Archive pour la catégorie 'Non classé'

Dim 24/09/17 Matt 20, 1-16

 

1
Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
Car le royaume des cieux est semblable
ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ,
à un maître de maison
 ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ
qui sortit dès le matin,
μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
afin de louer des ouvriers pour sa vigne.
2
Καὶ συμφωνήσας μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν,
Il convint avec les ouvriers d’un denier par jour,
ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
et il les envoya à sa vigne.
3
Καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν,
Il sortit vers la troisième heure,
 εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς:
et il en vit d’autres qui étaient sur la place sans rien faire. (ἀργούς: adj. attribut acc. pl. : qui ne travaille pas)
4
καὶ ἐκείνοις εἶπεν,,.
Il leur dit :
 Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα
Allez vous aussi à ma vigne,
 καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν
et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. (δώσω ὑμῖν : proposition principale, ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον : proposition subordonnée)
5
Οἱ δὲ ἀπῆλθον.
Et ils y allèrent.
 Πάλιν ἐξελθὼν
Il sortit de nouveau
 περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν,
vers la sixième heure et vers la neuvième
ἐποίησεν ὡσαύτως. ,
 il fit de même.
6
Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἐξελθών
Étant sorti vers la onzième heure
 εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας ἀργούς,
 il  trouva d’autres ouvriers qui se trouvaient inactifs,
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et il leur dit :
 Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί;
Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?
7
Λέγουσιν αὐτῷ,
Ils lui répondirent :
Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο.
 C’est que personne ne nous a embauchés.
Λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit
Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα,
 Allez vous aussi à ma vigne .
8
Ὀψίας δὲ γενομένης
Le soir venu
λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ,
 le maître de la vigne dit à son intendant
Κάλεσον τοὺς ἐργάτας,
Appelle les ouvriers
καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθόν,
 et paie-leur le salaire,
ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.
 en commençant par les derniers jusqu’aux premiers.
9
Καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον.
Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier.
10
Ἐλθόντες  δὲ οἱ πρῶτοι
Les premiers vinrent ensuite
ἐνόμισαν ὅτι πλείονα λήψονται:
ils crurent qu’ils recevraient davantage ;
  καὶ ἔλαβον καὶ αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον.
et ils reçurent aussi un denier chacun.
11
Λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου,
En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison,
12
λέγοντες ὅτι
et dirent :
 Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν,Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure,
καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας,
et tu les traites à l’égal de nous,
 τοῖς βαστάσασιν τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα.
qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur.
13
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν,
Il répondit à l’un d’eux
Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε:
 Mon ami, je ne te fais pas tort ;
οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι;
n’as-tu pas convenu avec moi d’un denier ?
14
Ἆρον τὸ σὸν
Prends ce qui te revient,
καὶ ὕπαγε:
et va-t’en.
θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί.
Je veux donner à ce dernier autant qu’à toi.
15
Ἢ  οὐκ ἔξεστίν μοι ποιῆσαι  ὃ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς;
Ne m’est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ?
Εἰ  ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν, ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι;
Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? -
16
Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι,
Ainsi les derniers seront les premiers,
 καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι:
et les premiers seront les derniers.

 

Publié dans:Non classé |on 23 septembre, 2017 |Pas de commentaires »

23/09/17 Lc 8, 4-15

4
 Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ,
Une grande foule s’étant assemblée,
 καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτόν, (deux groupes au génitif absolu) 
et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui,
εἶπεν διὰ παραβολῆς,
il dit en parabole :
5
Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ:
Le semeur sortit pour semer sa semence (τοῦ +inf = but, propre à la koinè, tour non classique)
καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν,
 et pendant qu’ il semait, (ἐν τῷ +inf : pendant que …)
ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν,
 une partie de la semence tomba le long du chemin
καὶ κατεπατήθη,
 elle fut foulée aux pieds
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό.
 et les oiseaux du ciel la mangèrent.
6
Καὶ ἕτερον ἔπεσεν  ἐπὶ τὴν πέτραν,
Une autre partie tomba sur le roc
καὶ φυὲν ἐξηράνθη,
et une fois levée (participe aoriste au neutre sing) levée, elle sécha,
διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα.
 parce qu’elle n’avait point d’humidité.
7
Καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν,
Une autre partie tomba au milieu des épines :
 καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό.
les épines ayant grandi avec elle (même participe que préc. au nominatif pluriel, précédé du préfixe συμ, avec ) l’étouffèrent.
(les deux verbes peuvent être mis sur le même plan :  » les épines grandirent avec elle et l’étouffèrent »)
8
Καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν,
Une autre partie tomba dans la bonne terre
καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα.
quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple.
 Ταῦτα λέγων ἐφώνει, Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix : Que celui qui a des oreilles pour entendre entende !
9
 Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες,  Τίς εἴη  ἡ παραβολὴ αὕτη;
Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole.
10
Ὁ δὲ εἶπεν, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ:
Il répondit : Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu ;
 τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς,
mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles ( « énigmes » ),
ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν,
afin qu’en voyant ils ne voient point,
καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν
et qu’en entendant ils ne comprennent point.
11
Ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή: Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ.
Voici ce que signifie cette parabole : La semence, c’est la parole de Dieu.
12
Οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδὸν εἰσὶν οἱ ἀκούοντες,
Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent ;
εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν
puis le diable vient, et enlève de leur cœur la parole,
 ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν.
de peur qu’ils ne croient et soient sauvés.
13
Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἵ, ὅταν ἀκούσωσιν
Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu’ils entendent la parole,
 μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον
la reçoivent avec joie ;
 καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν,
mais ils n’ont point de racine
οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν,
 ils croient pour un temps,
καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. ,
et ils succombent au moment de la tentation.
14
Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν,
Ce qui est tombé parmi les épines,
οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες,
 ce sont ceux qui, ayant entendu la parole
καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, .
 s’en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie,
καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν
et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité.
15
Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ,
Ce qui est tombé dans la bonne terre
οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν,
 ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent,
καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.
et portent du fruit avec persévérance.
ETYMOLOGIE
παραβολή (parabolè)
la parabole :
voir
Dictionnaire historique d’Alain Rey , p.2426
 Nouveau Vocabulaire biblique de Prévost. p.457
Ce mot est composé du préfixe « para » et du radical « bol » « bal » : ballein (le verbe correspondant) signifie « jeter » , jeter l’un à côté de l’autre deux éléments pour les comparer.
Parabolè dans la langue grecque classique peut être traduit par « comparaison » .
(Sur le radical « bal, bol  » voir aussi : diabolos, « le diable » c’est-à-dire celui qui se jette en travers pour diviser (dia + Ballein).)
ὁ διάβολος : apparaît aussi dans le texte.
Dans la parabole évangélique c’est l’accueil de la Parole par l’auditeur qui est mis en jeu :
remarquez la fréquence du verbe ἀκούειν (akouein) (= entendre) dans le passage.
Jésus s’exprime en « paraboles » pour que chacun « entende »  le mystère (τὰ μυστήρια) du Royaume suivant ce qu’il vit et suivant sa disposition. « Parabolè » peut aussi se traduire par énigme (la « parabole » reste une énigme pour celui qui n’est pas disposé à entendre, ou qui entend sans écouter.)
On a 48 occurences du mot « parabolè » chez les synoptiques. Jean, lui,  emploie le terme de « paroimia » .

 

Publié dans:Non classé |on 22 septembre, 2017 |Pas de commentaires »

sur εὐαγγελίζομαι

 

En grec classique, on trouve d’autres dérivés du mot ἄγγελος : κακάγγελος (Eschyle) , εαγγελίζομαι (Aristote) (mot qui se retrouve en Lc2,10-11, pour annoncer la naissance du Sauveur). Εαγγελος, qualifie l’aurore qui annonce une bonne nouvelle (Eschyle), la bonne nouvelle pour lui est un don des dieux.

Le Latin adopte le mot grec : angelus, qui est passé ensuite dans les langues européennes : angel (angl) , engel (allemand), ange (fr).

Publié dans:Non classé |on 21 septembre, 2017 |Pas de commentaires »

22/09/17 Luc 8, 1-3

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     8LUC    

1
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς,
Or ensuite
 καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην,
il allait de ville en ville et de village en village,
κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
 prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
 καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ,
et les douze étaient avec  lui,
2
καὶ γυναῖκές τινες
et quelques femmes
αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν
qui avaient été guéries d’esprits malins et de maladies,
Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ’ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει,
  Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons,
3
καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς.
Jeanne, femme de Chuza, intendant d’Hérode, Susanne, et plusieurs autres, qui les assistaient de leurs biens.
SYNTAXE
ἐγένετο (egeneto): un tour fréquent dans les évangiles, qui se traduit par « il arriva que » « il advint » . Ici, nous choisissons de ne pas le traduire pour « alléger  » la phrase.
ἐγένετο est l’aoriste de l’indicatif du verbe γίγνομαι (gignomai) Ce mot a pour racine : γν (gn)  γεν γν γον suivant la voyelle qui s’intercalle (on parle d’alternance vocalique) . Des mots de la même famille sont par exemple : γενησις (genesis, genèse, naissance)  ou γονευς (goneus) ancêtre.
Le verbe γιγνομαι (gignomai) se trouve souvent à l’aoriste dans le Nouveau Testament. Vous trouverez des détails dans Apprendre le Grec par les Textes de Danielle Ellul et Odile Flichy aux éditions du Cerf; p. 166.
Quand il est suivi d’un complément de temps comme ici (ἐν τῷ καθεξῆς) suivi de καὶ (kai) puis d’un verbe à un mode personnel, ἐγένετο a le sens de « or » et καὶ ne se traduit pas.
Cet emploi est un sémitisme, un décalque de l’hébreu.
ἐν τῷ καθεξῆς : καθεξῆς adverbe= ensuite
Voir aussi Marc 4,4 « or pendant qu’il semait… »
MORPHOLOGIE :
εὐαγγελιζόμενος participe présent moyen de εὐαγγελίζομαι (euangelidzomai) annoncer la bonne nouvelle
Voir article publié « sur ευαγγελιζομαι »

 

Publié dans:Non classé |on 21 septembre, 2017 |Pas de commentaires »

REPRISE : 21/09/17 Matthieu 9,9-13

9
Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν  ,
A partir de là Jésus passant
εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον
vit un homme assis
 ἐπὶ τὸ τελώνιον
au lieu des péages,
Ματθαῖον  λεγόμενον,
un prétendu Matthieu.
καὶ λέγει αὐτῷ
Il lui dit :
Ἀκολούθει μοι.
Suis-moi.
Καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.
Cet homme se leva, et le suivit.
10
Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ,
Comme Jésus était à table dans la maison,
καὶ ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
voici, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et avec ses disciples.
11
Καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples :
 Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;
Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?
12
Ὁ δὲ Ἰησοῦς  ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς,
Jésus ayant entendu cela leur dit :
Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ,
Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin,
ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες.
mais les malades.
13
Πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν,
Allez, et apprenez ce que signifie :
Ἔλεον θέλω, καὶ οὐ θυσίαν:
Je veux bien la miséricorde, et non le sacrifice.
οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour la conversion. 
ETYMOLOGIE
La racine  μαθ (math) :
se trouve dans μανθάνω (apprendre) : dans le texte, on trouve  μάθετε : à la 2è pers du pl . de l’impératif aoriste. 
μαθητής (mathètès) μαθηταί (au pluriel dans le texte : mathètai) le(s) disciple(s)
μαθηματικά (mathèmatika, mathématiques : un nom pluriel en français qui correspond à un neutre pluriel en grec)
θέλω : vouloir bien , consentir à,  à distinguer de βούλομαι : vouloir.
 μετάνοιαν (la conversion): voir article intéressant p.443 dansNouveau Vocabulaire biblique de JP Prévost. (cf. bibliographie) 
MORPHOLOGIE 
παράγων participe présent de παράγω : passer,
la préposition « para » signifiant « auprès de, le long de » .
Un des nombreux composés de άγω (autre exemple de composés : εξαγω (exago) : faire sortir, συνάγω (sunago) : réunir, qui a donné le français « synagogue », le lieu où l’on se réunit.
Verbes : 
Ἀκολούθει (akolouthei): impératif présent de ακολουθεω, akoloutheo.
ἠκολούθησεν (èkolouthèsén) : même verbe à l’aoriste , (l’aoriste= temps du passé , l’équivalent de notre passé simple) 
Le verbe est : ακολουθεω accompagner, a donné en français : acolyte. Voir à ce sujet p.26 du dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey.
Publié dans:Non classé |on 19 septembre, 2017 |Pas de commentaires »

20/10/2016 Luc 12, 49-53

49
 Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;
Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu’ai-je à désirer, s’il est déjà allumé ?
50
Βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως οὗ τελεσθῇ.
Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu’il soit accompli !
51
Δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; Οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ διαμερισμόν.
Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division.
52
Ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνὶ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσίν, καὶ δύο ἐπὶ τρισίν.
Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux contre trois ;
53
Διαμερισθήσεται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί: μήτηρ ἐπὶ θυγατρί,  καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρί:  πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς, καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς. 
le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère.

 

Publié dans:Non classé |on 19 octobre, 2016 |Pas de commentaires »

18/10/2016. Luc10,1-9

1
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος καὶ  ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ  δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἔμελλεν  αὐτὸς ἔρχεσθαι.
Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller.
1
2
Ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.
2
3
Ὑπάγετε: ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.
Partez ; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
3
4
Μὴ βαστάζετε βαλάντιον,  μὴ πήραν, μηδὲ ὑποδήματα: καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.
Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin.
4
5
Εἰς ἣν δ’ ἂν οἰκίαν  εἰσέρχησθε, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
Dans quelque maison que vous entriez, dites d’abord : Que la paix soit sur cette maison !
5
6
Καὶ ἐὰν ᾖ  ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται  ἐπ’ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν: εἰ δὲ μήγε, ἐφ’ ὑμᾶς ἀνακάμψει.
Et s’il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui ; sinon, elle reviendra à vous.
6
7
Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ’ αὐτῶν: ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐστίν. Μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu’on vous donnera ; car l’ouvrier mérite son salaire. N’allez pas de maison en maison.
7
8
Καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν,
Dans quelque ville que vous entriez, et où l’on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté,
8
9
καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
guérissez les malades qui s’y trouveront, et dites-leur : Le royaume de Dieu s’est approché de vous.
9
42
18/10/2016. Luc10,1-9 a_left
Publié dans:Non classé |on 17 octobre, 2016 |Pas de commentaires »

17/10/2016 Luc 12, 13-21

13
 Εἶπεν δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ’ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν.
Quelqu’un dit à Jésus, du milieu de la foule : Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage.
14
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπε, τίς με κατέστησεν δικαστὴν  ἢ μεριστὴν ἐφ’ ὑμᾶς;
Il lui répondit : O homme, qui m’a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages ?
15
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς πλεονεξίας: ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτῷ  ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ.
Et il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car dans l’abondance la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens.
16
Εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτούς, λέγων, Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα:
Et il leur dit cette parabole : Les terres d’un homme riche avaient beaucoup rapporté.
17
καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;
Et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je ? car je n’ai pas de place pour serrer ma récolte.
18
Καὶ εἶπεν, Τοῦτο ποιήσω: καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας, καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου.
Voici, dit-il, ce que je ferai : j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus grands, j’y amasserai toute ma récolte et tous mes biens ;
19
Καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά: ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.
et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi.
20
Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός, Ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ: ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται;
Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ?
21
Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν.
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche en vue de Dieu.

 

Publié dans:Non classé |on 17 octobre, 2016 |Pas de commentaires »

15/10/2016 Luc 18,1-8

1
Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι, καὶ  μὴ ἐκκακεῖν,
Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se relâcher.
2
λέγων, Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει, τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος, καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος:
Il dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n’avait d’égard pour personne.
3
χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν, λέγουσα, Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.
Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais-moi justice de ma partie adverse.
4
Καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐπὶ χρόνον: μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι, καὶ ἄνθρωπον οὐκ ἐντρέπομαι:
Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même : Quoique je ne craigne point Dieu et que je n’aie d’égard pour personne,
5
διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑποπιάζῃ με.
néanmoins, parce que cette veuve m’importune, je lui ferai justice, afin qu’elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête.
6
Εἶπεν δὲ ὁ κύριος, Ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει.
Le Seigneur ajouta : Entendez ce que dit le juge inique.
7
Ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων πρὸς  αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτοῖς;
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?
8
Λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;
Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?
Etymologie : 
 πίστις : la foi. Nom d’action formé sur une racine exprimant la confiance et la fidélité.
πιστεύω : croire.
Voir  Nouveau Vocabulaire biblique de Prévost (dir.)p.272

 

Publié dans:Non classé |on 15 octobre, 2016 |Pas de commentaires »

14/10/16 Luc 12, 1-7

1
Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις.
Sur ces entrefaites, les gens s’étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples : Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l’hypocrisie.
2
Οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστίν, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτόν, ὃ οὐ γνωσθήσεται.
Il n’y a rien de caché par un voile qui ne sera dévoilé, ni de secret qui ne sera connu. 
3
Ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται: καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.
C’est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l’oreille dans les chambres sera prêché sur les toits.
4
Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι.
Je vous dis, à vous qui êtes mes amis : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus.
5
Ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε: φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἐξουσίαν  ἔχοντα ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν: ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε.
Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, je vous le dis, craignez-le.
6
Οὐχὶ πέντε στρουθία πωλεῖται ἀσσαρίων δύο; Καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous ? Cependant, aucun d’eux n’est oublié devant Dieu.
7
Ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. Μὴ οὖν  φοβεῖσθε: πολλῶν στρουθίων διαφέρετε.
Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux.
Etymologie : Verset 2 en gras
ἀποκαλυφθήσεται  c’est le futur passif de ὰποκαλύπτω :
ὰπο : préfixe, il marque l’éloignement. + καλύπτω : voiler

= ὰποκαλύπτω : enlever le voile.

Avec le même radical :

καλυμμα : le voile, on retrouve ce radical dans le participe :συγκεκαλυμμένον, recouvert d’un voile.

Καλυψω : Nom de la nymphe qui a caché Ulysse au début de l’Odyssée

αποκαλυψις :αποκαλύπ +σις (π + ς = ψ) : le dévoilement

κρυπτόν, participe de Κρυπτω  (cacher) . A la fin de l’article καλύπτω dans leDictionnaire étymologique de Chantraine, (p.469, 2ème colonne) le rapprochement est fait entre ces deux verbes :
« Le verbe καλυπτω fait penser à κρυπτω et a pu en subir l’influenc » écrit Chantraine.
 ὑπόκρισις : le verbe de même radical, υποκρινομαι signifie « donner la réplique » au théâtre. Celui qui est hypocrite est celui qui parle sous un masque comme les acteurs de théâtre dans l’antiquité (ils donnaient la réplique sous un masque).

 

Publié dans:Non classé |on 13 octobre, 2016 |Pas de commentaires »
1234

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente