21 novembre 2017

Mar21/11/17 Mt12,46-50

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter le texte :
(La partie entre crochets ne sera pas lue)
-
Texte grec uniquement : ici
-
Traductions (grec sans accent/B de Jérusalem/angl./lithuanien : ici 
-
Recherche des traductions dans bible.net (Segond/TOB…)
-
46
 Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις,
Comme il s’adressait encore aux foules,
ἰδού, ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω,
voici, sa mère et ses frères se tenaient à l’extérieur,
ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι.
cherchant à lui parler.
-
εἱστήκεισαν : 3è du pluriel du plus-que-parfait de l’indicatif actif de ἵστημι se tenir  
Le plus-que-parfait n’est pas l’équivalent exact du plus-que-parfait français,
c’est une sorte d’imparfait (d’une action qui dure ) cf. RAGON : p.57
 -
47
[Εἶπεν δέ τις αὐτῷ,
Quelqu’un lui dit :
Ἰδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν,
 Voici, ta mère et tes frères se tiennent dehors,
ζητοῦντές σοι  λαλῆσαι]
cherchant à te parler.
-
ἑστήκασιν : parfait d’ἵστημι (traduire par un présent en français, cf RAGON .57
-
48
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ,
Et lui, répondit à celui qui le lui disait :
Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου;
Qui est ma mère,
Καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου;
 et qui sont mes frères ?
-
ἀποκριθεὶς εἶπεν : répétition calquée sur l’hébreu.
(Deux verbes signifiant dire qui se suivent, n’en traduire qu’un)
τῷ λέγοντι : à celui qui dit (article +participe : celui qui) 
-
49
Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν,
Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit :
Ἰδού, ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου.
 Voici ma mère et mes frères.
-
50
Ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux,
αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.
 celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère.
-
La Bible dans Lexilogos (en différentes langues, et différentes traductions)

 

20 novembre 2017

Lun 20/11/17 Lc 18,35-43

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Texte grec seul : ici
Lien vers la page : prononciation du grec.
Commentaire de Lc 18,35-43 par evangilegrec.
-
Ecouter en grec :
-
Grec (sans accent) /Bible de J/angl./lithuanien : ici
Comparer soi-même les versions (Bible.net)  TOB/Segond/Français courant…
-
Lc 18,
35
 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχώ,
Pendant qu’il s’approchait  de Jéricho
τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν  ἐπαιτῶν
un aveugle était assis au bord du chemin, en train de mendier.
-
 Ἐγένετο δὲ : tour fréquent au début des versets,
calqué sur l’hébreu « il arriva que » (ne pas traduire).
ἐπαιτέω : mendier, ici au participe.
-
36
ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου,
Entendant la foule passer,
ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο.
 il demanda ce que c’était.
-
ἀκούσας : verbe entendre au part aoriste,
se construit avec le génitif: entendre quelqu’un faire…
τί εἴη τοῦτο : prοposition subordonnée interrogative indirecte
mot interrogatif : τί (au neutre ici)= quoi, que (forme identique dans l’ interrogation directe)
εἴη : optatif du verbe être, optatif « oblique » grammaire Ragon : p. 191
A noter que l’emploi de l’optatif est rare dans le NT. 
-
37
Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι
on lui rapporta :
Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.
 Jésus de Nazareth  passe à côté.
-
Ἀπήγγειλαν: 3è pers du pl. de l’aoriste de Ἀπάγγέλλω
ὅτι : peut être traduit par (:)
-
38
Καὶ ἐβόησεν, λέγων,
Et il cria :
Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.
 Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !
-
ἐλέησόν : impératif aoriste de ἐλεάω ou ἐλεέω :
avoir pitié de
-
39
Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ ;
(Et) ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire ;
αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν,
 mais il criait beaucoup plus fort,
Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.
 Fils de David, aie pitié de moi !
-
40
Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν
Jésus, s’étant arrêté, ordonna qu’il fût amené vers lui
ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν,
 et, quand il se fut approché, il lui demanda :
-
41
 Τί σοι θέλεις ποιήσω ;
 Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Ὁ δὲ εἶπεν, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.
 Il dit : Seigneur, que je recouvre la vue.
-
42
Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Et Jésus lui dit :
Ἀνάβλεψον : ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
 Recouvre la vue  : ta foi t’a sauvé.
-
43
Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν,
A l’instant il recouvra la vue,
καὶ ἠκολούθει αὐτῷ,
et il l’accompagnait,
δοξάζων τὸν θεόν
en glorifiant Dieu.
καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ.
Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu.
-
ἔδωκεν (αἶνον) : verbe donner à l’aoriste
δίδωμι αἶνον donner + louange = louer

 

19 novembre 2017

Dim 19/11/17 Mt25,14-30

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Pour comprendre le choix de la leçon et l’origine des manuscrits : ici 
Plus de précisions sur les traductions :  ici
Généralités sur les traductions françaises de la Bible : ici
-
 Mt 25, 14-30 :
Grec sans accent/ B de Jérusalem/angl/ lithuanien : ici
 Grec uniquement : ici
-
Ecouter le texte grec :
-
25, 14-18 :
25, 18-21 :
25, 22-25
25, 26-29
25, 30
-
14
 Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους,
Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, appela ses propres serviteurs,
καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ:
 et leur remit ses biens.
-
15
καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα,
et à l’un il donna cinq talents,
ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν,
à l’autre, deux, à l’autre un,
ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν
à chacun selon sa propre capacité
καὶ ἀπεδήμησεν. εὐθέως
Et il partit, aussitôt
-
16
Πορευθεὶς ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν
celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla
Πορευθεὶς,  participe, marque l’antériorité par rapport au verbe principal,
on peut le traduire par un verbe au passé simple en français, 
la succession des actions est exprimée en fr. par deux verbes au passé simple :  
 ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς,
et les fit valoir,
καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε.
et il gagna cinq autres talents.
-
17
Ὡσαύτως  ὁ τὰ δύο
De même, celui qui avait reçu les deux talents
ἐκέρδησεν ἄλλα δύο.
 en gagna deux autres.
-
18
Ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν γῆν
Celui qui n’en avait reçu qu’un s’en alla et creusa la terre,
καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ.
 et il cacha l’argent de son maître.
-
19
Μετὰ δὲ πολὺν χρόνον 
Longtemps après,
ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων,
 le maître de ces serviteurs vint,
καὶ συναίρει λόγον μετ’ αὐτῶν .
et il règle le compte avec eux.
-
20
Καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν
Celui qui avait reçu les cinq talents s’approcha,
προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα,
il apporta cinq autres talents,
λέγων, Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας
disant, seigneur, tu m’as remis cinq talents
ἴδε, ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα.
voici, j’en ai gagné cinq autres.
-
21
Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ,
Son maître lui dit
Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ,
C’est bien, bon et fidèle serviteur ;
ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός,
 tu as été fidèle en peu de chose,
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω ;
sur de nombreuses choses je t’établirai;
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.
 entre dans la joie de ton maître.
-
22
Προσελθὼν [δὲ]  καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν, Κύριε,
Celui qui avait reçu les deux talents s’approcha aussi, et il dit : Maître,
δύο τάλαντά μοι παρέδωκας:
tu m’as remis deux talents ;
ἴδε, ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα.
voici, j’en ai gagné deux autres.
-
23
Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ,
Son maître lui dit :
Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ,
C’est bien, bon et fidèle serviteur ;
ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός,
tu as été fidèle en peu de chose,
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω
 je t’établirai sur beaucoup de choses ;
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.
 entre dans la joie de ton maître.
-
24
Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν,
Celui qui n’avait reçu qu’un talent s’approcha ensuite, et il dit :
Κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος,
 Seigneur, je savais que tu es un homme dur,
θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας,
 qui moissonnes où tu n’as pas semé,
καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας ;
et qui ramasses où tu n’as pas dispersé ;
-
25
καὶ φοβηθείς,
j’ai eu peur,
au participe en grec
ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ
 et je suis allé cacher ton talent dans la terre
ἴδε, ἔχεις τὸ σόν.
 voici, tu as ton bien.
-
26
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ,
Son maître lui répondit :
Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ,
Serviteur méchant et paresseux,
ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα,
 tu savais que je moissonne où je n’ai pas semé,
καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα
 et que je ramasse où je n’ai pas dispersé;
-
27
ἔδει  σε οὖν  βαλεῖν  τὰ ἀργύριά  μου τοῖς τραπεζίταις,
il fallait donc que tu remettes mon argent aux banquiers,
καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ.
 et, à mon retour, j’aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
-
28
Ἄρατε οὖν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ τάλαντον,
Otez-lui donc le talent,
καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα.
 et donnez-le à celui qui a les dix talents.
-
29
Τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται,
Car à tout homme qui a il sera donné
καὶ περισσευθήσεται
et il sera dans l’abondance,
τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος,
 mais à celui qui n’a pas
καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
 (littéralement : aussi ce qu’il a , il lui sera enlevé.)
on lui enlèvera aussi ce qu’il a.
-
30
Καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον.
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors,
Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
 où il y aura des pleurs et des grincements de dents.

 

18 novembre 2017

Sam18/11/17 Lc18,1-8

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

Pour écouter le passage en grec :

Texte grec uniquement : ici

Traductions :Grec non accentué/ B de Jérusalem/anglais/Lithuanien : ici .

Traductions comparées : Segond/TOB/Français courant : ici

Lc 18,1
Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς
Jésus leur adressa une parabole,
πρὸς τὸ δεῖν * πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς ,
 pour montrer qu’il faut toujours qu’ils prient,
καὶ μὴ ἐγκακεῖν
et qu’ils ne doivent pas se fatiguer (de prier).
-
2
λέγων,
disant :
Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει,
il y avait un juge dans une ville
τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος,
qui ne craignait pas Dieu,
καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος
et qui n’avait d’égard pour personne.
-
3
χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ,
et il y avait dans cette ville, une veuve,
καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν, λέγουσα,
et elle venait vers lui, disant,
(= qui venait lui dire)
Dans le NT : la coordination remplace souvent les liens de subordination
que l’on peut restituer en français pour une traduction plus dynamique. 
Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.
Fais-moi justice de ma partie adverse.
-
4
Καὶ οὐκ  ἤθελεν ἐπὶ χρόνον
Et longtemps il ne voulut pas
ἤθελεν : imparfait, traduire ici en fr. par un passé simple
μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ,
mais après cela, il se dit en lui-même,
Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι,
même si je ne crains pas Dieu,
 οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι,
et que je ne respecte personne,
-
5
διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην,
néanmoins, parce que cette veuve me tracasse,
παρέχειν + datif +  κόπον : tracasser, ennuyer quelqu’un
διά  τὸ + infinitif : parce que 
ἐκδικήσω αὐτήν,
je lui ferai justice,
ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με.
 afin qu’elle ne vienne pas sans cesse m’importuner gravement.
ὑπωπιάζω : importuner gravement
-
6
Εἶπεν δὲ ὁ κύριος
et le Seigneur lui dit :
Ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει.
 Entendez ce que dit le juge injuste.
ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίαςgénitif de qualité : 
cf. particularités de la langue biblique
-
7
Ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ
οὐ μὴ + subjonctif : Grammaire Ragon p.187 : 
l’expression équivaut à une négation renforcée, ici la phrase est interro-négative. 
Est-ce que Dieu ne fera vraiment pas justice à ses élus,
τῶν βοώντων πρὸς αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός,
qui crient vers lui jour et nuit,
καὶ μακροθυμεῖ ἐπ’ αὐτοῖς;
et a-t-il de la longanimité à leur égard ?
μακροθυμεῖ : indicatif présent 3è pers de μακροθυμέω
Formé de μακρος (long) + θυμός (désir, volonté)
-
8
Λέγω ὑμῖν ὅτι
Je vous dis :
ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει.
il leur fera justice rapidement.
Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς ;
 Mais, quand le Fils de l’homme viendra, est-ce qu’il trouvera la foi sur la terre?
(littéralement : le fils de l’homme étant venu, est-ce qu’il trouvera…)

17 novembre 2017

Ven17/11/17 Lc17,26-37

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 17,26
-
Ecouter le texte grec : 
Lc 17,26-30 :
Lc17 30-37 :
Texte grec uniquement : ici
Traductions de Lc 17,26-37 : grec/B de Jérusalem/ anglais/Lithuanien
Trad comparées du chapitre 17 : TOB/Segond/Français courant .
-
26
Καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε,
Et ce qui arriva du temps de Noé,
οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
 sera de même aussi  au temps du Fils de l’homme.
-
27
Ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο
On mangeait, buvait, se mariait et on mariait les enfants,
ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,
 jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche,
καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμός,
et le déluge vint,
καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 
 et les fit tous périr.
-
28
Ὁμοίως  καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ :
Pareillement comme il arriva du temps de Lot
ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν:
 On mangeait, buvait, achetait, vendait, plantait, bâtissait ;
-
29
ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων,
mais le jour où Lot sortit de Sodome,
ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ’ οὐρανοῦ,
 une pluie de feu et de souffre tomba du ciel
καὶ ἀπώλεσεν  πάντας
 et les fit tous périr.
-
30
κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται
Litt. : Selon les mêmes choses il sera
 = il en ira de même 
ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται.
 le jour où le Fils de l’homme est révélé
(le présent du texte grec peut être traduit en français
par le futur : sera révélé ou se révélera).
-
31
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,
En ce jour-là,
ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος,
 celui qui sera sur le toit,
καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ,
 et qui aura ses effets dans la maison,
μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά :
 qu’il ne descende pas pour les prendre ;
καὶ ὁ ἐν  ἀγρῷ ὁμοίως
et celui qui sera dans les champs pareillement
μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.
 qu’il ne retourne pas  en arrière.
-
32
Μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ.
Souvenez-vous de la femme de Lot.
-
33
Ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι
Celui qui cherchera à sauver sa vie ,
ἀπολέσει αὐτήν 
la perdra
καὶ ὃς ἐὰν  ἀπολέσῃ αὐτὴν
 et celui qui la perdra
ζῳογονήσει αὐτήν.
la sauvegardera.
-
34
Λέγω ὑμῖν,
Je vous le dis
ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς,
 en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit,
 ὁ εἷς παραλημφθήσεται,
l’une sera prise
καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται.
 et l’autre laissée ;
-
35
Ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό :
de deux femmes qui moudront ensemble,
ἡ μία παραλημφθήσεται
 l’une sera prise
ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται.
et l’autre laissée.
-
36
[δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ,
ὁ εἵς παραληφθήσεται
καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται.]
De deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé.
-
37
Καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ,
Et lui répondant, les disciples lui disent :
Ποῦ, κύριε;
Où, Seigneur ?
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς,
 Et il leur répondit :
Ὅπου τὸ σῶμα,
 Où sera le corps,
ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται.
là s’assembleront les aigles.

 

16 novembre 2017

Jeu16/11/17 Lc17,20-25

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter le texte grec:
-
Texte grec uniquement : ici
-
Lc 17,20-25 en grec/B. de Jer/angl.(New American Standar Bible)/lithuanien : ici
-
Le chapitre 17 en fr courant/TOB/B. Segond : ici 
-
Lc17, 20
-
 Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων,
Interrogé par les Pharisiens
πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ,
sur le jour où viendrait le Royaume des cieux
ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν,
il leur répondit
Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως:
Le royaume de Dieu ne vient pas avec une observation*
(*Comme un fait observable).
-
21
οὐδὲ ἐροῦσιν,
on ne dira pas
Ἰδοὺ ὧδε, ἤ  Ἐκεῖ,
Voici il est ici ou bien là
Ἰδοὺ γάρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν.
 Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.
-
22
Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς,
Et il dit aux disciples
Ἐλεύσονται ἡμέραι
des jours viendront
ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν,
 où vous désirerez voir un des jours du Fils de l’homme,
καὶ οὐκ ὄψεσθε.
 et vous ne le verrez pas.
-
23
Καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν,
et on vous dira
Ἰδοὺ ἐκεῖ [ἤ] Ἰδοὺ ὧδε 
Il est ici [ou bien] voici ici
μὴ ἀπέλθητε, μηδὲ διώξητε.
 Ne vous en allez pas, ne le poursuivez pas.
-
24
Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα
car comme l’éclair éclatant
ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν  εἰς τὴν ὑπ’ οὐρανὸν λάμπει,
brille (λάμπει) depuis une région sous le ciel à une autre région sous le ciel,
οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου [ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ] .
 ainsi sera le Fils de l’homme [en son jour].
-
25
Πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν
Mais d’abord il faut qu’il souffre beaucoup
καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.
 et qu’il soit rejeté par cette génération.

15 novembre 2017

Mer15/11/17 Lc17,11-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter le texte grec :
-
Texte grec uniquement (17,11-19) : ici
-
Traductions comparées (17,11-19) : Grec/ B. de Jér/Angl/Lithuanien : ici
-
Luc chapitre 17 en français courant/TOB/L.Segond : ici
-
Lc 17, 11
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ,
Jésus, se rendant à Jérusalem,
καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας.
 passait entre la Samarie et la Galilée.
12
-
Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην,
Comme il entrait dans un village,
ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες,
 dix lépreux vinrent à sa rencontre.
οἳ ἔστησαν πόρρωθεν:
 Se tenant à distance,
-
13
καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνήν, λέγοντες,
 ils élevèrent la voix, et dirent :
Ἰησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς.
Jésus, maître, aie pitié de nous !
-
14
Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς,
Dès qu’il les eut vus, il leur dit :
Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν.
Allez vous montrer aux sacrificateurs
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαθαρίσθησαν.
Et, pendant qu’ils y allaient, il arriva qu’ils furent guéris.
-
15
Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν,
L’un deux,
ἰδὼν ὅτι ἰάθη,
 se voyant guéri,
ὑπέστρεψεν,
 revint sur ses pas,
μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν:
 glorifiant Dieu à haute voix.
-
16
καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ,
Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus,
εὐχαριστῶν αὐτῷ:
 et lui rendit grâces.
καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρίτης.
 C’était un Samaritain.
-
17
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Jésus, prenant la parole, dit :
Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν;
 Les dix n’ont-ils pas été guéris ?
Οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;
 Et les neuf autres, où sont-ils ?
-
18
Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ,
Il ne s’est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu
εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος;
personne sinon cet étranger ?
-
19
Καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀναστὰς πορεύου:
Puis il lui dit : Lève-toi, va ;
ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
 ta foi t’a sauvé.

14 novembre 2017

Mar 14/11/17 Lc17,7-10

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Attention:

A partir de ce jour, le texte grec choisi est celui établi par l’édition du Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland, 28è éd (Deutsche Bibelgesellschaft,2012) repris dans le Nouveau Testament interlinéaire grec-français, (Société Biblique française) L’édition Nestle-Aland est fondée sur les manuscrits alexandrins.

Pour connaître les variantes textuelles, se référer à l’apparat critique de l édition Nestle-Aland. Il est également possible de retrouver les variantes textuelles sur le site Theotex qui s’appuie sur les manuscrits byzantins (traduction de Robinson-Pierpont, 1990): N indique la variante de Nestle-Aland et B : une autre variante du groupe byzantin. En exemple, l’évangile du lundi 30/10/17 Lc 13,10-17.

Notre traduction en français « mot à mot » n’est pas une traduction dynamique à équivalence fonctionnelle comme celle de la Bible en français courant. C’est pourquoi nous vous renvoyons aux sites qui vous permettent de comparer les traductions :

Chercher passage dans TOB, Bible Segond, B. en français courant : cliquez ici

Pour lire le grec uniquement : cliquez ici

Traduction: Bible de Jérusalem Lc17,7-10 : cliquez ici

Pour écouter le texte grec :

Lc 17 , 7-10

Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα,
Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux,
ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῶ,
 lui dira, quand il revient des champs :
εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε;
 Approche vite, et mets-toi à table ?
-
8
ἀλλ’ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ,
Ne lui dira-t-il pas au contraire :
Ἑτοίμασον τί δειπνήσω,
 Prépare-moi à souper,
καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι,
 ceins-toi, et sers-moi,
ἕως φάγω καὶ πίω:
 jusqu’à ce que j’aie mangé et bu ;
καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ;
 après cela, toi, tu mangeras et boiras ?
-
9
Μὴ ἔχει χάριν  τῷ δούλῳ   
N’a-t-il pas de la reconnaissance à ce serviteur
ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα;
parce qu’il a fait ce qui lui était ordonné ?
-
10
Οὕτως καὶ ὑμεῖς,
De la même façon aussi vous,
ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν,
 quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné
λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν:
 dites : Nous sommes des serviteurs inutiles,
  ὃ ὀφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν.
ce que nous devions faire, nous l’avons fait.

13 novembre 2017

Lun13/11/17 Lc17,1-6

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 

Lecture du texte grec:

 

Lc 17, 1

Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς αὐτοῦ,
Jésus dit à ses disciples :
 Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν
Il est impossible qu’il n’arrive pas des scandales ;
πλὴν οὐαὶ δι’ οὗ ἔρχεται.
 mais malheur à celui par qui ils arrivent !
-
2
Λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικός περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ,
Il vaudrait mieux pour lui qu’on mît à son cou une pierre de meule
καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν,
 et qu’on le jetât dans la mer,
ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα.
 que s’il scandalisait un de ces petits.
-
3
Προσέχετε ἑαυτοῖς.
Prenez garde à vous-mêmes.
Ἐὰν δὲ ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου,
 Si ton frère a péché,
ἐπιτίμησον αὐτῷ:
reprends-le ;
καὶ ἐὰν μετανοήσῃ,
 et, s’il se repent,
ἄφες αὐτῷ.
pardonne-lui.
-
4
Καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτήσῃ  εἰς σέ,
Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour
καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ, λέγων,
et que sept fois il revienne à toi, disant :
Μετανοῶ,
 Je me repens,
ἀφήσεις αὐτῷ.
 -tu lui pardonneras.
-
5
Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ,
Les apôtres dirent au Seigneur :
Πρόσθες ἡμῖν πίστιν.
 Augmente en nous la foi.
-
6
Εἶπεν δὲ ὁ κύριος,
Et le Seigneur dit :
Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως,
 Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé,
ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ,
vous diriez à ce sycomore :
 Ἐκριζώθητι, καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ:
Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ;
καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν.
 et il vous obéirait.

 

12 novembre 2017

Dim12/11/17 Mt25,1-13

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Différentes traductions (B. de Jerusalem, Segond, anglais (New American St), lithuanien): Mt25, 1

Le texte grec uniquement-

Traduction en français courant

TOB

Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις,
Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges,
αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν
qui, ayant pris leurs lampes,
ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου.
allèrent à la rencontre de l’époux.

2
Πέντε δὲ  ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραί
Cinq d’entre elles étaient folles,
καὶ πέντε φρόνιμοι
 et cinq sages.
-
3
Ἁι γὰρ μωραί λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν,
Les folles, en prenant leurs lampes,
οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον:
ne prirent point d’huile avec elles ;
-
4
αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις 
mais les sages prirent de l’huile dans les vases.
μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν.
avec leurs lampes.
-
5
Χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου,
Comme l’époux tardait,
ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον.
 toutes s’assoupirent et s’endormirent.
-
6
Μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν,
Au milieu de la nuit, survint un cri,
Ἰδού ὁ νυμφίος, ἐξέρχεσθε εἰς ὑπάντησιν αὐτοῦ. 
Voici l’époux, allez à sa rencontre !
-
7
Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι,
Alors toutes ces vierges se réveillèrent,
καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. 
 et préparèrent leurs lampes.
-
8
Αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν,
Les folles dirent aux sages,
Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν,
Donnez-nous de votre huile,
ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται.
 car nos lampes s’éteignent.
-
9
Ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι, λέγουσαι,
Les sages répondirent,
 Μήποτε οὐ μή  ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν:
 Non jamais; elle ne suffirait pas pour nous et pour vous ;
πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας
 allez plutôt chez ceux qui en vendent,
καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς.
 et achetez-en pour vous-mêmes.
-
10
Ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι,
Pendant qu’elles allaient en acheter
ἦλθεν ὁ νυμφίος;
 l’époux arriva ;
καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους,
 celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces,
καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα.
 et la porte fut fermée.
-
11
Ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι,
Plus tard, les autres vierges vinrent,
λέγουσαι, Κύριε, κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν.
 et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
-
12
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,
Mais il répondit,
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.
 Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
-
13
Γρηγορεῖτε οὖν,
Veillez donc,
ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν,
 puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure.

 

11 novembre 2017

Sam11/11/17 Lc16,9-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 16, 9

Κἀγὼ  ὑμῖν λέγω,
Et moi je vous dis
Ποιήσατε ἑαυτοῖς φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας,
Faites-vous des amis avec l’Argent malhonnête
ἵνα, ὅταν ἐκλίπητε, 
pour que, lorsqu’il vous fera défaut,
δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς.
ils (ces amis) vous reçoivent dans les tentes éternelles.
-
10
Ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν,
Celui qui est fidèle en une très petite chose, est aussi fidèle en beaucoup,
καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.
 et celui qui est injuste en une très petite chose  l’est aussi en beaucoup.
-
11
Εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε,
si donc vous n’avez pas été fidèle pour l’Argent trompeur,
τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;
 qui vous confiera la chose véritable?
-
12
Καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε,
Et si vous n’avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui,
τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει;
 qui vous donnera ce qui est à vous ?
-
13
Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶν κυρίοις δουλεύειν:
Nul serviteur ne peut servir deux maîtres.
ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει,
ou bien en effet, il haïra l’un
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει:
et il aimera l’autre
ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται,
ou bien il s’attachera à l’un,
καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει.
et il méprisera l’autre,
Οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
 Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent.
-
14
 Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἱ Φαρισαῖοι, φιλάργυροι ὑπάρχοντες,
Les Pharisiens, qui aimaient l’argent, entendaient tout cela aussi
καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν.
et ils le tournaient en dérision.
-
15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il (Jésus) leur disait,
Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων,
Vous, vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes,
ὁ δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν,
mais Dieu connaît vos coeurs,
ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
 car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.
-
POUR TRADUIRE:
 μαμωνᾶ :
le mamôn, en araméen probablement, ce que l’on place en dépôt.
Devient une Puissance personnifiée, l’Argent.
Avec un génitif de qualité (mis pour un adjectif épithète): cf. « syntaxe » dans  grec biblique.
μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας : l’Argent injuste, c’est à dire « malhonnête »

10 novembre 2017

Ven10/11/17 Lc16,1-8

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc16,1

Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,
Jésus diait aussi à ses disciples :
Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος,
 Il y avait un homme riche
ὃς εἶχεν οἰκονόμον:
qui avait un économe:
καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ
et celui-ci lui fut dénoncé
ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ.
comme dissipant ses biens.
-
2
Καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ,
Et l’ayant appelé, il lui dit,
Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ;
 Qu’est-ce que j’entends dire de toi ?
 Ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου:
Rends compte de ton administration,
οὐ γὰρ δυνήσῃ  ἔτι οἰκονομεῖν.
car tu ne pourras plus administrer mes biens.
-
3
Εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος,
L’économe dit en lui-même :
Τί ποιήσω,
 Que ferai-je,
ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ’ ἐμοῦ;
puisque mon maître m’ôte l’administration de ses biens ?
Σκάπτειν οὐκ ἰσχύω,
Je n’ai pas la force de travailler la terre,
ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι.
J’ai honte de mendier.
-
4
Ἔγνων τί ποιήσω,
Je sais ce que je ferai,
ἵνα,
pour que
ὅταν μετασταθῶ τῆς οἰκονομίας,
lorsque je serai destitué de mon administration
δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν.
 des gens me reçoivent dans leurs maisons .
-
5
Καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεωφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ,
Et, après avoir fait venir un par un les débiteurs de son maître,
ἔλεγεν τῷ πρώτῳ,
 il dit au premier :
Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου;
Combien dois-tu à mon maître ?
-
6
Ὁ δὲ εἶπεν,
Il lui répondit:
Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου.
Cent mesures d’huile
(un bat : une mesure de liquide, soit 39 litres)
-
Καὶ εἶπεν αὐτῷ,
et il lui dit :
Δέξαι σου τὸ γράμμα,
 Reçois ton billet,
(impératif aoriste de δέχομαι, recevoir)
τὸ γράμμα ne signifie pas seulement la lettre. (τὸ γράμμα : écriture, écrit, lettre, compte)
καὶ καθίσας ταχέως
 assieds-toi vite,
γράψον πεντήκοντα.
 et écris cinquante.
En grec, quand deux ordres se suivent :καθίσας γράψον,
le premier est au participe  καθίσας participe aoriste de καθίζω,  
et le second est à l’impératif γράψον impératif aoriste de γράφω.
-
7
Ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν,
Il dit ensuite à un autre :
Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις;
 Et toi, combien dois-tu ?
Ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν κόρους σίτου.
 Cent mesures de blé, répondit-il.
κόρος : kor, mesure, valant entre 360 et 450 litres. 
-
Καὶ  λέγει αὐτῷ, Δέξαι σου τὸ γράμμα,
 Et il lui dit : Reçois ton compte,
-
καὶ γράψον ὀγδοήκοντα.
et écris quatre-vingts.
-
8
Καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας
Le maître loua l’économe d’injustice
Attention :
τῆς ἀδικίας : ce n’est pas le génitif de la cause pour laquelle on loue, comme on pourrait le penser!
(construction de la langue classique : ἐπαινέω + τινα (acc) + τινος (génitif) = louer quelqu’un de quelque chose )
mais ici c’est différent :
 le génitif de qualité est employé à la place de l’adjectif, c’est un usage fréquent de la langue biblique
l’économe d’injustice = l’économe injuste.
(Voir ELLUL, FLICHY Apprendre le Grec biblique  p.306)
-
ὅτι φρονίμως ἐποίησεν
parce qu’il avait agi prudemment
ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου
Car les enfants de ce siècle
φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν.
 sont plus prudents à l’égard de leur génération, plus  que ne le sont les enfants de lumière.
ὑπὲρ + accusatif : plus que, au-dessus de
accusatif : τοὺς υἱοὺς les enfants …
-
Les enfants de lumière = ceux qui appartiennent à la lumière (cf. syntaxe dans grec biblique)
L’anecdote déroute : 
Il s’agit en fait de répondre à la question :
Comment user des richesses qui nous ont été confiées?
En donnant en surabondance, plus que ce que l’on a reçu. 
C’est-à-dire en allant au-delà de ce qu’a fait l’intendant de la parabole,
alors celui qui donnera encore plus qu’il ne devrait sera un enfant de la lumière.  
Pour l’explication : cf. la Bible expliquée, (Alliance biblique universelle).

 

9 novembre 2017

Jeu 09/11/17 Jn2,13-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 2, 13
-
 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ Πάσχα τῶν Ἰουδαίων,
La Pâque des Juifs était proche,
καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς.
 et Jésus monta à Jérusalem.
-
14
Καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας
Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs,
καὶ πρόβατα καὶ περιστεράς,
 de brebis et de pigeons,
καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους.
 et les changeurs assis.
-
15
Καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων
Ayant fait un fouet avec des cordes
πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ,
 il les chassa tous du temple,
τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας;
 ainsi que les brebis et les bœufs ;
καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα,
 il dispersa la monnaie des changeurs:
καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν;
 et renversa les tables ;
-
16
καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν
et il dit aux vendeurs de pigeons :
Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν:
 Otez cela d’ici,
μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου.
 ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic.
-
17
Ἐμνήσθηαν δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν,
Ses disciples se souvinrent qu’il est écrit,
Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.
Le zèle de ta maison me dévore.
-
18
Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον  αὐτῷ,
Alors les Juifs, en réponse, lui dirent :
Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς;
 Quel signe nous montres-tu, pour agir de la sorte ?
-
19
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Jésus leur répondit :
Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.
 Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.
ἐγερῶ: futur de ἐγείρω, réveiller, faire lever, relever, ressusciter
-
20
Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι,
Les Juifs dirent :
Τεσσαράκοντα  καὶ ἓξ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος,
ce temple a été bâti en 46 jours,
 καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;
et toi, en trois jours tu le relèveras !
-
21
Ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.
Mais il parlait du temple de son corps.
-
22
Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν,
Par conséquent, lorsqu’il fut relevé des morts,
(même verbe qu’au verset 19,
il faudrait aussi traduire par un même verbe en français :
« lorsqu’il fut relevé d’entre les morts »)
-
ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν:
 ses disciples se souvinrent qu’il avait dit cela,
καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ,
 et ils crurent à l’Écriture
καὶ τῷ λόγῳ ᾧ  εἶπεν ὁ Ἰησοῦς.
et à la parole que Jésus avait dite.

 

8 novembre 2017

Mer 08/11/17 Lc14,25-33

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc14, 25
Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί:
De grandes foules faisaient route avec Jésus.
καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς,
 Il se retourna, et leur dit :
-
26
Εἴ τις ἔρχεται πρός με,
Si quelqu’un vient à moi
καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ τὴν μητέρα,
 et s’il ne hait pas son père, sa mère,
καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα,
 sa femme, ses enfants,
καὶ τοὺς ἀδελφούς, καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν,
 ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie
οὐ δύναταί μου μαθητὴς εἶναι.
 il ne peut être mon disciple.
-
27
Καὶ ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 
Et quiconque ne porte pas sa croix,
καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.
 et ne me suis pas, ne peut être mon disciple.
-
28
Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, ὁ  θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι,
Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour,
οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην,
ne s’assied d’abord pour calculer la dépense
εἰ ἔχει τὰ εἰς ἀπαρτισμόν;
et voir s’il a de quoi la terminer,
-
29
Ἵνα μήποτε, θέντος αὐτοῦ θεμέλιον
de peur qu’après avoir posé les fondements
καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι,
et ne pouvant l’achever,
πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται ἐμπαίζειν αὐτῷ,
  tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler,
-
30
λέγοντες, ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν,
en disant : Cet homme a commencé à bâtir,
καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι.
 et il n’a pu achever ?
-
31
Ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον
Ou quel roi, s’il va faire la guerre à un autre roi,
οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύεται εἰ δυνατός ἐστιν
 ne s’assied d’abord pour examiner s’il peut,
ἐν δέκα χιλιάσιν ἀπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ’ αὐτόν;
 avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l’attaquer avec vingt mille ?
-
32
Εἰ δὲ μήγε,  ἔτι πόρρω  αὐτοῦ ὄντος,
S’il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin,
πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην.
 il lui envoie une ambassade pour demander la paix.
-
33
Οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν,
Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède
οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής.
ne peut être mon disciple.

 

7 novembre 2017

Mar 07/11/17 Lc14,15-24

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 14,15
Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ,
Un de ceux qui étaient à table, l’ayant entendu, lui dit ces paroles :
Μακάριος, ὃς φάγεται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
 Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !
-
16
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ,
Et Jésus lui dit :
Ἄνθρωπός τις ἐποίησεν δεῖπνον μέγα,
 Un homme donna un grand souper,
καὶ ἐκάλεσεν πολλούς:
 et il invita beaucoup de gens.
-
17
καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις,
A l’heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés :
Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν πάντα.
 Venez, car tout est déjà prêt.
-
18
Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες.
Mais tous unanimement se mirent à s’excuser.
Ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα,
 Le premier lui dit : J’ai acheté un champ,
καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν,
 et je suis obligé d’aller le voir,
ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
excuse-moi, je te prie.
-
19
Καὶ ἕτερος εἶπεν,
Un autre dit :
Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε,
 J’ai acheté cinq paires de bœufs
καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά:
 et je vais les essayer ;
ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
 excuse-moi, je te prie.
-
20
Καὶ ἕτερος εἶπεν,
Un autre dit :
Γυναῖκα ἔγημα,
 Je viens de me marier,
καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.
et c’est pourquoi je ne puis aller.
-
21
Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα.
Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître.
Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ,
 Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur :
Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως,
Va promptement dans les places et dans les rues de la ville,
καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους  καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.
 et  les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles, amène-les ici.
-
22
Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας,
Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait,
καὶ ἔτι τόπος ἐστίν.
 et il y a encore de la place.
-
23
Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον,
Et le maître dit au serviteur :
Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς,
Va dans les chemins et le long des haies,
καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου.
et force-les à entrer, afin que ma maison soit remplie.
-
24
Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
Car je vous dis :
οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων
aucun de ces hommes qui avaient été appelés
γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. 
 ne goûtera de mon souper
Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.
 Car nombreux sont les appelés, mais peu nombreux les élus.

 

12345

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente