20 janvier 2018

Sam 20/01/18 Mc3,20-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici 
Chapitre 3 grec seul : Bible Gateway
Mc 3,20-21 grec/ B. de Jérusalem/L.Segond/Vulgate : ici 
Mc3,20-21 grec/fr./lit./angl : ici
-
20
καὶ συνέρχεται πάλιν  [ὁ] ὄχλος
Et une foule à nouveau s’assemble
ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν.
 de sorte qu’ils ne peuvent  ↑pas même prendre leur repas.
-
21
Καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ’ αὐτοῦ
Et ses proches, ayant appris cela,
ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν:
sortirent pour se saisir de lui ;
ἔλεγον γὰρ ὅτι Ἐξέστη.
car ils disaient : Il est hors de sens.
-
συνέρχεται 3è sg. présent moyen de: συνέρχομαι, se rassembler
 συν : avec
ἐξῆλθον 3è pl.de l’aoriste moyen de : ἐξέρχομαι, sortir
ἐξ : hors de 
Grec biblique :
Voir manuel de I. LIEUTAUD, Lire le grec biblique, (Bibliques éditions, 2011)
Lire le grec biblique en ligne : ici
Grec biblique  niveau A :
p.31 (chapitre 7, version imprimée/ leçon 10 en ligne)  : préposition, préverbe
p.44 (chapitre 10, version imprimée uniquement ) : 3 premiers mots du vocabulaire
Grec biblique niveau B :
p.31 et 48 prépositions
Comparer le passage de l’évangile d’aujourd’hui à l’exercice I p.71 (I.LIEUTAUD L. le G. B.)

19 janvier 2018

Ven 19/01/18 Mc 3,13-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici
Texte grec seul (Chapitre 3 Marc) : Bible Gateway 
Mc 3,13-19 grec/ B. de Jérusalem/ B. L. Segond/ Vulgate : ici
Mc3,13-19 grec/ fr./lit./angl. : ici 
-
Mc 3,13
 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος,
Et il monte sur la montagne,
καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός·
et il appelle à lui ceux qu’il voulait :
καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν.
et ils vinrent vers lui ;
οὓς : pronom relatif (ὅς) accusatif pluriel
αὐτός : le sujet du verbe, dans la langue grecque classique, n’est pas exprimé par 
αὐτός à la 3 è personne du singulier, s’il devait l’être ce serait οὗτος.
Mais le verbe seul suffit à donner le sujet « il »
Alors qu’il n’est pas rare d’avoir αὐτός (il) dans la koinè, sans  marque d’insistance. 
-
14
Καὶ ἐποίησεν  δώδεκα [οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν] ,
Et il en établit douze [ qu'il nomma aussi apôtres]
ἵνα ὦσιν μετ’ αὐτοῦ,
afin qu’ils fussent avec lui
καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν,
et pour les envoyer                    ↑prêcher
les crochets droits signalent un passage des manuscrits discuté.
(Nous ne les lisons pas)
-
15
καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια:
et     avoir autorité ↑      ↑pour chasser les démons.
-
16
 [καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα]
[Et il établit les douze]
καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι  Πέτρον
 il donna le nom de Pierre à Simon
 ἐπιτίθημι : premier sens : mettre sur, imposer, (donner un nom) 
-
17
καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου,
et (il établit) Jacques, fils de Zébédée
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου:
et Jean, frère de Jacques
καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς  ὀνόμα[τα] Βοανηργές,
et il leur donna le nom de Boanergès,
ὅ ἐστιν, Υἱοὶ Βροντῆς ; 
c’est-à-dire fils du tonnerre ;
-
18
καὶ Ἀνδρέαν, καὶ Φίλιππον, καὶ Βαρθολομαῖον,
et André,             et Philippe,        et Barthélemi,
καὶ  Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν,
et Matthieu,          et Thomas,
καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἀλφαίου,
et Jacques        fils d’Alphée,
καὶ Θαδδαῖον, καὶ Σίμωνα τὸν Καναναῖον.
et Thaddée,          et Simon le Cananéen ;
-
19
καὶ Ἰούδαν  Ἰσκαριώθ
et Judas Iscariot,
ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν.
celui qui aussi le livra.
 

18 janvier 2018

Jeu 18/01/18 Mc3,7-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici
Mc 3,7-12 : grec/ B. de Jérusalem/ L. Segond/ Vulgate (latin): ici
Mc 3,7-12 : grec/fr./lit./angl : ici
Grec seul : Marc,chapitre 3: Bible  Gateway
-
7
Καὶ ὁ Ἰησοῦς  μετὰ  τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
Et Jésus avec ses disciples
 ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν:
se retira vers la mer
καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας [ἠκολούθησεν] ,
et une grande multitude [le suivit] de la Galilée,
καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας,
et de la Judée
-
8
καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων,
et de Jérusalem
καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας,
et de l’Idumée,
καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου,
et au-delà du Jourdain,
καὶ  περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα,
et des environs de Tyr et de Sidon,
πλῆθος πολύ, ἀκούοντες ὅσα ἐποίει,
 une grande multitude, entendant parler de tout ce qu’il faisait,
ἦλθον πρὸς αὐτόν.
 vint à lui.
-
9
Καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
Et il dit à ses disciples
ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτ
qu’une petite barque fût disponible pour lui,
διὰ τὸν ὄχλον,
à cause de la foule,
ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν.
afin qu’elle ne le pressât pas.
 προσκαρτερῇ : subj. présent de  προσκαρτερέω : être disponible, 
ἵνα προσκαρτερῇ ἵνα employé avec un verbe d’ordre, introduit l’ordre donné.
ἵνα . expression du but , pour que dans : ἵνα μὴ θλίβωσιν
  μὴ : négation, toujours à la place de ουκμ en dehors de l’indicatif dans le NT
-
10
Πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν,
Car il en guérissait beaucoup,
ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ,
de sorte qu’ils se jetaient sur lui,
ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται,
 pour le toucher
ὅσοι εἶχον μάστιγας.
 tous ceux qui avaient des maux
(sujet rejeté à la fin de la phrase)
-
11
Καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα,
Et les esprits impurs,
ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν
quand ils le voyaient,
προσέπιπτον  αὐτῷ,
se prosternaient devant lui,
καὶ ἔκραζον λέγοντες  ὅτι
et s’écriaient :
Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
Tu es le Fils de Dieu.
-
12
Καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς
Et il leur défendait expressément
ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν  ποιήσωσιν.
de le rendre manifeste .
πολλὰ : accusatif pl. adverbial : expressément 

17 janvier 2018

Mer. 17/01/18 Mc 3,1-6

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 Ecouter l’Evangile en grec :

Dans la TOB : ici

Mc 3,1-§ : grec/B. de Jér./B.L. Segond/Vulgate : ici

Mc3,1-6 : grec/fr./lit./anglais : ici

(Voir favoris) the Unbound Bible (trouver traduction)

Chapitre 3 (grec seul) Bible Gateway.
-
Mc 3,1-6 
Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν,
Et il entra de nouveau dans la synagogue,
καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα.
et il y avait là un homme qui avait la main desséchée.
-
2
Καὶ παρετήρουν αὐτὸν
Et ils l’observaient
εἰ τοῖς σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν,
pour voir si, le jour du sabbat, il le guérirait,
ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.
afin de l’accuser.
κατηγορήσωσιν : subjoncif aoriste de κατηγορέω, accuser.
Subjonctif après ἵνα : exprime le but. 
-
3
Καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ  τὴν ξηρὰν χεῖρα ἔχοντι
Et il dit à l’homme qui avait la main sèche :
Ἔγειρε  εἰς τὸ μέσον.
Lève-toi et viens ici au milieu.
εἰς τὸ μέσον : pour rendre le mouvement,
dans la traduction, on doit ajouter un verbe (et viens)
-
4
Καὶ λέγει αὐτοῖς
Et il leur dit
Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν  ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι;
Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal ?
Ψυχὴν σῶσαι, ἢ ἀποκτεῖναι;
de sauver une vie ou de tuer ?
Οἱ δὲ       ἐσιώπων.
Mais eux se taisaient.
Ψυχὴ : principe de vie, vie. (pas seulement âme)
-
5
Καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς
Et après avoir porté ses regards sur eux tout autour
μετ’ ὀργῆς,
avec colère,
συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν,
étant attristé           de l’endurcissement de leur cœur,
λέγει τῷ ἀνθρώπῳ,
il dit à l’homme :
Ἔκτεινον τὴν χεῖρά
 Etends ta main.
 Καὶ ἐξέτεινεν,
Et il l’étendit
καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ .
et sa main fut rétablie.
περιβλεψάμενος :  περι + βλεψάμενος (βλέπω), participe aoriste voix moyenne :
regarder tout autour
ἀπεκατεστάθη : 3è pers. du sing. de l’aoriste passif de ἀποκατίσθημι: rétablir
fut rétablie
-
6
Καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι  
Et les Pharisiens étant sortis
εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν
aussitôt avec les hérodiens,
συμβούλιον  ἐδίδουν κατ’ αὐτοῦ,
tinrent conseil contre lui
ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν.
 afin de le faire périr.

16 janvier 2018

Mar. 16/01/18 Mc 2,23-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici 
Mc2,22-28 : Grec/Bible de Jérusalem/ L. Segond (1910)/ Vulgate: ici
Mc 2,22-28 : Grec/fr./ lituanien/anglais: ici
Chercher une traduction sur Unbound Bible
Chapitre 2 de Marc en grec sur Bible gateway 
-
Mc 2, 23-28
-
Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι
Voici :                le jour du sabbat, ↑                ↑il traversa
διὰ τῶν σπορίμων,
les champs de blé
καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο  ὁδὸν ποιεῖν
et se disciples          commencèrent à faire la route
τίλλοντες τοὺς στάχυας.
tout en arrachant les épis.
παραπορεύομαι : passer, traverser (παρα (à côté de le long de auprès de) + πορεύεσθαι)
σπορίμα, ων : champs de blé
-
24
Καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ,
Et les pharisiens      lui dirent
Ἴδε,
Vois
τί ποιοῦσιν         τοῖς σάββασιν     ὃ οὐκ ἔξεστιν;
pourquoi font-ils  ↑le jour du sabbat  ↑ce qui n’est pas permis ?
Ἴδε : impératif aoriste de voir 
-
25
Καὶ  λέγει  αὐτοῖς,
Et lui leur dit :
Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυίδ,
N’avez-vous jamais lu   ↑ce que fit    David
ὅτε      χρείαν ἔσχεν
quand il fut dans le besoin,
καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ;
 et qu’il eut faim, lui,      et ceux qui étaient avec lui ?
-
26
Πῶς εἰσῆλθεν     εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
Comment il entra  ↑dans la maison de Dieu,
ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως,
du temps d’Abiathar ↑le grand-prêtre,
καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν,
et il mangea les pains ↑ de proposition
οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν             εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς ,
qu’il n’est pas permis de manger si ↑ce n’est les prêtres
καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν;
 et en donna  aussi à ceux qui étaient avec lui ?
 φαγεῖν : infinitif aoriste de ἐσθίω
τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν : participe (verbe être) substantivé au datif pluriel
-
27
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς˙
et il leur disait :
Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο,
Le sabbat a été fait pour l’homme
 καὶ οὐχ    ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον:
 et non pas l’homme pour le sabbat ;
διὰ + accusatif : à cause de , en vue de, pour. 
-
28
ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.
en sorte que le fils de l’homme est Seigneur même du sabbat.
κύριόςEn général l’attribut du sujet (au nominatif)  n’a pas d’article, 
cela permet de le distinguer du sujet lui-même (au nominatif) 

 

15 janvier 2018

Lun 15/01/18 Mc 2,18-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici
Grec/B. de J. /Vulgate : ici
Grec/fr. (B.de J.)lituanien/anglais : ici
Voir plus loin le texte + traduction+ explications grammaticales.
-
Mc 2,18
 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες :
Et les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient ;
καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ,
et ils viennent (à Jésus) et lui disent :
Διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ  μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν,
Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils,
οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν;
tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?
-
19
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus leur dit :
Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ  τοῦ νυμφῶνος,
Les invités à la noce peuvent-ils jeûner,
ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστιν,
pendant que l’époux est avec eux ?
νηστεύειν ;
(déjà traduit ci-dessus : jeûner)
Ὅσον χρόνον  ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ’ αὐτῶν
Autant de temps qu’ils ont l’époux avec eux
οὐ δύνανται νηστεύειν:
ils ne peuvent pas jeûner.
-
20
ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
Mais des jours viendront
ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος,
où l’époux leur sera enlevé,
καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν  ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
et alors ils jeûneront           en ce jour-là.
-
21
Οὐδεὶς      ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου  ἐπιράπτει 
Personne   ne coud une pièce d’habit neuf
ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν,
 sur un vêtement ancien ;
εἰ δὲ μή,
sinon
αἴρει τὸ πλήρωμα  ἀπ’ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ,
la pièce neuve emporte du vieux,
καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται.
et la déchirure devient pire.
-
22
Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς:
Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ;
εἰ δὲ μή,
sinon,
ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς,
autrement le vin rompra les outres,
καὶ ὁ οἶνος  ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοὶ
et le vin et les outres sont perdus ;
 ἀλλὰ οἶνον νέον                   εἰς ἀσκοὺς καινοὺς.
mais du vin nouveau se met dans des outres neuves.
-
Mc 2, 18-22 avec explications grammaticales : 
Mc 2,18
 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες :
Et les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient ;
καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ,
et ils viennent (à Jésus) et lui disent :
Διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ  μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν,
Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils,
οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν;
tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?
δὲ : particule toujours à la deuxième place :
peut se traduire par « et », « mais », « or » « tandis que »
ou rien selon le contecxte (simple coordination ou forte opposition, comme ici). 
-
19
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus leur dit :
Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ  τοῦ νυμφῶνος,
Les invités à la noce peuvent-ils jeûner,
οἱ υἱοὶ : fils de, désigne dans la Bible les amis, la famille, l’entourage
τοῦ νυμφῶνος : génitif de ὁ νυμφῶν : la noce
(Verbe :νηστεύειν, rejeté plus loin)
ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστιν,
pendant que l’époux est avec eux ?
ἐν ᾧ : pendant que 
ὁ νυμφίος, ου : l’époux
νηστεύειν ;
(déjà traduit ci-dessus : jeûner)
Ὅσον χρόνον  ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ’ αὐτῶν
Autant de temps qu‘ils ont l’époux avec eux
Ὅσον χρόνον, Ὅσον : adjectif Ὅσος employé avec un accusatif de durée χρόνον 
adjectif relatif : introduit la proposition relative qui complète χρόνον.
J. BERTRAND Nouvelle grammaire grecque (3è édition p.177) §159,b. 
οὐ δύνανται νηστεύειν:
ils ne peuvent pas jeûner.
-
20
ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
Mais des jours viendront
ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος,
où l’époux leur sera enlevé,
ὅταν ἀπαρθῇ : ὅταν + subjonctif aoriste de ἀπαίρω, enlever
(ὅτε + ἄν :  + subjonctif : fait futur, éventuel, général ou répété dans le présent cf.RAGON §321,2 )
καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν  ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
et alors ils jeûneront           en ce jour-là.
-
21
Οὐδεὶς      ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου  ἐπιράπτει
Personne   ne coud une pièce d’habit neuf
 ἐπίβλημα, ατος (τὸ) une pièce d’habit
ῥάκος εος-ους (τὸ) : morceau d’étoffe déchiré, haillon, loque (Sens 1 : déchirure)
ἀγνάφος, ou ἀγνάπτος :  (adj.) non foulé, qui est encore neuf
ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν,
 sur un vêtement ancien ;
εἰ δὲ μή,
sinon
αἴρει τὸ πλήρωμα  ἀπ’ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ,
le complément neuf emporte du vieux,
-
τὸ πλήρωμα : tout ce qui remplit ou complète (Sujet), 
καινὸς, ή, όν : neuf (épithète)
τὸ καινὸν :  la partie neuve, le complément neuf
αἴρω  + gén. : enlever une partie de 
ἀπ’ αὐτοῦ = ἀπο τουτοῦ ? , souvent dans le NT αὐτός (pron. personnel)
est mis pour οοὗτος  (pronom démonstratif), pronom mis pour ἐπίβλημα :
le complément neuf  venu  de cette pièce d’habit enlève une partie du vieux. 
αἴρω : enlever
 → »Le morceau neuf qu’on ajoute tire sur le vieux vêtement » (TOB)
Pour plus de clarté :
La leçon des manuscrits byzantins donne:
αἴρει τὸ πλήρωμα αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ :
τὸ πλήρωμα αὐτοῦ τὸ καινὸν : groupe nominal sujet
=   »son complément  neuf « 
enlève (αἴρει) une partie du vieux ( τοῦ παλαιοῦ ) »  .
τοῦ παλαιοῦ : génitif de la partie qu’on saisit. 
cf.Différentes traductions de ce verset de la Bible  :
→ »La pièce neuve tire sur le vieux vêtement » (B. de J.)
 
καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται.
et la déchirure devient pire.
-
22
Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς:
Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ;
εἰ δὲ μή,
sinon,
ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς,
le vin rompra les outres,
καὶ ὁ οἶνος  ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοὶ
et le vin et les outres sont perdus ;
 ἀλλὰ οἶνον νέον                   εἰς ἀσκοὺς καινοὺς.
mais (on met) du vin nouveau dans des outres neuves.
ῥήξει : futur de ῥήγνυμι, rompre 

14 janvier 2018

Dim 14/01/18 Jn 1,35-42

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

-

Ecouter Jn 1,35-42 en grec :
-
Jn 1,35-42 dans la TOB : cliquez ici.
Versions : Jn 1,35-42 en : grec/fr. B. de Jérusalem/fr. L. Segond (1910)/ Vulgate (latin)
Traductions : Jn 1,35-42 en  grec (sans accent) /fr./lituanien/anglais
Grec seul (chapitre 1) : dans Biblegateway.com
 version française (Chapitre 1) pour la liturgie (site AELF) cliquez ici 
-
Texte grec + traduction : 
 (Texte grec + traduction+ explications grammaticales, voir ci-dessous) 
Commentaire  par evangilegrec : cliquez ici
-
Jn 1,35-42
35
 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης,
Le lendemain encore Jean se tenait  là
καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο:
avec deux de ses disciples,
-
36
καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι,
et ayant fixé son regard sur  Jésus qui marchait,
λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.
il dit : Voici l’Agneau de Dieu.
-
37
Καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος,
Et les deux disciples l’entendirent parler,
καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.
et ils suivirent Jésus.
-
38
Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
Or Jésus s’étant retourné,
καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας,
et ayant vu qu’ils le suivaient,
λέγει αὐτοῖς,
leur dit
Τί ζητεῖτε;
Que cherchez-vous ?
Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί
Ils lui dirent :Rabbi
– ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε –
(ce qui se dit une fois traduit : « Maître » )
ποῦ μένεις;
où demeures-tu ?
-
39
Λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε.
Il leur dit : Venez et vous verrez,
καὶ  Ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν  ποῦ μένει:
Ils allèrent donc, et ils virent où il demeurait,
καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην:
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là ;
ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.
C’ était environ la dixième heure.
-
40
Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο
André, le frère de Simon Pierre, était (Ἦν) l’un  (εἷς) des deux
 τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου
qui avaient entendu les paroles de Jean,
καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.
et qui l’avaient suivi  (αὐτῷ renvoie à Jésus)
-
41
Εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα,
Celui-ci trouve en premier , son propre frère, Simon
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν
Nous avons trouvé le Messie
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, χριστός.
(ce qui  signifie  : Christ).
-
42
ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
Et il l’amena à Jésus.
 Ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Jésus l’ayant fixé, dit :
Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου
Tu es Simon, fils de Jonas ;
σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς –
tu seras appelé Céphas
ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος.
(ce qui signifie Pierre).
-
Texte grec avec traduction et explications grammaticales : 
-
35
 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης,
Le lendemain encore Jean se tenait  là
καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο:
avec deux de ses disciples,
εἱστήκει : plus-que-parfait de l’indicatif actif de ἵστημι :
ici sens intransitif d’ ἵστημι : se tenir (debout), se présenter… 
-
36
καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι,
et ayant fixé son regard sur Jésus qui marchait,
λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.
il dit : Voici l’Agneau de Dieu.
ἐμβλέψας : ἐμ (préverbe) + βλέψας (du verbe : βλέπω) 
participe aoriste de ἐμβλέπω regarder, considérer
ἐμ =  ἐν (préposition « dans » ajoute une idée
qu’on peut rendre par fixer son regard « dans » 
περιπατοῦντι participe présent au datif sing.,  accordé à τῷ Ἰησοῦ
περι (tout autour) + πατοῦντι (fouler aux pieds)
 περιπατέω : marcher, circuler
Syntaxe de  ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι :
Verbe de perception (voir) + proposition participiale 
c’est à dire + COD + Participe attribut du COD
Au verset 37 : même syntaxe avec ἤκουσαν, ils entendirent, 
mais le verbe entendre se construit avec un complément au génitif, on a donc : 
-
37
Καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος,
Et les deux disciples l’entendirent parler,
καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.
et ils suivirent Jésus.
ἠκολούθησαν : aoriste de ἀκολούθέω, suivre, accompagner. 
-
38
Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
Or Jésus s’étant retourné,
Στραφεὶς, participe aoriste de στρέφω, se retourner
καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας,
et ayant vu qu’ils le suivaient,
λέγει αὐτοῖς,
leur dit
Τί ζητεῖτε;
Que cherchez-vous ?
Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί
Ils lui dirent :Rabbi
– ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε –
(ce qui se dit en traduction  : « Maître » )
ποῦ μένεις;
où demeures-tu ?
ὃ : pronom relatif neutre : ce qui 
μεθερμηνεύω :  traduire, 
au passif : se traduire  signifier,
ici  μεθερμηνευόμενον = au participe présent passif 
λέγεται : il est dit = on dit , dit-on
-
39
Λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε.
Il leur dit : Venez et vous verrez
(dans une autre leçon des manuscrits, on a 
venez et voyez : 
deux impératifs) 
καὶ  Ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν  ποῦ μένει:
Ils allèrent donc, et ils virent où il demeurait,
καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην:
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là ;
τὴν ἡμέραν ἐκείνην : accusatif pour exprimer la  durée
ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.
C’ était environ la dixième heure.
ὡς : environ 
-
40
Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο
André, le frère de Simon Pierre, était (Ἦν) l’un  (εἷς) des deux
 τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου
qui avaient entendu les paroles de Jean,
καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.
et qui l’avaient suivi . (αὐτῷ renvoie à Jésus)
-
41
Εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα,
Celui-ci trouve, son propre frère en premier Simon,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν
Nous avons trouvé le Messie
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, χριστός.
(ce qui se traduit par  : Christ).
 ἐστιν μεθερμηνευόμενον : « signifie » « se traduit par »
forme périphrastique mise pour le verbe simple.
 μεθερμηνευόμενον verbe  μεθερμηνευόμαι
-
42
ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
Et il l’amena à Jésus.
 Ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Jésus ayant fixé son regard sur lui, dit :
Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου
Tu es Simon, fils de Jonas ;
σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς –
tu seras appelé Céphas
ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος.
(ce se traduit : Pierre).
-
 

 

 

13 janvier 2018

Sam 13/01/18 Mc2,13-17

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Dans la TOB : ici 
Mc 2,13-17 : Texte grec seul (site Gateway) : ici
-
Mc 2,13-17 : grec (ss accent) / Vulgate/ B. de Jérusalem : ici
Mc 2,23-17 : grec / fr. (B. de J.) / lituanien/angl. : ici
-
Mc 2, 13
 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν:
Et il s’en alla de nouveau au bord de la mer
καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν,
 et toute la foule venait vers lui,
καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς.
et il les enseignait.
-
ἐξῆλθεν 3è pers. du sing. de l’aoriste de ἐξέρχομαι, sortir, s’en aller 
Des traductions (B. en F.C.)  ajoutent « retourna » 
pour traduire  πάλιν  (à nouveau).
 L’idée de mouvement est aussi contenue dans παρὰ τὴν θάλασσαν: 
le long de la mer (Jésus ne fait pas que « sortir ») 
παρὰ + acc. : préposition, au bord de , le long de 
Nouvelle Bible Segond 
s’en alla de nouveau au bord de la mer.
καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς
et il les enseignait : (il leur donnait son enseignement (B. en F.C.)
-
 B. en F.C : Bible en français courant. 
-
14
Καὶ παράγων
et en passant
εἶδεν  Λευὶν τὸν τοῦ Ἀλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον,
  il vit Lévi, fils d’Alphée,                assis au bureau des péages,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Ἀκολούθει μοι.
Suis-moi.
Καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.
Et s’étant levé, il le suivit.
-
15
Καὶ  γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ,
et le voici qui est à table
καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο
et beaucoup de collecteurs d’impôts et de pécheurs étaient à table avec
τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ:
Jésus et ses disciples
ἦσαν γὰρ πολλοί,
en effet, ils étaient nombreux,
καὶ  ἠκολούθουν αὐτῷ.
 et ils le suivaient,
-
Καὶ  γίνεται : et il arrive que = et voici que ou ne pas traduire :
tournure proche de l’hébreu )
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ : dans sa maison : 
Il s’agit sans doute de la maison de Lévi 
et non de celle de Jésus même si le texte est ambigü 
cf. Lc 5,29 
κατακεῖσθαι infinitif de κατακεῖμαι : être allongé, être à table,
(on est allongé à table à cette époque.)
-
16
Καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων ,
Et les scribes parmi les pharisiens
ἰδόντες  ὅτι ἐσθίει  μετὰ τῶν  ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν
voyant      qu’il mangeait avec les pécheurs et des collecteurs d’impôts
ἔλεγον  τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι 
disaient à ses disciples :
 μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ;
C’est avec les collecteurs d’impôts et des pécheurs qu’il mange?
-
17
Καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς,  
Et ayant entendu, Jésus leur dit :
[ὅτι] Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ,
les personnes bien portantes ↑  n’ont pas besoin de médecin,
ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες.
mais ceux qui se portent mal.
Οὐκ ἦλθον               καλέσαι δικαίους,
 Je ne suis pas venu appeler des justes,
ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς .
 mais des pécheurs.

12 janvier 2018

Ven 12/01/18 Mc 2,1-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Ecouter l’Evangile en grec :

Dans la TOB : ici

Mc 2,1-12 : grec/B. de J./ B. L Segond/ Vulgate: ici

Mc 2, 1-12 : grec / fr./ lituanien/ /anglais : ici

Mc 2,1-12 : grec seul : ici  (site Gateway)

1

Καὶ  εἰσελθὼν πάλιν εἰς  Καφαρναοὺμ δι’ ἡμερῶν:
Et étant entré à nouveau à Capharnaüm après des jours
ἠκούσθη  ὅτι  ἐν οἴκῳ  ἐστιν.
on entendit dire qu’il était dans une maison.

δι’ = δια + génitif , avec idée de temps : à la distance de, après
ἠκούσθη : 3è pers de l’indicatif aoriste passif de ἀκούω entendre
il fut entendu que = on entendit dire que

ὅτι  ἐν οἴκῳ  ἐστιν : rappel:
 il n’y a pas de concordance en grec
entre le verbe introducteur au passé et le verbe des paroles rapportées.

Les paroles rapportées le  sont comme au style direct. 

2
Καὶ  συνήχθησαν πολλοί,
Et ils s’assemblèrent, nombreux,
συνήχθησαν 3 è p. du pl de l’aoriste passif de συνάγω : assembler
ὥστε μηκέτι χωρεῖν
de sorte qu’il n’y avait plus de place,
χωρεῖν : avoir de la place
ὥστε + infinitif : la conséquence.
μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν:
ni même  près de la porte:
 τὰ : article neutre pluriel, détermine πρὸς τὴν θύραν :
littéralement : « ce qui est près de la porte » 
καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον.
 et il leur annonçait la parole.
-
3
Καὶ ἔρχονται  φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικόν,
Et ils viennent, amenant     près de lui    un paralytique,
αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων.
porté             par quatre hommes.
-
4
Καὶ μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον,
Et ne pouvant           le lui présenter  à cause de la foule,
διὰ + acc. : à cause de 
προσενέγκαι : infinitif aoriste de προσφέρω
ἀπεστέγασαν  τὴν στέγην         ὅπου ἦν,
ils découvrirent le toit à l’endroit où il était,
καὶ ἐξορύξαντες                              χαλῶσιν τὸν  κράβαττον
et, après y avoir fait une ouverture, ils font descendre le lit
χαλάω  : faire descendre
ὅπου        ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο.
sur lequel le paralytique était couché.
-
5
Καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν
Et Jésus, voyant leur foi,
λέγει τῷ παραλυτικῷ,
dit au paralytique :
Τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι.
Mon enfant, tes péchés sont pardonnés.
-
6
Ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι,
Or quelques-uns des scribes étaient là assis
Ἦσαν + participe (καθήμενοι) : fréquent en grec b. (non classique)
καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν,
et raisonnaient dans leurs cœurs :
διαλογιζόμενοι : on suppose qu’ Ἦσαν est en facteur commun  
-
7
Τί οὗτος               οὕτως  λαλεῖ;
Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi ?
Βλασφημεῖ.
 il blasphème !
Τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας
Qui peut          pardonner les péchés,
εἰ μὴ εἷς,                ὁ θεός;
si ce n’est un seul : Dieu ?
-
8
Καὶ  εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ
Et aussitôt Jésus ayant connu,    par son esprit,
ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς,
qu’ ainsi ils raisonnaient en eux-mêmes,
 λέγει αὐτοῖς,
leur dit :
Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
 Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs ?
-
9
Τί ἐστιν εὐκοπώτερον,
Qu’est-ce qui est le plus facile :
εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ,
 de dire au paralytique :
Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι,
Tes péchés sont pardonnés ;
ἢ εἰπεῖν,
ou de dire :
Ἔγειρε καὶ ἆρόν  τὸν κράβαττόν σου, 
Lève-toi,        prends ton lit,
καὶ περιπάτει;
et marche ?
-
10
Ἵνα δὲ         εἰδῆτε ὅτι
Or, afin que vous sachiez que
le fils de l’homme a le pouvoir
 ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας   
sur la terre, de pardonner les péchés —
– λέγει τῷ παραλυτικῷ –
il s’adresse au paralytique —
-
11
Σοὶ λέγω,
Je te dis :
ἔγειρε
 Lève-toi,
ἔγειρε : impératif de ἐγείρω, 1 er sens : faire lever,
2è sens : ressusciter,
à l’impératif : lève-toi. 
ἆρον τὸν κράβαττόν σου,
soulève ton lit,
καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.
et  va dans ta maison !
-
12
Καὶ ἠγέρθη
Et  il se leva,
 καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράββατον
et aussitôt   ayant soulevé son lit,
 ἐξῆλθεν  ἔμπροσθεν πάντων:
il sortit       devant         tous ;
ὥστε      ἐξίστασθαι πάντας,
de sorte qu’ils étaient tous dans l’étonnement
ἐξίστασθαι infinitif présent passif de ἐξίστασήμι s’étonner
ὥστε + inf : la conséquence 
καὶ δοξάζειν τὸν θεόν,
et glorifiaient Dieu,
λέγοντας ὅτι
disant :
Οὕτως οὐδέποτε  εἴδομεν.
Jamais nous n’avons vu chose pareille.
 εἴδομεν : 1è pers. du pl. de l’aoriste de l’indicatif de ὁράω voir

11 janvier 2018

Jeu 11/01/18 Mc1,40-45

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Mc 1, 40-45 dans la TOB
 Mc 1, 40-45 : grec/B. de Jérusalem/L.Segond/Vulgate (latin) : ici
Mc 1, 40-45 : grec/fr/lituanien/anglais : ici
Choisir sa traduction avec the Unbound Bible.
-
Mc 1,40-45
40
 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός,
Et un lépreux vient à lui
παρακαλῶν αὐτὸν  [καὶ γονυπετῶν] καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι
 le suppliant [et se jetant à ses genoux] , et lui disant :
Ἐὰν θέλῃς,
Si tu veux,
δύνασαί με καθαρίσαι.
tu peux me purifier.
-
41
Καὶ σπλαγχνισθείς,
Et Jésus, ému de compassion,
σπλαγχνισθείς participe aoriste passif nominatif sing.
de σπλαγχνίζομαι : être ému de compassion
ἐκτείνας τὴν χεῖρα,
tendant la main
 αὐτοῦ ἥψατο
 le toucha,
καὶ λέγει αὐτῷ,
et lui dit :
Θέλω,
Je le veux,
καθαρίσθητι.
sois purifié.
-
42
Καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα,
Et aussitôt la lèpre le quitta,
καὶ ἐκαθαρίσθη.
et il fut purifié.
-
43
Καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ,
Et  lui parlant sévèrement,
 εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν,
aussitôt il (Jésus) le renvoya,
-
44
καὶ λέγει αὐτῷ,
et il lui dit :
Ὅρα  μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς :
Garde-toi d’en rien dire à personne,
ἀλλὰ ὕπαγε,
mais va,
σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ,
montre-toi au prêtre,
καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου
et offre au sujet de ta purification
ἃ προσέταξεν Μωϋσῆς
ce que Moïse a commandé
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
en vue d’un  témoignage pour eux.
-
45
Ὁ δὲ ἐξελθὼν
Mais lui, étant sorti,
ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ
il se mit à proclamer beaucoup de choses
καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον,
et à faire connaître la parole
ὥστε μηκέτι αὐτὸν       δύνασθαι        φανερῶς      εἰς πόλιν εἰσελθεῖν,
en sorte qu’      il (Jésus) ne pouvait plus ouvertement entrer ouvertement dans une ville,
ἀλλ’ ἔξω ἐπ’  ἐρήμοις τόποις ἦν:
mais il était (ἦν) dehors dans des lieux désert
καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν.
et on venait à lui de toutes parts.

 

10 janvier 2018

Mer 10/01/18 Mc 1,29-39

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter Mc1,29-39 :
-
Mc 1,29-39 dans la TOB : ici
Avec meilleure correspondance  du mot à mot grec/français : ici 
Grec (sans accent) /B. de Jérusalem/B. L. Segond (1910)/ Vulgate : ici
Grec/français/lituanien/anglais : ici
Pour traduire dans une langue de son choix : the Unbound Bible 
Pour le texte sans note : voir plus loin.
-
Mc 1, 29-39
-
 Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες,
Et aussitôt, étant sortis de la synagogue,
ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου,
ils allèrent dans la maison de Simon et d’André,
μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.
 avec Jacques et Jean.
-
30
Ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα,
Or, la belle-mère de Simon était couchée, ayant de la fièvre,
πυρέσσω : avoir de la fièvre, ici au participe présent, nominatif fém. sing. 
καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς:
et aussitôt ils lui parlent d’elle.
-
31
καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν,
Et s’étant approché, il la fit lever,
ἤγειρεν, 3è pers. du singulier de l’ ind. aoriste 1 de  ἐγείρω
Sens de  ἐγείρω : réveiller, faire lever, dresser ; et : ressusciter
κρατήσας τῆς χειρὸς
 s’étant saisi de sa main
κρατήσας : participe aoriste, nominatif sing. de κρατέω, se saisir de + génitif 
καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς
la fièvre (ὁ πυρετὸς) la laissa
ἀφῆκεν 3è pers. du singulier de l’indicatif aoriste de αφίημι, abandonner, laisser. 
 καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
et elle les servait.
-
32
 Ὀψίας δὲ γενομένης,
Mais le soir étant venu,
(génitif absolu, C.C. de temps)
ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος,
lorsque le soleil se coucha,
ἔδυ : 3è pers. du sing. de l’aoriste de l’ind. de δύνω, se coucher (en parlant du soleil) .
ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας
on amenait vers lui tous ceux qui étaient malades
κακῶς ἔχω : être malade (ici au participe présent, acc. pl., participe substantivé)
καὶ τοὺς δαιμονιζομένους
 et ceux qui étaient possédés d’un démon
-
33
καὶ  ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν.
et la ville entière était rassemblée près de la porte.
ἐπισυνηγμένη : participe parfait passif (nominatif fém. sing.) de ἐπισυνάγω, rassembler 
particularité du grec biblique : les formes « sur-composées » :
participe du verbe + verbe être à l’imparfait  : ἦν ἐπισυνηγμένη (•était ayant été rassemblée)  
-
34
Καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις,
Et il guérit beaucoup de malades souffrant de maladies variées,
καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν,
et il chassa beaucoup de démons,
καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια,
et il ne permettait pas aux démons de parler,
forme particulière : 3è sing de l’imparfait de l’indicatif actif de  ἀφίημι, permettre 
(l’augment allonge le préverbe, au lieu de se placer après ce dernier)
ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν.
 parce qu’ils le connaissaient.
-
35
Καὶ πρωῒ  ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν,
Et le matin, à la nuit noire, s’étant levé, il sortit,
ἔννυχα λίαν : à la nuit noire
καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον,
et il s’en alla dans un lieu désert
κἀκεῖ προσηύχετο.
 et là il priait.
-
36
Καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ:
Et allèrent à sa recherche Simon et ceux qui étaient avec lui,
-
37
καὶ εὗρον αὐτὸν
et ils le trouvèrent ;
καὶ  λέγουσιν αὐτῷ
et ils lui disent :
ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε.
Tous te cherchent.
-
38
Καὶ λέγει αὐτοῖς,
Et il leur dit :
  Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις
Allons ailleurs, dans les bourgades prochaines,
ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω:
afin que là aussi je prêche ;
εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον
car c’est pour cela que je suis sorti.
-
39
Καὶ  ἦλθεν
Et il alla
κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς  αὐτῶν
prêchant dans leurs synagogues
εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν,
dans la Galilée entière
καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.
et chassant les démons.
= il alla ; il prêchait …  et il chassait :
traduction proposée pour marquer la différence entre l’aoriste du verbe principal
(aoriste : action brève, ἦλθεν = il alla
et les participes présent :
(valeur aspectuelle du présent en dehors de l’indicatif :
action longue : κηρύσσων, prêchant / ἐκβάλλων, chassant )
-
Sans les notes et explications grammaticales :
-
29
 Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες,
Et aussitôt, étant sortis de la synagogue,
ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου,
ils allèrent dans la maison de Simon et d’André,
μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.
 avec Jacques et Jean.
-
30
Ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα,
Or, la belle-mère de Simon était couchée, ayant de la fièvre,
καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς:
et aussitôt ils lui parlent d’elle.
-
31
καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν,
Et s’étant approché, il la fit lever,
κρατήσας τῆς χειρὸς
 s’étant saisi de sa main
καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς
la fièvre la laissa
 καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
et elle les servait.
-
32
 Ὀψίας δὲ γενομένης,
Mais le soir étant venu,
ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος,
lorsque le soleil se coucha,
ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας
on amenait vers lui tous ceux qui étaient malades
καὶ τοὺς δαιμονιζομένους
 et ceux qui étaient possédés d’un démon
-
33
καὶ  ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν.
et la ville entière était rassemblée près de la porte.
-
34
Καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις,
Et il guérit beaucoup de malades souffrant de maladies variées,
καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν,
et il chassa beaucoup de démons,
καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια,
et il ne permettait pas aux démons de parler,
ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν.
 parce qu’ils le connaissaient.
-
35
Καὶ πρωῒ  ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν,
Et le matin, à la nuit noire, s’étant levé, il sortit,
καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον,
et il s’en alla dans un lieu désert
κἀκεῖ προσηύχετο.
 et là il priait.
-
36
Καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ:
Et allèrent à sa recherche Simon et ceux qui étaient avec lui,
-
37
καὶ εὗρον αὐτὸν
et ils le trouvèrent ;
καὶ  λέγουσιν αὐτῷ
et ils lui disent :
ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε.
Tous te cherchent.
-
38
Καὶ λέγει αὐτοῖς,
Et il leur dit :
  Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις
Allons ailleurs, dans les bourgades prochaines,,
ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω:
afin que là aussi je prêche ;
εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον
car c’est pour cela que je suis sorti.
-
39
Καὶ  ἦλθεν
Et il alla
κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς  αὐτῶν
prêchant dans leurs synagogues
εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν,
dans la Galilée entière
καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.
et chassant les démons.
 

 

9 janvier 2018

Mar 09/01/18 Mc1,21-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
cf. le choix de notre traduction mot à mot.
Mc 1, 21-28 dans la TOB : ici 
Mc1,21-28 : grec(sans accent)/B. de Jérusalem/L. Segond/ Vulgate
Mc1,21-28 : grec/français/lituanien/anglais .
-
21
 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς  Καφαρναούμ
Et ils (Jésus et ses disciples) entrent à Capharnaüm
καὶ εὐθὺς  τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκεν.
 et aussitôt étant entré dans la synagogue, le jour du sabbat, il enseignait.
-
22
Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ:
Et ils étaient étonnés au sujet de son enseignement,
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων,
car il les enseignait comme ayant autorité,
καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.
et non pas comme les scribes.
-
23
Καὶ  εὐθὺς ἦν
et aussitôt il y avait
ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν
dans leur synagogue,
ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,
un homme ayant un esprit impur
καὶ ἀνέκραξεν,
 et il s’écria,
-
24
λέγων, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ;
disant : Qu’y a-t-il entre toi et nous, Jésus, Nazarénien ?
Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς;
Es-tu venu pour nous perdre ?
Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
Je sais qui tu es : le Saint de Dieu !
-
25
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων,
Et Jésus le réprimanda :
Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.
Tais-toi, et sors de lui !
-
26
Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον
Alors l’esprit impur l’ayant agité avec violence
σπαράξαν participe aoriste neutre de σπαράσσω, accordé à esprit (neutre)
καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ,
et ayant jeté de grands cris,
φωνῆσαν participe aoriste neutre de φωνέω appeler, crier
ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
sortit de lui.
-
27
Καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες
Et ils furent tous terrifiés,
ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτούς, λέγοντας,
de sorte qu’ils se demandaient mutuellement  :
Τί ἐστιν τοῦτο;
Qu’est-ce que ceci ?
 Διδαχὴ καινὴ κατ’ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει,
Un enseignement nouveau avec autorité, même aux esprits impurs commande
καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;
et ils lui obéissent.
-
28
Καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ         εὐθὺς    πανταχοῦ
Et     partit      une rumeur  de lui aussitôt   partout     (très littéral!)
εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.
 dans toute la contrée voisine de la Galilée.

8 janvier 2018

Lun 08/01/18 Mc1,7-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

 

Ecouter Mc 1, 7-11 en grec : 
-
Mc 1,7-11 dans la TOB
Mc 1,7-11 grec/fr. Bible de Jérusalem/L. Segond/ Vulgate
Mc1,7-11 grec/fr./lituanien/anglais
-
Le Baptême de Jésus par Jean : 
Cf. mouvement de l’évangile de Marc : ici.
-
Marc, 1,7-11
Commentaire du verset 11 par evangilegrec : ici
-
7
Καὶ ἐκήρυσσεν, λέγων,
Et il proclamait, en disant :
Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου,
Il vient après moi Celui qui est plus puissant que moi,
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι
dont je ne suis pas digne de délier, en me baissant,
τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.
la courroie des sandales.
-
8
Ἐγὼ ἐβάπτισα  ὑμᾶς ὕδατι : 
 Moi, je vous ai baptisés d’eau ;
αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
mais lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint.
-
9
 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις,
Et il arriva en ces jours-là,
ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας,
que Jésus vint de Nazareth de Galilée,
καὶ ἐβαπτίσθη  εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου.
et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean.
-
10
Καὶ  εὐθὺς ἀναβαίνων  ἐκ τοῦ ὕδατος,
Et aussitôt, sortant de l’eau,
εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανούς,
il vit les cieux se fendre,
καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον  εἰς αὐτόν:
et l’Esprit comme une colombe descendre sur lui ;
-
11
καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν,
et il y eut une voix des cieux :
Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός,
Tu es mon Fils bien-aimé,
en toi je me complais.
-
Voir également notre commentaire de Jn 1,32 et suivant pour comparer.

7 janvier 2018

Dim 07/01/18 Mt 2,1-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 2,1-12 dans la TOB
-
Mt2,1-12 : grec /B. de Jérusalem/ B. L. Segond/  Vulgate
-
Mt 2, 1-12 : grec/ fr./ lituanien/ anglais
-
Mt2,1-12 : 
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας,
Or Jésus étant né à Bethléhem de Judée,
ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως,
aux jours du roi Hérode,
ἰδού, μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα,
voici : des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem,
-
2
λέγοντες,
disant :
Ποῦ ἐστὶν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
Où est celui qui a été enfanté, le roi des Juifs ?
Εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ,
Car nous avons vu son étoile en Orient,
καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.
et nous sommes venus l’adorer.
-
3
Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης  ἐταράχθη,
Le roi Hérode, l’ayant appris, fut troublé,
καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ’ αὐτοῦ:
et tout Jérusalem avec lui.
-
4
καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ,
Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple,
ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται.
il s’informa auprès d’eux où le Christ devait être enfanté.
γεννᾶται 3è pers. du singulier du présent passif de γεννάω : engendrer, enfanter
(En grec, il n’y a pas de concordance au passé dans le discours au style indirect :
γεννᾶται est au présent comme dans le style direct : il s’informa : « où le Christ est enfanté »
-
5
Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ,
Et ils lui dirent :
Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας:
A Bethléhem de Judée ;
οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου,
car c’est ainsi qu’il a été écrit par le prophète :
-
6
Καὶ σὺ Βηθλεέμ,
Et toi, Bethléhem,
γῆ Ἰούδα,
terre de Juda,
οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα:
tu n’es nullement la moindre entre les principales villes de Juda ;
ἐλαχίστη : adjectif qualificatif au superlatif μίκρος, petit 
οὐδαμῶς: nullement 
εἶ : tu es 
 ἡγεμων,  ονος,  premier, principal,
sens d’un adjectif quand il est joint à un autre substantif neutre
ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος,
car de toi sortira un chef
ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.
qui fera paître mon peuple, Israël.
 ἡγούμενος de ἡγέομαι : diriger, commander. Ici au participe présent  :
le participe est substantivé : chef, dirigeant
-
7
Τότε Ἡρῴδης, λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους,
Alors Hérode ayant appelé secrètement les mages,
ἠκρίβωσεν παρ’ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος.
s’informa exactement auprès d’eux  du temps où l’étoile avait paru.
χρόνος, « le temps , le moment »  est souvent employé avec un nom et un participe au génitif:
le moment où. 
-
8
Καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν,
Et les ayant envoyé à Bethléhem, il dit :
Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς  περὶ τοῦ παιδίου:
Allez, et informez-vous exactement au sujet de ce petit enfant,
Πορευθέντες ἐξετάσατε : participe + impératif (aoriste) = 2 impératifs. 
ἐπὰν δὲ εὕρητε,
et quand vous l’aurez trouvé,
ἀπαγγείλατέ μοι,
annoncez-le moi,
ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.
pour que moi aussi j’aille, et que je l’adore.
 ἐλθὼν : participe aoriste
 προσκυνήσω : futur
-
9
Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν:
Et eux, ayant écouté le roi, s’en allèrent ;
καὶ ἰδού,
et voici
ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ,
l’étoile , qu’ils avaient vue en Orient
προῆγεν αὐτούς,
allait devant eux,
ἕως ἐλθὼν ἐστάθη
 jusqu’à ce qu’elle vînt s’arrêter
ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον.
au-dessus du lieu où était le petit enfant.
 ἐστάθη : elle s’arrêta aoriste de  ἰστημι,
se présenter, se tenir (debout), s’arrêter…
10
Ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα,
Et ayant vu l’étoile,
= quand ils virent l’étoile,
ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα.
ils se réjouirent beaucoup d’une grande joie.
σφόδρα : adv. beaucoup fortement 
-
11
Καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν,
Et étant entrés dans la maison,
εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ,
ils virent le petit enfant, avec Marie sa mère,
καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ,
et se prosternant, ils l’adorèrent ;
καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν
et, après avoir ouvert leurs trésors,
προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα,
ils lui présentèrent des dons :
χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.
de l’or, et de l’encens, et de la myrrhe.
-
12
Καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ
Et ayant été divinement avertis en songe
μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην,
de ne pas retourner vers Hérode,
ἀνακάμψαι : infinitif aoriste
 ἀνακάμπτω : revenir sur ses pas
μὴ + infinitif aoriste : se trouve dans les prescriptions pour exprimer la défense. 
χρηματισθέντες participe aoriste passif de χρηματίζω
χρηματίζω : dans la litt. classique : en parlant d’un oracle : donner une réponse,
au passif : être informé, ici dans le NT : par un ange en songe. 
 
δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.
par un autre chemin ils se retirèrent dans leur pays.

 

6 janvier 2018

Sam. 06/01/18 Mc 1,7-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter Mc 1, 7-11 en grec : 
-
Mc 1,7-11 dans la TOB
Mc 1,7-11 grec/fr. Bible de Jérusalem/L. Segond/ Vulgate
Mc1,7-11 grec/fr./lituanien/anglais
-
Marc, 1,7-11
Καὶ ἐκήρυσσεν, λέγων,
Et il prêchait, en disant :
Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου,
Il vient après moi Celui qui est plus puissant que moi,
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι
dont je ne suis pas digne de délier, en me baissant,
τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.
la courroie des sandales.
-
8
Ἐγὼ ἐβάπτισα  ὑμᾶς ὕδατι : 
 Moi, je vous ai baptisés d’eau ;
αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
mais lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint.
-
9
 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις,
Et il arriva en ces jours-là,
ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας,
que Jésus vint de Nazareth de Galilée,
καὶ ἐβαπτίσθη  εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου.
et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean.
-
10
Καὶ  εὐθὺς ἀναβαίνων  ἐκ τοῦ ὕδατος,
Et aussitôt, sortant de l’eau,
εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανούς,
il vit les cieux se fendre,
καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον  εἰς αὐτόν:
et l’Esprit comme une colombe descendre sur lui ;
-
11
καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν,
et il y eut une voix des cieux :
Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός,
Tu es mon Fils bien-aimé,
ἐν σοὶ εὐδόκησα.
en toi je me complais.
1...7891011...17

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente