12 octobre 2020

Lun. 12/10/20 Lc 11,29-32

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
-
Lc 11,29-32
-
29
 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων
Et comme les foules s’assemblaient,
ἐπαθροιζομένων : participe présent voix moyenne génitif pluriel, de ἐπαθροίζομαι, se rassembler (génitif absolu)
ἤρξατο λέγειν,
il se mit à dire :
ἤρξατο : aoriste de l’indicatif voix moyenne de ἂρχομαι, commencer à, se mettre à
Ἡ γενεὰ αὕτη  γενεὰ πονηρά ἐστιν·
Cette génération est une génération méchante ;
σημεῖον ζητεῖ
elle cherche un signe,
 καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ,
et il ne lui sera pas donné d’autre signe
δοθήσεται : 3è sg futur de l’indicatif voix passive de δίδωμι donner
εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ.
que le signe de Jonas.
-
30
Καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς τοῖς Νινευίταις σημεῖον,
Car, comme Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive,
 ἐγένετο sert d’aoriste au verbe être ici. 
οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ.
de même sera aussi le fils de l’homme pour cette génération.
-
31
La reine du Midi se lèvera lors du jugement
μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης,
avec les hommes de cette génération,
καὶ κατακρινεῖ αὐτούς:
et les condamnera,
ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς
parce qu’elle vint des extrémités de la terre
ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος,
pour entendre la sagesse de Salomon ;
καὶ ἰδού, πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.
et voici, il y a ici plus que Salomon.
-
32
Ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται
Les hommes de Ninive se lèveront
ἐν τῇ κρίσει
lors du jugement
μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης,
avec cette génération,
καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν:
et la condamneront,
ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ,
parce qu’ils se convertirent à la prédication de Jonas ;
καὶ ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.
et voici, il y a ici plus que Jonas.

 

11 octobre 2020

Dim. 11/10/20 Mt 22,1-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 22,1-14

Ecouter l’Evangile en grec : 

TOB

1
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
Et Jésus répondant
(traduire par : en réponse) 
πάλιν εἶπεν  ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς , λέγων,
leur parla de nouveau en paraboles, disant :
-
2
Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
Le royaume de Dieu est semblable
ἀνθρώπῳ βασιλεῖ,
à un roi
ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ:
qui fit des noces pour son fils.
-
3
καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ
Et il envoya ses serviteurs
καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους,
appeler ceux qui avaient été invités aux noces ;
καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν.
mais ils ne voulaient pas venir.
-
4
Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, λέγων,
Il envoya encore d’autres serviteurs, en disant :
Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις.
Dites à ceux qui ont été invités :
Ἰδού, τὸ ἄριστόν μου  ἡτοίμακα
 Voici, j’ai préparé mon festin :
οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα,
mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués,
καὶ πάντα ἕτοιμα:
et tout est prêt ;
δεῦτε εἰς τοὺς γάμους.
venez aux noces.
-
5
Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον,
Mais eux, n’en tenant pas compte, s’en allèrent,
ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν,
 l’un à son champ
ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ:
et l’autre à son commerce ;
-
6
οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ
et les autres, ayant saisi ses serviteurs,
ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν.
les outragèrent et les tuèrent.
-
7
 Ὁ δὲ βασιλεὺς  ὠργίσθη,
Mais le roi se mit en colère,
καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ
et ayant envoyé ses armées,
ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους,
il fit périr ces meurtriers,
καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν.
et brûla leur ville.
-
8
Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ,
Alors il dit à ses serviteurs :
Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν,
Les noces sont prêtes,
οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι.
mais ceux qui étaient invités n’en étaient pas dignes.
-
9
Πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν,
Allez donc dans les carrefours des chemins,
καὶ ὅσους  ἐὰν εὕρητε,
et tous ceux que vous trouverez
καλέσατε εἰς τοὺς γάμους.
 invitez-les aux noces.
-
10
Καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς
Et ces serviteurs s’en étant allés dans les chemins,
συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον,
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent,
πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς:
tant méchants que bons,
καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων.
et la salle des noces fut remplie de convives.
-
11
Εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους
Et le roi, étant entré pour regarder ceux qui étaient à table,
εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου:
vit un homme qui n’était pas revêtu d’un habit de noces ;
-
12
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Ἑταῖρε,
Ami,
πῶς εἰσῆλθες ὧδε
comment es-tu entré ici
μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;
sans avoir un habit de noces ?
Ὁ δὲ ἐφιμώθη.
Et il se tut.
-
13
Τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις,
Alors le roi dit aux serviteurs :
Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας, 
Liez-le pieds et mains,
ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον:
et jetez-le dans les ténèbres de dehors ;
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
là seront les pleurs et les grincements de dents.
-
14
Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.
Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.

 

10 octobre 2020

Sam.10/10/20 Lc 11,27-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 11,27-28

-

TOB

-

Ecouter l’Evangile en grec : 

-

27
Or il arriva,
ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα,
comme il disait cela,
ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου
qu’une femme ayant élevé la voix du milieu de la foule,
ἐπάρασά : participe aoriste nominatif féminin sg de ἐπαίρω : (é)lever
εἶπεν αὐτῷ,
lui dit :
Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε,
Heureux le ventre qui t’a porté
βαστάζω : porter
καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.
et les seins que tu as têtés !
θηλάζω : allaiter, têter
-
28
Αὐτὸς δὲ εἶπεν,
Et il dit :
Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
Plutôt heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu
καὶ φυλάσσοντες.
et qui la gardent !
2 participes présents

 

9 octobre 2020

vend. 09/10/20 Lc 11,15-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 11, 15-26
-
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
15
Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον,
Mais quelques-uns d’entre eux dirent :
 Ἐν Βεελζεβοὺλ
par Béelzébul,
le prince des démons,
ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
il chasse les démons.
-
16
Ἕτεροι δὲ πειράζοντες
Et d’autres, pour l’éprouver,
σημεῖον παρ’ αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ.
cherchaient venant de lui un signe du ciel.
-
17
Αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα
Mais lui, connaissant leurs pensées,
εἶπεν αὐτοῖς,
leur dit :
 Πᾶσα βασιλεία ἐφ’ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα
Tout royaume divisé contre lui-même
…S’il est divisé… (valeur circonstancielle des participes)
ἐρημοῦται:
devient désert,
καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει.
 et une maison s’écroule sur une autre.
-
18
Εἰ δὲ καὶΣατανᾶς ἐφ’ ἑαυτὸν διεμερίσθη,
Si Satan aussi est divisé contre lui-même,
πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ;
 comment son royaume subsistera-t-il ?
 Ὅτι λέγετε
puisque vous dites
Ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια.
que par Béelzéboul  je chasse les démons
-
19
Εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια,
Et si moi, par Béelzébul, je chasse les démons,
οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν;
vos fils, par qui les chassent-ils ?
Διὰ τοῦτο κριταὶ  ὑμῶν αὐτοὶ ἔσονται.
 C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.
-
20
Εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια,
Mais, si c’est par le doigt de Dieu que je chasse les démons,
ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
donc  le royaume de Dieu est arrivé à vous.
 ἔφθασεν : aoriste de φθάνω: atteindre, arriver le premier, devancer
-
21
Ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος
Lorsque l’homme fort, armé complètement,
καθωπλισμένος : participe présent moyen passif
de καθοπλίζω : armer complètement
φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν,
garde sa maison
αὐλή, ης (ἡ) : enclos, cour, parvis, maison
ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ:
 ses biens sont en sûreté.
-
22
ἐπὰν δὲ  ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν,
Mais, si un plus fort que lui survient et triomphe de lui
τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ’ ᾗ ἐπεποίθει
 il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait,
ἐπεποίθει : 3è sg du pl. que parfait de πείθω 
sens au parfait et pl. que P. : se confier, se fier à
 καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.
 et il distribue ses dépouilles.
-
23
Ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστιν
Celui qui n’est pas avec moi est contre moi,
Ὁ ὢν : participe du verbe être (substantivé) comme  ὁ  συνάγων
καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει.
 et celui qui n’assemble pas avec moi disperse.
-
24
Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ
Lorsque l’esprit impur est sorti
ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου,
d’un homme,
διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων,
il va dans des lieux arides
ζητοῦν ἀνάπαυσιν.
 pour chercher du repos.
καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει,
  et n’en trouvant pas, il dit :
εὑρίσκον : participe présent au nominatif neutre singulier. comme ἐλθὸν v. 25
 Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον.
 Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti .
-
25
Καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.
et, quand il va, il la trouve balayée et ornée.
-
26
Τότε πορεύεται
Alors il s’en va,
καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ  ἕτερα πνεύματα
et il prend sept autres esprits
πονηρότερα ἑαυτοῦ,
plus méchants que lui,
καὶ ἐλθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ,
 et étant entrés, ils s’ établissent là,
καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου
 et les dernières choses de cet homme deviennent
( = le dernier état de cet homme devient )
χείρονα τῶν πρώτων.
 pires que les premières.
(pire que le premier)

 

8 octobre 2020

Jeudi 08/10/20 Lc 11,5-13

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 11,5-13
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
Lc 11,5-13
-
5
 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Et il leur dit  :
Τίς ἐξ ὑμῶν
Qui d’entre vous
ἕξει φίλον,
aura un ami
καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν
et viendra vers lui
μεσονυκτίου,
 au milieu de la nuit
καὶ εἴπῃ αὐτῷ,
et lui dirait :
Φίλε,
« Ami,
χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,
prête-moi trois pains
-
6
ἐπειδὴ φίλος παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με,
car un ami est arrivé de voyage chez moi,
καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ ·
 et je n’ai rien à lui offrir ».
-
ὃ : pronom relatif neutre
παραθήσω futur de l’indicatif  de παρατίθημι : offrir présenter
-
7
κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ,
et ce dernier de l’intérieur, répondant, dirait :
εἴπῃ : 3è pers. sg subjonctif aoriste de λέγω, dire
Μή μοι κόπους πάρεχε :
 Ne me procure pas d’ennuis,
πάρεχε : impératif de παρέχω, procurer
 ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται,
 la porte est déjà fermée
καὶ τὰ παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν:
et mes enfants et moi sommes au lit
οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.
 je ne peux me lever pour te donner (des pains) ,
-
ἀναστὰς : participe aoriste nominatif masculin sg.  de ἀνίστημι, se lever
Littéralement : « je ne peux, m’étant levé, te donner » 
-
8
Λέγω ὑμῖν,
je vous (le) dis,
εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστάς,
même s’il ne se levait pas pour les lui donner
-
δώσει : futur 3èsg de δίδωμι, donner
εἰ καὶ : même si
Idée principale contenue dans le participe
-
διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ φίλον,
 parce que c’est son ami
διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ
à cause du moins de son importunité
ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ
s’étant levé, il lui donnera
ὅσον  χρῄζει.
tout ce dont il a besoin.
-
9
Κἀγὼ ὑμῖν λέγω,
Et moi, je vous dis
αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν :
 Demandez, et il vous sera donné
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε :
 cherchez, et vous trouverez ;
κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.
 frappez, et il vous sera ouvert.
-
10
Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει·
Car tout homme qui demande, reçoit,
καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει ·
et celui qui cherche trouve,
καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. 
 et à celui qui frappe, il sera ouvert.
-
11
Τίνα δὲ ὑμῶν τὸν πατέρα
Quel est parmi vous le père qui,
αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν,
si son fils demande un poisson,
καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει ;
 lui donnera un serpent au lieu d’un poisson ?
-
Construction complexe : littéralement : 
« le fils demandera à quel père parmi vous, un poisson, 
et à la place du poisson, il  lui donnera un serpent? » 
Avec le verbe « demander », la construction est demander à qq1 =  acc.
-
12
Ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν,
Ou bien aussi il demandera un œuf,
 ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον ;
 il lui donnera un scorpion ?
-
13
Εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες 
Si donc, vous, vous trouvant méchants
ὑπάρχοντες : participe présent, nominatif pluriel de ὑπάρχω : se trouver, être
οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ  ἐξ οὐρανοῦ
combien plus le père, celui du ciel,
δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν ;
donnera-t-il l’esprit saint à ceux qui le lui demandent ?

 

7 octobre 2020

Merc. 07/10/20 Lc 1,26-38

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 1,26-38
-
Transcription et analyse des termes dans
l’évangile interlinéaire grec/anglais : ici
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Texte grec seul : cliquez ici.
Commentaire ici et ici
-
-
Lc 1,26-38
-
 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ
Au sixième mois,
ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ  
l’ange Gabriel fut envoyé
ἀπεστάλη 3è sg aoriste passif de ἀποστέλλω envoyer
ἀπὸ τοῦ θεοῦ
de la part de Dieu
εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας,
dans une ville de Galilée,
ᾗ ὄνομα Ναζαρέθ
dont le nom était Nazareth,
 (sous-entendre le verbe être)
Avec le mot ὂνομα la construction la +fréq. est : +datif+ être (son nom est…)
-
27
πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρί,
à une jeune fille fiancée à un homme,
ἐμνηστευμένην participe parfait moyen accusatif fém.sg. de μνηστεύομαι être fiancé
ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ,
dont le nom était Joseph
ἐξ οἴκου Δαυίδ·
de la maison de David :
καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
 Et le nom de la jeune fille était Marie.
-
28
Καὶ εἰσελθὼν  πρὸς αὐτὴν εἶπεν,
et étant entré chez elle, il dit :
Salut, remplie de grâce :
ὁ κύριος μετὰ σοῦ,
Le seigneur est avec toi,
-
29
Ἡ δὲ  ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη,
Elle fut bouleversée à cette parole,
3è sg aoriste passif de διαταράσσομαι être troublé
καὶ διελογίζετο
et elle se demandait
imparfait moyen de διαλογίζομαι  réfléchir, raisonner
ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
ce que pouvait être cette salutation.
optatif présent actif (oblique) de εἰμι être
-
30
Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ,
et l’ange lui dit :
Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ ·
ne crains pas Marie :
impératif présent moyen φοβέομαι craindre
εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.
 car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
εὗρες 2è sg aoriste indicatif actif de εὑρίσκω trouver
-
31
Καὶ ἰδού, συλλήμψῃ ἐν γαστρί,
et voici tu seras enceinte,
συλλήμψῃ 2è sg futur indicatif actif (de forme moyenne) de συλλαμβάνω
-
καὶ τέξῃ υἱόν,
et tu enfanteras un fils,
 2è sg futur indicatif actif (de forme moyenne) de τίκτω enfanter
-
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
et tu lui donneras le nom de Jésus.
2è sg futur de καλέω, appeler
-
32
Οὗτος ἔσται μέγας,
celui-ci sera grand,
καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται:
et il sera appelé fils du très haut :
καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς
et le Seigneur Dieu lui donnera
futur de δίδωμι
τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
le trône de David, son père.
-
33
καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ
et il règnera sur la maison de Jacob
εἰς τοὺς αἰῶνας,
éternellement,
καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
et son règne n’aura pas de fin.
-
τέλος est sujet du verbe être au futur ἔσται 
(littéralement : et il n’y aura pas de fin …)
-
34
Εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον,
Marie dit à l’ange :
Πῶς ἔσται τοῦτο,
comment cela sera ?
ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω ;
puisque je ne connais pas d’homme ?
-
35
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ,
et l’ange lui dit en réponse :
(Littéralement : répondant lui dit)
Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ,
l’Esprit saint viendra sur toi,
ἐπελεύσεται 3è sg futur ind. de ἐπέρχομαι venir sur
καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι :
et la puissance du très haut te couvrira de son ombre.
3è sg futur ind. actif de ἐπισκιάζω couvrir
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον
C’est pourquoi aussi l’engendré
κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.
sera appelé saint, Fils de Dieu.
-
ἅγιον est attribut, comme υἱὸς θεοῦ
 τὸ γεννώμενον : participe substantivé présent passif
de γεννάω engendrer
-
36
et voici
Ἐλισάβετ ἡ συγγενίς σου,
Elisabeth ta parente,
καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς :
elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse :
συνείληφεν 3è sg parfait indicatif actif de συλλαμβάνω concevoir
καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ.
 et c’est le sixième mois pour elle qui est appelée stérile.
-
37
Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα.
Parce qu’ aucune parole ne sera impossible à Dieu.
-
 ῥῆμα désigne à la fois la parole et l’évènement (cf. hébreu dabar)
Littéralement : toute parole (agissante) ne sera pas impossible de la part de Dieu
-
38
Εἶπεν δὲ Μαριάμ,
Et Marie dit :
Ἰδού, ἡ δούλη κυρίου:
« Voici , je suis (ss-ent. être) la servante du seigneur :
γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου.
qu’il advienne pour moi selon ta parole.
optatif de γίνομαι
Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
Et l’ange s’éloigna d’elle.
-

 

6 octobre 2020

Mar. 06/10/20 Lc 10,38-42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 10,38-42

Ecouter l’évangile en grec :

-

TOB

Lc 10,38-42

38
 Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτούς,
Pendant qu’ils marchaient,
αὐτούς est sujet de l’infinitif :
 Ἐν τῷ + proposition infinitive, dont le sujet est à l’accusatif, 
prop. circ. de temps. « pendant que »
αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά·
il entra dans un bourg,
γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν .
et une femme nommée Marthe le reçut .
ὑπεδέξατο : 3è sg aoriste voix moyenne de ὑποδέχομαι recevoir accueillir
-
39
Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη  Μαριάμ
Et elle avait une sœur nommée Marie,
[ἣ]  καὶ  παρακαθεσθεῖσα πρὸς  τοὺς πόδας τοῦ  κυρίου
 qui aussi, s’étant assise aux pieds du Seigneur,
παρακαθεσθεῖσα : participe aoriste de παρακαθέζομαι, s’asseoir auprès de 
ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ.
écoutait sa parole.
-
40
Ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο
Marthe, de son côté, était affairée
περὶ πολλὴν διακονίαν·
à un service multiple.
περιεσπᾶτο imparfait passif de περισπάω, occuper, distraire,
au passif : s’affairer
ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν,
et survenant, elle dit :
ἐπιστᾶσα:  participe pr. féminin de 
ἐφίστημι se tenir auprès de, se présenter, survenir. 
Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι
Seigneur, cela ne te fait rien que
ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν ;
 ma sœur m’ait laissée seule pour servir ?
Εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.
 Dis-lui donc de m’aider à supporter mon travail.
συναντιλάβομαι : aider à se rendre maître, aider à supporter :
deux prépositions : συν comporte l’idée de partager avec , αντι comporte l’idée d’échange.
(λαμβάνω prendre)
-
41
Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ κύριος 
Mais le seigneur répondant lui dit :
Μάρθα, Μάρθα,
Marthe, Marthe,
μεριμνᾷς καὶ  θορυβάζῃ περὶ πολλά·
tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses ;
-
42
ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία·
mais tu as besoin d’une seule :
 Μαριὰμ γὰρ  τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο,
En effet, Marie a choisi la bonne part,
ἐξελέξατο aoriste de ἐκλέγομαι : choisir
μερίς, ιδος : part
ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται  αὐτῆς.
qui ne lui sera pas enlevée.
3è sg de ἀφαίρω futur voix passive

 

5 octobre 2020

Lun. 05/10/20 Lc 10,25-37

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 10,25-37
-
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Lc 10,25
-
Καὶ ἰδούνομικός τις ἀνέστη,
Et voici quelqu’un relatif à la loi se leva,
τις : pronom indéfini, quelqu’un
trad. habituelles : un docteur de la loi
-
ἐκπειράζων αὐτόν, καὶ  λέγων,
et dit pour l’éprouver :
2 participes présents :
cf participes (valeur circonstancielle du 1er participe)
-
 Διδάσκαλε,
Maître,
τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω ;
que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?
-
L’action est comprise dans le verbe au participe : littéralement :
Faisant quoi, hériterai-je…
-
26
Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν,
Et il lui dit :
Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται ;
 dans la loi, qu’est-il écrit ?
verbe au parfait passif
Πῶς ἀναγινώσκεις ;
Comment lis-tu ?
-
Πῶς : adverbe interrogatif : comment…?
Jésus fait appel à l’interprétation de son interlocuteur,
il répond à la question par deux questions.
νόμος loi/ νομικός : relatif à la loi (adjectif) / de νέμω répartir selon l’usage, la convenance 
Autre mot de la famille : κληρονομέω (v.25) avoir en héritage
-
27
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,
Et lui, en réponse,  dit :
Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου,
  »Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,
ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου,
de tout ton cœur,
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου,
et de toute ton âme,
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου,
et de toute ta force,
καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου·
et de toute ta pensée ;
 καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
et ton prochain comme toi-même.
-
28
Εἶπεν δὲ αὐτῷ,
Et il lui dit :
Ὀρθῶς ἀπεκρίθης:
Tu as bien répondu,
τοῦτο ποίει, καὶ ζήσῃ.
 fais cela, et tu vivras.
ποίει : Verbe « faire » (plusieurs fois dans le passage)
-
29
Ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν
Mais lui, voulant se justifier,
εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν,
dit à Jésus :
 Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον;
Et qui est mon prochain ?
-
30
Ὑπολαβὼν δὲ  ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Jésus reprit la parole, et dit :
Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν
Un homme descendait
ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχώ,
de Jérusalem à Jéricho.
Ἄνθρωπός τις : comme précédemment,
adjectif indéfini avec le terme générique « homme »
 καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν,
Il tomba au milieu des brigands,
 οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν
qui le dépouillèrent,
καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον,
le chargèrent de coups, et s’en allèrent,
ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα.
l’abandonnant alors qu’il se trouvait à demi mort.
ἡμιθανῆ τυγχάνοντα groupe adj. + partic. à l’accusatif
-
31
Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν
par hasard un certain prêtre descendait
τις : encore le pronom indéfini 
ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ,
 par ce chemin,
 καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν.
et ayant vu cet homme, il passa outre.
Verbe voir  au participe aoriste  v.31 32 33
-
32
Ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης
et de même aussi un Lévite
γενόμενος κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν
[ayant été] étant venu par cet endroit
καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν.
 l’ayant vu,  passa outre.
-
33
Σαμαρείτης  δέ τις ὁδεύων
Mais un Samaritain, cheminant,
ἦλθεν κατ’ αὐτόν,
vint près de lui,
καὶ ἰδὼν αὐτὸν  ἐσπλαγχνίσθη,
et l’ayant vu, fut ému aux entrailles.
Verbe formé sur « entrailles » souvent employé avec Jésus pour sujet
ou dans les paraboles.
-
34
καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ,
Et s’étant approché, il banda ses plaies,
προσέρχομαι s’approcher 
ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον
 en y versant de l’huile et du vin
ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος,
et l’ayant mis sur sa propre monture,
ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον,
 il le conduisit à une hôtellerie,
καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ.
et prit soin de lui.
-
35
Καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον 
Et le lendemain,
ἐκβαλὼν δύο  δηνάρια
ayant extrait deux deniers,
ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ,
il les donna à l’hôte,
 καὶ εἶπεν αὐτῷ,
et il lui dit :
  Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ
Aie soin de lui,
 καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς,
et ce que tu dépenseras de plus,
ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.
moi, je te le rendrai à mon retour.
-
36
Τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι
Qui donc de ces trois te semble avoir été le prochain
τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς ;
de celui qui était tombé au milieu des brigands ?
-
cf. au verset 27 : τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
Donc cela revient à dire :
tu aimeras celui qui s’approche de toi pour te venir en aide,
l’étranger qui ne partage pas tes lois…(le Samaritain)
Une lecture trop rapide parfois laisse penser que le prochain = celui qui est tombé !
-
37
Ὁ δὲ εἶπεν,
Il dit :
Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ.
Celui qui a exercé la miséricorde envers lui.
ποιήσας participe aoriste de ποιέω faire ( « a exercé »  pour trad.)
Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Alors Jésus lui dit :
Πορεύου, καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.
Va, et toi, fais de même.
verbe ποιέω faire
-
Le verbe ποιέω faire du début est repris ici. Echo significatif. 
-
POUR TRADUIRE :
-
Dans le NT on trouve souvent la répétition du verbe dire :
« disant il répondit » … comme dans :
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν = il répondit
(inutile de traduire le verbe « répondre » au participe + le verbe dire à l’aoriste)
 C’est une influence de l’hébreu.
v.27 : Ἀγαπήσεις : tu aimeras. ( « aimer« )
Ἀγαπάω : aimer.
Voir NVB de Prévost p.256 et suiv. (cf bibliographie)

 

4 octobre 2020

Dim. 04/10/20 Mt 21,33-43

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mt 21,33-43
-
-
Dans la TOB
Interlinéaire grec/anglais ici : ← cliquez
Comporte une transcription en alphabet latin du texte 
et une analyse grammaticale de chaque terme.
-
Mt 21,33-43
-
33
 Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε.
Ecoutez une autre parabole :
Ἄνθρωπός ἦν οἰκοδεσπότης,
Il y avait un homme, maître de maison,
ἦν : il y avait
ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα,
qui planta une vigne,
φυτεύω : planter
καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν,
et plaça autour d’elle une  haie,
περιτίθημι :  autour
καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν,
et y creusa un pressoir,
aoriste de ὀρύσσω : creuser
καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον,
et bâtit une tour ;
οἰκοδομέω construire
καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς,
et il l’afferma à des vignerons,
ἐκδίδωμι : louer
καὶ ἀπεδήμησεν.
et s’absenta.
ἀποδημέω, s’absenter, aller dans un autre pays
-
34
Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν,
Or, lorsque la saison des fruits approcha,
ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργούς,
il envoya ses serviteurs vers les vignerons
λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ·
pour recevoir ses fruits.
-
35
καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ,
Et les vignerons s’étant saisis de ses serviteurs,
ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν.
battirent l’un, tuèrent l’autre, et en lapidèrent un autre.
-
36
Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
Il envoya à nouveau d’autres serviteurs,
πλείονας τῶν πρώτων·
plus nombreux que les premiers,
καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως.
et ils firent pour eux de même.
-
37
Ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ,
Et plus tard il envoya vers eux son fils,
λέγων,
disant :
Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.
Ils respecteront mon fils.
Ἐντρέπω : au passif = avoir honte, respecter (ici 3è pl. du futur passif)
-
38
Οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς,
Mais les vignerons, voyant le fils, dirent entre eux :
Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος ·
Celui-ci est l’héritier ;
δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτόν,
venez, tuons-le
καὶ σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.
et possédons son héritage.
-
39
Καὶ λαβόντες αὐτὸν
Et s’étant saisis de lui,
ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος
ils le jetèrent hors de la vigne
καὶ ἀπέκτειναν.
et le tuèrent.
-
40
Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος,
Quand donc le seigneur de la vigne viendra,
τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;
que fera-t-il à ces vignerons ?
-
41
Λέγουσιν αὐτῷ,
Ils lui disent :
Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς,
Il fera périr misérablement ces misérables,
καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς,
et il affermera la vigne à d’autres vignerons
οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς
qui lui en rendront                     les fruits
ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
en leur saison.
-
42
Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus leur dit :
Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς,
N’avez-vous jamais lu dans les Ecritures :
Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,
La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient, 
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας·
celle-ci est devenue la principale pierre d’angle :
παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη,
de la part du Seigneur, elle l’est devenue,
καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;
et est-elle merveilleuse à nos yeux ?
-
43
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι
C’est pourquoi je vous dis :
ἀρθήσεται ἀφ’ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ,
le royaume de Dieu vous sera ôté
καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς.
et sera donné à une nation qui en produit les fruits.
αὐτῆς pronom personnel 3è sg fém. reprend  ἡ βασιλεία
[...]
45
Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ
Or après avoir entendu ses paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens
ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει.
comprirent que c’était d’eux qu’il parlait ;
-
46
Καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι,
et cherchant à s’emparer de lui ;
ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους,
 ils craignirent la foule,
ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
 parce qu’elle le tenait pour un prophète.
verbe avoir (ici à l’imparfait) + COD +attribut du COD : tenir…pour

 

3 octobre 2020

Sam. 03/10/20 Lc 10,17-24

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 10,17-24

-

TOB

-
17
 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς,
Et les soixante dix revinrent avec joie,
 Ὑπέστρεψαν aoriste de ὑποστρέφω, retourner, revenir : ὑπο (sous) + στρέφω, tourner
λέγοντες,
disant :
Κύριε,
 Seigneur,
καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν
même les démons  se soumettent à nous
 ὑποτάσσεται au sg (quand le sujet est du neutre pl.)
3è sg ind. présent, moyen-passif, de ὑποτάσσω : soumettre
ἐν τῷ ὀνόματί σου.
en ton nom.
-
18
Εἶπεν δὲ αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν
je regardais Satan
1è sg imparfait de l’ind. de θεωρέω, voirregarder, racine de » théâtre » 
ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.
comme un éclair tomber du ciel.
-
πεσόντα : participa aoriste de πίπτω, accusatif sg,
dépend du verbe de perception,
a pour sujet Satan à l’accusatif, dans la proposition participiale
-
19
Ἰδού,
Voici,
δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν
je vous ai donné le pouvoir de marcher
ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων,
sur les serpents et sur les scorpions,
καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ ·
et sur toute la puissance de l’ennemi ;
 καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.
et rien ne vous nuira.
 3è sg subjonctif aoriste de ἀδικέω nuire
-
20
Πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε
Toutefois en cela ne vous réjouissez pas :
ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται:
de ce que les esprits se soumettent à vous ;
χαίρετε δὲ
mais réjouissez-vous
χαίρετε 2è pers du pluriel impératif présent de χαίρω se réjouir;
ce mot est de la famille de χαρά (f) la joie, v.17
ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν  ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
parce que vos noms sont inscrits dans les cieux.
« vos noms sont inscrits : cf. « livre de vie » cf. Ex.XXXII,32-33 ;
Is 4,3 ; Dan 12,1 ; Ps LXIX…
3è sg indicatif présent passif de ἐγγράφω, inscrire
-
21
 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
En cette heure,
ἠγαλλιάσατο  [ἐν] τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ 
il tressaillit de joie par l’Esprit Saint,
3è sg aoriste moyen de ἀγαλλιάω, se réjouir
 καὶ εἶπεν,
et dit :
Je te loue,
πάτερ,
Père,
κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς,
Seigneur du ciel et de la terre,
ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα
de ce que que tu as caché cela
 2è sg indicatif aoriste de ἀποκρύπτω
ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν,
aux sages et aux intelligents,
καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις,
et de ce que tu les as révélées aux enfants ;
de ἀποκαλύπτω
ναί, ὁ πατήρ,
oui, Père,
ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο  ἔμπροσθέν σου.
parce qu’ainsi a été ton bon plaisir.
littéralement : ton bon plaisir a été devant toi.
Cf. Mt 11,25-27
γίνομαι 
-
22
 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου·
Toutes choses m’ont été remises par mon Père ;
3è sg indicatif aoriste passif, sujet neutre pluriel→verbe au sg de παραδίδωμι remettre
καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱός,
et personne ne connaît qui est le Fils,
εἰ μὴ ὁ πατήρ,
 sinon le Père ;
καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ,
ni qui est le Père,
εἰ μὴ ὁ υἱός,
sinon le Fils,
καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.
et celui à qui le Fils veut le révéler.
infinitif aoriste 
-
23
Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς
Et se tournant vers ses disciples,
κατ’ ἰδίαν εἶπεν,
il leur dit en particulier :
Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε.
Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez !
-
24
Λέγω γὰρ ὑμῖν,
Car je vous dis
ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν
que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir
aoriste de θέλω
ἃ ὑμεῖς βλέπετε,
ce que vous voyez,
καὶ οὐκ  εἶδαν 
et ne l’ont pas vu ;
3è pl. ind aoriste de ὁράω voir (forme en αν au lieu de ον)
καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε,
et entendre ce que vous entendez,
καὶ οὐκ ἤκουσαν.
et ne l’ont pas entendu.

 

2 octobre 2020

Vend.02/10/20 Mt 18,1-5.10

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’évangile en grec : 
 -
Cliquez ici pour la TOB
-
Mt 18,1-5. 10
-
1
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες,
A ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus, et dirent :
Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;
Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?
-
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ : littéralement : en cette heure
 λέγοντες : littéralement : disant
προσῆλθον : aoriste, 3è pl. de  de προσέρχομαι aller vers (προσ)
ἄρα : conjonction conclusive : donc CARREZ §185d
μείζων adjectif au comparatif de μέγας, grand; 
dans le NT souvent le comparatif remplace le superlatif  cf. CARREZ §55
Τίς : pronom interrogatif au nominatif (sujet) : qui ?
-
2
Καὶ προσκαλεσάμενος ὁ  Ἰησοῦς παιδίον
Jésus, ayant appelé un petit enfant,
ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν,
le plaça au milieu d’eux,
-
προσκαλεσάμενος : participe aoriste , voix moyenne de προσκαλέω appeler 
au moyen : appeler à soi
ἔστησεν aoriste 3è sg de ἴστημι placer
αὐτὸ est un pronom personnel neutre comme le mot « enfant »
-
3
καὶ εἶπεν,
et dit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous (le) dis
ἐὰν μὴ στραφῆτε
si vous ne vous convertissez
-
στραφῆτε : subjonctif aoriste de στρέφω, changer
à l’aoriste = se retourner, d’où se convertir
-
καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία,
et si vous ne devenez comme les petits enfants,
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux.
-
4
Ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν
C’est pourquoi, celui qui se rendra humble
ὡς τὸ παιδίον τοῦτο,
comme ce petit enfant
οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux.
-
οὖν : donc, ici : « c’est pourquoi »
Ὅστις : pronom relatif composé
5
Καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον  τοιοῦτον ἓν
Et quiconque reçoit  un seul petit enfant tel que celui-ci,
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου,
en mon nom
ἐμὲ δέχεται·
c’est moi qu’il reçoit.
-

ὃς ἐὰν + subjonctif δέξηται (voir δέχεται, plus loin) : l’éventualité
ἓν : un (seul) adjectif numéral au neutre sg (esprit rude)
ἐμὲ en première place : mise en évidence du pronom.
-
10
Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων,
Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ;
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
car je vous dis que
οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς
leurs anges dans les cieux
διὰ παντὸς βλέπουσιν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου
regardent sans cesse la face de mon Père
τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
qui est dans les cieux.
-
Verbes de perception  : 
βλέπω : voir , avoir un regard, (indique plutôt la direction du regard )
  ράω : regarder, voir, porter la vue sur , contempler (cf. CHANTRAINE p. 785)
Ὁρᾶτε μὴ : introduit une défense « gardez vous de » + subjonctif
ἑνὸς : génitif de ἕν cf. verset 5 

 

1 octobre 2020

Jeu. 01/10/20 Lc 10,1-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 10,1-12

Ecouter l’Evangile en grec :

-

Notice sur les traductions de la Bible : ici

Dans la TOB : ici

Texte + traduction + analyse détaillée (grammaire et vocabulaire) : ici 
-
Lc 10,1-12
1
Μετὰ δὲ ταῦτα    
 Or, après cela,       
ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο]
 le Seigneur désigna  soixante et dix autres (disciples),
 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς  ἀνὰ δύο
et il les envoya deux par deux
ἀνὰ + adjectif cardinal : (deux) par (deux) «    
 πρὸ προσώπου αὐτοῦ
devant sa face,
εἰς πᾶσαν πόλιν  καὶ τόπον
dans toute ville      et tout lieu
οὗ    ἤμελλεν αὐτὸς        ἔρχεσθαι.
où il devait↑      ↑ lui-même ↑aller
-
2
Ἔλεγεν  δὲ πρὸς  αὐτούς,
Et il leur disait :
Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς,
La moisson est grande,
οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι.
mais les ouvriers (sont) peu nombreux .
Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ,
priez donc        le seigneur de la moisson
ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ   εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
qu’il envoie des ouvriers   dans sa moisson.
-
3
Ὑπάγετε:
Partez ;
ἰδού,
voici,
 ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας
je vous envoie comme des agneaux
ἐν μέσῳ λύκων.
au milieu des loups.
-
4
Μὴ βαστάζετε  βαλλάντιον μὴ πήραν,  
Ne portez ni bourse,                    ni sac,
μὴ ὑποδήματα :
 ni sandales,
καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.
et ne saluez personne en chemin.
-
5
Εἰς ἣν δ’ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν ,
et quelle que soit la maison où vous pourriez entrer,
πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
dites d’abord :       Paix        à cette maison !
-
l’antécédent, οἰκίαν, maison, comme il arrive souvent,
peut se trouver dans la pp relative elle-même
c’est comme si on avait : Εἰς οἰκίαν ἣν ἂν εἰσέλθητε
-
6
Καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς    εἰρήνης,
Et s’il y a là        un fils de paix,
 ᾖ verbe être (voir analyse détaillée)
ἐπαναπαήσεται ἐπ’ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν:
votre paix reposera sur lui ,
εἰ δὲ  μή γε ἐφ’ ὑμᾶς    ἀνακάμψει.
sinon, ce qui est sûr c’est qu’elle reviendra sur vous.
-
7
Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε,
Et demeurez dans cette maison-là,
ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ’ αὐτῶν :
mangeant et buvant            de ce qu’il y a chez eux ;
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ . 
car               l’ouvrier est digne (ἄξιος) de son salaire.
Μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
Ne passez pas     de maison en maison.
-
8
Καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε,
Et, quelle que soit la ville où vous pourriez entrer
καὶ δέχωνται ὑμᾶς,
si l’on vous y reçoit,
ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν,
mangez  ce qui vous est présenté,
-
9
καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς,
et guérissez              les malades qui y (sont),
καὶ λέγετε αὐτοῖς, 
et dites-leur :
Ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Le royaume de Dieu s’est approché de vous.
-
10
Εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε,
Mais dans quelque ville que vous entriez,
  καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς,
et où l’on ne vous recevra pas,
ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε,
allez dans ses rues, et dites :
-
11
Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν
Même la poussière qui s’est attachée à nos pieds
ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν:
venant de votre ville, nous la secouons contre vous ;
πλὴν τοῦτο γινώσκετε  ὅτι ἤγγικεν ἐφ’  ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Cependant sachez que le royaume de Dieu s’est approché de vous.
-
12
Λέγω ὑμῖν  ὅτι
Je vous dis qu’
Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται,
en ce jour Sodome sera traitée moins rigoureusement
ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.
que cette ville-là.
-
VOCABULAIRE BIBLIQUE :
-
Nous vous renvoyons à l’article « Royaume de Dieu » précédent. (voir expressions en gras.)
L’enjeu est d’accueillir ou refuser le Royaume ici.
ἤγγικεν 3è du sing du parfait
(la valeur du parfait est le résultat présent d’une action passée) 
de ἐγγίζω : verbe « s’approcher » être proche.
Le parfait est à traduire par « s’est approché ». (résultat).
Ce verbe est souvent employé dans les évangiles, à des temps différents pour parler du Royaume,
il est intéressant d’en noter les différents temps. Le royaume s’approche, le royaume est proche etc.
-
Pour ce dernier verset, on peut se reporter à la fin de l’article « kèrussô…prêcher…« 

 

30 septembre 2020

Mer. 30/09/20 Lc 9,57-62

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 9,57-62

TOB

Ecouter l’Evangile en grec :
-
57
 Καὶ  πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ,
Et comme ils étaient en chemin,
εἶπέν τις πρὸς αὐτόν,
quelqu’un lui dit :
Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
Je te suivrai partout où tu iras.
-
58
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus lui dit :
Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν,
Les renards ont des tanières
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις:
et les oiseaux du ciel des nids ;
ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
mais le fils de l’homme
οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
n’a pas où reposer sa tête.
-
59
Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον,
Et il dit à un autre :
Ἀκολούθει μοι.
Suis-moi.
Ὁ δὲ εἶπεν,
 Mais celui-ci dit :
[Κύριε] ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον
[Seigneur], permets-moi d’aller d’abord
θάψαι τὸν πατέρα μου.
ensevelir mon père.
-
60
Εἶπεν δὲ αὐτῷ ,
Mais Jésus lui dit :
Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς:
Laisse les morts ensevelir leurs morts ;
σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
mais toi, va, annonce le royaume de Dieu.
-
61
Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος,
Et un autre aussi lui dit :
Ἀκολουθήσω σοι, κύριε:
Je te suivrai, Seigneur,
πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι
mais d’abord permets-moi
ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου.
de prendre congé de ceux qui sont dans ma maison.
-
62
Εἶπεν δὲ  [πρὸς αὐτὸν] ὁ Ἰησοῦς ,
Mais Jésus lui dit :
Οὐδείς, ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα  ἐπ’ ἄροτρον,
Nul homme qui a mis la main à la charrue
καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω,
et qui regarde en arrière,
εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ  τοῦ θεοῦ.
n’est propre au royaume de Dieu.
-
Vocabulaire : 

ἀκολουθέω : accompagner, suivre

ὃπου, ποῦ : adverbe, où

ἐάν, : particule invariable si, + subjonctif peut = ἂν :

expression de l’éventuel « là tu partirais, pourrais partir » (dans le texte)

ἡ ἀλώπηξ , εκος: le renard

φωλεός : tanière

κλίνω : pencher, incliner

ἡ κατασκήνωσις, έως : nid

ἀφίημι : laisser

θάπτω : enterrer

διαγγέλω : faire connaître

ἐπιτρέπω : permettre

ἀποοτάσσω : prendre congé de

τὸ ἄροτρον, ου : charrue

εὔθετος : approprié

 

 

 

29 septembre 2020

Mar. 29/09/20 Jn 1,47-51

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 1,47-51

Lecture de l’Evangile en grec : 

(prononciation érasmienne) :

Lire l’évangile dans la TOB (cliquez sur le mot souligné)

Jn 1,47
-
Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ
Jésus vit Nathanaël
ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν,
venant vers lui,
καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ·
et il dit au sujet de lui  :
Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης,
 Voici véritablement un Israélite
ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν.
en qui il n’y a pas de tromperie.
-
48
Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ,
Nathanaël lui dit :
Πόθεν με γινώσκεις;
D’où me connais-tu ?
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι,
Avant que Philippe t’appelât,
ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν,
quand tu étais sous le figuier,
εἶδόν σε.
je t’ai vu.
-
49
Ἀπεκρίθη  αὐτῷ Ναθαναήλ
Nathanaël lui répondit :
 Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,
Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu,
σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ.
toi, tu es roi d’Israël.
-
50
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Ὅτι εἶπόν σοι,
Parce que je t’ai dit
ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς,
que je t’ai vu sous le figuier
πιστεύεις ·
tu crois :
Μείζω τούτων  ὄψῃ
tu verras de plus grandes choses que celle-ci.
-
51
Καὶ λέγει αὐτῷ,
Et il lui dit :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous dis,
 ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα,
vous verrez le ciel ouvert
καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ
et les anges de Dieu
ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας
monter et descendre
ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.
sur le Fils de l’homme.

 

28 septembre 2020

Lun. 28/09/20 Lc 9,46-50

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 9,46-50

Ecouter l’Evangile en grec :

-

TOB

46
 Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς,
Or il survint entre eux une discussion :
τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν.
lequel d’entre eux pouvait bien être le plus grand.
ἂν εἴη : optatif avec ἂν → « pouvait bien être »
_
47
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν,
Mais Jésus, connaissant la pensée de leur cœur,
ἐπιλαβόμενος παιδίον 
prenant un petit enfant
ἔστησεν αὐτὸ παρ’ ἑαυτῷ,
le plaça auprès de lui,
_
48
καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
et il leur dit :
Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον
Quiconque accueille cet enfant
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου
en mon nom,
ἐμὲ δέχεται:
m’accueille,
καὶ ὃς  ἂν ἐμὲ  δέξηται
et quiconque m’accueille,
δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με:
accueille celui qui m’a envoyé ;
ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων 
car celui qui est le plus petit parmi vous tous,
οὗτος ἐστιν μέγας.
celui-là est grand.
ὑπάρχω : être
_
49
Ἀποκριθεὶς δὲ  Ἰωάννης εἶπεν,
Et Jean, en réponse, dit :
Ἐπιστάτα,
Maître,
εἴδομέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια:
nous avons vu quelqu’un qui chassait des démons en ton nom,
καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν,
et nous l’avons empêché,
ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ’ ἡμῶν.
parce qu’il ne te suit pas avec nous.
_
50
 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς,
Mais Jésus lui dit :
Μὴ κωλύετε:
Ne l’empêchez pas ;
ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ’  ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν  ἐστιν.
car celui qui n’est pas contre vous est pour vous.

 

12345...37

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente