• Accueil
  • > Recherche : prononciation du grec

7 janvier 2021

Jeudi 07/01/21 Lc 4,14-22a

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 4,14-22a

Ecouter l’Evangile en grec (prononciation érasmienne) :
-
-
14
Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς
Et Jésus retourna
ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος
dans la puissance de l’esprit
εἰς τὴν Γαλιλαίαν·
en Galilée :
καὶ φήμη ἐξῆλθεν
et la renommée se répandit
καθ’ ὅλης τῆς περιχώρου
dans toute la région autour
περὶ αὐτοῦ.
à son sujet.
-
traduire par  « sa renommée se répandit… »
-
15
Καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν
Et lui-même enseignait
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν,
dans leurs synagogues,
δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων.
étant glorifié par tous.
-
16
Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά ,
Et il vint à Nazareth,
οὗ ἦν τεθραμμένος:
où il avait été élevé,
καὶ εἰσῆλθεν,
et il entra,
κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ,
selon sa coutume,
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
le jour du sabbat,
εἰς τὴν συναγωγήν,
dans la synagogue,
καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.
et il se leva pour lire.
-
17
Καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ
Et on lui remit
βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου.
le livre du prophète Esaïe.
Καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον,
et ayant déroulé le livre,
εὗρεν τὸν τόπον
il trouva l’endroit
οὗ ἦν γεγραμμένον,
où il était écrit :
-
18
Πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ,
L’Esprit du Seigneur est sur moi, 
(verbe « être » sous-entendu)
οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με
à cause de quoi il m’a oint 
εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ·
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ;
ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν,
il m’a envoyé annoncer aux captifs la libération 
καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν,
et aux aveugles le recouvrement de la vue,
ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει,
envoyer les opprimés dans la libération,
-
εἵνεκεν : prép. +génitif, postposée (cf. le pronom relatif qui précède au génitif)
grâce à quoi / à cause de quoi 
parce que d’après dictionnaire grec fr. Alliance Biblique universelle, pour cette référence. 
ἄφεσις, εως : libération, pardon
θραύω, briser d’où: opprimer. Ici au participe parfait passif. 
Absence d’articles devant αἰχμαλώτοις, πτωχοῖς, τεθραυσμένους
donne une valeur générale (dans les sentences, ou citations) 
-
19
κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν.
 pour publier l’année favorable du Seigneur. 
-
20
Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον,
Et ayant replié le livre,
ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ,
et l’ayant rendu au serviteur,
ἐκάθισεν·
il s’assit,
καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ
et les yeux de tous, dans la synagogue,
 ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ.
étaient fixés sur lui.
-
21
Ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι
Et il commença à leur dire :
Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη
Aujourd’hui est accomplie cette parole de l’Ecriture,
dans vos oreilles.
expression fréquente :   »et vous l’entendez. »
-
22
Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ,
Et tous lui rendaient témoignage,
καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος
et étaient dans l’étonnement des paroles de grâce
τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ,
qui sortaient de sa bouche ;
 

 

4 janvier 2021

Lun. 04/01/21 Mt 4,12-17.23-25

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Mt 4,12-17.23-25

Cliquez ici pour lire la TOB et autres traductions.
-
Lecture de l’Evangile en grec (prononciation érasmienne) :
-
Mot à mot interlinéaire :
-
12
Ἀκούσας δὲ ὅτι
Or, ayant entendu dire que
Ἰωάννης παρεδόθη,
Jean avait été livré,
-
( = comme il avait entendu dire que Jean … voir page « participes » )
3è sg aoriste ind. passif de παραδίδωμι livrer
-
ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν:
il se retira en Galilée.
-
3è sg aoriste de ἀναχωρέω : se retirer
-
13
καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρά 
Et ayant quitté Nazareth,
-
ἐλθὼν
étant venu (= il vint et)
-
ἐλθὼν :  participe aoriste ἒρχομαι
 καταλιπὼν : participe aoriste de καταλεἰπω, quitter 
(actions qui se succèdent, le grec emploie des participes et un seul aoriste en fin de phrase
en fr. : « il quitta et il vint … » )
-
κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν,
il habita à Capharnaüm qui est au bord de la mer,
-
3è sg aoriste de κατοικέω habiter
Itinéraire de Jésus sur carte interactive : cliquez ici
-
ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ  Νεφθαλίμ
aux frontières de Zabulon et de Nephthali ;
-
Territoires de Zabulon et de Nephtali : ici
-
14
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου,
par l’intermédiaire d’ Isaïe le prophète
λέγοντος,
qui disait :
-
15
Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ  Νεφθαλίμ
  »terre de Zabulon et  terre de Nephthali, 
ὁδὸν θαλάσσης,
sur le chemin de la mer, 
πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,
au delà du Jourdain, Galilée des Gentils !
-
16
ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει
le peuple assis dans les ténèbres,
 φῶς εἶδεν μέγα,
a vu une grande lumière, 
καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου,
et sur ceux qui étaient assis dans la région et l’ombre de la mort 
φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
la lumière s’est levée pour eux. »
-
Isaïe 9 (texte grec de la Septante) d’où vient la citation : ici
-
17
 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν,
A partir de là, Jésus commença à prêcher, et à dire :
Convertissez-vous :
ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
car le royaume des cieux est proche.
[...]
-
23
Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ,
Et il parcourait toute la Galilée,
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν,
enseignant dans leurs synagogues,
καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας,
et proclamant la bonne nouvelle du royaume,
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον
et guérissant toute maladie
καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
et toute infirmité dans le peuple.
-
24
Καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ
Et sa renommée se répandit au loin
εἰς ὅλην τὴν Συρίαν :
dans toute la Syrie,
-
ἀπῆλθεν 3 ème pers. de l’aoriste de ἀπέρχομαι, s’éloigner,
se répandre au loin (en parlant d’une rumeur) 
-
καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ
et on porta auprès de lui
-
προσήνεγκαν : aoriste de προσφέρω porter auprès
-
πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας,
tous ceux qui étaient malades,
-
avoir + adverbe de manière = être dans tel ou tel état
-
ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους,
accablés par des maladies variées et des tourments,
-
συνεχομένους : participe présent moyen passif de συνέχω :
contenir tenir avec, au passif : être accablé (de maladies)
-
[καὶ] δαιμονιζομένους ,
des démoniaques,
καὶ σεληνιαζομένους,
et des lunatiques
καὶ παραλυτικούς:
et des paralytiques ;
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
et il les guérit.
-
25
Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ
Et de grandes foules le suivirent
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως
de la Galilée, et de la Décapole,
καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας
et de Jérusalem, et de Judée,
καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
et d’au delà le Jourdain.

 

23 décembre 2020

Mer. 23/12/20 Lc 1, 57-66

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 1,57-66. 80
-
Ecouter le passage de l’évangile avec la prononciation du grec moderne :
-
Prononciation érasmienne :
-
Dans la TOB
-
57
Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν,
Pour Elisabeth, le temps où elle devait enfanter fut accompli,
καὶ ἐγέννησεν υἱόν.
et elle donna naissance à un fils.
-
58
Καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς
Ses voisins et ses parents entendirent
ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς,
que le seigneur avait montré sa grande miséricorde avec elle,
καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.
et ils se réjouirent avec elle.
-
59
Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ,
Et il arriva, le huitième jour,
ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον :
qu’ils vinrent pour circoncire le jeune enfant :
καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
et ils l’appelaient d’après le nom de son père, Zacharie.
-
60
Καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν,
et sa mère leur dit en réponse :
Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.
Non, il sera appelé Jean.
-
61
Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι
Et ils lui dirent :
Οὐδείς ἐστιν  ἐκ τῆς συγγενείας σου
il n’y a personne de ta parenté
ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.
qui soit appelé de ce nom.
-
62
Ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ,
et ils faisaient des signes à son père,
τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι  αὐτο.
pour savoir comment il eût voulu qu’on l’appelât.
-
63
Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν, λέγων,
Et ayant demandé une tablette, il écrivit, disant :
Ἰωάννης ἐστὶν  ὄνομα αὐτοῦ:
« Jean est son nom »
καὶ ἐθαύμασαν πάντες.
Et tous furent dans l’étonnement.
-
64
Ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα
et sa bouche fut ouverte à l’instant
καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ,
et sa langue (déliée),
καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.
et il parlait, bénissant Dieu.
-
εὐλογῶν εὐ + λογῶν;  εὐ = bien, » bénir » c’est dire du bien. Benedicere (lat)
-
65
Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς: 
et tous les voisins furent saisis de crainte,
(très littéralement : Une crainte vint sur )
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας
et dans tout le pays des montagnes de Judée
διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα.
et toutes ces paroles étaient sujet d’entretien.
-
διελαλεῖτο imparfait passif de διαλαλέω s’entretenir, 
au passif : être sujet d’entretien (sujet neutre pluriel : l’accord est au singulier en grec)
-
66
Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν,
Et tous ceux qui avaient entendu mettaient (cela) dans leur coeur,
λέγοντες,
disant :
Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται;
Que sera donc ce petit enfant?
Καὶ  γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.
En effet, la main du Seigneur était avec lui.

 

 

7 novembre 2020

Luc 1. Lecture seule.

Classé dans : — evangilegrec @ 19 h 15 min

Lectures en grec :

 Lc 1 :

1-4

5-9

10-14

15-17

18

19

20-25

26-32

32-36

36-38

39-44  (prononciation du grec moderne : )

39-45

46-56

57-60

57-60 (prononciation du grec moderne : )

61- 65

65-66.80

67-79

80

(prononciation moderne : )

 

29 septembre 2020

Mar. 29/09/20 Jn 1,47-51

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 1,47-51

Lecture de l’Evangile en grec : 

(prononciation érasmienne) :

Lire l’évangile dans la TOB (cliquez sur le mot souligné)

Jn 1,47
-
Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ
Jésus vit Nathanaël
ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν,
venant vers lui,
καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ·
et il dit au sujet de lui  :
Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης,
 Voici véritablement un Israélite
ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν.
en qui il n’y a pas de tromperie.
-
48
Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ,
Nathanaël lui dit :
Πόθεν με γινώσκεις;
D’où me connais-tu ?
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι,
Avant que Philippe t’appelât,
ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν,
quand tu étais sous le figuier,
εἶδόν σε.
je t’ai vu.
-
49
Ἀπεκρίθη  αὐτῷ Ναθαναήλ
Nathanaël lui répondit :
 Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,
Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu,
σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ.
toi, tu es roi d’Israël.
-
50
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Ὅτι εἶπόν σοι,
Parce que je t’ai dit
ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς,
que je t’ai vu sous le figuier
πιστεύεις ·
tu crois :
Μείζω τούτων  ὄψῃ
tu verras de plus grandes choses que celle-ci.
-
51
Καὶ λέγει αὐτῷ,
Et il lui dit :
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
Amen, amen, je vous dis,
 ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα,
vous verrez le ciel ouvert
καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ
et les anges de Dieu
ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας
monter et descendre
ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.
sur le Fils de l’homme.

 

25 septembre 2020

Ven. 25/09/20 Lc 9,18-22

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 9,18-22
-
Ecouter l’Evangile en grec
(prononciation érasmienne) :
-
Lire dans la TOB
-
18
Καὶ ἐγένετο
Et il arriva,
ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον  κατὰ μόνας
 comme il était en train de prier à part,
συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί·
que les disciples étaient avec lui ;
καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, λέγων,
et il les interrogea, disant :
Τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι;
Qui disent les foules que je suis ?
-
19
Οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν
Eux, répondant, dirent :
 Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν·
« Jean le Baptiste » ;
ἄλλοι δὲ Ἠλίαν:
et d’autres : « Elie » ;
ἄλλοι δέ,
et d’autres,
ὅτι Προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.
qu’un prophète d’entre les anciens est ressuscité.
-
20
Εἶπεν δὲ αὐτοῖς,
Et il leur dit :
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
Mais vous, qui dites-vous que je suis ?
Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς  εἶπεν,
Et Pierre répondant, dit :
Τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ.
Le Christ de Dieu.
-
21
Ὁ δὲ ἐπιτιμήσας
Mais lui, (les) réprimandant,
αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο,
leur défendit de dire cela à personne,
-
22
εἰπὼν ὅτι
disant :
Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν,
Il faut que le fils de l’homme souffre beaucoup,
καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων
et qu’il soit rejeté par les anciens
καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων,
et les chefs des prêtres et les scribes,
καὶ ἀποκτανθῆναι,
et qu’il soit mis à mort,
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
et que le troisième jour, il ressuscite.
Cf. explication sur les verbes.

 

15 août 2020

Sam.15/08/20 Lc 1,39-56

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Lc 1,39-56

-

TOB

-

Prononciation du grec moderne : 

-

Prononciation érasmienne :

-

39
 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
Marie s’étant levée en ces jours-là
ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς,
alla vers la montagne en hâte
εἰς πόλιν Ἰούδα,
vers une ville de Juda.
-
40
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου,
Et elle entra dans la maison de Zacharie,
καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.
 et salua Élisabeth.
-
41
Καὶ ἐγένετο
Et ( il arriva que)
ὡς ἤκουσεν  τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ ,
quand Elisabeth entendit la salutation de Marie,
ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς:
l’enfant bondit en son sein :
καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,
 et Elisabeth fut remplie du Saint Esprit.
σκιρτάω : bondir (de joie)
τὸ βρέφος : petit enfant, nourrisson
κοιλία : ventre, entrailles, sein maternel
-
42
καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ,
Et elle s’écria d’une voix forte
καὶ εἶπεν,
et dit :
Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν,
tu es bénie entre les femmes,
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
 et le fruit de ton sein est béni.
ἀνεφώνησεν : aoriste de ἀναφώνεω : s’écrier (ana: de bas en haut)
κραυγή : cri
-
43
Καὶ πόθεν μοι τοῦτο,
et d’où cela (est) pour moi
ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρός  ἐμέ;
 que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?
-
44
Ἰδοὺ γάρ,
car voici,
ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου
quand la voix de ta salutation est arrivée
εἰς τὰ ὦτά μου,
à mon oreille
ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος
l’enfant a tressailli d’allégresse
ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
dans mon sein.
-
45
Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα,
Et bienheureuse celle qui a cru,
ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.
parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur
auront leur accomplissement.
-
Syntaxe : 
sujet : l’accomplissement (τελείωσις)
verbe : sera( ἔσται)
pour … (datif). 
C’est l’expression de la possession en grec :
cf. être à quelqu’un 
ce qui a été dit : τοῖς λελαλημένοις
à elle  αὐτῇ 
aura son accomplissement .
-
46
Καὶ εἶπεν Μαριάμ,
et Marie dit
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,
Mon âme exalte le Seigneur,
-
47
καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
-
48
Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.
Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
Ἰδοὺ γάρ,
Car voici,
ἀπὸ τοῦ νῦν
désormais
μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί.
toutes les générations me diront bienheureuse,
-
49
Ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός,
Parce que le puissant a fait pour moi de grandes choses.
καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Son nom est saint,
-
50
Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς
Et sa miséricorde  d’âge en âge
τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
pour ceux qui le craignent.
-
51
Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ:
Il a déployé la force de son bras ;
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.
Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses.
-
ποίεω κράτος : agir avec force
βραχίων : le bras
ὑπερήφανος :  orgueilleux 
διανοία  : intelligence, compréhension, pensée
καρδία : le coeur :
(représente le siège de la vie intérieure, de l’intelligence, de la volonté, de la vie morale)
L’expression littérale  ici : les orgueilleux dans la pensée de leur coeur
Figure de style pour : ceux qui avaient dans le coeur des pensées orgueilleuses.
 διανοίᾳ καρδίας est assez mal traduit en général, car il n’y a pas de préposition « dans » en grec
voir E. DELEBECQUE  Etudes grecques sur l’Evangile de Luc, p. 21-22
-
52
Καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων,
Il a fait descendre des puissants de leurs trônes,
καὶ ὕψωσεν ταπεινούς.
 Et il a élevé des humbles.
-
Καθεῖλεν : aoriste de καθαιρέω : faire descendre
ὐψόω : élever
-
53
Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν,
Il a rassasié de biens des affamés,
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.
 Et il a renvoyé des riches à vide.
Πεινάω : avoir faim, être affamé
-
54
Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ,
Il est venu en aide à Israël, son serviteur,
μνησθῆναι ἐλέους,
pour se souvenir de sa miséricorde, -
Ἀντιλαμβάνομαι : venir en aide à + génitif
μνησθῆναι : infinitif de but. 
ἐλέους : voir p.223 du lien (TRENCH les Synon. du NT)
-
55
καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν,
Comme il l’avait dit à nos pères,
τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.
Envers Abraham et sa postérité pour toujours.
-
56
 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ  ὡς μῆνας τρεῖς,
Marie demeura avec elle environ trois mois,
καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
Puis elle retourna chez elle.
-
-
 

24 juin 2020

Mer. 24/06/20 Lc 1,57-66. 80

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Lc 1,57-66. 80
-
Ecouter le passage de l’évangile avec la prononciation du grec moderne :
-
Prononciation érasmienne :
-
Dans la TOB
-
57
Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν,
Pour Elisabeth, le temps où elle devait enfanter fut accompli,
καὶ ἐγέννησεν υἱόν.
et elle donna naissance à un fils.
-
58
Καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς
Ses voisins et ses parents entendirent
ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς,
que le seigneur avait montré sa grande miséricorde avec elle,
καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.
et ils se réjouirent avec elle.
-
μεγάλυνω : agrandir+ τὸ ἔλεος, ici : montrer une grande miséricorde.
ἐμεγάλυνεν : imparfait 3è pers. 
τὸ ἔλεος, pitié, miséricorde  étymologie inconnue
mais « il n’est pas impossible que le mot soit tiré d’une interjection », CHANTRAINE.
Même racine : ἐλεημοσύνη, ης  pitié, a donné « aumône »
συνέχαιρον  imparfait de συγχαίρω, se réjouir avec
Ce passage montre la surabondance de la miséricorde de Dieu:
les verbes « agrandir » (μεγάλυνω)« se réjouir avec » ( συγχαίρω) annoncent 
 le salut et la paix pour tout homme en ce début d’évangile.
-
59
Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ,
Et il arriva le huitième jour
ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον ·
qu’ils vinrent pour circoncire le jeune enfant :
καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
et ils l’appelaient d’après le nom de son père, Zacharie.
-
60
Καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν,
et sa mère leur dit en réponse :
Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.
Non, il sera appelé Jean.
-
61
Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι
Et ils lui dirent :
Οὐδείς ἐστιν  ἐκ τῆς συγγενείας σου
il n’y a personne de ta parenté
ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.
qui soit appelé de ce nom.
-
62
Ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ,
et ils faisaient des signes à son père,
τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι  αὐτο.
pour savoir comment il eût voulu qu’on l’appelât.
-
63
Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν, λέγων,
Et ayant demandé une tablette, il écrivit, disant :
Ἰωάννης ἐστὶν  ὄνομα αὐτοῦ:
« Jean est son nom »
καὶ ἐθαύμασαν πάντες.
Et tous furent dans l’étonnement.
-
64
Ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα
et sa bouche fut ouverte à l’instant
καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ,
et sa langue (déliée),
καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.
et il parlait, bénissant Dieu.
εὐλογῶνεὐ + λογῶν;  εὐ = bien, » bénir » c’est dire du bien. Benedicere (lat)
-
65
Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς: 
et tous les voisins furent saisis de crainte,
(très littéralement : Une crainte vint sur )
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας
et dans tout le pays des montagnes de Judée
διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα.
et toutes ces paroles étaient sujet d’entretien.
διελαλεῖτο imparfait passif de διαλαλέω s’entretenir,
au passif : être sujet d’entretien (sujet neutre pluriel : l’accord est au singulier en grec)
-
66
Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν,
Et tous ceux qui avaient entendu mettaient (cela) dans leur coeur,
λέγοντες,
disant :
Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται;
Que sera donc ce petit enfant?
Καὶ  γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.
En effet, la main du Seigneur était avec lui.

-

80
Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι,
Or le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit,
καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις
et il était dans les déserts,
ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.
jusqu’au jour de sa manifestation à Israël.
 ἀναδείξις,  εως désignation: ou son résultat : manifestation
ἀναδείκνυμι : montrer clairement, désigner. ἀνα+ δείκνυμι (montrer)

 

8 juin 2020

Lun. 08/06/20 Mt 5, 1-12

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Ecouter l’Evangile en grec (prononciation érasmienne): 
-
Mt 5,1-12
-
1
Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους,
voyant les foules
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος
il monta sur la montagne
καὶ καθίσαντος αὐτοῦ,
et comme il était assis
(génitif absolu)
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
 ses disciples s’approchèrent de lui.
-
2
καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ,
Puis, ayant ouvert la bouche,
ἐδίδασκεν αὐτούς, λέγων,
 il les enseignait, disant:
-
3
Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι
Heureux les pauvres en esprit,
ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
 car le royaume des cieux est à eux !
-
4
Μακάριοι οἱ πενθοῦντες
Heureux les affligés,
ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
 car ils seront consolés !
-
5
 Μακάριοι οἱ πρᾳεῖς
Heureux les doux,
ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.
 car ils auront la terre en héritage !
-
6
 Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
 car ils seront rassasiés !
-
7
 Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες
Heureux les miséricordieux,
ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
 car ils obtiendront miséricorde !
-
8
 Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ
Heureux ceux qui ont le cœur pur
(littéralement : les purs en leur coeur)
ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.
 car ils verront Dieu !
-
9
Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί
Heureux ceux qui font la paix,
ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.
 car ils seront appelés fils de Dieu !
-
10
 Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης
Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice,
ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
 car le royaume des cieux est à eux !
-
11
 Μακάριοί ἐστε,
heureux êtes vous
ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς
chaque fois qu’on vous outrage,
καὶ διώξωσιν,
 qu’on vous persécute,
καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν ῥῆμα 
et qu’on dit toute parole mauvaise
καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι,
contre vous en mentant,
  ἕνεκεν ἐμοῦ.
 à cause de moi.
-
12
Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε,
Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse,
ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς
 parce que votre récompense est grande dans les cieux.
(verbe être sous-entendu)

 

28 mai 2020

Jeudi 28/05/20 Jn 17,20-26

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 17,20-26
-
TOB ⬅︎ Cliquez ici
-
Ecouter l’Evangile en grec (prononciation du grec moderne) 
-
Ecouter l’Evangile en grec (prononciation érasmienne)
-
Texte grec seul (chapitre 17) : cliquez ➨ ici
-
17,20
Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον,
Or, ce n’est pas pour eux seulement que je prie,
ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων
mais aussi pour ceux qui croient
διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ:
en moi par leur parole ;
-
διὰ + génitif : par : au moyen de, par l’intermédiaire de, à travers
C’est-à-dire : Pour ceux qui croiront en moi grâce à la parole de ceux-ci,
 τούτων : pronom démonstratif génitif pluriel, désigne ce qui est proche 
αὐτῶν : pronom personnel génitif pluriel, reprend le pronom démonstratif préc.
-
21
ἵνα πάντες ἓν ὦσιν:
afin que tous ils soient un,
ἓν : adjectif numéral au neutre : 
εἵς, μία, ἕν, un , un seul (cf. racine latine : •sem, dans semel…)
καθὼς σύ,
comme toi,
καθὼς : comme, de même que
(très fréquent chez Jn, exprime plus l’inhabitation que la copie)
πάτερ,
Père,
ἐν ἐμοί,
tu es en moi
verbe être sous-entendu (comme souvent) donne une concision à l’expression
κἀγὼ ἐν σοί,
et moi en toi,
ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν  ἡμῖν ὦσιν:
qu’eux aussi soient un en nous,
ὦσιν : subjonctif du verbe être. ἵνα : reprend le premier ἵνα du verset.
ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ 
afin que le monde croie
ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
que c’est toi qui m’as envoyé.
-
22
 Κἀγὼ  τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι,
Et moi, la gloire que tu m’as donnée,
COD antéposé
δέδωκα αὐτοῖς,
je (la) leur ai donnée,
ἵνα ὦσιν ἕν,
afin qu’ils soient un
καθὼς ἡμεῖς ἕν.
comme nous sommes un,
-
23
Ἐγὼ ἐν αὐτοῖς,
moi en eux,
καὶ σὺ ἐν ἐμοί,
et toi en moi,
ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν,
afin qu’ils soient parvenus à l’unité parfaite,
τετελειωμένοι : participe parfait passif de τελειόω .
rendre parfait, mener à bien, au passif : atteindre la perfection
 ἵνα  γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι
afin que le monde connaisse que
σύ με ἀπέστειλας,
c’est toi qui m’as envoyé
καὶ ἠγάπησας αὐτούς,
et que tu les as aimés
καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.
comme tu m’as aimé.
-
24
Πάτερ,
Père,
 ὃ δέδωκάς μοι,
ce que tu m’as donné,
 ὃ : neutre singulier, on peut traduire par  »ceux que » :
vu que le pronom relatif est repris par κἀκεῖνοι, ci-après.
θέλω ἵνα
je veux que,
ὅπου εἰμὶ ἐγώ,
là où moi je suis,
κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ:
eux aussi soient avec moi,
ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν,
afin qu’ils contemplent ma gloire,
θεωρῶσιν : plus que simplement « voir » , racine de « théâtre », « théorie »…
ἣν δέδωκάς μοι,
celle que tu m’as donnée
ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.
-
25
Πάτερ δίκαιε,
Père juste,
καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω,
même le monde  ne t’a point connu ;
ἐγὼ δέ σε ἔγνων,
mais moi, je t’ai connu,
καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι
et ceux-ci ont connu que
σύ με ἀπέστειλας·
c’est toi qui m’as envoyé.
-
26
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου,
Et je leur ai fait connaître ton nom,
καὶ γνωρίσω :
et je (le leur) ferai connaître,
passage de l’aoriste au futur du même verbe : γνωρίζω
ἵνα ἡ ἀγάπη,
afin que l’amour
ἣν ἠγάπησάς με, 
dont tu m’as aimé
ἐν αὐτοῖς ᾖ,
soit en eux,
κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.
et que moi je sois en eux.
-
Commentaire de Jean 14 à 17 : cliquez ici

 

25 mai 2020

Lun. 25/05/20 Jn 16,29-33

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min

Jn 16,29-33

-

TOB 

-

Prononciation du grec moderne : 

Prononciation érasmienne :

-

Jn 16,29
Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
Ses disciples disent :
Ἴδε, νῦν  ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς,
Voici, maintenant, tu parles ouvertement
καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις.
et tu ne dis aucune comparaison.
-
30
Νῦν οἴδαμεν ὅτι
maintenant, nous savons que
οἶδας πάντα,
tu sais toutes choses,
καὶ οὐ χρείαν ἔχεις
et tu n’as pas besoin
ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ·
qu’on t’interroge :
ἐν τούτῳ πιστεύομεν
en cela nous croyons
ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες.
que tu es sorti de Dieu.
-
31
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς  Ἰησοῦς,
Jésus leur répondit :
Ἄρτι πιστεύετε;
Maintenant vous croyez !
-
32
Ἰδού, ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν,
Voici, l’heure vient, et elle est venue,
ἵνα σκορπισθῆτε
où vous serez dispersés,
ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια,
chacun de son côté,
 κἀμὲ  μόνον ἀφῆτε·
et où vous me laisserez seul ;
καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος,
et je ne suis pas seul,
ὅτι ὁ πατὴρ μετ’ ἐμοῦ ἐστιν.
parce que le Père est avec moi.
-
33
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
Je vous ai dit ces choses
ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε.
afin qu’en moi vous ayez la paix.
Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔχετε·
dans le monde, vous avez de l’affliction ;
ἀλλὰ θαρσεῖτε,
mais ayez courage,
ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.
moi, j’ai vaincu le monde.
(verbe au parfait)

 

23 mai 2020

Sam.23/05/20 Jn16,23b-28

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
TOB ⬅︎ cliquez ici.
-
Ecouter l’Evangile en grec (prononciation du grec moderne) 
-
Ecouter l’Evangile en grec (prononciation érasmienne) 
-
Jn 16,23b-28
-
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν·
Amen, amen, je vous dis :
ἄν τι  αἰτήσητε τὸν πατέρα
 si vous demandez quelque chose au Père,
ἐν τῷ ὀνόματί μου,
en mon nom,
δώσει ὑμῖν.
il vous (le) donnera.
-
24
Ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν
Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandé
ἐν τῷ ὀνόματί μου:
en mon nom ;
αἰτεῖτε,
demandez,
καὶ λήμψεσθε
et vous recevrez,
ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη.
afin que votre joie soit accomplie.
-
25
 Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν:
Je vous ai dit ces choses en paraboles ;
ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν,
l’heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles,
ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς   ἀπαγγελῶ ὑμῖν.
mais où je vous informerai ouvertement de ce qui concerne le Père.
-
26
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
En ce jour-là,
ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε:
en mon nom vous demanderez
καὶ οὐ λέγω ὑμῖν
et je ne vous dis pas
ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·
que moi, je prierai le Père pour vous :
-
27
αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς,
car le Père lui-même vous aime,
ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε,
parce que vous m’avez aimé,
καὶ πεπιστεύκατε
et que vous avez cru
ὅτι ἐγὼ παρὰ [τοῦ] θεοῦ ἐξῆλθον.
que moi, je suis sorti d’auprès de Dieu.
-
28
Ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρός,
Je suis sorti d’auprès du Père,
καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον·
et je suis venu dans le monde ;
πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον,
de nouveau je laisse le monde,
καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα.
et je vais auprès du Père.

 

19 mai 2020

Merc. 20/05/20 Jn 16,12-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 22 h 01 min

Jn 16,12-15

Extrait de la  TOB ←Cliquez ici

-

Ecouter l’Evangile avec la prononciation du grec moderne : 

Ecouter l’Evangile avec la prononciation érasmienne :

-

12
Ἔτι πολλὰ ἔχω  ὑμῖν λέγειν ,
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι.
mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant.
-
13
Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος,
Mais quand celui-là viendra,
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
l’Esprit de vérité,
ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ :
il vous conduira dans la vérité tout entière ;
οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ,
car il ne parlera pas de lui-même,
ἀλλ’ ὅσα  ἀκούσει  λαλήσει,
mais il dira tout ce qu’il entendra,
καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
et il reviendra vous annoncer les choses qui viennent.
TOB : il vous communiquera tout ce qui doit venir
-
ὁδηγήσει : 3è sg futur de ὁδηγέω ,
conduire sur la route, guider (ὁδ -chemin, route+ ηγήσει )
τὰ ἐρχόμενα : participe neutre pl. substantivé : les (choses) venant
ἀναγγελεῖ futur de ἀναγγέλλω ἀνα (de nouveau, en arrière)+ αγγέλλω  
sens classique : annoncer au retour d’une mission, revenir annoncer
cf. même verbe aux versets suivants.
-
14
Ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει,
Lui me glorifiera,
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται 
parce qu’il prendra de ce qui m’appartient
καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
et il reviendra vous annoncer.
TOB : il vous les communiquera.
-
λήμψεται futur de λαμβάνω : prendre
ἐμοῦ : génitif singulier neutre de l’adjectif possessif ἐμός, ή, όν 
τὸ ἐμόν : mon bien ce qui m’appartient (au neutre sing. substantivé)
-
15
Πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ
Tout ce que le Père a,
ἐμά ἐστιν:
est à moi ;
ἐμά : neutre pluriel de l’adjectif possessif ἐμός, ή, όν 
διὰ τοῦτο εἶπον,
à cause de cela j’ai dit
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει,
qu’il prend de ce qui m’appartient,
καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
et qu’il reviendra vous (l’) annoncer.
ἀνα (en revenant, préverbe) ἀγγέλω annoncer
Verbe repris trois fois successivement dans ces versets

 

18 mai 2020

Mar. 19/05/20 Jn 16,5-11

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 17 h 01 min
Lire le passage dans la TOB
-
Ecouter l’Evangile avec la prononciation du grec moderne :
-
Ecouter l’Evangile en grec (prononciation érasmienne):
-
5
Νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με,
Mais maintenant je vais à celui qui m’a envoyé,
καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με,
et aucun de vous ne me demande :
Ποῦ ὑπάγεις;
Où vas-tu ?
-
ὑπάγω: le verbe est très souvent employé dans l’évangile de Jean, 
dans le sens d’ « aller vers le Père » 
-
6
Ἀλλ’ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν,
mais parce que je vous ai dit ces choses,
ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν.
la tristesse a rempli votre cœur.
-
7
Ἀλλ’ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν:
Mais moi je vous dis la vérité :
συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω·
il vous est avantageux que moi je m’en aille ;
ἐὰν γὰρ  μὴ  ἀπέλθω,
car si je ne pars pas,
ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς:
le défenseur ne viendra pas vers vous ;
ἐὰν δὲ πορευθῶ,
mais si je m’en vais
πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς.
je  vous l’enverrai .
-
( παράκλητος : défenseur /consolateur/paraclet,
« celui qui parle auprès de » dans un tribunal, désigne l’Esprit Saint chez Jn)
-
8
Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος
Et celui-là étant venu,
(cf. ci-après pour traduire)
ἐλέγξει τὸν κόσμον
convaincra le monde
περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης
au sujet du péché et de la  justice
καὶ περὶ κρίσεως:
et du jugement ;
-
  ἐλθὼν = participe aoriste,
 » quand il viendra » , valeur circonstancielle du participe apposé :
l’aoriste marque l’antériorité par rapport au verbe de la principale)
ἐλέγξει : (verbe de la pp principale)  futur de l’indicatif de ἐλέγχω : 
prouver, convaincre, blâmer, punir
=   »il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet de »
ou « il établira la culpabilité du monde en matière de … » 
-
9
περὶ ἁμαρτίας μέν,
au sujet du péché d’une part :
ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ:
parce qu’ils ne croient pas en moi ;
-
3è pers du pl. peut être traduite par « On » 
-
10
περὶ δικαιοσύνης δέ,
au sujet de la justice d’autre part,
ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω,
parce qu’ auprès du père je m’en vais,
καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με:
et que vous ne me voyez plus ;
-
θεωρεῖτέ :présent 2 è du pl. θεωρέω
observer, examiner, contempler,
chez Platon : contempler par l’intelligence
Nom correspondant :
θεωρία action de voir, d’examiner, spectacle
cf. > théâtre (en fr. même racine)
-
11
περὶ δὲ κρίσεως·
et au sujet du jugement :
ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.
parce que le prince de ce monde a été jugé.
κέκριται : parfait passif de κρίνω

 

21 avril 2020

Mar. 21/04/20 Jn 3,7b-15

Classé dans : au fil des jours — evangilegrec @ 0 h 01 min
Jn 3,7b-15
-
Lire ici dans la TOB.
-
Ecouter l’évangile en grec (prononciation érasmienne) : 
-
Introduction de la traduction pour la liturgie : « En ce temps-là Jésus disait à Nicodème  : « 
-
7
Μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι,
Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit :
Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν.
Il faut que vous soyez engendrés d’en haut.
γεννάω : engendrer, infinitif aoriste passif
-
8
Τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ,
Le souffle, où il veut, souffle,
καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις,
et tu en entends sa voix ;
ἀλλ’ οὐκ οἶδας
mais tu ne sais pas
πόθεν ἔρχεται
d’où il vient,
καὶ ποῦ ὑπάγει.
ni où il va.
οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος.
Il en est de même de quiconque est né de l’esprit.
Littéralement : est ainsi tout homme qui …
ὁ γεγεννημένος : participe parfait passif de γεννάω, engendrer (substantivé au masculin)
-
9
Ἀπεκρίθη Νικόδημος
Nicodème répondit
καὶ εἶπεν αὐτῷ,
et lui dit :
Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι ;
Comment cela peut-il arriver ?
-
10
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Jésus répondit et lui dit :
Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραήλ,
Toi, tu es le maître d’Israël,
καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις ;
et tu ne connais pas ces choses !
-
11
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι
Amen, amen, je te dis :
ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν,
ce que nous savons, nous le disons,
καὶ ὃ ἑωράκαμεν
et ce que nous avons vu,
μαρτυροῦμεν :
nous en rendons témoignage :
καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε.
et vous ne recevez pas notre témoignage.
-
12
Εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν
Si je vous ai parlé des choses terrestres,
καὶ οὐ πιστεύετε,
et que vous ne croyez pas,
πῶς,
comment
ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια,
si je vous parle des choses célestes
πιστεύσετε ;
croirez-vous ?
-
13
Καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν,
Et personne n’est monté au ciel,
εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς,
si ce n’est Celui qui est descendu du ciel,
le Fils de l’homme .
-
14
Καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ,
Et de même que Moïse éleva le serpent dans le désert,
οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου:
de même il faut que le Fils de l’homme soit élevé ;
-
15
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων  ἐν αὐτῷ ,
afin que tout homme qui croit en lui
 ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
 ait la vie éternelle.

 

123

En route pour les JMJ 2016 ... |
Ousmane TIMERA |
Omero Marongiu-Perria |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | PUISSANT MAITRE MEDIUM SHA...
| Où subsiste la catholicité ?
| Formation permanente