12 septembre 2020

Sam. 12/09/20 Lc 6,43-49

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 6,43-49

TOB

-
43
Οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν ·
Car il n’y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruit,
οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν.
ni d’un autre côté de mauvais arbre qui produise de bon fruit.
-
44
Ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται.
Car chaque arbre se reconnaît à son propre fruit.
Οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα,
Car on ne cueille pas sur des épines des figues,
οὐδὲ ἐκ βάτου  σταφυλὴν τρυγῶσιν
et l’on ne vendange pas non plus du raisin pris sur un buisson.
-
45
Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος
L’homme bon,
ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας
du bon trésor de son cœur,
 προφέρει τὸ ἀγαθόν,
 tire le bien,
καὶ ὁ πονηρὸς  ἐκ τοῦ πονηροῦ 
et l’homme mauvais, du mauvais trésor
 προφέρει τὸ πονηρόν ·
tire le mal :
 ἐκ γὰρ περισσεύματος  καρδίας
car à partir de l’abondance du cœur
λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ.
sa bouche parle.
-
46
 Τί δέ με καλεῖτε,
Mais pourquoi m’appelez-vous :
Κύριε, κύριε,
« Seigneur, Seigneur »
καὶ οὐ ποιεῖτε
et ne faites-vous pas
ἃ λέγω ;
ce que je dis ?
-
47
Πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με
Tout homme qui vient à moi 
καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων
et entend mes paroles
καὶ ποιῶν αὐτούς,
et les met en pratique,
ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος ·
je vous montrerai à qui il est semblable :
-
48
ὅμοιός ἐστιν
Il est semblable
ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν,
à un homme qui bâtit une maison,
ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν,
qui a bêché et qui creusait profondément,
καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν·
 et qui a posé le fondement sur le roc ;
πλημμύρης δὲ γενομένης,
une inondation étant survenue,
προσέρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ,
le torrent s’est jeté contre cette maison,
καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτήν·
et il n’a pu l’ébranler,
 διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν.
parce qu’elle avait été bien bâtie.
-
49
Ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας
Mais celui qui a entendu et n’a pas mis en pratique,
ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν
est semblable à un homme qui a bâti une maison
ἐπὶ τὴν γῆν
sur la terre,
χωρὶς θεμελίου · 
sans fondement ;
ᾗ προσέρηξεν ὁ ποταμός,
contre laquelle le torrent s’est jeté
καὶ  εὐθὺς συνέπεσεν,
et aussitôt elle s’est écroulée,
καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα.
et la ruine de cette maison-là a été grande.

 

11 septembre 2020

Vend. 11/09/20 Lc 6,39-42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 6,39-42

TOB

-

39
 Εἶπεν  δὲ καὶ  παραβολὴν αὐτοῖς,
Et il leur dit aussi une parabole :
Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν ;
Un aveugle peut-il conduire un aveugle ?
Οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται ;
Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?
-
40
Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον
Un disciple n’est pas au-dessus du maître
κατηρτισμένος  δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.
mais tout disciple accompli sera comme son maître.
-
41
Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος
Et pourquoi regardes-tu la paille
τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου,
qui est dans l’œil de ton frère,
τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ
alors que la poutre qui est dans ton propre œil
οὐ κατανοεῖς ;
 tu ne l’aperçois pas ?
-
42
πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου,
Comment peux-tu dire à ton frère :
Ἀδελφέ,
Frère,
ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου,
permets que j’ôte la paille qui est dans ton œil,
αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου δοκὸν οὐ βλέπων ;
toi qui ne vois pas toi-même la poutre qui est dans ton œil ?
Ὑποκριτά,
Hypocrite,
ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου,
enlève d’abord la poutre hors de ton œil,
καὶ τότε διαβλέψεις
 et alors tu verras nettement
τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ  ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν.
pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère.

10 septembre 2020

Jeu. 10/09/20 Lc 6,27-38

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 6,27-38

-

 TOB

27
 Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν,
Mais je vous dis, à vous qui écoutez :
τοῖς ἀκούουσιν est apposé à ὑμῖν
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν,
Aimez vos ennemis ;
2è pl. impératif présent de ἀγαπάω, aimer
καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς,
faites du bien à ceux qui vous haïssent ;
καλῶς adverbe
-
28
εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους  ὑμᾶς
bénissez ceux qui vous maudissent ;
 προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς.
priez pour ceux qui vous calomnient.
-καταρωμένους participe présent moyen, acc pl. de καταράομαι maudire
2è pl. impératif présent, moyen, de προσεύχομαι prier
 ἐπηρεαζόντων : participe présent actif Gén.pl.  de ἐπηρεάζω menacer, calomnier
-
29
Τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα,
A celui qui te frappe sur la joue,
πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην:
présente aussi l’autre ;
καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον,
et celui qui enlève ton manteau,
καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.
ne l’empêche pas de prendre aussi ta tunique.
-
2è sg subjonctif aoriste actif de κωλύω empêcher
καὶ : aussi
-
30
Παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου ·
à quiconque te demande, donne
σε pronom pers. 2è pers. est COD de αἰτοῦντί 
καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ
et à celui qui enlève ce qui est à toi,
τὰ σὰ neutre pluriel « tes biens » ce qui est à toi
μὴ ἀπαίτει.
ne redemande pas.
-
μὴ + impératif présent : défense, aspect durable.
fin verset 29 μὴ + subjonctif aoriste : défense ponctuelle.
-
31
Καὶ καθὼς θέλετε
Et comme vous voulez
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι,
que les hommes fassent pour vous,
 ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.
faites pour eux  de même.
-
32
Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς,
Et si vous aimez ceux qui vous aiment,
ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν ;
quelle reconnaissance avez-vous ?
Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν.
car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment ;
-
χάρις : grâce, faveur, remerciement, reconnaissance
ὑμῖν …  ἐστίν est pour vous >avez-vous
-
33
Καὶ  [γὰρ] ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς,
et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien,
ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν ;
Quelle reconnaissance avez-vous ?
Καὶ  οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν.
 les pécheurs aussi font la même chose.
-
34
Καὶ ἐὰν δανίσητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε  λαβεῖν
Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir,
 ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν ;
quelle reconnaissance avez-vous ?
 [ἐστίν] Καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν
Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs,
 ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα.
afin de recevoir l’équivalent.
-
χάρις : grâce, reconnaissance, gratuité. 
Matthieu parle, lui, de récompense en Mt 5,46 τίνα μισθὸν ἔχετε; Lc 6,35 μισθὸν
 τὰ ἴσα : adjectif neutre pluriel, substantivé, de ἴσος égal
( « ce qui est égal » , c.a.d. l’équivalent)
ἀπολαμβάνω recevoir (en retour) ἀπο : à partir de
-
35
Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν,
Mais aimez vos ennemis,
καὶ ἀγαθοποιεῖτε,
et faites du bien
καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες·
et prêtez sans rien espérer,
καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς,
et votre récompense sera grande,
καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου·
et vous serez fils du Très-Haut ;
ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν
parce qu’il est bon
ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.
envers les ingrats et les méchants.
-
dans ἀ-χαρίσ-τους on retrouve le mot χαρίς grâce, du début du passage
-
36
Γίνεσθε οἰκτίρμονες,
καθὼς [καὶ] ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν.
comme votre Père est miséricordieux.
-
37
Καὶ μὴ κρίνετε,
Et ne jugez pas,
καὶ οὐ μὴ  κριθῆτε.
et vous ne serez pas jugés ;
Καὶ Μὴ καταδικάζετε,
ne condamnez pas,
καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε:
et vous ne serez pas condamnés ;
ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε:
pardonnez, et vous serez pardonnés.
ἀπολύω : laisser aller, pardonner
-
38
δίδοτε,
Donnez,
καὶ δοθήσεται ὑμῖν·
et il vous sera donné ;
μέτρον καλόν,
une bonne mesure
πεπιεσμένον σεσαλευμένον  
 pressée, secouée,
ὑπερεκχυννόμενον 
débordante
δώσουσιν
on vous donnera
εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν.
dans votre sein ;
ᾯ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε
car avec la mesure par laquelle vous mesurez,
ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.
il vous sera mesuré en retour.
ἀντι (en retour) + μετρηθήσεται (futur passif du verbe précédent)

 

9 septembre 2020

Mer. 09/09/20 Lc 6,20-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 6,20-26

Lecture de l’évangile en grec : 

-
20
 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
Et lui, ayant levé les yeux
(en grec : ses yeux)
εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
sur ses disciples
ἔλεγεν, 
disait
 Μακάριοι οἱ πτωχοί,
Heureux êtes vous les pauvres
Μακάριοι est attribut du sujet, verbe être sous-entendu
ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
 parce que le royaume de Dieu est à vous
(littéralement : vôtre est le royaume de Dieu !)
-
21
Μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν,
Heureux vous qui avez faim maintenant,
πεινῶντες : participe présent, nominatif pluriel substantivé
de πεινάω, avoir faim
ὅτι χορτασθήσεσθε.
parce que vous serez rassasiés !
(futur passif  de χορτάζω, rassasier, nourrir)
Μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν,
Heureux vous qui pleurez maintenant,
ὅτι γελάσετε.
parce que vous rirez !
futur de γελάω, rire
-
22
 Μακάριοί ἐστε,
Heureux êtes vous
ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι,
chaque fois que les hommes vous haïront,
καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς,
 et chaque fois qu’ils vous mettront à part
ὅταν + subjonctif : éventuel de répétition
ἀφορίσωσιν : subjonctif aoriste de ἀφορίζω : séparer, mettre à part, …
καὶ ὀνειδίσωσιν,
 et vous injurieront
καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρόν,
et rejetteront votre nom comme mauvais,
πονηρόν : accordé à τὸ ὄνομα
à cause du fils de l’homme.
-
23
Χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
Réjouissez-vous en ce jour-là,
καὶ σκιρτήσατε:
et bondissez de joie ;
σκιρτήσατε : impératif aoriste de σκιρτάω, bondir (de joie)
ἰδοὺ γάρ,
car voici,
ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ :
votre récompense sera grande dans le ciel,
κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
car de la même manière leurs pères traitaient les prophètes.
-
24
 Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις,
Mais malheur à vous, les riches,
ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν.
parce que vous avez reçu votre consolation !
-
25
Οὐαὶ ὑμῖν,
Malheur à vous
οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν 
 qui êtes rassasiés maintenant,
ἐμπεπλησμένοι participe passif de ἐμπίμπλημι, remplir, rassasier de 
ὅτι πεινάσετε. 
parce que vous aurez faim !
Οὐαὶ  οἱ γελῶντες νῦν,
Malheur à vous qui riez maintenant,
ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.
parce que vous serez en deuil et pleurerez !
πενθήσετε :  futur passif de πενθέω être en deuil
-
26
 Οὐαὶ ὅταν ὑμᾶς καλῶς εἴπωσιν πάντες  οἱ ἄνθρωποι:
Malheur, chaque fois que tous les hommes diront du bien de vous !
κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
car de la même manière leurs pères traitaient les faux prophètes.

 

8 septembre 2020

Mar. 08/09/20 Mt 1,1-16. 18-23

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
 
Mt 1, 1-16 . 18-23
-
Lecture de l’évangile en grec: 
Mt 1,18-24:
-
Lire dans la : TOB
-
1
Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
Livre de la genèse de Jésus Christ,
υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ. 
fils de David, fils d’Abraham.
-
2
 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ:
Abraham engendra Isaac.
Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ:
Isaac engendra Jacob.
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν
Jacob engendra Juda
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ:
et ses frères.
-
3
Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ:
Juda engendra de Thamar Pharès et Zara.
Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ:
Pharès engendra Esrom.
Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ:
Esrom engendra Aram.
-
4
Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ:
Aram engendra Aminadab.
Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών:
Aminadab engendra Naasson.
Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών:
Naasson engendra Salmon.
-
5
Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βόες ἐκ τῆς Ῥαχάβ:
Salmon engendra Booz, de Rahab.
 Βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ:
Booz engendra Obed, de Ruth.
Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί:
Obed engendra Jessé.
-
6
Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα.
Jessé engendra le roi David.
Δαυὶδ δὲ ὁ βασιλεὺς  ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα
David engendra Salomon,
ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου:
de la femme d’Urie.
-
7
Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ:
Salomon engendra Roboam.
Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά:
Roboam engendra Abia.
Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν  Ἀσάφ
Abia engendra Asa.
-
8
 Ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ:
Asa engendra Josaphat.
Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ:
Josaphat engendra Joram.
Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν:
Joram engendra Ozias.
-
9
Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωάθαμ:
Ozias engendra Joatham.
Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἄχαζ:
Joatham engendra Achaz.
Ἄχαζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν:
Achaz engendra Ezéchias.
-
10
Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ:
Ezéchias engendra Manassé.
Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμώς
Manassé engendra Amos.
Ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν:
Amos engendra Josias.
-
11
Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,
Josias engendra Jéchonias et ses frères,
ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.
vers le temps de la déportation à Babylone.
-
12
Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος,
Et après la déportation à Babylone,
Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ:
Jéchonias engendra Salathiel.
Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ:
Salathiel engendra Zorobabel.
-
13
Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ:
Zorobabel engendra Abiud.
Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸνἘλιακίμ
Abiud engendra Eliakim.
Ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ:
Eliakim engendra Azor.
-
14
Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ:
Azor engendra Sadoc.
Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν  Ἀχίμ
Sadoc engendra Achim.
Ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ:
Achim engendra Eliud.
-
15
Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ:
Eliud engendra Eléazar.
Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν:
Eléazar engendra Matthan.
Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ:
Matthan engendra Jacob.
-
16
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας,
Et Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie,
ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς, ὁ λεγόμενος χριστός.
de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.
-
(début de la lecture brève)
18
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν.
Or la naissance de Jésus-Christ fut ainsi :
-
Μνηστευθείσης  τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ,
Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph,
πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς,
avant qu’ils n’ habitent ensemble,
-
συνελθεῖν inf aoriste de συνέρχομαι 
συνέρχομαι : venir ensemble →habiter ensemble
-
εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.
se trouva être enceinte venant de l’Esprit-Saint,
-
19
Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς,
Mais Joseph, son époux,
δίκαιος ὤν,
étant juste,
καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι
 et ne voulant pas l’exposer à la honte,
ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν.
résolut de la répudier secrètement.
-
20
Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος,
Mais comme il pensait à ces choses,
-
génitif absolu : ἐνθυμέομαι : penser, méditer 
ἐνθυμέομαι  : ἐν + θυμ … ( θύμος : coeur, siège de la pensée)
-
ἰδού, ἄγγελος κυρίου κατ’ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ,
voici un ange du Seigneur en songe lui apparut,
λέγων,
disant :
Ἰωσήφ, υἱὸς Δαυίδ,
Joseph, fils de David,
μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν
ne crains pas de prendre auprès de toi
 Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου:
Marie pour ta femme ;
τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν
car ce qui est engendré en elle
ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου.
est de l’Esprit-Saint.
-
21
Τέξεται δὲ υἱόν,
Elle enfantera un fils,
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν:
et tu lui donneras le nom de Jésus,
αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ
car c’est lui qui sauvera son peuple
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.
de leurs péchés.
-
22
Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν,
Or tout cela arriva,
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ  κυρίου 
afin que fût accomplie la parle du seigneur
διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος,
par le prophète, disant :
-
23
Ἰδού,
ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει
Voici, la vierge sera enceinte, 
καὶ τέξεται υἱόν,
et elle enfantera un fils, 
καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ,
et on appellera son nom Emmanuel,
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός.
ce qui, étant traduit, signifie Dieu avec nous.

 

7 septembre 2020

Lun. 07/09/20 Lc 6,6-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 6,6-11
-
Lecture de l’évangile en grec : 
-
-
6
Ἐγένετο δὲ  ἐν  ἑτέρῳ σαββάτῳ
Or, il arriva, un autre sabbat,
εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν
qu’il entra dans la synagogue,
καὶ διδάσκειν·
et qu’il enseignait ;
καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ,
et il y avait un homme là
καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά.
et sa main droite était sèche.
-
7
Παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι,
Or les scribes et les pharisiens l’observaient
εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύει
 pour voir si le jour du sabbat il guérissait,
ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ.
afin de trouver de quoi l’accuser.
-
8
Αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν,
Mais lui connaissait leurs pensées ;
 εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα,
et il dit à l’homme qui avait la main sèche :
Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον.
Lève-toi, et tiens-toi là au milieu.
Καὶ ἀναστὰς ἔστη.
Et s’étant levé il se tint debout.
-
9
Εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς,
Jésus donc leur dit :
Ἐπερωτῶ  ὑμᾶς,
« Je vous demande
Εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ,
s’il est permis, les jours de sabbat,
ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι;
de faire du bien ou de faire du mal ?
Ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι ;
de sauver une vie ou de la perdre ? »
-
10
Καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτούς,
Et ayant regardé tout autour sur eux tous,
περι (autour) + βλέπω (regarder)
εἶπεν αὐτῷ,
il lui dit :
Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου.
Etends ta main.
Ὁ δὲ ἐποίησεν
Et il le fit,
καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ.
et sa main fut rétablie.
-
11
Αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας:
Mais eux furent remplis de déraison,
 ἄνοια, ας folie, déraison, furie; 
< ἀ+νοίας, contraire de νοῦς (intelligence, pensée, esprit)
Dérivé de νοέω (savoir, comprendre)
-
καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους,
et ils s’entretenaient ensemble
τί ἂν ποιήσαιεν τῷ Ἰησοῦ.
de ce qu’ils pourraient faire à Jésus.

 

6 septembre 2020

Dim. 06/09/20 Mt 18,15-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 18,15-20

B. en fr. courant : ici

Ecouter l’évangile en grec :

-

15
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου,
Et si ton frère commet une faute contre toi,
ὕπαγε
va,
ἔλεγξον αὐτὸν
reprends-le
μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου.
entre toi et lui seul ;
Ἐάν σου ἀκούσῃ,
s’il t’écoute,
ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·
tu as gagné ton frère.
-
16
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ,
Mais s’il ne t’écoute pas,
παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο,
prends avec toi encore une ou deux personnes,
ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν
afin que sur la parole de deux ou trois témoins
σταθῇ πᾶν ῥῆμα·
toute affaire soit établie :
-
17
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν,
et s’il ne les écoute pas,
εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ·
dis-le à l’assemblée ;
ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ,
et s’ il n’écoute pas encore l’assemblée
ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.
qu’il soit pour toi comme le païen et le publicain.
-
18
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis :
ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς,
 tout ce que vous lierez sur la terre
ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ·
sera lié dans le ciel ;
καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς,
et tout ce que vous délierez sur la terre
ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ.
sera délié dans le ciel.
-
19
Πάλιν [ἀμὴν] λέγω ὑμῖν,
Je vous dis encore :
ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν 
que si deux d’entre vous s’accordent
ἐπὶ τῆς γῆς
sur la terre
περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται,
au sujet de toute affaire qu’ils demanderaient,
γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux.
-
20
Οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα,
Car où deux ou trois sont assemblés en mon nom,
ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν.
je suis là au milieu d’eux !

 

5 septembre 2020

Sam. 05/09/20 Lc 6,1-5

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 6,1-5

Ecouter l’Evangile en grec : 

Lire la TOB
-
1
Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ
Or il arriva, pendant le sabbat
διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπορίμων·
qu’il passait au travers des blés ;
αὐτὸν : sujet de la proposition infinitive employée après Ἐγένετο δὲ
καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
et ses disciples arrachaient
3è pl. de l’imparfait de l’ind. de τίλλω, arracher
 καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας ,
et mangeaient les épis,
ψώχοντες ταῖς χερσίν.
les froissant entre leurs mains.
-
2
Τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων  εἶπαν ·
Mais certains des pharisiens dirent :
 Τί ποιεῖτε
Pourquoi faites-vous
ὃ οὐκ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ;
ce qu’il n’est pas permis les jours de sabbat ?
-
3
Καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus, répondant, leur dit :
Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε,
« N’avez-vous pas même lu
ἀναγινώσκω : lire
Οὐδὲ : ne pas même
ὃ ἐποίησεν Δαυίδ,
ce que fit David,
τοῦτο ὃ : ce que
ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς 
quand il eut faim, lui,
καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ;
 et ceux qui étaient avec lui ?
-
4
[Ὡσ] εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ,
[Comment] il entra dans la maison de Dieu,
καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν
et ayant pris les pains de la proposition,
  ἔφαγεν,
en mangea,
καὶ ἔδωκεν  τοῖς μετ’ αὐτοῦ,
et en donna à ceux qui étaient avec lui,
οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν
alors qu’il ne leur était pas permis d’en manger,
εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς ;
sinon aux seuls prêtres ? »
-
οὓς : pronom relatif de liaison : il y a une forte opposition « alors que »
le pronom relatif est à l’accusatif pluriel, c’est le sujet du verbe à l’infinitif φαγεῖν, manger
l’ensemble est une proposition infinitive dépendant du verbe impersonnel ἔξεστιν, il est permis
(à eux de manger, qu’ils mangent)
-
 on peut traduire : bien qu’il ne soit permis qu’aux seuls prêtres d’en manger 
-
5
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς
Et il leur disait :
Κύριός ἐστιν  τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
« Le fils de l’homme est maître du sabbat. »
-
On reconnaît l’attribut Κύριός (maître, seigneur) car l’attribut en général n’a pas d’article.

 

4 septembre 2020

Vend. 04/09/20 Lc 5,33-39

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 5,33-39
-
Lecture de l’évangile en grec : 
-
-
33
Οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν,
Mais ils lui dirent :
 Οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνά,
Les disciples de Jean jeûnent fréquemment
καὶ δεήσεις ποιοῦνται,
et ils font des prières,
ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων·
de même aussi ceux des pharisiens,
οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν ;
tandis que les tiens mangent et boivent ?
-
34
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Mais Jésus leur dit :
Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος 
ποιῆσαι νηστεῦσαι ;
Pouvez-vous faire jeûner les amis de l’époux
ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστιν,
pendant que l’époux est avec eux ?
-
35
Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι,
Mais des jours viendront,
καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος,
et quand l’époux leur sera ôté,
τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
alors ils jeûneront en ces jours-là.
-
36
Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι
Or il leur disait aussi une parabole :
Οὐδεὶς ἐπίβλημα  ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας
Il n’y a personne qui, déchirant une pièce d’un habit neuf,
ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν·
la mette à un vieil habit ;
εἰ δὲ  μή γε
sinon, ce qui est sûr, c’est qu’
καὶ τὸ καινὸν σχίσει
à la fois elle déchirera le neuf
γε : particule, « ce qui est sûr c’est que »
καὶ τῷ παλαιῷ οὐ  συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ.
et   la pièce prise du neuf ne s’accordera pas à l’ancien,
καὶ : deux fois :  » à la fois ….et »
(sujet rejeté à la fin du verset)
-
37
Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον
Et personne ne jette du vin nouveau
εἰς ἀσκοὺς παλαιούς·
dans de vieilles outres ;
εἰ δὲ  μή γε
sinon, ce qui est sûr c’est que
ῥήξει  ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς,
le vin nouveau rompra les outres,
καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται,
et il se répandra,
καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται.
et les outres seront perdues.
-
38
Ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον.
Mais du vin nouveau doit être jeté dans des outres neuves.
οἶνονAbsence d’article : article indéfini en français
βλητέον : adjectif verbal exprime l’obligation
-
39
 [Καὶ] οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον·
Et il n’y a personne, qui, buvant du vieux, veut du neuf ;
λέγει γάρ,
car il dit :
Ὁ παλαιὸς χρηστός ἐστιν.
Le vieux est bon.

 

3 septembre 2020

Jeudi 03/09/20 Lc 5,1-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 5,1-11

Lecture de l’évangile en grec : 

TOB ← cliquez ici

-

1
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ
Or il arriva, comme la foule se pressait contre lui
-
ἐν τῷ + proposition infinitive : pendant que, alors que, comme …
-
 καὶ ἀκούειν  τὸν λόγον τοῦ θεοῦ,
et qu’elle écoutait la Parole de Dieu,
-
καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ:
que lui se tenait au bord du lac de Génézareth ;
-
ἦν ἑστὼς : périphrase : verbe être à l’imparfait + participe parfait :
traduire par l’imparfait
(tournure propre à la koinè, qui n’aurait pas de valeur stylistique particulière)
-
2
καὶ εἶδεν δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην·
et il vit deux barques qui étaient au bord du lac,
-
οἱ δὲ ἁλιεῖς  ἀπ’ αὐτῶν ἀποβάντες
et les pêcheurs qui en étaient descendus
-
(littéralement : étant descendus, participe aoriste)
-
ἔπλυνον τὰ δίκτυα.
 lavaient leurs filets.
-
3
Ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων,
Or, étant monté dans l’une des barques,
-
Ἐμβὰς participe aoriste de ἐμβαίνω monter dans ;
contraire de ἀποβάντες, sortir (descendre d’une barque) verset 2
-
ὃ ἦν  Σίμωνος ,
qui était à Simon,
-
ἠρώτησεν αὐτὸν
il le pria
-
ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον.
de mener un peu la barque au large loin de la terre.
-
ἐπ-αν-αγαγεῖν conduire en haute mer, au large
un dérivé de ἀγω, conduire (faire remonter) (même verbe au verset suivant)
Même verbe racine, verset 11 : καταγαγόντες, ramener
(premier sens : conduire de haut en bas) 
-
 Καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους.
et s’étant assis, de la barque il enseignait  les foules.
-
4
Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν,
Et lorsqu’il cessa de parler,
εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα,
il dit à Simon :
Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος,
Mène la barque vers la haute mer,
καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.
et jetez vos filets pour la pêche.
-
5
Καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν,
Et Simon répondant lui dit :
-
« répondant  » : on peut traduire par « en réponse »
ou les deux verbes par « répondit »
-
Ἐπιστάτα,
Maître,
δι’ ὅλης  νυκτὸς κοπιάσαντες
durant la nuit entière, ayant travaillé dur,
οὐδὲν ἐλάβομεν·
nous n’avons rien pris
ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω  τὰ δίκτυα.
mais sur ta parole         je jetterai les filets.
-
6
Καὶ τοῦτο ποιήσαντες,
Et ayant fait cela,
-
συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· 
ils prirent une grande quantité de poissons ;
-
συγκλείω : tenir enfermer (prendre du poisson)
-
διερρήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν·
et leurs filets se rompaient.
-
διαρρήγνυμι rompre (ici imparfait)
-
7
καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ,
Et ils firent signe à leurs partenaires dans l’autre barque
-
μέτοχος, ος,  ον adjectif dérivé de μετέχω prendre part, partager→ partenaire
-
τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς·
de venir les aider.
-
littéralement : pour, étant venus, les aider
-
καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα,
Et ils vinrent, et ils remplirent les deux barques,
ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά.
au point qu’elles enfonçaient.
-
8
Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος
Voyant cela, Simon Pierre
προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ, λέγων,
tomba aux genoux de Jésus, (disant = ) et dit  :
Ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ,
Retire-toi loin de moi,
ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε.
parce que je suis un homme pécheur, seigneur !
-
9
Θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν
Car la frayeur l’avait saisi,
καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ,
et tous ceux qui étaient avec lui,
ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον ·
à cause de la pêche des poissons qu’ils prirent ;
-
10
ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην,
et de même aussi Jacques et Jean,
υἱοὺς Ζεβεδαίου,
fils de Zébédée,
οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι.
qui étaient les compagnons de Simon.
Καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus dit à Simon :
Μὴ φοβοῦ ·
Ne crains pas :
ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.
désormais tu captureras des hommes pour en faire des vivants.
-
ζωγρῶν participe présent de ζωγρέω prendre vivant,
prendre et laisser la vie sauve, par opp. à la capture avec mort,
ζωός (vivant) +  ἀγρέω : prendre à la chasse ou à la pêche, s’emparer.
Dans l’Iliade : ranimer
Ici le participe est employé avec le verbe être au futur : périphrase mise pour le futur simple
-
11
Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν,
Et après avoir ramené leurs barques à terre,
ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
quittant tout, ils le suivirent.

2 septembre 2020

Mer. 02/09/20 Lc 4,38-44

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 4,38-44

-

Lecture de l’évangile en grec :

-

TOB

-

4,38-44
 Ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς,
Mais s’étant levé et quittant la synagogue,
 Ἀναστὰς participe aoriste de  Ἀνίστημι se lever
 ἀπὸ : préposition qui marque l’éloignement) employée sans verbe,
dans la traduction nous devons le rajouter
-
εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος:
 il entra dans la maison de Simon ;
πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος
or la belle-mère de Simon
ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ:
était retenue par une forte fièvre ;
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς.
et ils le prièrent à son sujet.
-
39
Καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς,
Et se tenant auprès, au-dessus d’elle,
ἐπιστὰς participe aoriste de ἐφίστημι se tenant auprès de ;
 ἐπάνω, au-dessus de
ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ,
il réprimanda la fièvre,
ἐπιτιμάω
καὶ ἀφῆκεν αὐτήν·
et elle la quitta.
3è sg aoriste ind. de ἀφίημι
παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.
Et aussitôt s’étant levée, elle les servait:
ἀναστᾶσα participe aoriste au féminin de Ἀνίστημι se lever cf. premier verset de la péricope.
διηκόνει imparfait de διακονέω servir
-
40
 Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου,  
Or comme le soleil se couchait,
génitif absolu
ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας
tous ceux qui avaient des malades,
νόσοις ποικίλαις
(atteints de) diverses maladies,
ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν·
les amenèrent auprès de lui ;
aoriste de ἄγω mener, emmener, conduire
ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς
et lui, imposant les mains à chacun d’eux,
ἐπιτιθεὶς participe aoriste de ἐπιτίθημι, imposer
ἐθεράπευεν  αὐτούς.
les guérissait.
(imparfait) ce verbe signifie : soigner, guérir et servir
(à l’origine, en attique : prendre soin, être serviteur, honorer un dieu)
-
41
Ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν,
Et des démons aussi sortaient de plusieurs,
κρ[αυγ]άζοντα καὶ λέγοντα ὅτι
criant et disant :
Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
« Toi tu es le Fils de Dieu ! »
Καὶ ἐπιτιμῶν
Et, les censurant,
οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν,
il ne leur permettait pas de parler,
αὐτὰ : pronom personnel 3è pers. neutre pluriel , renvoie aux démons
ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι.
parce qu’ils savaient qu’il était le Christ.
savoir + proposition infinitive
-
42
Γενομένης δὲ ἡμέρας,
Mais, quand le jour eut paru,
génitif absolu
ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον,
étant sorti, il s’en alla dans un lieu désert.
καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν,
Et les foules le cherchaient ;
καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ,
et elles vinrent jusqu’à lui ;
καὶ κατεῖχον αὐτὸν
et elles le retenaient,
τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ’ αὐτῶν.
pour qu’il ne s’en allât pas loin d’elles.
-
43
Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι
Mais il leur dit :
Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν
« Aussi aux autres villes
εὐαγγελίσασθαί με δεῖ
Il faut que j’annonce
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ:
la bonne nouvelle du royaume de Dieu,
ὅτι  ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην.
car c’est pour cela que j’ai été envoyé ».
-
44
Καὶ ἦν κηρύσσων
Et il prêchait
εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας.
dans les synagogues de la Galilée.
εἰς « dans » sous entend un mouvement ici (εἰς+accusatif, en allant vers les …)

 

1 septembre 2020

Mar. 01/09/20 Lc 4,31-37

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 4,31-37
-
-
-
Καὶ κατῆλθεν εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας:
Et il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée,
καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν.
et il les enseignait le jour du sabbat.
-
32
Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ,
Et ils étaient frappés de son enseignement,
ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ.
parce que sa parole était pleine d’autorité.
-
33
Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ
Et dans la synagogue,
ἦν ἄνθρωπος
Et il y avait un homme
ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου,
ayant un esprit de démon impur ;
« avec un esprit… »
καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ·
et il s’écria à haute voix :
-
34
Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ;
« Laisse ! quoi à nous et à toi, Jésus Nazarénien ?
( se trad. par : qu’y a t-il entre toi et nous?)
Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς ;
Es-tu venu pour nous perdre ?
Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. »
-
35
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων,
Et Jésus le réprimanda, disant :
Φιμώθητι,
Tais-toi,
καὶ ἔξελθε  ἀπ’ αὐτοῦ.
et sors de lui !
Καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς  τὸ μέσον 
Et le démon, après l’avoir jeté au milieu,
ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ,
sortit de lui
μηδὲν βλάψαν αὐτόν.
sans lui avoir fait aucun mal.
-
36
Καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας,
Et tous furent dans la stupéfaction,
Litt. : « il y eut une stupéfaction sur tous »
καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες,
et ils se parlaient entre eux disant :
Τίς ὁ λόγος οὗτος,
Quelle est cette parole ?
ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει
Car avec autorité et puissance
ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν,
 il commande aux esprits impurs,
καὶ ἐξέρχονται;
et ils sortent !
-
37
Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ 
Et sa renommée se répandait
litt. : la renommée au sujet de lui …
εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου.
dans tous les lieux de la contrée d’alentour.
  »tous les lieux  » : l’expression est au singulier en grec.

 

31 août 2020

Lun. 31/08/20 Lc 4,16-30

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
Lc 4,16-30
-
16
Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά ,
Et il vint à Nazareth,
οὗ ἦν τεθραμμένος:
où il avait été élevé,
καὶ εἰσῆλθεν,
et il entra,
κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ,
selon sa coutume,
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
le jour du sabbat,
εἰς τὴν συναγωγήν,
dans la synagogue,
καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.
et il se leva pour lire.
-
17
Καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου.
Et on lui remit le livre du prophète Esaïe,
Καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον,
et ayant déroulé le livre,
εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον,
il trouva l’endroit où il était écrit :
-
18
Πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ,
L’Esprit du Seigneur est sur moi, 
οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με
parce qu’il m’a oint 
εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς :
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ;
ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν,
il m’a envoyé pour publier aux captifs la libération 
καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν,
et aux aveugles le recouvrement de la vue,
ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει,
pour remettre en liberté les opprimés,
ἄφεσις, εως : libération, pardon
-
19
κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν.
et pour publier l’année favorable du Seigneur. 
-
20
Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον,
Et ayant replié le livre,
ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ,
et l’ayant rendu au serviteur,
ἐκάθισεν·
il s’assit,
καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ
et les yeux de tous, dans la synagogue,
 ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ.
étaient fixés sur lui.
-
21
Ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι
Et il commença à leur dire :
Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη
« Aujourd’hui est accomplie cette parole de l’Ecriture,
ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.
et vous l’entendez. »
littéralement : dans vos oreilles
-
22
Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ,
Et tous lui rendaient témoignage,
καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος
et ils s’étonnaient des paroles de grâce
τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ,
qui sortaient de sa bouche ;
καὶ ἔλεγον,  
et ils disaient :
Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος ;
« N’est-il pas le fils de Joseph celui-ci  ? »
-
23
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Et il leur dit :
Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην,
Sans doute vous me direz cette parabole :
Ἰατρέ,
« Médecin,
θεράπευσον σεαυτόν:
guéris-toi toi-même.
ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναούμ ,
tout ce que nous avons entendu dire que tu as fait à Capharnaüm.
ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου.
Fais le aussi ici, dans ta patrie,
-
24
Εἶπεν δέ,
Et il dit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
En vérité, je vous dis que
οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.
aucun prophète n’est bien reçu       dans sa patrie.
-
25
Ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais en vérité  je vous dis :
ἐπὶ + génitif (ici) : en présence de, en 
πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν τῷ Ἰσραήλ,
Il y avait beaucoup de veuves, aux jours d’Elie, en Israël
ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ,
lorsque le ciel fut fermé pendant trois ans et six mois,
ἐπὶ + acc. (ici) pendant
ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν:
quand il y eut une grande famine sur toute la  terre ;
ἐπὶ + acc (ici) sur, dans 
-
26
καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας,
et Elie ne fut envoyé chez aucune d’elles,
εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας 
si ce n’est à Sarepta de Sidon
πρὸς γυναῖκα χήραν.
vers une femme veuve.
-
27
Καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν  ἐν τῷ Ἰσραὴλ
Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël,
ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου :
au temps d’Elisée le prophète ;
καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη,
et aucun d’eux ne fut purifié,
εἰ μὴ  Ναιμὰν ὁ Σύρος.
si ce n’est Naaman, le Syrien.
-
28
Καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ
Et tous furent remplis de colère,
ἐν τῇ συναγωγῇ,
 dans la synagogue
ἀκούοντες ταῦτα,
en entendant ces choses.
-
29
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν
Et s’étant levés, ils le chassèrent
ἔξω τῆς πόλεως,
hors de la ville,
καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους
et le menèrent jusqu’au sommet de la montagne
ἐφ’ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόμητο
sur laquelle leur ville était bâtie,
ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν.
pour le précipiter.
-
30
Αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.
Mais lui, ayant passé au milieu d’eux, s’en allait.

 

30 août 2020

Dim.30/08/20 Mt 16, 21-27

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 16 ,21-27

Ecouter l’Evangile en grec :

-

Lire dans la TOB  ←ici

-

21
Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
Dès lors Jésus commença à montrer à ses disciples
ὅτι δεῖ αὐτὸν  εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν,
qu’il lui fallait aller à Jérusalem,
καὶ πολλὰ παθεῖν
et souffrir beaucoup
ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων,
de la part des anciens et des chefs des prêtres et des scribes,
καὶ ἀποκτανθῆναι,
et être mis à mort,
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
et le troisième jour ressusciter.
-
22
Καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος
Et Pierre, l’ayant pris à part,
ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων,
se mit à le reprendre, disant :
Ἵλεώς σοι, κύριε ·
« A Dieu ne plaise, Seigneur,
 οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο.
cela ne t’arrivera certainement pas. »
-
23
Ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ,
Mais lui, s’étant tourné, dit à Pierre :
Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ,
Va derrière moi, Satan,
σκάνδαλόν εἶ ἐμοῦ ·
tu m’es en scandale,
 ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ,
parce que tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu,
ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.
mais celles qui sont des hommes.
-
24
Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
Alors Jésus dit à ses disciples :
Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,
Si quelqu’un veut venir après moi,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν,
qu’il renonce à lui-même,
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ,
et qu’il se charge de sa croix,
καὶ ἀκολουθείτω μοι.
et qu’il me suive.
-
25
Ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
Car quiconque voudra sauver sa vie,
ἀπολέσει αὐτήν·
la perdra ;
ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
et quiconque perdra sa vie
ἕνεκεν ἐμοῦ
à cause de moi,
εὑρήσει αὐτήν ·
la trouvera.
-
26
τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος
Car que servira-t-il à un homme
ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ,
de gagner le monde entier,
τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ ;
s’il perd son âme ?
Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος
ou que donnera l’homme
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ;
en échange de son âme ?
-
27
Μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι
Car le fils de l’homme doit venir
ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
dans la gloire de son Père,
μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ,
avec ses anges ;
καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.
et alors il rendra à chacun selon ses actions.

 

29 août 2020

Sam. 29/08/20 Mc 6,17-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 6,17-29

TOB

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

17
Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην,
Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean,
καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ,
et l’avait fait lier en prison,
διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,
à cause d’Hérodias, la femme de Philippe, son frère,
ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν.
parce qu’il l’avait épousée.
-
18
Ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι
Car Jean disait à Hérode :
Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου.
« Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère. »
-
19
Ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ,
Or, Hérodias lui en voulait,
καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι:
et elle voulait le faire mourir,
καὶ οὐκ ἠδύνατο ,
et elle ne le pouvait pas,
-
20
ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην,
car Hérode craignait Jean,
εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον,
sachant qu’il était un homme juste et saint ;
καὶ συνετήρει αὐτόν,
et il le protégeait,
καὶ ἀκούσας αὐτοῦ,
et, après l’avoir entendu,
πολλὰ ἠπόρει
il doutait beaucoup
 καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν.
 et il l’écoutait volontiers.
-
21
Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου,
Et comme un jour favorable se présentait,
ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ
lorsque Hérode, pour son anniversaire
δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ
donna un festin à ses grands
καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας,
et aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée,
-
22
καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ  Ἡρῳδιάδος
et comme la fille d’Hérodias elle-même était entrée
καὶ ὀρχησαμένης,
et dansait,
 ἤρεσεν  τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις,
elle plut à Hérode et à ses convives.
εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ,
Et le roi dit à la jeune fille :
Αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς,
Demande-moi ce que tu veux
καὶ δώσω σοί :
et je te le donnerai :
-
23
καὶ ὤμοσεν αὐτῇ
Et il lui dit avec serment :
Ὅ τι ἐάν με αἰτήσῃς,
« Ce que tu demanderas,
δώσω σοί,
je te le donnerai,
ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.
jusqu’à la moitié de mon royaume. »
-
24
Καὶ ἐξελθοῦσα  εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς,
Et, étant sortie, elle dit à sa mère :
Τί αἰτήσωμαι ;
Que puis-je demander ?
 Ἡ δὲ εἶπεν,
Et elle  dit :
Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος.
« La tête de Jean celui qui baptise. »
-
25
Καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα,
Et étant aussitôt rentrée avec empressement vers le roi,
ᾐτήσατο, λέγουσα, 
elle demanda (disant)
Θέλω ἵνα  ἐξαυτῆς δῷς μοι 
Je veux que tu me donnes, à l’instant,
ἐπὶ πίνακι
sur un plat,
τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
la tête de Jean le Baptiste.
-
26
Καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς,
Et le roi étant devenu très triste ;
διὰ τοὺς ὅρκους
à cause de ses serments,
καὶ τοὺς ἀνακειμένους
et de ses convives,
 οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν.
 ne voulut pas la repousser.
-
27
Καὶ  εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα
Et aussitôt, le roi, ayant envoyé un garde,
ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
commanda d’apporter sa tête.
-
28
Καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ,
Et le garde, s’en étant allé, le décapita dans la prison ;
καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι,
et il apporta sa tête sur un plat
καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ:
et la donna à la jeune fille,
καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς.
et la jeune fille la donna à sa mère.
-
29
Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον,
Et les disciples de Jean, l’ayant appris, vinrent
καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ,
et emportèrent son cadavre,
καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ.
et le mirent dans un tombeau.

 

123456...37

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente