 n’est pas répété aux autres cas dans la phrase,
mais en fr. on doit le rétablir)
-
μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ ;
et qui lui donnera un serpent ?
-
μὴ : particule interrogative
employée souvent quand la réponse attendue est négative. 
-
11
Εἰ οὖν ὑμεῖς,
Si donc, vous,
πονηροὶ ὄντες,
qui êtes mauvais,
οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι
vous savez donner de bonnes choses,
τοῖς τέκνοις ὑμῶν,
à vos enfants
δόμα,  don (n)
πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν
combien plus votre Père
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
qui est dans les cieux
δώσει ἀγαθὰ
donnera-t-il de bonnes choses
τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν ;
à ceux qui les lui demandent ?
-
δίδωμι + datif : donner à quelqu’un
αἰτοῦσιν αὐτόν : le participe présent au datif pluriel, substantivé, 
garde sa construction verbale :
demander à quelqu’un + accusatif (αὐτόν)
-
12
Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε
Toutes les choses donc que vous voudrez
θέλητε : 2è pl. subjonctif présent de θέλω, vouloir
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι,
que les hommes fassent pour vous,
 θέλω ἵνα : vouloir que + subjonctif : ποιῶσιν « fassent » 3è pl. subjonctif présent
οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς·
 de même aussi, vous, faites-les pour eux,
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.
car c’est la loi et les prophètes.
-
 ὅσα ἐὰν θέλητε… : proposition subordonnée relative avec éventualité.
Πάντα à l’accusatif neutre pluriel est COD de ποιεῖτε (plus loin)
 ποιεῖτε : 2è personne du pluriel de l’impératif présent de ποιέω,  faire
Attention : La forme de l’impératif présent ,
est semblable à celle de l’indicatif présent, même personne (voir verset 7)
C’est le contexte qui donne le sens.

 

23 février 2021

Mer. 22/02/21 Lc 11,29-32

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min
-
-
Lc 11,29-32
-
29
 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων
Et comme les foules s’assemblaient,
-
ἐπαθροιζομένων : participe présent voix moyenne génitif pluriel,
de ἐπαθροίζομαι, se rassembler (génitif absolu)
ἤρξατο λέγειν,
il se mit à dire :
-
ἤρξατο : aoriste de l’indicatif voix moyenne
de ἂρχομαι, commencer à, se mettre à
-
Ἡ γενεὰ αὕτη  γενεὰ πονηρά ἐστιν·
Cette génération est une génération méchante ;
-
σημεῖον ζητεῖ
elle cherche un signe,
-
 καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ,
et il ne lui sera pas donné d’autre signe
-
δοθήσεται : 3è sg futur de l’indicatif voix passive de δίδωμι donner
-
εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ.
que le signe de Jonas.
-
30
Καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς τοῖς Νινευίταις σημεῖον,
Car, comme Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive,
-
 ἐγένετο sert d’aoriste au verbe être ici. 
-
οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ.
de même sera aussi le fils de l’homme pour cette génération.
-
31
La reine du Midi se lèvera lors du jugement
μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης,
avec les hommes de cette génération,
καὶ κατακρινεῖ αὐτούς:
et les condamnera,
ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς
parce qu’elle vint des extrémités de la terre
ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος,
pour entendre la sagesse de Salomon ;
καὶ ἰδού, πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.
et voici, il y a ici plus que Salomon.
-
32
Ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται
Les hommes de Ninive se lèveront
ἐν τῇ κρίσει
lors du jugement
μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης,
avec cette génération,
καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν:
et la condamneront,
ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ,
parce qu’ils se convertirent à la prédication de Jonas ;
καὶ ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.
et voici, il y a ici plus que Jonas.

 

22 février 2021

Mar. 23/02/21 Mt 6,7-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min
Dans la TOB 
-
-
Mt 6,7-15
-
7
Προσευχόμενοι δὲ
Or, quand vous priez,
μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί ·
ne faites pas de bla-bla, comme les païens,
δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν
car ils pensent que dans leur profusion de paroles,
εἰσακουσθήσονται.
ils seront exaucés. 
-
Προσευχόμενοι participe présent voix moyenne, nominatif pluriel, 
Προσεύχομαι : prier,
valeur de complément circonstanciel de temps
 βατταλογήσητε 2è pl subjonctif aoriste de  βατταλογέω : faire du bla-bla (bavarder)
Grégoire de Nysse dans les Homélies sur le Notre Père,
souligne que c’est un néologisme.
Le verbe au subjonctif précédé de μὴ : exprime la défense.
εἰσακουσθήσονται :3è pers. du pl. du  futur de l’indicatif voix passive ,
 1er sens (littérature classique) : εἰσακούω Tendre l’oreille vers ;  passif : être exaucé 
-
8
Μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς ·
Ne leur soyez donc pas semblables :
οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin,
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.
avant que vous le lui demandiez.
-
ὁμοιωθῆτε :  2è pl. subjonctif aoriste passif
de ὁμοιόω rendre semblable, au pass. : être ou devenir semblable
οἶδεν : 3 è sg. du présent de l’indicatif actif
de οἶδα, savoir (ce présent est un ancien parfait)
ὧν : pronom relatif au génitif pluriel
χρείαν ἔχω : avoir besoin de + génitif
πρὸ τοῦ + proposition infinitive : avant que…
αἰτῆσαι : infinitif aoriste de αἰτέω, demander
-
9
Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς:
Vous donc, priez ainsi :
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
Notre Père qui es dans les cieux,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.
que ton nom soit sanctifié.
-
προσεύχεσθε impératif présent voix moyenne de Προσεύχομαι : prier.
ἁγιασθήτω : 3è sg impératif aoriste passif de ἁγιάζω, mettre à part comme consacré à Dieu, sanctifier 
-
10
Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.
Que ton règne vienne.
Ἐλθέτω : 3è sg impératif aoriste de ἔρχομαι, venir
-
Γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
Que ta volonté soit,
Γενηθήτω : 3è sg impératif aoriste de γίνομαι, devenir, être, arriver
-
ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς.
comme au ciel, aussi sur terre.
-
11
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
-
 δὸς : 2è sg. impératif aoriste de δίδωμι donner
σήμερον : adv. aujourd’hui
-
12
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
Et remets-nous nos dettes,
ἄφες : 2è sg impératif aoriste de ἀφίημι (cf ci-dessous)
-
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
comme aussi nous les avons remises à nos débiteurs.
ἀφίημι : laisser aller, remettre une dette , pardonner 
-
-
13
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
-
μὴ + subjonctif : la défense. 
εἰσενέγκῃς : 2è sg subjonctif aoriste actif de εἰσφέρω , faire entrer dans 
-
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
 mais délivre-nous du mal.
ῥῦσαι : impératif aoriste voix moyenne de ῥύομαι : délivrer
-
14
Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν,
Car si vous remettez aux hommes leurs offenses,
ἀφῆτε 2è pl.  subjonctif aoriste cf. ci dessus
-
ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος :
votre Père céleste vous les remettra aussi ;
ἀφήσει : même verbe au futur indicatif actif
-
15
ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις ,
mais si vous ne les remettez pas aux hommes,
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
votre Père ne vous remettra pas non plus vos offenses.

 

21 février 2021

Lun. 22/02/21 Mt 16, 13-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min
Dans la TOB 
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 16, 13-19
-
13
Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου
Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων,
interrogeait ses disciples, disant :
Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
les hommes disent que le fils de l’homme est qui ?
-
 λέγουσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου (sujet) Τίνα (attribut à l’accusatif aussi) εἶναι (verbe)
 Proposition subordonnée infinitive : 
dire que + proposition infinitive avec pronom interrogatif à l’accusatif Τίνα « qui »
εἶναι infinitif du verbe être
-
14
Οἱ δὲ εἶπαν
Et ils dirent :
3è pers. du pl. 2è forme de l’indicatif aoriste 2 de λέγω dire
 Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν:
Les uns, Jean le baptiste ;
(Sous-entendu : disent qu’il est + attribut à l’accusatif)
ἄλλοι δὲ Ἠλίαν:
d’autres, Elie ;
ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.
et d’autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.
-
Elie devait revenir à la fin des temps selon la tradition,
 Jean le baptiste comme Elie annoncent la venue du règne de Dieu. 
-
15
Λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι ;
Mais vous, qui dites-vous que je suis ?
Même construction qu’au verset 13
-
16
Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν,
Simon Pierre répondant dit :
Σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu qui vit (le vivant)
-
τοῦ ζῶντος : article au génitif  + participe présent
L’article + participe : fréquent dans la koinè « celui qui » (remplace le pronom relatif …) 
ζάω contracté en ζῳ, vivre, être vivant, 
rester vivant et dans d’autres contextes : revenir à la vie. 
τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος (ici) au génitif est une expression qu’on trouve dans l’AT
-
17
Ἀποκριθεὶς δὲ  ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Et Jésus répondant lui dit :
Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ,
Heureux es-tu, Simon, Barjonas ;
ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι,
parce que  chair et sang ne t’ont pas révélé,
ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
mais mon Père qui est dans les cieux.
-
Comparer à Mc 8,27-33
Βαριωνᾶ : plusieurs interprétations possibles : l’une est « fils de Jonas »  (bar iona)
 ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς : Voir remarque précédente sur article + participe 
(ici il faudrait sous-entendre » être » au participe devant ἐν τοῖς οὐρανοῖς)
ἀπεκάλυψέν 3è pers. de l’aoriste de l’indicatif actif, 
de ἀποκαλύπτω enlever le voile, dévoiler d’où : révéler ἀπο (loin) καλύ (racine du voile) πτ- ω
voir ce mot analysé entièrement dans l’article « étymologie« 
-
18
Κἀγὼ δέ σοι λέγω,
Et moi aussi je te dis
ὅτι σὺ εἶ Πέτρος,
que tu es Pierre
εἶ : 2 è pers. de l’indicatif présent du verbe être, εἰμι 
καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
et que sur cette roche
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν,
je bâtirai mon assemblée,
καὶ πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
et les portes d’Hadès ne prévaudront pas contre elle.
-
En grec, différence de genre entre les deux « pierres » et deux sens différents.
ἡ πέτρα est plus grosse que πέτρος la pierre au sens d’un caillou (pierre insignifiante)
-
19
Δώσω σοὶ τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν:
Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ;
Δώσω 1è pers du futur de l’indicatif actif de δίδωμι donner
-
καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras lié sur la terre
δήσῃς 2è pers. du subjonctif aoriste actif de δέω lier
-
ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
sera lié dans les cieux :
ἔσται δεδεμένον : verbe être au futur + participe parfait passif de δέω lier 
-
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras délié sur la terre
 λύσῃς subjonctif aoriste actif de λύω délier
-
ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
sera délié dans les cieux.
-
(littéralement : sera « étant délié de façon durable » / valeur du participe parfait passif λελυμένον, de λύω délier)
On voit se développer dans la koinè des périphrases avec le verbe être au futur + participe attribut du sujet
Le verbe « délier » est employé dans le sens de « pardonner » dans les évangiles. 
-
Système à l’éventuel :
 Subjonctif aoriste dans la protase : δήσῃς / λύσῃς
 introduite par ἐὰν (éventuel : εἰ + ἂν)
placé dans la proposition subordonnée relative , éventuel :
« ce que tu lies, si tu le lies » / « ce que tu délies si… » – et :
futur dans l’apodose)

 

20 février 2021

Dim. 21/02/21 1er dim. de Carême Mc 1,12-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB 
-
12
 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.
Et aussitôt l’Esprit le pousse au désert.
-
13
Καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ  τεσσεράκοντα ἡμέρας 
Et il fut dans le désert quarante jours
πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ,
tenté par Satan ;
καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων,
et il était parmi les bêtes sauvages ;
καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.
et les anges le servaient.
-
14
 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην,
Et après que Jean eut été livré,
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
Jésus alla dans la Galilée,
prêchant la bonne nouvelle de Dieu,
-
15
καὶ λέγων ὅτι
et disant :
Πεπλήρωται ὁ καιρός,
Le temps est accompli,
καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ:
et le royaume de Dieu est proche ;
μετανοεῖτε,
convertissez-vous,
καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
et croyez en la bonne nouvelle.

19 février 2021

Sam. 20/02/21 Lc 5,27-32

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 15 h 01 min
Ecouter l’évangile en grec :
-
Dans la TOB
-
27
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν,
Et après cela, il sortit ;
-
ἐξῆλθεν 3è sg aoriste de l’indicatif actif de ἐξέρχομαι, sortir
-
καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι Λευΐν,
et il vit un collecteur d’impôts, nommé Lévi,
-
ἐθεάσατο 3è sg aoriste moyen de θεάομαι, voir, regarder (racine qui a donné « théâtre » en fr.)
-
καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον,
assis au bureau des péages,
-
καθήμενον : participe présent acc. sg ; voix moyenne de κάθημαι, être assis
-
καὶ εἶπεν αὐτῷ,
et il lui dit :
Ἀκολούθει μοι.
Suis-moi.
-
Ἀκολούθει : 3è sg. impératif présent actif de Ἀκολουθέω accompagner, suivre
-
28
Καὶ καταλιπὼν πάντα 
Et ayant tout quitté,
-
 καταλιπὼν participe aoriste actif de  καταλείπω laisser derrière soi, quitter
-
ἀναστὰς
s’étant levé
-
(dressé/étant ressuscité)
participe aoriste actif nominatif sg  de ἀνίστημι, se lever, se dresser, ressusciter
-
ἠκολούθει αὐτῷ.
il le suivait.
-
ἠκολούθει 3è sg actif de  imparfait (valeur de l’imparfait : insiste sur la durée) 
Ἀκολουθέω accompagner, suivre
-
29
Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευῒς αὐτῷ
Et Lévi fit pour lui une grande réception
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ:
dans sa maison.
καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν ,
Et il y avait une  foule considérable de collecteurs,
καὶ ἄλλων
d’autres personnes
οἳ ἦσαν μετ’ αὐτῶν κατακείμενοι.
qui étaient à table avec eux.
-
κατακείμενοι participe présent nominatif pl. de κατάκειμαι être allongé, être à table
-
30
Καὶ ἐγόγγυζον οἱ  Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν
Et les pharisiens et leurs scribes murmuraient,
-
ἐγόγγυζον 3è sg imparfait indicatif de γογγύζω  murmurer, grogner (onomatopée)
-
 πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες,
disant à ses disciples :
Διὰ τί μετὰ τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
Pourquoi avec des collecteurs d’impôts et des pécheurs
ἐσθίετε καὶ πίνετε;
mangez-vous et buvez-vous ?
-
Verbes au présent de l’indicatif actif
-
31
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Et Jésus, répondant, leur dit :
Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ,
Ceux qui sont en bonne santé n’ont pas besoin de médecin,
-
χρείαν ἔχω + génitif (ἰατροῦ) : avoir besoin de  (médecin)
ὑγιαίνοντες : participe présent, nominatif pluriel (substantivé)
de ὑγιαίνω, être en forme (a donné « hygiène »)
-
ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες.
au contraire de ceux qui sont malades.
-
κακῶς ἔχω : être malade  ἔχω + adverbe : sens de « être »
-
32
Οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους,
Je ne suis pas venu appeler des justes,
-
ἐλήλυθαἔρχομαι au parfait de l’indicatif actif (1ère pers.) venir
καλέσαι infinitif aoriste actif de καλέω : appeler
-
ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς 
 mais des pécheurs
εἰς μετάνοιαν.
 pour la conversion.

 

Ven. 19/02/21 Mt 9,14-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
 Ecouter l’évangile en grec : 
-
Dans la TOB 
-
Mt 9,14-15
-
traduction mot à mot interlinéaire :
-
14
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, λέγοντες,
Alors les disciples de Jean viennent à lui, disant :
Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν [πολλά]
 Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous [souvent],
οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν ;
tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?
-
15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus leur dit :
Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν,
Les amis de l’époux peuvent-ils être dans le deuil
-
οἱ υἱοὶ : 1er sens : les fils, et dans la Bible : désigne la tribu, l’entourage, les amis…
 δύνανται : 3 è pers. pl. du présent de l’indicatif moyen de δύναμαι pouvoir
πενθεῖν infinitif présent de  πενθέω : être dans le deuil
-
ἐφ’ ὅσον μετ’ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος ;
pendant que l’époux est avec eux ?
Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
mais des jours viendront
-
Ἐλεύσονται : 3è pl. de futur de l’indicatif moyen de ἒρχομαι : venir
-
ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος,
où l’époux leur sera enlevé,
καὶ τότε νηστεύσουσιν.
et alors ils jeûneront.
-
ἀπαρθῇ 3è pl. du subjonctif aoriste passif de ἀπαίρω enlever
νηστεύσουσιν 3è pl. du futur de l’indicatif actif de νηστεύω, jeûner
-
 Voir la formation du futur dans bibliques.com : ici 

 

18 février 2021

Jeu. 18/02/21 Lc 2,22-40

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 2,22-40
Ecouter l’Evangile en grec : 

Evangile Lc 2,22-40 dans la TOB

-

22
Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν     
Et quand furent accomplis  
αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν
les jours de leur purification
κατὰ τὸν νόμον  Μωϋσέως
selon la loi de Moïse,
Trad. AELF : (pour la liturgie) : 
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification
-
 ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα,
ils le conduisirent à Jérusalem,
παραστῆσαι τῷ κυρίῳ –
 pour le présenter au Seigneur ;
-
23
καθὼς γέγραπται
selon ce qui est écrit,
ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι
dans la loi du Seigneur :
Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν
Tout mâle premier-né
ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται –
 sera appelé saint pour le Seigneur,
= sera consacré au Seigneur
-
24
καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν
et pour offrir le sacrifice,
κατὰ τὸ εἰρημένον
selon ce qui a été dit
ἐν τῷ νόμῳ κυρίου,
dans la loi du Seigneur :
Ζεῦγος τρυγόνων
une paire de tourterelles
ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν.
ou deux jeunes colombes.
-
25
Καὶ ἰδού,
Et voici,
ἄνθρωπος ἦν  ἐν Ἱερουσαλήμ,
il y avait à Jérusalem un homme
ᾧ ὄνομα Συμεών,
qui s’appelait Siméon ;
En grec : « le nom est » + datif (ici pronom relatif au datif)
καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος
et cet homme
δίκαιος καὶ εὐλαβής,
était juste et pieux,
προσδεχόμενος
attendant de recevoir
παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ
la consolation d’Israël,
καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν.
et l’esprit saint était sur lui.
-
26
Καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον
Et il avait été divinement averti
ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου,
      par l’esprit saint
μὴ ἰδεῖν θάνατον            
qu’il ne verrait pas la mort
πρὶν[ἢ] ἂν ἴδῃ τὸν χριστὸν κυρίου.
avant qu’il n’eût vu le Christ du Seigneur ;
-
27
Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι
et il vint dans l’Esprit
(littéralement : « dans l’esprit » extension de la préposition « dans » dans la koinè,
« poussé par l’Esprit » dans les trad.)
-
εἰς τὸ ἱερόν·
 dans le temple
καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς
Et comme les parents amenaient
τὸ παιδίον Ἰησοῦν,
      le petit enfant Jésus,
ἐν τῷ + ppinf. pendant que , comme + proposition infinitive
τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς
pour faire
τοῦ + inf. = pour 
κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ,
ce qui est en usage selon la loi,      à son égard
-
28
καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας 
et il le     reçut                 dans ses bras
αὐτὸς : l’emploi de ce pronom personnel sujet 3 è pers.
est un usage inconnu dans la langue classique et  s’est généralisé dans la koinè ,
« lui-même » , ou bien   une forme d’insistance : « il »
-
καὶ εὐλόγησεν τὸν θεόν,
et    il bénit Dieu,
καὶ εἶπεν,
  et dit :
-
29
Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου,
« Maintenant, tu laisses aller ton serviteur
Littéralement « tu délies λύεις en le renvoyant au loin » απο
δέσποτα,
Maître
κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ:
 selon ta parole, en paix ;
-
30
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
car mes yeux ont vu                  ton salut,
-
31
ὃ ἡτοίμασας
celui que tu as préparé
κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν:
devant la face de tous les peuples,
-
32
φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν,
lumière pour la révélation aux païens
  (ἐθνῶν = datif pl.  nations, païens c’est-à-dire des non-juifs)
cf.Is 42,6
-
καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
et gloire d’Israël ton peuple. »
cf.Is 46,13
-
33
Καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ θαυμάζοντες
Et son père et sa mère s’étonnaient
-
ἦν +  θαυμάζοντες : périphrase (être à l’imparfait+ participe présent = l’imparfait) 
est singulier : accord avec le sujet le plus proche au singulier
-
ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ.
des choses qui étaient dites de lui.
-
34
Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών,
Et Siméon les bénit,
καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ,
 et dit          à Marie              sa mère :
Ἰδού, οὗτος κεῖται εἰς  
Voici,  celui-ci est destiné à être          
 πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν
une occasion de chute et de résurrection
πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ,
pour plusieurs en Israël,
καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον,
et un signe contesté ;
-
ἀντιλεγόμενον : participe M-Passif , de ἀντιλέγω : objecter, contredire
κεῖται 3è sg. de κεῖμαι (1er sens être étendu, être là…)
+  εἰς  : être destiné à 
cf.Is 8,14-15 et 28,16 ; (« signe contesté : Is 65,2) 
Cela veut dire que Jésus est salut pour tous mais que ce salut peut être refusé.
-
35
καὶ σοῦ  [δὲ] αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία:
et une épée traversera ta vie de part en part:
ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.
afin que les contestations des coeurs de plusieurs soient révélées.
-
ἀποκαλυφθῶσιν : subjonctif présent passif de  ἀποκαλύπτω 
ὅπως + subj.  : afin que /  ἂν : particule qui ajoute une idée d’éventualité
-
36
Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις,
Et il y avait Anne, une prophétesse,
θυγάτηρ Φανουήλ,
une fille de Phanuel,
ἐκ φυλῆς Ἀσήρ
de la tribu d’Asser.
– αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς,
(elle) très avancée     en âge ;
littéralement : en grec on dit  » avancée dans beaucoup de jours »
ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη  ἑπτὰ
ayant vécu avec son mari sept ans,
ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς,
depuis sa virginité,
-
37
καὶ αὕτη χήρα ἕως  ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων –
(et elle) veuve jusqu’à quatre-vint quatre ans-
on peut traduire : et qui avait atteint l’âge de 84 ans-
ἣ οὐκ ἀφίστατο  τοῦ ἱεροῦ,
qui ne s’éloignait pas du temple,
ἣ : pronom relatif (difficile à garder en français)
νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα
rendant un culte par des jeûnes et des prières,
νύκτα καὶ ἡμέραν,
nuit et jour,
-
38
Καὶ  αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα
Et à cette heure même, s’étant présentée,
ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ
elle louait Dieu
καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ
et parlait de lui
πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις
à tous ceux qui attendaient
λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ.
 la délivrance de Jérusalem.
λύτρωσινrachat, délivrance, rédemption
-
39
Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου,
Et quand ils eurent achevé tout selon la loi du Seigneur,
ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
ils retournèrent en Galilée,
εἰς  πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ
             à Nazareth, leur ville.
-
40
Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν,
et le petit enfant grandissait
καὶ ἐκραταιοῦτο  πληρούμενον σοφίᾳ
et se fortifiait, étant rempli de sagesse,
 καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό.
et la grâce de Dieu était sur lui.

17 février 2021

Mer. 17/02/21 Mt 6,1-6. 16-18

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 6,1-6.16-18

Ecouter l’Evangile en grec : 

-

TOB

1
Προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην  ὑμῶν μὴ ποιεῖν
Gardez-vous de ne pas pratiquer votre justice
-
Προσέχετε 2è pl. impératif présent actif de προσέχω se garder de 
-
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
devant les hommes,
πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς ·
en vue de vous donner en spectacle devant eux ;
-
θεαθῆναι : infinitif aoriste passif de θεάομαι : se donner en spectacle (sens au passif)
-
εἰ δὲ μή γε 
sinon certes
μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν
vous n’avez pas de récompense auprès de votre Père
τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
qui est dans les cieux.
-
2
 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην,
Donc chaque fois que tu fais l’aumône,
-
ποιῇς : 2è sg. subjonctif présent actif de ποιέω,  faire
-
μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου,
ne sonne pas de la trompette devant toi,
-
σαλπίσῃς 2è sg. subjonctif aoriste de σαλπίζω jouer de la trompette
-
ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς
comme les hypocrites font dans les synagogues
καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις,
et dans les rues,
ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων:
afin qu’ils soient glorifiés par les hommes.
-
δοξασθῶσιν : 3 è pl.  subjonctif aoriste passif de δοξάζω, glorifier
-
ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous (le) dis,
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
ils reçoivent leur récompense.
-
3
Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην,
Mais toi, quand tu fais l’aumône,
(génitif absolu)
μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου
que ta main gauche ne sache pas
-
γνώτω 3è sg. impératif aoriste de γινώσκω
-
τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,
ce que fait ta droite,
-
4
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ ·
afin que ton aumône soit dans le secret :
ᾖ : 3è sg. subjonctif présent du verbe εἰμι être
 καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ  
et ton Père qui voit dans le secret
ἀποδώσει σοι.
te le rendra.
-
ἀποδώσει : 3è sg. futur de l’indicatif actif de ἀποδίδωμι , rendre
-
5
 Καὶ ὅταν προσεύχησθε
Et chaque fois que vous priez,
-
2è pl. subjonctif présent moyen
-
οὐκ ἔσεσθε ὡς  οἱ ὑποκριταί,
vous ne serez pas comme les hypocrites,
-
ἔσεσθε : 2è pl indicatif futur  (forme moyenne au futur) de εἰμι être
-
ὅτι φιλοῦσιν
car ils aiment
ἐν ταῖς συναγωγαῖς
dans les synagogues
καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν
et aux coins des rues,
ἑστῶτες,
en se tenant debout
-
ἑστῶτες participe parfait nominatif pluriel de ἳστημι ,
2è forme à côté de ἑστήκως (ἑστήκοτες) se tenir debout
-
προσεύχεσθαι,
 prier
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις ·
afin qu’ils se montrent aux hommes.
-
φανῶσιν subjonctif aoriste passif de φαίνω se rendre visible, paraître
-
ἀμὴν λέγω ὑμῖν
 Amen, je vous (le) dis,
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
ils reçoivent leur récompense.
-
6
Σὺ δέ,
Mais toi,
ὅταν προσεύχῃ,
à chaque fois que tu pries
εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου,
entre dans ta chambre ;
-
εἴσελθε : 2è sg impératif aoriste 
-
καὶ κλείσας τὴν θύραν σου,
et après avoir fermé ta porte,
-
κλείσας : participe aoriste nominatif sg de κλείω, fermer.
-
πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ,
prie ton Père qui est là dans le secret,
-
πρόσευξαι 2è sg impératif aoriste moyen de προσεύχομαι prier
-
καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι .
te le rendra.
-
16
 Ὅταν δὲ νηστεύητε,
Et chaque fois que vous jeûnez,
-
νηστεύητε : 2è pl subjonctif présent actif de νηστεύω jeûner
-
μὴ γίνεσθε  ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί·
ne soyez pas comme les hypocrites, à l’air sombre :
ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν,
car ils font disparaître leurs visages,
-
ἀφανίζουσιν : 3è pl. présent de l’indicatif actif de 
ἀφανίζω : rendre invisible, faire disparaître, 
contraire de φαίνω : paraître briller
-
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες·
afin qu’ils paraissent aux hommes comme en train de jeûner :
-
φανῶσιν : subjonctif aoriste passif de φαίνω se rendre visible, paraître
-
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
Amen,  je vous (le) dis, ils reçoivent leur récompense.
-
17
Σὺ δὲ νηστεύων
Mais toi, quand tu jeûnes,
(participe présent)
ἄλειψαί σου τὴν κεφαλήν,
parfume ta tête
-
ἄλειψαί : impératif aoriste moyen 2è pers. du sg ἀλείφω parfumer 
-
καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
 et lave-toi le visage ;
-
νίψαι : impératif aoriste moyen de νίπτω au moyen : se laver
-
18
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων,
afin que tu ne paraisses pas aux hommes en train de jeûner,
ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ 
mais à ton Père qui est dans le secret,
 καὶ  ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι.
te le rendra.

 

16 février 2021

Mar. 16/02/21 Mc 8,14-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 8,14-21

TOB

Mc 8, 14-21
-
14
 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους,
Et ils avaient oublié de prendre des pains,
καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ’ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ.
et ils n’avaient qu’un seul pain avec eux dans la barque.
-
littéralement : et ils n’avaient pas de pain ἄρτον οὐκ εἶχον sinon un seul εἰ μὴ ἕνα 
-
15
Καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς, λέγων,
Et il leur donnait cet ordre, disant :
Ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων
Voyez, faites attention au levain des pharisiens
καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου.
et au levain d’Hérode !
-
16
Καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους,
Et ils raisonnaient entre eux,
ὅτι Ἄρτους οὐκ ἔχουσιν.
C’est parce que nous n’avons pas de pains.
-
17
Καὶ γνοὺς  λέγει αὐτοῖς,
Et Jésus, connaissant cela, leur dit :
Τί διαλογίζεσθε ὅτι
Pourquoi raisonnez-vous
ἄρτους οὐκ ἔχετε;
sur ce que vous n’avez pas de pains ?
Οὔπω νοεῖτε,
ne saisissez-vous pas  encore dans votre esprit?
οὐδὲ συνίετε;
et ne comprenez-vous pas ?
πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν;
 Avez-vous le cœur endurci ?
-
πεπωρωμένην : participe parfait passif de πωρόω : rendre le coeur dur 
-
18
Ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε;
Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ?
Καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε;
et ayant des oreilles, n’entendez-vous pas ?
Καὶ οὐ μνημονεύετε;
et ne vous souvenez-vous pas ?
-
19
Ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους,
Quand je rompis les cinq pains pour les cinq mille,
Ὅτε : quand, lorsque +indicatif 
πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε;
combien avez-vous emporté de paniers pleins de restes?
Λέγουσιν αὐτῷ, Δώδεκα.
Ils lui disent : Douze.
-
20
Ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους,
lorsque (je rompis)  les sept pains pour les quatre mille,
πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε;
de combien de corbeilles la totalité des morceaux avez-vous emporté ?
TOB : combien de corbeilles pleines de morceaux…
Καὶ λέγουσιν [αὐτῷ], Ἑπτά.
Et ils disent : Sept.
-
πόσων :  adj interrogatif au génitif pluriel : de combien (de corbeilles σπυρίδων)
πληρώμα, τος : abondance, totalité (ici trad. le pluriel par un singulier en fr.)
κλασμά, τος : morceau
-
21
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, 
 Et il leur disait :
Οὔπω συνίετε ;
Vous ne comprenez pas encore ?
-
Pourquoi deux récits de la multiplication des pains : ici

 

15 février 2021

Lun.15/02/21 Mc 8,11-13

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 8,11-13

-
11
Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι,
Et les pharisiens sortirent
καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ,
et se mirent à discuter avec lui,
ζητοῦντες παρ’ αὐτοῦ
lui demandant
σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ,
un signe qui vînt du ciel.
πειράζοντες αὐτόν.
le tentant.
-
= pour le tenter 
(TOB : pour lui tendre un piège)
Valeur circonstancielle de but du participe : pour…
-
12
Καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ
Et, ayant soupiré en son esprit,
λέγει,
il dit :
Τί ἡ γενεὰ αὕτη  ζητεῖ σημεῖον ;
Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ?
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen je vous dis
εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον.
qu’ il ne sera pas donné de signe à cette génération.
-
Utilisation particulière de εἰ (conjonction de subordination)
Le sens classique de εἰ est « si », mais on a ici un sémitisme syntaxique:
εἰ introduit une formule de serment : au sens de « (jurer de) ne…pas »
λέγω…εἰ : « je vous dis qu’il ne sera pas donné de… »
cf. D. ELLUL, O. FLICHY Apprendre le Grec biblique par les textes ,
(Cerf, Paris 2010) annexe, p. 306
-
13
Καὶ ἀφεὶς αὐτούς,
Et les ayant laissés,
πάλιν ἐμβὰς 
 à nouveau, ayant embarqué,
ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν.
il s’en alla de l’autre côté.

 

14 février 2021

Jeu.14/02/21 Mc 1,40-45

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 1,40-45

Ecouter l’Evangile en grec : 

-

Dans la TOB

-

40
Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός,
Et un lépreux vient à lui,
παρακαλῶν αὐτὸν 
 le suppliant
Le participe indique la modalité de l’action (BERTRAND § 362)
καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι
et lui disant :
ὅτι, conjonction de subordination « que »  est l’équivalent de nos deux points
Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
« Si tu veux, tu peux me purifier. »
Syntaxe des participes dans le NT  : cliquez ici
-
41
Καὶ σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα,
Et ému de compassion, ayant étendu la main
= il étendit la main et le toucha…
σπλαγχνισθείς participe aoriste MP de σπλαγχνίζομαι
 αὐτοῦ ἥψατο,
il le toucha,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et lui dit :
Θέλω, καθαρίσθητι.
Je le veux, sois purifié.
-
42
Καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα,
Et aussitôt la lèpre le quitta,
καὶ ἐκαθαρίσθη.
et il fut purifié.
-
43
Καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ, 
Et  (Jésus) lui ayant parlé sévèrement,
= lui parla sévèrement et aussitôt
εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν,
aussitôt le renvoya,
-
44
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il  lui dit :
Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς·
Garde-toi de n’en rien dire à personne :
 ἀλλὰ ὕπαγε,
mais va,
σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ,
montre-toi au prêtre,
καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου
et apporte au sujet de ta purification
ἃ προσέταξεν  Μωϋσῆς 
ce que Moïse a commandé,
προσένεγκε : impératif aoriste de προσφέρω
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
littéralement : « pour un témoignage à eux »
pour leur être en témoignage.
-
45
Ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ
Mais lui, étant sorti, se mit à beaucoup prêcher
καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον,
et à divulguer l’affaire ;
ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν
en sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville,
ὥστε + inf : conséquence, de sorte que 
ἀλλ’ ἔξω  ἐπ’ ἐρήμοις τόποις ἦν,
mais il était  dehors, dans des lieux déserts,
καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν  πάντοθεν.
 et on venait à lui de toutes parts.
« on » mis pour la 3è pers. du pluriel

 

12

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente