9 octobre 2020

Cours (textes 0/1/2)

Classé dans : — evangilegrec @ 11 h 06 min

Luc 

Chapitre 8

(Texte 0)

Lc 8,1-3

1. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆςκαὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην,

κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ,

2. καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν,

Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ’ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει,

(3) καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου, καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί,

αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς.

 Exercice suggéré : 

Analyser la phrase (une seule phrase sur trois versets) . 

Pour cela repérer les verbes, 

limiter les propositions,

faire la différence entre proposition principale

et pp subordonnées,

trouver les mots subordonnants. 

Repérer les sujets des verbes, les compléments d’objet, directs et indirects,

les compléments circonstanciels, s’il y en a. 

Aide à la traduction (vocabulaire) : ici

Analyse du texte :  ici

Lien vers la grammaire : ici

Traduction : ici

-

Texte 1.

Lc 9,51-10,3

-

9, 51

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως αὐτοῦ,

καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ,

52

καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ∙

καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαριτῶν ὡς ἑτοιμάσαι αὐτῷ.

fichier mov

Analyse grammaticale : ici

 

53

Καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἱερουσαλήμ.

54

Ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπαν∙

Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ,

καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς ;

55.

Στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς

56 .

Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην.

Commentaire de Lc 9,51-56 : ici

-

57.

Καὶ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἶπέν τις πρὸς αὐτόν,

Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.

58.

Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν,

καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις∙

ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.

59

Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον, Ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ εἶπεν,

[Κύριε] ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα μου.

 

60.

Εἶπεν δὲ αὐτῷ, Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς∙

σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

61.

Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος, Ἀκολουθήσω σοι, κύριε:

πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου.

62.

Εἶπεν δὲ [πρὸς αὐτὸν] ὁ Ἰησοῦς, Οὐδείς, ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ’ ἄροτρον,

καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

 Aide à la traduction : vocabulaire du texte 1 : cliquez ici

-

Chapitre 10

analyse du début du chapitre 10 : ici

1.Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο]

καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο [δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ

εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.

2

Ἔλεγεν  δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς,

οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ,

ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ  εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Δεήθητε οὖν ὅπως : Priez donc de

3

Ὑπάγετε: ἰδού, ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.

-

Analyse grammaticale et traduction : de 9,56-10,3 :

fichier pdf suite explication grammaticale t 1

Commentaire  :

fichier pdf commentaire texte 1 – Lc 9,51-10,3

-

-

-

Texte 2

Chapitre 13

 13, 22-35

22

Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων,

καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱερουσαλήμ.

(N Ἱερουσαλήμ → Ἱεροσόλυμα)

23

Εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι ;

Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς,

24

Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας ὅτι πολλοί,

λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν.

25

Ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν,

καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν, λέγοντες,

Κύριε ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν,

Οὐκ οἶδα ὑμᾶς, πόθεν ἐστέ:

26

τότε ἄρξεσθε λέγειν, Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν,

καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας.

27

Καὶ ἐρεῖ, λέγων ὑμῖν, οὐκ οἶδα [ὑμᾶσ] πόθεν ἐστέ∙

ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ πάντες ἐργάται ἀδικίας.

[…]

33

Πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι∙

ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἱερουσαλήμ.

34

Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας,

καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν,

ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου,

ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.

35

Ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν λέγω [δὲ] ὑμῖν οὐ μή ἴδητέ με ἕως [ἥξει ὅτε] εἴπητε,

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.

-

 Revoir en grammaire pour cette péricope de Lc 13 : participes

Aide à la traduction, vocabulaire du texte :

Vocabulaire Lc 13, 22-27 :

 διεπορεύετο : imparfait de διαπορεύομαι traverser (δια-à travers-πορεύομαι) 

πορεία , ας : voyage

κατὰ πόλεις καὶ κώμας : κατὰ  + acc : dans, par, à travers…

 διδάσκω : enseigner

εἰς Ἱερουσαλήμ : à, vers Jérusalem

(N Ἱερουσαλήμ → Ἱεροσόλυμα)

23

τις pronom indéfini quelqu’un

24

Ἀγωνίζομαι : combattre, lutter

στενός ή όν : étroit

 θύρα,  ας : porte

ζητέω + inf. chercher à

ἰσχύω : avoir la force, pouvoir

25

Ἀφ’ οὗ Ἀφ’ οὗ ἂν + subjonctif

ὁ οἰκοδεσπότης : le maître de maison

ἔξω : à l’extérieur

 ἑστάναι : infinitif parfait de ἵστημι, se tenir debout

κρούω τὴν θύραν : frapper à la porte

ἀνοίγω : ouvrir

ἐρεῖ 3è sg du futur de λέγω dire

οἶδα : je sais, je connais

πόθεν : adv. d’où 

ἐγερθῇ 3è pers. du sg. du subjonctif aoriste passif de

γείρω lever, se lever, (ressusciter)

26 – 27

τότε, adverbe : alors

Ἐφάγον aoriste de ἐσθίω, manger

 ἐνώπιόν + datif en face de 

ἐπίον 3è pl. aoriste de πίνω, boire

πλατεία, ας (ἡ) rue

ἀπόστητε : 2è pl. impératif de ἀφίσταμαι s’éloigner

ἐργάτης, ου (ὁ) ouvrier

ἀδικία, ας : injustice

ποκλείσ subjonctif aoriste actif 3è sg. de 

ποκλείω fermer

ρξησθε subjonctif aoriste 2è pers. du pl. de

 ρχομαι

[…]

-

Vocabulaire 13,33-35 : 

Πλὴν : mais néanmoins cependant

δεῖ : il faut

σήμερον : adv. aujourd’hui

αὔριον : demain

τῇ ἐχομένῃ le mot jour est sous – entendu, datif de la date, le (jour) suivant

ἐνδέχεται verbe impersonnel : il est possible

ἀπολέσθαι : infinitif futur moyen de ἀπόλλυμι mourir, périr

-

ἀποκτείνω tuer

λιθοβολοῦσα participe présent nominatif sg féminin de λιθοβολέω lapider

ἀπεσταλμένους participe parfait passif de άποστέλλω envoyer

ποσάκις : adv. interrogatif : combien de fois

ἠθέλησα : ἐθέλω comme θέλω, vouloir

ἐπισυνάγω : rassembler

ὄρνις , ιθος (ἡ) poule

νοσσιὰ, άς (ἡ) : couvée

πτέρυξ, υγος (ἡ) : aile

ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν :
à la manière d’une  poule (qui rassemble) sa propre couvée

-

 35

ἀφίημι : laisser

ὁ οἶκος, ου : maison

οὐ μή + subjonctif négation forte

 (un verbe est sous – entendu comme : οὐ… μή…  il n’y a pas de danger que + subj.)

ἕως + indicatif futur : jusqu’à ce que 

ἥκω : venir

 Εὐλογέω : bénir

 

 

Laisser un commentaire

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente