8 janvier 2018

Lun 08/01/18 Mc1,7-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 

Ecouter Mc 1, 7-11 en grec : 
-
Mc 1,7-11 dans la TOB
Mc 1,7-11 grec/fr. Bible de Jérusalem/L. Segond/ Vulgate
Mc1,7-11 grec/fr./lituanien/anglais
-
Le Baptême de Jésus par Jean : 
Cf. mouvement de l’évangile de Marc : ici.
-
Marc, 1,7-11
Commentaire du verset 11 par evangilegrec : ici
-
7
Καὶ ἐκήρυσσεν, λέγων,
Et il proclamait, en disant :
Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου,
Il vient après moi Celui qui est plus puissant que moi,
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι
dont je ne suis pas digne de délier, en me baissant,
τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.
la courroie des sandales.
-
8
Ἐγὼ ἐβάπτισα  ὑμᾶς ὕδατι : 
 Moi, je vous ai baptisés d’eau ;
αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
mais lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint.
-
9
 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις,
Et il arriva en ces jours-là,
ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας,
que Jésus vint de Nazareth de Galilée,
καὶ ἐβαπτίσθη  εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου.
et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean.
-
10
Καὶ  εὐθὺς ἀναβαίνων  ἐκ τοῦ ὕδατος,
Et aussitôt, sortant de l’eau,
εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανούς,
il vit les cieux se fendre,
καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον  εἰς αὐτόν:
et l’Esprit comme une colombe descendre sur lui ;
-
11
καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν,
et il y eut une voix des cieux :
Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός,
Tu es mon Fils bien-aimé,
en toi je me complais.
-
Voir également notre commentaire de Jn 1,32 et suivant pour comparer.

7 janvier 2018

Dim 07/01/18 Mt 2,1-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 2,1-12 dans la TOB
-
Mt2,1-12 : grec /B. de Jérusalem/ B. L. Segond/  Vulgate
-
Mt 2, 1-12 : grec/ fr./ lituanien/ anglais
-
Mt2,1-12 : 
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας,
Or Jésus étant né à Bethléhem de Judée,
ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως,
aux jours du roi Hérode,
ἰδού, μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα,
voici : des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem,
-
2
λέγοντες,
disant :
Ποῦ ἐστὶν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
Où est celui qui a été enfanté, le roi des Juifs ?
Εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ,
Car nous avons vu son étoile en Orient,
καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.
et nous sommes venus l’adorer.
-
3
Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης  ἐταράχθη,
Le roi Hérode, l’ayant appris, fut troublé,
καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ’ αὐτοῦ:
et tout Jérusalem avec lui.
-
4
καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ,
Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple,
ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται.
il s’informa auprès d’eux où le Christ devait être enfanté.
γεννᾶται 3è pers. du singulier du présent passif de γεννάω : engendrer, enfanter
(En grec, il n’y a pas de concordance au passé dans le discours au style indirect :
γεννᾶται est au présent comme dans le style direct : il s’informa : « où le Christ est enfanté »
-
5
Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ,
Et ils lui dirent :
Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας:
A Bethléhem de Judée ;
οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου,
car c’est ainsi qu’il a été écrit par le prophète :
-
6
Καὶ σὺ Βηθλεέμ,
Et toi, Bethléhem,
γῆ Ἰούδα,
terre de Juda,
οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα:
tu n’es nullement la moindre entre les principales villes de Juda ;
ἐλαχίστη : adjectif qualificatif au superlatif μίκρος, petit 
οὐδαμῶς: nullement 
εἶ : tu es 
 ἡγεμων,  ονος,  premier, principal,
sens d’un adjectif quand il est joint à un autre substantif neutre
ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος,
car de toi sortira un chef
ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.
qui fera paître mon peuple, Israël.
 ἡγούμενος de ἡγέομαι : diriger, commander. Ici au participe présent  :
le participe est substantivé : chef, dirigeant
-
7
Τότε Ἡρῴδης, λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους,
Alors Hérode ayant appelé secrètement les mages,
ἠκρίβωσεν παρ’ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος.
s’informa exactement auprès d’eux  du temps où l’étoile avait paru.
χρόνος, « le temps , le moment »  est souvent employé avec un nom et un participe au génitif:
le moment où. 
-
8
Καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν,
Et les ayant envoyé à Bethléhem, il dit :
Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς  περὶ τοῦ παιδίου:
Allez, et informez-vous exactement au sujet de ce petit enfant,
Πορευθέντες ἐξετάσατε : participe + impératif (aoriste) = 2 impératifs. 
ἐπὰν δὲ εὕρητε,
et quand vous l’aurez trouvé,
ἀπαγγείλατέ μοι,
annoncez-le moi,
ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.
pour que moi aussi j’aille, et que je l’adore.
 ἐλθὼν : participe aoriste
 προσκυνήσω : futur
-
9
Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν:
Et eux, ayant écouté le roi, s’en allèrent ;
καὶ ἰδού,
et voici
ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ,
l’étoile , qu’ils avaient vue en Orient
προῆγεν αὐτούς,
allait devant eux,
ἕως ἐλθὼν ἐστάθη
 jusqu’à ce qu’elle vînt s’arrêter
ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον.
au-dessus du lieu où était le petit enfant.
 ἐστάθη : elle s’arrêta aoriste de  ἰστημι,
se présenter, se tenir (debout), s’arrêter…
10
Ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα,
Et ayant vu l’étoile,
= quand ils virent l’étoile,
ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα.
ils se réjouirent beaucoup d’une grande joie.
σφόδρα : adv. beaucoup fortement 
-
11
Καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν,
Et étant entrés dans la maison,
εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ,
ils virent le petit enfant, avec Marie sa mère,
καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ,
et se prosternant, ils l’adorèrent ;
καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν
et, après avoir ouvert leurs trésors,
προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα,
ils lui présentèrent des dons :
χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.
de l’or, et de l’encens, et de la myrrhe.
-
12
Καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ
Et ayant été divinement avertis en songe
μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην,
de ne pas retourner vers Hérode,
ἀνακάμψαι : infinitif aoriste
 ἀνακάμπτω : revenir sur ses pas
μὴ + infinitif aoriste : se trouve dans les prescriptions pour exprimer la défense. 
χρηματισθέντες participe aoriste passif de χρηματίζω
χρηματίζω : dans la litt. classique : en parlant d’un oracle : donner une réponse,
au passif : être informé, ici dans le NT : par un ange en songe. 
 
δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.
par un autre chemin ils se retirèrent dans leur pays.

 

6 janvier 2018

Sam. 06/01/18 Mc 1,7-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter Mc 1, 7-11 en grec : 
-
Mc 1,7-11 dans la TOB
Mc 1,7-11 grec/fr. Bible de Jérusalem/L. Segond/ Vulgate
Mc1,7-11 grec/fr./lituanien/anglais
-
Marc, 1,7-11
Καὶ ἐκήρυσσεν, λέγων,
Et il prêchait, en disant :
Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου,
Il vient après moi Celui qui est plus puissant que moi,
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι
dont je ne suis pas digne de délier, en me baissant,
τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.
la courroie des sandales.
-
8
Ἐγὼ ἐβάπτισα  ὑμᾶς ὕδατι : 
 Moi, je vous ai baptisés d’eau ;
αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
mais lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint.
-
9
 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις,
Et il arriva en ces jours-là,
ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας,
que Jésus vint de Nazareth de Galilée,
καὶ ἐβαπτίσθη  εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου.
et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean.
-
10
Καὶ  εὐθὺς ἀναβαίνων  ἐκ τοῦ ὕδατος,
Et aussitôt, sortant de l’eau,
εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανούς,
il vit les cieux se fendre,
καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον  εἰς αὐτόν:
et l’Esprit comme une colombe descendre sur lui ;
-
11
καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν,
et il y eut une voix des cieux :
Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός,
Tu es mon Fils bien-aimé,
ἐν σοὶ εὐδόκησα.
en toi je me complais.

5 janvier 2018

Ven 05/01/18 Jn 1,43-51

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Jn 1, 43-51 dans la TOB 
Versions : grec/ Bible de Jerusalem/Bible  L. Segond (1910)/Vulgate (latin)
Traductions : grec/français/lithuanien/anglais
Chercher soi-même une traduction avec the unbound Bible
-
43
 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
Le lendemain, Jésus voulut s’en aller en Galilée,
καὶ εὑρίσκει Φίλιππον,
et il trouve Philippe ;
καὶ λέγει αὐτῷ
et il lui dit :
 Ἀκολούθει μοι.
Suis-moi.
-
44
Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά,
Or, Philippe était de Bethsaïda,
ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.
de la ville d’André et de Pierre.
-
45
Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναήλ,
Philippe trouve Nathanaël,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et lui dit :
Ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς  ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται
Celui dont Moïse, dans la Loi,  et les prophètes ont parlé
εὑρήκαμεν,
nous l’avons trouvé,
Ἰησοῦν  υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.
 Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth.
-
46
Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ,
Et Nathanaël lui dit :
Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;
de Nazareth peut-il être quelque chose de bon ?
Λέγει αὐτῷ  [ὁ] Φίλιππος,
Philippe lui dit :
 Ἔρχου καὶ ἴδε.
 Viens et vois.
-
47
Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν,
Jésus vit Nathanaël venant à lui,
καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ,
et il dit à son sujet :
Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης,
Voici vraiment un Israélite,
ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν.
en qui il n’y a point de fraude.
-
48
Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ,
Nathanaël lui dit :
Πόθεν με γινώσκεις;
D’où me connais-tu ?
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι,
Avant que Philippe t’appelât,
ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν,
quand tu étais sous le figuier,
εἶδόν σε.
je t’ai vu.
-
49
Ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ ,
Nathanaël lui répondit :
Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,
Rabbi, tu es le Fils de Dieu,
σὺ  βασιλεὺς εἶ  τοῦ Ἰσραήλ.
tu es le roi d’Israël.
-
50
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Ὅτι εἶπόν σοι,
Parce que je t’ai dit
ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς,
que je t’ai vu sous le figuier
πιστεύεις;
tu crois ?
Μείζω τούτων  ὄψῃ.
tu verras de plus grandes choses que celle-ci.
-
ὄψῃ : 2è personne du futur de ὀράω
Μείζω : adjectif au comparatif  ( μέγας, grand)  ; accusatif neutre pluriel. 
Le complément du comparatif est au génitif : τούτων
-
51
Καὶ λέγει αὐτῷ,
Et il lui dit :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
 ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα,
vous verrez les cieux s’ouvrir
καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ
et les anges de Dieu
ἀναβαίνοντας
monter
καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.
 et descendre sur le Fils de l’homme.
-
Grec biblique niveau A :
Revoir l’indicatif présent ici 
Observez les versets de l’évangile : ici

4 janvier 2018

Jeu 04/01/18 Jn 1,35-42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 1,35-42
Ecouter Jn 1,35-42 en grec :
-
Jn 1,35-42 dans la TOB : cliquez ici.
Versions : Jn 1,35-42 en : grec/fr. B. de Jérusalem/fr. L. Segond (1910)/ Vulgate (latin)
Traductions : Jn 1,35-42 en  grec (sans accent) /fr./lituanien/anglais
Grec seul (chapitre 1) : dans Biblegateway.com
 version française (Chapitre 1) pour la liturgie (site AELF) cliquez ici 
-
Texte grec + traduction : 
 (Texte grec + traduction+ explications grammaticales, voir ci-dessous) 
(Commentaire : voir en fin d’article)
-
35
 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης,
Le lendemain encore Jean se tenait  là
καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο:
avec deux de ses disciples,
-
36
καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι,
et ayant fixé les yeux sur Jésus qui marchait,
λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.
il dit : Voici l’Agneau de Dieu.
-
37
Καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος,
Et les deux disciples l’entendirent parler,
καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.
et ils suivirent Jésus.
-
38
Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
Or Jésus s’étant retourné,
καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας,
et ayant vu qu’ils le suivaient,
λέγει αὐτοῖς,
leur dit
Τί ζητεῖτε;
Que cherchez-vous ?
Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί
Ils lui dirent :Rabbi
– ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε –
(ce qui se dit en traduction : « Maître » )
ποῦ μένεις;
où demeures-tu ?
-
39
Λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε.
Il leur dit : Venez et voyez
καὶ  Ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν  ποῦ μένει:
Ils allèrent donc, et ils virent où il demeurait,
καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην:
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là ;
ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.
C’ était environ la dixième heure.
-
40
Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο
André, le frère de Simon Pierre, était (Ἦν) l’un  (εἷς) des deux
 τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου
qui avaient entendu les paroles de Jean,
καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.
et qui l’avaient suivi . (αὐτῷ renvoie à Jésus)
-
41
Εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα,
Celui-ci trouve,en premier son propre frère, Simon,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν
Nous avons trouvé le Messie
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, χριστός.
(ce qui se traduit par  : Christ).
-
42
ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
Et il l’amena à Jésus.
 Ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Jésus ayant fixé les yeux sur lui, dit :
Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου
Tu es Simon, fils de Jonas ;
σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς –
tu seras appelé Céphas
ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος.
(ce qui signifie Pierre).
-
Texte grec avec traduction et explications grammaticales : 
-
35
 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης,
Le lendemain encore Jean se tenait  là
καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο:
avec deux de ses disciples,
εἱστήκει : plus-que-parfait de l’indicatif actif de ἵστημι :
ici sens intransitif d’ ἵστημι : se tenir (debout), se présenter… 
-
36
καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι,
et ayant regardé Jésus qui marchait,
λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.
il dit : Voici l’Agneau de Dieu.
ἐμβλέψας : ἐμ (préverbe) + βλέψας (du verbe : βλέπω)
participe aoriste de ἐμβλέπω regarder, considérer
περιπατοῦντι participe présent au datif sing.,  accordé à τῷ Ἰησοῦ
περι (tout autour) + πατοῦντι (fouler aux pieds)
περιπατέω : marcher, circuler
Syntaxe de  ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι :
Verbe de perception (voir) + proposition participiale
c’est à dire + COD + Participe attribut du COD
Au verset 37 : même syntaxe avec ἤκουσαν, ils entendirent,
mais le verbe entendre se construit avec un complément au génitif, on a donc : 
-
37
Καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος,
Et les deux disciples l’entendirent parler,
καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.
et ils suivirent Jésus.
ἠκολούθησαν : aoriste de ἀκολούθέω, suivre, accompagner. 
-
38
Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
Or Jésus s’étant retourné,
Στραφεὶς, participe aoriste de στρέφω, se retourner
καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας,
et ayant vu qu’ils le suivaient,
λέγει αὐτοῖς,
leur dit
Τί ζητεῖτε;
Que cherchez-vous ?
Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί
Ils lui dirent :Rabbi
ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε –
(ce qui, dit-on, se traduit : « Maître » )
ποῦ μένεις;
où demeures-tu ?
: pronom relatif neutre : ce qui 
μεθερμηνεύω :  traduire, 
au passif : se traduire  signifier,
ici  μεθερμηνευόμενον = au participe présent passif 
λέγεται : il est dit = on dit , dit-on
-
39
Λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε.
Il leur dit : Venez et voyez
(deux impératifs) 
καὶ  Ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν  ποῦ μένει:
Ils allèrent donc, et ils virent où il demeurait,
καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην:
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là ;
τὴν ἡμέραν ἐκείνην : accusatif pour exprimer la  durée
ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.
C’ était environ la dixième heure.
ὡς : environ 
-
40
Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο
André, le frère de Simon Pierre, était (Ἦν) l’un  (εἷς) des deux
 τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου
qui avaient entendu les paroles de Jean,
καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.
et qui l’avaient suivi . (αὐτῷ renvoie à Jésus)
-
41
Εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα,
Celui-ci trouve, le premier, Simon son propre frère,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν
Nous avons trouvé le Messie
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, χριστός.
(ce qui signifie  : Christ).
 ἐστιν μεθερμηνευόμενον : signifie
forme périphrastique mise pour le verbe simple.
-
42
ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
Et il l’amena à Jésus.
 Ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Jésus l’ayant regardé, dit :
Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου
Tu es Simon, fils de Jonas ;
σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς –
tu seras appelé Céphas
ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος.
(ce qui signifie Pierre).
-
Commentaire par evangilegrec :

3 janvier 2018

Mer 03/01/18 Jn 1, 29-34

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 1, 29-34
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Jn 1, 29-34 dans la TOB
Versions : grec/ B. de Jérusalem/ L. Segond (1910)/ Vulgate (Nova Vulgata)
Traductions : grec/ fr./lithuanien/anglais
-
Texte grec + traduction mot à mot , sans les explications grammaticales : 
(pour les explications grammaticales, voir ci-dessous)
-
29
Τῇ ἐπαύριον βλέπει  τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν,
Le lendemain, il  (Jean) voit Jésus venant à lui,
καὶ λέγει,
et il dit :
Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ,
Voici l’Agneau de Dieu,
ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.
qui enlève le péché du monde.
-
30
Οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον,
C’est celui au sujet de qui j’ai dit :
Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν,
Après moi vient un homme qui est venu devant moi,
ὅτι πρῶτός μου ἦν.
car il était avant moi.
-
31
Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν:
Et moi je ne le connaissais pas ;
ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ,
mais pour qu’il fût manifesté à Israël
διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.
à cause de cela je suis venu, moi,  baptiser dans l’eau.
-
32
Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι
Et Jean témoigna en disant :
Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον  ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ,
J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe,
καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν.
et il est demeuré sur lui.
-
33
Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν:
Et moi je ne le connaissais pas,
ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι,
mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau,
ἐκεῖνός μοι εἶπεν,
celui-là m’a dit :
Ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν,
Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer,
οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
c’est celui qui baptise de l’Esprit-Saint.
-
34
Κἀγὼ ἑώρακα,
Et moi je l’ai vu,
καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι
et j’ai rendu témoignage :
οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
celui-ci est le Fils de Dieu.
-
Commentaire du passage par evangilegrec ici
-
Texte grec +  explications grammaticales,
et  exercice pour étudiants, grec biblique, niveau A :
-
29
Τῇ ἐπαύριον βλέπει  τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν,
Le lendemain, il  (Jean) voit Jésus venant à lui,
(Β βλέπει → βλέπει ὁ Ἰωάννης) (cf. manuscrits)
ΤῇΤῇ ἡμέρᾳ le jour (complément circ. de temps au datif)
ἐπαύριον : adv.  lendemain
 βλέπει + proposition participiale.
Les verbes de perception se construisent avec une proposition participiale . cf. RAGON §363,(2)  
La proposition participiale : sujet à l’accusatif + participe à l’accusatif, équivalent d’ une proposition complétive.
καὶ λέγει,
et il dit :
Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ,
Voici l’Agneau de Dieu,
ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.
qui enlève le péché du monde.
ὁ αἴρων :  participe précédéde l’article : 
dans le NT est l’équivalent d’une proposition sub. relative.
Cf. M. CARREZ grammaire grecque du NT §206,4 A .
-
30
Οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον,
C’est celui au sujet de qui j’ai dit :
Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν,
Après moi vient un homme qui est venu devant moi,
ὅτι πρῶτός μου ἦν.
car il était avant moi.
ὑπὲρ (préposition + gén.) : 1.enfaveur de 2. au sujet de
Ὀπίσω ( préposition + gén.) : derrière, à la suite de , après 
ἔμπροσθέν (préposition + gén.) : devant 
-
31
Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν:
Et moi je ne le connaissais pas ;
ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ,
mais pour qu’il fût manifesté à Israël
διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.
à cause de cela je suis venu, moi,  baptiser dans l’eau.
ᾔδειν plus-que-parfait de οἷδα :
 οἷδα : forme archaïque de parfait de la racine εἰδ, savoir . 
Le parfait a un sens de présent , le plus q. parfait un sens d’imparfait. 
φανερόω : révéler, manifester
 φανερωθῇ : subjonctif aoriste passif , subj. après ἵνα pour que (but)
βαπτίζων : le participe peut exprimer le but M. CARREZ §206, 4.B.d.
-
32
Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι
Et Jean témoigna en disant :
Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον  ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ,
J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe,
καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν.
et il est demeuré sur lui.
Τεθέαμαι : 1è personne du parfait de θεάομαι, voir, regarder
 voir, regarder : Verbes de perception : 
Syntaxe des verbes de perception : + proposition participiale.
τὸ πνεῦμα καταβαῖνον : proposition participiale : 
Proposition participiale = COD + participe attribut du COD (= une complétive)
-
33
Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν:
Et moi je ne le connaissais pas,
ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι,
mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau,
ἐκεῖνός μοι εἶπεν,
celui-là m’a dit :
Ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν,
Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer,
οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
c’est celui qui baptise de l’Esprit-Saint.
ὁ (article) + participe (part. aoriste : πέμψας) : 
celui qui …
ἐκεῖνός et οὗτός: portent  l’accent d’enclise. cf. LEJEUNE, Précis d’accentuation grecque
μοι et ἐστιν sont des mots enclitiques : 
 mot enclitique : mot non accentué en grec.
L’accent est reporté sur le mot qui précède et avec lequel il forme un ensemble :
(ὲγκλίνω, s’incliner, s’appuyer sur )
34
Κἀγὼ ἑώρακα,
Et moi je l’ai vu,
καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι
et j’ai rendu témoignage :
οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
celui-ci est le Fils de Dieu.
 ἑώρακα : 1ère pers.  parfait de Ὁράω,  voir
μεμαρτύρηκα : 1ère pers. du parfait de μαρτυρέω, témoigner.
Le parfait : employé pour exprimé un état qui dure, le résultat durable d’une action passée, significatif ici.
Sens des temps cf. M. CARREZ, Grammaire grecque du Nouveau Testament,  § 202 : le parfait (6) , p. 143.
ὅτι : équivalent de nos : , introduit le discours indirect. 
οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ : « celui-ci est le fils de Dieu »  
Expression majeure du NT : révélation de Jésus Christ fils de Dieu, donnée au début de l’Evangile de Jean , 
cf. Evangile de Marc : 
Mc 1,11 + Mc 9,7 + Mc 15,39 : révélation progressive de Jésus Christ fils de Dieu :
 ᾽Αληϑῶς οὗτος  ὁ ἄνϑρωπος υἱὸς ϑεοῦ ἦν. Mc 15, 39. (fin de l’Evangile de Marc après la Passion et la Résurrection.)
-
Joie de lire l’Evangile en grec :
Grec biblique. Niveau A : 
-
Suggestions :
Dans  I. LIEUTAUD Lire le grec biblique, (Bibliques éditions, 2011) :
Revoir les accents p.12 et 40
Revoir la première déclinaison , chapitre 5 (p.22)
Lire « Le système verbal » p. 26 ( + lire la leçon sur le parfait p.126)
Commencer à apprendre les principales prépositions :
 Vocabulaire de la leçon 7 p. 31 et leçon 11 p.48.
-
Traduire les extraits suivants :
(solution ci-dessous)
(cf. lexique I. LIEUTAUD L. le G. B. p.176)
-
Jean, 1,29-34
βλέπει  τὸν Ἰησοῦν 
καὶ λέγει,
Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ,
Voici …
ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.
qui enlève …
-
30
Οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον,
C’est celui …                   j’ai dit :
Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν,
…                     vient un homme qui est venu …                        ,
Ὀπίσω et  ἔμπροσθέν + GEN. sont deux prépositions fréquentes dans le NT
et plus  rares dans la langue classique 
ὅτι πρῶτός μου ἦν.
car …
πρῶτός (cf. voca. leçon 8) est un adjectif qualificatif et non une préposition :
« premier »par rapport à moi, d’où « avant moi ».
-
 (v. 31 coupé)
-
32
Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι
Et Jean témoigna en disant :
Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον  ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ,
J’ai vu l’Esprit descendre                        comme …                                    ,
περιστερὰ « colombe »  
καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν.
et il est demeuré …
-
33
Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν:
Et moi je ne le connaissais pas,
ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν        ἐν ὕδατι,
mais celui qui m’a envoyé baptiser … l’eau
ἐκεῖνός μοι εἶπεν,
celui-là m’a dit :
          Ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν,
Celui …      qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer …
οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
c’est celui qui baptise           …       l’Esprit-Saint.
-
34
Κἀγὼ ἑώρακα,
Et moi j’ai vu, (parfait) 
καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι
et j’ai témoigné : (parfait) 
οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.

Solution de l’exercice : cliquez ici  

2 janvier 2018

Mar 02/01/18 Jn 1,19-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 20 h 01 min
(Voir dim 17/12/17 même lecture)
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
19
Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου,
Et c’est ici le témoignage de Jean,
ὅτε ἀπέστειλαν [πρὸς αὐτὸν] Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων
lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem
ἱερεῖς καὶ Λευΐτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν,
des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander :
Σὺ τίς εἶ;
Toi, qui es-tu ?
-
20
Καὶ ὡμολόγησεν,
Il reconnut
καὶ οὐκ ἠρνήσατο
Et il ne nia pas
καὶ ὡμολόγησεν ὅτι  Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός.
il reconnut qu’il n’était pas le Christ.
ὅτι  Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός : 
contrairement au français, le grec ne fait pas la concordance des temps au discours indirect
on peut aussi rendre  ὅτι par deux points 
Et il reconnut : « je ne suis pas le Christ ».
-
21
Καὶ ἠρώτησαν αὐτόν,
Et ils lui demandèrent :
Τί οὖν;
Quoi donc ?
 Σὺ Ἠλίας εἶ ;
 Es-tu Élie ?
Καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί.
 Et il dit : Je ne le suis pas.
Ὁ προφήτης εἶ σύ;
 Es-tu le prophète ?
Καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ.
Et il répondit : Non.
-
22
Εἶπαν οὖν αὐτῷ,
Ils lui dirent alors :
Τίς εἶ ;
 Qui es-tu ?
Ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς.
 afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés.
Τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ ;
  Que dis-tu de toi-même ?
-
23
Ἔφη, Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ,
Il dit :  Moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert :
Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου,
Rendez droit le chemin du Seigneur,
καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης.
 comme a dit Ésaïe, le prophète.
-
24
Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων.
Ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.
-
25
Καὶ ἠρώτησαν αὐτόν,
Ils l’interrogèrent,
καὶ εἶπαν αὐτῷ,
et ils lui dirent
Τί οὖν βαπτίζεις,
Pourquoi donc baptises-tu?
εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ χριστός,
 si tu n’es pas le Christ,
 οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ ὁ προφήτης ;
 ni Élie, ni le prophète ?
-
26
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων,
Jean leur répondit :
Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι :
Moi je baptise dans l’eau :
μέσος ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.
 mais au milieu de vous se tient celui que vous, vous ne connaissez pas
-
27
 ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος,
celui qui vient après moi
οὗ  οὐκ εἰμὶ [ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.
dont je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale.
-
ἄξιος ἵνα + subj (ici λύσω =  1ère pers du subj aoriste) : digne de …
-
28
Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου,
Cela arriva à Béthanie, au-delà du Jourdain,
ὅπου ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων.
où Jean baptisait.
-
Cf. Prologue de Jean par evangilegrec.
-
Texte grec uniquement : 
-
Jn 1,6
-
Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ,
ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης.
-
7
Οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν,
ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός,
ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ.
-
8
Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς,
ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.
-
19
 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου,
ὅτε ἀπέστειλαν [πρὸς αὐτὸν] οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευΐτας
ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν,
Σὺ τίς εἶ;
-
20
Καὶ ὡμολόγησεν,
καὶ οὐκ ἠρνήσατο
καὶ ὡμολόγησεν ὅτι  Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός.
-
21
Καὶ ἠρώτησαν αὐτόν,
Τί οὖν;
 Σὺ Ἠλίας εἶ ;
Καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί.
Ὁ προφήτης εἶ σύ;
Καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ.
-
22
Εἶπαν οὖν αὐτῷ,
Τίς εἶ ;
Ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς.
Τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ ;
-
23
Ἔφη, Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ,
Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου,
καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης.
-
24
Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων.
-
25
Καὶ ἠρώτησαν αὐτόν,
καὶ εἶπαν αὐτῷ,
Τί οὖν βαπτίζεις,
εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ χριστός,
 οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ ὁ προφήτης ;
-
26
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων,
Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι :
μέσος ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.
-
27
 ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος,
οὗ  οὐκ εἰμὶ [ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.
-
28
Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου,
ὅπου ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων.
-
Voir le manuscrit Bodmer.
-
Pour la joie de lire l’Evangile dans le texte grec :
Grec biblique,  année A :
-
Revoir le présent de l’indicatif et l’imparfait du verbe être / εἰμί,
p.58 dans le manuel de LIEUTAUD, cf. bibliographie 
ou en cliquant ici
Puis relevez les formes du verbe être
dans l’Evangile ci-dessus :
v.8/ 20-22/24-25/27-28
ou dans le Prologue de Jean,
du v. 1 à 49. cf prologue de Jean.

 

 

1 janvier 2018

Lun 01/01/18 Lc 2,16-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter Luc 2,16-21 en grec : 
-
Evangile dans la TOB
-
Versions : grec/B. de Jer/ L. Segond / Vulgate
-
Traductions : grec/fr./ lith/angl
-
Lc 2, 16
οἱ ποιμένες (verset 15)…
 les bergers
 ἦλθαν σπεύσαντες,
allèrent en hâte,
καὶ  ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ
et ils trouvèrent Marie et Joseph,
καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.
et le petit enfant couché dans la crèche.
-
σπεύσαντες : participe aoriste de σπεύδω se hâter
 ἀνεῦραν : aoriste de  ἀνευρίσκω trouver, découvrir
aoriste en αν, fréquent dans le NT, cf. particularités du NT
-
17
Ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν 
Et l’ayant vu, ils firent connaître
περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς
la parole qui leur avait été dite
περὶ τοῦ παιδίου τούτου.
au sujet de ce petit enfant,
-
γνωρίζω, ici  ἐγνώρισαν : aoriste  faire connaître 
ῥήμα : à la fois parole et évènement 
-
18
Καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν
Et tous ceux qui entendirent s’étonnèrent
περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς.
des choses qui leur avaient été dites de la part des bergers.
-
19
Ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα,
Mais Marie conservait tous ces évènements,
συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
les repassant dans son cœur.
-
συμβάλλω : s’entretenir avec, méditer,
ici participe présent au nominatif sing. féminin
-
20
Καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες,
Et les bergers s’en retournèrent,
δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν
glorifiant et louant Dieu
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον,
de tout ce qu’ils avaient entendu et vu,
καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.
conformément à ce qui leur avait été dit.
-
21
 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν,
Et quand furent accomplis les huit jours au terme desquels on devait le circoncire,
καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς,
il fut appelé du nom de Jésus,
τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου
le nom donné par l’ange,
κληθὲν: participe aoriste de κάλλω, appeler, 
participe neutre substantivé : le nom donné .
πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.
avant qu’il fût conçu dans le sein de sa mère.

 

Jeudi 01/02/18 Mc 6,7-13

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB
-
Grec (sans accent)/B. de Jérusalem/B.L. Segond(1910)/ Vulgate (latin) : ici
Grec/fr./lituanien/anglais : ici
-
Mc 6,7-13
6
 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα,
Et il appelle à lui         les douze.
καὶ ἤρξατο       αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο,
Et il commença  à les envoyer                deux à deux,
καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων.
et il leur donnait      autorité      sur les esprits impurs.
-
8
Καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδόν,
Et il leur ordonna                 de ne rien   prendre    pour le chemin,
εἰ μὴ         ῥάβδον μόνον,
si ce n’est un bâton seulement ;
μὴ  ἄρτον μὴ πήραν ,
ni pain,       ni sac,
μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν:
ni piécette de cuivre dans leur ceinture ;
-
9
 ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια:
mais   après avoir lié       leurs sandales,
ὑποδέομαι : mettre (des sandales) participe parfait acc. pl moyen
littéralement : lier dessous (les sandales sont liées sous le pied par une courroie.
καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας.
(et) de ne pas se vêtir de deux tuniques.
ἐνδύσησθε : ἐνδύω : vêtir
au passif : se vêtir
ici: 2è pers. du pl. du subjonctif aoriste passif 
subj. après μὴ : la défense (dépend du verbe παρήγγειλεν, 
ordonna v.8 : ordonna de ne pas…) 
-
10
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς,
Et il leur disait :
Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε      εἰς οἰκίαν,
Partout où vous entreriez dans une maison,
Ὅπου : où
ἐὰν : introduit l’éventuel (subjonctif) « entreriez » pour rendre l’éventuel
εἰσέλθητε : subjonctif aoriste de εἰσέρχομαι, entrer
ἐκεῖ μένετε
demeurez-y
ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν.
jusqu’à ce que vous partiez de là.
ἕως ἂν : tant que , jusqu’à ce que + subjonctif
-
11
Καὶ  ὃς ἂν τόπος         μὴ δέξηται ὑμᾶς,
Et si un lieu quelconque ne vous reçoit pas
syntaxe : cliquez ici
μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν,
et si l’on ne vous écoute pas,
« on » pour la 3è pers. du pl., le subj dépend de ἂν = ἐάν, si
ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν,
sortant                    de là,
ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν
secouez la poussière qui est sous vos pieds,
(mieux : sortez… et secouez…)
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
pour leur être un témoignage.
-
12
Καὶ ἐξελθόντες
Et étant partis,
ἐκήρυξαν
ils prêchèrent
ἵνα μετανοῶσιν:
afin qu’ils se repentissent
-
13
καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον,
Et ils chassaient beaucoup de démons
καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους
et oignaient d’huile beaucoup de malades,
καὶ ἐθεράπευον.
et ils les guérissaient.

 

31 décembre 2017

Dim 31/12/17 Lc2,22-40

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 

Ecouter l’Evangile en grec :

 

(Lecture brève : Lc 2,22.39-40)

Evangile Lc2,22-40 dans la TOB

Choisir sa traduction :ici

Versions : grec/Bible de Jérusalem/Louis Segond(1910)/ Vulgate (latin)

Traductions : grec/français/lithuanien/anglais
22
Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον  Μωϋσέως
Et quand furent accomplis les jours de leur purification selon la loi de Moïse,
 ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα, παραστῆσαι τῷ κυρίῳ –
ils le conduisirent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur ;
-
23
καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι
selon qu’il est écrit, dans la loi du Seigneur :
Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται –
Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur,
-
24
καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ κυρίου,
et pour offrir le sacrifice, selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur :
Ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν.
une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons.
-
25
Καὶ ἰδού, ἄνθρωπος ἦν  ἐν Ἱερουσαλήμ, ᾧ ὄνομα Συμεών,
Et voici, il y avait à Jérusalem un homme qui s’appelait Siméon ;
καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής,
et cet homme était juste et pieux,
προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ
il attendait la consolation d’Israël,
καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν.
et l’Esprit-Saint était sur lui.
-
26
Καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου,
Et il avait été divinement averti par l’Esprit-Saint
μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν[ἢ] ἂν ἴδῃ τὸν χριστὸν κυρίου.
qu’il ne verrait pas la mort avant qu’il n’eût vu le Christ du Seigneur ;
-
27
Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν:
et il vint dans le temple poussé par l’Esprit.
καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν,
Et comme les parents amenaient le petit enfant Jésus,
τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ,
pour faire à son égard ce qui est en usage selon la loi,
-
28
καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας
et il le reçut dans ses bras
καὶ εὐλόγησεν τὸν θεόν, καὶ εἶπεν,
 et bénit Dieu, et dit :
-
29
Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου,
Maintenant, tu laisses aller ton serviteur
δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ:
Maître selon ta parole, en paix ;
-
30
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
car mes yeux ont vu ton salut,
-
31
ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν:
que tu as préparé en présence de tous les peuples,
-
32
φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple d’Israël.
-
33
Καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ θαυμάζοντες
Et son père et sa mère s’étonnaient
ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ.
des choses qui étaient dites de lui.
-
34
Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών,
Et Siméon les bénit,
καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ,
 et dit à Marie sa mère :
Ἰδού, οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν
Voici, celui-ci est destiné à être une occasion de chute et de relèvement
πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ,
pour plusieurs en Israël,
καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον:
et à être un signe auquel on contredira ;
-
35
καὶ σοῦ  [δὲ] αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία:
et une épée te transpercera l’âme à toi-même,
ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.
afin que les pensées du cœur de plusieurs soient révélées.
-
36
Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ,
Et il y avait Anne, prophétesse, fille de Phanuel,
ἐκ φυλῆς Ἀσήρ
de la tribu d’Asser.
– αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς,
Elle était fort avancée en âge ;
ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη  ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς,
elle avait vécu avec son mari sept ans, depuis sa virginité,
-
37
καὶ αὕτη χήρα  ἕως  ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων –
et elle était restée veuve et avait atteint l’âge de quatre-vingt-quatre ans.
ἣ οὐκ ἀφίστατο  τοῦ ἱεροῦ,
Elle ne s’éloignait point du temple,
νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν.
rendant un culte par des jeûnes et des prières, nuit et jour.
-
38
Καὶ  αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ
 Elle aussi, étant survenue à cette même heure, louait Dieu
καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ.
et parlait de lui à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
-
39
Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου,
Et après qu’ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur,
ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς  πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ
ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville.
-
40
Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν, καὶ ἐκραταιοῦτο  πληρούμενον σοφίᾳ
Cependant le petit enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse,
 καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό.
et la grâce de Dieu était sur lui.

 

30 décembre 2017

Sam 30/12/17 Lc 2,36-40

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 2,36-40
-
dans la TOB (2,22-40)
Choisir sa traduction : ici 
2,22-40 versions : grec/ Bible de  Jérusalem/L. Segond/Vulgate
Traductions :  grec/fr./lith./angl.
-
36
Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις
,Et il y avait Anne, prophétesse,
θυγάτηρ Φανουήλ,
fille de Phanuel,
ἐκ φυλῆς Ἀσήρ
de la tribu d’Asser.
– αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς,
Elle était fort avancée en âge ;
ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς,
elle avait vécu avec son mari sept ans, depuis sa virginité,
-
37
καὶ αὕτη χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων –
et elle était restée veuve et avait atteint l’âge de quatre-vingt-quatre ans.
ἣ οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ,
Elle ne s’éloignait point du temple,
νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν.
rendant un culte par des jeûnes et des prières, nuit et jour.
-
38
Καὶ  αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ
Elle aussi, étant survenue à cette même heure, louait Dieu
καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ.
et parlait de lui à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
-
39
Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου,
Et après qu’ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur,
ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
ils retournèrent en Galilée,
εἰς  πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ
à Nazareth, leur ville.
-
40
 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν,
Cependant le petit enfant croissait
καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι,
et se fortifiait en esprit,
 πληρούμενον σοφίᾳ
étant rempli de sagesse,
καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό.
et la grâce de Dieu était sur lui.

 

29 décembre 2017

Ven 29/12/17 Lc 2,22-35

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter Lc2,22-25:
-
Evangile dans la TOB
Choisir sa traduction : ici 
Versions grec/fr./lith./angl
Traductions : grec/fr./lith./angl.
-
22
Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν
Et quand furent accomplis les jours de leur purification
κατὰ τὸν νόμον  Μωϋσέως 
selon la loi de Moïse,
ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα
ils le conduisirent à Jérusalem,
παραστῆσαι τῷ κυρίῳ –
pour le présenter au Seigneur ;
-
23
καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι
selon qu’il est écrit, dans la loi du Seigneur :
Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται –
Tout mâle premier-né sera appelé consacré pour le Seigneur -
ἅγιος  : mis à part pour (ou par) Dieu, consacré
 = sera consacré au seigneur
littéralement :
tout mâle ouvrant (διανοῖγον) : participe présent neutre sing.
accoordé à ἄρσεν, adjectif neutre substantivé : mâle
 le sein maternel : μήτραν
 (= expression pour dire « premier-né ») 
-
24
καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν
et pour offrir le sacrifice,
κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ κυρίου,
selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur :
Ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν.
une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons.
-
25
Καὶ ἰδού, ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἱερουσαλήμ,
Et voici, il y avait à Jérusalem un homme
ᾧ ὄνομα Συμεών,
qui s’appelait Siméon ;
καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος
et cet homme était juste
καὶ εὐλαβής,
et pieux,
προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ,
il attendait la consolation d’Israël,
καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν.
et l’Esprit-Saint était sur lui.
-
26
Καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου,
Et il avait été divinement averti par l’Esprit-Saint
μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν [ἢ] ἂν ἴδῃ τὸν χριστὸν κυρίου.
qu’il ne verrait pas la mort avant qu’il n’eût vu le Christ du Seigneur ;
-
27
Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν:
et il vint dans le temple poussé par l’Esprit.
καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν,
Et pendant que les parents amenaient le petit enfant Jésus,
τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ,
pour faire ce qui est en usage selon la loi à son égard,
αὐτοὺς : sujet de l’infinitif , à l’accusatif , litt. pour qu’ils fissent…
-
28
καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας
et il le reçut dans ses bras,
καὶ εὐλόγησεν τὸν θεόν,
et bénit Dieu,
καὶ εἶπεν,
et dit :
-
29
Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου,
Maintenant, tu laisses aller ton serviteur,
δέσποτα,
Maître,
κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ:
selon ta parole, en paix;
-
30
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
car mes yeux ont vu ton salut,
-
31
ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν:
que tu as préparé en présence de tous les peuples,
=le salut que …
-
32
φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν,
lumière pour la révélation aux nations
καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
et gloire de ton peuple d’Israël.
-
33
Καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ  θαυμάζοντες
Et son père et sa mère s’étonnaient
ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ.
des choses qui étaient dites de lui.
-
34
Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών,
Et Siméon les bénit,
καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ,
et dit à Marie sa mère :
Ἰδού, οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν
Voici, celui-ci est destiné à être une occasion de chute et de relèvement pour beaucoup
 ἀνάστασιs : résurrection action de se relever, de relever  ἀνά : de bas en haut+ στασιν
ἐν τῷ Ἰσραήλ,
en Israël
καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον:
et à être un signe contesté;

 

28 décembre 2017

Jeu 28/12/17 Mt 2,13-18

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB
Versions : grec/B.deJ./Segond/Vulgate
Traductions : grec/fr./lith./angl.
Choisir sa traduction.
-
13
 Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν,
Or après qu’ils furent partis,
(génitif absolu)
ἰδού, ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ, λέγων,
voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, disant :
Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ,
Ἐγερθεὶς παράλαβε deux ordres qui se suivent : le premier est au participe.
Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère,
καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον,
et fuis en Egypte,
καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοί:
et sois là jusqu’à ce que je te parle ;
μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον,
car Hérode est prêt à chercher le petit enfant
τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.
pour le faire périr.
-
14
Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον
Lui donc s’étant levé, prit le petit enfant
καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτός,
et sa mère de nuit,
καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον,
et se retira en Egypte.
-
νυκτός : expression au génitif ,
(au génitif pour exprimer le complément circonstanciel de temps
avec un nom commun tel que : le jour, la nuit…)
-
15
καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου:
Et il fut là jusqu’à la mort d’Hérode,
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ  κυρίου
afin que fût accompli ce qui avait été dit par le Seigneur :
διὰ τοῦ προφήτου,
par l’intermédiaire du prophète
λέγοντος,
(ne pas traduire)
Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.
hors d’Egypte, j’ai appelé mon fils. 
-
16
Τότε Ἡρῴδης,
Alors Hérode,
ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων,
voyant qu’il avait été joué par les mages,
ἐθυμώθη λίαν,
fut très en colère ;
καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ
et il envoya mettre à mort tous les enfants qui étaient dans Bethléem
καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς,
et dans tous ses environs,
ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω,
à partir de de deux ans et moins,
κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.
selon l’âge qu’il avait exactement recherché auprès des mages.
-
ἀποστείλας : participe aoriste (ayant envoyé) de ἀποστέλλω envoyer.
 = ayant envoyé (des personnes tuer), il tua
 ἀνεῖλεν : aoriste (il tua) de : ἀναιρέω. 
-
ὁρίον (τo) frontières, pl.:  territoire, les environs
-
διετοῦς, génitif singulier de διετῆς, âgé de deux ans
ἀπὸ + gén. à partir de 
-
ἀκρίβόω, rechercher ou affirmer avec exactitude, ici à l’aoriste.
χρόνος (ὁ) temps, durée de vie, âge
-
17
Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος,
Alors fut accompli ce qui avait été dit par Jérémie le prophète :
-
18
Φωνὴ ἐν Ῥαμᾶ ἠκούσθη,
Une voix dans Rama a été entendue,
κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς,
pleurs et grande lamentation,
Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς,
Rachel pleurant ses enfants ;
καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι,
et elle ne voulait pas être consolée,
ὅτι οὐκ εἰσίν.
parce qu’ils ne sont plus.

 

27 décembre 2017

Mer 27/12/17 Jn 20,2-8

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn,20,2-8
Ecouter en grec :
-
dans la TOB 
Chercher la traduction de son choix : cliquer ici
Versions : grec / B. de Jer./ Segond 1910/Vulgate
Traductions : grec/fr./lith/angl.
-
Τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον
Elle court donc et vient vers Simon Pierre,
καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς,
et vers l’autre disciple que Jésus aimait,
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et elle leur dit :
Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου,
Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur,
καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.
et nous ne savons où ils l’ont mis.
-
3
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής,
Pierre sortit donc, ainsi que l’autre disciple,
καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον.
et ils allaient au sépulcre.
-
4
Ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ:
Ils couraient tous deux ensemble ;
καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου,
et l’autre disciple courut en avant, plus vite que Pierre,
καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,
et arriva le premier au sépulcre.
-
5
καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια,
Et s’étant baissé, il voit les linges étendus;
οὐ μέντοι εἰσῆλθεν.
cependant il n’ entra pas.
-
6
Ἔρχεται οὖν  καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ
Arrive donc aussi Simon Pierre, qui le suivait,
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον,
et il entra dans le sépulcre,
καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,
et il voit les linges  étendus,
-
7
καὶ τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ,
et le suaire qui avait été sur sa tête,
οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον,
et qui n’était pas étendu avec les linges,
ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον.
mais à part plié dans un endroit.
-
8
Τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς
Alors donc entra aussi  l’autre disciple,
ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,
celui qui était arrivé le premier au sépulcre,
καὶ εἶδεν, καὶ ἐπίστευσεν:
et il vit, et il crut.

 

26 décembre 2017

Mar 26/12/17 Mt 10,17-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Evangile dans la TOB
Versions : grec/B.de Jér./Segond/Vulgate
Traductions : grec/fr (B.deJ) / lith./angl.
choisir sa traduction avec Unbound Bible
ou avec un autre site de traduction, cf. Lexilogos
-
Mt 10,17
Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων:
Et soyez en garde contre les hommes ;
παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια,
car ils vous livreront aux tribunaux,
καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς:
et dans leurs synagogues ils vous flagelleront ;
-
18
καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε
ἕνεκεν ἐμοῦ,
et vous serez menés devant des gouverneurs et des rois,
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.
à cause de moi,
pour leur être en témoignage, à eux et aux païens.
-
19
Ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς,
Mais quand ils vous livreront,
μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε:
ne vous souciez pas de la manière dont vous parlerez
δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε
 car il vous sera donné à cette heure-là ce que vous direz.
-
20
οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες,
car ce n’est pas vous qui parlez ;
ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.
mais c’est l’Esprit de votre Père qui parle en vous.
-
21
Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον,
Or un frère livrera son frère à la mort,
καὶ πατὴρ τέκνον:
et un père son enfant,
καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς,
et les enfants se soulèveront contre leurs parents
καὶ θανατώσουσιν αὐτούς.
et les feront mourir ;
-
22
Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου:
et vous serez haïs de tous à cause de mon nom ;
ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος,
mais celui qui sera resté jusqu’à la fin,
οὗτος σωθήσεται.
celui-là sera sauvé.

 

123456...11

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente