• Accueil
  • > Recherche : parole pere en grec

9 novembre 2020

Lun.09/11/20 Jn 2,13-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 2, 13-22
-
-
-
 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ Πάσχα τῶν Ἰουδαίων,
La Pâque des Juifs était proche,
καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς.
 et Jésus monta à Jérusalem.
-
14
Καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας
Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs,
καὶ πρόβατα καὶ περιστεράς,
 de brebis et de pigeons,
καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους.
 et les changeurs assis.
-
15
Καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων
Ayant fait un fouet avec des cordes
πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ,
 il les chassa tous hors du temple,
τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας;
 ainsi que les brebis et les bœufs ;
καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα,
 et il dispersa la monnaie des changeurs,
καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν;
 et renversa les tables ;
-
16
καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν
et il dit aux vendeurs de pigeons :
Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν:
 Otez cela d’ici,
μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου
ne faites pas de la maison de mon Père
οἶκον ἐμπορίου.
 une maison de trafic.
-
17
Ἐμνήσθησαν δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Ses disciples se souvinrent
ὅτι γεγραμμένον ἐστίν,
qu’il est écrit,
Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.
Le zèle de ta maison me dévore.
-
18
Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον  αὐτῷ,
Alors les Juifs, répondirent et lui dirent :
Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς ;
 Quel signe nous montres-tu, que tu fais cela ?
(TOB= pour agir de la sorte)
δεικνύεις : la forme se trouve souvent dans la koinè, au lieu de δείκνυς
-
19
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Jésus  répondit et leur dit :
Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον,
Détruisez ce temple,
καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.
et en trois jours je le relèverai.
ἐγερῶ: futur de ἐγείρω, réveiller, faire lever, relever, ressusciter
-
20
Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι,
Les Juifs dirent :
Τεσσαράκοντα  καὶ ἓξ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος,
en 46 jours a été bâti ce temple,
 καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;
et toi, en trois jours tu le relèveras !
-
21
Ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν
Mais lui, il parlait
περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.
au sujet du temple de son corps.
-
22
Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν,
Donc lorsqu’il fut relevé d’entre les morts,
(même verbe qu’au verset 19,
 traduire par un même verbe en français :
« lorsqu’il fut relevé d’entre les morts »)
-
ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
 ses disciples se souvinrent
ὅτι τοῦτο ἔλεγεν:
qu’il avait dit cela,
καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ,
 et ils crurent à l’Écriture
καὶ τῷ λόγῳ ᾧ  εἶπεν ὁ Ἰησοῦς.
et à la parole que Jésus avait dite.

 

7 octobre 2020

Merc. 07/10/20 Lc 1,26-38

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 1,26-38
-
Transcription et analyse des termes dans
l’évangile interlinéaire grec/anglais : ici
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
Texte grec seul : cliquez ici.
Commentaire ici et ici
-
-
Lc 1,26-38
-
 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ
Au sixième mois,
ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ  
l’ange Gabriel fut envoyé
ἀπεστάλη 3è sg aoriste passif de ἀποστέλλω envoyer
ἀπὸ τοῦ θεοῦ
de la part de Dieu
εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας,
dans une ville de Galilée,
ᾗ ὄνομα Ναζαρέθ
dont le nom était Nazareth,
 (sous-entendre le verbe être)
Avec le mot ὂνομα la construction la +fréq. est : +datif+ être (son nom est…)
-
27
πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρί,
à une jeune fille fiancée à un homme,
ἐμνηστευμένην participe parfait moyen accusatif fém.sg. de μνηστεύομαι être fiancé
ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ,
dont le nom était Joseph
ἐξ οἴκου Δαυίδ·
de la maison de David :
καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
 Et le nom de la jeune fille était Marie.
-
28
Καὶ εἰσελθὼν  πρὸς αὐτὴν εἶπεν,
et étant entré chez elle, il dit :
Salut, remplie de grâce :
ὁ κύριος μετὰ σοῦ,
Le seigneur est avec toi,
-
29
Ἡ δὲ  ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη,
Elle fut bouleversée à cette parole,
3è sg aoriste passif de διαταράσσομαι être troublé
καὶ διελογίζετο
et elle se demandait
imparfait moyen de διαλογίζομαι  réfléchir, raisonner
ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
ce que pouvait être cette salutation.
optatif présent actif (oblique) de εἰμι être
-
30
Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ,
et l’ange lui dit :
Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ ·
ne crains pas Marie :
impératif présent moyen φοβέομαι craindre
εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.
 car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
εὗρες 2è sg aoriste indicatif actif de εὑρίσκω trouver
-
31
Καὶ ἰδού, συλλήμψῃ ἐν γαστρί,
et voici tu seras enceinte,
συλλήμψῃ 2è sg futur indicatif actif (de forme moyenne) de συλλαμβάνω
-
καὶ τέξῃ υἱόν,
et tu enfanteras un fils,
 2è sg futur indicatif actif (de forme moyenne) de τίκτω enfanter
-
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
et tu lui donneras le nom de Jésus.
2è sg futur de καλέω, appeler
-
32
Οὗτος ἔσται μέγας,
celui-ci sera grand,
καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται:
et il sera appelé fils du très haut :
καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς
et le Seigneur Dieu lui donnera
futur de δίδωμι
τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
le trône de David, son père.
-
33
καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ
et il règnera sur la maison de Jacob
εἰς τοὺς αἰῶνας,
éternellement,
καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
et son règne n’aura pas de fin.
-
τέλος est sujet du verbe être au futur ἔσται 
(littéralement : et il n’y aura pas de fin …)
-
34
Εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον,
Marie dit à l’ange :
Πῶς ἔσται τοῦτο,
comment cela sera ?
ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω ;
puisque je ne connais pas d’homme ?
-
35
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ,
et l’ange lui dit en réponse :
(Littéralement : répondant lui dit)
Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ,
l’Esprit saint viendra sur toi,
ἐπελεύσεται 3è sg futur ind. de ἐπέρχομαι venir sur
καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι :
et la puissance du très haut te couvrira de son ombre.
3è sg futur ind. actif de ἐπισκιάζω couvrir
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον
C’est pourquoi aussi l’engendré
κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.
sera appelé saint, Fils de Dieu.
-
ἅγιον est attribut, comme υἱὸς θεοῦ
 τὸ γεννώμενον : participe substantivé présent passif
de γεννάω engendrer
-
36
et voici
Ἐλισάβετ ἡ συγγενίς σου,
Elisabeth ta parente,
καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς :
elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse :
συνείληφεν 3è sg parfait indicatif actif de συλλαμβάνω concevoir
καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ.
 et c’est le sixième mois pour elle qui est appelée stérile.
-
37
Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα.
Parce qu’ aucune parole ne sera impossible à Dieu.
-
 ῥῆμα désigne à la fois la parole et l’évènement (cf. hébreu dabar)
Littéralement : toute parole (agissante) ne sera pas impossible de la part de Dieu
-
38
Εἶπεν δὲ Μαριάμ,
Et Marie dit :
Ἰδού, ἡ δούλη κυρίου:
« Voici , je suis (ss-ent. être) la servante du seigneur :
γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου.
qu’il advienne pour moi selon ta parole.
optatif de γίνομαι
Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
Et l’ange s’éloigna d’elle.
-

 

13 septembre 2020

Dim.13/09/20 Mt 18,21-35

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
Transcription et analyse des termes dans
évangile interlinéaire grec/anglais : ici
Dans la TOB
-
Mt 18,21-35
-
21
 Τότε προσελθὼν  ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ ,
Alors Pierre s’étant approché, lui dit :
Κύριε,
Seigneur,
ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου,
combien de fois-mon frère péchera-t-il contre moi
καὶ ἀφήσω αὐτῷ;
et lui pardonnerai-je ?
Ἕως ἑπτάκις;
jusqu’à sept fois ?
-
22
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις,
Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,
ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.
mais jusqu’à soixante dix fois sept fois.
-
23
Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
C’est pourquoi le royaume des cieux est semblable
ἀνθρώπῳ βασιλεῖ,
à un roi
ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.
qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs.
λόγος : a le sens de compte ici, λόγος : parole, compte, calcul…
-
24
Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν,
Quand il eut commencé à compter,
προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.
on lui amena un débiteur de dix mille talents ;
προσηνέχθη : voix passive : un débiteur de… lui fut amené
-
25
Μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι
et comme il n’avait pas de quoi payer,
génitif absolu
ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι ,
son seigneur commanda qu’il fût vendu,
καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα,
ainsi que sa femme et ses enfants
καὶ πάντα ὅσα  ἔχει
et tout ce qu’il avait,
 καὶ ἀποδοθῆναι.
et que la dette fût payée.
-
26
Πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος
Donc le serviteur étant tombé à terre,
προσεκύνει αὐτῷ, λέγων,
se prosternait devant lui, disant :
Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί,
Aie patience envers moi,
καὶ πάντα ἀποδώσω σοι.
et je te paierai tout.
-
27
Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν,
Et le seigneur de ce serviteur, ému de compassion, le relâcha,
καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ.
et lui remis sa dette.
-
28
Ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
Mais ce serviteur sortit
(étant sorti/ rencontra)
εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ,
et rencontra un de ses compagnons de service
ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια,
qui lui devait cent deniers ;
καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν,
et l’ayant saisi, il l’étranglait,
λέγων, Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις.
en disant : Paie si tu dois quelque chose !
-
29
Πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ
Et son compagnon de service, étant tombé à terre,
(Pour traduire :  tomba à terre et …)
 παρεκάλει αὐτόν, λέγων,
le suppliait en disant :
Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί,
Aie patience envers moi,
καὶ ἀποδώσω σοι.
et je te paierai.
-
30
Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν,
Mais lui ne voulait pas ;
ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν,
et s’en étant allé, il le jeta          en prison,
ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
jusqu’à ce qu’il eût payé ce qu’il devait.
-
31
Ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα
Ses compagnons de service, ayant vu ce qui s’était passé,
ἐλυπήθησαν σφόδρα:
en furent très attristés,
καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν
et ils vinrent et expliquèrent à leur seigneur
πάντα τὰ γενόμενα.
tout ce qui était arrivé.
 διασαφέω : expliquer
-
32
Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ
Alors son seigneur l’ayant appelé,
λέγει αὐτῷ,
lui dit :
Δοῦλε πονηρέ,
Méchant serviteur,
πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι,
je t’ai délié de  toute cette dette,
ἐπεὶ παρεκάλεσάς με:
parce que tu m’as supplié,
-
33
οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι
ne te fallait-il pas aussi avoir pitié
τὸν σύνδουλόν σου,
de ton compagnon de service,
ὡς κἀγώ σε ἠλέησα;
comme moi aussi j’ai eu pitié de toi ?
-
34
Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ
Et son seigneur en colère
παρέδωκεν αὐτὸν
le livra
τοῖς βασανισταῖς,
 aux bourreaux
ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον.
jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il lui devait.
-
35
Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν,
Ainsi    aussi    mon Père céleste            fera pour vous
ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
si vous ne pardonnez pas, chacun à son frère,
ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν.
de tout votre cœur.

 

6 septembre 2020

Dim. 06/09/20 Mt 18,15-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 18,15-20

B. en fr. courant : ici

Ecouter l’évangile en grec :

-

15
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου,
Et si ton frère commet une faute contre toi,
ὕπαγε
va,
ἔλεγξον αὐτὸν
reprends-le
μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου.
entre toi et lui seul ;
Ἐάν σου ἀκούσῃ,
s’il t’écoute,
ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·
tu as gagné ton frère.
-
16
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ,
Mais s’il ne t’écoute pas,
παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο,
prends avec toi encore une ou deux personnes,
ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν
afin que sur la parole de deux ou trois témoins
σταθῇ πᾶν ῥῆμα·
toute affaire soit établie :
-
17
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν,
et s’il ne les écoute pas,
εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ·
dis-le à l’assemblée ;
ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ,
et s’ il n’écoute pas encore l’assemblée
ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.
qu’il soit pour toi comme le païen et le publicain.
-
18
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis :
ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς,
 tout ce que vous lierez sur la terre
ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ·
sera lié dans le ciel ;
καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς,
et tout ce que vous délierez sur la terre
ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ.
sera délié dans le ciel.
-
19
Πάλιν [ἀμὴν] λέγω ὑμῖν,
Je vous dis encore :
ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν 
que si deux d’entre vous s’accordent
ἐπὶ τῆς γῆς
sur la terre
περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται,
au sujet de toute affaire qu’ils demanderaient,
γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux.
-
20
Οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα,
Car où deux ou trois sont assemblés en mon nom,
ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν.
je suis là au milieu d’eux !

 

13 août 2020

Jeu. 13/08/20 Mt 18,21-19,1

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec :
-
-
Transcription et analyse des termes dans
évangile interlinéaire grec/anglais : ici
Dans la TOB
-
Mt 18,21-35
-
21
 Τότε προσελθὼν  ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ ,
Alors Pierre s’étant approché, lui dit :
Κύριε,
Seigneur,
ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου,
combien de fois-mon frère péchera-t-il contre moi
καὶ ἀφήσω αὐτῷ;
et lui pardonnerai-je ?
Ἕως ἑπτάκις;
jusqu’à sept fois ?
-
22
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Jésus lui dit :
Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις,
Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,
ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.
mais jusqu’à soixante dix fois sept fois.
-
23
Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
C’est pourquoi le royaume des cieux est semblable
ἀνθρώπῳ βασιλεῖ,
à un roi
ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.
qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs.
λόγος : a le sens de compte ici, λόγος : parole, compte, calcul…
-
24
Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν,
Quand il eut commencé à compter,
προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.
on lui amena un débiteur de dix mille talents ;
προσηνέχθη : voix passive : un débiteur de… lui fut amené
-
25
Μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι
et comme il n’avait pas de quoi payer,
génitif absolu
ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι ,
son seigneur commanda qu’il fût vendu,
καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα,
ainsi que sa femme et ses enfants
καὶ πάντα ὅσα  ἔχει
et tout ce qu’il avait,
 καὶ ἀποδοθῆναι.
et que la dette fût payée.
-
26
Πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος
Donc le serviteur étant tombé à terre,
προσεκύνει αὐτῷ, λέγων,
se prosternait devant lui, disant :
Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί,
Aie patience envers moi,
καὶ πάντα ἀποδώσω σοι.
et je te paierai tout.
-
27
Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν,
Et le seigneur de ce serviteur, ému de compassion, le relâcha,
καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ.
et lui remis sa dette.
-
28
Ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
Mais ce serviteur sortit
(étant sorti/ rencontra)
εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ,
et rencontra un de ses compagnons de service
ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια,
qui lui devait cent deniers ;
καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν,
et l’ayant saisi, il l’étranglait,
λέγων, Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις.
en disant : Paie si tu dois quelque chose !
-
29
Πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ
Et son compagnon de service, étant tombé à terre,
(Pour traduire :  tomba à terre et …)
 παρεκάλει αὐτόν, λέγων,
le suppliait en disant :
Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί,
Aie patience envers moi,
καὶ ἀποδώσω σοι.
et je te paierai.
-
30
Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν,
Mais lui ne voulait pas ;
ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν,
et s’en étant allé, il le jeta          en prison,
ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
jusqu’à ce qu’il eût payé ce qu’il devait.
-
31
Ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα
Ses compagnons de service, ayant vu ce qui s’était passé,
ἐλυπήθησαν σφόδρα:
en furent fort attristés,
καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν
et ils vinrent et expliquèrent à leur seigneur
πάντα τὰ γενόμενα.
tout ce qui était arrivé.
 διασαφέω : expliquer
-
32
Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ
Alors son seigneur l’ayant appelé,
λέγει αὐτῷ,
lui dit :
Δοῦλε πονηρέ,
Méchant serviteur,
πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι,
je t’ai délié de  toute cette dette,
ἐπεὶ παρεκάλεσάς με:
parce que tu m’as supplié,
-
33
οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι
ne te fallait-il pas aussi avoir pitié
τὸν σύνδουλόν σου,
de ton compagnon de service,
ὡς κἀγώ σε ἠλέησα;
comme moi aussi j’ai eu pitié de toi ?
-
34
Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ
Et son seigneur en colère
παρέδωκεν αὐτὸν
le livra
τοῖς βασανισταῖς,
 aux bourreaux
ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον.
jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il lui devait.
-
35
Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν,
Ainsi    aussi    mon Père céleste            fera pour vous
ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
si vous ne pardonnez pas, chacun à son frère,
ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν.
de tout votre cœur.
-
19,1
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους,
Et il arriva, quand Jésus eut achevé ces discours,
μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας,
 qu’il partit de Galilée,
καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας
et s’en alla dans le territoire de la Judée,
πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
de  l’autre côté du Jourdain.

 

12 août 2020

Merc. 12/08/20 Mt 18,15-20

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 18,15-20

B. en fr. courant : ici

Ecouter l’évangile en grec :

-

15
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου,
Et si ton frère pèche contre toi,
ὕπαγε
va,
ἔλεγξον αὐτὸν
reprends-le
μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου.
entre toi et lui seul ;
Ἐάν σου ἀκούσῃ,
s’il t’écoute,
ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·
tu as gagné ton frère.
-
16
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ,
Mais s’il ne t’écoute pas,
παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο,
prends avec toi encore une ou deux personnes,
ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν
afin que sur la parole de deux ou trois témoins
σταθῇ πᾶν ῥῆμα·
toute affaire soit établie
-
17
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν,
Que s’il ne les écoute pas,
εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ·
dis-le à l’assemblée ;
ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ,
et si même l’assemblée, il ne l’écoute pas,
ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.
qu’il te soit comme le païen et le cllecteur d’impôts.
-
18
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, je vous dis :
ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς,
 tout ce que vous lierez sur la terre
ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ·
sera lié dans le ciel ;
καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς,
et tout ce que vous délierez sur la terre
ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ.
sera délié dans le ciel.
-
19
Πάλιν [ἀμὴν] λέγω ὑμῖν,
Je vous dis encore :
ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν 
que si deux d’entre vous s’accordent
ἐπὶ τῆς γῆς
sur la terre
περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται,
au sujet de toute affaire qu’ils demanderaient,
γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux.
-
20
Οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα,
Car où deux ou trois sont assemblés en mon nom,
ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν.
je suis là au milieu d’eux !

 

23 juillet 2020

Jeudi 23/07/20 Jn 15,1-8

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 15, 1-8
-
TOB : ici
-
Ecouter l’Evangile en grec :
-
1
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή,
Moi je suis la vraie vigne,
καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν.
et mon Père est le vigneron.
-
2
Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ 
tout sarment en moi
μὴ φέρον καρπόν,
qui ne porte pas de fruit,
αἴρει αὐτό ,
il l’enlève ;
καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον,
et tout (sarment) qui porte du fruit,
καθαίρει αὐτό,
il le purifie,
ἵνα καρπὸν πλείονα  φέρῃ.
afin qu’il porte un fruit plus abondant.
-
μὴ φέρον : μὴ (ne…pas…) + 
participe présent à l’accusatif neutre sing. :
φέρον = qui ne porte pas
construction : τὸ καρπὸν φέρον =
 τὸ  φέρον + COD καρπὸν : celui qui porte du fruit
πλείονα : adjectif πολύς au comparatif (accusatif singulier)
πολύς : au singulier = abondant, au pluriel : nombreux
αὐτό : COD pronom personnel qui reprend ce qui précède :
(ce qui précède est apposé à αὐτό, sorte de prolepse)
-
3
Ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε
Déjà vous, vous êtes purs,
διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν.
à cause de la parole que je vous ai dite.
-
λελάληκα : parfait de λαλέω, parler, dire
-
4
Μείνατε ἐν ἐμοί,
Demeurez en moi,
κἀγὼ ἐν ὑμῖν.
et moi en vous.
Καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται
Comme le sarment ne peut
καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ,
porter du fruit de lui-même,
ἐὰν μὴ  μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ,
s’il ne demeure sur la vigne,
οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς,
de même vous (vous ne pouvez pas) non plus,
ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.
si vous ne demeurez en moi.
-
μένω : demeurer
-
5
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος,
Moi, je suis la vigne,
ὑμεῖς τὰ κλήματα.
vous, (vous êtes) les sarments ;
Ὁ μένων ἐν ἐμοί,
celui qui demeure en moi,
κἀγὼ ἐν αὐτῷ,
et moi en lui,
οὗτος φέρει καρπὸν πολύν :
celui-là porte du fruit en abondance ;
ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.
car sans moi vous ne pouvez rien faire.
-
6
Ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί,
Si quelqu’un ne demeure pas en moi,
ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα,
il est jeté dehors comme le sarment,
καὶ ἐξηράνθη,
et il (s’est desséché) se dessèche ;
καὶ συνάγουσιν αὐτὰ
et on les ramasse
καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν,
 et on les jette au feu,
καὶ καίεται.
 et ils brûlent.
-
ἐβλήθη : aoriste passif de βάλλω,
mais la concordance en français exige le présent passif : il est jeté
De plus, il est possible dans certains contextes de traduire l’aoriste par un présent, 
dans la langue attique on parle d’aoriste « gnomique » ♦c’est-à-dire de vérité générale. 
Dans la koinè, l’usage de l’aoriste dans le sens du présent est encore plus répandu
Voir  le verbe « glorifier ».
même rem. : ἐξηράνθη aoriste passif de ξηραίνω
-

καὶ συνάγουσιν, βάλλουσιν, καίεταιpassage au présent
3è pers. peut se traduire par « on »  quand le sujet est indéterminé.
(Règle : sujet neutre pluriel, accord au singulier.)
-
7
Ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοί,
Si vous demeurez en moi
καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ,
et que mes paroles demeurent en vous,
ὃ ἐὰν θέλητε  αἰτήσασθε 
ce que vous voudrez, demandez
καὶ γενήσεται ὑμῖν.
et cela adviendra pour vous.
-
8
Ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου,
En ceci mon Père est glorifié :
(aoriste traduit par un présent passif)
ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε:
que vous portiez du fruit en abondance,
ἵνα : la conjonction ouvre à l’explication de Ἐν τούτῳ
(en ceci, à savoir que) avec une idée d’injonction.
καὶ  γένησθε ἐμοὶ μαθηταί.
et que vous deveniez pour moi des disciples.
-
Notes :
♦L’aoriste « gnomique » s’emploie dans les sentences,
là où le français emploie plutôt le présent.
Τὰς τῶν φαύλων συνηθείας ὀλίγος χρόνος διέλυσεν (Isocrate, Démon., 1).
         Un temps limité défait (suffit à défaire) les liaisons des méchants.

 

25 juin 2020

Jeu. 25/06/20 Mt 7,21-29

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 7,21-29

-

TOB 

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

21
Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι·
Non pas quiconque me dit :
-
B. pour la liturgie : « ce n’est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » , qu’on… »
B. en F.C. : « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent …qui »
TOB : « il ne suffit pas de me dire …pour »
-
Κύριε, κύριε,
« Seigneur, Seigneur ! »
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ·
 entrera dans le royaume des cieux :
ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου
 mais celui qui fait la volonté de mon Père
τοῦ ἐν  τοῖς οὐρανοῖς.
 qui est dans les cieux.
-
Οὐ : négation « ne pas » 
πᾶς : adjectif/ pronom indéfini 
Οὐ πᾶς ὁ + participe présent... ἀλλ’ ὁ + part. présent : non pas quiconque …mais celui qui
-
22
Πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,
Beaucoup me diront en ce jour-là :
futur de λέγω
Κύριε, κύριε,
« Seigneur, Seigneur,
οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν ;
n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ?
καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν ;
et en ton nom que nous avons chassé des démons ?
aoriste de ἐκβάλλω  ἐκ (hors de) βάλλω (jeter)
καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν ;
et en ton nom que nous avons fait beaucoup d’actes de puissance ? »
-
23
Καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι
Et alors je leur déclarerai :
Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς·
« Je ne vous ai jamais connus :
ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ
Ecartez-vous loin de moi,
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.
vous qui travaillez à l’iniquité. »
-
24
Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους
Donc quiconque entend ces paroles venant de moi
καὶ ποιεῖ αὐτούς,
et les met en pratique,
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ,
se rendra semblable à un homme prudent
ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν :
qui a bâti sa maison sur le roc.
-
ὁμοιωθήσεται futur passif de ὁμοιόω, rendre semblable;
au passif : se rendre semblable
-
25
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
La pluie est tombée
-
 κατέβη : 3è sg aoriste ind. act. de καταβαίνω descendre, tomber
-
καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ
 les torrents sont venus,
καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι,
 les vents ont soufflé
-
3è pl de l’aoriste ind. act. de πνεύω, souffler
-
καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ,
 et se sont jetés contre cette maison :
-
3è pl aoriste ind. act. προσπίπτω ,
litt. : tomber en direction de, d’où : se jeter contre
-
καὶ οὐκ ἔπεσεν ·
elle n’est pas tombée :
-
3è sg de l’aoriste ind. actif de πίπτω tomber
-
 τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.
car elle avait été fondée sur le roc.
-
 τεθεμελίωτο : 3 è sg plus-que-parfait de l’indicatif Moyen /passif de θεμελίόω : fonder 
L’augment manque, comme souvent cf. Maurice CARREZ § 121 Gram. gr.
-
26
Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους
Et quiconque entend ces paroles de moi,
καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς,
 et qui ne les met pas en pratique,
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ,
 sera semblable à un homme insensé
-
3 è sg futur passif de ὁμοιόω rendre semblable
-
ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον·
qui a bâti sa maison sur le sable :
-
3è sg aoriste ind. actif de οἰκοδομέω bâtir
-
27
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
La pluie est tombée,
καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ
 les torrents sont venus,
καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι,
 les vents ont soufflé
καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ,
 et ont battu contre cette maison :
-
προσκόπτω battre contre (de κόπτω : couper préc. de προσ(vers, contre)
-
καὶ ἔπεσεν·
elle est tombée :
καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.
 et sa ruine était grande.
-
28
Et il arriva,
ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους,
lorsque Jésus finit ces discours,
ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ·
que les foules étaient extrêmement frappées de son enseignement.
-
3 èpl imparfait passif de ἐκπλήσσομαι, être frappé/ étonné
-
29
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς
Car il les enseignait
ὡς ἐξουσίαν ἔχων,
comme ayant autorité,
καὶ οὐχ ὡς οἱ  γραμματεῖς αὐτῶν.
et non pas comme leurs scribes.
-
Choix d’un mot à méditer : cliquez ici

 

24 juin 2020

Mer. 24/06/20 Lc 1,57-66. 80

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 1,57-66. 80
-
Ecouter le passage de l’évangile avec la prononciation du grec moderne :
-
Prononciation érasmienne :
-
Dans la TOB
-
57
Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν,
Pour Elisabeth, le temps où elle devait enfanter fut accompli,
καὶ ἐγέννησεν υἱόν.
et elle donna naissance à un fils.
-
58
Καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς
Ses voisins et ses parents entendirent
ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς,
que le seigneur avait montré sa grande miséricorde avec elle,
καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.
et ils se réjouirent avec elle.
-
μεγάλυνω : agrandir+ τὸ ἔλεος, ici : montrer une grande miséricorde.
ἐμεγάλυνεν : imparfait 3è pers. 
τὸ ἔλεος, pitié, miséricorde  étymologie inconnue
mais « il n’est pas impossible que le mot soit tiré d’une interjection », CHANTRAINE.
Même racine : ἐλεημοσύνη, ης  pitié, a donné « aumône »
συνέχαιρον  imparfait de συγχαίρω, se réjouir avec
Ce passage montre la surabondance de la miséricorde de Dieu:
les verbes « agrandir » (μεγάλυνω)« se réjouir avec » ( συγχαίρω) annoncent 
 le salut et la paix pour tout homme en ce début d’évangile.
-
59
Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ,
Et il arriva le huitième jour
ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον ·
qu’ils vinrent pour circoncire le jeune enfant :
καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
et ils l’appelaient d’après le nom de son père, Zacharie.
-
60
Καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν,
et sa mère leur dit en réponse :
Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.
Non, il sera appelé Jean.
-
61
Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι
Et ils lui dirent :
Οὐδείς ἐστιν  ἐκ τῆς συγγενείας σου
il n’y a personne de ta parenté
ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.
qui soit appelé de ce nom.
-
62
Ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ,
et ils faisaient des signes à son père,
τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι  αὐτο.
pour savoir comment il eût voulu qu’on l’appelât.
-
63
Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν, λέγων,
Et ayant demandé une tablette, il écrivit, disant :
Ἰωάννης ἐστὶν  ὄνομα αὐτοῦ:
« Jean est son nom »
καὶ ἐθαύμασαν πάντες.
Et tous furent dans l’étonnement.
-
64
Ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα
et sa bouche fut ouverte à l’instant
καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ,
et sa langue (déliée),
καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.
et il parlait, bénissant Dieu.
εὐλογῶνεὐ + λογῶν;  εὐ = bien, » bénir » c’est dire du bien. Benedicere (lat)
-
65
Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς: 
et tous les voisins furent saisis de crainte,
(très littéralement : Une crainte vint sur )
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας
et dans tout le pays des montagnes de Judée
διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα.
et toutes ces paroles étaient sujet d’entretien.
διελαλεῖτο imparfait passif de διαλαλέω s’entretenir,
au passif : être sujet d’entretien (sujet neutre pluriel : l’accord est au singulier en grec)
-
66
Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν,
Et tous ceux qui avaient entendu mettaient (cela) dans leur coeur,
λέγοντες,
disant :
Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται;
Que sera donc ce petit enfant?
Καὶ  γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.
En effet, la main du Seigneur était avec lui.

-

80
Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι,
Or le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit,
καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις
et il était dans les déserts,
ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.
jusqu’au jour de sa manifestation à Israël.
 ἀναδείξις,  εως désignation: ou son résultat : manifestation
ἀναδείκνυμι : montrer clairement, désigner. ἀνα+ δείκνυμι (montrer)

 

20 juin 2020

Sam. 20/06/20 Lc 2,41-51

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 2, 41-51

Ecouter l’Evangile en grec :

-
41
Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ
Et ses parents allaient
κατ’ ἔτος
chaque année
εἰς Ἱερουσαλὴμ
à Jérusalem,
τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα.
à la fête de Pâque.
-
42
Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα,
Et quand il fut âgé de douze ans,
ἀναβαινόντων αὐτῶν 
comme ils  montaient
(génitif absolu)
κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς,
 selon la coutume de la fête,
-
43
καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας,
et après qu’ils eurent terminé les jours,
(autre participe au génitif coordonné)
B. pour la lit. : A la fin de la fête…
ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτούς,
pendant qu’ ils s’en retournaient,
ἐν τῷ + proposition infinitive : pendant que …
ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ :
l’enfant Jésus resta en arrière dans Jérusalem,
καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ,
et ses parents ne le remarquèrent pas ;
 ἔγνωσαν : 3è pers. du pluriel, aoriste, de γινώσκω, comprendre, remarquer
-
44
νομίσαντες δὲ αὐτὸν  εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ,
mais pensant qu’il était dans le groupe de voyageurs,
ἦλθον ἡμέρας ὁδόν,
ils firent un  chemin d’un jour,
καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν
et ils le cherchaient
ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς ·
parmi leurs parents et leurs connaissances ;
-
45
καὶ μὴ εὑρόντες
et ne l’ayant pas trouvé,
ὑπέστρεψαν  εἰς Ἱερουσαλήμ,
ils retournèrent à Jérusalem
ἀναζητοῦντες αὐτόν.
le cherchant.
-
46
Καὶ ἐγένετο,
Et il arriva,
μετὰ ἡμέρας τρεῖς
qu’après trois jours,
εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ,
ils le trouvèrent dans le temple,
καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων,
assis au milieu des docteurs,
καὶ ἀκούοντα αὐτῶν,
et les écoutant
καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς.
et les interrogeant.
-
47
Ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ
Ἐξίσταντο : ἐξίστημι, 3è du pl. imparfait moyen :  s’étonner
Et tous ceux qui l’entendaient s’étonnaient
ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ.
 de son intelligence et de ses réponses.
-
48
Καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν ·
Et l’ayant vu, ils furent saisis d’étonnement
 καὶ  εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
 et sa mère lui dit :
 Τέκνον,
« Enfant,
τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως ;
pourquoi as-tu agi envers nous ainsi ?
Ἰδού,
Voici,
ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.
ton père et moi tourmentés nous te cherchions . »
-
49
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Et il leur dit :
Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με ;
« Pourquoi me cherchiez-vous ?
Τί ὅτι : pourquoi
Οὐκ ᾔδειτε
Ne saviez-vous pas
ὅτι
que
ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου
aux choses de mon père
δεῖ εἶναί με ;
il faut que je sois ? »
-
50
Καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα
Et eux ne comprirent pas la parole
ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς.
qu’il leur avait dite.
-
51
Καὶ κατέβη μετ’ αὐτῶν,
Et il descendit avec eux
καὶ ἦλθεν εἰς  Ναζαρέθ
 et vint à Nazareth,
καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς.
et il leur était soumis.
ὑποτασσόμενος : participe aoriste passif nominatif singulier de ὑποτάσσω
(employé avec le verbe être à l’imparfait ici)
ὑποτάσσω : soumettre. Au passif : être sous (ὑπο) l’autorité de 
Καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα
 Et sa mère conservait tous ces évènements
ῥήμα : soit : parole, soit : évènement.
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
dans son cœur.

 

18 juin 2020

Jeu.18/06/20 Mt 6,7-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Dans la TOB 
-
-
Mt 6,7-17
-
7
Προσευχόμενοι δὲ
Or, quand vous priez,
μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί ·
ne faites pas de bla-bla, comme les païens,
δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν
car ils pensent que dans leur profusion de paroles,
εἰσακουσθήσονται.
ils seront exaucés. 
-
Προσευχόμενοι participe présent voix moyenne, nominatif pluriel, Προσεύχομαι : prier,
valeur de complément circonstanciel de temps
 βατταλογήσητε 2è pl subjonctif aoriste de  βατταλογέω : faire du bla-bla (bavarder)
Grégoire de Nysse dans les Homélies sur le Notre Père,
souligne que c’est un néologisme.
Le verbe au subjonctif précédé de μὴ : exprime la défense.
εἰσακουσθήσονται :3è pers. du pl. du  futur de l’indicatif voix passive ,
 1er sens (littérature classique) : εἰσακούω Tendre l’oreille vers ;  passif : être exaucé 
-
8
Μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς ·
Ne leur soyez donc pas semblables :
οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin,
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.
avant que vous le lui demandiez.
-
ὁμοιωθῆτε :  2è pl. subjonctif aoriste passif de ὁμοιόω rendre semblable, au pass. : être ou devenir semblable
οἶδεν : 3 è sg. du présent de l’indicatif actif de οἶδα, savoir (ce présent est un ancien parfait)
ὧν : pronom relatif au génitif pluriel
χρείαν ἔχω : avoir besoin de + génitif
πρὸ τοῦ + proposition infinitive : avant que…
αἰτῆσαι : infinitif aoriste de αἰτέω, demander
-
9
Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς:
Vous donc, priez ainsi :
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
Notre Père qui es dans les cieux,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.
que ton nom soit sanctifié.
-
προσεύχεσθε impératif présent voix moyenne de Προσεύχομαι : prier.
ἁγιασθήτω : 3è sg impératif aoriste passif de ἁγιάζω, mettre à part comme consacré à Dieu, sanctifier 
-
10
Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.
Que ton règne vienne.
Ἐλθέτω : 3è sg impératif aoriste de ἔρχομαι, venir
Γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
Que ta volonté soit,
Γενηθήτω : 3è sg impératif aoriste de γίνομαι, devenir, être, arriver
ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς.
comme au ciel, aussi sur terre.
-
11
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
-
 δὸς : 2è sg. impératif aoriste de δίδωμι donner
σήμερον : adv. aujourd’hui
-
12
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
Et remets-nous nos dettes,
ἄφες : 2è sg impératif aoriste de ἀφίημι (cf ci-dessous)
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
comme aussi nous les avons remises à nos débiteurs.
ἀφίημι : laisser aller, remettre une dette , pardonner 
-
13
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
μὴ + subjonctif : la défense. 
εἰσενέγκῃς : 2è sg subjonctif aoriste actif de εἰσφέρω , faire entrer dans 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
 mais délivre-nous du mal.
ῥῦσαι : impératif aoriste voix moyenne de ῥύομαι : délivrer
-
14
Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν,
Car si vous remettez aux hommes leurs offenses,
ἀφῆτε 2è pl.  subjonctif aoriste cf. ci dessus
ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος :
votre Père céleste vous les remettra aussi ;
ἀφήσει : même verbe au futur indicatif actif
-
15
ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις ,
mais si vous ne les remettez pas aux hommes,
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
votre Père ne vous remettra pas non plus vos offenses.

 

28 mai 2020

Jeudi 28/05/20 Jn 17,20-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 17,20-26
-
TOB ⬅︎ Cliquez ici
-
Ecouter l’Evangile en grec (prononciation du grec moderne) 
-
Ecouter l’Evangile en grec (prononciation érasmienne)
-
Texte grec seul (chapitre 17) : cliquez ➨ ici
-
17,20
Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον,
Or, ce n’est pas pour eux seulement que je prie,
ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων
mais aussi pour ceux qui croient
διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ:
en moi par leur parole ;
-
διὰ + génitif : par : au moyen de, par l’intermédiaire de, à travers
C’est-à-dire : Pour ceux qui croiront en moi grâce à la parole de ceux-ci,
 τούτων : pronom démonstratif génitif pluriel, désigne ce qui est proche 
αὐτῶν : pronom personnel génitif pluriel, reprend le pronom démonstratif préc.
-
21
ἵνα πάντες ἓν ὦσιν:
afin que tous ils soient un,
ἓν : adjectif numéral au neutre : 
εἵς, μία, ἕν, un , un seul (cf. racine latine : •sem, dans semel…)
καθὼς σύ,
comme toi,
καθὼς : comme, de même que
(très fréquent chez Jn, exprime plus l’inhabitation que la copie)
πάτερ,
Père,
ἐν ἐμοί,
tu es en moi
verbe être sous-entendu (comme souvent) donne une concision à l’expression
κἀγὼ ἐν σοί,
et moi en toi,
ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν  ἡμῖν ὦσιν:
qu’eux aussi soient un en nous,
ὦσιν : subjonctif du verbe être. ἵνα : reprend le premier ἵνα du verset.
ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ 
afin que le monde croie
ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
que c’est toi qui m’as envoyé.
-
22
 Κἀγὼ  τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι,
Et moi, la gloire que tu m’as donnée,
COD antéposé
δέδωκα αὐτοῖς,
je (la) leur ai donnée,
ἵνα ὦσιν ἕν,
afin qu’ils soient un
καθὼς ἡμεῖς ἕν.
comme nous sommes un,
-
23
Ἐγὼ ἐν αὐτοῖς,
moi en eux,
καὶ σὺ ἐν ἐμοί,
et toi en moi,
ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν,
afin qu’ils soient parvenus à l’unité parfaite,
τετελειωμένοι : participe parfait passif de τελειόω .
rendre parfait, mener à bien, au passif : atteindre la perfection
 ἵνα  γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι
afin que le monde connaisse que
σύ με ἀπέστειλας,
c’est toi qui m’as envoyé
καὶ ἠγάπησας αὐτούς,
et que tu les as aimés
καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.
comme tu m’as aimé.
-
24
Πάτερ,
Père,
 ὃ δέδωκάς μοι,
ce que tu m’as donné,
 ὃ : neutre singulier, on peut traduire par  »ceux que » :
vu que le pronom relatif est repris par κἀκεῖνοι, ci-après.
θέλω ἵνα
je veux que,
ὅπου εἰμὶ ἐγώ,
là où moi je suis,
κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ:
eux aussi soient avec moi,
ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν,
afin qu’ils contemplent ma gloire,
θεωρῶσιν : plus que simplement « voir » , racine de « théâtre », « théorie »…
ἣν δέδωκάς μοι,
celle que tu m’as donnée
ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.
-
25
Πάτερ δίκαιε,
Père juste,
καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω,
même le monde  ne t’a point connu ;
ἐγὼ δέ σε ἔγνων,
mais moi, je t’ai connu,
καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι
et ceux-ci ont connu que
σύ με ἀπέστειλας·
c’est toi qui m’as envoyé.
-
26
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου,
Et je leur ai fait connaître ton nom,
καὶ γνωρίσω :
et je (le leur) ferai connaître,
passage de l’aoriste au futur du même verbe : γνωρίζω
ἵνα ἡ ἀγάπη,
afin que l’amour
ἣν ἠγάπησάς με, 
dont tu m’as aimé
ἐν αὐτοῖς ᾖ,
soit en eux,
κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.
et que moi je sois en eux.
-
Commentaire de Jean 14 à 17 : cliquez ici

 

27 mai 2020

Merc. 27/05/20 Jn 17, 11b-19

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

TOB 

-

Ecouter l’Evangile en grec :

-

Jn17,11b-19

-
11b
Πάτερ ἅγιε,
Père saint,
τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου,
garde-les en ton nom,
ᾧ δέδωκάς μοι,
(le nom) que tu m’as donné,
au datif (on devrait avoir l’accusatif)
ἵνα ὦσιν ἕν,
afin qu’ils soient un,
καθὼς ἡμεῖς.
comme nous.
-
12
Ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ,
Quand j’étais avec eux,
ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου:
Moi je les gardais en ton nom ;
ᾧ δέδωκάς  μοι
(le nom) que tu m’as donné
καὶ ἐφύλαξα,
et j’ai veillé (sur eux) ,
καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο,
et aucun d’eux ne s’est perdu,
εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,
si ce n’est le fils de la perdition,
ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.
afin que l’Ecriture fût accomplie (remplie).
-
13
Νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι,
Mais maintenant je viens à toi,
καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ,
et je dis ces choses, dans le monde,
ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς.
afin qu’ils aient ma joie complète en eux-mêmes.
-
14
Ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου,
Moi je leur ai donné ta parole,
καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς,
et le monde les a haïs,
ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου,
parce qu’ils ne sont pas du monde,
ἐκ + génitif : préposition pour indiquer l’origine
comme moi je ne suis pas du monde.
-
15
Οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου,
Je ne demande pas que tu les retires du monde,
ἀλλ’ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ.
mais que tu les préserves du mal.
-
16
Ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσίν,
Ils ne sont pas du monde,
καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.
comme moi je ne suis pas du monde.
-
17
Ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ
Consacre-les dans la vérité ;
 ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν.
ta parole est vérité.
-
18
Καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον,
Comme tu m’as envoyé dans le monde,
κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον.
moi aussi je les ai envoyés dans le monde.
-
19
Καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν,
Et pour eux je me consacre moi-même,
ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.
afin qu’eux aussi soient consacrés dans la vérité.
-

-

Traduction pour la liturgie :

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,
les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :
« Père saint,
garde mes disciples unis dans ton nom,
le nom que tu m’as donné,
pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.
Quand j’étais avec eux,
je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné.
J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu,
sauf celui qui s’en va à sa perte
de sorte que l’Écriture soit accomplie.
Et maintenant que je viens à toi,
je parle ainsi, dans le monde,
pour qu’ils aient en eux ma joie,
et qu’ils en soient comblés.
Moi, je leur ai donné ta parole,
et le monde les a pris en haine
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde,
de même que moi je n’appartiens pas au monde.
Je ne prie pas pour que tu les retires du monde,
mais pour que tu les gardes du Mauvais.
Ils n’appartiennent pas au monde,
de même que moi, je n’appartiens pas au monde.

Sanctifie-les dans la vérité :
ta parole est vérité.
De même que tu m’as envoyé dans le monde,
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
Et pour eux je me sanctifie moi-même,
afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »

 

24 mai 2020

Dim. 24/05/20 Jn 17, 1-11a

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 17,1- 11a
-
-
Ecouter l’Evangile en grec : 
-
1
[...]
καὶ ἐπάρας  τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
 et, ayant levé les yeux
εἰς τὸν οὐρανόν,
au ciel, 
« Père,
l’heure est venue,
δόξασόν σου τὸν υἱόν,
glorifie ton Fils,
ἵνα  ὁ υἱὸς  δοξάσῃ σε ·
afin que ton Fils te glorifie,
-
2
καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός,
 comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair,
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, 
 afin qu’à tous ceux que tu lui as donné,
δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.
il leur donne la vie éternelle.
(Voir versets 4,6,7,8, 9 : même verbe donner)
-
3
Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή,
Or voici la vie éternelle :
qu’ils te connaissent, toi,
τὸν μόνον ἀληθινὸν θεόν,
le seul vrai Dieu,
καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν χριστόν.
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
-
4
Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς :
Moi je t’ai glorifié sur la terre ;
τὸ ἔργον  τελειώσας
j’ai achevé l’œuvre
 ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω.
que tu m’as donnée à faire ;
-
5
Καὶ νῦν δόξασόν με σύ,
et maintenant, glorifie-moi, toi,
πάτερ,
Père,
παρὰ σεαυτῷ
auprès de toi-même,
τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον
de la gloire que j’avais
πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι
avant que le monde fût,
παρὰ σοί.
auprès de toi
-
6
Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις
J’ai manifesté ton nom aux hommes
οὓς  ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου:
que tu m’as donnés tirés du monde ;
σοὶ ἦσαν,
ils étaient à toi,
κἀμοὶ  αὐτοὺς ἔδωκας
et tu me les as donnés,
καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν.
et ils ont gardé ta parole.
-
7
Νῦν ἔγνωκαν ὅτι
Maintenant ils ont reconnu que
(ou « ils savent que », verbe au parfait)
πάντα ὅσα δέδωκάς μοι,
tout ce que tu m’as donné
παρὰ σοῦ εἰσιν.
est d’auprès de toi,
-
8
ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι,
parce que les paroles que tu m’as données,
δέδωκα αὐτοῖς·
je les leur ai données
καὶ αὐτοὶ ἔλαβον,
et ils les ont reçues ;
καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς
et ils ont reconnu véritablement
(même verbe γινώσκω à l’aoriste)
ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον,
que je suis venu d’auprès de toi,
καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
et ils ont cru que tu m’as envoyé.
-
9
Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ :
Moi, je prie pour eux ;
οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ,
je ne prie pas pour le monde,
ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι,
mais pour ceux que tu m’as donnés,
ὅτι σοί εἰσιν ·
parce qu’ils sont à toi.
-
10
καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν,
Et tout ce qui est mien est tien,
καὶ τὰ σὰ ἐμά·
et ce qui est tien est mien :
καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς.
et je suis glorifié en eux.
-
11
Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ,
Et je ne suis plus dans le monde
καὶ  αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, 
et eux sont dans le monde
 κἀγὼ πρός σε ἔρχομαι.
et moi je viens à toi.

 

12 mai 2020

Mar. 12/05/20 Jn 14,23-31

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 14,23-29
-
-
-
23
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ·
Jésus répondit et lui dit :
Ἐάν τις ἀγαπᾷ με,
Si quelqu’un m’aime,
τὸν λόγον μου τηρήσει,
il gardera ma parole ;
καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν,
et mon Père l’aimera,
καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα,
et nous viendrons à lui,
καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιησόμεθα.
et nous ferons chez lui notre demeure.
-
μονὴ (demeure) même radical que μείνω rester, demeurer
-
24
Ὁ μὴ ἀγαπῶν με,
Celui qui ne m’aime pas,
τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ:
ne garde pas mes paroles ;
καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε
et la parole que vous entendez
οὐκ ἔστιν ἐμός,
n’est pas mienne,
ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.
mais du Père qui m’a envoyé.
-
25
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων.
Je vous ai dit ces choses, demeurant avec vous.
-
( =   »tandis que je demeurais avec vous »,
le participa apposé a une valeur circonstancielle)
-
26
Ὁ δὲ παράκλητος,
Mais le consolateur,
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον,
l’Esprit-Saint,
ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου,
que le Père enverra en mon nom,
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα,
celui-là vous enseignera toutes choses,
καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν [ἐγώ].
et vous fera ressouvenir de toutes celles que je vous ai dites.
-
Ὁ δὲ παράκλητος : Ce mot désigne dans la langue classique l’avocat, l’intercesseur,
Mot formé sur παρα (auprès de) et καλέω (appeler)
 παρακαλέω, c’est aussi : consoler 
-
27
Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν,
Je vous laisse la paix ;
εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν:
je vous donne ma paix ;
οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν,
ce n’est pas comme le monde donne,
ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν.
que moi, je vous donne.
Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία,
Que votre cœur ne se trouble pas,
μηδὲ δειλιάτω.
et ne soit pas craintif.
-
28
Ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν,
Vous avez entendu que moi, je vous ai dit :
Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς.
Je m’en vais, et je viens à vous.
Εἰ ἠγαπᾶτέ με,
Si vous m’aimiez,
ἐχάρητε ἂν
vous vous réjouiriez
ὅτι πορεύομαι  πρὸς τὸν πατέρα:
de ce que je vais au Père ;
ὅτι ὁ πατήρ μείζων μού ἐστιν.
parce que le Père est plus grand que moi.
-
29
Καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι:
Et je vous l’ai dit maintenant, avant que cela n’arrive ;
ἵνα, ὅταν γένηται, πιστεύσητε·
afin que, lorsque ce sera arrivé, vous croyiez.
-
30
Οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ’ ὑμῶν ;
Je ne parlerai plus beaucoup avec vous ;
ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων,
car le prince du monde vient ;
καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν·
et il n’a rien en moi.
-
31
ἀλλ’ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος
Mais, afin que le monde connaisse
ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα,
que j’aime le Père,
καὶ καθὼς ἐνετείλατό μοι ὁ πατήρ,
et que, comme le Père m’a commandé,
οὕτως ποιῶ.
ainsi j’agis,
Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν.
Levez-vous, partons d’ici.
-
Pour une analyse précise (grammaire et vocabulaire)
verset par verset : cliquez ici.

 

123456

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente