20 juin 2018

Mer 20/06/18 Mt 6,1-6. 16-18

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 6,1-6.16-18

Ecouter l’Evangile en grec : 

TOB

1
Προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην  ὑμῶν μὴ ποιεῖν
Gardez-vous de ne pas pratiquer votre justice
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
devant les hommes,
πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς ·
pour vous donner en spectacle devant eux ;
εἰ δὲ μή γε 
sinon certes
μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν
vous n’avez pas de récompense auprès de votre Père
τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
qui est dans les cieux.
-
θεαθῆναι : infinitif aoriste passif de θεάομαι (regarder), au passif : 
se donner en spectacle
θεά : racine qu’on retrouve dans τὸ θέατρον, ου : théâtre
-
2
 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην,
Donc chaque fois que tu fais l’aumône,
μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου,
ne sonne pas de la trompette devant toi,
ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς
comme les hypocrites font dans les synagogues
καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις,
et dans les rues,
ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων:
afin qu’ils soient glorifiés par les hommes.
ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis,
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
ils reçoivent leur récompense.
-
3
Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην,
Mais toi, quand tu fais l’aumône,
(génitif absolu)
μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου
que ta main gauche ne sache pas
τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,
ce que fait ta droite,
-
4
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ ·
afin que ton aumône soit faite dans le secret ;
 καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ  
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι.
te le rendra.
-
5
 Καὶ ὅταν προσεύχησθε
Et chaque fois que vous priez,
οὐκ ἔσεσθε ὡς  οἱ ὑποκριταί,
ne soyez pas comme les hypocrites,
ὅτι φιλοῦσιν
car ils aiment
ἐν ταῖς συναγωγαῖς
dans les synagogues
καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν
et aux coins des rues,
ἑστῶτες
en se tenant debout
προσεύχεσθαι,
 prier
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις:
afin qu’ils paraissent aux hommes.
ἀμὴν λέγω ὑμῖν
 Amen, je vous (le) dis,
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
ils reçoivent leur récompense.
-
6
Σὺ δέ,
Mais toi,
ὅταν προσεύχῃ,
à chaque fois que tu pries
εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου,
entre dans ta chambre ;
καὶ κλείσας τὴν θύραν σου,
et ayant fermé ta porte,
πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ
prie ton Père qui est là dans le secret ;:
καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι .
te le rendra.
-
16
 Ὅταν δὲ νηστεύητε,
Et chaque fois que vous jeûnez,
μὴ γίνεσθε  ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί:
ne soyez pas comme les hypocrites, à l’air sombre ;
ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν,
car ils font disparaître leurs visages,
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες:
afin qu’il paraisse aux hommes qu’ils jeûnent :
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
Amen,  je vous (le) dis, ils reçoivent leur récompense.
-
17
Σὺ δὲ νηστεύων
Mais toi, quand tu jeûnes,
ἄλειψαί σου τὴν κεφαλήν,
oins ta tête
καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
 et lave ton visage ;
-
18
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων,
afin qu’il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes,
ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ 
mais à ton Père qui est dans le secret,
 καὶ  ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ
et ton Père qui voit dans le secret,
ἀποδώσει σοι.
te le rendra.

 

19 juin 2018

Mar 19/06/18 Mt 5,43-48

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5,43-48

La  TOB
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
43
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου,
Tu aimeras ton prochain, 
καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου:
et tu haïras ton ennemi.
-
44
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais moi, je vous dis :
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν,
Aimez vos ennemis
καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς:
et priez pour ceux qui vous vous persécutent.
-
45
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ;
ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς,
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
-
46
Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς,
Car si vous aimez ceux qui vous aiment,
τίνα μισθὸν ἔχετε;
quelle récompense avez-vous ?
Οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;
les collecteurs d’impôts ne font-ils pas aussi la même chose ?
-
47
Καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς  ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον,
Et si vous accueillez vos frères seulement,
τί περισσὸν ποιεῖτε ;
que faites-vous en surplus?
Οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ  ποιοῦσιν ;
Les païens aussi ne font-ils pas la même chose ?
-
48
Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι,
Soyez donc, vous,  parfaits,
 ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ  οὐράνιος τέλειός ἐστιν.
comme votre Père céleste est parfait.
-

 

18 juin 2018

Lun 18/06/18 Mt 5,38-42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5, 38-42

Ecouter l’Evangile en grec:
-
38
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ,
œil pour œil,
καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος :
et dent pour dent.
-
39
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ · 
Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant ;
ἀντιστῆναι infinitif aoriste 2 actif de ἀνθίστημι : résister, s’opposer à 
ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα,
mais celui qui te frappe sur la joue droite,
σιαγών, όνος, joue
στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·
tends lui aussi l’autre.
στρέψον : impératif aoriste de στρέφω :  tendre, présenter 
-
40
καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι
Et à celui qui veut plaider contre toi,
κριθῆναι : infinitif aoriste passif de κρίνω, juger;  
sens au passif : être en procès
καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν,
et prendre ta tunique,
ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·
laisse-lui aussi le manteau.
-
41
καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν,
Et celui qui t’obligera à un mille
ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο.
va avec lui en faire deux.
ἀγγαρεύσει : ἀγγαρεύω : forcer, obliger
μίλιον : un mille, environ 1480 mètres
-
42
Τῷ αἰτοῦντί σε  δός
A celui qui te demande, donne
καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ  δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.
et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.
δανίσασθαι : infinitif aoriste moyen de δανείζω emprunter

17 juin 2018

Dim 17/06/18 Mc 4,26-34

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 4,26-34

 TOB

26
 Καὶ ἔλεγεν,
Et il disait :
Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ,
Ainsi est le royaume de Dieu
ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς,
comme un homme qui aurait jeté la semence en terre ;
-
Οὕτως : adverbe qui annonce la comparaison introduite par ὡς
Les verbes suivant ὡς sont au subjonctif et expriment une éventualité
-
27
καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν,
et dormirait et veillerait, la nuit et le jour,
καὶ ὁ σπόρος  βλαστᾷ 
et la semence germerait
καὶ μηκύνηται
et elle grandirait
ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός.
comment : il ne le sait pas lui-même.
-
28
Αὐτομάτη  ἡ γῆ καρποφορεῖ,
Spontanément la terre porte du fruit,
πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν,
premièrement de l’herbe, puis un épi,
εἶτα πλήρη[σ] σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.
puis du blé plein dans l’épi.
-
Αὐτομάτη est un adjectif accordé à γῆ : 
Αὐτομάτος : de soi-même, spontané
-
29
Ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός,
Et quand le fruit est mûr,
παραδοῖ : 3è pers. subjonctif aoriste irrégulier, subj. après  Ὅταν
εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον,
aussitôt il envoie la faucille,
 ἀποστέλλω : envoyer
ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός.
parce que la moisson s’approche.
-
παρέστηκεν :parfait de παρίστημι se tenir auprès, s’approcher
On peut noter que : 
ἀποστέλλει et παρέστηκεν, dans d’autres contextes sont employés :
pour parler de l’heure de la Passion (qui s’approche) et de l’envoi  (ἀποστέλλω : envoyer)
des apôtres. 
-
30
Καὶ ἔλεγεν,
Et il disait :
 Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ;
A quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu ?
ὁμοιώσωμεν : subjonctif de délibération
Ἢ ἐν  τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν ;
ou dans quelle parabole pouvons-nous le présenter ?
-
31
Ὡς  κόκκῳ σινάπεως,ὅς,
(on peut le comparer à) une graine de moutarde, qui
ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς,
lorsqu’on l’a semée en terre,
σπαρῇ : subjonctif aoriste de σπείρω
 μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων  
étant la plus petite de toutes les semences
ὂν : participe présent neutre sing. du verbe être.
τῶν ἐπὶ τῆς γῆς·
qui sont sur la terre ;
-
 κόκκῳ :datif de ὁ κόκκος,  
le verbe comparer (à) s’emploie avec le datif 
ὁμοιόω : comparer 
-
32
καὶ ὅταν σπαρῇ,
lorsqu’on l’a semée,
ἀναβαίνει,
monte
καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων ,
et devient plus grande que tous les légumes,
καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους,
et fait de grandes branches ;
ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν.
de sorte que les oiseaux du ciel
peuvent faire leur nid sous son ombre.
-
 κατασκηνόω : infinitif, faire son nid.
ὥστε : de sorte que + infinitif
-
33
Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς
Et par beaucoup de paraboles semblables,
ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον,
il leur annonçait la parole,
καθὼς  ἠδύναντο ἀκούειν:
selon qu’ils pouvaient entendre.
-
34
χωρὶς δὲ παραβολῆς
Sans parabole
οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς·
 il ne leur parlait pas
κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς  ἰδίοις μαθηταῖς
 mais, à l’écart, à ses propres disciples,
ἐπέλυεν πάντα.
il expliquait tout.
ἐπέλυεν : imparfait de ἐπιλύω délier, expliquer

 

16 juin 2018

Sam 16/06/18 Mt 5,33-37

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5,33-37

-
-
33
 Πάλιν ἠκούσατε 
De plus, vous avez entendu
ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις,
qu’il a été dit aux anciens :
Οὐκ ἐπιορκήσεις,
Tu ne te parjureras pas, 
ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου:
mais tu accompliras pour le seigneur tes serments.
ἐπιορκήσεις (futur) : ἐπι (contre) + ορκέω :
faire un faux serment, se parjurer
ἀποδώσεις : 2è sg du futur de ἀποδίδωμι : s’acquitter de, accomplir
 ἀπο + δίδωμι
-
34
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
Mais moi, je vous dis
μὴ ὀμόσαι ὅλως·
de ne pas jurer du tout ;
μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ,
ni par le ciel,
ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ·
parce que c’est le trône de Dieu ;
ὅλως : adverbe , avec une négation : en aucun cas
ὀμόσαι : infinitif aoriste de ὀμνύω , ὄμνυμι : jurer, faire un serment
-
35
μήτε ἐν τῇ γῇ,
ni par la terre,
ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ·
parce que c’est le marchepied de ses pieds ;
μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα,
ni par Jérusalem,
ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως·
parce que c’est la ville du grand Roi.
-
36
μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς,
Tu ne jureras pas non plus par ta tête,
 ἐν : l’usage de la préposition ἐν s’est étendu dans la koinè
ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν  ποιῆσαι ἢ μέλαιναν.
parce que tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir.
μίαν τρίχα : un seul cheveu, COD; λευκὴν ἢ μέλαιναν : attributs du COD
-
37
Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν,
Mais que votre parole soit
ναὶ ναί, οὒ οὔ·
oui, oui, non, non ;
τὸ δὲ περισσὸν τούτων
et le surplus de cela
ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.
 vient du mal.

15 juin 2018

Ven 15/06/18 Mt 5,27-32

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5,27-32

 TOB 

Ecouter l’Evangile en grec :

-

27
 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη,
Vous avez entendu qu’il a été dit :
Οὐ μοιχεύσεις :
Tu ne commettras pas d’adultère.
-
28
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais moi, je vous dis
ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν
que tout homme qui regarde une femme pour la convoiter,
ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.
a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur.
-
29
Εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε,
Or si ton œil droit te fait tomber,
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ:
arrache-le et le jette loin de toi,
συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου,
car il vaut mieux pour toi qu’un de tes membres périsse
καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.
et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne.
-
30
Καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε,
Et si ta main droite te fait tomber,
ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ:
coupe-la, et  jette la loin de toi,
συμφέρει γάρ σοι
car il vaut mieux pour toi
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου,
qu’un de tes membres périsse
καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου  εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.
et que tout ton corps n’aille pas dans la géhenne.
-
31
Ἐρρέθη δὲ
Et il a été dit :
 Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
Si quelqu’un répudie sa femme, 
δότω αὐτῇ ἀποστάσιον :
qu’il lui donne une lettre de divorce.
-
32
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν,
Mais moi, je vous dis
ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων  τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
que tout homme qui répudie sa femme,
παρεκτὸς λόγου πορνείας,
si ce n’est pour cause de fornication,
ποιεῖ αὐτὴν  μοιχευθῆναι
la fait devenir adultère ;
καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ
et que tout homme qui épouse une femme répudiée,
μοιχᾶται.
commet l’ adultère.

14 juin 2018

Jeu 14/06/18 Mt 5,20-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5,20-26

Ecouter l’Evangile en grec :

-

TOB

-
20
Λέγω γὰρ ὑμῖν
Car je vous dis
ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον
que si votre justice ne surpasse pas
τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων,
celle des scribes et des pharisiens,
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
il n’y a pas de danger que vous entriez dans le royaume des cieux.
-
περισσεύω : être surabondant, donner en abondance
πλεῖον : comparatif de πολύς : en plus grand nombre, davantage (adverbial)
περισσεύω πλεῖον : surpasser
(περι : préfixe qui exprime l’idée d’entourer complètement,
et même par-dessus, d’où les emplois exprimant la supériorité, CHANTRAINE p. 854)
-
21
 Ἠκούσατε
Vous avez entendu
ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις,
qu’il a été dit aux anciens :
Οὐ φονεύσεις · 
Tu ne tueras pas ;
ὃς δ’ ἂν φονεύσῃ,
et celui qui aura tué 
ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει ·
sera punissable par le jugement.
-
22
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι
Mais moi, je vous dis que
πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
 quiconque se met en colère contre son frère,
ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει ·
sera punissable par le jugement ;
ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ,
et celui qui aura dit à son frère :
Ῥακά,
Raca !
ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ ·
sera punissable par le sanhédrin,
 ὃς δ’ ἂν εἴπῃ, Μωρέ,
et celui qui lui dira « fou » ,
ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
sera punissable par la géhenne du feu.
-
23
Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου
Si donc tu apportes ton offrande
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον,
à l’autel,
 κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι
et que là tu te souviennes que
ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,
ton frère a quelque chose contre toi,
-
24
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου
laisse là ton offrande
ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου,
devant l’autel,
καὶ ὕπαγε,
et va
πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου,
premièrement, réconcilie-toi avec ton frère,
καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.
et alors, viens présenter ton offrande.
(participe aoriste + verbe à l’impératif = deux impératifs en français)
-
25
Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ,
Sois d’accord avec ton adversaire rapidement,
ἕως ὅτου εἶ μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ ,
aussi longtemps que tu es avec lui en chemin,
μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ,
de peur que l’adversaire ne te livre au juge
καὶ ὁ κριτής τῷ  ὑπηρέτῃ,
et le juge à l’huissier,
καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ.
et que tu ne sois jeté en prison.
-
Ἴσθι : impératif présent du verbe être
εὐνοῶν : participe présent du verbe εὐνοέω être d’accord
être + participe = périphrase , vaut pour le verbe simple : mets toi d’accord (et non sois étant d’accord) 
-
26
Ἀμὴν λέγω σοι,
Amen, Je te le dis,
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν,
il n’y a pas de danger que tu sortes de là,
ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.
jusqu’à ce que tu aies payé le dernier quadrant.
-

13 juin 2018

Mer 13/06/18 Mt 5,17-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5,17-19

Ecouter l’Evangile en grec : 

 TOB

17
 Μὴ νομίσητε ὅτι
Ne pensez pas que
ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον
je sois venu abolir la loi
ἢ τοὺς προφήτας:
ou les prophètes ;
οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.
je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.
-
καταλύω : abolir : λύω= délier, détruire,
le préverbe κατα, qui a des sens très variés,
ajoute ici une idée d’achèvement : abolir
πληρῶσαι : infinitif aoriste de πληρόω, remplir, rassasier, accomplir, 
verbe dénominatif de même racine que πίμπλημι, remplir, et adjectif πλήρης, plein
-
18
Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν,
Car en vérité je vous (le) dis,
ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ,
jusqu’à ce que le ciel et la terre aient disparu,
παρέλθῃ subjonctif aoriste de παρέρχομαι, παρα+έρχομαι
(passer à côté, d’où « disparaître)
ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία
un seul iota ou un seul trait de lettre
οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου,
ne peuvent absolument pas disparaître de la loi
ἕως ἂν πάντα γένηται.
jusqu’à ce que tout soit arrivé.
γένηται : subjonctif aoriste de γίνομαι : devenir, être, arriver
-
19
Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων,
Celui donc qui aura détruit l’un de ces plus petits commandements,
λύσῃ : subjonctif aoriste de  λύω cf. ci-dessus
καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους,
et qui aura ainsi enseigné les hommes,
ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν:
sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ;
ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ,
mais celui qui les aura observés et enseignés,
ποιήσῃ : verbe ποιέω, faire, au subjonctif aoriste
οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
κληθήσεται : futur passif de καλέω  ; appeler

12 juin 2018

Mar 12/06/18 Mt 5,13-16

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5,13-16, 

Ecouter l’Evangile en grec :

-
13
 Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς :
Vous, vous êtes le sel de la terre ;
ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ,
mais si le sel perd sa saveur,
ἐν τίνι ἁλισθήσεται ;
avec quoi sera-t-il salé ?
Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι,
il n’est plus bon à rien,
εἰ μὴ  βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι
sinon,  jeté dehors, à être foulé aux pieds
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
par les hommes.
-
μωρανθῇ : subjonctif aoriste passif de  μωραίνω, perdre sa saveur
ἰσχύω : 1er sens : ἰσχύω : avoir de la force; 
Εἰς οὐδὲν ι. : n’être bon à rien
βληθὲν : participe aoriste passif de βάλλω
καταπατεῖσθαι : l’infinitif dépend de ἰσχύω
« être bon à » … 
-
14
Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου ·
Vous, vous êtes la lumière du monde :
οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη ·
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
ἐπάνω : préposition , sur + génitif
-
15
οὐδὲ καίουσιν λύχνον
On n’allume pas non plus une lampe
καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον,
pour la mettre sous le boisseau,
littéralement : « et on la met… »
ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν,
mais sur le pied-de-lampe,
καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.
et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison.
-
16
Οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα,
afin qu’ils voient vos bonnes œuvres,
καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.

11 juin 2018

Lun 11/06/18 Mt 10,7-13

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 10,7-13

Ecouter l’Evangile en grec : 

TOB 

-

7
Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε,
Et quand vous serez en route, prêchez,
λέγοντες ὅτι
disant :
Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Le royaume des cieux s’est approché.
Ἤγγικεν : parfait de ἐγγίζω, approcher, s’approcher, être proche
-
8
Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε,
Guérissez les malades,
νεκροὺς ἐγείρετε,
ressuscitez les morts,
λεπροὺς καθαρίζετε,
purifiez les lépreux,
δαιμόνια ἐκβάλλετε ·
chassez les démons.
δωρεὰν ἐλάβετε,
vous avez reçu gratuitement
δωρεὰν δότε.
donnez gratuitement.
δωρεὰν : adverbe, gratuitement
-
9
Μὴ κτήσησθε χρυσόν,
Ne vous procurez ni or,
μηδὲ ἄργυρον,
ni argent,
μηδὲ χαλκὸν
ni cuivre
εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν,
dans vos ceintures,
-
10
μὴ πήραν εἰς ὁδόν,
ni sac pour le chemin,
μηδὲ δύο χιτῶνας,
ni deux tuniques,
μηδὲ ὑποδήματα,
ni sandales,
μηδὲ  ῥάβδον 
ni bâton ;
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ.
car l’ouvrier est digne de sa nourriture.
-
11
Εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε,
Mais dans quelque ville ou village où vous entriez,
proposition subordonnée relative qui comporte une éventualité ἂν + subjonctif 
La proposition est précédée de la préposition Εἰς « dans » 
(αὐτῇ (ci-dessous) : reprend « ville ou village)
ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν·
informez-vous qui, en ce lieu, est digne :
κἀκεῖ μείνατε,
et demeurez là
ἕως ἂν ἐξέλθητε.
jusqu’à ce que vous partiez.
-
12
Εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν,
Et en entrant dans la maison,
ἀσπάσασθε αὐτήν.
saluez-la.
-
13
Καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία,
Et si la maison est digne,
ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν:
que votre paix vienne sur elle ;
ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία,
mais si elle n’est pas digne,
ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.
que votre paix revienne à vous.
-
 ἐπιστραφήτω : impératif aoriste de  ἐπιστρέφω :se retourner, revenir

10 juin 2018

Dim 10/06/18 Mc 3,20-35

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 3,20-35

-

TOB

-

Ecouter l’Evangile en grec : 

-

Chapitre 3 grec seul : Bible Gateway
-
20
καὶ συνέρχεται πάλιν  [ὁ] ὄχλος
Et une foule à nouveau s’assemble
ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν.
 de sorte qu’ils ne peuvent  ↑pas même prendre leur repas.
συνέρχεται 3è sg. présent moyen de: συνέρχομαι, se rassembler
 συν : avec
-
21
Καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ’ αὐτοῦ
Et ses proches ayant appris cela,
ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν:
sortirent pour se saisir de lui ;
ἔλεγον γὰρ ὅτι Ἐξέστη.
car ils disaient : Il est hors de sens.
-
ἐξῆλθον 3è pl.de l’aoriste moyen de : ἐξέρχομαι, sortir
ἐξ : hors de 
-
22
Καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες
Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem,
οἱ (article) + participe : est souvent
mis à la place d’une proposition relative dans le NT.
ἔλεγον ὅτι
disaient :
Βεελζεβοὺλ ἔχει,
Il a Béelzébul,
καὶ ὅτι
et :
Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
  par le chef des démons il chasse les démons.
Ἐν :  la préposition ἐν est de plus en plus répandue dans la koinè 
et tend à supplanter les autres prépositions, 
elle peut  être employée à la place du datif seul, comme ci-dessus ou encore :
ἐν παραβολαῖς (verset 23) en paraboles
-
23
Καὶ προσκαλεσάμενος αὐτούς,
Et les ayant appelés à lui,
ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς,
il leur disait en paraboles :
Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν;
Comment Satan peut-il chasser Satan ?
-
24
Καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ’ ἑαυτὴν μερισθῇ,
Et si un royaume est divisé contre lui-même,
οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη.
ce royaume-là ne peut pas subsister.
-
25
Καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ’ ἑαυτὴν μερισθῇ,
Et si une maison est divisée contre elle-même,
οὐ  δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι.
cette maison-là ne pourra pas subsister.
-
26
Καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ’ ἑαυτὸν
Et si Satan s’est élevé contre lui-même
καὶ  ἐμερίσθη
et s’il est divisé,
οὐ δύναται  στῆναι
il ne peut subsister,
ἀλλὰ τέλος ἔχει.
mais il a une fin.
-
27
 Ἀλλ’ οὐ δύναται οὐδεὶς  εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν
mais personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort,
τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι, 
et piller son bien,
ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ,
 s’il n’a d’abord lié l’homme fort ;
καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ  διαρπάσει.
et alors il pillera sa maison.
-
 εἰσελθὼν participe aoriste de εἰσέρχομαι,
marque l’antériorité par rapport à l’action principale :
 οὐ δύναται διαρπάσαι, ne peut piller (une fois entré).
οὐ + οὐδεὶς : négation simple +négation composée = 
se renforcent (personne ne peut).
δήσῃ : subjonctif aoriste de δέω, lier.
ἐὰν + subjonctif :  si…(négation : μὴ) 
Dans le NT, avec un autre mode que l’indicatif :
 la négation est toujours μὴ
-
28
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis
ὅτι πάντα ἀφεθήσεται  τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων 
que tout sera pardonné aux fils des hommes :
τὰ ἁμαρτήματα , καὶ αἱ βλασφημίαι  ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν:
leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront pu proférer ;
ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν: proposition subordonnées relative avec hypothèse :
subjonctif avec ἐὰν, forme complexe de la proposition sub. relative.
ὅτι πάντα ἀφεθήσεται … : 
πάντα (tout, neutre pluriel)
sujet de ἀφεθήσεται (sera pardonné, verbe au sg. avec un sujet n. pl. )
et apposé au sujet : τὰ ἁμαρτήματα  καὶ αἱ βλασφημίαι 
(leurs péchés et les blasphèmes…)
ὅσα : acc. neutre pluriel de ὅσος : pronom-adjectif relatif : 
πάντα→ ὅσα :  tous ceux que.
-
29
ὃς δ’ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον,
mais celui qui aura blasphémé contre l’Esprit-Saint,
οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα,
n’obtient pas de pardon pour l’éternité ;
ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος.
mais il est coupable d’un péché éternel.
-
30
Ὅτι ἔλεγον,
(Jésus disait cela ) parce qu’ils disaient :
Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει.
Il a un esprit impur.
-
31
Καὶ ἔρχεται ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ,
Et sa mère et ses frères viennent, 
καὶ ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν,  καλοῦντες αὐτόν.
et se tenant dehors, ils l’ envoyèrent appeler.
στήκοντες : forme non classique : cf.  explications gram. sur verset :  ici .
-
32
Καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος
et une foule était assise autour de lui.
 καὶ λέγουσιν αὐτῷ,
Et ils lui disent :
Ἰδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου  [καὶ αἱ ἀδελφαί σου]
Voici, ta mère et tes frères [et tes sœurs]
ἔξω ζητοῦσίν σε.
dehors  te cherchent.
-
33
Καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει
Et  il leur dit en réponse :
Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί [μου];
Qui est ma mère et qui sont mes frères ?
-
34
Καὶ περιβλεψάμενος
Et regardant tout autour
περιβλεψάμενος : participe aoriste περιβλέπω : regarder tout autour
(περί, prép. : autour)
Au participe, l’aoriste ne marque pas toujours l’antériorité
τοὺς       περὶ αὐτὸν    κύκλῳ    καθημένους,
ceux qui étaient assis en cercle autour de lui,
λέγει,
 il dit :
Ἴδε, ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου.
 Voici ma mère et mes frères.
-
35
Ὃς  [γὰρ] ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ,
Quiconque fera la volonté de Dieu,
οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.
celui-là est mon frère et ma sœur, et ma mère.
ποιήσῃ : subj. aoriste de ποιέω, faire . Avec la particule  ἂν : éventuel. 
-

 

9 juin 2018

Sam 09/06/18 Lc 2,41-51

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 2, 41-51

Ecouter l’Evangile en grec :

-
41
Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ
Et ses parents allaient
κατ’ ἔτος
chaque année
εἰς Ἱερουσαλὴμ
à Jérusalem,
τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα.
à la fête de Pâque.
-
42
Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα,
Et quand il fut âgé de douze ans,
ἀναβαινόντων αὐτῶν 
comme ils  montaient
(génitif absolu)
κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς,
 selon la coutume de la fête,
-
43
καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας,
et après qu’ils eurent terminé les jours,
(autre participe au génitif coordonné)
ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτούς,
pendant qu’ ils s’en retournaient,
ἐν τῷ + proposition infinitive : pendant que …
ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ :
l’enfant Jésus resta en arrière dans Jérusalem,
καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ,
et ses parents ne le remarquèrent pas ;
 ἔγνωσαν : 3è pers. du pluriel, aoriste, de γινώσκω
-
44
νομίσαντες δὲ αὐτὸν  εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ,
mais pensant qu’il était dans le groupe de voyageurs,
ἦλθον ἡμέρας ὁδόν,
ils firent un  chemin d’un jour,
καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν
et ils le cherchaient
ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς ·
parmi leurs parents et leurs connaissances ;
-
45
καὶ μὴ εὑρόντες
et ne l’ayant point trouvé,
ὑπέστρεψαν  εἰς Ἱερουσαλήμ,
ils retournèrent à Jérusalem
ἀναζητοῦντες αὐτόν.
le cherchant.
-
46
Καὶ ἐγένετο,
Et il arriva,
μετὰ ἡμέρας τρεῖς
qu’après trois jours,
εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ,
ils le trouvèrent dans le temple,
καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων,
assis au milieu des docteurs,
καὶ ἀκούοντα αὐτῶν,
et les écoutant
καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς.
et les interrogeant.
-
47
Ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ
Ἐξίσταντο : ἐξίστημι, 3è du pl. imparfait moyen :  s’étonner
Et tous ceux qui l’entendaient s’étonnaient
ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ.
 de son intelligence et de ses réponses.
-
48
Καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν ·
Et en le voyant, ils furent saisis d’étonnement
 καὶ  εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
 et sa mère lui dit :
 Τέκνον,
 Mon enfant,
τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως ;
pourquoi as-tu agi envers nous ainsi ?
Ἰδού,
Voici,
ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.
ton père et moi tourmentés nous te cherchions .
-
49
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Et il leur dit :
Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με ;
Pourquoi me cherchiez-vous ?
Τί ὅτι : pourquoi
Οὐκ ᾔδειτε
Ne saviez-vous pas
ὅτι
que
ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου
aux choses de mon père
δεῖ εἶναί με;
il faut que je sois ?
-
50
Καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα
Et eux ne comprirent pas la parole
ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς.
qu’il leur avait dite.
-
51
Καὶ κατέβη μετ’ αὐτῶν,
Et il descendit avec eux
καὶ ἦλθεν εἰς  Ναζαρέθ
 et vint à Nazareth,
καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς.
et il leur était soumis.
ὑποτασσόμενος : participe aoriste passif nominatif singulier de ὑποτάσσω
(employé avec le verbe être à l’imparfait ici)
ὑποτάσσω : soumettre. Au passif : être sous (ὑπο) l’autorité de 
Καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα
 Et sa mère conservait tous ces évènements
ῥήμα : soit : parole, soit : évènement.
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
dans son cœur.

 

8 juin 2018

Ven 08/06/18 Jn 19,31-37

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
(introduction de la traduction de l’évangile pour la liturgie :
« Jésus venait de mourir, … »)
Jn 19,31-37
-
31
 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι,
Les Juifs donc,
 ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν
parce que c’était la Préparation,
ἵνα μὴ  μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ
afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix pendant le sabbat,
 – ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου –
car le jour de ce sabbat était un grand jour,
ἠρώτησαν τὸν Πιλάτον
demandèrent à Pilate
ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη,
que les jambes des crucifiés fussent brisées,
καὶ ἀρθῶσιν.
et qu’ils fussent ôtés.
-
32
Ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται,
Les soldats vinrent donc
καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη
et brisèrent les jambes du premier,
καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ ·
puis de l’autre qui avait été crucifié avec lui.
-
33
ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες,
Mais lorsqu’ils vinrent à Jésus,
ἐλθόντες : participe aoriste de ἔρχομαι, venir  (étant venus = lorsqu’ils vinrent)
ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα,
Comme ils virent qu’il était déjà mort,
οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη·
ils ne lui brisèrent pas les jambes ;
-
34
ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν,
mais l’un des soldats lui perça le côté avec sa lance,
καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ.
et il en sortit aussitôt du sang et de l’eau.
-
35
Καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν,
Et celui qui l’a vu en a rendu témoignage,
καὶ ἀληθινή αὐτοῦ ἐστιν  ἡ μαρτυρία, 
et son témoignage est véritable,
καὶ ἐκεῖνος οἶδεν
et celui-là sait
ὅτι ἀληθῆ λέγει,
qu’il dit ce qui est vrai,
ἵνα  καὶ ὑμεῖς πιστεύ[σ]ητε.
afin que vous aussi vous croyiez.
-
36
Ἐγένετο γὰρ ταῦτα
Car ces choses sont arrivées,
ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ,
afin que l’Ecriture fût accomplie :
Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ.
Aucun de ses os ne sera rompu.
-
37
Καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει,
Et un autre passage de l’Ecriture dit encore :
Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.
Ils porteront leur regard vers celui qu’ils ont percé .

 

7 juin 2018

Jeu 07/06/18 Mc 12, 28b-34

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mc 12 28b-34 

Cliquez ici : 09/03/18

 

6 juin 2018

Mer 06/06/18 Mc 12,18-27

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 TOB

-

-

Mc 12,18-27
-
18
Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν,
Et des sadducéens viennent vers lui,
οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι·
ceux qui disent qu’il n’y a pas de résurrection,
καὶ ἐπηρώτων αὐτόν, λέγοντες,
 Et ils l’interrogeaient, disant :
-
19
Διδάσκαλε,
Maître
Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν,
Moïse nous a prescrit
ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ,
que si le frère de quelqu’un meurt,
καὶ καταλίπῃ γυναῖκα,
et laisse une femme
καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον ,
et ne laisse pas d’enfant,
ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα  
son frère prenne la femme
ἵνα introduit la prescription de Moïse (reprend ὅτι)
καὶ  ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ·
 et suscite une postérité à son frère.
-
20
ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν·
Il y avait sept frères ;
καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα,
et le premier prit une femme,
καὶ ἀποθνῄσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα:
et en mourant ne laissa pas de postérité ;
-
21
καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν,
et le second la prit,
καὶ ἀπέθανεν,
et il mourut,
 μὴ καταλιπὼν σπέρμα:
ne laissant pas de postérité ;
καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως.
et le troisième de même.
-
22
Καὶ οἱ ἑπτά, οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα.
Et les sept n’ont pas laissé de postérité.
 Ἔσχατον πάντων καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν.
En dernier de tous, la femme mourut aussi.
καὶ : adverbe « aussi »
Ἔσχατον : adjectif neutre adverbial : en dernier 
-
23
Ἐν τῇ ἀναστάσει,
En la résurrection,
 [ὅταν ἀναστῶσιν] τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή;
[quand ils ressusciteront], duquel d’eux sera-t-elle femme ?
Οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.
car les sept l’ont eue pour femme.
αὐτὴν : COD
γυναῖκα : attribut du COD
-
24
Ἔφη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε,
N’est-ce pas à cause de ceci que vous êtes dans l’erreur,
μὴ εἰδότες τὰς γραφάς,
c’est que vous ne connaissez pas les Ecritures,
εἰδότες : participe de οἶδα, savoir, connaître
μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ ;
ni la puissance de Dieu ?
-
25
Ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν,
Car, quand on ressuscite des morts,
οὔτε γαμοῦσιν,
on ne se marie pas,
3è personne du pluriel : traduire par « on » 
οὔτε γαμίζονται 
et on n’est pas donné en mariage ;
ἀλλ’ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
mais on est comme les anges dans les cieux.
-
26
Περὶ δὲ τῶν νεκρῶν,
Or, quant aux morts,
ὅτι ἐγείρονται,
et à ce qu’ils ressuscitent,
οὐκ ἀνέγνωτε
n’avez-vous pas lu,
ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέως
dans le livre de Moïse,
 ἐπὶ τοῦ βάτου,
au buisson
πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός, λέγων, 
comment Dieu lui parla, (disant)
Ἐγὼ ὁ θεὸς Ἀβραάμ,
Je suis le Dieu d’Abraham, 
καὶ  [ὁ] θεὸς Ἰσαάκ ,
et le Dieu d’Isaac, 
καὶ  [ὁ] θεὸς Ἰακώβ
et le Dieu de Jacob ?
-
27
Οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν,
Il n’est pas le Dieu des morts,
ἀλλὰ  ζώντων·
mais des vivants.
 πολὺ πλανᾶσθε.
Vous êtes grandement dans l’erreur.

 

1...34567...23

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente