26 novembre 2020

Jeu. 26/11/20 Lc 21,20-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 21,20-28

TOB : ici

20
Ὅταν δὲ ἴδητε
Mais quand vous verrez
ὀράω 2è pl subjonctif aoriste, voir
-
κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἱερουσαλήμ,
Jérusalem encerclée par des armées,
κυκλόω:  participe présent passif,  encercler
ὑπὸ + génitif : complément du passif
-
τότε γνῶτε
alors sachez
γινώσκω 2è pl impératif aoriste connaître, savoir
-
ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς.
que sa désolation est proche.
ἤγγικεν 3è sg parfait actif de ἐγγίζω s’approcher
-
21
Τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ
Alors, ceux ( qui seront) dans la Judée
φευγέτωσαν
qu’ils fuient
-
3è pl. impératif présent actif de φεύγω, fuir
La forme en τωσαν est la seule utilisée dans la koinè
-
εἰς τὰ ὄρη ,
dans les montagnes ,
καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς
et ceux qui (seront) au milieu d’elle (Jérusalem)
ἐκχωρείτωσαν :
qu’ils sortent,
ἐκχωρέω
καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις
et ceux (qui seront) dans les campagnes
μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν.
qu’ils n’entrent pas en elle.
εἰσέρχομαι
-
22
Ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν,
Car ce sont des jours de vengeance,
τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.
pour que tout ce qui a été écrit soit accompli.
-
« ce sont » est un gallicisme, mis pour rendre la valeur du pronom démonstratif αὗταί 
αὗταί est au nominatif, féminin pluriel, par attraction au genre de son attribut ἡμέραι, f.pl. jours
ἐκδικήσεως :mot formé sur δική, justice
τὰ γεγραμμένα Participe parfait passif de γράφω écrire , au neutre pluriel substantivé
τοῦ + proposition sub. infinitive, expression du but cf infinitif
-
23
Οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
Malheur à celles qui seront enceintes
καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις :
et à celles qui allaiteront en ces jours-là !
ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς,
car il y aura une grande calamité sur le pays
καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ.
et de la colère contre le peuple.
-
Οὐαὶ malheur, interjection suivie du datif
ἐν γαστρὶ ἔχω être enceinte
-
24
Καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης
 Et ils tomberont par la bouche de l’épée,
πίπτω
καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς  τὰ ἔθνη πάντα :
et ils seront emmenés en captivité chez toutes les nations ;
αἰχμαλωτίζω
καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν,
et Jérusalem sera foulée par les nations,
 ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.
jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis.
subjonctif aoriste passif de πληρόω, remplir
-
25
Καὶ  ἔσονται σημεῖα
Et il y aura des signes
ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις,
dans le soleil et la lune et les étoiles ;
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν
et, sur la terre, l’angoisse des nations
ἐν ἀπορίᾳ,
dans l’indécision
 ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου,
du fracas de la mer et des flots ;
-
26
ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου
les hommes rendant l’âme de frayeur,
καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ ·
et d’attente des choses arrivant sur le monde habité ;
αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
car les puissances des cieux seront ébranlées.
-
27
Καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
Et alors ils verront le fils de l’homme
futur de ὀράω
ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ
venant dans une nuée
μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.
avec grande puissance et gloire.
-
28
Ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι,
Comme ces évènements commenceront à arriver,
ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν:
redressez-vous, et levez vos têtes,
ἀνακύπτω
διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν.
parce que votre délivrance est proche.

 

22 novembre 2020

Dim. 22/11/20 Mt 25,31-46

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
-
Mt 25,31-46
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Texte grec uniquement.
-
31
 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ,
Lorsque viendra le fils de l’homme dans sa gloire,
ἔλθῃ : 3è sg subjonctif aoriste de ἒρχομαι aller, venir 
-
καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ,
et tous les anges avec lui
τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,
alors il s’assiéra sur le trône de sa gloire.
καθίσει : 3è sg futur de l’indicatif  actif de καθίζω, s’asseoir
-
32
καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη,
et seront rassemblées devant lui toutes les nations,
συναχθήσονται 3è pl. futur indicatif passif de συνάγω, rassembler
-
καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων,
et il les séparera les unes des autres
ἀφορίσει  3è sg futur indicatif actif de ἀφορίζω : séparer, distinguer
ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων;
 comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs ;
-
33
καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ,
et il placera les brebis à sa droite,
στήσει : 3è sg futur indicatif actif de de ἵστημι, placer 
τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων*.
 et les boucs à sa gauche.
-
34
Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ,
Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite,
ἐρεῖ 3 è sg futur indicatif actif de λέγω dire
Δεῦτε,
Venez,
Δεῦτε: adv. Venez (expression figée).
-
οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου,
les bénis de mon père,
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν
héritez du royaume qui est préparé pour vous
κληρονομήσατε, 2è pl. impératif aoriste de  κληρονομέω, hériter de +acc. 
le participe parfait passif ἡτοιμασμένην peut être traduit par un présent (aspect)
-
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.
 dès la fondation du monde.
-
35
Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,
Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger,
Ἐπείνασα 1è sg aoriste indicatif de πεινάω avoir faim
 ἐδώκατέ 2è pl. de l’aoriste actif de δίδωμι, donner
-
ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με,
j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire,
ἐδίψησα 1è sg aoriste de l’indicatif actif de διψάω avoir soif
ἐποτίσατέ 2è pl indicatif aoriste de ποτίζω donner à boire
-
ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με,
 j’étais étranger, et vous m’avez recueilli;
ἤμην : 1è sg imparfait indicatif actif de εἰμι, être (forme non classique)
συνηγάγετέ : 2è pl aoriste de l’indicatif actif de 
συνάγω : rassembler, recueillir (2 è accent : accent d’enclise)
-
36
γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με,
nu et vous m’avez vêtu,
περιεβάλετέ 2è ol aoriste indicatif actif de περιβάλλω, entourer, vêtir
-
ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με,
j’étais malade et vous m’avez visité
ἠσθένησα 1è sg aoriste indicatif actif  ἀσθενέω : être faible, malade 
ἐπεσκέψασθέ 2è pl aoriste ind. actif de ἐπεσκέπτομαι : examiner, visiter. 
-
ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθατε πρός με.
 j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi.
-
ἤμην : imparfait du verbe être, 1ère personne,
deux formes possibles dans la Koinè : ἤμην , ἤν
(en grec classique : seulement ἤν) 
-
37
Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες,
Alors les justes lui répondront (disant) :
ἀποκριθήσονται 3è pl. futur indicatif de ἀποκρίνομαι répondre
-
Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα,
Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim,
εἴδομεν : 1è pl de l’aoriste de l’indicatif de ὁράω, voir 
-
καὶ ἐθρέψαμεν ;
et t’avons-nous nourri ?
ἐθρέψαμεν : 1 è pl aoriste indicatif actif de τρέφω, nourrir
-
Ἢ διψῶντα, καὶ ἐποτίσαμεν;
 ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ?
διψῶντα participe présent actif, accusatif singulier, de διψάω avoir soif
-
38
Πότε δέ σε εἴδομεν ξένον,
Quand t’avons-nous vu étranger,
καὶ συνηγάγομεν ;
et t’avons-nous accueilli?
 συνηγάγομεν 1 ère pers du pl. de l’aoriste de l’indicatif actif de  συνάγω, accueillir.
-
Ἢ γυμνόν,
ou nu
καὶ περιεβάλομεν;
 et t’avons-nous vêtu ?
-
39
Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα 
Quand t’avons-nous vu malade,
ἢ ἐν φυλακῇ,
ou en prison,
καὶ ἤλθομεν πρός σε;
 et sommes-nous allés vers toi ?
-
40
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς,
et le roi leur répondra,
ἐρεῖ : 3è sg futur de l’indicatif actif de λέγω, dire
-
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis,
ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε
toutes les fois que vous l’avez fait
ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων,
à l’un de ces plus petits de mes frères,
ἐμοὶ ἐποιήσατε.
c’est à moi que vous l’ avez fait.
-
41
Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων,
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche :
Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ, κατηραμένοι,
Allez loin de moi, maudits ;
-
Πορεύεσθε :2 è pl.  impératif présent moyen de πορεύομαι, aller
 κατηραμένοι : participe parfait passif nominatif pl. de καταράομαι, maudire
-
εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον,
vers le feu éternel
τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ
qui a été préparé pour le diable
τὸ ἡτοιμασμένον participe parfait passif substantivé au neutre sg de ἐτοιμάζω préparer 
καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.
et pour ses anges.
-
42
Ἐπείνασα γάρ,
car j’ai eu faim
καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν
et vous ne m’avez pas donné à manger
ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 
j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;
-
43
ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, 
j’étais étranger et vous ne m’avez pas accueilli,
γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με,
 j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu,
 ἀσθενής, καὶ ἐν φυλακῇ,
 malade, et en prison,
καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με.
 et vous ne m’avez pas visité.
 ἐπεσκέψασθέ : 2è pl. aoriste indicatif moyen de ἐπισκέπτομαι, rendre visite
-
44
Τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοί, λέγοντες·
Alors eux aussi répondront, (disant) :
Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα,
  »Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim
ἢ διψῶντα,
ou avoir soif,
ἢ ξένον, ἢ γυμνόν, ἢ ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ,
ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison,
καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι ;
 et ne t’avons-nous pas aidé ? « 
διηκονήσαμέν : 1è pl. aoriste indicatif actif de διακονέω, servir, aider
-
45
Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς, λέγων,
Alors il leur répondra, (disant) :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis,
ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε
toutes les fois que vous ne l’avez pas fait
ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων,
à l’un des plus petits de mes frères,
οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.
-
46
Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι
Et ceux-ci s’éloigneront
ἀπελεύσονται 3è pl futur indicatif voix moyenne de ἀπέρχομαι s’éloigner
εἰς κόλασιν αἰώνιον
vers le châtiment éternel
οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.
 mais les justes vers la vie éternelle.
-
-
 ἐξ εὐωνύμων*:
En grec on utilise les mots : λαιός et σκαιός
pour dire « gauche » du côté gauche 

(la gauche étant le côté qui annonce le malheur pour les augures) 
Ces mots ont été remplacés peu à peu par ἀριστερός et εὐώνυμος. 

εὐώνυμος signifie (premier sens ) « qui a un beau nom » , « qui a un nom de bon augure » 
et par antiphrase : « placé à gauche ».
ἐξ εὐωνύμων :
A l’origine l’expression était : ἐξ εὐωνύμου χειρός du côté de la main gauche. 
Puis le deuxième terme de l’expression a disparu. 
Dans le passage du NT, l’expression est au pluriel.
 

18 novembre 2020

Mer. 18/11/20 Lc 19,11-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter le texte grec:
-
Dans biblegateway : texte grec uniquement (Luc chapitre 19)
-
-
11
 Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα,
Comme ils écoutaient cela,
Génitif absolu : on peut traduire par « on écoutait« 
προσθεὶς εἶπεν παραβολήν,
il (Jésus)  ajouta  une parabole,
littéralement : « ajoutant, dit » 
διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι Ἱερουσαλήμ,
parce qu’il était près de Jérusalem,
καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα
et qu’on croyait qu’à l’instant
μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι.
le royaume de Dieu allait paraître.
Explications grammaticales pour ce verset. 
-
12
Εἶπεν οὖν,
Il dit donc :
Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν,
 Un homme de haute naissance s’en alla vers une région lointaine,
λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι.
pour recevoir pour lui-même la royauté, et revenir.
-
13
Καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ,
Ayant appelé dix de ses serviteurs,
ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς,
il leur donna dix mines,
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
 et il leur dit :
Πραγματεύσασθε  ἐν ᾧ ἔρχομαι.
Faites des affaires jusqu’à ce que je revienne.
explications grammaticales pour ce verset.
-
14
Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν,
Mais ses concitoyens le haïssaient,
καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ,
et ils envoyèrent une ambassade derrière lui,
λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ’ ἡμᾶς.
disant : Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.
θέλω (vouloir) + pp.inf (τοῦτον : sujet à l’acc.  βασιλεῦσαι : verbe)
-
15
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν
Et il arriva quand il fut de retour
λαβόντα τὴν βασιλείαν,
après avoir reçu la royauté,
 καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους,
qu’il dit à ces serviteurs de se présenter à lui.
οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον,
  (serviteurs) auxquels il avait donné l’argent,
ἵνα  γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο.
pour qu’il sût ce qu’ils avaient gagné dans les affaires.
Notes grammaticales pour ce verset.
-
16
Παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος, λέγων,
Le premier parut et dit :
 Κύριε, ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς.
Seigneur, ta mine a rapporté dix mines.
-
17
Καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Et il lui dit :
 Εὖγε ἀγαθὲ δοῦλε:
C’est bien, bon serviteur ;
ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου,
parce qu’ en peu de choses tu as été fidèle
ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.
Reçois autorité sur dix villes.
-
ἴσθι : impératif du verbe être,
Ici verbe « être » à l’impératif  + participe du verbe qui exprime l’action principale,
« sois recevant »
donc on traduira le verbe au participe par un impératif : ἔχων : reçois (aies).
Ce tour n’est pas classique. cf article : Koinè 
-
18
Καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, λέγων,
Le second vint, et dit :
 Ἡ μνᾶ σου κύριε ἐποίησεν πέντε μνᾶς.
 Seigneur, ta mine a produit cinq mines.
-
19
Εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ  ἐπάνω γίνου  πέντε πόλεων.
Et il lui dit : Toi aussi, sois établi sur cinq villes.
-
20
Καὶ ὁ ἕτερος ἦλθεν, λέγων,
Un autre vint, et dit :
Κύριε, ἰδού, ἡ μνᾶ σου,
 Seigneur, voici ta mine,
ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ.
 que j’avais, mise de côté dans un linge.
-
21
ἐφοβούμην γάρ σε,
car j’avais peur de toi,
ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ:
parce que tu es un homme sévère ;
αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας,
  tu prends ce que tu n’as pas déposé,
καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας.
 et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé.
-
22
Λέγει αὐτῷ,
Il lui dit :
Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε,
 Je te juge sur tes paroles,
πονηρὲ δοῦλε.
 méchant serviteur ;
ᾜδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι,
 tu savais que moi, je suis un homme sévère,
αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα,
 prenant ce que je n’ai pas déposé,
καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα:
 et moissonnant ce que je n’ai pas semé ;
-
23
καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκας μου τὸ ἀργύριον  ἐπὶ τράπεζαν,
et pourquoi  n’as-tu pas mis mon argent dans une banque,
 κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν  αὐτὸ ἔπραξα ;
et moi, à mon retour, je l’aurais exigé avec un intérêt ?
Notes grammaticales pour ce verset
-
24
Καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν,
Puis il dit à ceux qui étaient là :
Ἄρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν μνᾶν,
 Otez-lui la mine,
καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι.
 et donnez-la à celui qui a les dix mines.
-
25
Καὶ εἶπαν αὐτῷ, Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς.
Et ils lui dirent : Seigneur, il a dix mines. -
-
26
Λέγω ὑμῖν ὅτι
Je vous le dis :
παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται:
à tout homme qui a, il sera donné.
ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται .
 mais à celui qui n’a pas, même ce qu’il a, on le lui ôtera.
(il est plus correct de traduire les deux derniers verbes qui sont au passif par « on »+ actif)
-
27
Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου  τούτους
 Néanmoins, ces ennemis,
τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ’ αὐτούς,
qui n’ont pas voulu que je régne sur eux,
ἀγάγετε ὧδε,
amenez-les ici,
καὶ κατασφάξατε  αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.
et égorgez-les devant moi.
-
28
Καὶ εἰπὼν ταῦτα,
Après avoir ainsi parlé,
ἐπορεύετο ἔμπροσθεν,
Jésus marcha en avant,
ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.
montant vers Jérusalem.

9 novembre 2020

Lun.09/11/20 Jn 2,13-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 2, 13-22
-
-
-
 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ Πάσχα τῶν Ἰουδαίων,
La Pâque des Juifs était proche,
καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς.
 et Jésus monta à Jérusalem.
-
14
Καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας
Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs,
καὶ πρόβατα καὶ περιστεράς,
 de brebis et de pigeons,
καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους.
 et les changeurs assis.
-
15
Καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων
Ayant fait un fouet avec des cordes
πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ,
 il les chassa tous hors du temple,
τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας;
 ainsi que les brebis et les bœufs ;
καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα,
 et il dispersa la monnaie des changeurs,
καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν;
 et renversa les tables ;
-
16
καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν
et il dit aux vendeurs de pigeons :
Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν:
 Otez cela d’ici,
μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου
ne faites pas de la maison de mon Père
οἶκον ἐμπορίου.
 une maison de trafic.
-
17
Ἐμνήσθησαν δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Ses disciples se souvinrent
ὅτι γεγραμμένον ἐστίν,
qu’il est écrit,
Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.
Le zèle de ta maison me dévore.
-
18
Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον  αὐτῷ,
Alors les Juifs, répondirent et lui dirent :
Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς ;
 Quel signe nous montres-tu, que tu fais cela ?
(TOB= pour agir de la sorte)
δεικνύεις : la forme se trouve souvent dans la koinè, au lieu de δείκνυς
-
19
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Jésus  répondit et leur dit :
Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον,
Détruisez ce temple,
καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.
et en trois jours je le relèverai.
ἐγερῶ: futur de ἐγείρω, réveiller, faire lever, relever, ressusciter
-
20
Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι,
Les Juifs dirent :
Τεσσαράκοντα  καὶ ἓξ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος,
en 46 jours a été bâti ce temple,
 καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;
et toi, en trois jours tu le relèveras !
-
21
Ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν
Mais lui, il parlait
περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.
au sujet du temple de son corps.
-
22
Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν,
Donc lorsqu’il fut relevé d’entre les morts,
(même verbe qu’au verset 19,
 traduire par un même verbe en français :
« lorsqu’il fut relevé d’entre les morts »)
-
ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
 ses disciples se souvinrent
ὅτι τοῦτο ἔλεγεν:
qu’il avait dit cela,
καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ,
 et ils crurent à l’Écriture
καὶ τῷ λόγῳ ᾧ  εἶπεν ὁ Ἰησοῦς.
et à la parole que Jésus avait dite.

 

5 novembre 2020

Jeu.05/11/20 Lc 15,1-10

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 15,1-10

-

-

TOB

-

1
Ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες 
Et s’approchaient de lui
(littéralement : étaient s’approchant,
périphrase fréquente dans la koinè)
 πάντες οἱ τελῶναι
 tous les collecteurs d’impôts
καὶ οἱ ἁμαρτωλοί,
et les pécheurs
ἀκούειν αὐτοῦ.
 pour l’entendre.
-
2
Καὶ διεγόγγυζον οἱ  τε Φαρισαῖοι 
Et les pharisiens murmuraient
καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι
et les scribes, disant :
Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται,
Celui-ci reçoit les pécheurs
(L’absence d’article marque la généralité : « les pécheurs » en général,
ce qui se traduit par l’article défini en français)
καὶ συνεσθίει αὐτοῖς.
et mange avec eux !
-
3
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην, λέγων,
Mais il leur dit cette parabole :
-
4
Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν
Quel homme parmi vous,
ἔχων ἑκατὸν πρόβατα,
ayant cent brebis,
καὶ ἀπολέσας  ἐξ αὐτῶν ἓν,
et ayant perdu l’une d’elles,
Valeur circ. du participe « s’il a perdu… » 
οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ,
ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf dans le désert,
καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός,
et ne va après celle qui est perdue,
τὸ ἀπολωλός participe parfait neutre sing. substantivé
ἕως εὕρῃ αὐτό ;
jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée ?
-
5
Καὶ εὑρὼν
Et l’ayant trouvée,
ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ 
il la met sur ses épaules
χαίρων.
se réjouissant.
-
6
Καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον,
et étant arrivé à la maison,
συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας,
il appelle  ses amis et ses voisins,
συγκαλεῖ : συν +καλέω (appeler « avec » : pour rassembler)
λέγων αὐτοῖς,
en leur disant :
Συγχάρητέ μοι,
Réjouissez-vous avec moi,
ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.
parce que j’ai trouvé ma brebis qui était perdue !
-
7
Λέγω ὑμῖν ὅτι
Je vous dis que
οὕτως χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται 
ainsi la joie dans le ciel sera
= il y aura ainsi la joie dans le ciel
χαρὰ = la joie, cf. χαίρω (v5) se réjouir
Συγχαίρω (v.6) se réjouir avec. (même radical)
 ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι,
pour un seul pécheur qui se convertit,
μετανοέω, littéralement = déplacer (μετα) sa façon de penser
(νοῦς, l’esprit, la pensée)
d’où se convertir, se repentir, μετανοία, ας ci-dessous : conversion
ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις,
plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes,
οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας.
qui n’ont pas besoin de conversion.
-
8
 Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα,
Ou, quelle femme ayant dix drachmes,
ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν,
si elle a perdu une seule drachme,
οὐχὶ ἅπτει λύχνον,
n’allume une lampe,
καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν,
ne balaie la maison
καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς
et ne cherche avec soin
ἕως  οὗ εὕρῃ ;
jusqu’à ce qu’elle l’ait trouvée ?
-
9
Καὶ εὑροῦσα 
Et l’ayant trouvée,
συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ  γείτονας,
elle appelle ses amies et ses voisines,
λέγουσα,
en disant :
Συγχάρητέ μοι,
Réjouissez-vous avec moi,
ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν
parce que j’ai trouvé la drachme
ἣν ἀπώλεσα.
que j’avais perdue !
-
10
Οὕτως, λέγω ὑμῖν,
Ainsi, je vous le dis,
γίνεται χαρὰ  
il advient de la joie
ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ
devant les anges de Dieu,
ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.
pour un seul pécheur qui se convertit.

 

4 novembre 2020

9,51-10,3 exercice de repérage corrigé

Classé dans : — evangilegrec @ 11 h 48 min

Texte 1.

Lc 9,51-10,3

-

9, 51

[Ἐγένετο δὲ [ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως αὐτοῦ]],

 ἐν τῷ + proposition : c.c. de temps ,   pendant que/ comme…       ⬆︎sujet de la pp inf. à l’accusatif

καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν [τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ],

Ἐγένετο δὲ : sémitisme, le verbe principal est  après καί

τοῦ + infinitif : expression du but (dans la koinè)

52

καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ∙

καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαριτῶν [ὡς ἑτοιμάσαι αὐτῷ.]

particicipe ⬆︎apposé au sujet du verbe ⬆︎

ὤστε + infinitif : conjonction de sub. introduit la conséquence : de telle sorte que

 

Dans la suite : 

Repérer les infinitifs et propositions subordonnées infinitives (9,59;9,60; 9,61,10,1)

53

Καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἱερουσαλήμ.

54

Ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπαν∙

 

Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ,

πῦρ : sujet des deux verbes à l’infinitif

 la pp inf. ; la pp inf est complément d’objet direct de θέλεις

 

καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς ;

 

55.

Στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς

 

56 .

Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην.

 

57.

Καὶ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἶπέν τις πρὸς αὐτόν,

 

Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.

 

58.

Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν,

 

καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις∙

 

ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.

 

59

Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον, Ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ εἶπεν,

 

[Κύριε] ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα μου.

 

60.

Εἶπεν δὲ αὐτῷ, Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς∙

pp inf complément du verbe Ἄφες, laisse …

τοὺς νεκροὺς : sujet

σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

 

61.

Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος, Ἀκολουθήσω σοι, κύριε:

 

πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου.

infinitif complément de ἐπίτρεψόν, ici le pronom personnel est au datif, on aurait pu avoir « permets que je… » (je = accusatif) 

 

62.

Εἶπεν δὲ [πρὸς αὐτὸν] ὁ Ἰησοῦς, Οὐδείς, ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ’ ἄροτρον,

 

καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

 

 Aide à la traduction : vocabulaire du texte 1 : cliquez ici

-

Chapitre 10

1.Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο]

 

καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο [δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ

 

εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.

complète ἤμελλεν, devoir

 

2

Ἔλεγεν  δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς,

 

οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ,

 

ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ  εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

 

Δεήθητε οὖν ὅπως : Priez donc de

3

Ὑπάγετε: ἰδού, ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.

Sur l’infinitif : ici

-

19 septembre 2020

Sam. 19/09/20 Lc 8,4-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 8,4-15
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
-
4
 Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ,
Or, comme une grande foule s’assemblait,
καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτόν,
et que de chaque ville des gens venaient à lui,
εἶπεν διὰ παραβολῆς,
il dit en parabole :
-
5
Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων
Le semeur sortit
(littéralement : celui qui sème/ le semant)
-
τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ·
pour semer sa semence ;
τοῦ : + infinitif : pour…
-
καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν,
et comme il semait,
ἐν : (premier sens « dans » l’usage de cette préposition
s’est généralisé et a pris des sens variés dans la koinè
-
ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν,
une partie tomba le long du chemin
ὃ μὲν : en corrélation avec Καὶ ἕτερον (une partie/ et l’autre)
 ἔπεσεν 3è sg ind. aoriste actif  de πίπτω tomber
-
καὶ κατεπατήθη,
et fut foulée,
3è sg de l’aoriste passif καταπατέω fouler au pied
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό.
et les oiseaux du ciel la mangèrent.
κατεσθίω ´manger, avaler
-
6
Καὶ ἕτερον  κατέπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν,
Et une autre partie tomba sur le roc,
καὶ φυὲν ἐξηράνθη,
et ayant poussé, elle fut desséchée,
φυὲν participe aoriste passif neutre nominatif sg de φύω pousser
aoriste passif de ξηραίνω dessécher
διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα.
parce qu’elle n’avait pas d’humidité.
-
7
Καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν,
Et une autre tomba au milieu des épines,
καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό.
et les épines ayant poussé avec elle l’étouffèrent.
aoriste de ἀποπνίγω étouffer
-
8
Καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν,
Et une autre tomba dans la bonne terre ;
καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα.
et ayant poussé, elle produisit du fruit au centuple.
Ταῦτα λέγων ἐφώνει,
En disant ces choses, il s’écriait :
Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !
-
9
 Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
Et ses disciples lui demandaient
Τίς αὕτη εἴη ἡ παραβολή ;
ce que signifiait cette parabole.
littéralement : « quoi cette parabole était »
-
10
Ὁ δὲ εἶπεν,
Et il dit :
Ὑμῖν δέδοται γνῶναι
A vous il est donné de connaître
parfait passif de δίδωμι
τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ:
les mystères du royaume de Dieu ;
τοῖς δὲ λοιποῖς
mais aux autres,
ἐν παραβολαῖς,
il ( est donné de les connaître) en paraboles ;
ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν,
afin qu’en voyant, ils ne voient pas,
καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν.
et qu’en entendant ils ne comprennent pas.
verbes au subjonctif présent ds pp sub. circ.
-
11
Ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή:
Or, voici ce qu’est cette parabole :
Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ.
La semence est la parole de Dieu.
-
12
Οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδὸν
Et ceux qui sont le long du chemin,
εἰσὶν οἱ  ἀκούσαντες
sont ceux qui entendent ;
 εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος
ensuite le diable vient
καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν,
et enlève la parole de leur cœur,
ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν.
de peur qu’ils ne croient et ne soient sauvés.
littéralement :  de peur que, ayant cru, ils ne soient sauvés
-
13
Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἵ,
Et ceux qui sont sur le roc (sont) ceux qui,
ὅταν ἀκούσωσιν,
chaque fois qu’ils entendent ,
μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον,
reçoivent avec joie la parole ;
καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν,
mais eux n’ont pas de racine :
οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν,
ils ne croient que pour un temps,
littéralement : (eux) qui pour un moment croient
καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται.
et au moment de la tentation, ils se retirent.
-
14
Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν,
Et ce qui est tombé dans les épines,
οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες,
ce sont ceux qui, ayant entendu,
καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου
sont étouffés (συμπνίγονται l. suiv.) par les inquiétudes et la richesse
καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου
et les plaisirs de la vie,
πορευόμενοι συμπνίγονται,
 s’en allant
καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν.
et ils n’arrivent pas à maturité.
-
15
Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ,
Mais ce qui est dans la bonne terre
οὗτοί εἰσιν οἵτινες
ce sont ceux qui,
ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ,
dans un cœur honnête et bon
ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν,
ayant entendu la parole, la retiennent,
καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.
et portent du fruit avec persévérance.

 

17 septembre 2020

Jeu. 17/09/20 Lc 7,36-50

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 7, 36-50

-

-
36
 Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων
Or, l’un des pharisiens l’invitait
  Ἠρώτα : Imparfait : voir choix de traduction mot à mot 
ἵνα φάγῃ μετ’ αὐτοῦ·
à manger avec lui ;
ἵνα conjonction de subordination ici après un verbe de demande (koinè)
φάγῃ : 3è sg subjonctif aoriste de ἐσθίω : manger
-
καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον  τοῦ Φαρισαίου κατεκλίθη.
et étant entré dans la maison du pharisien, il se mit à table.
on traduira par : il entra et se mit à table
κατακλίνω 3è sg aoriste ind. passif, se mettre à table. à l’actif: faire cooucher
-
37
Καὶ ἰδού, γυνὴ  ἥτις ἦν ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλός,
Et voici, il y avait dans la ville une certaine femme, pécheresse,
 καὶ ἐπιγνοῦσα  ὅτι  κατάκειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου,
et ayant appris qu’il était à table dans la maison du pharisien,
participe aoriste de ἐπιγινώσκω, savoir parfaitement ( ἐπι)
-
κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου,
elle apporta un vase d’albâtre plein de parfum ;
participe aoriste, nominatif sg. de κομίζω apporter (apposé au sujet)
-
38
καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ
et se tenant derrière, auprès de ses pieds,
ἴστημι : se tenir
κλαίουσα τοῖς δάκρυσιν,
en pleurant, de ses larmes ,
ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ ,
 elle se mit à mouiller ses pieds
ἄρχομαι : commencer
καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν,
et avec les cheveux de sa tête elle les essuyait
ἐκμάσσω : essuyer
καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ,
et elle baisait ses pieds
καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ.
 et les oignait de parfum.
ἀλείφω : oindre
-
39
Ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν
Mais, voyant cela, le pharisien qui l’avait invité,
εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων,
se dit en lui-même :
Οὗτος, εἰ ἦν προφήτης,
Celui-ci, s’il était prophète,
ἐγίνωσκεν ἂν τίς
connaîtrait qui
imparfait + ἂν : expression de l’irréel du présent
καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ,
et de quelle espèce est cette femme qui le touche,
ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν.
que c’est une pécheresse.
-
40
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν,
Et Jésus répondant lui dit :
Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν.
Simon, j’ai quelque chose à te dire.
Ὁ δέ
Et lui :
 Διδάσκαλε, εἰπέ, φησίν .
« Maître, parle  » dit-il.
-
41
Δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τινί·
Un certain créancier avait deux débiteurs ;
expression de la possession : être + datif
ὁ εἷς ὤφειλεν δηνάρια πεντακόσια,
l’un devait cinq cents deniers,
ὁ δὲ ἕτερος πεντήκοντα.
l’autre cinquante.
-
42
Μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι,
Comme ils n’avaient pas de quoi payer,
ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο.
il leur remit à tous deux la dette.
Τίς οὖν αὐτῶν, πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν ;
Lequel donc des deux l’aimera le plus ?
-
43
Ἀποκριθεὶς  Σίμων εἶπεν,
Simon répondant dit :
Ὑπολαμβάνω
J’estime
ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο.
que c’est celui à qui il a remis le plus.
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus lui dit :
Ὀρθῶς ἔκρινας.
Tu as bien jugé.
-
44
Καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα,
Et s’étant tourné vers la femme,
τῷ Σίμωνι ἔφη
il dit à Simon :
 Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα ;
Vois-tu cette femme ?
Εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν,
Je suis entré dans ta maison ;
ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας  οὐκ ἔδωκας·
tu ne m’as pas donné d’eau pour les pieds ;
αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας,
mais elle a arrosé mes pieds de larmes
καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν.
et les a essuyés avec ses cheveux.
-
45
Φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας·
Tu ne m’as pas donné de baisers ;
αὕτη δέ,
mais elle,
ἀφ’ ἧς εἰσῆλθον,
depuis que je suis entré,
οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας.
elle n’a cessé de me baiser les pieds.
-
46
Ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας:
Tu n’as pas oint ma tête d’huile,
αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψέν τοὺς πόδας μου.
mais elle a oint mes pieds de parfum.
-
47
Οὗ χάριν, λέγω σοι,
C’est pourquoi, je te le dis,
ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί,
ses péchés qui sont nombreux, lui sont pardonnés,
ὅτι ἠγάπησεν πολύ:
car elle a beaucoup aimé,
ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται,
mais celui à qui il est peu pardonné,
ὀλίγον ἀγαπᾷ.
aime peu.
-
48
Εἶπεν δὲ αὐτῇ,
Et il dit à la femme :
Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι.
Tes péchés te sont pardonnés.
-
49
Καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι
Et ceux, qui étaient à table avec lui se mirent
λέγειν ἐν ἑαυτοῖς,
à dire en eux-mêmes :
Τίς οὗτός ἐστιν
Qui est celui-ci
ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν;
qui même pardonne les péchés ?
-
50
Εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα,
Mais il dit à la femme :
πίστις σου σέσωκέν σε · 
Ta foi t’a sauvée ;
πορεύου εἰς εἰρήνην.
va en paix.

 

3 septembre 2020

Jeudi 03/09/20 Lc 5,1-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 5,1-11

Lecture de l’évangile en grec : 

TOB ← cliquez ici

-

1
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ
Or il arriva, comme la foule se pressait contre lui
-
ἐν τῷ + proposition infinitive : pendant que, alors que, comme …
-
 καὶ ἀκούειν  τὸν λόγον τοῦ θεοῦ,
et qu’elle écoutait la Parole de Dieu,
-
καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ:
que lui se tenait au bord du lac de Génézareth ;
-
ἦν ἑστὼς : périphrase : verbe être à l’imparfait + participe parfait :
traduire par l’imparfait
(tournure propre à la koinè, qui n’aurait pas de valeur stylistique particulière)
-
2
καὶ εἶδεν δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην·
et il vit deux barques qui étaient au bord du lac,
-
οἱ δὲ ἁλιεῖς  ἀπ’ αὐτῶν ἀποβάντες
et les pêcheurs qui en étaient descendus
-
(littéralement : étant descendus, participe aoriste)
-
ἔπλυνον τὰ δίκτυα.
 lavaient leurs filets.
-
3
Ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων,
Or, étant monté dans l’une des barques,
-
Ἐμβὰς participe aoriste de ἐμβαίνω monter dans ;
contraire de ἀποβάντες, sortir (descendre d’une barque) verset 2
-
ὃ ἦν  Σίμωνος ,
qui était à Simon,
-
ἠρώτησεν αὐτὸν
il le pria
-
ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον.
de mener un peu la barque au large loin de la terre.
-
ἐπ-αν-αγαγεῖν conduire en haute mer, au large
un dérivé de ἀγω, conduire (faire remonter) (même verbe au verset suivant)
Même verbe racine, verset 11 : καταγαγόντες, ramener
(premier sens : conduire de haut en bas) 
-
 Καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους.
et s’étant assis, de la barque il enseignait  les foules.
-
4
Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν,
Et lorsqu’il cessa de parler,
εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα,
il dit à Simon :
Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος,
Mène la barque vers la haute mer,
καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.
et jetez vos filets pour la pêche.
-
5
Καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν,
Et Simon répondant lui dit :
-
« répondant  » : on peut traduire par « en réponse »
ou les deux verbes par « répondit »
-
Ἐπιστάτα,
Maître,
δι’ ὅλης  νυκτὸς κοπιάσαντες
durant la nuit entière, ayant travaillé dur,
οὐδὲν ἐλάβομεν·
nous n’avons rien pris
ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω  τὰ δίκτυα.
mais sur ta parole         je jetterai les filets.
-
6
Καὶ τοῦτο ποιήσαντες,
Et ayant fait cela,
-
συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· 
ils prirent une grande quantité de poissons ;
-
συγκλείω : tenir enfermer (prendre du poisson)
-
διερρήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν·
et leurs filets se rompaient.
-
διαρρήγνυμι rompre (ici imparfait)
-
7
καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ,
Et ils firent signe à leurs partenaires dans l’autre barque
-
μέτοχος, ος,  ον adjectif dérivé de μετέχω prendre part, partager→ partenaire
-
τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς·
de venir les aider.
-
littéralement : pour, étant venus, les aider
-
καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα,
Et ils vinrent, et ils remplirent les deux barques,
ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά.
au point qu’elles enfonçaient.
-
8
Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος
Voyant cela, Simon Pierre
προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ, λέγων,
tomba aux genoux de Jésus, (disant = ) et dit  :
Ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ,
Retire-toi loin de moi,
ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε.
parce que je suis un homme pécheur, seigneur !
-
9
Θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν
Car la frayeur l’avait saisi,
καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ,
et tous ceux qui étaient avec lui,
ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον ·
à cause de la pêche des poissons qu’ils prirent ;
-
10
ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην,
et de même aussi Jacques et Jean,
υἱοὺς Ζεβεδαίου,
fils de Zébédée,
οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι.
qui étaient les compagnons de Simon.
Καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς,
Et Jésus dit à Simon :
Μὴ φοβοῦ ·
Ne crains pas :
ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.
désormais tu captureras des hommes pour en faire des vivants.
-
ζωγρῶν participe présent de ζωγρέω prendre vivant,
prendre et laisser la vie sauve, par opp. à la capture avec mort,
ζωός (vivant) +  ἀγρέω : prendre à la chasse ou à la pêche, s’emparer.
Dans l’Iliade : ranimer
Ici le participe est employé avec le verbe être au futur : périphrase mise pour le futur simple
-
11
Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν,
Et après avoir ramené leurs barques à terre,
ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
quittant tout, ils le suivirent.

23 août 2020

Dim. 23/08/20 Mt 16, 13-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 16, 13-20
-
13
Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου
Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων,
interrogeait ses disciples, disant :
Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
les hommes disent que le fils de l’homme est qui ?
-
 λέγουσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου (sujet) Τίνα (attribut du S) εἶναι (verbe)
 Proposition subordonnée infinitive : 
dire que + proposition infinitive avec pronom interrogatif à l’accusatif Τίνα « qui »
εἶναι infinitif du verbe être
-
14
Οἱ δὲ εἶπαν
Et ils dirent :
3è pers. du pl. 2è forme de l’indicatif aoriste 2 de λέγω dire
 Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν:
Les uns, Jean le baptiste ;
(Sous-entendu : disent qu’il est + attribut à l’accusatif)
ἄλλοι δὲ Ἠλίαν:
d’autres, Elie ;
ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.
et d’autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.
-
Elie devait revenir à la fin des temps selon la tradition,
 Jean le baptiste comme Elie annoncent la venue du règne de Dieu. 
-
15
Λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι ;
Mais vous, qui dites-vous que je suis ?
Même construction qu’au verset 13
-
16
Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν,
Simon Pierre répondant dit :
Σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu qui vit (le vivant)
-
τοῦ ζῶντος : article au génitif  + participe présent
L’article + participe : fréquent dans la koinè « celui qui » (remplace le pronom relatif …) 
ζάω contracté en ζῳ, vivre, être vivant, 
rester vivant et dans d’autres contextes : revenir à la vie. 
τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος (ici) au génitif est une expression qu’on trouve dans l’AT
-
17
Ἀποκριθεὶς δὲ  ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Et Jésus répondant lui dit :
Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ,
Heureux es-tu, Simon, Barjonas ;
Comparer à Mc 8,27-33
Βαριωνᾶ : plusieurs interprétations possibles : l’une est « fils de Jonas »  (bar iona)
ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι,
parce que  chair et sang ne t’ont pas révélé,
ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
mais mon Père qui est dans les cieux.
-
 ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς : Voir remarque précédente sur article + participe 
(ici il faudrait sous-entendre » être » au participe devant ἐν τοῖς οὐρανοῖς)
ἀπεκάλυψέν 3è pers. de l’aoriste de l’indicatif actif, 
de ἀποκαλύπτω enlever le voile, dévoiler d’où : révéler ἀπο (loin) καλύ (racine du voile) πτ- ω
voir ce mot analysé entièrement dans l’article « étymologie« 
-
18
Κἀγὼ δέ σοι λέγω,
Et moi aussi je te dis
ὅτι σὺ εἶ Πέτρος,
que tu es Pierre
εἶ : 2 è pers. de l’indicatif présent du verbe être, εἰμι 
καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
et que sur cette roche
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν,
je bâtirai mon assemblée,
καὶ πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
et les portes d’Hadès ne prévaudront pas contre elle.
-
En grec, différence de genre entre les deux « pierres » et deux sens différents.
ἡ πέτρα est plus grosse que πέτρος la pierre au sens d’un caillou (pierre insignifiante)
-
19
Δώσω σοὶ τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν:
Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ;
Δώσω 1è pers du futur de l’indicatif actif de δίδωμι donner
καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras lié sur la terre
δήσῃς 2è pers. du subjonctif aoriste actif de δέω lier
ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
sera lié dans les cieux :
ἔσται δεδεμένον : verbe être au futur + participe parfait passif de δέω lier 
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras délié sur la terre
 λύσῃς subjonctif aoriste actif de λύω délier
ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
sera délié dans les cieux.
(littéralement : sera « étant délié de façon durable » / valeur du participe parfait passif λελυμένον, de λύω délier)
On voit se développer dans la koinè des périphrases avec le verbe être au futur + participe attribut du sujet
Le verbe « délier » est employé dans le sens de « pardonner » dans les évangiles. 
-
Système à l’éventuel :
 Subjonctif aoriste dans la protase : δήσῃς / λύσῃς
 introduite par ἐὰν (éventuel : εἰ + ἂν)
placé dans la proposition subordonnée relative , éventuel :
« ce que tu lies, si tu le lies » / « ce que tu délies si… » – et :
futur dans l’apodose)
-
20
Τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς
Alors il défendit aux disciples
 ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν
de dire à personne
ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ χριστός.
qu’il était, lui, le Christ.

 

11 août 2020

Mardi 11/08/20 Mt 18,1-5.10.12-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’évangile en grec : 
-
Cliquez ici pour la TOB
-
Mt 18,1-5. 10
-
1
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες,
A ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus, et dirent :
Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;
Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?
-
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ : littéralement : en cette heure
 λέγοντες : littéralement : disant
προσῆλθον : aoriste, 3è pl. de  de προσέρχομαι aller vers (προσ)
ἄρα : conjonction conclusive : donc CARREZ §185d
μείζων adjectif au comparatif de μέγας, grand; 
dans le NT souvent le comparatif remplace le superlatif  cf. CARREZ §55
Τίς : pronom interrogatif au nominatif (sujet) : qui ?
-
2
Καὶ προσκαλεσάμενος ὁ  Ἰησοῦς παιδίον
Jésus, ayant appelé un petit enfant,
ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν,
le plaça au milieu d’eux,
-
προσκαλεσάμενος : participe aoriste , voix moyenne de προσκαλέω appeler 
au moyen : appeler à soi
ἔστησεν aoriste 3è sg de ἴστημι placer
αὐτὸ est un pronom personnel neutre comme le mot « enfant »
-
3
καὶ εἶπεν,
et dit :
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous (le) dis
ἐὰν μὴ στραφῆτε
si vous ne vous convertissez
-
στραφῆτε : subjonctif aoriste de στρέφω, changer
à l’aoriste = se retourner, d’où se convertir
-
καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία,
et si vous ne devenez comme les petits enfants,
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux.
-
4
Ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν
C’est pourquoi, celui qui se rendra humble
ὡς τὸ παιδίον τοῦτο,
comme ce petit enfant
οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux.
-
οὖν : donc, ici : « c’est pourquoi »
Ὅστις : pronom relatif composé
5
Καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον  τοιοῦτον ἓν
Et quiconque reçoit  un seul petit enfant tel que celui-ci,
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου,
en mon nom
ἐμὲ δέχεται·
c’est moi qu’il reçoit.
-

ὃς ἐὰν + subjonctif δέξηται (voir δέχεται, plus loin) : l’éventualité
ἓν : un (seul) adjectif numéral au neutre sg (esprit rude)
ἐμὲ en première place : mise en évidence du pronom.
-
10
Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων,
Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ;
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
car je vous dis que
οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς
leurs anges dans les cieux
διὰ παντὸς βλέπουσιν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου
regardent sans cesse la face de mon Père
τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
qui est dans les cieux.
-
Verbes de perception  : 
βλέπω : voir , avoir un regard, (indique plutôt la direction du regard )
  ράω : regarder, voir, porter la vue sur , contempler (cf. CHANTRAINE p. 785)
Ὁρᾶτε μὴ : introduit une défense « gardez vous de » + subjonctif
ἑνὸς : génitif de ἕν cf. verset 5 
-
12
Τί ὑμῖν δοκεῖ ;
Que vous semble-t-il?
Ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα,
Si un homme a cent brebis,
(datif de la personne qui possède ; littéralement :  cent brebis sont à…)
καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν:
 et que l’une d’elles s’égare,
οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη
 ne laissera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf  sur les montagnes,
 καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;
pour aller chercher celle qui s’est égarée ?
(littéralement : « et s’en allant, il cherche »)
-
13
Καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό,
Et s’il arrive qu’il la trouve,
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον,
Amen, je vous dis qu’il se réjouit plus pour elle,
ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα
 que pour les quatre-vingt-dix-neuf
τοῖς μὴ πεπλανημένοις.
qui ne se sont pas égarées.
-
14
Οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα
Ainsi ce n’est pas la volonté
ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς,
de votre Père qui est dans les cieux
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων.
qu’il se perde un seul de ces petits.
-
 ἔμπροσθεν + gén = « devant », 
préposition dont l’usage étendu est propre à la koinè :
traduire seulement par « de »
ἵνα + subj. après Οὕτως : adv. démonstratif, 
ainsi, de cette façon …ἵνα, que,  à savoir que 

 

 

23 juillet 2020

Jeudi 23/07/20 Jn 15,1-8

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 15, 1-8
-
TOB : ici
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
1
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή,
Moi je suis la vraie vigne,
καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν.
et mon Père est le vigneron.
-
2
Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ 
tout sarment en moi
μὴ φέρον καρπόν,
qui ne porte pas de fruit,
αἴρει αὐτό ,
il l’enlève ;
καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον,
et tout (sarment) qui porte du fruit,
καθαίρει αὐτό,
il le purifie,
ἵνα καρπὸν πλείονα  φέρῃ.
afin qu’il porte un fruit plus abondant.
-
μὴ φέρον : μὴ (ne…pas…) + 
participe présent à l’accusatif neutre sing. :
φέρον = qui ne porte pas
construction : τὸ καρπὸν φέρον =
 τὸ  φέρον + COD καρπὸν : celui qui porte du fruit
πλείονα : adjectif πολύς au comparatif (accusatif singulier)
πολύς : au singulier = abondant, au pluriel : nombreux
αὐτό : COD pronom personnel qui reprend ce qui précède :
(ce qui précède est apposé à αὐτό, sorte de prolepse)
-
3
Ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε
Déjà vous, vous êtes purs,
διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν.
à cause de la parole que je vous ai dite.
-
λελάληκα : parfait de λαλέω, parler, dire
-
4
Μείνατε ἐν ἐμοί,
Demeurez en moi,
κἀγὼ ἐν ὑμῖν.
et moi en vous.
Καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται
Comme le sarment ne peut
καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ,
porter du fruit de lui-même,
ἐὰν μὴ  μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ,
s’il ne demeure sur la vigne,
οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς,
de même vous (vous ne pouvez pas) non plus,
ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.
si vous ne demeurez en moi.
-
μένω : demeurer
-
5
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος,
Moi, je suis la vigne,
ὑμεῖς τὰ κλήματα.
vous, (vous êtes) les sarments ;
Ὁ μένων ἐν ἐμοί,
celui qui demeure en moi,
κἀγὼ ἐν αὐτῷ,
et moi en lui,
οὗτος φέρει καρπὸν πολύν :
celui-là porte du fruit en abondance ;
ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.
car sans moi vous ne pouvez rien faire.
-
6
Ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί,
Si quelqu’un ne demeure pas en moi,
ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα,
il est jeté dehors comme le sarment,
καὶ ἐξηράνθη,
et il (s’est desséché) se dessèche ;
καὶ συνάγουσιν αὐτὰ
et on les ramasse
καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν,
 et on les jette au feu,
καὶ καίεται.
 et ils brûlent.
-
ἐβλήθη : aoriste passif de βάλλω,
mais la concordance en français exige le présent passif : il est jeté
De plus, il est possible dans certains contextes de traduire l’aoriste par un présent, 
dans la langue attique on parle d’aoriste « gnomique » ♦c’est-à-dire de vérité générale. 
Dans la koinè, l’usage de l’aoriste dans le sens du présent est encore plus répandu
Voir  le verbe « glorifier ».
même rem. : ἐξηράνθη aoriste passif de ξηραίνω
-

καὶ συνάγουσιν, βάλλουσιν, καίεταιpassage au présent
3è pers. peut se traduire par « on »  quand le sujet est indéterminé.
(Règle : sujet neutre pluriel, accord au singulier.)
-
7
Ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοί,
Si vous demeurez en moi
καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ,
et que mes paroles demeurent en vous,
ὃ ἐὰν θέλητε  αἰτήσασθε 
ce que vous voudrez, demandez
καὶ γενήσεται ὑμῖν.
et cela adviendra pour vous.
-
8
Ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου,
En ceci mon Père est glorifié :
(aoriste traduit par un présent passif)
ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε:
que vous portiez du fruit en abondance,
ἵνα : la conjonction ouvre à l’explication de Ἐν τούτῳ
(en ceci, à savoir que) avec une idée d’injonction.
καὶ  γένησθε ἐμοὶ μαθηταί.
et que vous deveniez pour moi des disciples.
-
Notes :
♦L’aoriste « gnomique » s’emploie dans les sentences,
là où le français emploie plutôt le présent.
Τὰς τῶν φαύλων συνηθείας ὀλίγος χρόνος διέλυσεν (Isocrate, Démon., 1).
         Un temps limité défait (suffit à défaire) les liaisons des méchants.

 

29 juin 2020

Lun. 29/06/20 Mt 16,13-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
Mt 16, 13-19
-
13
Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου
Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων,
interrogeait ses disciples, disant :
Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
les hommes disent que le fils de l’homme est qui ?
-
 λέγουσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου (sujet) Τίνα (attribut du S) εἶναι (verbe)
 Proposition subordonnée infinitive : 
dire que + proposition infinitive avec pronom interrogatif à l’accusatif Τίνα « qui »
εἶναι infinitif du verbe être
-
14
Οἱ δὲ εἶπαν
Et ils dirent :
3è pers. du pl. 2è forme de l’indicatif aoriste 2 de λέγω dire
 Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν:
Les uns, Jean le baptiste ;
(Sous-entendu : disent qu’il est + attribut à l’accusatif)
ἄλλοι δὲ Ἠλίαν:
d’autres, Elie ;
ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.
et d’autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.
-
Elie devait revenir à la fin des temps selon la tradition,
 Jean le baptiste comme Elie annoncent la venue du règne de Dieu. 
-
15
Λέγει αὐτοῖς,
Il leur dit :
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι ;
Mais vous, qui dites-vous que je suis ?
Même construction qu’au verset 13
-
16
Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν,
Simon Pierre répondant dit :
Σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu qui vit (le vivant)
-
τοῦ ζῶντος : article au génitif  + participe présent
L’article + participe : fréquent dans la koinè « celui qui » (remplace le pronom relatif …) 
ζάω contracté en ζῳ, vivre, être vivant, 
rester vivant et dans d’autres contextes : revenir à la vie. 
τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος (ici) au génitif est une expression qu’on trouve dans l’AT
-
17
Ἀποκριθεὶς δὲ  ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Et Jésus répondant lui dit :
Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ,
Heureux es-tu, Simon, Barjonas ;
Comparer à Mc 8,27-33
Βαριωνᾶ : plusieurs interprétations possibles : l’une est « fils de Jonas »  (bar iona)
ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι,
parce que  chair et sang ne t’ont pas révélé,
ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
mais mon Père qui est dans les cieux.
-
 ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς : Voir remarque précédente sur article + participe 
(ici il faudrait sous-entendre » être » au participe devant ἐν τοῖς οὐρανοῖς)
ἀπεκάλυψέν 3è pers. de l’aoriste de l’indicatif actif,
de ἀποκαλύπτω enlever le voile, dévoiler d’où : révéler ἀπο (loin) καλύ (racine du voile) πτ- ω
voir ce mot analysé entièrement dans l’article « étymologie« 
-
18
Κἀγὼ δέ σοι λέγω,
Et moi aussi je te dis
ὅτι σὺ εἶ Πέτρος,
que tu es Pierre
εἶ : 2 è pers. de l’indicatif présent du verbe être, εἰμι 
καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
et que sur cette roche
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν,
je bâtirai mon assemblée,
καὶ πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
et les portes d’Hadès ne prévaudront pas contre elle.
-
En grec, différence de genre entre les deux « pierres » et deux sens différents.
ἡ πέτρα est plus grosse que πέτρος la pierre au sens d’un caillou (pierre insignifiante)
-
19
Δώσω σοὶ τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν:
Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ;
Δώσω 1è pers du futur de l’indicatif actif de δίδωμι donner
καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras lié sur la terre
δήσῃς 2è pers. du subjonctif aoriste actif de δέω lier
ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
sera lié dans les cieux :
ἔσται δεδεμένον : verbe être au futur + participe parfait passif de δέω lier 
καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
et ce que tu auras délié sur la terre
 λύσῃς : subjonctif aoriste actif de λύω délier
ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
sera délié dans les cieux.
(littéralement : sera « étant délié de façon durable » / valeur du participe parfait passif λελυμένον, de λύω délier)
On voit se développer dans la koinè des périphrases avec le verbe être au futur + participe attribut du sujet
Le verbe « délier » est employé dans le sens de « pardonner » dans les évangiles. 
-
Système à l’éventuel :
 Subjonctif aoriste dans la protase : δήσῃς / λύσῃς
 introduite par ἐὰν (éventuel : εἰ + ἂν)
placé dans la proposition subordonnée relative , éventuel :
« ce que tu lies, si tu le lies » / « ce que tu délies si… » – et :
futur dans l’apodose)

 

 

23 juin 2020

Mar. 23/06/20 Mt 7,6. 12-14

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 7,6 . 12-14

-

-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
6
Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν·
Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens,
μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν
et ne jetez pas vos perles
ἔμπροσθεν τῶν χοίρων,
devant les pourceaux ;
μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς
de peur qu’ils ne les foulent 
ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν,
à leurs pieds,
καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.
et que, se tournant, ils ne vous déchirent.
-
 καταπατήσουσιν  3è pl du futur de  καταπατέω fouler aux pieds
 Certains manuscrits donnent ici le subjonctif καταπατήσωσιν
ce qui est plus  classique avec μήποτε, de peur que +subjonctif 
ῥήξωσιν : 3è pl. subjonctif aoriste de ῥήγνυμι, déchirer
-
12
Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε
Toutes les choses donc que vous voulez
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι,
que les hommes vous fassent,
οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε ατοῖς :
ainsi aussi vous, faites (-les) pour eux,
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.
car c’est la loi et les prophètes.
-
θέλω ἵνα + subjonctif : vouloir que
(tour propre à la koinè,  persiste en grec moderne : θέλω να + subjonctif)
-
13
 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης :
Entrez par la porte étroite,
ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη,
car large est la porte
καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν,
et spacieux le chemin qui conduit à la perdition,
καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς :
et nombreux sont ceux qui entrent par elle.
-
Εἰσέλθατε : Impératif aoriste 2è pl. de εἰσέρχομαι, entrer 
ἀπάγουσα participe présent de ἀπάγω faire sortir (ἀπο) pour mener (ἄγω).
-
14
τί στενὴ ἡ πύλη,
Combien étroite est la porte
καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν,
et resserré le chemin qui mène à la vie !
καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.
et peu nombreux sont ceux qui le trouvent.
-
τεθλιμμένη : participe parfait passif de θλίβω, presser, écraser,
d’où « resserré » au participe parfait P. 
Même racine que θλίψις, εως (ἠ) oppression, détresse

 

13 juin 2020

Sam.13/06/20 Mt 5,33-37

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 5,33-37

-
-
33
 Πάλιν ἠκούσατε 
De plus, vous avez entendu
ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις,
qu’il a été dit aux anciens :
Οὐκ ἐπιορκήσεις,
Tu ne te parjureras pas, 
ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου:
mais tu accompliras pour le seigneur tes serments.
-
ἐπιορκήσεις (futur) : ἐπι (contre) + ορκέω :
faire un faux serment, se parjurer
ἀποδώσεις : 2è sg du futur de ἀποδίδωμι : s’acquitter de, accomplir
 ἀπο + δίδωμι
-
34
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
Mais moi, je vous dis
μὴ ὀμόσαι ὅλως·
de ne pas jurer du tout ;
μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ,
ni par le ciel,
ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ·
parce que c’est le trône de Dieu ;
-
ὅλως : adverbe , avec une négation : en aucun cas
ὀμόσαι : infinitif aoriste de ὀμνύω ,ou  ὄμνυμι : jurer, faire un serment
-
35
μήτε ἐν τῇ γῇ,
ni par la terre,
ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ·
parce que c’est le marchepied de ses pieds ;
ὑπο (sous) πόδιόν (le pied)
μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα,
ni par Jérusalem,
ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως·
parce que c’est la ville du grand Roi.
-
36
μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς,
Tu ne jureras pas non plus par ta tête,
 ἐν : l’usage de la préposition ἐν s’est étendu dans la koinè
ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν  ποιῆσαι ἢ μέλαιναν.
parce que tu ne peux pas rendre un seul (de tes) cheveux blanc ou noir.
μίαν τρίχα : un seul cheveu, COD; λευκὴν ἢ μέλαιναν : attributs du COD
-
37
Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν,
Mais que votre parole soit
ναὶ ναί, οὒ οὔ·
« oui, un   »oui » , « non »  un   »non » ;
τὸ δὲ περισσὸν τούτων
tandis que le surplus de cela
ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.
 vient du mal.
12345

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente