24 décembre 2018

Lun.24/12/18 Lc 1, 67-79

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

 

Lc 1,67-79

TOB

67
 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ
Et Zacharie son père
ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου,
fut rempli de l’Esprit-Saint
καὶ  ἐπροφήτευσεν λέγων,
 et prophétisa, disant :
-
68
Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ,
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
ὅτι ἐπεσκέψατο
car il a visité
καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ,
et racheté son peuple ;
 λύτρωσις : rédemption, libération. ποιέω λ. : racheter
-
69
καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν
et il a fait se lever pour nous une force de salut
ἐν οἴκῳ Δαυὶδ  τοῦ παιδὸς αὐτοῦ –
 dans la maison de David son serviteur ;
-
70
καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος
Il a annoncé ainsi par la bouche
τῶν ἁγίων ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ –
de ses saints prophètes d’autrefois :
τῶν ἁγίων προφητῶν αὐτοῦ : de ses saints prophètes
-
71
σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν,
un salut qui nous libère de nos ennemis
καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς :
et de la main de tous ceux qui nous haïssent ;
-
72
ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν,
pour exercer sa miséricorde envers nos pères
καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,
et se souvenir de son alliance sainte,
-
73
ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν,
 le serment qu’il jura à Abraham, notre père :
τοῦ δοῦναι ἡμῖν,
il nous  donnerait
l’accusatif ὅρκον dépend de ἐλάλησεν
-
74
ἀφόβως,
que sans crainte
ἐκ χειρὸς  ἐχθρῶν  ῥυσθέντας,
après avoir été délivrés de la main de nos ennemis,
λατρεύειν αὐτῷ
nous le servirions,
-
75
ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ
dans la sainteté et dans la justice,
ἐνώπιον αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις  ἡμῶν.
en sa présence, tous nos jours !
-
76
Καὶ  σὺ δέ παιδίον,
Et toi, petit enfant,
προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ:
tu seras appelé prophète du Très-Haut ;
προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον  κυρίου
car tu marcheras devant la face du Seigneur,
ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ:
pour préparer ses voies ;
-
77
τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ
pour donner à son peuple la connaissance du salut
ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,
par la rémission de leurs péchés,
-
78
διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν,
à cause de la tendresse de la miséricorde de notre Dieu,
σπλάγχνα, ων : tendresse
« tendresse miséricordieuse » si l’on fait de ἐλέους un génitif de qualité
ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους,
par laquelle le soleil levant nous a visités d’en haut :
-
79
ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει
pour éclairer ceux qui sont assis↓ dans les ténèbres
καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις,
et dans l’ombre de la mort,
τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.
afin de diriger nos pieds dans le chemin de la paix.

 

23 décembre 2018

Dim.23/12/18 Lc 1,39-45

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

Lc 1,39-45

TOB

Lc 1,39-45

Ecouter l’Evangile en grec : 
-
39
 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
Marie s’étant levée en ces jours-là
ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς,
alla vers la montagne en hâte
εἰς πόλιν Ἰούδα,
vers une ville de Juda.
-
40
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου,
Et elle entra dans la maison de Zacharie,
καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.
 et salua Élisabeth.
-
41
Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν  τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ ,
Et ( il arriva) quand Elisabeth entendit la salutation de Marie,
ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς:
que l’enfant bondit en son sein :
καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,
 et Elisabeth fut remplie du Saint Esprit.
σκιρτάω : bondir (de joie)
τὸ βρέφος : petit enfant, nourrisson
κοιλία : ventre, entrailles, sein maternel
-
42
καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ,
Et elle s’écria d’une voix forte
καὶ εἶπεν,
et dit :
Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν,
tu es bénie entre les femmes,
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
 et le fruit de ton sein est béni.
ἀνεφώνησεν aoriste de ἀναφώνεω : s’écrier (ana: de bas en haut)
κραυγή : cri
-
43
Καὶ πόθεν μοι τοῦτο,
et d’où cela (est) pour moi
ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρός  ἐμέ;
 que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?
-
44
Ἰδοὺ γάρ,
car voici,
ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου,
quand la voix de ta salutation est arrivée à mon oreille
ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
l’enfant a tressailli d’allégresse dans mon sein.
-
45
Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα,
Et bienheureuse celle qui a cru,
ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.
parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur
auront leur accomplissement.
-
Syntaxe : 
sujet : l’accomplissement (τελείωσις) , 
verbe : sera( ἔσται)
pour … (datif). 
C’est l’expression de la possession en grec :
cf. être à quelqu’un 
ce qui a été dit :τοῖς λελαλημένοις
αὐτῇ à elle  
aura son accomplissement .

22 décembre 2018

Sam. 22/12/18 Lc 1,46-56

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Lc 1,46-56
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Evangile dans la TOB
(Texte grec seul, voir ci-dessous)
-
46
Καὶ εἶπεν Μαριάμ,
et Marie dit
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,
Mon âme exalte le Seigneur,
-
47
καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου
Et mon esprit se réjouit
ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
en Dieu, mon Sauveur,
-
48
Ὅτι ἐπέβλεψεν
Parce qu’il a jeté les yeux
ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.
sur la bassesse de sa servante.
Ἰδοὺ γάρ,
Car voici,
ἀπὸ τοῦ νῦν
à partir de maintenant
μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί.
 toutes les générations me diront bienheureuse,
-
49
Ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός,
Parce que le puissant a fait pour moi de grandes choses.
καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Son nom est saint,
-
50
Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ
Et sa miséricorde
εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς
(s’étend) de générations en générations
τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
sur ceux qui le craignent.
-
51
Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ:
Il a déployé la force de son bras ;
ποίεω κράτος : agir avec force
βραχίων : le bras
littéralement : il a agi avec force avec son bras
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.
Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses.
-
ὑπερήφανος : orgueilleux 
διανοία  : intelligence, compréhension, pensée
καρδία : le coeur :
(représente le siège de la vie intérieure, de l’intelligence, de la volonté, de la vie morale)
L’expression littérale  ici : « les orgueilleux dans la pensée de leur coeur »
Figure de style pour : ceux qui avaient dans le coeur des pensées orgueilleuses. 
-
52
Καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων,
Il a fait descendre les puissants de leurs trônes,
καὶ ὕψωσεν ταπεινούς.
 Et il a élevé les humbles.
Καθεῖλεν : aoriste de καθαιρέω : faire descendre
ὐψόω : élever
-
53
Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν,
Il a rassasié de biens les affamés,
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.
 Et il a renvoyé les riches à vide.
Πεινάω : avoir faim, être affamé
-
54
Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ,
Il est venu en aide à Israël, son serviteur,
μνησθῆναι ἐλέους,
pour se souvenir de sa miséricorde -
Ἀντιλαμβάνομαι venir en aide à + génitif, secourir
μνησθῆναι : infinitif de but. 
ἐλέους : voir p.223 du lien (TRENCH les Synon. du NT)
-
55
καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν,
Comme il l’avait dit à nos pères,
τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ
-pour Abraham et pour sa postérité
εἰς τὸν αἰῶνα.
pour toujours.
-
56
 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ  ὡς μῆνας τρεῖς,
Marie demeura avec elle environ trois mois,
καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
Puis elle retourna chez elle.
Texte grec seul : 
-
46
Καὶ εἶπεν Μαριάμ,
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,
47
καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
-
48
Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.
Ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί.
49
Ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός,
καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
50
Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
51
Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ:
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.
52
Καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων,
καὶ ὕψωσεν ταπεινούς.
53
Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν,
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.
54
Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ,
μνησθῆναι ἐλέους,
Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ
55
καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν,
τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.
56
 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ  ὡς μῆνας τρεῖς,
καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
-
L’expression de la joie
et de la plénitude/grandeur de Dieu :
46
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,
Μεγαλύνω : Agrandir, magnifier
47
καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
αγαλλίάω : être plein de joie , exulter
48
Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.
Ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί.
μακαρίζω : proclamer heureux
49
Ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα δυνατός,
καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
le puissant fit pour moi de grandes choses.
51
Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ:
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.
κράτος : force
52
Καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων,
καὶ ὕψωσεν ταπεινούς.
ὕψάω : élever.
53
Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν,
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.
ἐνέπλησεν : ἐμπίπλημι, remplir

 

21 décembre 2018

Vend.21/12/18 Lc 1,39-45

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB

Lc 1,39-45

Ecouter l’Evangile en grec : 
-
39
 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
Marie s’étant levée en ces jours-là
ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς,
alla vers la montagne en hâte
εἰς πόλιν Ἰούδα,
vers une ville de Juda.
-
40
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου,
Et elle entra dans la maison de Zacharie,
καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.
 et salua Élisabeth.
-
41
Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν  τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ ,
Et ( il arriva) quand Elisabeth entendit la salutation de Marie,
ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς:
que l’enfant bondit en son sein :
καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,
 et Elisabeth fut remplie du Saint Esprit.
σκιρτάω : bondir (de joie)
τὸ βρέφος : petit enfant, nourrisson
κοιλία : ventre, entrailles, sein maternel
-
42
καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ,
Et elle s’écria d’une voix forte
καὶ εἶπεν,
et dit :
Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν,
tu es bénie entre les femmes,
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
 et le fruit de ton sein est béni.
ἀνεφώνησεν aoriste de ἀναφώνεω : s’écrier (ana: de bas en haut)
κραυγή : cri
-
43
Καὶ πόθεν μοι τοῦτο,
et d’où cela (est) pour moi
ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρός  ἐμέ;
 que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?
-
44
Ἰδοὺ γάρ,
car voici,
ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου,
quand la voix de ta salutation est arrivée à mon oreille
ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
l’enfant a tressailli d’allégresse dans mon sein.
-
45
Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα,
Et bienheureuse celle qui a cru,
ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.
parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur
auront leur accomplissement.
-
Syntaxe : 
sujet : l’accomplissement (τελείωσις) , 
verbe : sera( ἔσται)
pour … (datif). 
C’est l’expression de la possession en grec :
cf. être à quelqu’un 
ce qui a été dit :τοῖς λελαλημένοις
αὐτῇ à elle  
aura son accomplissement .

20 décembre 2018

Jeu. 20/12/18 Lc 1,26-38

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 1,26-38

-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Texte grec seul : cliquez ici.
-
-
Lc 1,26
 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ
Au sixième mois
l’ange Gabriel fut envoyé
ἀπὸ τοῦ θεοῦ
de la part de Dieu
εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας,
dans une ville de Galilée,
ᾗ ὄνομα Ναζαρέθ
dont le nom étaitNazareth,
 (sous-entendre le verbe être)
-
27
πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρί,
à une vierge fiancée à un homme,
ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ,
dont le nom était Joseph
ἐξ οἴκου Δαυίδ:
de la maison de David
καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
 Et le nom de la vierge était Marie.
-
28
Καὶ εἰσελθὼν  πρὸς αὐτὴν εἶπεν,
et étant entré chez elle, il dit :
Χαῖρε, κεχαριτωμένη :
Salut, remplie de grâce :
ὁ κύριος μετὰ σοῦ,
Le seigneur est avec toi,
-
29
Ἡ δὲ  ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη,
Elle fut bouleversée à cette parole,
καὶ διελογίζετο
et elle se demandait
ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
ce que pouvait être cette salutation.
-
30
Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ,
et l’ange lui dit :
Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ :
ne crains pas Marie :
εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.
 car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
-
31
Καὶ ἰδού, συλλήμψῃ ἐν γαστρί,
et voici tu seras enceinte,
καὶ τέξῃ υἱόν,
et tu enfanteras un fils,
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
et tu lui donneras le nom de Jésus.
-
32
Οὗτος ἔσται μέγας,
celui-ci sera grand,
καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται:
et il sera appelé fils du très haut :
καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς
et le Seigneur Dieu lui donnera
τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
le trône de David, son père.
-
33
καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας,
et il règnera sur la maison de Jacob éternellement,
καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
et son règne n’aura pas de fin.
τέλος est sujet du verbe être au futur (littéralement : et il n’y aura pas de fin …)
-
34
Εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον,
Marie dit à l’ange :
Πῶς ἔσται τοῦτο,
comment cela se fera-t-il ?
(littérale ment : sera)
ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω ;
puisque je ne connais pas d’homme ?
-
35
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ,
et l’ange lui dit en réponse :
(Littéralement : répondant lui dit)
Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ,
l’Esprit saint viendra sur toi,
καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι :
et la puissance du très haut te couvrira de son ombre.
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον
C’est pourquoi aussi l’engendré
κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.
sera appelé saint, Fils de Dieu.
ἅγιον est attribut, comme υἱὸς θεοῦ
 τὸ γεννώμενον : participe substantivé présent passif de γεννάω engendrer
-
36
Καὶ ἰδού,
et voici
Ἐλισάβετ ἡ συγγενίς σου,
Elisabeth ta parente,
καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς :
elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse :
καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ.
 et c’est le sixième mois pour elle qui était appelée stérile.
-
37
Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα.
Parce que aucune parole ne sera impossible à Dieu.
 ῥῆμα désigne à la fois la parole et l’évènement (cf. hébreu dabar)
Littéralement : toute parole (agissante) ne sera pas impossible de la part de Dieu
-
38
Εἶπεν δὲ Μαριάμ,
Et Marie dit :
Ἰδού, ἡ δούλη κυρίου:
« Voici , je suis (ss-ent. être) la servante du seigneur :
γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου.
qu’il soit fait pour moi selon ta parole.
Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
Et l’ange s’éloigna d’elle.

19 décembre 2018

Mer. 19/12/18 Lc 1,5-25

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec:
-
Lc 1,5-25 dans la TOB
Pour le texte grec seul, voir ci-dessous.
-
5
 Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου
Du temps d’Hérode
βασιλέως τῆς Ἰουδαίας
roi de Judée,
ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας,
un certain prêtre du nom de Zacharie,
ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά:
de la classe d’ Abia;
καὶ γυνὴ αὐτῷ  ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών,
avait une femme choisie parmi les filles d’Aaron,
καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.
son nom était Elisabeth.
 Ἐγένετο...και : ne pas traduire  Ἐγένετο,
...και introduit la proposition principale. 
(tour calqué sur l’hébreu)
On peut sous – entendre le verbe être
dans la deuxième partie de la phrase.
_
6
Ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι  ἐναντίον τοῦ θεοῦ,
Tous les deux étaient justes devant Dieu,
πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς,
suivant tous les commandements
 καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.
et ordonnances du seigneur, irréprochables.
πορευόμαι marcher, être à l’oeuvre
(suivre ici + cstr « dans les… »= suivre les…)
δικαιώμα, commandement, ordonnance (au datif pl. dans le texte)
ἄμεμπτος, irréprochable
-
7
Καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον,
Ils n’avaient pas d’enfants,
καθότι  ἦν ἡ Ἐλισάβετ στεῖρα,
parce qu’Élisabeth était stérile ;
καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.
et ils étaient l’un et l’autre avancés en âge.
προβεβηκότες : participe parfait de προβαίνω, s’avancer :
forme périphrase avec le verbe être : équivalent du verbe simple (fréquent dans le NT)
-
8
 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν
Or, pendant qu’il exerçait le service sacerdotal,
ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ
d’après l’ordre de sa classe
ἔναντι τοῦ θεοῦ,
devant Dieu,
ἐν τῷ + ppinf. : pendant que …
 ἱερατεύειν :exercer le service sacerdotal
ἐφημερία : classe (des prêtres pour le service quotidien du temple)
-
9
κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας,
selon la coutume du sacerdoce,
ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν
il fut appelé par le sort à entrer pour offrir l’encens
εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου.
dans le temple du Seigneur.
θυμιάω : offrir l’encens 
τοῦ + inf : exprime le but. 
-
10
Καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω
Toute la multitude du peuple était  en prière dehors,
τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος.
à l’heure de l’encens.
ἦν προσευχόμενον : périphrase pour l’imparfait 
προσεύχω : prier
-
11
Ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου,
un ange du seigneur lui apparut
ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.
se tenant debout à droite de l’autel de l’encens.
Ὤφθη : 3è pers. de l’aoriste passif de voir (ὁράω) 
littéralement :  fut vu se fit voir  
-
12
Καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών,
et Zacharie fut troublé en le voyant,
καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτόν.
et une frayeur fondit sur lui.
-
13
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος,
et l’ange lui dit:
Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία :
N’aie pas peur Zacharie :
διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου,
car ta prière a été exaucée,
καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι,
et ta femme Elisabeth enfantera un fils pour toi
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.
et tu lui donneras le nom de Jean.
εἰσακούω : obéir, exaucer
-
14
Καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις,
et il sera joie et allégresse,
καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται.
et plusieurs se réjouiront de sa naissance.
-
15
Ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου,
car il sera grand devant le seigneur
καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ,
et il ne boira absolument pas de vin ni de liqueur
καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται
et il sera rempli de l’Esprit Saint
ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ.
dès le sein de sa mère.
οὐ μὴ + subj. = négation renforcée
-
16
Καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει
et il fera se retourner beaucoup de fils d’Israël
ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν:
vers le Seigneur, leur Dieu ;
-
17
καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ
et il marchera devant lui
ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου,
avec l’esprit et la puissance d’Elie
ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα,
pour faire se retourner les coeurs des pères vers les enfants
καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων,
et(ramener) les rebelles dans la sagesse des justes,
ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.
pour préparer au seigneur un peuple bien disposé.
ἐν + datif remplace souvent « avec » dans la langue du NT cf. particularités de la langue
ἀπειθής : adj. rebelle
φρονήσις : un mot qui veut dire sagesse cf. article sophia sagesse
ἐπιστρέφω :  traduit dans la Vulgate par : convertire , littéralement : se retourner,
c’est à dire « opérer une conversion ». 
ἑτοιμάσαι : infinitif employé librement pour exprimer le but, tour non classique. 
-
18
Καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον,
Et Zacharie dit à l’ange :
Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο;
A quoi reconnaîtrai-je cela ?
Ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης,
Car moi je suis vieux,
καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.
et ma femme est avancée en âge.
-
19
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ,
et en réponse l’ange lui dit :
Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ:
Moi je suis Gabriel celui qui s’est tenu devant le seigneur,
καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε,
et j’ai été envoyé pour te parler,
καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα.
et pour t’annoncer cette bonne nouvelle.
-
20
Καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι,
et voici que tu seras silencieux et que tu ne pourras pas parler
ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα,
jusqu’au jour où ces choses arriveront,
ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου,
parce que tu n’as pas cru à mes paroles,
οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.
qui s’accompliront en leur temps.
-
21
Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν:
et le peuple attendait Zacharie
καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν.
s’étonnait  de ce qu’il restait si longtemps dans le temple.
ἐν τῷ + pp inf. (sujet de l’inf. = αὐτόν) :
de ce que (après le verbe s’étonner) tour non classique cf. koinè
-
22
Ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς :
et étant sorti, il ne pouvait leur parler :
καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ:
et ils comprirent qu’il avait vu une vision dans le temple :
(ἑώρακεν : parfait de ὁράω)
καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς,
et il leur faisait des signes,
 ἦν διανεύων imparfait du verbe être + participe présent :
périphrase pour le verbe simple (équivalent)
καὶ διέμενεν κωφός.
et il resta muet.
-
23
Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ,
et lorsque les jours de son services furent accomplis,
ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
il s’en alla chez lui.
-
24
 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ,
et quelque temps après, Elisabeth, sa femme,  devint enceinte
καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα ὅτι
et  se cacha pendant cinq mois, disant :
-
25
Οὕτως μοι πεποίηκεν κύριος
Ainsi pour moi a fait le seigneur
ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν
les jours où il a jeté les yeux sur moi
ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.
pour ôter mon opprobre parmi les hommes.
 ἐπεῖδεν : aoriste : il a jeté les yeux  ἐπι +  εῖδεν
 ἀφελεῖν : inf aoriste  ἀφαίρω enlever, ôter
-
Texte grec seul : 
-
5
 Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας
ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας,
ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά:
καὶ γυνὴ αὐτῷ  ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών,
καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.
_
6
Ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι  ἐναντίον τοῦ θεοῦ,
πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς,
 καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.
-
7
Καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον,
καθότι  ἦν ἡ Ἐλισάβετ στεῖρα,
καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.
-
8
 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν
ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ
ἔναντι τοῦ θεοῦ,
-
9
κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας,
ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου.
-
10
Καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω
τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος.
-
11
Ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου,
ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.
-
12
Καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών,
καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτόν.
-
13
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος,
Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία :
διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου,
καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι,
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.
-
14
Καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις,
καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται.
-
15
Ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου,
καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ,
καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται
ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ.
-
16
Καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει
ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν:
-
17
καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ
ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου,
ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα,
καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων,
ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.
-
18
Καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον,
Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο;
Ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης,
καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.
-
19
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ,
Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ:
καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε,
καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα.
20
Καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι,
ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα,
ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου,
οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.
-
21
Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν:
καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν.
-
22
Ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς :
καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ:
καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς,
καὶ διέμενεν κωφός.
23
Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ,
ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
24
 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ,
καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα ὅτι
25
Οὕτως μοι πεποίηκεν κύριος
ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.

18 décembre 2018

Mar. 18/12/18 Mt 1,18-24

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Passage dans la TOB 
-
Mt 1,18
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν·
La naissance de Jésus Christ fut ainsi :
Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ,
comme sa mère Marie était fiancée à Joseph,
(génitif absolu)
πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς,
avant qu’ils eurent habité ensemble  
(συνελθεῖν, inf aoriste de συνέρχομαι, (συν : ensemble avec + verbe aller)
εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα
elle se trouva enceinte
ἐκ πνεύματος ἁγίου.
venant de l’Esprit Saint.
_
19
Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς,
et Joseph son époux,
δίκαιος ὤν,
étant juste,
καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι
et ne voulant pas la livrer en spectacle
(δειγματίζω, ici inf. aor.)
ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν.
voulut secrètement rompre avec elle.
-
20
Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος,
et comme il avait cela en son coeur,
ἰδού,
voici
ἄγγελος κυρίου κατ’ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ,
un ange du seigneur en songe lui apparut,
λέγων, Ἰωσήφ, υἱὸς Δαυίδ,
disant, Joseph, fils de David,
μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν  Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου:
ne crains pas de prendre Marie comme ton épouse
(τὴν γυναῖκά σου : attribut du COD)
τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν
car l’enfant engendré en elle
ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου.
     est de l’Esprit saint ;
-
21
Τέξεται δὲ υἱόν,
et elle enfantera un fils
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν:
et tu l’appelleras du nom de Jésus ;
αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ
car il sauvera son peuple
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.
de ses péchés.
-
22
Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν,
et tout cela arriva,
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ  κυρίου,
pour que fut accomplie la parole venant du seigneur,
διὰ τοῦ προφήτου,
par l’intermédiaire du prophète,
λέγοντος,
qui dit
-
23
Ἰδού, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν,
Voici, la vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils,
καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ,
 et on lui donnera le nom d’Emmanuel,
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον,
ce qui se traduit :
Μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός.
  »Dieu avec nous. »
-
24
 Ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου,
et Joseph s’étant réveillé de son sommeil,
ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου :
 fit comme l’ange du Seigneur lui avait ordonné,
καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
et il prit sa femme avec lui.
-

 

17 décembre 2018

Lun. 17/12/18 Mt 1,1-17

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

Mt 1,1-17

TOB

1
Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
Livre de la généalogie de Jésus-Christ,
υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ. 
fils de David, fils d’Abraham.
-
2
 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ :
Abraham engendra Isaac.
Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ :
Isaac engendra Jacob.
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν
Jacob engendra Juda
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ:
et ses frères.
-
3
Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς
Juda engendra Pharès
καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ :
et Zara,  de Thamar
Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ :
Pharès engendra Esrom :
Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ:
Esrom engendra Aram.
-
4
Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ :
Aram engendra Aminadab.
Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών :
Aminadab engendra Naasson.
Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών:
Naasson engendra Salmon.
-
5
Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βόες ἐκ  τῆς Ῥαχάβ :
Salmon engendra Booz, de Rahab.
Βόες δὲ  ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ :
Booz engendra Obed, de Ruth.
Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί :
Obed engendra Jessé.
-
6
Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα.
 Jessé engendra le roi David.
Δαυὶδ δὲ  ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου :
David engendra Salomon, de la femme d’Urie.
-
7
Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ :
Salomon engendra Roboam.
Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά :
Roboam engendra Abia.
Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσάφ.
Abia engendra Asa.
-
8
 Ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ :
Asa engendra Josaphat.
Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ :
Josaphat engendra Joram.
Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν :
Joram engendra Ozias.
-
9
Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωάθαμ :
Ozias engendra Joatham.
Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἄχαζ :
Joatham engendra Achaz.
Ἄχαζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν :
Achaz engendra Ezéchias.
-
10
Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ :
Ezéchias engendra Manassé.
Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν  Ἀμώς
Manassé engendra Amos.
Ἀμὼς  δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν :
Amos engendra Josias.
-
11
Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν
Josias engendra Jéchonias
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,
et ses frères,
ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.
vers le temps de la déportation à Babylone.
-
12
 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος,
Et après la déportation à Babylone,
Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ :
Jéchonias engendra Salathiel.
Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ:
Salathiel engendra Zorobabel.
-
13
Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ :
Zorobabel engendra Abiud.
Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακίμ
Abiud engendra Eliakim.
Ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ:
Eliakim engendra Azor.
-
14
Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ :
Azor engendra Sadoc.
Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν  Ἀχίμ
Sadoc engendra Achim.
Ἀχὶμ  δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ:
Achim engendra Eliud.
-
15
Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ :
Eliud engendra Eléazar.
Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν :
Eléazar engendra Matthan.
Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ:
Matthan engendra Jacob.
-
16
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ
Et Jacob engendra Joseph,
τὸν ἄνδρα Μαρίας,
l’époux de Marie,
ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς,
de laquelle est né Jésus,
ὁ λεγόμενος χριστός.
qui est appelé Christ.
-
17
 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ
Ainsi toutes les générations d’Abraham
ἕως Δαυὶδ
jusqu’à David,
γενεαὶ δεκατέσσαρες :
furent quatorze générations ;
καὶ ἀπὸ Δαυὶδ
et de David
ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος,
jusqu’à la déportation à Babylone,
γενεαὶ δεκατέσσαρες :
quatorze générations ;
καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
et depuis la déportation à Babylone
ἕως τοῦ χριστοῦ,
jusqu’au Christ,
γενεαὶ δεκατέσσαρες.
quatorze générations.

 

16 décembre 2018

Dim.16/12/18 Lc 3,10-18

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

Lc 3,10-18

 TOB

-

10
Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες,
Et les foules l’interrogeaient disant :
Τί οὖν  ποιήσωμεν ; 
Que devons-nous donc faire ?
-
11
Ἀποκριθεὶς δὲ  ἔλεγεν αὐτοῖς,
Et répondant, il leur disait :
Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας
« Celui qui a deux tuniques
μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι :
Qu’il partage avec celui qui n’en a pas ;
καὶ ὁ ἔχων βρώματα
et celui qui a des aliments
ὁμοίως ποιείτω.
qu’il fasse de même.
-
12
Ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι,
Or vinrent aussi des collecteurs d’impôts pour être baptisés,
καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν,
et ils lui dirent :
Διδάσκαλε,
Maître,
τί ποιήσωμεν ;
que devons-nous faire ?
-
13
Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Et il leur dit :
Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.
Ne faites rien de plus à côté de ce qui ce qui vous a été ordonné.
-
14
Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι,
Et des soldats aussi l’interrogeaient
λέγοντες,
disant :
 Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς ;
« et nous que devons-nous faire ? « 
Καὶ εἶπεν  αὐτοῖς ,
Et il leur dit :
Μηδένα διασείσητε,
N’extorquez personne
μηδὲ συκοφαντήσητε:
et n’accusez pas non plus faussement,
καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.
et contentez-vous de votre paie.
-
15
Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ,
Or, comme le peuple était dans l’attente,
καὶ διαλογιζομένων πάντων
et que tous se demandaient
ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν
dans leurs cœurs
περὶ τοῦ Ἰωάννου,
au sujet de Jean
μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστός,
s’il n’était pas lui-même le Christ,
-
16
ἀπεκρίνατο  λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης ,
Jean répondit, disant à tous :
Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς :
Moi, je vous baptise d’eau,
ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου,
mais il vient, celui qui est plus puissant que moi,
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ :
dont je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales ;
αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί :
lui, il vous baptisera dans l’Esprit saint et dans le feu.
-
17
οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ,
Il a son van en sa main ;
 διακαθᾶραι  τὴν ἅλωνα αὐτοῦ,
il nettoiera parfaitement son aire,
καὶ  συναγαγεῖν τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ,
et il amassera le froment dans son grenier ;
τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
mais il brûlera la balle au feu qui ne s’éteint pas.
-
18
 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν
En faisant ainsi ces nombreuses exhortations, et d’autres,
εὐηγγελίζετο τὸν λαόν:
il annonçait la bonne nouvelle au peuple.

 

 

15 décembre 2018

Sam 15/12/18 Mt17,10-13

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Mt 17,10-13
-
Passage dans la TOB 
-
Ecouter en grec :
-
Mt 17, 10
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες,
Et les disciples lui demandèrent :
Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν
Pourquoi donc les scribes disent-ils
ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;
qu’il faut qu’Elie vienne en premier ?
-
ἐπερωτάω : interroger, demander
11
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
Et lui répondit :
Ἠλίας μὲν ἔρχεται 
Il est vrai qu’Élie vient,
καὶ ἀποκαταστήσει πάντα :
 et qu’il rétablira toutes choses.
-
μὲν…( δὲ verset 12) : il est vrai que (μὲν)…mais (δ)
ἀποκαταστήσει : futur(3è sg) de ἀποκαθίστημι rétablir, restaurer, rendre
-
12
λέγω δὲ ὑμῖν
Mais je vous dis
ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν,
qu’Élie est déjà venu,
καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν,
 qu’ils ne l’ont pas reconnu,
ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ
au contraire ils ont fait avec lui
ἐν : la préposition ἐν peut avoir le sens de « avec » en grec biblique
tout ce qu’ils ont voulu
De même aussi le Fils de l’homme
μέλλει πάσχεινπ’ αὐτῶν.
doit souffrir de leur part.
ἤδη adv. déjà, désormais
ὑπ῾ = ὑπο devant voyelle : de la part de
-
13
Τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ
Alors les disciples comprirent
ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς.
 que c’était de Jean Baptiste qu’il leur parlait.
-
 συνῆκαν :3è pers. du pluriel de l’ aoriste de συνίημι.
La forme de l’aoriste au pluriel,
à l’époque classique est différente .
cf. particularités du grec biblique.
le suffixe κα ne subsiste pas aux 3 pers. du pluriel, cf. RAGON §149
περὶ : au sujet de , de
-
Texte grec seul : 
-
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες,
Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;
-
11
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
Ἠλίας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα :
-
12
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν,
καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν,
ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν:
οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν.
-
13
Τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ
ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς.

 

14 décembre 2018

Ven.14/12/18 Mt11,16-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Mt 11,16-19
Ecouter en grec :
-
Passage dans la TOB.
-
16
Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην;
A qui comparerai-je cette génération?
Ὁμοία ἐστὶν παιδίοις  καθημένοις
elle est semblable à des petits enfants assis
ἐν ταῖς ἀγοραῖς
sur les places publiques
προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις 
qui, s’adressant à d’autres enfants,
17
 λέγουσιν,
disent
-
ὁμοιάω : comparer, ici au futur : ὁμοιώσω
παιδίον, ου (n.) : petit enfant
-
 Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε :
Nous avons joué de la flûte pour vous, et vous n’avez pas dansé :
 ἐθρηνήσαμεν 
Nous avons chanté un chant funèbre
καὶ οὐκ ἐκόψασθε.
et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine
Ηὐλήσαμεν 1ère per. du pl de l’aoriste actif de αὐλέω : jouer de la flûte
ὠρχήσασθε 2è pers. du pl. de l’aoriste moyen de ὀρχέομαι , danser
 θρηνέω : chanter un chant funèbre, 
κόπτομαι se frapper la poitrine, se lamenter sur  
-
18
Ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων,
Car Jean est venu ne mangeant pas et ne buvant pas,
καὶ λέγουσιν,
et ils disent :
Il a un démon.
-
19
Ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων,
Le fils de l’homme est venu mangeant et buvant,
καὶ λέγουσιν,
et ils disent :
Ἰδού, ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης,
Voici : un homme glouton et buveur de vin,
ami des collecteurs d’impôts et des pécheurs.
Καὶ ἐδικαιώθησοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς.
(TOB= mais la sagesse a été reconnue juste d’après ses oeuvres)
φάγος ου (m) glouton
-
Texte grec seul : 
-
Mt 11,16
16
Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην;
Ὁμοία ἐστὶν παιδίοις  καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς
ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις 
17
 λέγουσιν, Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε :
 ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε.
18
Ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων,
καὶ λέγουσιν, Δαιμόνιον ἔχει.
19
Ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν,
Ἰδού, ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης,
τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν.
Καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφίαπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς.
-
Analyse grammaticale du verset 19 : cliquez ici

 

13 décembre 2018

Jeu 13/12/18 Mt 11,11-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Mt 11, 11-15
Passage en grec sans traduction (+variantes text.) : cliquez ici.
-
Ecouter Mt 11,11-15 en grec :
-
11.
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous le dis
οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν
il ne s’est pas levé parmi ceux qui sont nés de femme,
μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
de plus grand que Jean-Baptiste.
Ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
Mais le plus petit dans le royaume des cieux
 μικρότερος : le comparatif dans le NT est très souvent employé à la place du superlatif (comme ici)
μείζων αὐτοῦ ἐστιν.
est plus grand que lui.
-
12
Ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
Depuis les jours (= le temps) de Jean-Baptiste  
ἕως ἄρτι
jusqu’à présent
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται,
 le royaume des cieux subit la violence,
καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.
 et des violents s’en emparent.
 2 mots de la même famille:
βιάζομαι : au passif : subir la violence 
 βιάστης, ου (m) : homme violent 
Même radical que βιά, ας (f) : la violence (ou la force)
-
13
Πάντες γὰρ οἱ προφῆται
Car tous les prophètes
καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν
et la loi jusqu’à Jean ont prophétisé ;
-
14
καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι,
Et si vous voulez le comprendre,
αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι.
il est Élie qui doit venir.
-
15
Ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.
Que celui qui a des oreilles  entende.

 

12 décembre 2018

Mer.12/12/18 Mt 11,28-30

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

Mt 11,28-30

-
Ecouter l’Evangile en grec : 
28
Δεῦτε πρός με
Venez à moi,
πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι,
vous tous qui êtes fatigués et chargés,
κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.
et moi je vous soulagerai.
-
πεφορτισμένοι : participe parfait passif de φορτίζω, charger : 
ὀ φόρτος, la charge
φορ ou  φερ, avec alternance vocalique :
racine qui comporte l’idée de « porter » φέρω : porter
ἀναπαύσω : futur de ἀναπαύω, soulager
[ἀνα (complètement) παύω : faire cesser]
ἀνάπαυσις, verset 29 : cessation, pause, d’où « repos » 
-
29
Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς
Chargez-vous de mon joug,
καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ,
et apprenez de moi,
ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ:
que je suis doux et humble de cœur,
καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν.
et vous trouverez du repos pour vos âmes ;
-
Ἄρατε : impératif aoriste de αἴρω prendre, lever
ἐφ’ ὑμᾶς : sur vous
τὸ ζύγον : joug,  même radical : ζεύγνυμι, atteler
(cf. jungo, joindre) (on est « chargé » d’un fardeau,
quand on est seul, mais le joug se porte à deux ! )
ἡ ψυχή, désigne l’âme mais aussi « la vie ».
-
30
Ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστός,
car mon joug est bienfaisant,
καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.
et mon fardeau est léger.
-
χράομαι : se servir de , χρηστός : adjectif verbal, utile
littéralement : dont on peut se servir, d’où ici : « bienfaisant »
τὸ φορτίον : même racine que φορτίζω, charger, verset 28 et φέρω

 

11 décembre 2018

Mardi 11/12/18 Mt18,12-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min
Mt18,12-14
-
Passage dans la TOB 
-
Lecture en grec (prononciation érasmienne):
-
Mt 18, 12-14
12
Τί ὑμῖν δοκεῖ;
Que vous semble-t-il?
Ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα,
Si un homme a cent brebis,
(datif de la personne qui possède ; littéralement :  cent brebis sont à…)
καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν:
 et que l’une d’elles s’égare,
οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη
 ne laissera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf  sur les montagnes,
 καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;
pour aller chercher celle qui s’est égarée ?
(littéralement : « et s’en allant, il cherche »)
-
13
Καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό,
Et s’il arrive qu’il la trouve,
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον,
Amen, je vous dis qu’il se réjouit plus pour elle,
ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα
 que pour les quatre-vingt-dix-neuf
τοῖς μὴ πεπλανημένοις.
qui ne se sont pas égarées.
-
14
Οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα
Ainsi ce n’est pas la volonté
ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
de votre Père qui est dans les cieux
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων.
qu’il se perde un seul de ces petits.
 ἔμπροσθεν + gén = « devant », traduire seulement par « de »
ἵνα + subj. après Οὕτως : adv. démonstratif,
ainsi, de cette façon …ἵνα, que,  à savoir que 

10 décembre 2018

Lun. 10/12/18 Lc 5,17-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 16 h 01 min

Lc 5,17-26

TOB

17
 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν,
Et il arriva un de ces jours
καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων :
que Jésus enseignait,
καὶ ἦσαν καθήμενοι
Et étaient là assis
Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι,
des pharisiens et des docteurs de la loi,
οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας
qui étaient venus de tous les bourgs de la Galilée
καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ :
et de la Judée, et de Jérusalem,
καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.
Et la puissance du Seigneur s’exerçait pour qu’il guérît.
(Littéralement : était pour…)
18
Καὶ ἰδού, ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης
Et voici, des gens, portant sur un lit
ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος,
un homme qui était paralytique,
καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν
cherchaient à le faire entrer
καὶ θεῖναι  [αὐτὸν] ἐνώπιον ;
et à le placer devant lui.
-
εἰσενεγκεῖν : inf aoriste de εἰσφέρω faire entrer.
19
καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν
Comme ils ne savaient par où ils le feraient entrer,
 ποίας pronom interrogatif au génitif singulier de
ποῖος, α, ον : quel, qui, quelle espèce de…?
C’est un génitif de lieu sans préposition : cf.grammaire de  Carrez § 196, 6 p.127 
διὰ τὸν ὄχλον,
à cause de la foule,
ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα,
étant montés sur le toit,
διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν
à travers les tuiles ils le descendirent
σὺν τῷ κλινιδίῳ
avec son lit,
εἰς τὸ μέσον
au milieu,
ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ.
devant Jésus.
-
20
Καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν,
Et voyant leur foi,
εἶπεν
il dit :
 Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.
Homme, tes péchés te sont pardonnés.
ἀφέωνταί 3è pers. du pl. du parfait passif. de ἀφίημι pardonner
-
21
Καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς
Les scribes et les pharisiens se mirent à débattre
καὶ οἱ Φαρισαῖοι, λέγοντες,
ainsi que les Pharisiens, disant :
Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας;
 Qui est celui-ci, qui profère des blasphèmes ?
Τίς δύναται  ἁμαρτίας ἀφεῖναι,
 Qui peut pardonner les péchés,
εἰ μὴ μόνος ὁ θεός;
si ce n’est Dieu seul ?
-
22
Ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν
Jésus connaissant leurs débats,
ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς,
en réponse leur dit :
Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
Que débattez-vous dans vos coeurs ?
-
23
Τί ἐστιν εὐκοπώτερον,
Qu’est-ce qui  est le plus aisé :
εἰπεῖν,
 dire :
Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου,
« Tes péchés te sont pardonnés » ,
ἢ εἰπεῖν,
ou dire :
Ἔγειρε καὶ περιπάτει;
Lève-toi, et marche ?
-
24
Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι
 Or, afin que vous sachiez que
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει
le Fils de l’homme a autorité
 ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας
sur la terre pour pardonner les péchés :
– εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ –
Il dit au paralytique-
Σοὶ λέγω,
je te le dis :
 ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου,
lève-toi, prends ton lit,
ἄρας : participe aoriste, au nominatif singulier.
πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου.
et va dans ta maison.
-
25
Καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν,
Et, à l’instant, s’étant levé devant eux,
ἄρας ἐφ’ ὃ κατέκειτο,
ayant pris le lit sur lequel il était couché,
 ἀναστὰς : participe aoriste
ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,
il s’en alla dans sa maison,
δοξάζων τὸν θεόν.
glorifiant Dieu.
Rappel : Succession d’actions dans le passé :
plusieurs participes passés + V. principal à l’aoriste.
On pourrait tout traduire par des passés simples.
-
26
Καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας,
Et l’étonnement s’empara de tous,
= Tous étaient dans l’étonnement,
καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν,
et  ils glorifiaient Dieu ;
καὶ ἐπλήσθησαν φόβου,
Et ils étaient remplis de crainte
λέγοντες ὅτι
disant :
Εἴδομεν παράδοξα σήμερον.
Nous avons vu aujourd’hui des choses étranges.
σήμερον : adv. aujourd’hui.
 παράδοξος : adj. incroyable, ici neutre pluriel,
substantivé , des choses incroyables.

 

1...34567...28

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente