20 mai 2018

Lun 21/05/18 Mc 9,14-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min

 

Mc 9,14-29

TOB

Ecouter l’Evangile en grec :

-

Mc 9,14
 Καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητάς,
Et étant venus vers les disciples,
εἶδον ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς,
ils virent une grande foule autour d’eux
καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας  πρὸς αὐτούς.
et des scribes qui discutaient avec eux.
-
15
Καὶ  εὐθὺς πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν
Et aussitôt toute la foule, l’ayant vu,
ἐξεθαμβήθησαν ,
fut saisie d’étonnement,
καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν.
et accourant, ils le saluaient.
-
16
Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς ,
Et il leur demanda :
Τί συζητεῖτε πρὸς αὐτούς;
De quoi disputez-vous avec eux ?
-
17
Καὶ   ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου
Et un homme de la foule lui répondit :
Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε,
Maître, je t’ai amené mon fils,
ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον.
qui a un esprit muet ;
-
18
Καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ,
et partout à chaque fois qu’il le saisit,
ῥήσσει αὐτόν:
il le jette par terre ;
καὶ ἀφρίζει,
et il écume,
καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας
et il grince des dents,
 καὶ ξηραίνεται:
et devient tout raide.
καὶ  εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου
Et j’ai prié tes disciples
ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν,
de le chasser,
καὶ οὐκ ἴσχυσαν.
et ils n’ont pas pu.
-
19
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει,
Mais Jésus répondant, leur dit :
Ὦ γενεὰ ἄπιστος,
génération incrédule !
ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι;
jusqu’à quand serai-je avec vous ?
Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;
Jusqu’à quand vous supporterai-je ?
Φέρετε αὐτὸν πρός με.
Amenez-le-moi.
-
20
Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν:
Et ils le lui amenèrent,
καὶ ἰδὼν αὐτόν,
et l’ayant vu  (ayant vu Jésus) ,
τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν:
l’esprit aussitôt l’agita avec violence,
καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς,
et étant tombé par terre,
ἐκυλίετο ἀφρίζων.
il se roulait en écumant.
-
21
Καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ,
Et Jésus interrogea son père :
Πόσος χρόνος ἐστίν, ὡς
Combien y a-t-il de temps que
τοῦτο γέγονεν αὐτῷ;
cela lui arrive ?
Ὁ δὲ εἶπεν,
Et il dit :
 Ἐκ παιδιόθεν , 
« Depuis son enfance » ;
-
22
Καὶ πολλάκις
et souvent
καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν
il l’a jeté aussi dans le feu
καὶ εἰς ὕδατα,
et dans l’eau,
ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν:
pour le faire périr ;
ἀλλ’ εἴ τι δύνῃ 
mais si tu peux quelque chose,
βοήθησον ἡμῖν,
secours-nous,
σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς.
ayant de la compassion pour nous.
-
23
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Mais Jésus lui dit :
Τὸ εἰ δύνῃ ,
« Si tu peux ! » 
πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.
toutes choses sont possibles pour celui qui croit.
-
24
Εὐθὺς κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου,
Aussitôt le père de l’enfant ayant crié,
 ἔλεγεν,
dit :
Πιστεύω,  
Je crois,
βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.
viens au secours de mon incrédulité !
-
25
Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς
Mais Jésus voyant
ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος,
que la foule accourait,
ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ,
reprit sévèrement l’esprit impur,
λέγων αὐτῷ,
en lui disant :
Τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα,
Esprit muet et sourd,
ἐγώ  ἐπιτάσσω σοι  
moi je te l’ordonne,
ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ,
sors de lui
καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν.
et ne rentre plus en lui.
-
26
Καὶ  κράξας  καὶ πολλὰ σπαράξας ,
Et ayant jeté un cri, et agité l’enfant avec violence,
ἐξῆλθεν:
il sortit.
καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός,
Et l’enfant devint comme mort ;
ὥστε  τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι
de sorte que la plupart disaient :
ἀπέθανεν.
Il est mort.
-
27
Ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας  τῆς χειρὸς αὐτοῦ ,
Mais Jésus, l’ayant pris par la main,
ἤγειρεν αὐτόν:
le releva ;
καὶ ἀνέστη.
et il se tint debout.
-
28
Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ  εἰς οἶκον,
Et lorsqu’il fut entré dans une maison,
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ  κατ’ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτὸν ὅτι
ses disciples lui demandaient en particulier :
 Ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
Pourquoi, nous, n’avons-nous pas pu le chasser ?
-
29
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν,
en aucune manière il n’est possible de faire sortir cette espèce
εἰ μὴ ἐν προσευχῇ .
si ce n’est par la prière .

 

19 mai 2018

Sam 19 soir Jn7,37-39 ; Dim 20/05/18 Jn 15,26-27 ; 16,12-15 Pentecôte.

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 02 min
Lecture de la veille au soir :
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
-
Jn  7,37-39
37
 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς
Or, le dernier, le grand jour de la fête,
εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς
Jésus s’était tenu debout
εἱστήκει plus-que-parfait de ἵστημι
καὶ ἔκραξεν, λέγων,
et s’écria, (disant) ,
ἔκραξεν aoriste de κράζω, crier, s’écrier, parler d’une voix forte
Ἐάν τις διψᾷ,
Si quelqu’un a soif,
ἐρχέσθω πρός με
qu’il vienne à moi
καὶ πινέτω.
 et qu’il boive.
-
38
Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ,
Celui qui croit en moi,
καθὼς εἶπεν ἡ γραφή,
Comme dit l’Ecriture,
ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν
des fleuves hors de son sein, couleront
ὕδατος ζῶντος.
(fleuves) d’eau vivante.
ζῶντος : participe présent de ζῶ ( contraction de ζάω), vivre, être vivant
-
39
Τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος
or il dit cela au sujet de l’esprit
ὃ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν:
que devaient recevoir ceux qui ont cru en lui ;
οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα  
car l’Esprit n’était pas encore,
ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη.
 parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.
Lecture du dimanche :
-
Jn 15,26-27 et 16,12-15
Ecouter l’Evangile en grec : 

-

26
Ὅταν  ἔλθῃ ὁ παράκλητος,
Quand le Défenseur viendra
ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός,
(celui) que moi je vous enverrai d’auprès du Père,
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
l’Esprit de vérité,
ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται,
qui sort du Père
ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ:
 c’est lui qui témoignera au sujet de moi ;
-
27
καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε,
et vous aussi vous témoignez,
ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ’ ἐμοῦ ἐστε.
parce que depuis le commencement vous êtes avec moi.
-

Jn 16,12-15 

 TOB 

Ecouter l’Evangile en grec :

-
12
Ἔτι πολλὰ ἔχω  ὑμῖν λέγειν ,
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι.
mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant.
-
13
Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος,
Mais quand celui-là viendra,
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
l’Esprit de vérité,
ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ :
il vous conduira dans la vérité tout entière ;
οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ,
car il ne parlera pas de lui-même,
ἀλλ’ ὅσα  ἀκούσει  λαλήσει,
mais il dira tout ce qu’il entendra,
καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
et il reviendra vous annoncer les choses qui viennent.
TOB : il vous communiquera tout ce qui doit venir
-
ὁδηγήσει : 3è sg futur de ὁδηγέω ,
conduire sur la route, guider (ὁδ -chemin, route+ ηγήσει )
τὰ ἐρχόμενα : participe neutre pl. substantivé : les (choses) venant
ἀναγγελεῖ futur de ἀναγγέλλω ἀνα (de nouveau, en arrière)+ αγγέλλω  
sens classique : annoncer au retour d’une mission, revenir annoncer
cf. même verbe au verset suivant.
-
14
Ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει,
Lui me glorifiera,
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται 
parce qu’il prendra de ce qui m’appartient
καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
et il reviendra vous annoncer.
TOB : il vous les communiquera.
-
λήμψεται futur de λαμβάνω : prendre, recevoir
ἐμοῦ : génitif singulier neutre de l’adjectif possessif ἐμός, ή, όν 
τὸ ἐμόν : mon bien ce qui m’appartient (au neutre sing. substantivé)
-
15
Πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ
Tout ce que le Père a,
ἐμά ἐστιν:
est à moi ;
ἐμά : neutre pluriel de l’adjectif possessif ἐμός, ή, όν 
διὰ τοῦτο εἶπον,
à cause de cela j’ai dit
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει,
qu’il prend de ce qui m’appartient,
καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
et qu’il reviendra vous (l’) annoncer.

 

 

Sam 19/05/18 Jn 21,20-25 (fin de l’évangile de Jn)

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 21, 20-25
-
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Jn 21,20
Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος
Pierre, s’étant retourné,
βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα,
voit que le disciple que Jésus aimait le suivait,
ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ
(qui aussi se pencha> ) celui qui aussi s’était penché pendant le souper
ἀνέπεσεν aoriste de ἀναπίπτω , se pencher
ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν,
sur sa poitrine et (dit > ) avait dit :
Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;
  »Seigneur, qui est celui qui te livre ? « 
-
21
Τοῦτον  οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ,
Pierre l’ayant vu dit  à Jésus :
Κύριε, οὗτος δὲ τί;
Seigneur, et celui-ci, (quoi ? > ) que lui arrivera-t-il ?
-
22
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι,
Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne,
τί πρός σε; Σὺ μοι ἀκολούθει.
(quoi à toi ? > ) que t’importe ? Toi, suis-moi.
-
23
Ἐξῆλθεν οὖν  οὗτος ὁ λόγος  εἰς τοὺς ἀδελφούς,
Cette parole sortit donc chez les frères,
ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει: 
que ce disciple ne mourrait pas.
Concordance en français = « mourrait » ,
mis pour le présent en grec (absence de concordance)  
οὐκ εἶπεν δὲ  αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Mais Jésus ne lui avait pas dit
ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει:
qu’il ne mourrait pas ;
ἀλλ’ ·
mais :
Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, [τί πρὸς σέ] ;
Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, [que t'importe ?]
-
24
 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων,
C’est ce disciple qui témoigne de ces faits,
καὶ ὁ γράψας ταῦτα:
et qui les a écrits ;
καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.
et nous savons que son témoignage est vrai.
-
25
Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ  ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς,
[Or il est encore beaucoup d’autres choses que Jésus a faites,
ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν,
qui, si elles étaient écrites une par une,
οὐδ’ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. 
je ne pense pas que le monde lui-même pût contenir les livres écrits.
αὐτὸν : lui-même
χωρέω : contenir, faire de la place
(ici à l’infinitif aoriste, après le verbe croire : proposition infinitive)

 

18 mai 2018

Vend.18/05/18 Jn 21,15-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 21, 15-19
-
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Jn 21,15
 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν,
Donc lorsqu’ils eurent mangé
λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς,
 Jésus dit à Simon Pierre :
Σίμων  Ἰωάννου ἀγαπᾷς με  πλέον  τούτων;
Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que ne font  ceux-ci ?
Λέγει αὐτῷ,
Il lui dit :
Ναὶ κύριε·
Oui, Seigneur,
σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε.
tu sais que je t’aime.
Λέγει αὐτῷ,
Il lui dit :
Βόσκε τὰ ἀρνία μου.
Fais paître mes agneaux.
-
16
Λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον,
Il lui dit à nouveau une seconde fois :
Σίμων Ἰωάννου ἀγαπᾷς με ;
Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ?
Λέγει αὐτῷ,
Il lui dit :
Ναὶ κύριε · 
Oui, Seigneur,
σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε.
tu sais que je t’aime.
Λέγει αὐτῷ,
Il lui dit :
Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.
Fais paître mes brebis.
-
17
Λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον,
Il lui dit pour la troisième fois :
Σίμων  Ἰωάννου φιλεῖς με ;
Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ?
Ἐλυπήθη ὁ Πέτρος
Pierre fut attristé
ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον,
parce qu’il lui avait dit pour la troisième fois :
Φιλεῖς με ; 
M’aimes-tu ?
Καὶ λέγει αὐτῷ,
Et il lui dit :
Κύριε,
Seigneur,
πάντα σὺ  οἶδας ·
tu sais toutes choses ;
 σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε.
tu connais que je t’aime.
Λέγει αὐτῷ  [ὁ Ἰησοῦσ],
[Jésus] lui dit :
Βόσκε τὰ πρόβατά μου.
Fais paître mes brebis.
-
18
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,
Amen, amen, je te (le) dis :
ὅτε ἦς νεώτερος,
quand tu étais plus jeune,
ἐζώννυες σεαυτόν,
tu te ceignais toi-même,
καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες ·
et tu circulais  où tu voulais,
ὅταν δὲ γηράσῃς,
mais quand tu deviendras vieux,
γηράσῃς : subjonctif aoriste de γηράσκω : vieillir, devenir vieux
ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου,
tu étendras tes mains,
ἐκτενεῖς 2è sg du futur de ἐκτείνω étendre
καὶ ἄλλος σε ζώσει,
et un autre te ceindra,
καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.
et te guidera où tu ne veux pas.
οἴσει : 3è pers. du futur de φέρω, porter, guider
-
19
Τοῦτο δὲ εἶπεν,
Or il dit cela
σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν.
indiquant de quelle mort il glorifierait Dieu.
δοξάσει : 3è sg futur de δοξάζω
Καὶ τοῦτο εἰπὼν
Et ayant ainsi parlé,
λέγει αὐτῷ,
il lui dit :
Ἀκολούθει μοι.
Suis-moi.

 

17 mai 2018

Jeu 17/05/18 Jn 17,20-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Jn 17,20
Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον,
Or, ce n’est pas pour eux seulement que je prie,
ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων
mais aussi pour ceux qui croient
διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ:
en moi par leur parole ;
διὰ + génitif : par : au moyen de, par l’intermédiaire de, à travers
-
21
ἵνα πάντες ἓν ὦσιν:
afin que tous ils soient un,
ἓν : adjectif numéral au neutre : εἵς, μία, ἕν, un , un seul (cf. racine latine : •sem, dans semel…)
καθὼς σύ,
comme toi,
καθὼς : comme, de même que
(très fréquent chez Jn, exprime plus l’inhabitation que la copie)
πάτερ,
Père,
ἐν ἐμοί,
tu es en moi
verbe être sous-entendu (comme souvent) donne une concision à l’expression
κἀγὼ ἐν σοί,
et moi en toi,
ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν  ἡμῖν ὦσιν:
qu’eux aussi soient un en nous,
ὦσιν : subjonctif du verbe être. ἵνα : reprend le premier ἵνα du verset.
ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ 
afin que le monde croie
ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
que c’est toi qui m’as envoyé.
-
22
 Κἀγὼ  τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι,
Et moi, la gloire que tu m’as donnée,
δέδωκα αὐτοῖς,
je la leur ai donnée,
ἵνα ὦσιν ἕν,
afin qu’ils soient un
καθὼς ἡμεῖς ἕν.
comme nous sommes un,
-
23
Ἐγὼ ἐν αὐτοῖς,
moi en eux,
καὶ σὺ ἐν ἐμοί,
et toi en moi,
ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν,
afin qu’ils soient parvenus à l’unité parfaite,
τετελειωμένοι : participe parfait passif de τελειόω .
rendre parfait, mener à bien, au passif : atteindre la perfection
 ἵνα  γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι
afin que le monde connaisse que
σύ με ἀπέστειλας,
c’est toi qui m’as envoyé
καὶ ἠγάπησας αὐτούς,
et que tu les as aimés
καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.
comme tu m’as aimé.
-
24
Πάτερ,
Père,
 ὃ δέδωκάς μοι,
ce que tu m’as donné,
  : neutre singulier, on peut traduire par « ceux que » :
vu que le pronom relatif est repris par κἀκεῖνοι, ci-après.
θέλω ἵνα
je veux que,
ὅπου εἰμὶ ἐγώ,
là où je suis,
κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ:
eux aussi soient avec moi,
ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν,
afin qu’ils contemplent ma gloire,
θεωρῶσιν : plus que simplement « voir » , racine de « théâtre », « théorie »…
ἣν δέδωκάς μοι,
celle que tu m’as donnée
ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.
-
25
Πάτερ δίκαιε,
Père juste,
καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω,
même le monde  ne t’a point connu ;
ἐγὼ δέ σε ἔγνων,
mais moi, je t’ai connu,
καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι
et ceux-ci ont connu que
σύ με ἀπέστειλας:
c’est toi qui m’as envoyé.
-
26
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου,
Et je leur ai fait connaître ton nom,
καὶ γνωρίσω :
et je le leur ferai connaître,
passage de l’aoriste au futur du même verbe : γνωρίζω
ἵνα ἡ ἀγάπη,
afin que l’amour
ἣν ἠγάπησάς με, 
dont tu m’as aimé
ἐν αὐτοῖς ᾖ,
soit en eux,
κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.
et que moi je sois en eux.

 

16 mai 2018

Mer 16/05/18 Jn 17,11b-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Voir dimanche 13 mai

 

15 mai 2018

Mar 15/05/18 Jn 17, 1-11a

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 17,1- 11a
-
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
1
[...]
καὶ ἐπάρας  τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν,
 et, ayant levé les yeux au ciel, 
εἶπεν ,
il dit :
Πάτερ,
« Père,
ἐλήλυθεν ἡ ὥρα :
l’heure est venue,
δόξασόν σου τὸν υἱόν,
glorifie ton Fils,
ἵνα  ὁ υἱὸς  δοξάσῃ σε ·
afin que ton Fils te glorifie,
-
2
καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός,
 comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair,
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, 
 afin que tout ce que tu lui as donné,
δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.
il le leur donne en vie éternelle.
(ou : afin qu’il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés cf. note)
(Voir versets 4,6,7,8, 9 : même verbe donner)
-
3
Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή,
Or voici la vie éternelle :
ἵνα γινώσκωσίν σε
qu’ils te connaissent, toi,
τὸν μόνον ἀληθινὸν θεόν,
le seul vrai Dieu,
καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν χριστόν.
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
-
4
Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς :
Moi je t’ai glorifié sur la terre ;
τὸ ἔργον  τελειώσας
j’ai achevé l’œuvre
 ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω.
que tu m’as donnée à faire ;
-
5
Καὶ νῦν δόξασόν με σύ,
et maintenant, glorifie-moi, toi,
πάτερ,
Père,
παρὰ σεαυτῷ
auprès de toi-même,
τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον
de la gloire que j’avais
πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι
avant que le monde fût,
παρὰ σοί.
auprès de toi
-
6
Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις
J’ai manifesté ton nom aux hommes
οὓς  ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου:
que tu m’as donnés tirés du monde ;
σοὶ ἦσαν,
ils étaient à toi,
κἀμοὶ  αὐτοὺς ἔδωκας
et tu me les as donnés,
καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν.
et ils ont gardé ta parole.
-
7
Νῦν ἔγνωκαν ὅτι
Maintenant ils ont connu que
πάντα ὅσα δέδωκάς μοι,
tout ce que tu m’as donné
παρὰ σοῦ εἰσιν.
est d’auprès de toi,
-
8
ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι,
parce que les paroles que tu m’as données,
δέδωκα αὐτοῖς:
je les leur ai données
καὶ αὐτοὶ ἔλαβον,
et ils les ont reçues ;
καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς
et ils ont connu véritablement
ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον,
que je suis venu d’auprès de toi,
καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
et ils ont cru que tu m’as envoyé.
-
9
Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ :
Moi, je prie pour eux ;
οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ,
je ne prie pas pour le monde,
ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι,
mais pour ceux que tu m’as donnés,
ὅτι σοί εἰσιν:
parce qu’ils sont à toi.
-
10
καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν,
Et tout ce qui est à moi est à toi,
καὶ τὰ σὰ ἐμά:
et ce qui est à toi est à moi,
καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς.
et je suis glorifié en eux.
-
11
Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ,
Et je ne suis plus dans le monde
καὶ  αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, 
et eux sont dans le monde
 κἀγὼ πρός σε ἔρχομαι.
et moi je viens à toi.

 

14 mai 2018

Lun 14/05/18 Jn 15,9-17

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
 

 Jn 15,9-17

Ecouter l’Evangile en grec : 
Dans la TOB
-
Jn 15,9
-
9
Καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ,
Comme le Père m’a aimé,
κἀγὼ  ὑμᾶς ἠγάπησα :
moi aussi je vous ai aimés ;
μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ.
demeurez dans mon amour.
-
10
Ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε,
Si vous gardez mes commandements,
μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου ·
vous demeurerez dans mon amour ;
καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα,
de même que j’ai gardé les commandements de mon Père,
καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.
et que je demeure dans son amour.
-
11
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
Je vous ai dit ces choses,
ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν  ᾖ 
afin que ma joie soit en vous, 
καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ.
et que votre joie soit rendue complète.
-
12
Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή,
Voici mon commandement :
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους,
que vous vous aimiez les uns les autres,
καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.
comme je vous ai aimés.
-
13
Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει,
Personne n’a un amour plus grand que celui-ci :
ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.
qu’on dépose sa vie en faveur de ses amis.
-
14
Ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ,
Vous, vous êtes mes amis,
ἐὰν ποιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.
si vous faites ce que moi je vous commande.
-
15
Οὐκέτι  λέγω ὑμᾶς  δούλους,
Je ne vous appelle plus serviteurs,
ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος:
parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;
ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους,
mais je vous ai appelés amis,
ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου
parce que toutes les choses que j’ai entendues de mon Père.
ἐγνώρισα ὑμῖν.
 je vous les ai fait connaître.
-
16
Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε,
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ;
ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς,
mais c’est moi qui vous ai choisis
καὶ ἔθηκα ὑμᾶς,
et qui vous ai établis,
ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε,
afin que vous alliez et que vous portiez du fruit,
καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ ·
et que votre fruit demeure ;
ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου,
afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,
δῷ ὑμῖν.
il vous le donne.
-
17
Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν,
Je vous commande ces choses :
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
que vous vous aimiez les uns les autres.
-
Avec commentaire des versets (vocabulaire, grammaire) : 
-
Jn 15,9
-
A l’intérieur du discours d’adieu :
Jésus assure les siens de son amour.
Déjà annoncé en 13,34 le thème est repris ici.
L’évangéliste insiste sur la pérennité de cet amour pour tout destinataire
de tous les temps, nous verrons comment cela est perceptible. 
Le mouvement de cette péricope part de la Source de l’amour :
le Père, ὁ πατήρ 
et aboutit au destinataire de l’amour : source à son tour,
au mot ἀλλήλους, les uns les autres. 
-
-L‘amour vient en premier,
le verbe aimer est répété plusieurs fois au début:
9
Καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ,
Comme le Père m’a aimé,
κἀγὼ  ὑμᾶς ἠγάπησα :
moi aussi je vous ai aimés ;
μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ.
demeurez dans mon amour.
Καθὼς : de même que , comme : 
souvent employé dans l’évangile de Jean
tout spécialement quand il s’agit des actions et paroles de Jésus.
κἀγὼ : moi aussi (crase).
La crase employée après καθὼς annonce l’unicité du Père et du Fils
Les deux pronoms personnels : κἀγὼ et  ὑμᾶς , sont rapprochés.
Injonction à l’impératif : μείνατε demeurez
Même racine que , μόνη : demeure, logement qui est employé précédemment.
Jn 14,2 :Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν. 
« Dans la maison de mon père, les demeures sont nombreuses ».
Le verbe aimer est décliné à plusieurs personne dans ce verset,
le rythme du verset vient de cette répétition du même verbe
et du nom de même racine, ἀγάπῃ, amour au datif. 
Ces répétitions se retrouvent dans les versets suivants :
un même verbe répété plusieurs fois, et le nom correspondant. 
Ce rythme met en valeur l’idée principale : l’amour est au commencement. 
-
Aimer, puis garder, puis demeurer : trois verbes clés de ce passage :
10
Ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε,
Si vous gardez mes commandements,
μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου:
vous demeurerez dans mon amour ;
καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα,
de même que j’ai gardé les commandements de mon Père,
καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.
et que je demeure dans son amour.
μενεῖτε : 2 è pl. futur de μείνω, rester, demeurer
τετήρηκα 1è sg de l’indicatif parfait de τηρέω : garder
Ici les mots repris sont : μένω, demeurer et ἐντολὰς, commandements
Dans ce verset : 3 verbes « clés » de cette péricope  :
(et de tout le « discours d’adieu » de Jésus à ses disciples
Jn 13,31 à  17)  
Dans l’ordre d’apparition :
ἀγαπάω, aimer >  μένω : rester, demeurer > τηρέω , garder.   
-
Une annonce (paradoxale?) de la joie au moment où Jésus dit adieu et annonce sa mort :
11
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
Je vous ai dit ces choses,
ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν  ᾖ 
afin que ma joie soit en vous, 
καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ.
et que votre joie soit rendue complète.
λελάληκα : parfait , temps de ce qui est accompli (Jésus part)
et sa parole reste : c’est une première « relecture » des évènements passés :
la naissance de l’évangile.  
Sa Passion fait place à la joie ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ : ma joie
joie qui se transmet : ἡ χαρὰ ὑμῶν, votre joie.
(voir la variation entre « ma » et « votre »)
Le discours d’adieu annonce paradoxalement la joie.
(Dans l’Antiquité : on trouve dans la littérature ce type de discours : 
avec annonce de la mort prochaine, ce que la personne laisse en héritage, 
désignation de ses successeurs… )
πληρωθῇ aoriste passif de πληρόω, remplir, être complet : 
verbe souvent employé
(par ex. dans l’expression : pour que l’ Ecriture soit accomplie)
C’est ici une adresse à un destinataire plus large
que le cercle des disciples :
Ces indices : le parfait, le verbe πληρόω, la joie
montrent bien que le destinataire est invité à entendre ici
le Jésus d’après la Résurrection. 
-
Un commandement qui découle de cet amour : 
12
Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή,
Voici mon commandement :
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους,
que vous vous aimiez les uns les autres,
καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.
comme je vous ai aimés.
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους : les uns les autres
(pronom personnel de la  réciprocité) : 
Jésus a aimé : il n’attend pas qu’on l’aime en retour 
(« ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis », dit-il, verset 16)
mais que les hommes s’aiment les uns les autres en retour
(puisqu’ en eux l’amour demeure) 
Le verbe « aimer » est repris ici comme un refrain. 
-
Mais un amour qui se donne tout entier : jusqu’à la mort :
13
Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει,
Personne n’a un amour plus grand que celui-ci :
ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.
qu’on dépose sa vie en faveur de ses amis.
 = TOB : 
Nul n’a d’amour plus grand que celui qui dépose sa vie pour … 
θῇ : subjonctif aoriste de τίθημι : premier sens = placer, mettre,
 οὐδεὶς : personne (en cela ce commandement est nouveau)
ce pronom indéfini est repris par τις, pronom personnel indéfini « quelqu’un », « on » 
ταύτης : complément du comparatif au féminin singulier, mis pour « amour », 
c’est la façon d’aimer qui change. 
Le commandement d’aimer était déjà dans le Premier Testament. poser, déposer.
Au verset 13 : ce n’est plus « vous »
mais  τις (quelqu’un , on ) le destinataire des paroles de Jésus : 
tout homme.
τὴν ψυχὴν : le premier sens est le souffle, le souffle de vie = la vie.
plus tard : le sens de ce qui subsiste après la mort.
(sens qui peut s’appliquer aussi ici) 
ὑπὲρ τῶν φίλων : « en faveur de ses amis »,
φίλος,  ami,  est repris au v. 15 : « vous êtes mes amis »,
On passe ainsi du sens général du propos à la situation particulière ici. 
Dans ce verset 13 : la nouveauté du commandement :
Par l’emploi du verbe  τίθημι « déposer » sa vie pour ὑπὲρ  »en faveur » de l’autre.
Ce qui est nouveau, c’est de « donner » (déposer) sa vie pour ses amis. 
-
Un commandement nouveau à la suite du Christ:
14
Ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ,
Vous, vous êtes mes amis,
ἐὰν ποιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.
si vous faites ce que moi je vous commande.
 φίλοι μου ἐστέ : présent de l’indicatif dans la proposition principale
qui vient en premier: fait réel. 
ποιῆτε : verbe « faire » (subjonctif présent)
Le verbe faire est souvent employé au chapitre 13 , 
cf. « Faites ceci »…(lavement des pieds) :
aimer c’est servir à la manière de Jésus.
ἐὰν peut avoir le sens ici de « chaque fois que ». 
-
Un commandement du Christ ressuscité :
15
Οὐκέτι  λέγω ὑμᾶς  δούλους,
Je ne vous appelle plus serviteurs,
ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος:
parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;
ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους,
mais je vous ai appelés amis,
ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου
toutes les choses que j’ai entendues de mon Père.
ἐγνώρισα ὑμῖν.
 je vous les ai fait connaître.
Οὐκέτι =ne…plus + présent de l’indicatif (λέγω )
Avec l’emploi de la négation Οὐκέτι 
l’évangéliste renvoie au présent du (déjà) Ressuscité :
une adresse à tout lecteur ?
ὁ κύριος : le maître par rapport au serviteur
mais aussi le nom du Christ, reconnu Fils de Dieu :
« seigneur » , Dieu est ainsi appelé dans le Premier Testament.
emploi du parfait : résultat présent d’une action passée, continuité.
 παρὰ + génitif :  τοῦ πατρός μου : exprime l’origine
( d’auprès de mon père)  : dans l’évangile de Jean,
Jésus rappelle plusieurs fois qu’il vient du Père
et retourne au Père (ce qui n’apparaît pas chez les synoptiques)  
ἐγνώρισα aoriste de γνωρίζω : faire connaître
Dans l’ordre : 1 l’amour (verset 9) , 2 la connaissance
(présence intérieure du Christ en premier)
-
Un envoi : 
16
Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε,
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ;
ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς,
mais c’est moi qui vous ai choisis
καὶ ἔθηκα ὑμᾶς,
et qui vous ai institués,
 ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε,
afin que vous vous en alliez et que vous portiez du fruit,
καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ:
et que votre fruit demeure ;
ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου,
afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,
δῷ ὑμῖν.
il vous le donne.
ἐξελέξασθε : 2è pl. de ἐκλέγομαι : choisir, élire
Cette forme d’élection est nouvelle :
elle s’adresse à tout homme qui reçoit le Verbe (cf. début de Jn)
ἔθηκα : 1è sg. aoriste de l’indicatif de τίθημι
placer (dans une charge) , instituer, établir,
même verbe que pour « déposer » sa vie ! 
(ce même emploi indiquerait la manière dont Jésus les a établis ? 
les hommes ont en eux la Vie que Jésus Christ a déposée en eux,
là encore tout lecteur de l’évangile « écoute » le Christ ressuscité.) 
ὑπάγητε, 2è pers. du pluriel subjonctif présent de ὑπάγω, 
souvent employé avec Jésus pour sujet : « je m’en vais
Jésus, Verbe incarné vient du Père , d’où le préverbe dans ὑπάγω :
exprime l’idée d’un départ
(Transmission aux disciples : ils sont envoyés)  
sous entendu que votre fruit demeure même après la mort :
 ὑπάγω s’en aller, c’est aussi rejoindre le Père
le verbe s’oppose dans l’évangile à ἔρχομαι, venir.
ὅ τι ἂν αἰτήσητε « ce que vous demanderez » emploi du subjonctif avec ἂν : 
équivaut à « à chaque fois que vous demanderez », ici évocation de la prière.
δῷ : subjonctif aoriste  du verbe donner : l’amour est un don de Dieu, 
c’est lui qui aime quand l’homme aime (cf. les mots clés)
Dieu source de l’amour, Jésus qui transmet : cf.ἐν τῷ ὀνόματί μου.
ὀνόματί datif de ὀνόμα: le nom (« Je Suis » : le nom de Dieu = le nom du Fils cf. 17,11b)
cf. même importance du nom dans le Notre Père « que ton nom soit sanctifié »
Lc 11,1 : ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
alternance entre  μου et σου : souligne l’unicité du Père et du Fils.
καρπὸν : « le fruit » renvoie au début de la Genèse, la Création :
Dieu veut que chaque homme porte du fruit à son tour,
et le passage fait écho à Jn 15,5.   »Je suis la vigne » .
-
Reprise de l’essentiel :
17
Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν,
Je vous commande ces choses :
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
que vous vous aimiez les uns les autres.
Ταῦτα pronom démonstratif en début de verset
met en évidence la  reprise de tout ce qui a été dit
on pourrait traduire par : « voici ce que »   
τὰς ἐντολάς v. 12 avait été répété plusieurs fois,  
 ἐντέλλομαι : commander (mot de même racine) apparaît ici.
verset 9 : en premier, il y a l’amour du Père (Création),
 Ici seulement intervient le verbe « commander ».
Donc on voit bien que ce n’est pas un « commandement éthique »
mais parce que l’homme a cet amour en lui
(ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ , v.9) 
il peut aimer en retour (ἀλλήλους, les uns les autres)
comme une conséquence.
ἵνα : conjonction employée avec un verbe d’injonction :
je commande ἐντέλλομαι que (ἵνα)
(même si le verbe a déjà pour complément Ταῦτα , « ces choses »
on peut considérer que la conjonction introduit le contenu de ce Ταῦτα
(neutre pluriel : ces choses)
-
Cette péricope dans le « discours » d’adieu
est l’expression de ce que Jésus laisse en héritage à ses disciples
 et finalement à « tout homme » .
Le rythme poétique
(les propositions sont courtes et de même logueur,
les mots sont répétés, le rythme ternaire est fréquent)
souligne le caractère solennel de cette transmission
et la communion de l’homme à la trinité : « moi, mon père, vous » (v.9…)
c’est en ce « vous » que l’Esprit vient
et rend présents le Père et le Fils.
La manifestation de cette présence est l’amour. 
Les paroles ne sont pas adressées aux seuls disciples présents
lors du dernier repas de Jésus. 
Mais à travers l’emploi des mots et des temps verbaux
on voit bien que le destinataire est tout homme, celui de tous les temps.
le verbe
C’est déjà une relecture de la vie de Jésus à la lumière de sa Résurrection :
Jésus qui transmet sa propre vie (psuchè) « déposée » pour « établir » la Vie de ses amis,
et transformer la mort en Joie.  

 

 

 

 

13 mai 2018

Dim. 13/05/18 Jn 17, 11b-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB 

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

Jn17,11b-19

-
11b
Πάτερ ἅγιε,
Père saint,
τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου,
garde-les en ton nom,
ᾧ δέδωκάς μοι,
(le nom) que tu m’as donné,
au datif (on devrait avoir l’accusatif)
ἵνα ὦσιν ἕν,
afin qu’ils soient un,
καθὼς ἡμεῖς.
comme nous.
-
12
Ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ,
Quand j’étais avec eux,
ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου:
Moi je les gardais en ton nom ;
ᾧ δέδωκάς  μοι
(le nom) que tu m’as donné
καὶ ἐφύλαξα,
et j’ai veillé sur eux,
καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο,
et aucun d’eux ne s’est perdu,
εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,
si ce n’est le fils de la perdition,
ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.
afin que l’Ecriture fût accomplie.
-
13
Νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι,
Mais maintenant je viens à toi,
καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ,
et je dis ces choses, dans le monde,
ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς.
afin qu’ils aient ma joie complète en eux-mêmes.
-
14
Ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου,
Moi je leur ai donné ta parole,
καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς,
et le monde les a haïs,
ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου,
parce qu’ils ne sont pas du monde,
ἐκ + génitif : préposition pour indiquer l’origine
καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.
comme moi je ne suis pas du monde.
-
15
Οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου,
Je ne demande pas que tu les retires du monde,
ἀλλ’ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ.
mais que tu les préserves du mal.
-
16
Ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσίν,
Ils ne sont pas du monde,
καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.
comme moi je ne suis pas du monde.
-
17
Ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ
Consacre-les dans la vérité ;
 ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν.
ta parole est vérité.
-
18
Καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον,
Comme tu m’as envoyé dans le monde,
κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον.
moi aussi je les ai envoyés dans le monde.
-
19
Καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν,
Et pour eux je me consacre moi-même,
ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.
afin qu’eux aussi soient consacrés dans la vérité.

-

Traduction pour la liturgie :

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,
les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :
« Père saint,
garde mes disciples unis dans ton nom,
le nom que tu m’as donné,
pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.
Quand j’étais avec eux,
je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné.
J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu,
sauf celui qui s’en va à sa perte
de sorte que l’Écriture soit accomplie.
Et maintenant que je viens à toi,
je parle ainsi, dans le monde,
pour qu’ils aient en eux ma joie,
et qu’ils en soient comblés.
Moi, je leur ai donné ta parole,
et le monde les a pris en haine
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde,
de même que moi je n’appartiens pas au monde.
Je ne prie pas pour que tu les retires du monde,
mais pour que tu les gardes du Mauvais.
Ils n’appartiennent pas au monde,
de même que moi, je n’appartiens pas au monde.

Sanctifie-les dans la vérité :
ta parole est vérité.
De même que tu m’as envoyé dans le monde,
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
Et pour eux je me sanctifie moi-même,
afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »

 

12 mai 2018

Sam.12/05/18 Jn16,23b-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Jn 16,23b-28
-
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν·
Amen, amen, je vous dis :
ἄν τι  αἰτήσητε τὸν πατέρα
 si vous demandez quelque chose au Père,
ἐν τῷ ὀνόματί μου,
en mon nom,
δώσει ὑμῖν.
il vous le donnera
-
24
Ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν
Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandé
ἐν τῷ ὀνόματί μου:
en mon nom ;
αἰτεῖτε,
demandez,
καὶ λήμψεσθε
et vous recevrez,
ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη.
afin que votre joie soit accomplie.
-
25
 Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν:
Je vous ai dit ces choses en paraboles ;
ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν,
l’heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles,
ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς   ἀπαγγελῶ ὑμῖν.
mais où je vous informerai ouvertement de ce qui concerne le Père.
-
26
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
En ce jour-là,
ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε:
en mon nom vous demanderez
καὶ οὐ λέγω ὑμῖν
et je ne vous dis pas
ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν:
que je prierai le Père pour vous,
-
27
αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς,
car le Père lui-même vous aime,
ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε,
parce que vous m’avez aimé,
καὶ πεπιστεύκατε
et que vous avez cru
ὅτι ἐγὼ παρὰ [τοῦ] θεοῦ ἐξῆλθον.
que je suis sorti d’auprès de Dieu.
-
28
Ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρός,
Je suis sorti d’auprès du Père,
καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον:
et je suis venu dans le monde ;
πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον,
de nouveau je laisse le monde,
καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα.
et je vais au Père.

 

11 mai 2018

Vend 11/05/18 Jn 16,20-23a

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Jn 16,20-23a
20
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
Amen, amen, je vous dis que
κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς,
vous pleurerez et vous lamenterez, vous,
( θρηνέω : chanter un chant funèbre)
ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται :
alors que le monde se réjouira ;
ὑμεῖς λυπηθήσεσθε 
vous, vous serez attristés,
ἀλλ’ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται.
 mais votre tristesse sera changée en joie.
-
21
Ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει,
La femme, quand elle enfante, a de la tristesse,
ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς:
parce que son heure est venue ;
ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον,
mais lorsqu’elle a mis au monde le petit enfant,
οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως,
elle ne se souvient plus de ses souffrances,
διὰ τὴν χαρὰν
à cause de la joie
ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.
qu’elle a de ce qu’un homme est né dans le monde.
ἐγεννήθη : aoriste passif de γεννάω donner naissance
-
22
Καὶ ὑμεῖς οὖν  νῦν μὲν λύπην ἔχετε:
Vous donc aussi, maintenant vous avez de la tristesse ;
πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς,
mais de nouveau, je vous verrai
καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία,
et votre cœur se réjouira,
καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν.
et personne ne vous enlèvera votre joie.
-
23
Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
Et en ce jour-là
ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν.
vous ne m’interrogerez sur rien.

10 mai 2018

Jeudi 10/05/18 Ascension Mc 16,15-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 

Ecouter l’Evangile en grec : 
-
-
Mc 16, 15-20
-
(Introduction de la péricope dans la Bible pour la liturgie : 
« En ce temps-là,
Jésus ressuscité se manifesta aux onze apôtres… »)
-
15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα,
Allez dans le monde entier,
κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
prêchez l’Evangile à toute créature.
Πορευθέντες : participe aoriste de πορεύομαι, aller. 
En grec, quand deux ordres se suivent,  le premier est au participe.
-
16
Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται:
Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé ;
ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.
mais celui qui n’aura pas cru, sera condamné.
Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς : article + participes = celui qui …et qui
Les participes sont à l’aoriste mais on traduit par un futur, 
étant donné que le verbe de la proposition principale est au futur. 
L’aoriste en dehors de l’indicatif n’a pas de valeur temporelle, 
mais ici il marque l’antériorité par rapport à la principale.
ὁ δὲ ἀπιστήσας : celui « étant incroyant » > celui qui n’aura pas cru
  Ὁ απιστήσας est un peu différent de :  Ὁ μὴ πιστεύσας 
ἀπιστέω : être incrédule, infidèle.
 
-
17
Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει ·
Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru  :
 ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν·
en mon nom ils chasseront les démons :
γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς, 
ils parleront en des langues nouvelles ;
παρακολουθέω : suivre de près + datif  
 τοῖς πιστεύσασιν : participe aoriste au datif pluriel (πιστεύω, croire)
 ταῦτα « coupe » le sujet  (Σημεῖα) du verbe (παρακολουθήσει) :
(accord au singulier quand le sujet est un neutre pluriel) 
 ταῦτα : est traduit par le présentatif : « voici…qui … »
-
18
[καὶ ἐν ταῖς χερσὶν] ὄφεις ἀροῦσιν·
ils prendront des serpents ;
 ἀροῦσιν : futur de  αἴρω
κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν,
même s’ils buvaient quelque breuvage mortel,
οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ·
il ne leur nuira absolument pas ;
ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν,
ils imposeront les mains aux malades,
καὶ καλῶς ἕξουσιν.
et ils seront guéris.
-
19
 Ὁ μὲν οὖν  κύριος Ἰησοῦς
Et le Seigneur Jésus,
 μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς,
après leur avoir parlé,
 ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανόν,
fut enlevé dans le ciel,
καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ.
et il s’assit à la droite de Dieu.
-
20
Ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ,
Et eux, étant partis, prêchèrent partout ;
τοῦ κυρίου συνεργοῦντος,
le Seigneur travaillant avec eux
καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος
et confirmant la parole
(génitifs absolus)
διὰ τῶν ἐπακολουθούντων [σημείων.]
par les signes qui l’accompagnaient.

 

9 mai 2018

Merc 09/05/18 Jn 16,12-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 16,12-15

 TOB 

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

12
Ἔτι πολλὰ ἔχω  ὑμῖν λέγειν ,
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι.
mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant.
-
13
Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος,
Mais quand celui-là viendra,
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
l’Esprit de vérité,
ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ :
il vous conduira dans la vérité tout entière ;
οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ,
car il ne parlera pas de lui-même,
ἀλλ’ ὅσα  ἀκούσει  λαλήσει,
mais il dira tout ce qu’il entendra,
καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
et il reviendra vous annoncer les choses qui viennent.
TOB : il vous communiquera tout ce qui doit venir
-
ὁδηγήσει : 3è sg futur de ὁδηγέω ,
conduire sur la route, guider (ὁδ -chemin, route+ ηγήσει )
τὰ ἐρχόμενα : participe neutre pl. substantivé : les (choses) venant
ἀναγγελεῖfutur de ἀναγγέλλω ἀνα (de nouveau, en arrière)+ αγγέλλω  
sens classique : annoncer au retour d’une mission, revenir annoncer
cf. même verbe au verset suivant.
-
14
Ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει,
Lui me glorifiera,
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται 
parce qu’il prendra de ce qui m’appartient
καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
et il reviendra vous annoncer.
TOB : il vous les communiquera.
-
λήμψεται futur de λαμβάνω : prendre
ἐμοῦ : génitif singulier neutre de l’adjectif possessif ἐμός, ή, όν 
τὸ ἐμόν : mon bien ce qui m’appartient (au neutre sing. substantivé)
-
15
Πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ
Tout ce que le Père a,
ἐμά ἐστιν:
est à moi ;
ἐμά : neutre pluriel de l’adjectif possessif ἐμός, ή, όν 
διὰ τοῦτο εἶπον,
à cause de cela j’ai dit
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει,
qu’il prend de ce qui m’appartient,
καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
et qu’il reviendra vous (l’) annoncer.

 

8 mai 2018

Mar 08/05/18 Jn 16,5-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lire le passage dans la TOB
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
5
Νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με,
Mais maintenant je vais à celui qui m’a envoyé,
καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με,
et aucun de vous ne me demande :
Ποῦ ὑπάγεις;
Où vas-tu ?
ὑπάγω: le verbe est très souvent employé dans l’évangile de Jean, 
dans le sens d’ « aller vers le Père » 
-
6
Ἀλλ’ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
mais parce que je vous ai dit ces choses,
ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν.
la tristesse a rempli votre cœur.
-
7
Ἀλλ’ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν:
Mais moi je vous dis la vérité :
συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω:
il vous est avantageux que moi je m’en aille ;
ἐὰν γὰρ  μὴ  ἀπέλθω,
car si je ne pars pas,
ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς:
le Défenseur ne viendra pas vers vous ;
ἐὰν δὲ πορευθῶ,
mais si je m’en vais
πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς.
je  vous l’enverrai .
-
8
Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος
Et celui-là étant venu,
ἐλέγξει τὸν κόσμον
 convaincra le monde
περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως:
au sujet du péché et de la  justice et du jugement ;
( = il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet de)
-
9
περὶ ἁμαρτίας μέν,
au sujet du péché d’une part :
ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ:
parce qu’ils ne croient pas en moi ;
-
10
περὶ δικαιοσύνης δέ,
au sujet de la justice d’autre part,
ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω,
parce que je vais vers le Père
καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με:
et que vous ne me voyez plus ;
θεωρεῖτέ :présent 2 è du pl. θεωρέω
observer, examiner, contempler,
chez Platon : contempler par l’intelligence
Nom correspondant :
θεωρία action de voir, d’examiner, spectacle
cf. > théâtre (en fr. même racine)
-
11
περὶ δὲ κρίσεως,
au sujet du jugement enfin :
ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.
parce que le prince de ce monde a été jugé.
κέκριται : parfait passif de κρίνω

 

7 mai 2018

Lun 07/05/18 Jn 15,26-16,4a

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB
-
Jn 15,26-16,4a
-
26
 Ὅταν  ἔλθῃ ὁ παράκλητος,
 Lorsque le Défenseur sera venu,
ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός,
que je vous enverrai d’auprès du Père,
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
l’Esprit de vérité,
ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται,
qui sort du Père,
ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ:
celui-là témoignera au sujet de moi ;
-
παράκλητος : vient de παρακαλέω (appeler auprès de) 
terme juridique qui désigne dans un procès 
celui qui est appelé à défendre l’accusé 
 ἐκπορεύεται < ἐκ + πορεύεται
πορεύομαι est de même racine 
que πόρος , le passage (Chantraine, p895) 
D’où le sens du verbe dénominatif à la voix moyenne : 
traverser, être transporté, voyager (ἐκ hors de)
-
27
καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε,
et vous aussi, vous témoignez,
ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ’ ἐμοῦ ἐστε.
parce que dès le commencement vous êtes avec moi.
 (μαρτυρέω témoigner peut aussi se construire avec ὅτι :
témoigner que, cf. Baully)
-
16, 1
1
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
Je vous ai dit ces choses,
ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε.
pour que vous ne soyez pas incités au mal.
-
λελάληκα : 1è sg du parfait de λαλέω  : dire
(dans le sens de prononcer des sons :
bavarder, parler, converser…
mot qui repose sur une onomatopée (cf. Chantraine p.591)
σκανδαλισθῆτε : subjonctif aoriste passif de 
σκανδαλίζω : verbe dérivé de σκάνδαλον piège
puis au sens figuré : occasion de scandale, péché, incitation à pécher
σκανδαλίζω : inciter au mal, au passif : être incité au mal
-
2
Ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς :
Ils feront de vous des bannis de la synagogue ;
ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα,
mais l’heure vient
ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς
où tout homme vous ayant tués
δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ.
croira rendre un culte à Dieu.
-
Ἀποσυναγώγους : adjectif formé de
 Ἀπο + συναγώγους (loin des synagogues)
COD + attribut du COD avec le verbe « faire » → faire de… des…
δόξῃ : subjonctif aoriste ( ἵνα + subj. ) de δοκέω, croire, juger, penser
ἔρχεται ὥρα ἵνα : l’heure vient où …
ἵνα, sens A : adv de lieu, où
sens B : conjonction de subordination »pour que », cf. verset 4
λατρεία : service (particulièrement service des gens à gages) 
puis : service d’un dieu, culte.
-
3
Καὶ ταῦτα ποιήσουσιν,
Et ils feront ces choses,
ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ.
parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.
-
4
Ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
Mais je vous ai dit cela,
λελάληκα : λαλέω au parfait
parler, dire 
ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ  ὥρα αὐτῶν
afin que, quand l’ heure en sera venue,
(αὐτῶν n’apparaît pas dans tous les manuscrits)
 μνημονεύητε αὐτῶν,
vous vous souveniez,
ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν.
que moi je vous  les ai dites.
-
Anticipation de la place de :  αὐτῶν
complément au génitif pl. neutre
de μνημονεύω, se souvenir de,
mais on a aussi une complétive introduite  par ὅτι (se souvenir que)
 il faut donc tirer de   »αὐτῶν » : « αὐτα »  COD de  εἶπον, dire à l’aoriste. 
αὐτῶν : ♦ vous vous en souveniez :
que je vous ai dites = 
vous vous souveniez que je vous les ai dites
-
Remarquez :
Deux fois le même verbe   »dire »  dans la traduction française
mais correspondant à deux mots différents en grec : λαλέω,  λέγω
 dans ce dernier verset : 
λελάληκα :  parfait de λαλέω,
εἶπον : aoriste de  λέγω.
La fonction de l’évangile est explicitée ici :
μνημονεύω, se souvenir de 
des paroles qui, avec l’aide de l’Esprit Saint (le Défenseur) ,
seront toujours actualisées :
καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε (verset 27) : au présent.
et vous aussi vous témoignez.
Plusieurs termes juridiques dans ce passage:
 ὁ παράκλητος
ἀληθεία,
μαρτυρεῖτε
Ἀποσυναγώγους « exclus des synagogues »…
cf. aussi 14,26

 

12345...17

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente