• Accueil
  • > Archives pour le Lundi 1 février 2021

1 février 2021

Lundi 01/02/21 Mc 5,1-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 5,1-20

-

TOB

1
Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης,
Et ils allèrent de l’autre côté de la mer,
εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν.
dans la contrée des Géraséniens.
-
2
Καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου,
Et quand il fut sorti de la barque,
εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ
aussitôt vint au-devant de lui
ἐκ τῶν μνημείων
sortant des tombeaux,
ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,
un homme à l’esprit impur,
-
3
ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν
qui avait sa demeure
ἐν τοῖς μνήμασιν ·
au milieu des tombeaux
καὶ  οὐδὲ ἁλύσει
 et pas même avec une chaîne
οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι,
personne ne pouvait plus le lier,
-
4
διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι,
parce que souvent il avait été lié d’entraves et de chaînes,
καὶ διεσπᾶσθαι ὑπ’ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις,
et les chaînes avaient été mises en pièces par lui,
καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι:
et les entraves avaient été brisées ;
καὶ οὐδεὶς  ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι:
et personne ne pouvait le dompter ;
-
πέδη, ης (ἡ) : entrave pour les pieds
ἃλυσις, εως, chaîne
διεσπᾶσθαι infinitif parfait passif de διασπάω
διὰ τὸ…συντετρίφθαι : δία + propositions à l’infinitif 
avec sujets à l’accusatif : par le fait de / parce que..
-
5
καὶ διὰ παντός,
et continuellement,
νυκτὸς καὶ ἡμέρας,
jour et nuit,
ἐν τοῖς μνήμασιν
 dans les tombeaux
καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν
et sur les montagnes,
 ἦν κράζων
il criait
καὶ κατακόπτων
et se meurtrissait
ἑαυτὸν λίθοις.
lui-même avec des pierres.
-
6
 Καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν,
Et ayant vu Jésus de loin,
ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ,
il accourut et se prosterna devant lui ;
-
7
καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ  λέγει
 et criant à haute voix, il dit :
Τί ἐμοὶ καὶ σοί,
Qu’y a-t-il entre moi et toi,
Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου;
Jésus, Fils du Dieu très-haut ?
Ὁρκίζω σε τὸν θεόν,
Je t’adjure par Dieu,
μή με βασανίσῃς.
de ne pas me tourmenter.
-
8
Ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ,
Car il lui disait :
Ἔξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον,
sors, esprit impur,
ἐκ τοῦ ἀνθρώπου.
de cet homme.
-
9
Καὶ ἐπηρώτα αὐτόν,
Et il lui demandait :
En grec on annonce souvent le discours par l’imparfait :
trad. par un passé simple en fr. (demanda)
Τί ὄνομά σοι ;
Quel est ton nom ?
Καὶ  λέγει αὐτῷ ,
Et il lui dit :
Λεγιὼν ὄνομά μοι,
Mon nom est Légion ;
car nous sommes plusieurs.
-
10
Καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλά,
Et il le priait beaucoup
ἵνα μὴ  αὐτὰ ἀποστείλῃ
de ne pas les envoyer
ἔξω τῆς χώρας.
hors de la contrée.
-
11
Ἦν δὲ ἐκεῖ
Or, il y avait là,
πρὸς τῷ ὄρει
vers la montagne,
ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη
un grand troupeau de pourceaux qui paissait ;
-
12
καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν,
et ils le prièrent,
λέγοντες,
disant :
Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους,
Envoie-nous dans les pourceaux,
ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν.
afin que nous entrions en eux.
-
13
Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς.
Et (Jésus) le leur permit
Καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα
 Et les esprits impurs étant sortis,
εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους·
entrèrent dans les pourceaux,
καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ
 et le troupeau se précipita  en bas la pente,
εἰς τὴν θάλασσαν:
dans la mer,
ὡς δισχίλιοι:
environ deux mille,
καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ.
et ils furent noyés dans la mer.
-
14
Καὶ οἱ  βόσκοντες αὐτοὺς  ἔφυγον,
Et ceux qui les faisaient paître s’enfuirent
καὶ  ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν
et annoncèrent la nouvelle dans la ville
καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.
et dans les campagnes.
Καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός :
Et les gens sortirent pour voir ce qui était arrivé.
-
15
καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν,
Et ils viennent vers Jésus
καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον
et ils considèrent le démoniaque,
 καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα,
assis, vêtu, et dans son bon sens,
τὸν ἐσχηκότα τὸν Λεγιῶνα
 lui qui avait eu la légion ;
καὶ ἐφοβήθησαν.
et ils furent remplis de crainte.
-
16
 Καὶ διηγήσαντο  αὐτοῖς οἱ ἰδόντες
Et ceux qui avaient vu leur racontèrent
πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ,
comment c’était arrivé au démoniaque,
καὶ περὶ τῶν χοίρων.
 et au sujet des pourceaux.
-
17
Καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν
Et ils se mirent à le prier
ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
de se retirer de leur territoire.
-
18
Καὶ  ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον,
Et comme il montait dans la barque,
παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθείς,
celui qui avait été démoniaque le priait
ἵνα μετ’ αὐτοῦ ᾖ.
de lui permettre d’être avec lui.
-
19
 Καὶ  Ἰησοῦς οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν,
Et Jésus ne le lui permit pas,
ἀλλὰ λέγει αὐτῷ,
mais il lui dit :
Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς,
Va-t’en dans ta maison, vers les tiens,
καὶ  ἀπάγγειλον αὐτοῖς
et raconte-leur
ὅσα ὁ κύριός σοι  πεποίηκεν,
quelles grandes choses le Seigneur a faites pour toi,
καὶ ἠλέησέν σε.
et (comment) il a eu pitié de toi.
-
20
Καὶ ἀπῆλθεν
Et il s’en alla
καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει
et se mit à annoncer dans la Décapole
ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·
quelles grandes choses Jésus avait faites pour lui ;
καὶ πάντες ἐθαύμαζον.
et tous étaient dans l’admiration.

 

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente