• Accueil
  • > Archives pour le Jeudi 18 février 2021

18 février 2021

Jeu. 18/02/21 Lc 2,22-40

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 2,22-40
Ecouter l’Evangile en grec : 

Evangile Lc 2,22-40 dans la TOB

-

22
Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν     
Et quand furent accomplis  
αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν
les jours de leur purification
κατὰ τὸν νόμον  Μωϋσέως
selon la loi de Moïse,
Trad. AELF : (pour la liturgie) : 
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification
-
 ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα,
ils le conduisirent à Jérusalem,
παραστῆσαι τῷ κυρίῳ –
 pour le présenter au Seigneur ;
-
23
καθὼς γέγραπται
selon ce qui est écrit,
ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι
dans la loi du Seigneur :
Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν
Tout mâle premier-né
ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται –
 sera appelé saint pour le Seigneur,
= sera consacré au Seigneur
-
24
καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν
et pour offrir le sacrifice,
κατὰ τὸ εἰρημένον
selon ce qui a été dit
ἐν τῷ νόμῳ κυρίου,
dans la loi du Seigneur :
Ζεῦγος τρυγόνων
une paire de tourterelles
ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν.
ou deux jeunes colombes.
-
25
Καὶ ἰδού,
Et voici,
ἄνθρωπος ἦν  ἐν Ἱερουσαλήμ,
il y avait à Jérusalem un homme
ᾧ ὄνομα Συμεών,
qui s’appelait Siméon ;
En grec : « le nom est » + datif (ici pronom relatif au datif)
καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος
et cet homme
δίκαιος καὶ εὐλαβής,
était juste et pieux,
προσδεχόμενος
attendant de recevoir
παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ
la consolation d’Israël,
καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν.
et l’esprit saint était sur lui.
-
26
Καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον
Et il avait été divinement averti
ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου,
      par l’esprit saint
μὴ ἰδεῖν θάνατον            
qu’il ne verrait pas la mort
πρὶν[ἢ] ἂν ἴδῃ τὸν χριστὸν κυρίου.
avant qu’il n’eût vu le Christ du Seigneur ;
-
27
Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι
et il vint dans l’Esprit
(littéralement : « dans l’esprit » extension de la préposition « dans » dans la koinè,
« poussé par l’Esprit » dans les trad.)
-
εἰς τὸ ἱερόν·
 dans le temple
καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς
Et comme les parents amenaient
τὸ παιδίον Ἰησοῦν,
      le petit enfant Jésus,
ἐν τῷ + ppinf. pendant que , comme + proposition infinitive
τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς
pour faire
τοῦ + inf. = pour 
κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ,
ce qui est en usage selon la loi,      à son égard
-
28
καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας 
et il le     reçut                 dans ses bras
αὐτὸς : l’emploi de ce pronom personnel sujet 3 è pers.
est un usage inconnu dans la langue classique et  s’est généralisé dans la koinè ,
« lui-même » , ou bien   une forme d’insistance : « il »
-
καὶ εὐλόγησεν τὸν θεόν,
et    il bénit Dieu,
καὶ εἶπεν,
  et dit :
-
29
Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου,
« Maintenant, tu laisses aller ton serviteur
Littéralement « tu délies λύεις en le renvoyant au loin » απο
δέσποτα,
Maître
κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ:
 selon ta parole, en paix ;
-
30
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
car mes yeux ont vu                  ton salut,
-
31
ὃ ἡτοίμασας
celui que tu as préparé
κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν:
devant la face de tous les peuples,
-
32
φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν,
lumière pour la révélation aux païens
  (ἐθνῶν = datif pl.  nations, païens c’est-à-dire des non-juifs)
cf.Is 42,6
-
καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
et gloire d’Israël ton peuple. »
cf.Is 46,13
-
33
Καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ θαυμάζοντες
Et son père et sa mère s’étonnaient
-
ἦν +  θαυμάζοντες : périphrase (être à l’imparfait+ participe présent = l’imparfait) 
est singulier : accord avec le sujet le plus proche au singulier
-
ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ.
des choses qui étaient dites de lui.
-
34
Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών,
Et Siméon les bénit,
καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ,
 et dit          à Marie              sa mère :
Ἰδού, οὗτος κεῖται εἰς  
Voici,  celui-ci est destiné à être          
 πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν
une occasion de chute et de résurrection
πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ,
pour plusieurs en Israël,
καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον,
et un signe contesté ;
-
ἀντιλεγόμενον : participe M-Passif , de ἀντιλέγω : objecter, contredire
κεῖται 3è sg. de κεῖμαι (1er sens être étendu, être là…)
+  εἰς  : être destiné à 
cf.Is 8,14-15 et 28,16 ; (« signe contesté : Is 65,2) 
Cela veut dire que Jésus est salut pour tous mais que ce salut peut être refusé.
-
35
καὶ σοῦ  [δὲ] αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία:
et une épée traversera ta vie de part en part:
ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.
afin que les contestations des coeurs de plusieurs soient révélées.
-
ἀποκαλυφθῶσιν : subjonctif présent passif de  ἀποκαλύπτω 
ὅπως + subj.  : afin que /  ἂν : particule qui ajoute une idée d’éventualité
-
36
Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις,
Et il y avait Anne, une prophétesse,
θυγάτηρ Φανουήλ,
une fille de Phanuel,
ἐκ φυλῆς Ἀσήρ
de la tribu d’Asser.
– αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς,
(elle) très avancée     en âge ;
littéralement : en grec on dit  » avancée dans beaucoup de jours »
ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη  ἑπτὰ
ayant vécu avec son mari sept ans,
ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς,
depuis sa virginité,
-
37
καὶ αὕτη χήρα ἕως  ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων –
(et elle) veuve jusqu’à quatre-vint quatre ans-
on peut traduire : et qui avait atteint l’âge de 84 ans-
ἣ οὐκ ἀφίστατο  τοῦ ἱεροῦ,
qui ne s’éloignait pas du temple,
ἣ : pronom relatif (difficile à garder en français)
νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα
rendant un culte par des jeûnes et des prières,
νύκτα καὶ ἡμέραν,
nuit et jour,
-
38
Καὶ  αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα
Et à cette heure même, s’étant présentée,
ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ
elle louait Dieu
καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ
et parlait de lui
πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις
à tous ceux qui attendaient
λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ.
 la délivrance de Jérusalem.
λύτρωσινrachat, délivrance, rédemption
-
39
Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου,
Et quand ils eurent achevé tout selon la loi du Seigneur,
ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
ils retournèrent en Galilée,
εἰς  πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ
             à Nazareth, leur ville.
-
40
Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν,
et le petit enfant grandissait
καὶ ἐκραταιοῦτο  πληρούμενον σοφίᾳ
et se fortifiait, étant rempli de sagesse,
 καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό.
et la grâce de Dieu était sur lui.

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente