21 avril 2018

Sam 21/04/18 Jn 6,60-69

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 6,60-69
-
60
Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν 
Plusieurs donc de ses disciples, l’ayant entendu, dirent :
Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ·
Cette parole est dure ;  
τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;
qui peut l’écouter ?
-
61
Εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι
Mais Jésus connaissant en lui-même que
γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
ses disciples murmuraient à ce sujet,
εἶπεν αὐτοῖς,
leur dit :
Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει;
Ceci vous scandalise ?
-
62
Ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα
Et si vous voyez le Fils de l’homme monter
ὅπου ἦν τὸ πρότερον;
où il était auparavant ?
-
63
Τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν,
C’est l’Esprit qui vivifie ;
ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν ·
la chair ne sert de rien :
τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν,
les paroles que je vous ai dites
πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν.
sont Esprit et vie.
-
64
Ἀλλ’ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν.
Mais il y en a quelques-uns d’entre vous qui ne croient pas.
ᾜδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς,
Car Jésus savait dès le commencement
τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες,
qui étaient ceux qui ne croyaient pas,
καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν.
et qui était celui qui le livrerait.
-
65
Καὶ ἔλεγεν,
Et il disait :
Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν,
C’est à cause de cela que je vous ai dit
ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με,
que personne ne peut venir à moi,
ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός.
à moins que cela ne lui soit donné venant du Père.
-
66
 Ἐκ τούτου
Dès ce moment,
πολλοὶ [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον  εἰς τὰ ὀπίσω,
plusieurs de ses disciples s’en allèrent vers l’arrière,
καὶ οὐκέτι μετ’ αὐτοῦ περιεπάτουν.
et ils ne marchaient plus avec lui.
-
67
Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα,
Jésus donc dit aux douze :
Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;
Voulez-vous, vous aussi , vous en aller ?
-
68
Ἀπεκρίθη  αὐτῷ Σίμων Πέτρος,
Simon Pierre lui répondit :
Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα;
Seigneur, à qui irons-nous ?
Ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις ;
Tu as des paroles de vie éternelle ?
-
69
Καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν
et nous, nous avons cru et nous avons connu
ὅτι σὺ εἶ ὁ  ἅγιος τοῦ θεοῦ.
que tu es le Saint de Dieu.

 

20 avril 2018

Ven 20/04/18 Jn 6,52-59

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 6,52-59
-
52
 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες,
Les Juifs disputaient donc entre eux, disant :
Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα [αὐτοῦ] φαγεῖν;  
Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?
-
53
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit donc :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme,
καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα,
et si vous ne buvez son sang,
οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
vous n’avez pas la vie en vous-mêmes.
-
54
Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα,
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang,
ἔχει ζωὴν αἰώνιον,
a la vie éternelle,
κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
et moi je le ressusciterai au dernier jour.
-
55
Ἡ γὰρ σάρξ μου  ἀληθής ἐστιν βρῶσις ,
Car ma chair est une vraie nourriture,
καὶ τὸ αἷμά μου  ἀληθής ἐστιν πόσις .
et mon sang est une vraie boisson.
-
56
Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα
Celui qui mange ma chair
καὶ πίνων μου τὸ αἷμα,
et qui boit mon sang,
ἐν ἐμοὶ μένει,
demeure en moi,
κἀγὼ ἐν αὐτῷ.
et moi en lui.
-
57
Καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατήρ,
De même que le Père qui est vivant m’a envoyé,
κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα ·
et que moi je vis à cause du Père,
καὶ ὁ τρώγων με,
de même celui qui me mange,
κἀκεῖνος  ζήσει δι’ ἐμέ.
celui-là aussi vivra à cause de moi.
Καθὼς…καὶ... : de même que… de même
διὰ + accusatif : à cause de…
-
58
Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ  ἐξ  τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ·
Celui-ci est le pain qui est descendu du ciel :
 οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες,
 Il n’en est pas comme de vos pères qui ont mangé,
καὶ ἀπέθανον ·
 et qui sont morts :
ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον,
celui qui mange ce pain
ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.
vivra éternellement.
-
59
Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ.
Il dit ces choses, enseignant dans la synagogue, à Capharnaüm.

 

19 avril 2018

Jeu 19/04/18 Jn 6,44-51

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 6,44-51
-
44
Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με,
Personne ne peut venir à moi,
ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν,
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ;
 κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
-
45
Ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις,
Il est écrit chez les prophètes :
Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ.
Ils seront tous enseignés de Dieu. 
Πᾶς ὁ ἀκούσας  παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθών,
Tout homme qui a entendu le Père
et a été instruit par lui,
ἔρχεται πρός  ἐμέ.
vient à moi.
-
46
Οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις ,
Parce que personne n’a vu le Père,
εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα.
si ce n’est Celui qui est d’auprès de Dieu ; celui-ci a vu le Père.
-
47
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
ὁ πιστεύων , ἔχει ζωὴν αἰώνιον.
Celui qui croit   a la vie éternelle.
-
48
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς.
C’est moi qui suis le pain de la vie.
-
49
Οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον  ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα ,
Vos pères ont mangé la manne dans le désert,
καὶ ἀπέθανον.
et ils sont morts.
-
50
Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων,
Celui-ci est le pain qui descend du ciel,
ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ.
afin que celui qui en mange ne meure point.
-
51
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν,
Moi je suis le pain vivant,
ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ·
qui est descendu du ciel ;
ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου,
si quelqu’un mange de ce pain,
ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.
il vivra éternellement ;
Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω,
et aussi le pain que je donnerai
ἡ σάρξ μου ἐστίν,
c’est ma chair,
 ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.
que je donnerai pour la vie du monde.

 

18 avril 2018

Mer 18/04/18 Jn 6,35-40

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 6,35-40
-
35
Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς ·
C’est moi qui suis le pain de la vie :
 ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ ·
celui qui vient à moi n’aura jamais faim,
οὐ μὴ + subjonctif : négation forte  (il est impossible que…)
 καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε.
et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.
-
36
Ἀλλ’ εἶπον ὑμῖν ὅτι
Mais je vous l’ai dit :
καὶ ἑωράκατέ  [με] καὶ οὐ πιστεύετε.
vous m’avez vu, et vous ne croyez pas.
-
37
Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ
Tout ce que le Père me donne,
πρὸς ἐμὲ ἥξει ·
viendra à moi :
 καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός ἐμὲ 
et celui qui vient à moi,
οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω.
je ne le mettrai pas dehors.
-
38
Ὅτι καταβέβηκα  ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ,
Car je suis descendu du ciel
οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν,
pour faire, non ma volonté,
ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με.
mais la volonté de Celui qui m’a envoyé.
-
39
Τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με
 Or ceci est  la volonté de celui qui m’a envoyé,
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι,
 que tout ce qu’il m’a donné ;
μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ,
je ne le perde pas loin de lui
ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
mais que je le ressuscite au dernier jour.
-
40
Τοῦτο  γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ  πατρός μου
Car ceci est la volonté de mon Père,  
ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτόν,
que quiconque contemple le Fils et croit en lui,
ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον,
ait la vie éternelle ;
καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ  [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
et moi je le ressusciterai au dernier jour.

 

17 avril 2018

Mar 17/04/18 Jn 6,30-35

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 6,30-35 : 
-
30
Εἶπον οὖν αὐτῷ,
Ils lui dirent donc :
Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον,
Quel signe fais-tu donc, toi,
ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι ;
afin que nous voyions et que nous te croyions ?
Τί ἐργάζῃ ;
Quelle œuvre fais-tu ?
-
31
Οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ,
Nos pères ont mangé la manne dans le désert,
καθώς ἐστιν γεγραμμένον,
selon qu’il est écrit :
Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν.
Il leur a donné à manger le pain du ciel.
-
32
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit donc :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
οὐ  Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ·
Ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ;
 ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν.
mais c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel ;
-
33
Ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel,
καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.
et qui donne la vie au monde.
-
34
Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν,
Ils lui dirent donc :
Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.
Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là.
-
35
Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Jésus leur dit :
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς:
Moi, je suis le pain de la vie :
ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ ·
celui qui vient à moi n’aura jamais faim,
 καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε.
et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.

 

16 avril 2018

Lun 16/04/18 Jn 6,22-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
Jn 6,22-29
-
22
 Τῇ ἐπαύριον
Le lendemain,
ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης,
la foule qui se tenait de l’autre côté de la mer
 εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν
vit qu’il n’y avait pas eu là d’autre barque sinon une seule,
> qu’il n’y avait eu là qu’une seule barque
 ἐκεῖ : adverbe de lieu : là
ἓν : neutre de εἷς : un, un seul.
 ἦν : verbe être à l’imparfait. En français, faire la concordance des temps.
καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ  πλοῖον
et que Jésus n’était pas entré avec ses disciples dans cette barque,
ἀλλὰ  μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον –
mais que ses disciples étaient partis seuls.
-
23
ἄλλα ἦλθεν  πλοιά[ρια] ἐκ Τιβεριάδος
Mais des barques étaient venues de Tibériade,
ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον,
près du lieu où ils avaient mangé le pain,
εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου –
après que le Seigneur eut rendu grâces.
(génitif absolu)
-
24
ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ
Lors donc que la foule vit que Jésus n’était pas là,
οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
non plus que ses disciples,
ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια 
ils entrèrent eux-mêmes dans les barques,
καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν.
et allèrent à Capernaüm, cherchant Jésus.
-
25
Καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης,
Et l’ayant trouvé de l’autre côté de la mer,
εἶπον αὐτῷ, Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας ;
ils lui dirent : Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?
-
26
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν,
Jésus leur répondit et dit :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous le dis :
ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα,
Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes,
ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων
mais parce que vous avez mangé de ces pains
καὶ ἐχορτάσθητε.
et que vous avez été rassasiés.
-
27
Ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην,
Travaillez, non pour la nourriture qui périt,
ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον,
mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle,
ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει:
que le Fils de l’homme vous donnera ;
τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν, ὁ θεός.
car c’est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau.
Ἐργάζομαι + acc : travailler pour
ἐσφράγισεν 3 è du sg de σφραγίζω marquer d’un sceau.
(σφραγίς,  ίδος : sceau, marque, signe) 
-
28
Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν,
Ils lui dirent donc :
Τί ποιῶμεν,
Que devons-nous faire,
ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ;
pour accomplir les œuvres de Dieu ?
-
29
Ἀπεκρίθη  [ὁ] Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Jésus répondit et leur dit :
Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ,
Ceci est l’œuvre de Dieu,
ἵνα  πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος.
pour que vous croyiez en Celui qu’il a envoyé.

 

15 avril 2018

Dim 15/04/18 Lc 24,35-48

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 24,35-48 : TOB
Lc 24,35-48
-
35
Καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ,
Et eux-mêmes racontaient ce qui leur était arrivé en chemin,
καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.
et comment il s’était fait reconnaître d’eux lors de la fraction du pain.
ἐγνώσθη : est un passif, le complément au datif → trad. par « se faire reconnaître de… »
-
36
Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων,
Or, comme ils disaient ces choses,
αὐτὸς  ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν,
lui-même se présenta au milieu d’eux,
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et leur dit :
Εἰρήνη ὑμῖν.
La paix soit avec vous !
-
37
Πτοηθέντες δὲ
Mais, saisis d’épouvante
καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι
et étant terrifiés,
ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.
ils pensaient voir un esprit.
-
38
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Τί τεταραγμένοι ἐστέ,
Pourquoi êtes-vous troublés,
καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν  τῇ καρδίᾳ  ὑμῶν;
et pourquoi des doutes s’élèvent-ils dans votre cœur ?
διαλογισμός : pensée, raisonnement, doute
-
39
Ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου,
Voyez mes mains et mes pieds,
ὅτι  ἐγώ εἰμι αὐτός :
car c’est moi-même.
ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε,
Touchez-moi, et regardez-moi ;
ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει,
car un esprit n’a pas de la chair et des os,
καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα.
comme vous voyez que j’ai.
-
40
Καὶ τοῦτο εἰπὼν
Et ayant dit cela,
ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.
il leur montra ses mains et ses pieds.
-
41
Ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν
et comme ils ne croyaient pas encore
ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων,
à cause de la joie et comme ils s’étonnaient,
εἶπεν αὐτοῖς ·
 il leur dit :
Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε ;
Avez-vous ici quelque chose à manger ?
-
42
Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος.
Et ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti.
-
43
Καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.
Et l’ayant pris, il en mangea en leur présence.
-
44
Εἶπεν δὲ  πρὸς αὐτούς 
Puis il leur dit :
Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς
Ce sont ici les paroles que je vous disais,
ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν,
lorsque j’étais encore avec vous,
ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως
qu’il fallait que fût accompli tout ce qui a été écrit dans la loi de Moïse,
καὶ τοῖς  προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.
et dans les prophètes, et dans les Psaumes à mon sujet.
-
45
Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν,
Alors il leur ouvrit l’entendement
τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς ·
pour qu’ils comprissent les Ecritures ;
-
46
καὶ εἶπεν αὐτοῖς
et il leur dit :
ὅτι Οὕτως γέγραπται,
C’est ainsi qu’il est écrit
 παθεῖν τὸν χριστόν,
que le Christ doit souffrir
καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
et ressusciter d’entre les morts le troisième jour ;
-
47
καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν
et que doit être prêchée en son nom la conversion
 εἰς ἄφεσιν  ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη,
pour la rémission des péchés à toutes les nations,  
ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.
en commençant par Jérusalem.
-
48
Ὑμεῖς μάρτυρες τούτων.
Or vous, vous êtes témoins de ces choses.

14 avril 2018

Sam 14/04/18 Jn 6,16-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
16
Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο,
Or, quand le soir advint,
κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν,
ses disciples descendirent jusqu’à la mer ;
ἐπὶ + acc. (sens 5 du Bailly) (avec verbe de mouvement) :
pour marquer le point où une chose aboutit : jusqu’à…
-
17
καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον,
et étant entrés dans une barque,
ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ.
ils passaient la mer pour aller à Capharnaüm ;
 Καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει,
et il faisait déjà obscur,
καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς.
et Jésus ne les avait pas encore rejoints,
-
18
Ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο.
et la mer était agitée, comme il soufflait un grand vent.
-
19
Ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα,
Quand donc ils eurent ramé environ vingt-cinq ou trente stades,
θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης,
ils voient Jésus marchant sur la mer
καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον:
et s’approchant de la barque ;
καὶ ἐφοβήθησαν.
et ils eurent peur.
-
20
Ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι: μὴ φοβεῖσθε.
Mais il leur dit : C’est moi, n’ayez pas peur.
-
21
Ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον:
Ils voulaient donc le recevoir dans la barque,
καὶ εὐθέως  ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον.
et aussitôt la barque se trouva sur la terre où ils allaient.

 

13 avril 2018

Ven 13/04/18 Jn 6,1-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
1
Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας, τῆς Τιβεριάδος.
Après ces choses, Jésus s’en alla au delà de la mer de Galilée, ou de Tibériade.
-
2
Ἠκολούθει δὲ  αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι  ἐθεώρουν  τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων.
Et une grande foule le suivait, parce qu’ils voyaient les miracles qu’il opérait sur les malades.
-
3
Ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
Mais Jésus monta sur la montagne, et là, il était assis avec ses disciples.
-
4
Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ Πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.
Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche.
-
5
Ἐπάρας οὖν  τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς , καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς Φίλιππον, Πόθεν  ἀγοράσωμεν ἄρτους, ἵνα φάγωσιν οὗτοι;
Jésus ayant donc levé les yeux, et ayant vu qu’une grande foule venait à lui, dit à Philippe : Où achèterons-nous des pains, afin que ceux-ci aient à manger ?
-
6
Τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν: αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν.
Or, il disait cela pour l’éprouver, car il savait, lui, ce qu’il allait faire.
-
7
Ἀπεκρίθη αὐτῷ  [ὁ] Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕκαστος βραχύ [τι] λάβῃ.
Philippe lui répondit : Deux cents deniers de pain ne leur suffisent pas pour que chacun en reçoive quelque peu.
-
8
Λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου,
Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit :
-
9
Ἔστιν παιδάριον  ὧδε ὃς  ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια: ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;
Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons ; mais qu’est-ce que cela pour tant de gens ?
-
10
Εἶπεν  ὁ Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. Ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. Ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν  ὡς πεντακισχίλιοι.
Jésus dit : Faites asseoir les gens. Or il y avait beaucoup d’herbe dans ce lieu. Les hommes s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille.
-
11
Ἔλαβεν οὖν τοὺς  ἄρτους ὁ Ἰησοῦς, καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις: ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.
Jésus prit donc les pains, et ayant rendu grâces, il les distribua à ceux qui étaient assis ; de même aussi des poissons, autant qu’ils en voulurent.
-
12
Ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται.
Et quand ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Ramassez les morceaux qui sont restés, afin que rien ne se perde.
-
13
Συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων, ἃ ἐπερίσσευσαν  τοῖς βεβρωκόσιν.
Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers des morceaux provenant des cinq pains d’orge qui étaient restés à ceux qui avaient mangé.
-
14
Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον , ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον.
Les gens donc ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde.
-
15
Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτόν, ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα, ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος.
Jésus donc ayant connu qu’ils allaient venir l’enlever, afin de le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.

 

12 avril 2018

Jeu 12/04/18 Jn3,31-36

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
31
 Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. Ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς, ἐκ τῆς γῆς ἐστιν, καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ: ὁ ἐκ τοῦ  οὐρανοῦ ἐρχόμενος [ἐπάνω πάντων ἐστίν].
Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre, est de la terre, et parle comme étant de la terre ; Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous.
-
32
 Ὃ  ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν, τοῦτο μαρτυρεῖ: καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει.
Ce qu’il a vu et entendu, il en rend témoignage ; et personne ne reçoit son témoignage.
-
33
Ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν.
Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai ;
-
34
Ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεός, τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ: οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ  πνεῦμα.
car Celui que Dieu a envoyé, parle les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l’Esprit avec mesure.
-
35
Ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
Le Père aime le Fils et a remis toutes choses entre ses mains.
-
36
Ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον: ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ, οὐκ ὄψεται τὴν ζωήν, ἀλλ’ ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ’ αὐτόν.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.

 

11 avril 2018

Mer 11/04/18 Jn 3,16-21

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
-
16
 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν  τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
Car Dieu a tellement aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
-
17
Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς  τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.
Car Dieu n’a point envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde ; mais pour que le monde soit sauvé par lui.
-
18
Ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται: ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ.
Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit point, est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
-
19
Αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς: ἦν γὰρ  αὐτῶν πονηρὰ  τὰ ἔργα.
Or voici le jugement : c’est que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière ; car leurs œuvres étaient mauvaises.
-
20
Πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς, καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Car quiconque fait le mal, hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises.
-
21
Ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα.
Mais celui qui pratique la vérité, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu.

 

10 avril 2018

Mar 10/04/18 Jn 3,7b-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
7
Μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν.
Ne t’étonne point de ce que je t’ai dit : Il vous faut naître d’en haut.
-
8
Τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ’ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει: οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος.
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est de même de quiconque est né de l’Esprit.
-
9
Ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;
Nicodème répondit et lui dit : Comment ces choses peuvent-elles se faire ?
-
10
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις;
Jésus répondit et lui dit : Tu es le docteur d’Israël, et tu ne connais pas ces choses !
-
11
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν, καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν: καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε.
En vérité, en vérité, je te dis que ce que nous savons, nous le disons ; et ce que nous avons vu, nous en rendons témoignage ; et vous ne recevez point notre témoignage.
-
12
Εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς, ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια, πιστεύσετε;
Si je vous ai parlé des choses terrestres, et que vous ne croyiez pas, comment croirez-vous, si je vous parle des choses célestes ?
-
13
Καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
Et personne n’est monté au ciel, si ce n’est Celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme .
-
14
Καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου:
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l’homme soit élevé ;
-
15
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων  ἐν αὐτῷ , ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

 

9 avril 2018

Lun 09/04/18 Lc 1,26-38

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 1,26-38
Voir dans le calendrier au 08/12/17
-
26
 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ  ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέθ
Or, au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
-
27
πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυίδ: καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David ; et le nom de la vierge était Marie.
-
28
Καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Χαῖρε, κεχαριτωμένη: ὁ κύριος μετὰ σοῦ.
Et l’ange, étant entré auprès d’elle, dit : Salut, toi qui as été reçue en grâce : le Seigneur est avec toi ! [Tu es bénie entre les femmes.]
-
29
Ἡ δὲ  ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
Mais elle fut troublée de cette parole, et elle se demandait ce que pouvait être cette salutation.
-
30
Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ: εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.
Et l’ange lui dit : Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu ;
-
31
Καὶ ἰδού,  συλλήμψῃ ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
et voici tu concevras en ton sein et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
-
32
Οὗτος ἔσται μέγας, καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται: καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père,
-
33
καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et il n’y aura pas de fin à son règne.
-
34
Εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;
Mais Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme ?
-
35
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι: διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.
Et l’ange, répondant, lui dit : L’Esprit-Saint viendra sur toi, et une puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi aussi le saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
-
36
Καὶ ἰδού, Ἐλισάβετ ἡ συγγενίς  σου, καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς: καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ.
Et voici, Elisabeth, ta parente, elle aussi, a conçu un fils en sa vieillesse ; et c’est ici le sixième mois pour celle qui était appelée stérile,
-
37
Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα.
parce que rien ne sera impossible à Dieu.
-
38
Εἶπεν δὲ Μαριάμ, Ἰδού, ἡ δούλη κυρίου: γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
Et Marie dit : Voici la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole. Et l’ange s’en alla d’auprès d’elle.
-

 

8 avril 2018

Dim 08/04/18 Jn 20,19-31

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
-
Jn 20,19-31
-
19
Οὔσης οὖν ὀψίας,
Le soir donc étant venu,
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ  σαββάτων ,
ce  jour- là , le premier de la semaine,
καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων
et les portes étant fermées
ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ
là où étaient les disciples
διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων,
à cause de la peur des juifs,
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον,
Jésus vint et se tint au milieu d’eux,
καὶ λέγει αὐτοῖς,
et leur dit :
Εἰρήνη ὑμῖν.
La paix soit avec vous !
-
20
Καὶ τοῦτο εἰπὼν
Et quand il eut dit cela,
ἔδειξεν  τὰς  χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. 
il leur montra ses mains et son côté.
αὐτοῖς Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον.
Les disciples se réjouirent donc, en voyant le Seigneur.
-
21
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς  [ὁ Ἰησοῦσ] πάλιν,
Jésus leur dit donc de nouveau :
Εἰρήνη ὑμῖν ·
La paix soit avec vous !
 καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ,
Comme le Père m’a envoyé,
κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.
moi aussi je vous envoie.
ἀπέσταλκέν : parfait de ἀποστέλλω (ἀπο = au loin + στέλλω = équiper, préparer, faire partir) 
(envoyer -cf. étym>apôtre…)
 Synonyme : πέμπω : présent ( = envoyer)
-
22
Καὶ τοῦτο εἰπὼν
Et quand il eut dit cela,
ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς,
il souffla sur eux et leur dit :
Λάβετε πνεῦμα ἅγιον.
Recevez l’Esprit-Saint.
-
23
Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας,
Ceux à qui vous pardonnez les péchés,
ἀφέωνται αὐτοῖς :
 ils leur sont pardonnés ;
ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.
ceux de qui vous les retenez, ils leur sont retenus.
Ἄν + subjonctif, dans la subordonnée (éventuel dans le présent)
s’il arrive que ou (sens ici)   »chaque fois que »  …
 et présent dans la pp principale, ou parfait. cf. RAGON § 326
κεκράτηνται : 3è pluriel du parfait passif
κρατέω : + génitif : être le maître de , contenir, retenir,  maîtriser.
-
24
 Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα,
Or, Thomas, l’un des douze,
ὁ λεγόμενος Δίδυμος,
appelé Didyme,
οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς .
n’était pas avec eux lorsque Jésus vint.
-
25
Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί,
Les autres disciples lui disaient donc :
Ἑωράκαμεν τὸν κύριον.
Nous avons vu le Seigneur.
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς,
Mais il leur dit :
Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων,
Si je ne vois pas  en ses mains la marque des clous,
καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων,
et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous,
καὶ βάλω  μου τὴν χεῖρα  εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ,
et si je ne mets ma main dans son côté,
οὐ μὴ πιστεύσω.
je ne croirai absolument pas .
Ἐὰν μὴ ἴδω … βάλω (de βάλλω)
Ἐὰν + 2 verbes au subjonctif aoriste, négation μὴ, 
 futur dans la proposition principale : 
en français : éventuel,  si = s’il arrive que … et futur dans la principale. RAGON § 325.
οὐ μὴ : négation renforcée
-
26
 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l’intérieur,
καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν.
et Thomas était avec eux.
Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς,
Jésus vient,
τῶν θυρῶν κεκλεισμένων,
les portes étant fermées,
καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν,
et il se présenta au milieu d’eux, et dit :
Εἰρήνη ὑμῖν.
La paix soit avec vous !
-
27
Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ,
Puis il dit à Thomas :
Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε,
Avance ici ton doigt,
καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου ·
et vois mes mains ;
 καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου,
avance aussi ta main,
καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου·
et mets-la dans mon côté,
καὶ μὴ γίνου ἄπιστος,
et ne deviens pas incrédule,
ἀλλὰ πιστός.
mais croyant.
-
28
Ἀπεκρίθη Θωμᾶς,
Thomas répondit
καὶ εἶπεν αὐτῷ,
et lui dit :
Ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου.
Mon Seigneur et mon Dieu !
-
29
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας ;
Parce que tu m’as vu, tu as cru ?
Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες,
Heureux ceux qui n’ont pas vu,
καὶ πιστεύσαντες.
et qui ont cru !
-
30
 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ]
Jésus donc a fait encore d’autres signes, en présence des disciples,  
ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
qui ne sont pas écrits dans ce livre.
-
31
Ταῦτα δὲ γέγραπται,
mais ces choses sont écrites,
ἵνα πιστεύ[σ]ητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,
afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,
καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
et afin qu’en croyant vous ayez la vie en son nom.

 

7 avril 2018

Sam 07/04/18 Mc 16,9-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Mc 16,9-15
-
9
 [Ἀναστὰς] δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου
Or, étant ressuscité le premier jour de la semaine, au matin,
ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ,
il apparut d’abord à Marie-Madeleine,
(littéralement : « à Marie la Magdeleine » )
 παρ’ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια.
de laquelle il avait chassé sept démons.
-
10
Ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ’ αὐτοῦ γενομένοις,
Celle-ci s’en alla et l’annonça à ceux qui avaient été avec lui,
πενθοῦσιν καὶ κλαίουσιν.
et qui étaient dans le deuil et qui pleuraient.
(τοῖς) πενθοῦσιν καὶ κλαίουσιν : des participes présents au datif pluriel, substantivés « à ceux qui… »
-
11
Κἀκεῖνοι ἀκούσαντες
Et eux, ayant entendu
ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ’ αὐτῆς
qu’il était vivant et qu’il avait été vu par elle,
ἠπίστησαν.
ne crurent point.
-
12
 Μετὰ δὲ ταῦτα
Mais après cela,
δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ,
à deux d’entre eux qui marchaient il se manifesta sous une autre forme
ἐφανερώθη : sens au passif (aoriste ici) : se manifester
πορευομένοις εἰς ἀγρόν.
alors qu’ils allaient à la campagne.
-
13
Κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς ·
Et ceux-ci étant revenus, l’annoncèrent aux autres :
οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν.
mais ils ne crurent pas ceux-là non plus.
ὁ λοιπός : le reste
-
14
 Ὕστερον [δὲ] ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη,
Et plus tard, il se manifesta aux onze eux-mêmes, comme ils étaient à table ;
ἀνακειμένοις,  participe de ἀνακεῖμαι : être à table (allongé)
καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν,
et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur,
ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν.
parce qu’ils ne crurent pas ceux qui avaient vu qu’il était ressuscité.
ὅτι : parce que 
οὐκ ἐπίστευσαν (ils ne crurent pas) + datif : τοῖς θεασαμένοις
(ceux qui avaient vu)
+ proposition participiale ( αὐτὸν = qu’il, ἐγηγερμένον = était ressuscité, participe parfait).
-
15
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα,
Allez dans tout le monde,
κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
prêchez l’Evangile à toute créature.

 

1...7891011...23

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente